BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN**GAS!FABRIEK* 1*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN**GAS!FABRIEK* 1*"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN BELEIDSPLANGASFABRIEK 1

2 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 2 SAMENVATTING 3 3 VISIEENMISSIE 4 4 ORGANISATIE 4 5 AANBODENFACILITEITEN 6 6 PARTNERS 7 7 PLANVANAANPAK 7 8 TEKENINGEN 9 StichtingBehoudGASFabriek Bergerweg73,1816BPAlkmaar Erfgoed Helderseweg28,1817BAAlkmaar Tel.+310)6L Bestuur ClaireRoecoert,voorzitter NicoletteDeWandeler,secretaris TonBerger,Penningmeester Vertrouwelijk Alleinformatieisgeheelvertrouwelijkenmagnietaan derdenwordenversterkt. Bijstellingbeleidsplan Indiendooractueleofnieuweontwikkelingen noodzakelijk,zalditbeleidsplanzodanigworden bijgesteld. BELEIDSPLANGASFABRIEK 2

3 BELEIDSPLANGASFABRIEK 3 1 Voorwoord OpeenbraakliggendterreininAlkmaarstaateen voormaligewerkplaatsvandegasfabriek.hetpanddateert uit1915enligtnabijhetcentrum,hetstadsparkdeoude Kwekerijentussen3wijken.Dezeuniekelocatievraagtom eenbijzonderinvulling.buurtbewonersclaireroecoerten NicoletteDeWandeler,tevensinitiatiefnemers,willendit stukjehistoriealsbewonersonderneming,samenmetzo n 300vriendenvandeoudegasfabriek,lokaleorganisatiesen 50ingeschrevenvrijwilligerstransformerenineenplekom trotsoptezijnvoorendoordewijk. Hetmoeteenontmoetingsplekwordenvoordebuurtomte ontspannen,tenetwerken,kennistedelen,dienstente ruilenensamenactiviteitenvoordestadteondernemen. Dooreengezondedosisvanhardwerken,creativiteiten vooralpassiezijnwijervanovertuigddatdezeplek gerealiseerdgaatworden.hoeweditgaanaanpakkenmet dekrachtvande crowd staatbeschrevenindit businessplan. 2 Samenvatting VoorhetbehoudvandeGASFabriekiseenstichting opgerichtmetdriebestuursleden.claireroecoertis voorzitter.zijzalmetnamehetdagelijksbeheeropzich nemen.nicolettedewandelerzalalssecretarisde leerwerkplekkencoördineren.deverhuuren programmeringzullengezamenlijkmetvrijwilligers uitgevoerdworden.tonbergerzalalsderdebestuurslid zorgdragenvoordefinanciën. HethoofddoelvandeStichtingBehoudGASFabriekis: Behoudenvanhetcultureleerfgoedenherbestemmenin eenontmoetingsplekmetsociaallmaatschappelijkeen culturelefunctie.doorsamenmetbewonersenlokale organisatiestekomentoteenpositieveinvullingvanhet braakliggendenuonlterrein,metnamehetpandvande voormaligegasfabriek. Nutsvoorzieningeninhetpandzijnnietmeeraanwezigsinds desanering.vandalismeeneenbrandhebbenvoorverdere verpauperinggezorgd.wegaanhetpandaankopen duurzaamrenoverenmether)gebruikvanduurzame materialenenenergiebesparendeaanpassingen.deruimtes latenwezoveelmogelijkinstand,openentransparant,met behoudvanhetindustriëlekarakter,zodatdestalen structuurzichtbaarblijft. Hetbuitenterreinwillenwetransformerenineentuinmet stadslandbouw.dezeplacemakingzullenwegefaseerd aanpakken:fase1aankopenpandenopstarten,fase2 renovatie,fase3inrichtingenfase4exploitatie.omons doeltebereikenisereenflinkeinvesteringnodig,welkewe metcrowdfunding,eenlening,voorfinanciering,sponsoring, founderseneenfondsenwervingsbureauproberenrondte krijgen. Hetterreinmoeteenmultifunctionele,groeneen dynamischebroedplaatsworden.meteenbijzondere aantrekkingskrachtvooriedereen:jongenoud, vriendenclubs,studenten,werkzoekenden,families,de buurt,ondernemers,organisatiesenrecreanten. Particulierenenorganisatieskunneneenindustriëleruimte hurenenietsbijdragenvoordestad.familieskunnen heerlijkvertoevenindetuinofeencreatieveworkshop volgen. Talentenkunnenhunexpertiselatenzien.Buurtbewoners meteenideekunnenlangskomenendankijkenwesamen ofditgerealiseerdkanworden.recreantenkunnenmethun bootjeaanmerenenophetterraszitten.vriendenkunnen groentenenfruituiteigenmoestuinplukkenenmeenaar huisnemen,ofzelfeenpuurgerechteten. Ambitieus?Ja,zeker.Haalbaar?Alswehetsamendoen BEHOUD CULTUREEL ERFGOED

