STRATEGISCH PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGISCH PLAN 2013-2016"

Transcriptie

1 STRATEGISCH PLAN INLEIDING Het Gelders Archief staat voor een belangrijke omslag in het primaire proces. De focus lag tot nu toe op het beheer van fysieke, voornamelijk papieren bronnen. Maar de digitale dimensie van deze eeuw vraagt om een andere oriëntatie. Het roer moet om naar digitale archivering en online beschikbaarstelling. Daar ligt de toekomst van het Gelders Archief. Overheden werken nagenoeg digitaal, maar dit werken en de dienstverlening sluiten onvoldoende aan bij de archivering. Het Gelders Archief wil een leidende rol nemen in het overbruggen van die kloof. Dat betekent ook een verschuiving van de aandacht van erfgoed naar (digitale) informatie. Online beschikbaar stellen van bronnen krijgt de voorrang in onze dienstverlening. Daartoe willen wij ons virtuele aanbod drastisch verbreden, allereerst door het aanbieden van gedigitaliseerde collecties, maar óók door het aanbieden van (actuele) overheidsinformatie via onze website. Stadsarkiv Stockholm is daarbij een inspirerend voorbeeld. Dit archief is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en presentatie van alle overheidsinformatie, van vroeger en nu en speelt een sleutelrol in de communicatie naar de burger. Het is onze ambitie die brede rol in de nabije toekomst te gaan vervullen. De wijze waarop het Gelders Archief de bovenstaande ontwikkelingen gaat doorvoeren in de organisatie is opgenomen in dit strategisch plan Het plan is ingericht als een resultaatgericht besturingsmodel, waarbij vanuit de missie (wie zijn we) en visie (wat willen we bereiken) de strategische doelstellingen worden geformuleerd (welke resultaten moeten we daarvoor behalen). Het plan heeft een horizon van vier jaar, met een nadere uitwerking in de te behalen beleidsresultaten in het komende jaar. Het plan, inclusief de (meerjaren) begroting, wordt jaarlijks geactualiseerd. MISSIE EN VISIE Het Gelders Archief is een betrouwbare partner voor het beheren van de collecties (zowel fysiek als digitaal) van en voor zijn publieke en particuliere relaties. Door optimalisering van de toegankelijkheid van de collectie, draagt het bij aan een transparante overheid en aan kennisverspreiding over het verleden van Gelderland. Om deze missie te verwezenlijken wil het Gelders Archief een organisatie zijn die: 1. deskundig de fysieke en (in toenemende mate) digitale collecties beheert; 2. professioneel de collecties toegankelijk maakt; 3. klantgericht de collecties (fysiek, maar vooral digitaal) beschikbaar stelt; 4. in samenwerking het verleden van Gelderland presenteert aan een breed publiek; 5. uitdagend werk biedt aan medewerkers in een specialistische organisatie; 6. adequaat de bedrijfsvoering voert, gericht op de continuïteit van de organisatie. DOELSTELLINGEN Vanuit bovengenoemde missie en visie richt het Gelders Archief zich op een aantal concrete doelstellingen in de komende planperiode. Per visie-onderdeel worden de doelstellingen nader uitgewerkt in een beschrijving van de situatie, de te behalen resultaten en afsluitend de beleidsresultaten voor het komend jaar. 1

2 1. Deskundig beheren van de fysieke en (in toenemende mate) digitale collecties. Doelstelling 1.1 : het deskundig beheren van de fysieke collecties Bij het deskundig beheer van fysieke collecties gaat het allereerst om adequate huisvesting. Daartoe wordt in 2013 een nieuw gebouw opgeleverd aan de Westervoortsedijk 67 d te Arnhem, met een archiefbewaarplaats die volledig voldoet aan de wettelijke regelingen. In samenwerking met de provincie Gelderland worden drie extra depots gerealiseerd: een (koude) depot voor audiovisuele (AV) collecties, een depot voor de opslag van realia van Gelderse erfgoedorganisaties en een depot voor de tijdelijke opslag in geval van calamiteiten bij Gelderse Erfgoedorganisaties. In 2013 wordt de volledige collectie van het Gelders Archief vanuit de huidige vier locaties verhuisd naar het nieuwe gebouw. Het depotbeheer en de materiële verzorging richten zich in de planperiode op de dienstverlening aan de bezoekers door de restauratie en digitalisering van kwetsbare (en dus niet presenteerbare) stukken. Daarnaast wordt het laatste deel van de collectie (3 km1) in de vereiste goede staat gebracht een volledige verhuizing van de collectie een volledige vindplaatsregistratie Doelstelling 1.2 : het, in nationaal verband, beheren van de digitale collecties Het Gelders Archief staat aan de vooravond van de digitale archivering. Overheden werken nagenoeg digitaal, maar dit sluit onvoldoende aan bij de archivering. Digitale informatie zal verloren gaan als er niet al bij creatie wordt nagedacht over duurzaam beheer en beschikbaarstelling aan een breder publiek. Dit vergt bewustwording bij de archiefvormers en een proactieve houding van het Gelders Archief. In de komende periode wordt samen met de publieke archiefvormers (rijk, provincie en gemeenten) in Gelderland nagedacht over deze toekomst. Actief zal worden deelgenomen aan het landelijke e-depot van regionaal historische centra (rhc s) en Nationaal Archief, dat op dit moment nog volop in ontwikkeling is. De overdracht van digitale archiefbescheiden moet voorbereid worden. Ook aan de verwerving van particuliere digitale collecties zullen eisen gesteld worden voor duurzaam beheer. Er wordt een organisatiebreed kernteam e-depot ingesteld dat een plan van aanpak zal ontwikkelen voor de aansluiting op het landelijke e-depot. Daarin worden ook de benodigde middelen (o.a. infrastructuur, scholing en formatie) meegenomen. Na het realiseren van deze aansluiting kan gestart worden met het opnemen van digitale archiefbescheiden bewustzijn en samenwerking in digitaal beheer publieke archiefvormers een plan van aanpak aansluiting landelijk e-depot een regeling voor verwerving en beheer van digitale collecties een intern documentmanagementsysteem 2

3 2. Professioneel toegankelijk maken van de collecties. Doelstelling 2.1: het professioneel toegankelijk maken van de collecties Een deel van de collectie is nog onvoldoende toegankelijk voor het publiek; in de planperiode wordt daaraan gewerkt. Voorrang krijgt het ontsluiten van collecties van voor 1900, omdat het daarvoor benodigde specialisme nu nog aanwezig is, maar door pensionering van medewerkers de komende jaren verdwijnt. Om diezelfde reden krijgt ook het (nader) toegankelijk maken van de (AV-) collecties met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog prioriteit. Verwerving van nieuwe collecties zal geschieden volgens een vastgesteld acquisitieprofiel. Verder zal een systematisch overzicht van archiefvormers worden voltooid en worden bestaande digitale toegangen verbeterd. Kaarten, foto s, prenten en ander AV-objecten worden beschreven aan de hand van daarvan gemaakte scans. Zo is het mogelijk om daarbij veel meer vrijwilligers te betrekken, die hun werkzaamheden via de website op afstand verrichten. Naar verwachting kan op deze wijze in relatief korte tijd een substantiële verbetering van de toegankelijkheid gerealiseerd worden. Bewegend beeld en geluid wordt bovendien gedigitaliseerd en ontsloten als 2 e lijnsondersteuning van Gelders erfgoedinstellingen in het project AV Archief Gelderland (AVAG) dankzij provinciale subsidie. De bibliotheekcollectie wordt volledig beheerd en toegankelijk gemaakt in de bibliotheekcatalogus van de Gelderland Bibliotheek, welke is gekoppeld aan de Nederlandse Centrale Catalogus en daarmee wereldwijd doorzoekbaar. Aangezien het Gelders Archief ook enkele honderden titels bezit die nog niet in de landelijke catalogus voorkomen kunnen werken worden gevonden die bij geen enkele andere instelling te vinden zijn alle collecties kleiner dan 1,5 m 1 zijn voorzien van een toegang een systematisch archiefvormersoverzicht is gereed de digitale toegangen zijn gestructureerd een virtuele omgeving voor beschrijving van AV-materiaal en WieWasWie via internet de bibliotheekcollectie is toegankelijk via de catalogus van de Gelderland Bibliotheek Doelstelling 2.2 : het digitaliseren van collecties Voor het virtueel kunnen presenteren van de collecties is digitalisering noodzakelijk. Voorrang daarbij krijgen vier categorieën: 1. collecties die veel geraadpleegd worden, zoals de burgerlijke stand, de doop-, trouw- en begraafboeken, de memories van successie, etc.; 2. AV-collecties zoals kaarten, foto s, films en geluidsfragmenten. Dit materiaal is zeer beperkt fysiek beschikbaar vanwege de omvang (zowel qua formaat als qua hoeveelheid) en kwetsbaarheid. 3. verzoeken van de klanten (scanning on demand); 4. materieel kwetsbare stukken, zoals gezegelde charters, stukken met schade, etc.. Vanwege een andere inrichting van de nieuwe fysieke studiezaal (geen papieren naslagwerken, toegangen, etc.) en het deels niet vervangen van personeel bij pensionering, vind een verschuiving plaats van middelen ten behoeve van deze digitalisering burgerlijke stand en doop-, trouw- en begraafboeken volledig digitaal beschikbaar faciliteiten voor digitalisering op verzoek en van kwetsbare collecties gerealiseerd 3

4 3. Klantgericht beschikbaarstellen van de collecties. Doelstelling 3.1 : een volwaardige virtuele studiezaal De website wordt in de beleidsperiode omgevormd tot een volwaardige virtuele studiezaal, waardoor de meeste bezoekers hun onderzoek thuis kunnen uitvoeren. Dit past bij de huidige eisen en wensen van de samenleving om 24/7 op afstand bediend te worden. Alleen voor specialistisch onderzoek zal de bezoeker de gang naar de fysieke studiezaal nog moeten maken. De virtuele studiezaal is meer dan het online aanbieden van bronnen. Het is ook een virtuele onderzoeksruimte, waarin onderzoekers bronnen kunnen verrijken, trefwoorden kunnen toevoegen, transcripties van akten kunnen maken enz. Ook worden virtuele hulpmiddelen aangeboden die het onderzoek ondersteunen. Daarnaast zal de bediening van de klant ook buiten de website van het Gelders Archief plaatsvinden. Derden digitaliseren documenten, in kleine maar ook enorm grote aantallen (FamilySearch), en presenteren deze in overleg met het Gelders Archief op het internet. Ook door het Gelders Archief zelf worden gedigitaliseerde bronnen geplaatst op sociale media zoals Flickr en Youtube. De ontwikkeling om alle documenten te voorzien van contextinformatie, ongeacht het medium waar het document verschijnt, is bij presentatie elders van groot belang. Het Gelders Archief streeft naar open data, die het derden mogelijk maakt gegevens ten behoeve van eigen ontwikkelingen, onderzoek, enz. te benutten. Er wordt een organisatiebreed kernteam virtuele dienstverlening ingesteld dat een blauwdruk van de strategische informatiearchitectuur moet ontwikkelen voor de virtuele studiezaal een blauwdruk strategische informatiearchitectuur voor de virtuele studiezaal inbedding van sociale media in de presentatie van bronnen Doelstelling 3.2 : een goed geoutilleerde fysieke studiezaal Voor de onderzoeker die specialistisch onderzoek verricht wordt een goed geoutilleerde fysieke studiezaal ingericht. Daar kunnen bezoekers niet alleen gebruik maken van alle digitale bronnen die zich in de virtuele studiezaal bevinden, maar ook van bronnen die (nog) niet zijn gedigitaliseerd en van de uitgebreide bibliotheek. Naast individueel onderzoek biedt de studiezaal faciliteiten voor onderzoek in (kleine) groepen. De nieuwe studiezaal heeft een beperkte omvang vanwege de vermindering van het aantal fysieke bezoekers en de inzet op de virtuele dienstverlening. Overwogen wordt om enerzijds de openingstijden te beperken, maar anderzijds om de openstelling voor specialistisch onderzoek te verbreden opening nieuwe studiezaal met klantgerichte openingstijden 4

5 4. In samenwerking presenteren van het verleden van Gelderland. Doelstelling 4.1 : samen doelgroepgericht presenteren van het verleden Het Gelders Archief werkt nauw samen met andere partijen wanneer dit het belang van onze klanten en de efficiency c.q. kwaliteit van het werk ten goede komt. Daartoe maakt het Gelders Archief deel uit van een netwerk op verschillende niveaus, van internationaal tot regionaal. 1. Op internationaal niveau neemt het Archief deel aan het project APEX (Archives Portal Europe) / Europeana en vindt uitwisseling plaats, zowel binnen de International Council on Archives als rechtstreeks met archiefdiensten in omliggende landen. 2. Op nationaal niveau heeft het Archief een convenant afgesloten met het Nationaal Archief en de andere rhc s ten behoeve van de ontwikkeling van het e-depot en wordt deelgenomen aan het platform WieWasWie. 3. Op provinciaal niveau wordt samengewerkt met de andere Gelderse archiefdiensten. Binnen de Gelderse erfgoedsector als geheel positioneert het Gelders Archief zich samen met Gelders Erfgoed via de coöperatie Erfgoed Gelderland en het Gelders Erfgoed Platform. 4. In de regio Arnhem is het Archief lid van het Cultuur Netwerk Arnhem, maakt het deel uit van het initiatief Modekern en wordt samengewerkt met de Bibliotheek Arnhem en het Museum voor Moderne Kunsten Arnhem in het nieuwe erfgoedcentrum (Kenniscluster Rijnboog). Deze verschillende niveaus en verbanden brengen ook verschillende doelgroepen en projecten met zich mee. Hierbij worden digitale gegevens die het Gelders Archief aanbiedt, slechts op één plaats en onder verantwoordelijkheid van het Gelders Archief opgeslagen strategische samenwerking met Erfgoed Gelderland en Stichting Gelders Erfgoed presentatie content via meerdere websites (o.a. WieWasWie, mijngelderland) Doelstelling 4.2 : educatie, kennisverspreiding over het verleden van Gelderland Het atrium in het nieuwe gebouw wordt ingericht voor educatie, informatieoverdracht en contacten tussen bezoekers onderling. Hier kunnen nieuwe doelgroepen, zowel individueel als groepsgewijs, worden bediend. Het aanbod van educatie en informatie wordt, mede dankzij de samenwerking met Gelders Erfgoed binnen en buiten de coöperatie Erfgoed Gelderland, gericht op de tweedelijns ondersteuning van collega archieven, musea, historische verenigingen, onderzoeksinstituten (Radboud Universiteit, ArtEz, etc.) en aangesloten overheden (gezamenlijk) beleid doelgroepen en educatie programma gebruik atrium 5

6 5. Uitdagend werk voor medewerkers in een specialistische organisatie. Doelstelling 5.1 : een optimale organisatie en formatie De organisatie is langs de lijnen van front- en backoffice ingericht met twee afdelingen: Publiek en Collectie. De organisatie wordt ondersteund door een afdeling Bedrijfsvoering. Vanwege een structureel tekort in het bedrijfsresultaat (zie visiepunt 6) en de kosten van de digitalisering vindt er een verschuiving van middelen plaats door het afbouwen van de formatie naar een minimaal niveau (minder dan 40 fte); dit gebeurt door het natuurlijk verloop van personeel. In de onderstaande overzichten is de leeftijdsopbouw van het Gelders Archief opgenomen (stand 2011): Leeftijdopbouw Gelders Archief Aantal in FTE. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 1,8 0,4 1,9 1,0 4,0 8,0 8,2 12, Leeftijd 2013 een evenredige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand deels gerealiseerd Doelstelling 5.2 : een gedragen opleidings- en ontwikkelingsplan In de planperiode verlaten relatief veel medewerkers vanwege pensionering de organisatie. Dit vertrek van kennis moet worden opgevangen door de (eventueel nieuwe) medewerkers die het werk overnemen. Daarnaast vraagt de realisatie van dit strategisch plan om kennis en competenties die op dit moment niet voldoende binnen de organisatie aanwezig zijn. Om te kunnen voorzien in deze kennisvraag wordt op basis van het personeelsplan een organisatiebreed opleidings- en ontwikkelingsplan opgesteld. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Individuele opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden zullen altijd het organisatiebrede plan als uitgangspunt hebben een organisatiebreed opleidings- en ontwikkelingsplan 6

7 6. Adequate bedrijfsvoering, gericht op de continuïteit van de organisatie. Doelstelling 6.1 : een adequaat financieel beheer Meerjarenbegroting In bijlage 1 is de meerjarenbegroting van het Gelders Archief opgenomen voor alle basisactiviteiten van de organisatie. Iedere extra activiteit, subsidie of dienstverlening wordt als project of zakelijke dienstverlening in de begroting opgenomen indien de directie nagenoeg zeker is van de daadwerkelijke realisatie hiervan. Bij de prijscompensatie wordt rekening gehouden met een beperkte stijging van 1% per jaar. Het Gelders Archief streeft naar een sluitend bedrijfsresultaat op basis van de structurele lumpsum en inkomsten. Vanwege boventallig personeel vanaf de fusie is dat nog niet het geval; het zal tot 2015 duren voordat dit evenwicht door natuurlijk verloop van personeel is hersteld. Extra projecten en zakelijke diensten zijn noodzakelijk om het tekort in het bedrijfsresultaat om te buigen tot een positief exploitatieresultaat. Hieronder een beperkte toelichting per post (in 1.000): 1) Lumpsum : de bedragen zijn gebaseerd op de lumpsum van ) De reguliere inkomsten betreffen de inkomsten van materiële dienstverlening door de studiezaal en subsidies voor personeel vanuit het Nationaal Archief en de gemeente Arnhem (voor ID-ers). 3) De personele omvang en kosten zullen iets afnemen vanwege het vertrek van personeel; een aantal tijdelijke/externe medewerkers vallen tijdelijk onder kosten voor herhuisvesting. 4) De kosten reguliere diensten betreffen m.n. de kosten materiële dienstverlening. 5) De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de investeringen nieuwbouw. 6) De huisvestingskosten betreffen de exploitatiekosten van het nieuwe gebouw. 7) De organisatiekosten en financiële baten en lasten komen redelijk overeen met voorgaande jaren. 8) De projecten en zakelijke diensten betreffen de inkomsten uit extra activiteiten door het Gelders Archief. Het Gelders Archief heeft vanaf de fusie in 2003 een negatief bedrijfsresultaat. Door de projecten en de zakelijke diensten is de begroting 2013 e.v. kostendekkend. Hierbij is nauwelijks rekening gehouden met prijsstijgingen. De financiële positie van het Gelders Archief (het eigen vermogen) is op dit moment een bedrag van 80. Risicoparagraaf In het onderstaande worden verschillende financiële ontwikkelingen en risico s nader toegelicht. 1. Exploitatie. Het Gelders Archief heeft nog een structureel (maar dalend) negatief bedrijfsresultaat. Door het volgen van het huidige personeelsbeleid (minder fte door natuurlijke uitstroom) is dit probleem medio 2015 definitief opgelost. De kredietcrisis heeft invloed op de organisatie door achterwege blijven van prijscompensatie. Daarnaast hebben mogelijke bezuinigingen vanuit de overheid een negatieve invloed op het resultaat, zeker indien onvoldoende rekening wordt gehouden met frictiekosten. 2. Digitalisering en e-depot. Het Gelders Archief is innovatief in diverse pilots, maar er zal nog veel geïnvesteerd moeten worden in digitalisering. Hiervoor blijven extra gelden en nieuwe geldstromen noodzakelijk. Voor de tien belangrijkste projecten is een investering benodigd van ruim 1,2 miljoen, naast de vervolgens hogere exploitatiekosten. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Bij de herhuisvesting wordt uitgegaan van een verregaande digitalisering. Ook voor het zo optimaal kunnen bedienen van onze klanten, zijn extra investeringen noodzakelijk. Daarnaast is aanvullende financiering nodig voor de inrichting van een e-depot. Het is dringend gewenst om dit landelijk te ontwikkelen en te organiseren. Deze ontwikkeling is onvermijdbaar. 7

8 Weerstandvermogen Tot op heden is er geen mogelijkheid geweest voor de opbouw van een weerstandvermogen. Vanaf 2012 zal het eigen vermogen worden verdeeld in een deel gevormd uit een eventueel positief bedrijfsresultaat (hetgeen als weerstandvermogen wordt gereserveerd) en een deel gevormd uit de positieve resultaten van projecten en zakelijke dienstverlening, hetgeen door het Gelders Archief wordt gerealiseerd ter inzet van extra activiteiten, digitalisering, etc een sluitende, goedgekeurde jaarrekening een sluitende urenverantwoording een sluitende, goedgekeurde, projectverantwoording (bij afronding projecten) Doelstelling 6.2 : een adequaat facilitair beheer Het in 2013 op te leveren gebouw van het Gelders Archief behoort tot de kern van het primaire proces van de organisatie. Het betreft een goed geoutilleerd depot voor de collecties, optimale voorzieningen voor de bezoekers en een adequate kantooromgeving voor de medewerkers. De depots worden voorzien van een optimale inrichting met verrijdbare stellingen en de vereiste klimaatinstallaties voor luchtzuivering, -vochtigheid en temperatuur. Het gebouw is met aandacht voor mogelijke calamiteiten ontworpen (extra draagconstructie fundering, vloeren en verrijdbare stellingen en branddetectie op hoog niveau met tegelijk een structurele verlaging van het zuurstofpeil in de depots voor brandpreventie) een nieuw gebouw, binnen budget en planning een volledige verhuizing kantooromgeving contractuele en financiële afsluiting afgestoten huisvesting een sluitende verantwoording herhuisvestingproject Doelstelling 6.3 : het verstevigen van de continuïteit Door het verbreden van de activiteiten, inhoudelijk c.q. in omvang, ziet het Gelders Archief mogelijkheden om de continuïteit binnen het Gelders erfgoed te verstevigen. Door goed cultureel ondernemerschap wordt extra aandacht gegeven aan het behalen van efficiëntievoordelen van betrokken partijen. Hierbij wordt met name gedacht aan het vervroegd overnemen van DIV-materiaal, het verbreden van de activiteiten in depotopslag (in nieuwe depots) van realia van musea, bibliotheken, archeologie, etc. en eventuele toetreding van nieuwe partners. 8

9 GELDERS ARCHIEF OPBRENGSTEN Begroting Begroting Begroting Begroting prijscompensatie = 1% 1% 1% 1% Lumpsum Rijk Lumpsum prv. Gelderland Lumpsum gem. Arnhem Lumpsum gem Rheden Lumpsum gem. Renkum Lumpsum gem. Rozendaal Lumpsum Reguliere diensten KOSTEN TOTAAL OPBRENGSTEN Personeelskosten Overige personeelskosten Kosten reguliere diensten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Exploitatiekosten huisvesting ICT-kosten Organisatiekosten Financiele baten en lasten OVERIGE RESULTATEN TOTAAL KOSTEN BEDRIJFSRESULTAAT Resultaat projecten Resultaat zakelijke diensten EXPLOITATIERESULTAAT

STRATEGISCH PLAN 2016-2019

STRATEGISCH PLAN 2016-2019 STRATEGISCH PLAN 2016-2019 INLEIDING Het Gelders Archief maakt een belangrijke omslag door in het primaire proces. De focus lag tot nu toe op het beheer van fysieke, voornamelijk papieren bronnen. Maar

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN

STRATEGISCH PLAN STRATEGISCH PLAN 2017-2020 INLEIDING De focus van het Gelders Archief ligt evenals in de afgelopen jaren op digitale archivering en online beschikbaarstelling. Daarmee sluit het Archief aan bij de ontwikkelingen

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Beleidsplan en meerjarenbegroting. coöperatie Erfgoed Gelderland -----

Beleidsplan en meerjarenbegroting. coöperatie Erfgoed Gelderland ----- Beleidsplan en meerjarenbegroting coöperatie Erfgoed Gelderland 2014 2016 ----- Activiteitenplan 2014 Erfgoed Gelderland Westervoortsedijk 67-D 6827 AT Arnhem info@erfgoedgelderland.nl 1. Coöperatie Erfgoed

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10-10- 2011 Content management: Alle relevante informatie, altijd,

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

BEGROTING 2018 BEGROTING Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem

BEGROTING 2018 BEGROTING Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem BEGROTING 2018 Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem 1 INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting I Programmaplan 1. Programma Gelders Archief 2. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 14 juli 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 14 juli 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0085 Rv. nr.: 09.0085 B&W-besluit d.d.: 14 juli 2009 B&W-besluit nr.: 09.0819 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening. Onderwerp: Verbouw depots Regionaal Archief Leiden

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp Aansluiting Streekarchief Bommelerwaard bij Regionaal Archief Rivierenland te Tiel m.i.v. 1-1-2014.

Onderwerp Aansluiting Streekarchief Bommelerwaard bij Regionaal Archief Rivierenland te Tiel m.i.v. 1-1-2014. GEWIJZIGD zie markeringen Gemeenteraad 30 mei 2013 8 Kerkdriel, 9 april 2013 Onderwerp Aansluiting Streekarchief Bommelerwaard bij Regionaal Archief Rivierenland te Tiel m.i.v. 1-1-2014. Beslispunten 1.

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2020

BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN 2015-2020 Beleidsplan 2015-2020 Pagina 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Doelstellingen Visie Missie 3. Prioriteit in de uitvoering 4. Startpunt 5. Waar willen we over 5 jaar staan? 6. Tenslotte Foto

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Elckerlyc

Beleidsplan Stichting Elckerlyc Beleidsplan Stichting Elckerlyc 1. Kernwaarden, missie en visie Elckerlyc, daar voel je je thuis Kernwaarden - Kwaliteit: in alles is dat wat Elckerlyc wil uitstralen; - Verbinding: met gemeenschap, met

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010

KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010 KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010 Analyse huidige situatie: vijf over twaalf Het ledental daalt structureel en met grote snelheid. (netto - 8.000 per jaar) Het ledenbestand vergrijst en wordt

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011 college Adviesnummer : 11.033530 Casenummer : 11.002952 Datum : 18 november 2011 Onderwerp: Toekomst Bibliotheekbeleid ( doorrekening amendement) Advies: Uw college wordt verzocht: De raad, middels de

Nadere informatie

Vragenlijst Museumregister

Vragenlijst Museumregister 1. Rechtspositie, bestuur en beleid 1.0 Is uw instelling een museum in de zin van de ICOM museumdefinitie? 1.1 Beschikt het museum over een document waaruit de rechtspositie en het niet op winst-gerichte

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Beleidsopties Musea en Erfgoed Antwerpen Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie. Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit.

Nadere informatie

De hoogtepunten van 2014

De hoogtepunten van 2014 nieuwjaarsverslag www.historischcentrumoverijssel.nl februari 2015 De hoogtepunten van 2014 Allereerst dank voor uw betrokkenheid bij het Historisch Centrum Overijssel! De medewerkers van het HCO hebben

Nadere informatie

Eigentijds Speelgoedmuseum, Erfgoed en meer...

Eigentijds Speelgoedmuseum, Erfgoed en meer... Stichting Eigentijds Speelgoedmuseum, Erfgoed en meer... Hoofdstuk van het Deventer Verhaal 1 Presentatie Sesem 23 april 2015 Vertrekpunt Als Sesem (Stichting Eigentijds Speelgoedmuseum, Erfgoed en meer)

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'. Aan de Gemeenteraad. Op

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Museum Rotterdam jaarrekening 2013 VERKORTE

JAARREKENING 2013. Museum Rotterdam jaarrekening 2013 VERKORTE VERKORTE JAARREKENING 2013 Blz. 2 Inleiding en balans per 31 december 2013 Blz. 3 Staat van Baten en Lasten en toelichting Balans Blz. 5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 6 Toelichting

Nadere informatie

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma Digitaal Archief DUURZAAM Agenda Dag van de Digitale Duurzaamheid 2017 DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma 1 Doel DiVault Duurzaam preserveren, beheren en ontsluiten van cultuurhistorisch of economisch

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE

Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE De ondergetekenden: 1. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevestigd te Amersfoort vertegenwoordigd door Dirk Houtgraaf, hoofd sector Kennisuitwisseling

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Onderwerp: Rapport Nationaal Archief over toekomst gemeentearchief Nummer: Datum vergadering: 26-02-2008 Conceptbesluit: I. De raad wordt voorgesteld om het volgende

Nadere informatie

e Archief - sarchiefregionaalhistorisc hcentrumlimburgtresoarze

e Archief - sarchiefregionaalhistorisc hcentrumlimburgtresoarze 0 0 1 VISIEDOCUMENT 2009-2014 01 1 0 0 1 0 1 1 0 Consortium van Regionale Historische Centra en het Nationaal Archief BrabantsHistorischInformat iecentrumdrentsarchieferf goedcentrumnieuwlandgel dersarchiefgroningerarchi

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. De onttrekking van 12.400 aan de algemene reserve

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur De gemeente Heerde heeft de Beleidsregel Subsidie Culturele Evenementen gemeente Heerde 2013 vastgesteld.

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2 Enno Meijers 30 september 2014 Inhoud Achtergrond Rol NBC+ voor bibliotheekcollecties van overige instellingen Rol NBC+ voor erfgoedcollecties van bibliotheken

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016 STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT - STADSSCHOUWBURG FOUNDATION - BELEIDSNOTITIE 2013-2016 17 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 3 2. STRATEGIE... 3 3. BEHEER VAN HET VERMOGEN...

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004

Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004 Behandeld door : Draper, Mw. K. Telefoonnummer : (050) 3164919 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Subsidie

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad 2.1.6 Begroting Westrom 2018 en Jaarrekening Westrom 2016 1 Dossier 1637 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving Begroting

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Nota aansluiting Streekarchief Bommelerwaard bij het Regionaal Archief Rivierenland.

Nota aansluiting Streekarchief Bommelerwaard bij het Regionaal Archief Rivierenland. Nota aansluiting Streekarchief Bommelerwaard bij het Regionaal Archief Rivierenland. Inleiding Het Streekarchief Bommelerwaard (SAB) en het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) zijn regionaal-historische

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Omschrijving:

Wat willen we bereiken? Omschrijving: Wat willen we bereiken? Omschrijving: Media omvat radio, televisie, kranten, tijdschriften en internet: nieuwe media voor informatieoverdracht. Openbare bibliotheek: een voor ieder bestemde en toegankelijke

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Het Nederlands Tegelmuseum is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Bij schenkingen en giften gelden voor u belastingvoordelen. Lees hieronder meer over dit onderwerp. Naam Stichting Nederlands Tegelmuseum

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting 24-10-2017 BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting jaar) Begroting Werkelijk 2018 2017 2017 2016 INKOMSTEN Structurele subsidies 171.000 84.575 170.630 170.447 Incidentele subsidies

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie