Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict"

Transcriptie

1 Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Juli 2014 Anne-Marieke van Loon (red.) Dit document is opgesteld door de werkgroep Lerarenopleiding 21 ste eeuw en in mei-juni 2014 besproken met de MT s van de pabo en het ILS. 1

2 Inhoud 1. Inleiding Opleidersprofiel leren en lesgeven met ict Opbouw professionaliseringsaanpak Beschrijving professionaliseringsmogelijkheden Referenties

3 1. Inleiding De eindkwalificaties van de leerlijn Leren en lesgeven met ict van de pabo en het ILS geven aan waar startbekwame leraren aan moeten voldoen. Om onderwijs aan te kunnen bieden dat studenten hiertoe opleidt, zullen lerarenopleiders zelf ook bekwaam moeten zijn in het leren en lesgeven met ict. Uit de beginmeting blijkt dat dit nog niet het geval is. Het is hiervoor belangrijk dat lerarenopleiders de mogelijkheid krijgen zich te professionaliseren. In dit document staan de professionaliseringsmogelijkheden beschreven waar lerarenopleiders aan deel kunnen nemen om zich te bekwamen op het gebied van leren en lesgeven met ict. Er wordt gestart met een beschrijving van een lerarenopleidersprofiel waarin de benodigde vaardigheden met betrekking tot leren en lesgeven met ict staan weergegeven. Het profiel is de onderlegger voor de professionaliseringsaanpak die in dit document wordt beschreven. Daarna wordt beschreven hoe de professionaliseringsaanpak is opgebouwd, welke aanpak wordt gehanteerd en wat de professionaliseringsmogelijkheden zijn voor schooljaar Op basis van de ervaringen en evaluaties in wordt de professionaliseringsaanpak bijgesteld voor het jaar daarna. De professionalisering m.b.t. Leren en lesgeven met ict zal in ieder geval gecontinueerd worden tot en met

4 2. Opleidersprofiel leren en lesgeven met ict De basis voor de professionaliseringsaanpak die in dit document wordt beschreven is het lerarenopleidersprofiel. Hierin staan de benodigde vaardigheden, attitudes en competenties met betrekking tot leren en lesgeven met ict weergegeven waarover lerarenopleiders zouden moeten beschikken om studenten op te leiden tot startbekwame leraren op het gebied van leren en lesgeven met ict. Het opleidersprofiel is gebaseerd op de eindkwalificaties voor aanstaande leraren zoals die voor de leerlijn Leren en lesgeven met ict zijn vastgesteld. Tevens is gekeken naar de rol die een lerarenopleider heeft. In de beroepsstandaard voor lerarenopleiders (VELON, 2012) wordt aangegeven dat lerarenopleiders in hun onderwijs een drieslag moeten maken. Zij moeten een verbinding leggen tussen het leren van leerlingen, het leren van aanstaande leraren en het eigen leren. Murray gebruikt daarvoor de termen eerste en tweede orde onderwijzen (Murray & Male, 2005). Eerste orde leraren werken met leerlingen, tweede orde leraren werken met (aanstaande) leraren die met leerlingen gaan werken. Per niveau is er in het profiel een onderscheid gemaakt in wat lerarenopleiders moeten kunnen en kennen om studenten op te leiden tot startbekwamene leraren die kunnen leren en lesgeven met ict. De eerste rij van het opleidersprofiel geeft aan over welke competenties lerarenopleiders zelf moeten beschikken om te kunnen lesgeven met ict. Dit komt overeen met de eindkwalificaties die zijn vastgesteld voor aankomende leraren. Vanuit het idee van congruent opleiden, zouden lerarenopleiders in ieder geval de competenties moeten beheersen die van hun studenten worden gevraagd (Lunenberg, Dengerink en Korthagen, 2013; Tondeur, Van Braak, Sang, Voogt, Fisser en Ottenbreit-Leftwich, 2011; Lunenberg, Korthagen, en Swennen, 2007; Swennen, Korthagen en Lunenberg, 2004). De lerarenopleider is uniek in die zin dat hij / zij de enige docent in het hoger onderwijs is die opleidt tot zijn of haar eigen beroep. Lerarenopleiders zijn wat hun studenten willen worden. Ze vervullen een voorbeeldrol richting hun studenten. De lerarenopleider moet in staat zijn de pedagogischdidactische achtergronden van zijn of haar keuzes te expliciteren, onderbouwen en verantwoorden (o.a. Lunenberg, Dengerink en Korthagen, 2013; Swennen, Korthagen en Lunenberg, 2012). Dit betreft de tweede rij in het opleidersprofiel. Tevens moet de lerarenopleider in staat zijn richting de studenten de vertaling te maken naar de beroepspraktijk en het leren van leerlingen. Dit wordt aangeduid in de derde rij van het opleidersprofiel. In de professionaliseringsaanpak moet telkens aandacht zijn voor de drie niveaus van het opleidersprofiel. Hierdoor staan niet alleen de eigen ict- vaardigheden van de lerarenopleider zelf centraal maar moet hij zijn aanpak en datgene wat hij leert in de professionalisering kunnen toepassen in de praktijk en zijn keuzes kunnen expliciteren, onderbouwen en verantwoorden richting zijn studenten en kunnen aangeven wat dit betekent voor de beroepspraktijk. 4

5 (Concept) Opleidersprofiel leren en lesgeven met ict 1 1 Omdat het opleidersprofiel een concept betreft, zal het nog verder worden aangevuld met indicatoren over hoe het gedrag van de lerarenopleider eruit ziet. 5

6 6

7 3. Opbouw professionaliseringsaanpak Uit de literatuur blijkt dat de eigen ict-geletterdheid nadrukkelijk aandacht moet krijgen in de professionalisering van lerarenopleiders (Mishra &Koehler, 2006). Wanneer dit ontbreekt, kan de stap naar didactisch ict-gebruik of de verdieping naar het legitimeren, expliciteren en reflecteren niet worden gemaakt. Om deze reden wordt er in de professionaliseringsaanpak een onderscheid gemaakt tussen twee lijnen. De eerste lijn richt zich op het ontwikkelen van ict-geletterdheid, waarin met name de instrumentele vaardigheden en mediageletterdheid aan bod komen. Er wordt al wel een doorkijkje gegeven naar het didactisch gebruik. De focus in deze lijn ligt op het creatief leren gebruiken van media. De tweede lijn richt zich op de lerarenopleiders die de stap willen zetten naar de integratie van ict in het onderwijs. In dit tweede traject ligt de focus nog meer op de verbinding naar de eigen onderwijspraktijk en verschuift de aandacht naar didactische vaardigheden en gebruik en de competenties om te leren en innoveren. Door te kiezen voor specifieke werkvormen (o.a. samen onderzoeksmatig en actief ontwikkelen, collectief en collegiaal leren en inbouwen van reflectiemomenten) kan de verdieping naar het leren van studenten en het leren van leerlingen ook worden gemaakt. In dit document worden de professionaliseringsmogelijkheden van de twee lijnen verder beschreven. Dit betreft de professionalisering voor schooljaar Er wordt per mogelijkheid beschreven wat de doelstellingen zijn van de professionalisering, wat de doelgroep is, de inhoud en de thema s die aan bod komen, welke vorm de professionalisering heeft, wat de omvang is en welke opbrengsten en resultaten er worden nagestreefd. Voordat hier verder op wordt ingegaan, wordt eerst de aanpak om de professionalisering vorm te geven nader toegelicht. 7

8 4. Beschrijving professionaliseringsmogelijkheden Lijn 1 ict- geletterdheid De eerste lijn van de professionaliseringsaanpak richt zich op de linkerkant van het opleidersprofiel: het gaat om de professionalisering van de lerarenopleider op het gebied van ict-geletterdheid, waarin met name de instrumentele vaardigheden en mediageletterdheid aan bod komen. Een lerarenopleider moet niet alleen zelf ict- geletterd zijn, hij moet immers leraren kunnen opleiden om nieuwe middelen in te zetten. Dit betekent dat hij op een hoog niveau competent moet zijn. De professionalisering binnen lijn 1 is daarom niet alleen gericht op de eigen kennis maar ook op de houding t.o.v. ict, het creatief ict-gebruik en de vaardigheden om studenten hierin te begeleiden. Het is van belang dat lerarenopleiders experimenteren met de inzet van ict toepassingen in hun onderwijspraktijk en hun expertise opbouwen, individueel en in samenwerking met collega s. Binnen deze lijn worden twee thema s onderscheiden: één die zich vooral richt op de instrumentele vaardigheden en één die zich richt op mediageletterdheid. Voor beide thema s geldt dat er variatie is aan werkvormen, waarin de mix van professionaliseren, inspireren en experimenteren tot uitdrukking komt en waarbij rekening wordt gehouden met verschillende leervoorkeuren. Bij elke vorm van professionalisering is er aandacht voor de koppeling met de eigen onderwijspraktijk. Tevens wordt er gebruik gemaakt van kennis van experts en inspirerende voorbeelden uit het werkveld. 8

9 Lijn 1 ict geletterdheid: Instrumentele vaardigheden Doelstellingen: Je leert jezelf nieuwe ict toepassingen snel eigen te maken en te benutten voor je eigen onderwijspraktijk. Je leert zelfstandig, kritisch en creatief gebruik te maken van ict in lessituaties. Je weet welke consequenties het gebruik van de ict toepassing heeft voor de eigen onderwijspraktijk. Doelgroep: Het gaat hierbij om lerarenopleiders die zich verder willen bekwamen in diverse nieuwe ict toepassingen in het onderwijs. Inhoud en thema s : Vorm In dit professionaliseringsaanbod ga je aan de slag met het je eigen maken van nieuwe ict- toepassingen. Het gaat er hierbij om dat je zicht krijgt op specifieke kenmerken van bepaalde toepassingen (software, webapplicaties, devices maar ook digitaal leermateriaal en bronnen) en die kunt gaan koppelen aan verschillende werkvormen (bijvoorbeeld dat je filmpjes kunt gebruiken voor kennisoverdracht, voor instructie, maar ook als toetsvorm). Op die manier leer je ook creatief gebruik te maken van verschillende ict- toepassingen en maak je een koppeling met je eigen onderwijspraktijk. De professionalisering bestaat uit verschillende werkvormen waarin de mix van professionaliseren, inspireren, experimenteren en creativiteit tot uitdrukking komt. Er wordt als groep deelgenomen aan deze professionalisering. Dit betekent dat er van- en met elkaar geleerd zal worden. Iedereen zal met verschillende competenties aan deze professionalisering starten. De groep wordt begeleid door een trainer die expert is op het gebied van ict- geletterdheid binnen de educatieve context. Tevens wordt er gebruik gemaakt van kennis van experts van buiten en inspirerende voorbeelden uit het werkveld. In de eerste bijeenkomst wordt gestart met een korte introductie van nieuwe ict- toepassingen en mogelijkheden voor de lespraktijk. Dit zal een carrousel van toepassingen zijn verbonden aan bepaalde domeinen (presenteren, maken, delen en samenwerken). Het wordt duidelijk op welke wijze ict ingezet kan worden. Per categorie worden voorbeelden gegeven van verschillende ict toepassingen 9

10 in het onderwijs. Deelnemers gaan hier hands-on in het ixperium mee aan de slag. De deelnemers kiezen zelf voor minimaal één categorie waarvoor zij een ict toepassing uitwerken in een leerarrangement en waarvan ze zich de toepassing eigen maken. De tweede bijeenkomst wordt een werkbijeenkomst waarin lerarenopleiders onder deskundige begeleiding kunnen werken aan hun eigen leerarrangement. Tussentijds kunnen deelnemers de trainer of mede-cursisten, (online) consulteren voor vragen en feedback. Dit leerarrangement wordt uitgeprobeerd in de lespraktijk. Er wordt samen met studenten gereflecteerd op het gebruik van de ict-toepassing en de mogelijke betekenis hiervan voor de beroepspraktijk. De ervaringen van de inzet van ict-toepassingen worden met elkaar gedeeld in de derde bijeenkomst zodat de good- practices naar voren komen en er van- en met elkaar geleerd kan worden. Omvang: Doorlooptijd 1 semester: 3 bijeenkomsten, toepassing in de praktijk en tussentijdse consultatiemomenten. (Start waarschijnlijk begin periode 2 of 3). Resultaten en opbrengsten: Je bent op de hoogte van de ict-faciliteiten die je tot je beschikking hebt in een specifieke context en wat de consequenties daarvan zijn voor het ict gebruik; Je hebt je een aantal ict-toepassingen eigen gemaakt en uitgewerkt voor jouw onderwijs. 10

11 Lijn 1 ict geletterdheid: Mediageletterdheid Doelstellingen: Je wordt je bewust van de medialisering van de samenleving, hoe media gemaakt worden en de werkelijkheid kleuren. Je wordt je bewust van de mogelijkheden en risico s van internet en sociale media en hoe je hier actief, creatief, kritisch en bewust mee om kan gaan voor je eigen professionele ontwikkeling. Je leert online effectief informatie te zoeken en te vinden, de betrouwbaarheid van informatie te beoordelen, diverse online informatiebronnen te benutten, informatie van diverse bronnen met elkaar te vergelijken en gevonden informatie te synthetiseren. Doelgroep: Inhoud en thema s : Voor lerarenopleiders die informatie- en mediavaardigheden willen opdoen en willen leren strategisch om te gaan met media en hun eigen media menu willen leren hanteren. Het gaat er in deze professionalisering om dat je bewust wordt van de mogelijkheden en risico s van internet en sociale media en hoe je hier actief, creatief, kritisch en bewust mee om kan gaan. Het gaat om het strategisch gebruik van media en het gebruik van een eigen media menu. Tevens leer je hoe je online effectief informatie kunt zoeken en vinden, diverse online informatiebronnen kunt benutten en informatie van diverse bronnen kunt vergelijken en synthetiseren. Vorm Er wordt als groep deelgenomen aan deze professionalisering. Het leren van deze groep zal het karakter krijgen van een professionele leergemeenschap. De groep gaat zelf aan de slag met wat strategisch mediageletterdheid betekent voor henzelf, in hun voorbeeldrol als lerarenopleider en de vertaling kan maken naar wat dit betekent voor het leren van leerlingen in de klas 2. De groep wordt begeleid door een trainer die expert is op het gebied van mediageletterdheid binnen de educatieve context. De groep heeft een eigen online omgeving. Hierdoor wordt er kennis en ervaringen gedeeld en gewerkt vanuit het concept practice what you preach. Voordat de professionalisering start, formuleren de deelnemers een eigen leervraag die ze tijdens de professionalisering willen gaan beantwoorden. Op basis van deze leervragen wordt de inhoud van de professionalisering verder op de deelnemers 2 Lerarenopleiders die specifiek hun studenten willen opleiden tot ict- geletterde leraren nemen deel aan de professionalisering opleiden tot ict- geletterde studenten 11

12 afgestemd. In de eerste bijeenkomst staan informatievaardigheden centraal. Er wordt aangegeven hoe je zelf op zoek kunt gaan naar online informatie, welke educatieve databanken er zijn en hoe je informatie op betrouwbaarheid kunt beoordelen. Maar ook hoe je online leermateriaal kan vinden, gebruiken en vergelijken. En hoe je omgaat met de bronnen die studenten hebben gevonden. De deelnemers oefenen hier ook zelf mee. In de tweede bijeenkomst krijgen de deelnemers verschillende praktijkvragen voorgelegd zoals: Mag je als docent op Facebook vrienden worden met studenten?, Op welke manier kan informatie veilig gedeeld worden in de cloud?, En welke afspraken kunnen er gemaakt worden over het gebruik van sociale media tijdens in de klas? Aan de hand hiervan wordt de discussie gevoerd over de mogelijkheden en risico s van internet en social media en consequenties voor de lespraktijk. Na deze bijeenkomst gaan de deelnemers creatief aan de slag met het zelf produceren van media. Hierdoor krijgen de lerarenopleiders een goed beeld van hoe mediaboodschappen worden gemaakt en hoe de communicatie werkt. Iedereen experimenteert met tenminste twee media toepassingen. In de derde bijeenkomst worden ervaringen met de inzet van de diverse media toepassingen met elkaar gedeeld zodat de goodpractices maar ook de beperkingen naar voren komen en er van- en met elkaar geleerd kan worden. Omvang: Doorlooptijd 1 semester: 3 bijeenkomsten, toepassing in de praktijk en tussentijds kennisdelen in de online leeromgeving. (Start waarschijnlijk begin periode 2 of 3). Resultaten en opbrengsten: Je bent je bewust van de medialisering van de samenleving, je begrijpt hoe media gemaakt worden en ziet hoe media de werkelijkheid kleuren. Je bent je bewust van de mogelijkheden en risico s van internet en sociale media en gaat hier actief en kritisch mee om. Je bent in staat media strategisch te gebruiken en de eigen media menu te hanteren. Je hebt geleerd online effectief informatie te zoeken en te vinden, de betrouwbaarheid van informatie te beoordelen, diverse online informatiebronnen te benutten, informatie van diverse bronnen met elkaar te vergelijken en gevonden informatie te synthetiseren. 12

13 Lijn 2 Leren en lesgeven met ict De eerste lijn van de professionaliseringsaanpak richt zich vooral op de ict-geletterdheid. De tweede lijn richt zich op het leren en lesgeven met ict. In de tweede lijn is er aandacht voor daadwerkelijk integraal ontwerpen van ICT rijke leerarrangementen en voor het inbedden van ict en onderwijs in het curriculum. In deze tweede lijn verschuift de focus naar de rechterkant van het opleidersprofiel (didactische vaardigheden en gebruik en de competenties om te leren en innoveren). Door te kiezen voor specifieke werkvormen (o.a. samen onderzoeksmatig en actief ontwikkelen, collectief en collegiaal leren en inbouwen van reflectiemomenten) kan de verdieping naar het leren van studenten en het leren van leerlingen ook worden gemaakt. De mate van complexiteit in de toepassing van ICT wordt opgebouwd. Binnen deze lijn worden vier thema s onderscheiden: Opleiden tot ict-geletterde studenten, Pedagogisch-didactisch gebruik van ict in het ontwerpen en uitvoeren van ict-rijke leerarrangementen, Evalueren in ict-rijke leerprocessen en Competenties om te leren en innoveren met ict. Binnen deze thema s is een mix aan methoden en werkvormen beschikbaar maar het samen ontdekken en ontwerpen gericht op leren en lesgeven met ict vormt de kern. 13

14 Lijn 2 Leren en lesgeven met ict: Opleiden tot ict- geletterde studenten Doelstellingen: Je maakt je studenten bewust van de van de mogelijkheden en risico s van internet en sociale media. Je begeleidt studenten in het opdoen van kennis en vaardigheden om op een weloverwogen manier gebruik te maken van internet en sociale media. Doelgroep: Inhoud en thema s: Vorm Voor lerarenopleiders die hun studenten willen opleiden tot ict-geletterde startbekwame leraren. Het gaat hierbij om docenten die zelf al mediageletterd zijn. In dit professionaliseringsaanbod leer je studenten op te leiden tot ict-geletterde startbekwame leraren. Dat wil zeggen dat de studenten leren de betrouwbaarheid van informatie te beoordelen en de aard van informatiebronnen in te schatten. Tevens worden studenten bewust gemaakt van de meerwaarde van internetgebruik voor het eigen leren, profileren en netwerken en van de risico s van internetgebruik zoals cyberpesten en informatie-overload. Het leren van deze groep zal het karakter krijgen van een professionele leergemeenschap. De groep gaat zelf aan de slag met het opleiden van studenten tot startbekwame ict-geletterde leraren. Omdat hierin gewerkt wordt aan de doorontwikkeling van het onderwijs ligt het voor de hand dat de groepen bij voorkeur naar cluster of vak worden samengesteld. Om ook binnen deze groepen grensoverschrijdend leren te bevorderen, is er ruimte voor uitwisseling en reflectie over de vakgroepen/ clusters heen. Input aan het begin van het professionaliseringstraject wordt verkregen via een bijeenkomst over hoe je studenten kunt opleiden tot ict-geletterde leraren. Om hier als lerarenopleider aan te werken is het belangrijk om: met studenten te praten over de manier waarop ze van nieuwe media gebruikmaken. studenten te leren kritisch te zijn en op de juiste manier gebruik te maken van nieuwe media. met studenten in gesprek te gaan over hoe ze media in gaan zetten in hun eigen lespraktijk. zelf als rolmodel nieuwe media in te zetten in de colleges. 14

15 Na de inhoudelijke input gaan de deelnemers zelfstandig aan de slag met het begeleiden van studenten in hun ict geletterdheid. Mogelijke werkvormen hiervoor zijn: - Laat studenten zelf media produceren. Alleen dan krijgen ze een goed beeld van hoe mediaboodschappen worden gemaakt. Hierdoor zien ze eerder in dat de media slechts een geconstrueerd beeld van de werkelijkheid geven en niet altijd de échte werkelijkheid. Wanneer studenten weten hoe de media werken, kunnen ze de media gebruiken in hun eigen lespraktijk. - Laat de studenten een verzameling maken van favoriete links bij een specifiek vakonderdeel. Vraag ze van elke link een korte beschrijving te geven van de inhoud, de betrouwbaarheid en wat goed is aan de betreffende bron. Op de sites en kunnen deze bronnen online opgeslagen worden. - Geef studenten een lesopdracht die ze kunnen gebruiken in hun eigen stage. Laat ze bijvoorbeeld een interactief verhaal of een game maken. Op de site staan tips voor het bouwen van een game. - Laat studenten een weblog aanmaken om hun stage-ervaringen te beschrijven. - Laat studenten zelf de rol krijgen van auteur van informatie die door anderen gebruikt kan worden. Laat ze bijvoorbeeld zelf een website maken met de websitemaker: websitemaker.kennisnet.nl. Nadat er diverse werkvormen zijn ingezet, bespreken de lerarenopleiders de ervaringen met deze werkvormen met de studenten. Het gesprek gaat o.a. over het gebruik van media en mogelijkheden hiervan voor de beroepspraktijk. Op deze manier worden studenten bewust van verschillende toepassingen en inzet van media in hun eigen lespraktijk. De ervaringen van de lerarenopleiders met verschillende werkvormen worden met de groep gedeeld. Hierbij wordt met name stilgestaan bij de werking en betekenis voor de praktijk. Het groepsproces (collectief leren in een leergemeenschap) wordt begeleid en ondersteund door een (externe) procesbewaker. Omvang: Doorlooptijd 2 semesters. Er moet rekening worden gehouden van een tijdsinvestering van 50 uur. Dit bestaat uit gezamenlijke bijeenkomsten, toepassing en onderzoek in de praktijk. Resultaten en opbrengsten: Je hebt verschillende werkvormen uitgeprobeerd waarbij je studenten hebt begeleid in het opdoen van kennis en vaardigheden om op een weloverwogen manier gebruik te maken van internet en sociale media. Je hebt met studenten verkend wat de (on)mogelijkheden zijn van diverse media voor de beroepspraktijk, hierbij ben je een rolmodel geweest voor studenten. 15

16 Lijn 2 Leren en lesgeven met ict: Pedagogisch-didactisch gebruik van ict in het ontwerpen en uitvoeren van ict-rijke leerarrangementen Doelstellingen: Je leert weloverwogen gebruik te maken van ict in onderwijssituaties, gekoppeld aan pedagogische en didactische doelen, inhoud en eigen visie. Je leert les te geven met ict en te experimenteren met ict en te reflecteren op ict in de klas. Je leert leerarrangementen met diverse ict- toepassingen te ontwerpen om recht te doen aan verschillen tussen studenten. Je koppelt de inzet van ict toepassingen naar de beroepspraktijk voor studenten. Je gaat hierover ook met hen in gesprek wat dit betekent voor hun eigen praktijk. Doelgroep: Voor lerarenopleiders die de stap al willen / kunnen zetten naar de integratie van ict in het onderwijs. Naar alle waarschijnlijkheid zijn dit ook de opleiders zijn die al wat vaardiger zijn op het gebied van ict-geletterdheid. Inhoud en thema s: Vorm: Je leert in deze professionalisering een leerarrangement te ontwerpen waarbij de inzet van ict gekoppeld wordt aan pedagogische en didactische doelen, de inhoud en de eigen visie. Er wordt hierbij recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen. Tevens wordt de koppeling gemaakt naar de wijze waarop de aankomend leraar ict kan toepassen in zijn eigen lespraktijk. Het leren van deze groep zal het karakter krijgen van een professionele leergemeenschap. Iedere deelnemer start met zijn eigen leerarrangement dat hij wil gaan (her)ontwerpen in de professionalisering. Tijdens de professionalisering zijn er een aantal gezamenlijke bijeenkomsten. Er wordt gestart met een onderdompelbijeenkomst in het ixperium. Hierdoor raken de deelnemers bekend met inspirerende voorbeelden van ict gebruik in het onderwijs. Om verdere inhoudelijke input te verkrijgen over innovatieve inzet van ict in het onderwijs kunnen er conferenties worden bezocht en online masterclasses worden gevolgd (denk hierbij aan de e-colleges van de OU en bezoek aan de Waag society). De deelnemers maken een plan met daarin de ontwerpvraag en ontwerpeisen van het leerarrangement. Op basis hiervan wordt een eerste prototype van het leerarrangement geschetst. Deze plannen worden gepitcht in een gezamenlijke bijeenkomst met de groep. Aan de hand van peerfeedback van collega s worden de plannen aangescherpt en bijgesteld. Op basis hiervan worden de leerarrangementen ontworpen. 16

17 De leerarrangementen die ontwikkeld zijn, worden vervolgens (gedeeltelijk) uitgeprobeerd en toegepast in de praktijk om te onderzoeken wat het effect hiervan is en wordt het ict gebruik geanalyseerd om zo structureel verbeterpunten in de lespraktijk toe te passen. Tevens wordt het gesprek gevoerd met studenten over wat de inzet van ict betekent voor hun beroepspraktijk en hoe zij de toepassingen kunnen inzetten bij hun leerlingen. Collega deelnemers van de professionalisering bezoeken elkaars colleges zodat er onderling inspiratie kan worden opgedaan en er peerfeedback wordt gegeven. Nadat het leerarrangement is uitgevoerd wordt het eindproduct gepresenteerd aan de groep. Er wordt stilgestaan bij hoe je het leerarrangement kunt gebruiken in de praktijk en wat de ervaringen hiermee zijn. Datgene wat ontwikkeld is, wordt online gedeeld met minimaal de collega s binnen de HAN via Scholar en liefst ook met collega s buiten de HAN via een open educational resource bank. Tevens vindt er een ixperium bijeenkomst met het werkveld plaats waarin het ontwikkelde leerarrangement, de ervaringen en het effect worden toegelicht. Het groepsproces (collectief leren in een leergemeenschap) wordt begeleid en ondersteund door een (externe) procesbewaker. Omvang: Gedurende 2 semesters. Er moet rekening worden gehouden van een tijdsinvestering van 80 uur. (Dit is ook afhankelijk van het te (her)ontwikkelen leerarrangement). De professionalisering bestaat uit gezamenlijke bijeenkomsten, bezoek aan masterclasses, toepassing en onderzoek in de praktijk en collegiale (virtuele) consultatie. Resultaten en opbrengsten: Je hebt in teamverband een leerarrangement ontworpen met diverse ict-toepassingen. Je hebt het leerarrangement ook daadwerkelijk uitgeprobeerd. Hierbij heb je ict gekoppeld aan pedagogische en didactische doelen, de inhoud en de eigen visie. Je hebt hierbij recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen en je keuzes inzichtelijk gemaakt. Je hebt het effect van je leerarrangement op het leren van studenten getoetst in de praktijk. Je hebt het leerarrangement gedeeld met collega s. 17

18 Lijn 2 leren en lesgeven met ict: Evalueren in ict-rijke leerprocessen Doelstellingen: Je leert leerprocessen en opbrengsten te monitoren en te evalueren met behulp van ict. Je leert dit te expliciteren richting je studenten en hierin een rolmodel te zijn en hoe zij dit kunnen toepassen in hun eigen lespraktijk. Doelgroep: Inhoud en thema s: De lerarenopleiders die het leerproces van hun studenten monitoren en evalueren om een beeld te krijgen van de individuele voortgang van de student om op basis hiervan het vervolgaanbod af te stemmen op de leerbehoeften van de student. Hierdoor wordt het recht doen aan verschillen mogelijk gemaakt. De professionalisering is gericht op het evalueren van leerprocessen en opbrengsten m.b.v. ict. Het opbrengstgericht werken neemt hierin een belangrijke plek. Dit betekent dat je het leerproces van studenten zichtbaar maakt en volgt door middel van diverse vormen van digitale monitoring en inzet van learning analytics. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande data uit informatiesystemen en uit digitale leermiddelen zoals het werken met bijvoorbeeld schooltas, pulse-on, got-it en andere learning analytics programma s uit po en vo. Het gaat hierbij om een formatieve wijze van evalueren waarbij de rol van de docent centraal staat. Vorm: Het leren van deze groep zal het karakter krijgen van een professionele leergemeenschap. De groep gaat zelf aan de slag met het evalueren van hun onderwijsaanbod waarin het leren met ict expliciet aan bod komt. In deze professionalisering staat het zichtbaar maken en evalueren van leerprocessen en leeropbrengsten van studenten met behulp van ict centraal. Iedere deelnemer start hiermee vanuit zijn eigen leervraag die hij gaandeweg de professionalisering gaat beantwoorden. De leervraag kan bijvoorbeeld gaan over software waarin data over leergedrag worden verzameld. Dit kan software zijn die al in het werkveld wordt gebruikt zoals de inzet van de programma s met een learning analytics component zoals Snappet, Got it, PulseOn, Taalzee, Rekentuin en Learnbeat. Input aan het begin van het professionaliseringstraject wordt verkregen via een tweetal bijeenkomsten waarin de mogelijkheden van 18

19 het evalueren en monitoren van leerprocessen en opbrengsten met behulp van ict aan bod komen. Zo wordt er stilgestaan bij het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van- en over data van studenten en hun context, met als doel het begrijpen en optimaliseren van het leren en de omgeving waarin dit plaatsvindt. De terugkoppeling van deze analyses kan leiden tot effectiever handelen door de leraar. Voor inhoudelijke input worden experts van buiten op het gebied van het evalueren van ict-rijke leerprocessen, ingevlogen. Na de inhoudelijke input gaan de deelnemers zelfstandig aan de slag met het evalueren en monitoren van leerprocessen en opbrengsten met behulp van ict bij hun studenten. Ze ervaren hoe ze data uit informatiesystemen en uit digitale leermiddelen kunnen gebruiken en hoe diverse toepassingen werken zoals schooltas, pulse-on en got-it. Tevens bespreken de lerarenopleiders deze toepassingen ook met hun studenten en laten ze hun studenten hier in hun stage ervaring in opdoen. Op deze manier leren studenten hoe zij dit kunnen toepassen in hun eigen lespraktijk. De ervaringen met verschillende toepassingen worden met de groep gedeeld. Hierbij wordt met name stilgestaan bij de werking en betekenis voor de praktijk. Tevens staat de beantwoording van de eigen leervraag ook centraal. Het groepsproces (collectief leren in een leergemeenschap) wordt begeleid en ondersteund door een (externe) procesbewaker. De beantwoording van de leervragen wordt online gedeeld met collega s. Omvang: Gedurende 2 semesters. Er moet rekening worden gehouden van een tijdsinvestering van 50 uur. Dit bestaat uit gezamenlijke bijeenkomsten, toepassing en onderzoek in de praktijk. Resultaten en opbrengsten: Je hebt het leerproces van studenten zichtbaar gemaakt en gevolgd door middel van diverse vormen van digitale monitoring en daarbij gebruik gemaakt van bestaande data uit informatiesystemen en uit digitale leermiddelen. Je hebt de betekenis hiervan voor je eigen lespraktijk geëxpliciteerd zodat je in staat bent leerprocessen en leeropbrengsten van studenten met behulp van ict te evalueren. Je hebt de studenten kennis laten maken met de inzet van diverse ict-toepassingen m.b.t. evalueren en hoe zij dit kunnen toepassen in hun eigen lespraktijk. 19

20 Lijn2 Leren en lesgeven met ict: Competenties om te leren en innoveren met ict Doelstellingen: Op basis van een leervraag uit het onderwijs of werkveld onderzoek je hoe je met behulp van ict tot een antwoord/ oplossing of een passend product kan komen. Je leert en werkt samen met collega s in het gebruik van ict en participeert in online sociale netwerken. Je maakt kennis met innovatief gebruik van ict in het onderwijs en wisselt ideeën uit met collega s. Doelgroep: De lerarenopleiders die op een onderzoekende wijze op zoek gaan naar een innovatieve inzet van ict in onderwijs. Inhoud en thema s: Vorm: De kennis en ervaringen op het gebied van ict deel je met collega s om nieuwe kennis te construeren. Je leert om actief in online netwerken te participeren en content te delen. Je gaat actief op zoek naar innovatieve toepassingen en applicaties om het onderwijs zo eigentijds mogelijk vorm te geven en aan te sluiten bij leerlingen, je onderzoekt de werking hiervan in de praktijk. Je houdt hiervoor actuele ontwikkelingen en recente onderzoeksresultaten bij. Je vormt een (online) community met collega s. Aan de hand van een leervraag uit het onderwijs of werkveld onderzoek je hoe je met behulp van ict tot een antwoord/ oplossing of een passend product kan komen. De uitkomst hiervan wordt (breed) gedeeld. Je gaat de leervraag onderzoeksmatig beantwoorden. De opzet die wordt gehanteerd is die van de ixperiumontwikkelkring: onderzoeksmatig ontwerpen in multidisciplinaire projectteams en uitwisseling in de bredere kring. Het team bestaat niet alleen uit lerarenopleiders maar ook uit leraren uit het werkveld, studenten, een onderzoeker en een ict- expert. Samen wordt er gewerkt aan beantwoording van de leervraag. De community maakt gebruik van een inspirerende leerwerkomgeving waar de nieuwste ict-toepassingen voorhanden zijn: ixperium Arnhem (en vanaf september 2014 ook ixperium Nijmegen). Tevens wordt er in een online omgeving gecommuniceerd en content gedeeld. 20

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict ACADEMIE Professionalisering Leren en lesgeven Professionalisering Leren en lesgeven Leren en lesgeven met behulp van ict is in het onderwijs steeds belangrijker. Leraren moeten minimaal over dezelfde

Nadere informatie

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict ACADEMIE Professionalisering Leren en lesgeven met ict Professionalisering Leren en lesgeven met ict Leren en lesgeven met behulp van ict is in het onderwijs steeds belangrijker. Leraren moeten minimaal

Nadere informatie

Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict voor lerarenopleiders

Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict voor lerarenopleiders CENTRE OF EXPERTISE Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict voor lerarenopleiders Anne-Marieke van Loon (red.) Dit document is opgesteld door de werkgroep Lerarenopleiding 21 ste eeuw. Deze

Nadere informatie

Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw

Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict en beginmeting Anne-Marieke van Loon Dana Uerz Aanleiding Lerarenopleiding voor de 21e eeuw; Stand van zaken / beginmeting;

Nadere informatie

Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict

Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict Leren en lesgeven met ict Wat moet een leraar daarvoor kunnen? Wat kunnen en

Nadere informatie

Leren en lesgeven met ict, hoe neem ik docenten mee? 2017 Nieske Coetsier & Dana Uerz

Leren en lesgeven met ict, hoe neem ik docenten mee? 2017 Nieske Coetsier & Dana Uerz Leren en lesgeven met ict, hoe neem ik docenten mee? 2017 Nieske Coetsier & Dana Uerz Programma Korte introductie Succesvolle professionaliseringsstrategieën Aanpak ixperium/centre of Expertise Leren met

Nadere informatie

VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren

VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren Welke richting slaan we in met de lerarenopleiding? Hoe is het om in 2020 in de lerarenopleiding te studeren? Hoe ziet de leraar van de toekomst eruit? Zijn mobiele

Nadere informatie

Leren en lesgeven met ict

Leren en lesgeven met ict L CARNHEM Delta Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Primair Onderwijs CENTRE OF EXPERTISE stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leren en lesgeven met ict ixperiumwijzer ixperium

Nadere informatie

Onderbouwing leerlijn Leren en lesgeven met ict voor de lerarenopleiding

Onderbouwing leerlijn Leren en lesgeven met ict voor de lerarenopleiding CENTRE OF EXPERTISE Onderbouwing leerlijn Leren en lesgeven met ict voor de lerarenopleiding Dana Uerz Anne-Marieke van Loon Marijke Kral In samenwerking met de facultaire werkgroep Lerarenopleiding 21

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

ix-box Professionaliseringstoolkit Leren en lesgeven met ict

ix-box Professionaliseringstoolkit Leren en lesgeven met ict CENTRE OF EXPERTISE ix-box Professionaliseringstoolkit Leren en lesgeven met ict Anne-Marieke van Loon en Marijke Kral ix-box Professionaliseringstoolkit Leren en lesgeven met ict Het onderwijs staat voor

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Onderbouwing professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict

Onderbouwing professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Onderbouwing professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Juli 2014 Dana Uerz Kirsten de Ries Marijke Kral Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland Je bent vrij om: het werk

Nadere informatie

Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO

Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO B1 Bewust zijn van de medialisering van de samenleving B2 Begrijpen hoe media gemaakt worden Is zich niet bewust van de steeds belangrijker

Nadere informatie

Menukaart ixperium/coe

Menukaart ixperium/coe Menukaart ixperium/coe Wat is een ixperium? Een ixperium is een samenwerking in de driehoek: onderwijswerkveld,, lerarenopleiding en onderzoek (lectoraat Marijke Kral leren met ict van de HAN, lectoraat

Nadere informatie

TPACK-NL vragenlijst een toelichting

TPACK-NL vragenlijst een toelichting TPACK-NL vragenlijst een toelichting Petra Fisser & Joke Voogt Universiteit Twente Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie http://www.tpack.nl In dit document is de Nederlandse versie van de TPACK vragenlijst

Nadere informatie

Leren en lesgeven met ict: Faculteit Educatie Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Leren en lesgeven met ict: Faculteit Educatie Hogeschool Arnhem en Nijmegen Leren en lesgeven met ict: Faculteit Educatie Hogeschool Arnhem en Nijmegen Stand van zaken schooljaar 2014/2015 tussenmeting ixperium/centre of Expertise Leren met ict Cindy Teunissen Dana Uerz Marijke

Nadere informatie

Onderbouwing professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict voor lerarenopleiders

Onderbouwing professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict voor lerarenopleiders CENTRE OF EXPERTISE Onderbouwing professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict voor lerarenopleiders Dana Uerz Kirsten de Ries Marijke Kral In samenwerking met de facultaire werkgroep Lerarenopleiding

Nadere informatie

Onderbouwing eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict voor de lerarenopleiding

Onderbouwing eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict voor de lerarenopleiding CENTRE OF EXPERTISE Onderbouwing eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict voor de lerarenopleiding Dana Uerz Nieske Coetsier Anne-Marieke van Loon Marijke Kral In samenwerking met de facultaire werkgroep

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

De lerarenopleider als rolmodel voor leren en lesgeven met ICT: nog een weg te gaan

De lerarenopleider als rolmodel voor leren en lesgeven met ICT: nog een weg te gaan De lerarenopleider als rolmodel voor leren en lesgeven met ICT: nog een weg te gaan Dana Uerz & Marijke Kral ixperium/centre of Expertise Leren met ICT, Faculteit Educatie, HAN Samenvatting Onder invloed

Nadere informatie

Projectdefinitie. Plan van aanpak

Projectdefinitie. Plan van aanpak Projectplan DOT2 Projectdefinitie ICT is niet meer weg te denken uit ons onderwijs (Hasselt, 2014). Als (toekomstige) leerkracht is het belangrijk dat je daar op inspeelt en kennis hebt van de laatste

Nadere informatie

Onderzoekend werken van lerarenopleiders. Hilda Paalman Opleiding Leraar Basisonderwijs 16 maart 2017

Onderzoekend werken van lerarenopleiders. Hilda Paalman Opleiding Leraar Basisonderwijs 16 maart 2017 Onderzoekend werken van lerarenopleiders Hilda Paalman Opleiding Leraar Basisonderwijs 16 maart 2017 Lectoraat Leiderschap in het onderwijs Kenniskring docentonderzoekers uit hogescholen en onderzoekende

Nadere informatie

Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017

Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017 Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017 Onderwijsraad (2014): meer innovatieve onderwijsprofessionals door 1. Opleiden tot onderzoekende professionals 2. Versterken inbreng

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse:

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse: Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015 De versnellingsvraag Versnellingsvraag Stichting Klasse: Hoe kunnen we met de learning analytics vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie

Nadere informatie

Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop?

Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop? Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop? Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com LEARNING LAB 1 Sessieleider: Wilfred Rubens 14.15 17.15 uur / zaal E-1.20 http://www.slideshare.net/wrubens http://www.wilfredrubens.com

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo

Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo Plenaire terugkoppeling MASTERCLASSES WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ALS GRONDHOUDING EN VAKOVERSTIJGENDE BENADERING Lou Slangen 12-11-2014 WETENSCHAP EN

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Programma Wat is onderwijs 2032? Vijf niveaus van hoog betrouwbare scholen Wat is een professionele leergemeenschap

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de vo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo If we teach today s students as we taught yesterday we rob them of tomorrow Specialist Digitale Didactiek Leiding

Nadere informatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie door: Wietse van der Linden Onderzoek??? Waarom moeten studenten leren onderzoek

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren. Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept

Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren. Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept ICT Bekwaamheid van Leraren versie 1.0 17 januari 2012 2 / 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

BIT OGD. Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas

BIT OGD. Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas BIT OGD Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas Waarom een BIT-benadering? Wij constateren dat huidige professionaliseringstrajecten onvoldoende rekening houden

Nadere informatie

Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan

Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VELON conferentie Brussel, 4 februari 2016 Petra Fisser, Monique van der Hoeven, Sigrid

Nadere informatie

Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding

Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding artikel Zone Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding Op de pabo van de Hogeschool van Amsterdam bestaat sinds 2009 de mogelijkheid voor studenten om een OGOspecialisatie te volgen. Het idee achter het

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Het ontwerpen van ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen. Werkwijze ixperium-ontwikkelkring

Het ontwerpen van ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen. Werkwijze ixperium-ontwikkelkring CENTRE OF EXPERTISE Het ontwerpen van ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen Werkwijze ixperium-ontwikkelkring Marijke van Vijfeijken Marijke Kral Marie-José Kuypers 2 Leren met ict is een speerpunt

Nadere informatie

Coaching van collega s de juiste blend. CVI - conferentie 2017 Kennisnet ROC Midden Nederland Deltion College

Coaching van collega s de juiste blend. CVI - conferentie 2017 Kennisnet ROC Midden Nederland Deltion College Coaching van collega s de juiste blend CVI - conferentie 2017 Kennisnet ROC Midden Nederland Deltion College Programma Van droom naar daad ofwel van ambitie naar implementatie 1. Agenda ICT Bekwaamheid

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

De mediawijze adolescent

De mediawijze adolescent De mediawijze adolescent Amber Walraven, 12 november 2014 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen 1 Inhoud Wat kunnen adolescenten wel op het gebied van mediawijsheid? Wat kunnen adolescenten niet op het gebied

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG. De zes standaardmodules vormen het basisprogramma, deze zijn verplicht. De instapmodules en verdiepende modules zijn optioneel.

OVERZICHT LEERGANG. De zes standaardmodules vormen het basisprogramma, deze zijn verplicht. De instapmodules en verdiepende modules zijn optioneel. Leergang Digitale Geletterdheid Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is een belangrijke

Nadere informatie

Gedragsindicatoren Leren en lesgeven met ict

Gedragsindicatoren Leren en lesgeven met ict CENTRE OF EXPERTISE Leren en lesgeven met ict Nieske Coetsier Jantien de Jong Dennis Rutten Petran Meertens Frank Thuss Marijke Kral Anne-Marieke van Loon (red.) Deze uitgave is een onderdeel van de professionaliseringstoolkit

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

Omgaan met Bumpy Moments in de context van Technisch Beroepsonderwijs

Omgaan met Bumpy Moments in de context van Technisch Beroepsonderwijs VELON/VELOV CONFERENTIE Brussel, 4-5 februari 2016 Omgaan met Bumpy Moments in de context van Technisch Beroepsonderwijs Fontys Hogescholen, Eindhoven Dr. E. Klatter, Dr. K. Vloet, Dr. S. Janssen & MEd

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur in teams is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver het

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering

3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering 3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering Susan Beckers en Linda Verheijen beschreven onderzoek naar het logboek als middel voor professionalisering van instituutsopleiders.

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang Leergang Digitale Geletterdheid & Didactiek Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

Nieuwe media. Ander onderwijs?

Nieuwe media. Ander onderwijs? Nieuwe media. Ander onderwijs? Joke Voogt Typ hier de footer 1 Wij streven ernaar dat over vijf tot tien jaar alle leerlingen voor hun toekomstig beroep, voor het deelnemen aan het maatschappelijk leven

Nadere informatie

1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen

1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen * 1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen begeleiding/organisatie * Studentonderzoek? Eigen onderzoek?

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT

Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT 2016-2020 1. Inleiding In de huidige maatschappij is leren en lesgeven met behulp van ICT niet meer weg te denken en onlosmakelijk verbonden met toekomstgericht

Nadere informatie

Opleiden op school. nieuw denken. nieuw doen?

Opleiden op school. nieuw denken. nieuw doen? Opleiden op school nieuw denken en nieuw doen? 1 Leraren opleiden in twee contexten School Inst. Theo Thijssen Werkplekleren: Leren docent te worden door het te zijn, erover te praten en na te denken met

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Master Expertleerkracht PO (MEPO)

Master Expertleerkracht PO (MEPO) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 8, 9 en 0 juni 017 te Antwerpen Melline Huiskamp (Iselinge Hogeschool), Emmy Vrieling (Open Universiteit) en Iwan Wopereis (Open Universiteit) Titel: Waardevol

Nadere informatie

Vragenlijst Leren en lesgeven met ict in het mbo

Vragenlijst Leren en lesgeven met ict in het mbo Vragenlijst Leren en lesgeven met ict in het mbo Gelderse mbo s stand van zaken schooljaar 2016/2017 beginmeting ixperium/centre of Expertise Leren met ict Carolien van Rens Marijke Kral Rob Hölsgens Dana

Nadere informatie

Onderwijs & Media binnen de Opleiding tot leraar Basisonderwijs (NHL)

Onderwijs & Media binnen de Opleiding tot leraar Basisonderwijs (NHL) Onderwijs & Media binnen de Opleiding tot leraar Basisonderwijs (NHL) Age Wesselius, juni 2012 In het huidige curriculum van de Pabo heeft het vakgebied Nieuwe Media een plaats gekregen in voornamelijk

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

Informatievaardigheden. in het basisonderwijs

Informatievaardigheden. in het basisonderwijs Informatievaardigheden in het basisonderwijs Agenda 1. Wanneer ben je informatievaardig? 2. Waarom is het (nu) zo belangrijk informatievaardig te zijn? 3. Wat betekent dit voor het onderwijs? 4. Hoe

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur op scholen is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Toelichting De Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten betreft de vier deelgebieden waarop docenten binnen Avans Hogeschool zich, conform het Avans professionaliseringsplan,

Nadere informatie

Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga

Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga Docent is keyin blended learning Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga Blended learning Blended learning omvat een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs, Daarbij gaat

Nadere informatie