4 3 Visie en missie Visie Onzevisieishetbehoudenentransformerenvaneenstukje historiezijndedewerkplaatsvandevoormaligegasfabriek Alkmaarineenplekomtrotsoptezijn. Missie Onzemissieishetrealiserenvaneenplekwaarmeewe voorzienindebehoefteomtewerken,telerenente ontspannen. Voorbuurtbewoners:ontmoetingsplek Voorcreatieven:plekvoortalentuitwisseling Voororganisaties:industriëlenetwerklocatie Voorwerkzoekenden:hetcreërenvanwerk Voorrecreanten:hotspotaanhetwater WERKEN vergaderen team building cocreatie projecten netwerk events Doelstellingen LEREN flexplekken workshop aanbod starters platform proeflokaal ONT SPANNEN moestuin puur eten steiger terras Onzedoelstellingishetrenoverenvanhetpandenhet braakliggendeterreinherinrichtenineengroeneoasemet terrasenstadslandbouw.vanleegstandtoteenplekdie inspeeltopdevraagvanbuurtbewonersnaareen ontmoetingsplekomsamentewerken,telerenente ontspannen. Strategie Ditiseenambitieuzedoelstellingdiemetinzeten betrokkenheidvande crowd gerealiseerdkanworden. Doorhetcreërenvaneennetwerkvanvrienden, ondernemers,gemeentealkmaar,partners,foundersen lokaleorganisaties.zodaterdraagkrachtontstaatophet gebiedvanzowelderealisatiealsdefinanciën. Strategie Inrichtendaadkrachtigeorganisatiemet medewerkersdiezich200%inzettenomde doelstellingenvandestichtingterealiseren. Creërenvaneenaanbodvandienstendatinspeelt opdevraaguitdemarkt. Draagvlakensamenwerkingrealiserenmetpartners diezichinzettenvoorhetbehoudende transformatievanhetpand. Mijlpalenstellenenuitwerkenineenplanvan aanpakdatrealiseerbaaris. EengedegenSWOTLanalyseuitvoerenenoptimaal gebruikmakenvan weaknesses, strengths, treath sen opportunity s. Eenbusinessmodeluitwerkendathaalbaaris. Eensolidefinanciëlebasiscreërenvoorde verbouwingeneensluitendeexploitatie. 4 Organisatie BELEIDSPLANGASFABRIEK 4 EEN PLEK OM TROTS OP TE ZIJN

5 ONTMOETEN WORKSHOPS TALENTEN Stichting DeStichtingBehoudGASFabriekbijnotariëleakteopgericht eningeschrevenbijdekamervankoophandel.destichting is opgericht om algemeen nut beogende doelen en projectenmetbetrekkingtothetbehoudvanmonumenten en cultureel erfgoed met extra aandacht voor haar omgeving en de bewoners. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft haar grondslag ontleend aan het behoudenvanhethistorischeencultureleerfgoedvoorhet nageslacht. De stichting wil hieraan bijdragen door het culturele erfgoed aan te kopen, her te bestemmen en te beheren. Bestuurenorganisatie De stichting wordt bestuurd en beheerd conform haar statuten. Hiervoor is een slagvaardig stichtingsbestuur aangesteld. Bestaande uit de initiatiefneemsters Claire Roecoertvoorzitter),NicoletteDeWandelersecretaris)en eenregisterlaccountant,tonbergerpenningmeester). De bestuursleden brengen ieder hun eigen expertise en ervaring in. De bestuursleden zijn onbezoldigd en kunnen niet zelfstandig beschikken over het vermogen van de stichting. DeKNHMbegeleidtonsprojectengeeftonsdaarwaar nodigeenzetjeindegoederichting.kern8ondersteuntons bijdeopzetvandebewonersonderneming.enverderzijn weaangeslotenbijdevcravoorscholingenwervingvande vrijwilligers. Gedurendehetproceszaldeorganisatieindiennodig uitgebreidwordenmethelpersenpartners,diebijdragen aanhetrealiserenvandedoelstellingen. Doel Stichting Behoud GASFabriek wil het pand van de voormalige gasfabriek behouden en renoveren in een ontmoetingsplekmetsociaallmaatschappelijkeenculturele functievoordebuurt. Activiteiten,plannenenlopende)projecten2015W2020 Inhetkadervandedoelstellingvandestichtingzijninieder geval de volgende projecten gestart: crowdfunding actie, fondsen aanvragen via fondsenwervingsbureau het grote oogst,organiserenvancultureleactivititeitenvoordebuurt van kunst tot de nacht, burendag en nl doet vrijwilligers. Meeractiviteitenzijntezienopdewebsite. Middelenvandestichting De stichting verkrijgt haar inkomsten door middel van schenkingen,erfstellingenenlegaten,sponsoring,subsidies, fondsenendonaties. Besteding Degiftenwordengebruiktvoorkosteneninvesteringendie betrekkinghebbenop - Aankopen, renoveren, herbestemmen en beheren vanhetcultureleerfgoed - SociaalLmaatschappelijkeencultureleactiviteiten Begrotingen De stichting zal jaarlijks een begroting opstellen voor de verwachteactiviteiteninhetbetreffendejaar. Informatieenpromotie De Stichting wil middels haar website de bezoekers, sponsors en belangstellenden op de hoogte houden van haar werkzaamheden en activiteiten. Hiermee draagt de stichtingbijaaneentransparantewerkwijze. BELEIDSPLANGASFABRIEK 5

6 5 Aanbod en faciliteiten Ontmoeten DeGASFabriekfungeertalsontmoetingsplekwaar omwonendenenbedrijvengebruikkunnenmakenvande prachtigeruimtesenlocatieinhetgroenaanhetwater. Workshops Doorhetaanbiedenvaneencreatiefencultureel cursusprogrammavoorendoordewijkzalontspanningen lereneenbelangrijkeplaatsingaannemeninhetaanbod vandegasfabriek. Events WeorganiserensociaalLmaatschappelijkeenculturele activiteitenvoordebuurt,stadenregio.vanlokalemarkten enkleinefestivalstotevenementen. Puureten Afhankelijk van de wensen zullen we bij groepen gebruik maken van cateraars en poplup koks. Uniek is dat we gebruik gaan maken van producten uit eigen tuin, die we rondomhetpandgaaninrichten. Recreatie Hetterreinvancirca6000m2zullenweomtoverenineen stadstuinmetstadslandbouw.samenmethetaangrenzende waterenhetparkwordtditeenplekomtrotsomtezijn. Verhuur Zaalverhuurvanindustriëleruimtes:eenaantrekkelijkeplek ineenprachtighistorischpand.hetgebouwwordteen multifunctioneleindustriëleruimtediegehuurdkunnen wordenvoordiversedoeleindenhetgevenvanvoor cursussen,exposities,events,workshops,manifestaties, debatten,lezingenenvergaderingen. Wijktalenten DeGasfabriekmetdetuinenkookstudio,cursusaanbod, sportmogelijkhedenbuitenzijnuitermategeschiktvoor leerwerkplekkenensocialeactiveringvoormensenmeteen afstandtotdearbeidsmarkt.voorstartersenzzplers, werkzoekendenenvrijwilligersuitdewijkenfungerenweals platform.zekunnenonderdeelwordenvanonze poolvan wijktalenten diehuntalentinzettenvoordebuurt. Recreatie Puur eten Verhuur Events Ontmoe -ten Work- shops Talent BELEIDSPLANGASFABRIEK 6 LEREN, NET- WERKEN EN ONTSPANNEN

7 BELEIDSPLANGASFABRIEK 7 6 Partners Partnerszijnbelangrijkomdedoelstellingenvandestichting terealiseren.daaromwillendehandenineenslaanmet partnerszoalshetuwv,werkenaanwerk,degemeente Alkmaar,KoninklijkeNederlandseHeidemaatschappij,het HorizonCollege,deCultuurcompagnie,inHolland,Alkmaar Energie,StichtingdeWaaier,VCRA,OndernemenWerkt, ADAPT,BehoudenherbestemmingAlkmaar,TAQAcultureel erfgoed,provincienoordlholland,programma HerbestemmingNH,BouwLeninstallatiebedrijvenende ProvincieNoordLHolland. Behoudvanhetpandencultureelerfgoedbeheermoeteen gezamenlijkeinspanningzijnvanoverheid,lokale organisaties,debuurtenparticuliereinitiatieven.dit partnerschapgaanwegraagaan.metveelpartnersisde verbindingreedsgeregeldenindevisievanhetbestuurvan destichtingkanditleidentotgoedeenduurzame samenwerkingsverbandenmetbetrokkenpartnersbijhet erfgoedproject.weambiëreneenvertrouwelijkenlange termijnpartnerschapmetduidelijkedoelstellingen. 7 PLAN VAN AANPAK HetplanvanaanpakisonderverdeeldinvierhoofdLfasen: opstarten,renovatie,inrichtingenexploitatie. Daarnaastwordenmeeralgemeneactiviteitenuitgevoerd gedurendeallefasenophetgebiedvanbestuur& organisatie,invullingenuitwerkingvanhetaanbod, huurders,financiering,hetwervenvanfoundersenpr& marketing. Fase1Opstartfase OprichtenStichting Ondertekenenkoopcontract Conceptontwikkelingverbouwing Onderzoekduurzameverbouwing Projectplanenontwerpverbouwing Fase2Verbouwing Offertesenkeuzemakenvoorpartnersverbouwing Renovatiezelfvoorzienend/energieneutraal) Conceptontwikkelinginrichtingterrein Onderzoekinrichtingterrein Fase3Inrichting Conceptinrichtinguitwerkenmetpartners Inrichtingpandverzorgenmetindustriëlelook Inrichtenfaciliteiten Inrichtenterrein Fase4Exploitatie Gefaseerdeeninvullinggevenaanhetaanbod:het creërenvanwerk,verhuur,workshops,horeca,tuin, faciliteiten,recreatieenevents. Bestuur&Organisatie Opgebiedvanbestuur&organisatiezullenondermeer activiteitenplaatvindenophetgebiedvandeverdere inrichtingvandeprojectorganisatie,hetontwikkelenvan hetvrijwilligersbeleid,hetzoekennaargeschiktepartners, hetsamenstellenvaneenbouwteam,hetinrichtenvande administratie. Invullingenuitwerkingvanhetaanbod Hetaanbodzoalsbeschreveninhoofdstuk5zalper onderdeelnaderwordenuitgewerkt.vooralleonderdelen wordenconcreteplannenuitgewerkt. DE BUURT ONDERNEEMT

8 BELEIDSPLANGASFABRIEK 8 Financiering DeStichtingbeoogddefinancieringvooropstartenen renovatie,inrichtingrondtekrijgendoormiddelvaneen combinatievanleningen,fondsenwerving,sponsoring, founders,subsidiesencrowdfunding. Inafwachtingopderealisatievandevolledigefinanciering wordtdoordestichtinggezochtnaareenvoorfinanciering omeenstarttekunnenmaken. DeStichtingisinmiddelsvia HetGroteOogst gestartmet fondsenwerving.daarnaastlopengesprekkenmet potentiëlefinanciers. Omfounderstewervenwordteengrootfundraisingevent georganiseerd,waarwelokalebedrijven,organisatiesen ondernemersvooruitnodigen.wijzullenookeen aantrekkelijktegenbodvoorbereidenvoordefoundersmet demogelijkhedendiedegasfabriekbiedt. PR&Marketing OmsuccesvoltezijnheeftPR&Marketingeenprominente plaatsindestrategievandestichting.activiteitenopdit gebiedbestaanondermeeruithetontwerpenvaneenlogo, website,flyers,opstellenmarketingplan,persberichtenen netwerkenwaarmogelijk. VER- BINDEN ONT- MOETEN CO-CREATIE SAMEN VOOR BEHOUD CULTUREEL ERFGOED

9 MULTI- FUNCTIONELE RUIMTES 8 TEKENINGEN Terrein Verdieping Pand BeganeGrond BELEIDSPLANGASFABRIEK 9

10 BELEIDSPLANGASFABRIEK 10

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN GAS!FABRIEK 1

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN GAS!FABRIEK 1 BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN GAS!FABRIEK 1 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD 3 2 SAMENVATTING 3 3 VISIE EN MISSIE 4 4 ORGANISATIE 5 5 AANBOD EN FACILITEITEN 6 6 PARTNERS 7 7 PLAN VAN AANPAK 7 8 SWOT FOUT!

Nadere informatie

BELEIDSPLAN BUSINESSPLAN GAS!FABRIEK

BELEIDSPLAN BUSINESSPLAN GAS!FABRIEK 2015-2020 BELEIDSPLAN BUSINESSPLAN GAS!FABRIEK 1 INHOUDSOPGAVE 1 VOORW OORD 3 2 SAM ENVATTING 3 3 VISIE EN M ISSIE 4 5 4 ORGANISATIE 5 AANBOD EN FACILITEITEN 5 6 PARTNERS 7 7 7 PLAN VAN AANPAK GAS!Fabriek

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

PROJECT PLAN PROJECTPLAN GAS!FABRIEK

PROJECT PLAN PROJECTPLAN GAS!FABRIEK PROJECT PLAN 1 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 SAMENVATTING... 3 3 VISIE EN MISSIE... 4 4 ORGANISATIE... 5 5 ACTIVITEITEN... 5 6 DOELGROEP... 6 7 EXPLOITATIE... 7 8 PARTNERS... 8 9 PLAN VAN AANPAK...

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3. 1.2 Versiebeheer... 3. 1.3 Verzendlijst... 3. 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding...

Inhoudsopgave... 2. 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3. 1.2 Versiebeheer... 3. 1.3 Verzendlijst... 3. 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... Beleidsplan 2014 Mei 2014 Inhoudsopgave... 2 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Versiebeheer... 3 1.3 Verzendlijst... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... 4 2.2 Doelstelling... 4 2.3 Uitgangspunten...

Nadere informatie

STICHTING WORTEL BELEIDSPLAN

STICHTING WORTEL BELEIDSPLAN STICHTING WORTEL INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 3 Strategie... 4 Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting... 4 Statutaire doelstelling... 4 Afwezigheid van winstoogmerk... 4 Bestemming liquidatiesaldo...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Bezoekerscentrum Waalbos Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 1 augustus 2017

Beleidsplan Stichting Bezoekerscentrum Waalbos Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 1 augustus 2017 Beleidsplan 2017-2020 Stichting Bezoekerscentrum Waalbos Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 1 augustus 2017 Inhoud 1. Geschiedenis en terugblik... 2 2. Huidige organisatie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 1. Doel De Stichting heeft ten doel het in stand houden in de meest ruime zin van het woord van de verzameling, bekend onder de naam "Atlas

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Goede Doelen Cheque.NL

Beleidsplan Stichting Goede Doelen Cheque.NL Beleidsplan Stichting Goede Doelen Cheque.NL 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes van de instelling - Statutaire doelstelling - Afwezigheid van winstoogmerk - Bestemming liquidatiesaldo 3. Beleid

Nadere informatie

Pagina 4: Strategie: Statutaire doelstelling, afwezigheid winstoogmerk en bestemming liquidatierisico

Pagina 4: Strategie: Statutaire doelstelling, afwezigheid winstoogmerk en bestemming liquidatierisico Inhoud Pagina 2: Contactgegevens, bestuur, doelstelling en beloning Pagina 3: Inleiding beleidsplan Pagina 4: Strategie: Statutaire doelstelling, afwezigheid winstoogmerk en bestemming liquidatierisico

Nadere informatie

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan ! STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Strategie Doel en Visie Winstoogmerk 3. Beleid Uitbouw scholenproject Verduurzaming toekomst Verwerving en beheer van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park

Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park 2018 Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park Datum 14-11-2017 Stichting vrienden van Het Schaffelaar Park Nieuwe Markt 3 3771 CB Barneveld stichting@hetschaffelaarpark.nl www.hetschaffelaarpark.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden Atlas Van Stolk

Beleidsplan Stichting Vrienden Atlas Van Stolk Beleidsplan Stichting Vrienden Atlas Van Stolk 2017-2020 1. Doel De Stichting heeft ten doel het in stand houden in de meest ruime zin van het woord van de verzameling, bekend onder de naam "Atlas Van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Beleidsplan STICHTING CAVERO HELPT! Versie/Datum Bart van den Berg, Mark Berck Stichting CAVERO HELPT!

Beleidsplan STICHTING CAVERO HELPT! Versie/Datum Bart van den Berg, Mark Berck Stichting CAVERO HELPT! Beleidsplan STICHTING CAVERO HELPT! Versie/Datum 0.8 2-5-2016 Auteur Bart van den Berg, Mark Berck Stichting CAVERO HELPT! Versiebeheer Versie Datum Door Omschrijving vd wijziging 0.1 2 mei 2016 Bart van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017 2021 Stichting PRETRunners Lieve de Keystraat 18 3067 KJ Rotterdam Tel. 0104560000 MOB- 0653373915 Pretrunners@Gmail.com www.pretrunners.nl Facebook: Team193 Pretrunners KvK nr 70186170

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Huisvesting Navigators Studenten Ede

Beleidsplan Stichting Huisvesting Navigators Studenten Ede Beleidsplan Stichting Huisvesting Navigators Studenten Ede April 2014 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan voor de Stichting Huisvesting Navigators Studenten Ede, kortaf Stichting Huisvesting NSEde.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting DMS [ ]

BELEIDSPLAN Stichting DMS [ ] BELEIDSPLAN Stichting DMS [2018 2022] Stichting Dutch Medical Service Vrusschenhusken 1 6422 PL Heerlen info@dutchmedicalservice.nl www.dutchmedicalservice.nl Inschrijvingsnummer Kvk 71024689 Bank: NL05

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017 2021 Stichting PRETRunners Lieve de Keystraat 18 3067 KJ Rotterdam Tel. 0104560000 MOB- 0653373915 Pretrunners@Gmail.com www.pretrunners.nl Facebook: Team193 Pretrunners KvK nr 70186170

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS KYOGA

STICHTING STEUNFONDS KYOGA Stichting Steunfonds Kyoga beleidsplan 2015 t/m 2018 1 STICHTING STEUNFONDS KYOGA Beleidsplan 2015-2018 Stichting Steunfonds Kyoga Gevestigd te Doorn Opgericht 27 november 2006 Secretariaat: Bergweg 5,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Raff

Beleidsplan Stichting Raff Beleidsplan Stichting Raff Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 Termijn van het beleidsplan Pag. 3 Missie, visie en strategie Pag. 3 Doelstelling Pag. 4 Strategie Pag. 4 Huidige situatie Pag. 4 Activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ.

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. Beleidsplan 2015 Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. 1 Index: 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Geactualiseerd juli 2016; maart 2017; april 2019 Stichting Vrienden van Buro Lima, Raadhuisplein 22, 5473 GC Heeswijk-Dinther. tel.:

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting PLS. BELEIDSPLAN [ ]

Stichting PLS. BELEIDSPLAN [ ] Stichting PLS BELEIDSPLAN [2018 2021] http://www.p-l-s.nl Stichting PLS (RSIN 854236107) Postadres: Drossaert Jonker van Kesselstraat 65, 6171 KB Stein Bezoek adres/vesting adres: Batenburgerstraat 17,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Strategie Hoofdstuk 3 Beleid Hoofdstuk 4 Overig... 7

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Strategie Hoofdstuk 3 Beleid Hoofdstuk 4 Overig... 7 Beleidsplan 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1. Missie en visie statement... 3 1.2. Aanleiding... 3 Hoofdstuk 2 Strategie... 4 2.1. Kernprincipes... 4 Hoofdstuk 3 Beleid... 5 3.1. Werkzaamheden...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ANDERS

Beleidsplan Stichting ANDERS Beleidsplan Stichting ANDERS 2018-2020 Statutaire naam: Stichting ANDERS NL Werknaam: Stichting ANDERS Ridderpoort 11 2984BG, Ridderkerk www.stichtinganders.nl KvK: 64366081 RSIN: 855635885 Bank: NL38

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting

Beleidsplan Stichting Beleidsplan Stichting 2018 2022 Stichting RotterdamRunners Beverwaardseweg 338 3077 GE Rotterdam Tel. 0624351920 RotterdamRunners@Gmail.com (Teammail) Info@rotterdamrunners.nl (Zakelijke mail) www.rotterdamrunners.eu

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Stichting NOVO. December 2017

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Stichting NOVO. December 2017 Beleidsplan Stichting Vrienden van de Stichting NOVO December 2017 Inhoudsopgave Inleiding.pg 3 Het doel van de Stichting..pg 3 De werkzaamheden van de Stichting pg 4 Organisatiestructuur.pg 4 Financiering

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017 Stichting Onverwoestbaar

Beleidsplan 2015-2017 Stichting Onverwoestbaar Beleidsplan 2015-2017 Stichting Onverwoestbaar Pagina 1 van 6 stichting Onverwoestbaar Beleidsplan 2015-2017 1 INLEIDING 2 STRATEGIE 2.1 KERNPRINCIPES VAN DE INSTELLING - STATUTAIRE DOELSTELLING - AFWEZIGHEID

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jens

Beleidsplan Stichting Jens Beleidsplan Stichting Jens 2018-2022 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Doelgroepen 3. Activiteiten en projecten 4. Communicatie 5.

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

ANBI beleidsplan van Stichting vrienden van het geluksmoment.

ANBI beleidsplan van Stichting vrienden van het geluksmoment. ANBI beleidsplan van Stichting vrienden van het geluksmoment. Inhoudsopgave: Kerngegevens 2 Voorwoord 3 Missie en visie 3 Strategie 3 Algemene doelstelling 3 Doelen 2018 4 Toelichting op de organisatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.4: Kunst, cultuur en recreatie

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.4: Kunst, cultuur en recreatie SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.4: Kunst, cultuur en recreatie Gegevens aanvrager Naam organisatie: Contactpersoon: Contactadres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Bank-/gironummer: Ten

Nadere informatie

Stichting Fietsmaatjes Amstelveen. Beleidsplan. Versie februari Revisie historie

Stichting Fietsmaatjes Amstelveen. Beleidsplan. Versie februari Revisie historie Stichting Fietsmaatjes Amstelveen Beleidsplan Versie 2.0 6 februari 2019 Revisie historie Versie Datum Samenvatting van veranderingen 1.0 14-06-2018 Eerste goedgekeurde versie 1.1 20-01-2019 Aanpassingen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2018 NETWERK NIEUW ROTTERDAM 1 INLEIDING Dit beleidsplan is op 23-11-2017 vastgesteld door het bestuur van stichting Netwerk Nieuw Rotterdam. 1.1 Bestuursleden Voorzitter: Piet Boekhoud

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan

Meerjarenbeleidplan Meerjarenbeleidplan 2014-2017 Samen leven : samen Leven IHS Inloophuis Schothorst Voorwoord. Dit meerjarenbeleidplan is opgesteld door een totaal vernieuwd bestuur, dat sinds februari 2013 verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail.

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail. Beleidsplan Save the Waterberg Rhino Nederland Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann waterbergrhino@gmail.com Inhoud Inleiding... 3 Strategie... 4 Kernprincipes en uitgangspunten van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Jaarrekening en jaarverslag Stichting Alert

Jaarrekening en jaarverslag Stichting Alert Jaarrekening en jaarverslag Stichting Alert Inhoud Inleiding p. 2 Jaarverslag p. 3 Jaarplan 2016 p. 5 Resultaten p. 7 Balansmutaties p. 8 Begroting 2016 p. 9 pagina 1 / 9 Print dd. 2952016 21:51 Jaarrekening

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

1. Algemeen. 1 Beleidsplan

1. Algemeen. 1 Beleidsplan Beleidsplan 1 Beleidsplan 1. Algemeen Stichting B93 is een atelierstichting en kunstenaarsinitiatief dat ruimte en kansen biedt aan jonge talentvolle kunstenaars door middel van diverse exposities en projecten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Rosarium. Bezoekadres: Strevelsweg AT ROTTERDAM Tel: www:

Beleidsplan Stichting Rosarium. Bezoekadres: Strevelsweg AT ROTTERDAM Tel: www: Beleidsplan Stichting Rosarium 2017-2020 Bezoekadres: Strevelsweg 738 3083 AT ROTTERDAM Tel: 010-3411260 www: www.stichtingrosarium.nl @: info@stichtingrosarium.nl KvK Nummer: 24413192 Stichting Rosarium

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Zorgboerderij

Stichting Vrienden van de Zorgboerderij Z O R G B O E R D E R I J " K L E I N E S S E N " Stichting Vrienden van de Zorgboerderij BELEIDSPLAN 2018-2020 Onderdeel van www.kleinessen.nl Stichting vrienden van de zorgboerderij RSIN: 8108.93.356

Nadere informatie

Beleidsplan. Contact. Inhoud. 1 Inleiding. 1. Inleiding 2. Missie/visie 3. Doelstelling 4. Strategie 5. Organisatie 6. Financiën

Beleidsplan. Contact. Inhoud. 1 Inleiding. 1. Inleiding 2. Missie/visie 3. Doelstelling 4. Strategie 5. Organisatie 6. Financiën Beleidsplan Contact Stichting Vlinderduin p/a Steenweg 8 4328 RL Burgh-Haamstede KvK-nummer: 68339054 Rek.nr.: NL69 RABO 0317715232 www.vlinderduin.nl info@vlinderduin.nl Inhoud 1. Inleiding 2. Missie/visie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Geactualiseerd juli 2016 Geactualiseerd maart 2017 Stichting Vrienden van Buro Lima, Raadhuisplein 22, 5473 GC Heeswijk-Dinther. tel.:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017

Beleidsplan 2015-2017 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes 3. Beleid 3.1 Te verrichten werkzaamheden 3.2 Werving en beheer van gelden 3.3 Vermogen van de instelling 3.4 Bestedingsbeleid 3.5

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Sunny Court Festival

Beleidsplan Stichting Sunny Court Festival Festival Beleidsplan Stichting Sunny Court Festival Augustus 2018 1 1. Inleiding Het Sunny Court Festival is een (in principe) jaarlijks terugkerend eendaags muziekfestival dat in 2005 voor de eerste keer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Zomerterras

Beleidsplan Stichting Zomerterras Beleidsplan Stichting Zomerterras 2016 en toekomst (verkorte versie) Beleidsplan Stichting Zomerterras 2016 en toekomst (verkorte versie) 1 Inleiding In dit beleidsplan is het actuele beleid van Stichting

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht ALGEMEEN BELEIDSPLAN

Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht ALGEMEEN BELEIDSPLAN Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2018-2022 Inhoudsopgave 1. DOEL VAN DE VERENIGING 3 1.1. DOELOMSCHRIJVING VERENIGING 3 1.2. DOELGROEPEN 3 1.3 MISSIE 4 2 BELEIDSTERREINEN

Nadere informatie

Beleidsplan STICHTING OVERDRUKSYNDROOM NL

Beleidsplan STICHTING OVERDRUKSYNDROOM NL Beleidsplan STICHTING OVERDRUKSYNDROOM NL 1. 2018 2021 1.1 Referentie: 2018-2021 Datum: 13-05-2019 Status: Definitief Auteur: Voorzitter Stichting OverdrukSyndroom.NL 0 Inleiding Stichting Overdruk Syndroom

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIJWILLIGERS VACATUREBANK

BELEIDSPLAN STICHTING VRIJWILLIGERS VACATUREBANK BELEIDSPLAN 2015-2016 STICHTING VRIJWILLIGERS VACATUREBANK 26-01-2015 1 Contents 1. Inleiding... 4 2. Strategie... 5 2.1 Kernprincipes van de Stichting Vrijwilligers Vacaturebank... 5 Statutaire doelstelling...

Nadere informatie

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Visie, strategie en missie... 4 3.1 Visie... 4 3.2 Missie... 4 3.3 Strategie... 4 3.4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020 Stichting Koepeltjesfestival Beleidsplan 2012 2020 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Doelstelling en ambities Koepeltjesfestival 3. Het bestuur 4. Financiën 1.Inleiding. Het begon vorig jaar als projectonderdeel

Nadere informatie

STICHTING WESTERWOLDSE KANAALCONCERTEN

STICHTING WESTERWOLDSE KANAALCONCERTEN STICHTING WESTERWOLDSE KANAALCONCERTEN BELEIDSPLAN 2017-2018 Een podium voor een grote variëteit aan muziekstijlen in de open lucht voor jong en oud. Een jaarlijks terugkerend muziekconcert op een unieke

Nadere informatie

Oprichting- en beleidsplan

Oprichting- en beleidsplan Oprichting- en beleidsplan 2017-2019 STICHTING SCIENCE4ANIMALS (S4A) DAVID VAN DOORN Vastgesteld op: 19-12-2017 Versie: 2 Stichting Science4Animals Post/bezoekadres: Marnixlaan 80 3552 HG Utrecht Nederland

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland ANBI GEGEVENS Naam : Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland RSIN- nummer : 857383772 KvK-nummer : 68305028 Secretariaat : Molenlaan 6 2103 AE Heemstede telefoon : 06 46352564 e-mailadres : taalcoacheszuidkennemerland@gmail.com

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne

Beleidsplan Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne Beleidsplan 2018-2022 Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne Plaats Oudehaske Datum 07-05-2018 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. Organisatie... 3 3. Visie en missie... 3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem

BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem Haarlem, maart 2017 Nieuwe Groenmarkt 12 Haarlem Inhoudsopgave 1. KERNPRINCIPES EN DE UITGANGSPUNTEN VAN DE ANTONIUS GEMEENSCHAP 1.1. Statutaire doelstelling 1.2.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne

Beleidsplan Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne Beleidsplan 2013-2017 Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne Plaats Oudehaske Datum 04-07-2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. Organisatie... 3 3. Visie en missie... 3

Nadere informatie

Stichting Love Revolution

Stichting Love Revolution Beleidsplan 2017-2020 Stichting Love Revolution Stichting Love Revolution Oudenoord 157 3513 EN Utrecht T: 06-43213231 E: info@hannedevries-music.com KvK: 68394241 RSIN: 857421955 Vastgesteld: 7 juli 2017,

Nadere informatie

Beleidsplan herfst 2013

Beleidsplan herfst 2013 Beleidsplan herfst 2013 I. De stichting I.1. Inleiding Dit beleidsplan zal dienen als leidraad voor het te voeren dagelijks beleid, als toetsingsinstrument voor plannen en voortgang van projecten en als

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Leer Zelf Online. Telefoonnummer: adres: Website:

Beleidsplan Stichting Leer Zelf Online. Telefoonnummer: adres: Website: Beleidsplan Stichting Leer Zelf Online 2016 Telefoonnummer: 0348-743272 E-mailadres: info@leerzelfonline.nl Website: https://www.leerzelfonline.nl Adres: Oostdam 2 3441 EM Woerden IBAN: NL76 RABO 0173

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3 JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH Inhoudsopgave voorwoord pagina 2 doelstelling pagina 3 organisatie pagina 3 financiering woonproject pagina 4 activiteiten pagina 4 inkomsten en

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2018-2020 Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk Rotterdam 1. BELANGRIJKE GEGEVENS 3 2. INTRODUCTIE 4 3. BELEID 5 3.1 STATUTAIRE DOELSTELLING 5 3.2 VISIE 5 3.3 MISSIE 5 3.4 STRATEGIE 5

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Beleidsplan (meerjarig)

Beleidsplan (meerjarig) Beleidsplan (meerjarig) Laatste bijgewerkt: 20-07-2018 Dit plan geeft inzicht in de manier waarop wij onze doelstellingen bereiken. Basisgegevens. De naam Stichting Met senioren naar ADO Het RSIN/ fiscaal

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting KIVI

Beleidsplan Stichting KIVI Focus op ʻinclusieʼ, want kunst is voor iedereen! Beleidsplan Stichting KIVI 2016 2018 V5 december 2015 Ten geleide Bepaalde groepen mensen staan aan de zijlijn van onze samenleving en het is onze duurzame

Nadere informatie

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie en Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Stichting Ebony Ensemble

Stichting Ebony Ensemble Stichting Ebony Ensemble BIJZONDERE WERKEN VOOR EEN BREDER PUBLIEK Beleidsplan 2017-2021 Stichting Ebony Ensemble Inschrijfnummer Kvk: 67948030 Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus. periode

BELEIDSPLAN. Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus. periode 1 BELEIDSPLAN Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus periode 2016-2019 2 Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus Waalstraat 40 8303 DH Emmeloord 3 INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE 4 2. VISIE 5 3.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GORAŽDE MEIDOORNSTRAAT 65, 1505 TS ZAANDAM 06-50298575 Facebook info@vriendenvangorazde.com www.vriendenvangorazde.com OPGERICHT: 12 JUNI 2013 TE ZAANDAM KAMER VAN KOOPHANDEL : 58153128

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tabita

Beleidsplan Stichting Tabita Beleidsplan 2013 Stichting Tabita Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Organisatie...4 2.1 Het bestuur...4 2.2 Vergadercyclus...4 2.3 ANBI...4 2.4 Jaarverslag...4 2.5 Gedragscode...4 3. Strategie...5 3.1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie