Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India"

Transcriptie

1 Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008

2 2

3 Inhoudsopgave= Samenvatting Inleiding Aanleiding Vraagstelling Doel van het onderzoek Oordeel en aanbevelingen Oordeel Aanbevelingen...12 Bijlage

4 4

5 Samenvatting De provincie Zuid-Holland heeft de inspectie verzocht in 2007 onderzoek te doen naar het programma Valor in India. De inspectie heeft geen wettelijke bevoegdheid om zelf direct toezicht te houden op projecten in India. Gezien de risico s voor de veiligheid voor de jeugdigen bij projecten die op grote afstand van Nederland worden uitgevoerd, richtte het onderzoek van de inspectie zich op het toezicht van de Nederlandse zorgaanbieder, de Hoenderloo Groep. De Hoenderloo Groep diende toezicht te houden op de randvoorwaarden voor veiligheid van de jeugdigen die deelnamen aan het programma Valor in India. Dit verslag geeft antwoord op de vraag: Houdt de Hoenderloo Groep toezicht op de randvoorwaarden voor veiligheid van de jeugdigen die deelnemen aan het programma Valor in India? Voor de uitvoering van het onderzoek kondigde de Hoenderloo Groep aan het project Valor begin 2008 te zullen beëindigen. De reden was dat de Hoenderloo Groep tot de conclusie kwam dat zij de veiligheid van de jeugdigen in India niet kon waarborgen omdat zij geen werkvergunningen voor haar medewerkers had. Op 16 november 2007 brachten de provincie Zuid-Holland en de Hoenderloo Groep een gezamenlijk persbericht hierover uit. Vervolgens heeft de inspectie in overleg met de provincie Zuid-Holland besloten zich te beperken tot een analyse van het beleid en de incidentenverslagen van Valor. De inspectie heeft afgezien van interviews met jeugdigen, medewerkers en leidinggevenden omdat deze gezien de resultaten van de beleidsanalyse niet meer informatie zouden opleveren. Oordeel De inspectie is van oordeel dat de Hoenderloo Groep bij de start van het project Valor onvoldoende schriftelijke afspraken maakte met de begeleiders in India over de randvoorwaarden voor veiligheid, namelijk: voor het toezicht op de jeugdigen voor het omgaan met incidenten over het informeren van jeugdigen over contact met de cliëntvertrouwenspersoon en het indienen van een klacht vanuit India. Hiernaast is de inspectie van oordeel dat de Hoenderloo Groep niet systematisch werkte aan de bewaking van de randvoorwaarden voor veiligheid. Positief is dat de medewerkers in India bij alle incidenten onmiddellijk maatregelen namen voor een veilige opvang van de jeugdige(n). Aanbevelingen aan de Hoenderloo Groep Besteed voor het toepassen van een nieuwe methodiek voor buitenlands zorgaanbod aandacht aan bijzondere risico s voor de jeugdigen, in ieder geval wat betreft: het land en de cultuur waar de zorg wordt uitgevoerd de problematiek van de doelgroep de leeftijd van de doelgroep. Maak de risico s voor de jeugdigen zo klein mogelijk door afspraken te maken over randvoorwaarden voor veiligheid, in ieder geval wat betreft: het toezicht op de jeugdige het omgaan met incidenten 5

6 informatie aan de jeugdige hoe vanuit het buitenland een cliëntenvertrouwenspersoon te bereiken informatie aan de jeugdige hoe vanuit het buitenland een klacht in te dienen. Werk systematisch aan de randvoorwaarden voor veiligheid door: systematische informatieverzameling hoe de gemaakte afspraken in de praktijk werken deskundige beoordeling van de informatie zo nodig gericht actie te nemen. Aanbevelingen aan de provincie Zuid-Holland Zorg bij het beoordelen van aanvragen voor het toepassen van nieuwe methodieken, vooral bij buitenlands zorgaanbod, voor een onafhankelijke toets op: de risicoanalyse gericht op de veiligheid van jeugdigen afspraken over de randvoorwaarden voor veiligheid het kwaliteitssysteem om deze afspraken te bewaken en zo nodig bij te stellen. 6

7 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Naar aanleiding van een notitie Problematiek Loverboys in 2004 en een expertmeeting Loverboys in 2005 constateerde de provincie Zuid-Holland dat er behoefte was aan een passend residentieel zorgaanbod voor slachtoffers van loverboys. De Hoenderloo Groep ontwikkelde daarom een behandelprogramma van anderhalf jaar. Dit programma, het project Valor, bestond uit drie fases: 1. Verblijf van maximaal een half jaar in India. De bedoeling was dat de meisjes op grote afstand en in een andere cultuur los kwamen van hun loverboys. De meisjes begeleidden kinderen met een lichamelijke beperking of visuele handicap en weeskinderen. Dat stimuleerde hen om hun eigen leven weer positief op te pakken. 2. Plaatsing van maximaal een half jaar in de leefgroep van Valor bij de Hoenderloo Groep in Nederland. 3. Terugkeer in de maatschappij. De provincie subsidieerde het project Valor in 2006 en 2007 als een experiment van twee jaar. Hiermee konden 32 meisjes worden geholpen. De provincie en de Hoenderloo Groep maakten afspraken voor het programma in het buitenland. Op verzoek van de provincie Zuid-Holland plande de inspectie in 2007 onderzoek naar het programma Valor in India. Bij de bespreking van het plan van aanpak op 9 november 2007 kondigde de Hoenderloo Groep echter aan het project Valor begin 2008 te zullen beëindigen. De reden was dat de Hoenderloo Groep tot de conclusie kwam dat zij de veiligheid van de jeugdigen in India niet kon waarborgen omdat zij geen werkvergunningen voor haar medewerkers had. Op 16 november 2007 brachten de provincie Zuid-Holland en de Hoenderloo Groep een gezamenlijk persbericht hierover uit. Vervolgens heeft de inspectie in overleg met de provincie Zuid-Holland besloten zich te beperken tot een analyse van het beleid en de incidentenverslagen van Valor. In de toekomst wil de Hoenderloo Groep de aanbevelingen van de inspectie betrekken bij andere projecten in het buitenland. De inspectie heeft afgezien van interviews met jeugdigen, medewerkers en leidinggevenden omdat deze gezien de resultaten van de beleidsanalyse niet meer informatie zouden opleveren. Na deze paragraaf gaat de inspectie in op de vraagstelling en het doel van het onderzoek. In hoofdstuk twee volgen het eindoordeel van de inspectie en de aanbevelingen aan de Hoenderloo Groep en de provincie Zuid-Holland Vraagstelling Uitgangspunt voor de inspectie is dat Nederlandse cliënten recht hebben op de zorg zoals geïndiceerd en recht op verantwoorde zorg, zoals omschreven in de Wet op de jeugdzorg. Dat deze zorg gedeeltelijk in India werd gegeven, was een bijzondere situatie met extra risico s. Er was sprake van een grote afstand tussen betrokkenen (jeugdige, ouders, bureau jeugdzorg en Nederlandse zorgaanbieder). Dit maakte de jeugdige erg afhankelijk van de uitvoerders van de zorg in het buitenland. Bovendien ontbrak direct toezicht door een toezichthouder vanuit Nederland op de veiligheid van de jeugdigen. Nederlandse instellingen moeten bij zorg in het buitenland dan ook extra inspanningen verrichten om de veiligheid voor de jeugdige te waarborgen. 7

8 Gezien de risico s voor de veiligheid voor de jeugdigen bij projecten die op grote afstand van Nederland worden uitgevoerd, richtte het onderzoek van de inspectie zich op het toezicht van de Nederlandse zorgaanbieder, de Hoenderloo Groep. De Hoenderloo Groep diende toezicht te houden op de randvoorwaarden voor veiligheid van de jeugdigen die deelnamen aan het programma Valor in India. In overleg met de provincie Zuid-Holland heeft de inspectie de vraagstelling voor het toezicht als volgt geformuleerd: Houdt de Hoenderloo Groep toezicht op de randvoorwaarden voor veiligheid van de jeugdigen die deelnemen aan het programma Valor in India? De inspectie heeft de vraagstelling uitgewerkt in de volgende deelvragen: 1. Heeft de Hoenderloo Groep met het programma Valor in India afspraken gemaakt over de randvoorwaarden voor veiligheid van de jeugdigen? De inspectie onderzoekt de volgende onderdelen: - Het toezicht op de jeugdige - Het omgaan met incidenten - Het informeren van de jeugdigen over de cliëntenvertrouwenspersoon - Het informeren van de jeugdigen over het indienen van een klacht 2. De inspectie onderzoekt of de Hoenderloo Groep systematisch informatie verzamelt of Valor in India werkt volgens de vastgestelde afspraken over veiligheid. 3. Beoordeelt de Hoenderloo Groep deze informatie? De inspectie onderzoekt of de Hoenderloo Groep de verkregen informatie beoordeelt gericht op eventuele aanpassing van de gemaakte afspraken of de naleving hiervan. 4. Neemt de Hoenderloo Groep actie om de veiligheid voor jeugdigen in India te waarborgen? De inspectie onderzoekt of de Hoenderloo Groep gerichte actie neemt om de randvoorwaarden voor veiligheid te waarborgen. Verder heeft de inspectie voor haar onderzoek een toetsingskader 1 opgesteld waarin zij haar verwachtingen uitwerkt Doel van het onderzoek Doel van het onderzoek was een bijdrage te leveren aan de oordeelvorming van de provincie over het project. Is de Hoenderloo Groep zich bewust van haar toezichthoudende rol zodat er voldoende waarborgen zijn voor de veiligheid van de jeugdigen in India? Zo ja, geeft de Hoenderloo Groep hier ook uitvoering aan? 1 Zie bijlage 1. 8

9 In november 2007 besloot de Hoenderloo Groep het project Valor in India begin 2008 te beëindigen. In een toelichting aan de inspectie heeft de Hoenderloo Groep aangegeven dat zij andere projecten in het buitenland wil protocolleren. De verwachtingen van de inspectie ten aanzien van het programma Valor in India, zoals neergelegd in het toetsingskader, wil de Hoenderloo Groep hierbij gebruiken. De inspectie verwacht dat afspraken over de randvoorwaarden voor veiligheid schriftelijk zijn vastgelegd en dat de Hoenderloo Groep hier toezicht op houdt. Daarom heeft de inspectie bij alle deelvragen het beleid en de incidentenverslagen van Valor geanalyseerd. Zoals hiervoor is toegelicht, heeft de inspectie afgezien van interviews met jeugdigen, medewerkers en leidinggevenden omdat deze gezien de resultaten van de beleidsanalyse niet meer informatie zouden opleveren. De inspectie heeft in overleg met de provincie Zuid-Holland besloten aanbevelingen te doen die gericht zijn op andere initiatieven in het buitenland. 9

10 10

11 2. Oordeel en aanbevelingen In dit hoofdstuk geeft de inspectie het oordeel dat zij uitspreekt op basis van haar analyse van het beleid en de incidentenverslagen. Hierna volgen de aanbevelingen aan de Hoenderloo Groep en de provincie Zuid-Holland Oordeel De inspectie is van oordeel dat de Hoenderloo Groep bij de start van het project Valor onvoldoende schriftelijke afspraken maakte met de begeleiders in India over de randvoorwaarden voor veiligheid, namelijk: voor het toezicht op de jeugdigen voor het omgaan met incidenten over het informeren van jeugdigen over contact met de cliëntvertrouwenspersoon en het indienen van een klacht vanuit India. Hiernaast is de inspectie van oordeel dat de Hoenderloo Groep niet systematisch werkte aan de bewaking van de randvoorwaarden voor veiligheid. Positief is dat de medewerkers in India bij alle incidenten onmiddellijk maatregelen namen voor een veilige opvang van de jeugdige(n). Onderbouwing van het oordeel Toezicht op de jeugdigen Er waren geen afspraken over het toezicht op de jeugdigen. De doelgroep bestond uit jeugdigen tussen de 14 en 18 jaar die in de prostitutie actief zijn geweest of die het risico lopen om met loverboys in aanraking te komen. 2 Er waren echter geen afspraken over de rol die leeftijd en problematiek bij het toezicht op deze jeugdigen speelt. Er waren geen afspraken over de bereikbaarheid van de begeleider voor de jeugdige. Uit de incidentenverslagen blijkt dat er niet altijd voldoende toezicht op de jeugdigen was als zij onderweg waren van het weeshuis naar huis en als zij in een ander huis verbleven. Omgaan met incidenten Er was geen beleid voor het omgaan met incidenten in India. In het kader van dit onderzoek heeft de Hoenderloo Groep informatie over twaalf incidenten opgestuurd. In vijf gevallen ging het om seksuele incidenten waarbij in één geval sprake was van contacten met een Indiase loverboy. De medewerkers van de Hoenderloo Groep in India hebben wel adequaat gereageerd door meteen maatregelen te nemen. Informatie aan jeugdigen over de cliëntvertrouwenspersoon en het indienen van een klacht De jeugdigen kregen schriftelijk algemene informatie over wat de cliëntenvertrouwenspersoon doet. Informatie hoe vanuit India met een cliëntenvertrouwenspersoon contact op te nemen, ontbrak. De jeugdigen kregen schriftelijk algemene informatie over het indienen van een klacht. Informatie hoe vanuit India een klacht in te dienen, ontbrak. 2 Jeugdigen met overheersende psychiatrische problematiek, jeugdigen met overheersende agressie problematiek, gebrekkige gewetensontwikkeling en overheersende verslavingsproblematiek zijn uitgesloten. 11

12 Systematisch werken aan randvoorwaarden voor veiligheid: De Hoenderloo Groep had geen beleid om systematisch informatie te verzamelen of Valor werkt volgens vastgestelde afspraken over veiligheid. De Hoenderloo Groep had geen beleid voor het beoordelen van informatie over het naleven van afspraken over veiligheid. De Hoenderloo Groep had geen beleid voor acties om de randvoorwaarden voor veiligheid te waarborgen Aanbevelingen De Hoenderloo Groep Besteed voor het toepassen van een nieuwe methodiek voor buitenlands zorgaanbod aandacht aan bijzondere risico s voor de jeugdigen, in ieder geval wat betreft: het land en de cultuur waar de zorg wordt uitgevoerd de problematiek van de doelgroep de leeftijd van de doelgroep. Maak de risico s voor de jeugdigen zo klein mogelijk door afspraken te maken over randvoorwaarden voor veiligheid, in ieder geval wat betreft: het toezicht op de jeugdige het omgaan met incidenten informatie aan de jeugdige hoe vanuit het buitenland een cliëntenvertrouwenspersoon te bereiken informatie aan de jeugdige hoe vanuit het buitenland een klacht in te dienen. Werk systematisch aan de randvoorwaarden voor veiligheid door: systematische informatieverzameling hoe de gemaakte afspraken in de praktijk werken deskundige beoordeling van de informatie zo nodig gericht actie te nemen. De provincie Zuid-Holland Zorg bij het beoordelen van aanvragen voor het toepassen van nieuwe methodieken, vooral bij buitenlands zorgaanbod, voor een onafhankelijke toets op: de risicoanalyse gericht op de veiligheid van jeugdigen afspraken over de randvoorwaarden voor veiligheid het kwaliteitssysteem om deze afspraken te bewaken en zo nodig bij te stellen. 12

13 Bijlage 1 Toetsingskader programma Valor Houdt de Hoenderloo Groep toezicht op de randvoorwaarden voor veiligheid van jeugdigen die deelnemen aan het programma Valor in India? Domein Criteria Indicatoren Bron 1. Afspraken maken De Hoenderloo Groep heeft met Valor in India schriftelijke afspraken gemaakt over de randvoorwaarden voor veiligheid. Deze schriftelijke afspraken gaan in ieder geval over de volgende randvoorwaarden: Toezicht op de jeugdige (a) Er zijn schriftelijke afspraken van de Hoenderloo Groep met Valor over: Toezicht tijdens dagprogramma Toezicht in vrije tijd Toezicht s nachts De rol die leeftijd en problematiek spelen bij de inrichting van het toezicht Criteria voor het wel of niet deelnemen van jeugdigen aan het project Vaste begeleiding van jeugdige Beschikbaarheid begeleider Bereikbaarheid begeleider Documentenanalyse, Interview medew./leidinggevende Omgaan met incidenten (b) Er zijn schriftelijke afspraken van de Hoenderloo Groep met Valor over: Wat een incident is Veilige opvang van jeugdige bij incident Waarborgen veiligheid overige jeugdigen Informeren ouders/verzorgers, Hoenderloo Groep, BJZ, de inspectie jeugdzorg Bij vermoedens van (seksuele) kindermishandeling Documentenanalyse, Interview medew./ leidinggevende, Incidentrapportage

14 meldingsplicht van medewerkers Valor aan de Hoenderloo Groep Er zijn incidentverslagen. Hierin staat in ieder geval informatie over: wat er is gebeurd en hoe er door wie is gehandeld de veiligheid van de jeugdige in India de veiligheid van de andere jeugdigen in India ouders/verzorgers, de Hoenderloo Groep, BJZ en de inspectie jeugdzorg zijn geïnformeerd. Informatie aan jeugdigen over de cliëntenvertrouwenspersoon (c) Er zijn schriftelijke afspraken van de Hoenderloo Groep met Valor over informatie aan de jeugdigen in India over: Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon Hoe kan jeugdige vanuit India de cliëntenvertrouwenspersoon bereiken Informatie aan jeugdigen over het indienen van een klacht (d) 2 Informatie verzamelen De Hoenderloo Groep verzamelt systematisch informatie of Valor werkt volgens de vastgestelde afspraken over veiligheid. Er zijn schriftelijke afspraken van de Hoenderloo Groep met Valor over informatie aan de jeugdigen in India over: Waarover de jeugdige een klacht kan indienen Hoe kan jeugdige vanuit India een klacht indienen M.b.t. systematische informatieverzameling (a t/m d): De informatie is actueel De informatie wordt op vastgestelde momenten verkregen Tenminste twee verschillende bronnen 3. Klopt door Hoenderloo systematisch verzamelde informatie met informatie uit de praktijk m.b.t. de schriftelijke afspraken over randvoorwaarden veiligheid: Informatie over toezicht: Documentenanalyse, Interview medew./leidinggevende. Documentenanalyse, Interview medew./leidinggevende. Documentenanalyse, Interview medew./leidinggevende, Interview jeugdige, incidentenverslagen 3 Bron is in ieder geval de jeugdigen die in India verblijven of weer terug zijn in Nederland. Mogelijke andere bronnen zijn de medewerkers in India en medewerkers van de Hoenderloo Groep in Nederland die naar India gaan en via observatie informatie verzamelen. 14

15 Jeugdige ervaart dat hij altijd bij iemand terecht kan Jeugdige ervaart dat er voldoende toezicht is Informatie over omgaan met incidenten: Jeugdigen zijn in veiligheid gebracht Ouders/verzorgers, de Hoenderloo Groep, BJZ en de inspectie jeugdzorg zijn geïnformeerd. Indien er een vermoeden van kindermishandeling is geweest, is dit schriftelijk gemeld bij de Hoenderloo Groep Informatie over de cliëntvertrouwenspersoon: De jeugdige weet waarmee zij bij de cliëntvertrouwenspersoon terecht kan De jeugdige weet hoe de cliëntenvertrouwenspersoon vanuit India te bereiken Informatie over het indienen van een klacht: De jeugdige weet waarover zij een klacht kan indienen De jeugdige weet hoe zij vanuit India een klacht kan indienen. 3. Informatie beoordelen De Hoenderloo Groep beoordeelt de verkregen informatie, gericht op eventuele aanpassing van de afspraken en naleving hiervan. Schriftelijke beoordeling van in ieder geval de randvoorwaarden voor veiligheid van de jeugdigen in India. M.b.t. de beoordeling: Beoordeling door een deskundige die inzicht heeft in projecten op grote afstand en de doelgroep Beoordeling spoedig na ontvangst informatie. Intercollegiale beoordeling Documentenanalyse, Interview medew./leidinggevende, Incidentenrapportage 4. Actie ondernemen De Hoenderloo Groep neemt gericht actie om de randvoorwaarden voor veiligheid te waarborgen. Actie gericht op: afspraken met medewerkers in India over naleving van de afspraken over veiligheid bijstelling afspraken na nieuw inzicht over risico s voor de veiligheid van jeugdigen in India. Documentenanalyse, Interview medew./leidinggevende, Incidentenrapportage 15

16 M.b.t. de uitvoering van de actie: Zo snel mogelijk na ontvangst van de informatie Actie is gecommuniceerd met de medewerkers in India Actie is vastgelegd 16

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Werken met hulpverleningsplannen

Werken met hulpverleningsplannen Werken met hulpverleningsplannen Aanwezigheid en gebruik van hulpverleningsplannen bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht januari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 - Oordeel

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Veilige en verantwoorde zorg?

Veilige en verantwoorde zorg? Veilige en verantwoorde zorg? Onderzoek naar de kwaliteit van zorg bij Vast & Verder in het stadsgewest Haaglanden Inspectie jeugdzorg Utrecht, juli 2008 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie

Nadere informatie

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht AANGETEKEND Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad 11 2525 BD S GRAVENHAGE Bezoekadres: Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 370 02 30 www.inspectiejeugdzorg.nl

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk

Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk Toezichthouder: GGD IJsselland 2 van 12 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau...6 Overzicht bevindingen toezichthouder per

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Ruimte en grenzen rond Seksualiteit. Onderzoek naar het omgaan met seksualiteit in de 24- uurs jeugdzorg De Rading

Ruimte en grenzen rond Seksualiteit. Onderzoek naar het omgaan met seksualiteit in de 24- uurs jeugdzorg De Rading Ruimte en grenzen rond Seksualiteit Onderzoek naar het omgaan met seksualiteit in de 24- uurs jeugdzorg De Rading Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Door op een goede

Nadere informatie

2 7 m20k. Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport. Provincie Zuid - Holland

2 7 m20k. Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport. Provincie Zuid - Holland V Provincie Zuid - Holland 2 7 m20k Datum Ontvangst Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Nadere informatie

Verantwoorde zorg, veilige zorg?

Verantwoorde zorg, veilige zorg? Verantwoorde zorg, veilige zorg? Onderzoek naar de kwaliteit van zorg binnen het project jeugdzorgboerderijen van Pactum en Joozt-LSG Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008 landelijk

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau De Boshoeve Haarlem (GOB) Tempeliersstraat 45 RD 2012EB HAARLEM

Inspectierapport Gastouderbureau De Boshoeve Haarlem (GOB) Tempeliersstraat 45 RD 2012EB HAARLEM Inspectierapport Gastouderbureau De Boshoeve Haarlem (GOB) Tempeliersstraat 45 RD 2012EB HAARLEM Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 26-01-2012 In opdracht van gemeente: HAARLEM Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Combisport Delft. Naderonderzoek

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Combisport Delft. Naderonderzoek rapport bso Combiwerk 2010 Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Combisport Delft Naderonderzoek Toezichthouder: Mw. A. Stassen Datum inspectiebezoek: 8 maart 2010 GGD Zuid-Holland West Buitenschoolse

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2012 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij alle

Nadere informatie

Nieuwe zorg verantwoorde zorg?

Nieuwe zorg verantwoorde zorg? Nieuwe zorg verantwoorde zorg? Onderzoek naar de kwaliteit van zorg bij Fier Fryslân, nieuwe zorgaanbieder in de provincie Friesland Inspectie jeugdzorg Utrecht, juni 2008 2 Samenvatting In steeds meer

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei Antwoord op Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei Antwoord op Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender

Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender Hertoets Stap 2 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Inspectie Rapport Kinderdagverblijf De Beestenboel

Inspectie Rapport Kinderdagverblijf De Beestenboel Inspectie Rapport Kinderdagverblijf De Beestenboel Toezichthouder : W.B.R. Laarman Datum : 04-12-2009 Reden toezicht : Nader onderzoek Inhoudsopgave Algemene gegevens kindercentrum...5 Overzicht bevindingen

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus De vertrouwenspersoon in beeld? Onderzoek naar de vertrouwenspersoon in Haaglanden

Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus De vertrouwenspersoon in beeld? Onderzoek naar de vertrouwenspersoon in Haaglanden Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2008 De vertrouwenspersoon in beeld? Onderzoek naar de vertrouwenspersoon in Haaglanden 2 Samenvatting Op verzoek van het Stadsgewest Haaglanden heeft de inspectie

Nadere informatie

Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd

Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd Inleiding en achtergrond Het IPO heeft in 2010 als bestuursverantwoordelijke kwaliteitsmaatstaven voor buitenlands zorgaanbod ontwikkeld en daar de Inspectie

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015 Utrecht nuari 2016 Inleiding Op 9 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen Compleet Zorg Achterhoek Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp Gezond vertrouwen Utrecht, november 2017 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg toetsen of vanaf 2016 gestarte

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016 1 Inleiding Op 7 december 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bommel de Beer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bommel de Beer Inspectierapport Kinderdagverblijf Bommel de Beer Toezichthouder : W.B.R. Laarman Datum : 19-02-2010 Reden toezicht : Nader Onderzoek Inhoudsopgave Algemene gegevens Kindercentrum... 4 Overzicht bevindingen

Nadere informatie

Landelijk toezicht AMK Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder?

Landelijk toezicht AMK Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder? Landelijk toezicht AMK 2009 Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder? Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Naar aanleiding van vragen in de Tweede

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Wensinkhof (voorheen de casmir)

Inspectierapport BSO De Wensinkhof (voorheen de casmir) Inspectierapport BSO De Wensinkhof (voorheen de casmir) Toezichthouder : T. Kruiswegt, GGD Regio Twente Datum : 28-07-2011 Reden toezicht : Incidenteel onderzoek (verhuizing) Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 200 200 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 200 200 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 0 2 XP DEN HAAG T 070 40 79 F 070 40 7 4 www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 Utrecht, juni 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 1 Inleiding Op 16 januari 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

Ruimte en grenzen rond seksualiteit. Praktijktoets omgaan met seksualiteit in de 24- uurs jeugdzorg Trajectum

Ruimte en grenzen rond seksualiteit. Praktijktoets omgaan met seksualiteit in de 24- uurs jeugdzorg Trajectum Ruimte en grenzen rond seksualiteit Praktijktoets omgaan met seksualiteit in de 24- uurs jeugdzorg Trajectum Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Door op een goede manier

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Behandelcentrum Woodbrookers

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Behandelcentrum Woodbrookers Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Behandelcentrum Woodbrookers Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2011 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij

Nadere informatie

Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid

Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid Inspectie Jeugdzorg Utrecht, september 2013 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting Op 20 maart 2012 plaatste de Inspectie Jeugdzorg de organisatie

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Inspectie jeugdzorg Utrecht, juni 2008 2 Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Samenvatting De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Inspectierapport Nader onderzoek Buitenschoolse opvang Kids2Ellens HAARLEM

Inspectierapport Nader onderzoek Buitenschoolse opvang Kids2Ellens HAARLEM Inspectierapport Nader onderzoek Buitenschoolse opvang Kids2Ellens HAARLEM Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 10-05-2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens Kindercentrum...4 Overzicht

Nadere informatie

Inspectierapport Toetsingskader A Gastouderbureau t Kasteel

Inspectierapport Toetsingskader A Gastouderbureau t Kasteel Inspectierapport Toetsingskader A Gastouderbureau t Kasteel Toezichthouder: mevrouw S. de Wit Datum inspectie: 3 mei 2010 (aanvraagdatum en toets A) Inspectierapport Toetsingskader A gastouderbureau t

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2008 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De stadsregio Amsterdam heeft de Inspectie

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Jaarlijks doen vele jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking In Nederland een beroep op de hulpverlening. Een aanmerkelijk aantal van hen krijgt deze hulp van een LVG-instituut.

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van de crisisopvang in de provincie Groningen

Onderzoek naar de kwaliteit van de crisisopvang in de provincie Groningen Onderzoek naar de kwaliteit van de crisisopvang in de provincie Groningen Inspectie jeugdzorg Utrecht, augustus 2007 2 rapport crisisopvang provincie Groningen Samenvatting Op verzoek van de provincie

Nadere informatie

Als u niet tevreden. van klacht naar kwaliteit

Als u niet tevreden. van klacht naar kwaliteit Als u niet tevreden bent van klacht naar kwaliteit Inhoud Bent u niet tevreden? 2 Wat kunt u doen? 3 De medewerker of leidinggevende 3 De klachtenbemiddelaar 4 Wat kan de klachtenbemiddelaar bieden? 4

Nadere informatie

Onderzoek naar aanleiding van. incidenten op Harreveld

Onderzoek naar aanleiding van. incidenten op Harreveld Onderzoek naar aanleiding van incidenten op Harreveld Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse... 5 2.1 (Organisatie van) verantwoorde zorg... 5 2.2 Veiligheid...

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Inspectieverslag (definitief) Peuterspeelzalen (PSZ) Tam Tam

Inspectieverslag (definitief) Peuterspeelzalen (PSZ) Tam Tam Inspectieverslag (definitief) Peuterspeelzalen (PSZ) Tam Tam Inspectie Kinderopvang Datum nader onderzoek: 3 september 2010 1 INLEIDING Waarom toezicht? Aan peuterspeelzaalwerk worden door de gemeente

Nadere informatie

Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College

Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College Stap 2 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport (verdana 18) Subtitel (verdana 11,

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Roodkapje (GOB) Terracottastraat AX ALMERE

Inspectierapport GOB Roodkapje (GOB) Terracottastraat AX ALMERE Inspectierapport GOB Roodkapje (GOB) Terracottastraat 32 1339AX ALMERE Toezichthouder: GGD Flevoland Datum inspectiebezoek: 05-06-2012 In opdracht van gemeente: ALMERE Inhoudsopgave Inleiding...3 Algemene

Nadere informatie

Entreetoets de Koppeling. Onderzoek naar de gesloten jeugdzorg bij de Koppeling in Amsterdam

Entreetoets de Koppeling. Onderzoek naar de gesloten jeugdzorg bij de Koppeling in Amsterdam Entreetoets de Koppeling Onderzoek naar de gesloten jeugdzorg bij de Koppeling in Amsterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2009 2 Samenvatting Op verzoek van de minister voor Jeugd en Gezin houdt de

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT

Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJSSELSTEIN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Saartje. d.d. 12 november 2010. GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: W. Vandeberg

Inspectierapport Gastouderbureau Saartje. d.d. 12 november 2010. GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: W. Vandeberg Inspectierapport d.d. 12 november 2010 GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: W. Vandeberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Algemene gegevens gastouderbureau... 7 Algemene gegevens gastouderbureau...

Nadere informatie

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo Utrecht, mei 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Soesa BV in De Haag op 24 mei Utrecht, oktober 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Soesa BV in De Haag op 24 mei Utrecht, oktober 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Soesa BV in De Haag op 24 mei 2017 Utrecht, oktober 2017 1 Inleiding Op 24 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Inspectierapport Roodkapje R. Kales (GOB) Grote Boterbloem 101 1991LL VELSERBROEK

Inspectierapport Roodkapje R. Kales (GOB) Grote Boterbloem 101 1991LL VELSERBROEK Inspectierapport Roodkapje R. Kales (GOB) Grote Boterbloem 101 1991LL VELSERBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 31-01-2013 In opdracht van gemeente: VELSEN Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN

Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: HOOGEVEEN Datum inspectiebezoek: 31-10-2013

Nadere informatie

Zorgboerderij Buitenrust

Zorgboerderij Buitenrust Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Buitenrust Boerderijnummer: 0582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Toezicht op de kwaliteitstoetsing van de schippersinternaten. Rapportage voor de minister voor Jeugd en Gezin

Toezicht op de kwaliteitstoetsing van de schippersinternaten. Rapportage voor de minister voor Jeugd en Gezin Toezicht op de kwaliteitstoetsing van de schippersinternaten Rapportage voor de minister voor Jeugd en Gezin Utrecht, september 2008 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 Hoofdstuk 1 Oordeel en onderbouwing...7

Nadere informatie

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord Utrecht, februari 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet toe op de kwaliteit

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Den Bosch. d.d. 22 september GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K.

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Den Bosch. d.d. 22 september GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K. Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Den Bosch GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K. Wannée- de Smalen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Algemene gegevens gastouderbureau... 7 Algemene

Nadere informatie

Procedure Klachtmeldingen

Procedure Klachtmeldingen Afdeling Inspectie Gezondheidszorg Procedure Klachtmeldingen Klachtmeldingen over de gezondheidszorg door burgers Versie 1 september 2012 NO. VERVOLGBLAD: 2 Voorwoord De Inspectie voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg 47 6271JK GULPEN

Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg 47 6271JK GULPEN Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg 47 6271JK GULPEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg Datum inspectiebezoek: 05-11-2012 In opdracht van gemeente: GULPEN-WITTEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda op 12 april 2017 Follow-up rapport

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kidko (GOB) Plantageweg VH ALBLASSERDAM

Inspectierapport Gastouderbureau Kidko (GOB) Plantageweg VH ALBLASSERDAM Inspectierapport Gastouderbureau Kidko (GOB) Plantageweg 144 2951VH ALBLASSERDAM Toezichthouder: GGD Zuid-Holland Zuid Datum inspectiebezoek: 08-02-2012 In opdracht van gemeente: ALBLASSERDAM Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer]

Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer] Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer] Toezichthouder: [naam GGD] In opdracht van gemeente: [naam gemeente] Datum inspectiebezoek: Type onderzoek:

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.t.v. de SG Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. mw drs. J.F. de Vries.

Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.t.v. de SG Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. mw drs. J.F. de Vries. Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.t.v. de SG Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Postbus 483 3500 AL Utrecht Sint Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht T (030) 230 52 30 F (030) 230

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 1 Inleiding Op 21 september 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Stichting Stille Pieter

Stichting Stille Pieter Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Stichting Stille Pieter Boerderijnummer: 1436 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OPSTERLAND Datum inspectiebezoek: 30-10-2013

Nadere informatie

plan van aanpak Verantwoorde beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

plan van aanpak Verantwoorde beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen plan van aanpak Verantwoorde beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen 1 Aanleiding en probleemstelling De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) voert in 2015 in samenwerking met de Inspectie

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Zorgboerderij De Ruimte

Zorgboerderij De Ruimte Jaarverslag januari - december Zorgboerderij De Ruimte Boerderijnummer: 734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Inspectierapport Toetsingskader A gastouderbureau Home Gastouderbureau

Inspectierapport Toetsingskader A gastouderbureau Home Gastouderbureau Inspectierapport Toetsingskader A gastouderbureau Home Gastouderbureau Toezichthouder: mevrouw F. Colijn Datumadministratief onderzoek: 20 september 2010 Rapport Toetsingskader A gastouderbureau Home,

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Zeeland

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Zeeland Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Zeeland Inspectie jeugdzorg Utrecht, juni 2008 2 Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Zeeland Samenvatting De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN

Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland Datum inspectiebezoek: 03-05-2013 In opdracht van gemeente: ZUTPHEN Inhoudsopgave

Nadere informatie

SAFFIER. Saffier samengevat. Doelgroep Saffier

SAFFIER. Saffier samengevat. Doelgroep Saffier Saffier gefaseerde behandelmethodiek voor meiden tussen de 14 en 18 jaar met gedrags- en gezagsproblemen en ernstige problemen op het gebied van relaties en seksualiteit SAFFIER De Hoenderloo Groep is

Nadere informatie

Inspectierapport Het kleine huis aan het plein. nader onderzoek

Inspectierapport Het kleine huis aan het plein. nader onderzoek Inspectierapport Het kleine huis aan het plein nader onderzoek Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. S. Mars Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 07 december 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens Kindercentrum...4

Nadere informatie

Inspectierapport Het Nannybureau (GOB) Schoutenveld 502 7327BV APELDOORN

Inspectierapport Het Nannybureau (GOB) Schoutenveld 502 7327BV APELDOORN Inspectierapport Het Nannybureau (GOB) Schoutenveld 502 7327BV APELDOORN Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 13-02-2012 In opdracht van gemeente: APELDOORN Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie