Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus De vertrouwenspersoon in beeld? Onderzoek naar de vertrouwenspersoon in Haaglanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus De vertrouwenspersoon in beeld? Onderzoek naar de vertrouwenspersoon in Haaglanden"

Transcriptie

1 Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2008 De vertrouwenspersoon in beeld? Onderzoek naar de vertrouwenspersoon in Haaglanden

2 2

3 Samenvatting Op verzoek van het Stadsgewest Haaglanden heeft de inspectie onderzocht of de functie van vertrouwenspersoon(vp) in Haaglanden voldoende onafhankelijk en naar behoren functioneert. Ook is nagegaan of Bureau jeugdzorg en Jeugdformaat de VP voldoende in de gelegenheid stellen hun taak uit te voeren. De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek is: Is de ondersteuning vanuit de vertrouwenspersoon georganiseerd volgens de bedoeling van de Wet op de Jeugdzorg en hoe functioneert de vertrouwenspersoon in de praktijk? Het onderzoek bestond uit een analyse van beleidsdocumenten, gesprekken met meerdere vertrouwenspersonen van het AKJ en gesprekken met directie/staf en leden van cliëntenraden van Bureau jeugdzorg Haaglanden en Stichting Jeugdformaat. De inspectie is van oordeel dat in het Stadsgewest Haaglanden de ondersteuning vanuit de VP georganiseerd is conform de Wet op de Jeugdzorg en voldoende onafhankelijk en professioneel is. De VP bereikt echter niet alle jeugdzorgcliënten (zowel ouders als jeugdigen) in Haaglanden en de door de VP geconstateerde tekortkomingen, leiden nog niet tot structurele verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg. De inspectie doet daarom de volgende aanbevelingen; Aanbevelingen aan Jeugdformaat Bevorder de bekendheid van het werk van de VP bij medewerkers, jongeren en vooral ook bij ouders Breng de gemaakte afspraken met betrekking tot een periodieke terugkoppeling van signalen door de VP in de praktijk Benut de informatie van de VP bij een eventuele aanpassing van het beleid en koppel hierover terug aan de VP Aanbevelingen aan Bureau jeugdzorg Haaglanden Bevorder de bekendheid van het werk van de VP bij jongeren en vooral ook bij ouders Maak afspraken met betrekking tot een periodieke terugkoppeling van signalen door de VP en breng deze in de praktijk Benut de informatie van de VP bij een eventuele aanpassing van het beleid en koppel hierover terug aan de VP Aanbevelingen aan het Stadsgewest. Ontwikkel een visie op de functie VP voor wat betreft de professionaliteit, beschikbaarheid en manier waarop instellingen met de resultaten van de VP moeten omgaan Bevorder de beschikbaarheid van de VP voor zowel jongeren als ouders Maak afspraken met de instellingen over verbeterpunten en de termijn waarbinnen deze zijn gerealiseerd. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Samenvatting...3 Hoofdstuk 1 Inleiding...7 Hoofdstuk 2 Oordeel en onderbouwing Beleid en organisatie Systematische aanpak Het functioneren in de praktijk...11 Hoofdstuk 3 Aanbevelingen Eindoordeel...13 Bijlage 1 Algemene uitgangspunten...15 Bijlage 2 Toezichtkader Vertrouwenspersoon Stadsgewest Haaglanden

6 6

7 Hoofdstuk 1 Inleiding De Wet op de jeugdzorg beoogt cliënten een sterkere positie te geven. In de wet is daartoe onder andere het recht op jeugdzorg geregeld en is de rol bepaald die cliënten ten minste dienen te hebben bij de keuze en vormgeving van de hulp. Ook de eisen die de wet stelt aan cliëntondersteuning (onafhankelijke vertrouwenspersoon) zijn er om de positie van cliënten te versterken. Het stadsgewest Haaglanden subsidieert het AKJ om de functie van vertrouwenspersoon (VP) voor cliënten in de jeugdzorg in Haaglanden te vervullen. Het stadsgewest Haaglanden heeft de Inspectie jeugdzorg gevraagd om toezicht op het functioneren van de vertrouwenspersonen van het AKJ uit te voeren. De inspectie heeft geen toezicht op het AKJ, maar heeft deze wel in haar onderzoek betrokken, omdat in het Stadsgewest Haaglanden de functie van vertrouwenspersoon daar is ondergebracht. Er zijn meerdere VP s werkzaam in de regio Haaglanden, allen vanuit het AKJ. In dit rapport beoordeelt de inspectie in hoeverre in het Stadsgewest Haaglanden de functie van vertrouwenspersoon goed is georganiseerd en hoe dit in de praktijk functioneert. De verwachtingen die de inspectie heeft, blijken uit het toetsingskader dat is opgenomen in bijlage 1. Het onderzoek bestond uit een analyse van beleidsdocumenten, gesprekken met meerdere vertrouwenspersonen van het AKJ en gesprekken met directie/staf en leden van cliëntenraden van Bureau jeugdzorg Haaglanden en Stichting Jeugdformaat. Leeswijzer In Hoofdstuk 2 geeft de inspectie haar oordeel en de onderbouwing daarvan over de organisatie van de functie van vertrouwenspersoon en hoe deze in de praktijk tot zijn recht komt. De thema s die hierbij aan de orde komen zijn: organisatie van cliëntondersteuning door de vertrouwenspersoon, systematische aanpak en functioneren van de vertrouwenspersoon in de praktijk. In Hoofdstuk 3 staat het eindoordeel en de aanbevelingen aan de instellingen en het Stadsgewest Haaglanden. 7

8 8

9 Hoofdstuk 2 Oordeel en onderbouwing Het toezicht is uitgevoerd op basis van drie thema s: 1) beleid en organisatie van de cliëntondersteuning door de VP, 2) systematische aanpak en het 3) functioneren in de praktijk. Per thema wordt een oordeel en onderbouwing gegeven. 2.1 Beleid en organisatie Oordeel De inspectie is van oordeel dat in het beleid en de organisatie van de VP voldoende zijn uitgewerkt: onafhankelijkheid professionaliteit facilitering van de VP door de beide instellingen De inspectie is echter van mening dat de volgende zaken nog niet goed zijn: Beleid en visie op de functie bij zowel stadsgewest als beide jeugdzorginstellingen Het informeren van cliënten over de VP Vrije toegang tot cliënten Onderbouwing Het Stadsgewest stelt de VP in staat zijn taak onafhankelijk ten opzichte van het Bureau jeugdzorg en Jeugdformaat uit te oefenen. De VP is ondergebracht bij een onafhankelijke organisatie, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), die vertrouwenspersonen in dienst heeft ten behoeve van cliënten van meerdere instellingen en meerdere provincies. Uit de beschikbaar gestelde stukken is het voor de inspectie niet duidelijk waarop het aantal gesubsidieerde uren en de verdeling daarvan over bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders is gebaseerd. Hetzelfde geldt voor de keuze voor de wel en niet te bezoeken residentiële voorzieningen: Jeugdformaat heeft geen visie op de keuze die gemaakt is. Uit de ingezonden beleidsstukken van het Stadsgewest Haaglanden blijkt voorts dat het stadsgewest geen duidelijke eisen stelt aan de vertrouwenspersoon. In het bijzonder is niet duidelijk hoe professionaliteit/professionalisering en verantwoording van de functie is gewaarborgd. Overigens blijkt uit de interviews met het AKJ dat er wel degelijk aandacht is voor professionalisering van de medewerkers en wordt door Bureau jeugdzorg en Jeugdformaat de professionaliteit van de VP niet betwijfeld. De cliëntenraden zijn zelfs uitermate positief over de professionaliteit en deskundigheid van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen die in Haaglanden werkzaam zijn, hebben de inspectie in een interview meegedeeld dat zij goed in de gelegenheid zijn hun taak uit te oefenen. Bureau jeugdzorg en Jeugdformaat bieden voldoende faciliteiten. De afspraken tussen VP en Jeugdformaat zijn 9

10 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, Bureau jeugdzorg Haaglanden kent een dergelijke overeenkomst niet. In de praktijk is er voor de VP altijd een ruimte beschikbaar voor een gesprek. De VP heeft formeel wel vrije toegang tot cliënten. In de praktijk ervaren met name de cliënten van de residentiële voorzieningen (jongeren) van Jeugdformaat dat deze toegang beperkt is. Zo mogen jongeren niet altijd zonder toestemming of zonder dat zij kenbaar maken met wie of waarover zij bellen, telefoneren. Ook is recent het beleid rond het bezoek van de VP op de eigen kamer van de jongere gewijzigd. De VP mag niet meer langs de kamers van de jongeren. Zowel jongeren als VP geven aan dat het openlijk aanschieten van de VP in de groepsruimte of het vragen om even apart te mogen in de kantoorruimte voor sommige jongeren een te hoge drempel is. Hiermee willen de VP s overigens de maatregel, die genomen is met het oog op de veiligheid van de cliënten, niet betwisten. Uit het onderzoek is voorts gebleken dat de bekendheid van de VP beperkt is bij met name ouders van de jeugdigen. Ouders geven aan dat het uitdelen van een folder bij de start van de hulpverlening niet voldoende is. Zij verwachten dat zij regelmatig, niet alleen wanneer er sprake is van een dreigende klacht, door de instellingen worden gewezen op de mogelijkheid een vertrouwenspersoon in te schakelen. Ook cliënten die op groepen verblijven die niet regelmatig door de VP worden bezocht, zijn weinig bekend met de VP. De VP komt nauwelijks toe aan voorlichting, omdat zijn capaciteit bijna volledig opgaat aan individueel advies/informatie en klachtondersteuning. 2.2 Systematische aanpak Oordeel De inspectie beoordeelt de wijze waarop door de VP wordt gewerkt als voldoende systematisch. Het stadsgewest, Bureau jeugdzorg Haaglanden en Jeugdformaat kunnen hun systematisch aanpak nog verbeteren op de volgende punten: De regelmatige evaluatie door het Stadsgewest van de functie van de VP en het op basis hiervan zonodig aanpassen van het beleid m.b.t. de VP. De wijze waarop signalen van de VP kunnen leiden tot structurele verbeteringen in beleid en werkwijze van Stadsgewest en instellingen Onderbouwing Uit de verstrekte informatie is niet gebleken dat het Stadsgewest voorwaarden stelt aan de organisatie (AKJ) die de VP in dienst heeft betreffende systematisch werken. Het stadsgewest evalueert het functioneren van de VP ook niet op regelmatige basis. Uit de interviews en stukken van het AKJ is echter gebleken dat het AKJ werkt aan de hand van een jaarplan, jaarverslag en dat zij hun eigen activiteiten evalueren middels een cliënttevredenheidsonderzoek. 10

11 De wijze waarop signalen van de VP kunnen leiden tot structurele verbeteringen in beleid en werkwijze, is niet verankerd in beleid van zowel Bureau jeugdzorg als Jeugdformaat. Ook in de praktijk is dit niet het geval. Er is geen frequent overleg op het juiste niveau. Hierdoor wordt de doelstelling van het stadsgewest, nl. dat aandachtspunten, kritische punten en ideeën uit cliëntenbeleid worden meegenomen in het ontwikkelen, monitoren en evalueren van beleid niet bereikt. Het management van zowel Jeugdformaat en Bureau jeugdzorg heeft twijfels bij de toegevoegde waarde van een VP op dit punt. De signalen die de VP afgeeft hebben het management meestal al via andere kanalen (cliëntenraad, klachtencommissie etc.) bereikt. De inspectie vindt het echter een gemiste kans voor de instellingen om de informatie die de VP heeft niet te benutten. Op zijn minst mag verwacht worden dat instellingen en VP met elkaar in gesprek gaan over welke informatie voorhanden is en op welke wijze de instellingen hiermee wél wat kunnen. Nu steekt de VP tijd en moeite in het schrijven van een jaarrapportage op instellingsniveau, die bij beide instellingen niet bekend blijkt te zijn. 2.3 Het functioneren in de praktijk Oordeel De inspectie is van oordeel dat er in de praktijk voldoende sprake is van: een onafhankelijke taakuitoefening van de VP professionaliteit van de VP Maar nog onvoldoende vindt de inspectie: De gelegenheid die instellingen bieden om gebruik te maken van de VP Het bekend maken van functie en werkwijze van de VP aan vooral ouders Onderbouwing Alle geïnterviewden vinden, voor zover ze daarop zicht hebben, de VP voldoende professioneel en onafhankelijk in zijn taakuitvoering. Zowel jongeren als ouders die ervaring hebben met de VP, geven aan tevreden te zijn over de VP. Problemen zijn er nog voor wat betreft het bereik van jongeren en ouders. Niet alle jongeren worden vanwege capaciteitsproblemen bereikt door de VP. Gevolg hiervan is dat de VP niet structureel alle leefgroepen kan bezoeken. Om jongeren te bereiken is een laagdrempelige vorm van contact nodig. Een frequent bezoek aan leefgroepen is gewenst, niet alleen wanneer er problemen zijn of op aanvraag. Jongeren stappen pas naar de VP als ze hem kennen. Zowel jongeren als VP geven dit aan bij de interviews. Hierdoor is de functie van VP kwetsbaar: in geval van (langdurige) ziekte, zitten de jongeren gevoelsmatig een tijd zonder VP, ook al is er een vervanger beschikbaar. Er is bovendien onbekendheid over de functie en de mogelijkheden van de VP. Dit is vooral het geval bij ouders en jongeren die op leefgroepen verblijven die niet door de VP worden bezocht. De VP geeft aan dat er onvoldoende tijd beschikbaar is voor het geven van algemene informatie/voorlichting. 11

12 Er is nog veel winst te halen uit voorlichting door zowel de VP als instellingen. Ook bij Bureau jeugdzorg blijken ouders pas een beroep te doen op de VP als er klachten zijn, terwijl er ook behoefte is aan een VP die steunt en adviseert, ook wanneer er nog geen klachten zijn. Om de VP voor een grotere groep cliënten bereikbaar te maken, heeft het Stadsgewest gevraagd om modernere vormen van ondersteuning, zoals via internet. De behoefte hieraan verschilt echter. Jeugdformaat bepleit vernieuwing, maar zowel de VP als jongeren en ouders (van zowel Bureau jeugdzorg als Jeugdformaat) geven aan hieraan geen of nauwelijks behoefte te hebben. Als knelpunten worden bijvoorbeeld genoemd: geen of beperkte toegang tot internet, geen mogelijkheid tot bezoek op de eigen kamer en geen privacy bij computergebruik. Zelfs telefonisch contact zoeken met de VP wordt als drempelverhogend ervaren door jongeren. Jongeren moeten toestemming vragen om te telefoneren en soms ook vertellen met wie en waarover zij willen spreken. De groepsleiding straalt uit huiverig te zijn voor contact met de VP. Dit signaal komt van zowel het management van Jeugdformaat, als van jongeren, hun coach en de VP. Kortom: er is ook voorlichting van de VP aan medewerkers nodig. 12

13 Hoofdstuk 3 Aanbevelingen 3.1 Eindoordeel De inspectie is van oordeel dat de cliëntondersteuning vanuit de vertrouwenspersoon (VP) in het Stadsgewest Haaglanden is georganiseerd conform de Wet op de Jeugdzorg. De VP is voldoende onafhankelijk en professioneel. De VP bereikt echter niet alle jeugdzorgcliënten (zowel ouders als jeugdigen) in Haaglanden en door de VP geconstateerde tekortkomingen, leiden nog niet tot structurele verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg. Hierdoor hebben niet alle cliënten de mogelijkheid zich te laten ondersteunen door een VP en draagt het werk van de VP onvoldoende bij aan een structurele verbetering van de kwaliteit van de zorg. Dit acht de inspectie ongewenst. Daarom komt de inspectie met de volgende aanbevelingen: Aanbevelingen aan Jeugdformaat Bevorder de bekendheid van het werk van de VP bij medewerkers, jongeren en vooral ook bij ouders Breng de gemaakte afspraken met betrekking tot een periodieke terugkoppeling van signalen door de VP in de praktijk Benut de informatie van de VP bij een eventuele aanpassing van het beleid en koppel hierover terug aan de VP Aanbevelingen aan Bureau jeugdzorg Haaglanden Bevorder de bekendheid van het werk van de VP bij jongeren en vooral ook bij ouders Maak afspraken met betrekking tot een periodieke terugkoppeling van signalen door de VP en breng deze in de praktijk Benut de informatie van de VP bij een eventuele aanpassing van het beleid en koppel hierover terug aan de VP Aanbevelingen aan het Stadsgewest. Ontwikkel een visie op de functie VP voor wat betreft de professionaliteit, beschikbaarheid en manier waarop instellingen met de resultaten van de VP moeten omgaan Bevorder de beschikbaarheid van de VP voor zowel jongeren als ouders Maak afspraken met de instellingen over verbeterpunten en de termijn waarbinnen deze zijn gerealiseerd. 13

14 14

15 _áàä~öé=n= ^äöéãéåé=ìáíö~åöëéìåíéå= Inleiding Het onderzoek gaat over cliëntondersteuning door de vertrouwenspersoon. Voor een deel is hierover in de Wet op de Jeugdzorg het een en ander geregeld: instellingen (bureaus jeugdzorg en zorgaanbieders) moeten een onafhankelijk vertrouwenspersoon de gelegenheid bieden zijn werk te doen. De inspectie heeft formeel geen toezicht op het AKJ. Wel op de wijze waarop instellingen (bureaus jeugdzorg, zorgaanbieders) invulling geven aan hun verantwoordelijkheden (bv onbelemmerd toegang bieden). Criteria, thema s en bronnen Basis voor het toetsingskader vormen criteria uit: A De wet op de jeugdzorg: eisen en bedoeling daarvan op het terrein van de vertrouwenspersoon; B De wet op de jeugdzorg: eisen betreffende kwaliteitszorg: analoge toepassing (organisatie en systematische aanpak): C Eerder onderzoek (inspectie, wetenschap, cliëntorganisaties e.a.), aandachtgebieden, normen, criteria op dit terrein die ook (of vooral) van belang worden geacht voor een goed functionerend systeem dat beantwoordt aan de bedoelingen van de wet. In onderstaand toetsingskader staan de thema s waarop het onderzoek zich richt, de aandachtsgebieden/normen die bij dit thema de belangrijkste rol spelen en de belangrijkste bronnen voor informatie. Beleid en organisatie van cliëntondersteuning door de vertrouwenspersoon bestaat uit: - Beleid van stadsgewest, bureau jeugdzorg en zorgaanbieders - Organiseren van de taakuitvoering van de vertrouwenspersoon - Toedelen van verantwoordelijkheden - Voorzien van personeel en materieel (kwalitatief, kwantitatief) De inspectie kijkt niet alleen of, maar ook hoe e.e.a. is georganiseerd, dus naar zowel de systematiek als naar de inhoud in relatie tot de intentie van de wet. 15

16 Systematische aanpak Instelling evalueert regelmatig het beleid /het functioneren in de praktijk en past zonodig het beleid aan (voert men het beleid uit; voldoet men aan gestelde eisen, beantwoordt het aan het doel/levert het het gewenste resultaat op) (Geaggregeerde) informatie is input voor beleid ( stadsgewest en instellingen benutten de informatie die ze via vertrouwenspersonen krijgen om beleid/werkwijze te verbeteren) Functioneren in de praktijk De inspectie zal aan de hand van informatie op papier (registraties, verslagen) en aan de hand van interviews en/of enquêtes een beeld vormen van het functioneren in de praktijk. Daarbij gaat het om vragen als: - Heeft de instelling informatie verzameld over hoe het in de praktijk functioneert en wat betrokkenen ervan vinden (ook van belang i.v.m. systematische aanpak) - Zijn medewerkers, cliënten en andere betrokkenen op de hoogte (van beleid, werkwijze, afspraken, richtlijnen, verwachtingen etc) - Zijn medewerkers, cliënten en andere betrokkenen tevreden over hoe het functioneert en over de resultaten Bij de keuze voor onderwerpen waarover vragen gesteld zullen worden, houdt de inspectie rekening met informatie uit ander onderzoek e.d (welke onderwerpen zijn het meest van belang). Bronnen: schriftelijke vs mondelinge informatie De informatie die is vastgelegd in documenten, is voor alle partijen toegankelijk en vormt een essentieel onderdeel van de transparantie van werken. Mondelinge informatie dient ter toelichting, evt. aanvulling op feitelijke informatie. Mondelinge informatie is verder goed bruikbaar als persoonlijke beleving en als persoonlijke visie op de situatie. 16

17 _áàä~öé=o== qçéòáåüíâ~çéê=séêíêçìïéåëééêëççå=pí~çëöéïéëí=e~~öä~åçéå= Thema Organisatie van cliëntondersteuning door vertrouwenspersoon Criteria: wanneer is het goed. Geest/bedoeling van de wet: Stadsgewest draagt er zorg voor dat cliënten een beroep kunnen doen op een vertrouwenspersoon. Cliënten hebben zelfstandig toegang tot vp (is niet afhankelijk van goodwill, medeweten of medewerking van hulpverlener of instelling) Waaraan zie je het: indicatoren - In beleid stadsgewest is duidelijk dat en hoe stadsgewest dit organiseert - Stadsgewest subsidieert een organisatie die vp s in dienst heeft tbv cliënten van bjz en zorgaanbieders. Hoe meten: bronnen Beleidsdocumenten en mondelinge toelichting/aanvulling Onafhankelijke vertrouwenspersoon (MvT: de wet bewerkstelligt een ten opzichte van het bureau jeugdzorg en de zorgaanbieder onafhankelijke taakuitoefening door de vertrouwenspersoon.) - vp s zijn niet in dienst bij bjz e/o zorgaanbieders Beleidsdocumenten en mondelinge toelichting/aanvulling Waarborgen voor professionaliteit/professionalisering van de functie (MvT: De aldus verkregen schaalvergroting maakt ook een adequater aanpak van de scholing, ondersteuning en werkbegeleiding mogelijk) De vertrouwenspersoon die ondersteuning verleent aan een cliënt, onthoudt zich van ondersteuning van anderen indien zulks een onafhankelijke taakuitoefening jegens die cliënt in gevaar kan brengen. MvT: In dat geval ligt het wel voor de hand dat naar een andere vertrouwenspersoon wordt verwezen. - In beleid stadsgewest is duidelijk dat en hoe stadsgewest dit organiseert - Waarborgen in beleid stadsgewest - Er zijn afspraken over verwijzing - Er zijn meerdere VP s Beleidsdocumenten en mondelinge toelichting/aanvulling Beleidsdocumenten en mondelinge toelichting/aanvulling 17

18 Thema Criteria: wanneer is het goed. Geest/bedoeling van de wet: Bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders stellen deze vertrouwenspersonen in de gelegenheid hun taak uit te oefenen. Waaraan zie je het: indicatoren - In instellingsbeleid is duidelijk dat en hoe instelling dit organiseert BJZ en de zorgaanbieder informeren cliënten (ook ouders enz) actief over - de taken - plaats en tijdstippen Hoe meten: bronnen Instellingsdocumenten, mondelinge toelichting/aanvulling BJZ en de zorgaanbieder bieden faciliteiten (tenminste werkruimte met telefoon en computer; dossierkast) Systematische aanpak - Stadsgewest stelt voorwaarden aan de organisatie die VP in dienst heeft betr syst werken - VP s signaleren structurele problemen - (Geaggregeerde) informatie van VP is input voor beleid (stadsgewest en instellingen) - Stadsgewest evalueert regelmatig functioneren - past op basis hiervan zonodig aan - Stadsgewest verantwoordt actief het gevoerde beleid (openbaar, ook tov cliënten) - De vertrouwenspersoon krijgt vrije toegang, kan vrijelijk met de jeugdigen spreken en ontvangt alle inlichtingen en bescheiden (binnen wettelijke kaders en voorzover noodzakelijk voor de taakuitoefening) - In subsidiebrief en/of verslagen opgenomen: voorwaarden, taken - Idem in afspraken met instellingen - In jaarlijkse verantwoording van het Stadsgewest: evaluatie, aanpassing beleid - Verantwoording in hiervoor gebruikelijke documenten Beleid stadsgewest Via Stadsgewest: info van org die vp s in dienst heeft Instellingsbeleid (Mondelinge) toelichting, ook van vp 18

19 Thema Functioneren van de VP in praktijk Criteria: wanneer is het goed. Geest/bedoeling van de wet: Onafhankelijke taakuitoefening Professioneel Zelfstandige toegang (cliënten naar VP) Instellingen bieden gelegenheid (bereikbaar, toegankelijk) Vrije toegang (VP richting instelling/cliënten) Waaraan zie je het: indicatoren Betrokkenen (cliënten, VP, cl raad, kl cie,..) zijn op de hoogte van en tevreden over Hoe het geregeld is Hoe het in de praktijk functioneert Het resultaat/effect Informatie en communicatie Hoe meten: bronnen Enquête e/o gesprek onder betrokkenen 19

20 20

De stem van de cliënt

De stem van de cliënt De stem van de cliënt Onderzoek naar klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwenspersoon bij drie Noord-Brabantse jeugdzorginstellingen Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntenrechten in beeld

Cliëntenrechten in beeld Cliëntenrechten in beeld Een onderzoek naar de cliëntenrechten bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juli 2009 2 Samenvatting Op verzoek van de stadsregio Rotterdam heeft de Inspectie

Nadere informatie

De stem van de cliënt Onderzoek naar klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwenspersoon bij de William Schrikker Groep

De stem van de cliënt Onderzoek naar klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwenspersoon bij de William Schrikker Groep De stem van de cliënt Onderzoek naar klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwenspersoon bij de William Schrikker Groep Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Naar

Nadere informatie

De stem van de cliënt Onderzoek naar klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwenspersoon bij drie Overijsselse jeugdzorginstellingen

De stem van de cliënt Onderzoek naar klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwenspersoon bij drie Overijsselse jeugdzorginstellingen De stem van de cliënt Onderzoek naar klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwenspersoon bij drie Overijsselse jeugdzorginstellingen Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2007 7 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntenrechten in beeld. Een onderzoek naar de cliëntenrechten bij Stichting Jeugdhulp Friesland

Cliëntenrechten in beeld. Een onderzoek naar de cliëntenrechten bij Stichting Jeugdhulp Friesland Cliëntenrechten in beeld Een onderzoek naar de cliëntenrechten bij Stichting Jeugdhulp Friesland Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juli 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting= Inspectie jeugdzorg Op verzoek

Nadere informatie

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon Belangen van cliënten voorop Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ, is een onafhankelijke landelijke organisatie. Onze vertrouwenspersonen zetten de belangen van cliënten

Nadere informatie

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon Belangen van cliënten voorop Wie zijn onze cliënten? Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg Alle volwassenen en jeugdigen die te maken hebben met de jeugdzorg, kunnen een

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Nederland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT

Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJSSELSTEIN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg ZX NUNSPEET

Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg ZX NUNSPEET Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg 12 8071ZX NUNSPEET Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: NUNSPEET Datum inspectiebezoek: 09-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2012 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij alle

Nadere informatie

RE01 Klachtenregeling patiënten

RE01 Klachtenregeling patiënten RE01 Klachtenregeling patiënten Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de Klachtenfunctionaris de vestigingscoördinator de website www.obesitaskliniek.nl Deze klachtenregeling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan Plaats : Kedichem BRIN-nummer : 09HC Onderzoeksnummer : 121113 Datum schoolbezoek : 25

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst - Politie

Opleiding Officier van Dienst - Politie Opleiding Officier van Dienst - Politie Opleiding Officier van Dienst - Politie Bevindingen en oordeel 1 Inleiding Goed politieonderwijs speelt een essentiële rol bij de ontwikkeling van de deskundigheid,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht AANGETEKEND Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad 11 2525 BD S GRAVENHAGE Bezoekadres: Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 370 02 30 www.inspectiejeugdzorg.nl

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008 landelijk

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed

Nadere informatie

Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON

Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON Vrijgegeven door documenthouder: Raad van Bestuur Instemming door de CCR verleend op: 4 mei 2012 pagina 1 van 5 1. Naam van het document: Beleidsdocument Cliëntvertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland

Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland Overwegende dat van instellingszijde gestreefd wordt naar zo goed mogelijke hulpverlening aan cliënten dat zich niettemin situaties kunnen voordoen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove Plaats : De Heurne BRIN-nummer : 09ZJ Onderzoeksnummer : 122124 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Inspectierapport Toetsingskader A gastouderbureau Home Gastouderbureau

Inspectierapport Toetsingskader A gastouderbureau Home Gastouderbureau Inspectierapport Toetsingskader A gastouderbureau Home Gastouderbureau Toezichthouder: mevrouw F. Colijn Datumadministratief onderzoek: 20 september 2010 Rapport Toetsingskader A gastouderbureau Home,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS School : basisschool De Trumakkers Plaats : Heeze BRIN-nummer : 03BV Onderzoeksnummer : 108035 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Werken met hulpverleningsplannen

Werken met hulpverleningsplannen Werken met hulpverleningsplannen Aanwezigheid en gebruik van hulpverleningsplannen bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht januari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 - Oordeel

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

Inspectierapport KiKidsz kinderopvang (KDV) Sint Liduinastraat 94c 3117CW SCHIEDAM Registratienummer:

Inspectierapport KiKidsz kinderopvang (KDV) Sint Liduinastraat 94c 3117CW SCHIEDAM Registratienummer: Inspectierapport KiKidsz kinderopvang (KDV) Sint Liduinastraat 94c 3117CW SCHIEDAM Registratienummer: 190940323 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: SCHIEDAM Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

2 7 m20k. Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport. Provincie Zuid - Holland

2 7 m20k. Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport. Provincie Zuid - Holland V Provincie Zuid - Holland 2 7 m20k Datum Ontvangst Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE ELSTAR"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS DE ELSTAR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE ELSTAR" School : rkbs "De Elstar" Plaats : Elst BRIN-nummer : 28BG Onderzoeksnummer : 82399 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling : 23 november 2006

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

Informatie Daghulpprogramma. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Daghulpprogramma. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina Plaats : Enschede BRIN-nummer : 06LX Onderzoeksnummer : 121430 Datum schoolbezoek : 8 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 04JR Onderzoeksnummer : 118519 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OPENBARE BASISSCHOOL ELBURG 'DE VRIJHEID'

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OPENBARE BASISSCHOOL ELBURG 'DE VRIJHEID' RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OPENBARE BASISSCHOOL ELBURG 'DE VRIJHEID' School : Openbare basisschool Elburg 'De Vrijheid' Plaats : Elburg BRIN-nummer : 18GW Onderzoeksnummer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE. Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008

REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE. Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008 REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008 Reglement ombudsman Regio College, januari 2009 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Inspectierapport De Speeldoos (PSZ) Oranje Nassaustraat EC GELDERMALSEN

Inspectierapport De Speeldoos (PSZ) Oranje Nassaustraat EC GELDERMALSEN Inspectierapport De Speeldoos (PSZ) Oranje Nassaustraat 21 4191EC GELDERMALSEN Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: GELDERMALSEN Datum inspectiebezoek: 18-10-2013

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de klachtenfunctionaris van de Klachtencommissie Deze klachtenregeling is door

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen Compleet Zorg Achterhoek Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp Gezond vertrouwen Utrecht, november 2017 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg toetsen of vanaf 2016 gestarte

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus Plaats : Gaanderen BRIN-nummer : 03TR Onderzoeksnummer : 121818 Datum schoolbezoek : 24 februari 2011 Rapport

Nadere informatie

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN INFORMATIE algemeen Welkom bij Trias Welkom bij Trias U krijgt de komende tijd ondersteuning van Trias voor uw kind(eren) en/of uw gezin. In deze folder informeren we u over onze werkwijze en andere zaken

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk

Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk Toezichthouder: GGD IJsselland 2 van 12 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau...6 Overzicht bevindingen toezichthouder per

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE SLEUTEL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE SLEUTEL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE SLEUTEL School : De Sleutel Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 16YB Onderzoeksnummer : 113536 Datum schoolbezoek : 4 juni 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen (GOB) Wismastate 9F 8926 RA LEEUWARDEN Registratienummer: 781269659

Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen (GOB) Wismastate 9F 8926 RA LEEUWARDEN Registratienummer: 781269659 Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen (GOB) Wismastate 9F 8926 RA LEEUWARDEN Registratienummer: 781269659 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs Dr. A. Kuyper

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs Dr. A. Kuyper RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs Dr. A. Kuyper Plaats : Andijk BRIN-nummer : 09NG Onderzoeksnummer : 122676 Datum schoolbezoek : 23 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Heerhugowaard Plaats Gemeentenummer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1. Inhoudelijke beschrijving van de doelstelling van vertrouwenswerk

1. Inhoudelijke beschrijving van de doelstelling van vertrouwenswerk Bijlage bij overeenkomst VNG AKJ: Programma van eisen De VNG heeft met haar achterban randvoorwaarden geformuleerd waar het AKJ en waar expliciet vermeld ook haar onderaannemer(s) aan dient/dienen te voldoen

Nadere informatie

Landelijk toezicht AMK Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder?

Landelijk toezicht AMK Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder? Landelijk toezicht AMK 2009 Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder? Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Naar aanleiding van vragen in de Tweede

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank Plaats : Wezep BRIN-nummer : 05UO Onderzoeksnummer : 126479 Datum schoolbezoek : 1 juni 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 05JG Onderzoeksnummer : 119309 Datum schoolbezoek : 20 mei 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino Plaats : Sneek BRIN-nummer : 07VU Onderzoeksnummer : 124713 Datum schoolbezoek : 31 januari 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BRON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BRON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BRON Plaats : Enschede BRIN-nummer : 08VH Onderzoeksnummer : 117637 Datum schoolbezoek : 30 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria Plaats : 's-heerenberg BRIN-nummer : 15BZ Onderzoeksnummer : 123549 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie