UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD"

Transcriptie

1 PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ Sonja, voorzitter, ANCIAUX Roel, BIESEMANS Luc, BOVIJN Marleen, DE BOECK Suzy, LATHOUWERS Sonia, PELICAEN Eduard, VAN MALDER Christof, VAN DEN BRANDE Isabelle, VERHAEGEN Chris, WYNANT Denise, leden. Caroline DE RIDDER, secretaris. Verontschuldigd: Openbare vergadering 1 ste punt van de dagagenda: Notulen van de openbare vergadering d.d. 14 maart Goedkeuring. De notulen worden goedgekeurd zonder opmerkingen. 2 de punt van de dagagenda: Kennisname kastoestand. De Raad, NEEMT KENNIS van de kastoestand, zoals uitgedeeld tijdens de raadszitting. 3 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de jaarrekening Kennisname van het jaarverslag De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikel 89; Overwegende dat artikel 89 bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn elk jaar de rekening van het voorafgaande dienstjaar moet vaststellen; Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Overwegende dat de jaarrekening 2011 en het jaarverslag 2011 tijdig aan alle raadsleden werd bezorgd; Gelet op het financieel verslag van de OCMW - ontvanger d.d. 29 maart 2012; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Art. 1: De jaarrekening over het dienstjaar 2011 vast te stellen. Art. 2: Kennis te nemen van het jaarverslag Art. 3: Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 89 OCMW wet aan de gemeenteraad en aan de provinciegouverneur overgemaakt. 4 de punt van de dagagenda: Jaarrekening Definitieve vaststelling door de provinciegouverneur. Kennisname. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

2 2 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van 13 maart 2012 van de gouverneur van de provincie Vlaams- Brabant waarin de jaarrekening van het OCMW Meise over het boekjaar 2010 definitief wordt vastgesteld zonder wijzigingen; Gelet op het schrijven d.d. 19 maart 2012 van de heer Michel Van Grasdorff, adjunct van de directeur, waarbij de vraag wordt gesteld om een afschrift van het besluit van 13 maart 2012 ter kennis te brengen van de raad voor maatschappelijk welzijn; Na beraadslaging, Met 10 ja stemmen; BESLUIT: Art. 1: Kennis te nemen van de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2010 door de provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. 5 de punt van de dagagenda: Goedkeuring van interne kredietaanpassing nummer 1 van 2012 aan het investeringsbudget 2011/12 Uitrusting project dagopvang. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de OCMW s en de hieraan gebrachte wijzigingen via Besluiten van de Vlaamse Regering de dato 31 maart 2000, 1 juni 2001 en 20 juli 2006; Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de raadsbeslissing van 11 januari 2012 houdende de creatie van investeringsproject 2011/12 uitrusting project dagopvang voor een bedrag van euro; Gelet op de aanvraag van de verantwoordelijke van het woonzorgcentrum om twee relaxzetels en zes tweezit zetels aan te kopen met de provinciale subsidie voor het project dagopvang; Gelet dat er onder het investeringsproject 2011/12 een budget voorzien werd voor meubilair voor een bedrag van 3000 euro en voor niet-medische installaties, machines en uitrusting een bedrag van 7000 euro; Overwegende dat de kostprijs van deze relaxzetels en tweezit zetels geraamd werd op 7137,22 euro; Gelet op de goedkeuring van de algemene, bijzondere en de specifieke waarderingsregels door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 13 oktober 2010, meer bepaald hoofdstuk II. De inventaris en de waarderingsregels, afdeling 2: Bijzondere waarderingsregels, onderafdeling C: Materiële vaste activa, artikel 31 waarin gestipuleerd wordt dat materiële vaste activa slechts als zodanig mogen opgenomen worden indien de levensduur meer dan één jaar bedraagt; Overwegende dat zij slechts mogen geboekt worden indien er een investeringsbudget voor bestaat of indien zij het voorwerp van een schenking uitmaken; Overwegende dat bedragen lager dan 2.500,00 euro per investeringsproject in zijn geheel niet in aanmerking komen voor boeking op het actief en behoren tot de werkingskosten van het boekjaar tenzij de raad, per individueel geval en op basis van een consistente en consequente gedragslijn, besluit om een afwijking toe te passen;

3 3 Overwegende dat het aankoopbedrag van dit meubilair het grensbedrag van 2.500,00 euro overschrijdt; Overwegende dat dit meubilair een afschrijvingsduur van meer dan één jaar heeft (5 jaren) waardoor geopteerd wordt om dit te zien als een investering; Gelet dat het raadzaam is om deze aankoop te financieren met kredieten uit specifiek hiervoor voorziene investeringsbudgetten; Gelet dat onder het investeringsbudget 2011/12 voor de aankoop van meubilair slechts een krediet werd voorzien voor een bedrag van euro; Gelet op het voorstel om een krediet ten belope van 4.137,22 euro te verschuiven binnen project 2011/12 Uitrusting project dagopvang, van algemeen rekeningnummer , nietmedische installaties, machines en uitrusting, naar algemeen rekeningnummer , meubilair; Gelet op de notulen van het managementteam d.d. 5 april 2012 waarin er inzake deze materie een positief advies werd uitgebracht; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Art. 1: De interne kredietwijziging 2012 nummer 1, waarbij onderstaande kredietaanpassing aan het investeringsbudget 2011/12 - uitrusting project dagopvang - wordt doorgevoerd, wordt goedgekeurd. Rekeningnummer AC Sub AC Omschrijving Wijziging ROB Meubilair +4137,22 euro ROB Niet-medisch materieel, installaties, machines en uitrusting -4137,22 euro Art. 2: Een uittreksel van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 6 de punt van de dagagenda: Gunning van de overheidsopdracht netwerkinfrastructuur VOIP gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise. Goedkeuring van de beslissing van het schepencollege van Meise d.d. 2 april De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 19; Gelet op het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Meise d.d. 26 januari 2012 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de overheidsopdracht netwerkinfrastructuur VOIP gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 maart 2012, houdende het verlenen van machtiging aan het gemeentebestuur van Meise om twee overheidsopdrachten met als voorwerp 'netwerkinfrastructuur VOIP gemeentebestuur/ocmw en

4 4 bijsites Meise' en 'VOIP telefooncentrale gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise' in naam van het OCMW uit te schrijven; Neemt kennis van de beslissing van het schepencollege van Meise d.d. 2 april 2012, houdende gunning van de overheidsopdracht netwerkinfrastructuur VOIP gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise aan de firma Siecom NV, Industrieweg 1, 2630 Aartselaar; Na beraadslaging: Met 10 ja - stemmen; BESLUIT: Art. 1: Akkoord te gaan met de beslissing van het schepencollege van Meise d.d. 2 april 2012, houdende gunning van de overheidsopdracht netwerkinfrastructuur VOIP gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise aan de firma Siecom NV, Industrieweg 1, 2630 Aartselaar. Art. 2: Het aandeel van het OCMW Meise vast te leggen op ,50 euro (inclusief BTW). 7 de punt van de dagagenda: Gunning van de overheidsopdracht VOIP Telefooncentrale Gemeentebestuur/OCMW en bijsites Meise. Goedkeuring van de beslissing van het schepencollege van Meise d.d. 2 april De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 19; Gelet op het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Meise d.d. 26 januari 2012 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de overheidsopdracht VOIP telefooncentrale gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 maart 2012, houdende het verlenen van machtiging aan het gemeentebestuur van Meise om twee overheidsopdrachten met als voorwerp 'netwerkinfrastructuur VOIP gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise' en 'VOIP telefooncentrale gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise' in naam van het OCMW uit te schrijven; Neemt kennis van de beslissing van het schepencollege van Meise d.d. 2 april 2012, houdende gunning van de overheidsopdracht VOIP Telefooncentrale Gemeentebestuur/OCMW en bijsites Meise aan de firma Siecom NV, Industrieweg 1, 2630 Aartselaar; Na beraadslaging: Met 10 ja - stemmen; BESLUIT: Art. 1: Akkoord te gaan met de beslissing van het schepencollege van Meise dd. 2 april 2012, houdende gunning van de overheidsopdracht 'VOIP telefooncentrale gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise' aan de firma Siecom NV, Industrieweg 1, 2630 Aartselaar. Art. 2: Het aandeel van het OCMW Meise vast te leggen op ,01 euro (inclusief BTW). Raadslid VAN DEN BRANDE vervoegt de vergadering.

5 5 8 ste punt van de dagagenda: Budgetwijziging aan investeringsbudgetten 2011/1, 2011/4, 2011/5, 2011/6, 2011/7, 2012/7 en 2012/11. Goedkeuring. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat het aandeel van het OCMW voor de projecten GM netwerkinfrastructuur VOIP en GM-VOIP telefooncentrale vastgelegd werd op respectievelijk ,50 euro (incl. BTW) en ,01 euro (inclusief BTW); Overwegende dat deze beide projecten samen, wat betreft het aandeel voor het OCMW, een uitgave van ,51 euro zullen genereren; Overwegende dat er tijdens de raadszitting van 14 maart 2012 reeds gunningen werden toegewezen onder investeringsprojecten 2012/7 en 2012/11 inzake zorgoproep bekabeling voor een bedrag van ,23 euro (exclusief 12% BTW en exclusief 2,5% management fee), WIFI bekabeling en data racks ten belope van ,37 euro (exclusief 12% BTW en exclusief 2,5% management fee) en telefoon- en internetverbinding in het omvormerlokaal ten belope van 466,75 euro euro (exclusief 12% BTW en exclusief 2.5% management fee); Overwegende dat er op heden onder investeringsprojecten 2012/7 en 2012/11 een budget beschikbaar is van ,14 euro; Overwegende dat er extra budget dient te worden voorzien alvorens deze projecten GM netwerkinfrastructuur VOIP en GM-VOIP telefooncentrale kunnen worden gegund; Gelet op de notulen van het managementteam d.d. 5 april 2012 waarin een positief advies werd uitgebracht over de voorliggende budgetwijziging houdende optrekking van de budgetten van investeringsprojecten 2012/7 Telefooninstallatie SF en 2012/11 Telefooncentrale WZC inzake de aankoop van een GM-VOIP telefooncentrale en noodzakelijke netwerkinfrastructuur; Overwegende dat dit investeringsproject volledig zal gefinancierd worden met gemeentelijke toelage maar dat het gaat om verschuiving van kredieten zodat geen bijkomende gemeentelijke toelage wordt gevraagd en er geen overleg dienaangaande dient plaats te vinden; Gelet op de bijgevoegde print uit de boekhouding; Gelet op onderstaand schematisch overzicht dienaangaande: Inv project Omschrijving AR AC Beschikbaar BW Nieuw Budget 2011/1 2011/4 Aankoop hooglaagbad , ,03 0,00 Zonnewering Residentie Van Horick , ,74 0, /5 Zonnewering Dienstencentrum , ,18 0, /6 Zonnewering administratie , ,81 0,00

6 6 2011/7 Bouw klantencabine (middenspanning) , , , /7 Bouw klantencabine (middenspanning) , , , /7 Bouw klantencabine (middenspanning) , , , /7 Telefooninstallatie , , , /11 Telefooncentrale WZC , , ,76 BESLUIT: Na beraadslaging, Met 11 ja stemmen; Art. 1: Voorliggende wijziging aan het investeringsbudget van het boekjaar 2012 goed te keuren inzake het optrekken van de twee investeringsprojecten, zijnde 2012/7 Telefooninstallatie SF en 2012/11 Telefooncentrale WZC. Art. 2: Kennis te nemen van deze wijziging aan de hand van de bijgevoegde investeringsfiche en het schema van de financiële stromen (schema 7). Art. 3: Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving over te maken aan de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de voorzitter van de externe auditcommissie van het OCMW- Meise en het College van Burgemeester en Schepenen. 9 de punt van de dagagenda: Bekrachtiging van de aanpassing van de overheidsopdracht betreffende het leveren en plaatsen van ondergordijnen voor serviceflats Ter Wolven. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op de raadsbeslissing van 14 maart 2012 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van gunnen voor de overheidsopdracht betreffende het leveren en plaatsen van ondergordijnen voor serviceflats Ter Wolven; Overwegende dat er in het bestek een fout is geslopen wat betreft de opgave van de maten en het aantal ramen; Gelet op het schrijven van 23 maart 2012 gericht aan de vier kandidaat leveranciers om dit te regulariseren;

7 Na beraadslaging, Met 11 ja - stemmen, 7 BESLUIT: Art. 1: Het schrijven d.d. 23 maart 2012 te bekrachtigen waarbij de maten en het aantal ramen vermeld in het bestek aangaande het leveren en plaatsen van ondergordijnen voor serviceflats Ter Wolven werden geregulariseerd en waarbij een aangepaste bijlage II Inventaris aan de vier leveranciers werd overgemaakt. 10 de punt van de dagagenda: Overheidsopdracht aangaande huur en onderhoud van werkkledij voor het personeel van het OCMW. Stopzetting procedure. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 8 februari 2002, houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunnen voor de overheidsopdracht betreffende de huur en het onderhoud van werkkledij voor het personeel van het OCMW; Gelet op de enige offerte ingediend door NV Dumoulin, Ieperstraat 107, 8920 Zonnebeke; Gelet op de terzake gevoerde onderhandelingen met deze kandidaat-leverancier; Overwegende dat na onderzoek van de ingediende offerte en na kennisname van het resultaat van de gevoerde onderhandelingen gebleken is dat niet voldaan kan worden aan de initiële voorwaarden van het bestek, met name dat de huur van kledij van uit dienst getreden personeel niet meer mag aangerekend worden vanaf de eerste maand na uitdiensttreding; Overwegende dat uit de d.d. 27 maart 2012 van de firma Dumoulin blijkt dat een restwaarde zal aangerekend worden voor die ingezette kledij die geen 104 weken huur heeft opgebracht; Overwegende dat de firma Dumoulin NV met dit standpunt niet voldoet aan de gestelde voorwaarden in het originele bestek; Overwegende dat uit de bijlage II inventaris ook niet duidelijk kon opgemaakt worden wat de overheidsopdracht aan het bestuur zou kosten; Overwegende dat, rekening houdend met het voormelde, het aangewezen lijkt af te zien van de gunning van deze opdracht; Gelet op artikel 18 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Na beraadslaging, Met 11 ja - stemmen, BESLUIT: Art. 1: Bovenvermelde gunningprocedure te beëindigen wegens het feit dat de offerte niet beantwoordt aan de gestelde voorwaarden opgenomen in het door de raad goedgekeurde bestek nl. de eis dat de huur van kledij van uit dienst getreden personeel niet meer mag aangerekend worden vanaf de eerste maand na uitdiensttreding. Art. 2.: De firma Dumoulin van deze beslissing in kennis te stellen. 11 de punt van de dagagenda: Toewijzing van de overheidsopdracht betreffende het leveren van een hoog-laag bad aan Residentie Van Horick. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008;

8 8 Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op de raadsbeslissing van 8 februari 2012 waarbij beslist werd om een opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met als voorwerp het leveren van een hoog-laag bad aan Residentie Van Horick; Overwegende dat er voor deze opdracht 3 offertes werden ontvangen, met name van: Arjohuntleigh NV, Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere Axamed NV, Industriepark West 58, 9100 Sint-Niklaas Arseus Medical, Boomsesteenweg 524, 2610 Wilrijk; Gelet op het verslag van nazicht d.d. 22 maart 2012 opgesteld door Leo Van den Elsen en Lobcke Gillisjans, zoals bijgevoegd in bijlage; Gelet op het visum verleend door de ontvanger d.d. 29 maart 2012; Na beraadslaging, Met 11 ja - stemmen, BESLUIT: Art. 1: De opdracht houdende het leveren van een hoog-laag bad voor Residentie Van Horick toe te wijzen aan Arjohuntleigh NV, Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere, voor de prijs van ,97 (inclusief BTW). Art. 2: Het bedrag van de opdracht is voorzien in het investeringsproject nr. 2011/1. 12 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht voor werken betreffende het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in de woning gelegen in de Albert Servaesweg 2. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in het lokaal opvanginitiatief gelegen in de Albert Servaesweg 2, 1861 Meise; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten ingeschreven werden in het investeringsbudget met nummer 2012/17 (renovatie van een LOI-woning); Na beraadslaging, Met 11 ja - stemmen, BESLUIT:

9 9 Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in het lokaal opvanginitiatief gelegen in de Albert Servaesweg 2, 1861 Meise volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 het betreft hier een raming die slechts indicatief is-, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Cofely Services NV, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel 2. ISS Building Services NV, Steenstraat 20/1, 1800 Vilvoorde 3. Servico NV (Junkers), Kontichsesteenweg 60, 2630 Aartselaar. 4. De Neef Maurits BVBA, Kapellelaan 282 A, 1860 Meise 5. Savelo BVBA, Ossegemstraat 108, 1861 Meise 6. De Mars Danny BVBA, Merchtemsesteenweg 63, 1861 Meise 7. Eric Vanden Breede, Strooistraat 22, 1860 Meise. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het investeringsbudget met nummer 2012/ de punt van de dagagenda: Vaststelling van de huurprijs voor een ondergrondse parkeerplaats in serviceflats Ter Wolven. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en alle daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, woningcomplex met dienstverlening moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen; Overwegende dat de breakeven huurprijs voor een ondergrondse parkeerplaats in serviceflats Ter Wolven neerkomt op een dagprijs van 4,97 euro; Overwegende dat het overlegcomité gemeente OCMW in zitting van 23 februari 2012 een éénparig gunstig advies heeft uitgebracht over de vaststelling van onderstaande huurprijs voor een ondergrondse parkeerplaats in serviceflats Ter Wolven: - voor bewoners van de serviceflats: 75 euro per maand. - voor omwonenden: 100 euro per maand; Overwegende dat sommige raadsleden van oordeel zijn dat deze huurprijs te hoog is; Gelet op de raadsbeslissing van 14 maart 2012 waarbij de vraag werd gesteld om het overlegcomité gemeente OCMW opnieuw bijeen te roepen; Gelet op de bijeenroeping van het overlegcomité gemeente OCMW d.d. 13 april 2012; Overwegende dat het overlegcomité gemeente OCMW van oordeel is dat de huurprijs zoals vastgesteld in zitting van 23 februari 2012 dient behouden te blijven; Na beraadslaging, Met 11 ja stemmen, BESLUIT: Art. 1: De huurprijs voor een ondergrondse parkeerplaats in serviceflats Ter Wolven als volgt vast te stellen: - voor bewoners van de serviceflats: 75 euro per maand. - voor omwonenden: 100 euro per maand. 14 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de schriftelijke opnameovereenkomst voor serviceflats Ter Wolven. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en alle daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008;

10 10 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen; Overwegende dat de schriftelijke opnameovereenkomst voor serviceflats Ter Wolven dient vastgesteld te worden aangezien de serviceflats normaliter vanaf 1 juni 2012 in gebruik zullen worden genomen; Na beraadslaging, Met 11 ja - stemmen, BESLUIT: Art. 1: Onderstaande opnameovereenkomst goed te keuren. Art. 2: De opnameovereenkomst treedt in werking op 1 juni Tussen de ondergetekenden: OVEREENKOMST VOOR OPNAME TUSSEN DE BEWONER EN SERVICEFLATS TER WOLVEN enerzijds: anderzijds: Serviceflats Ter Wolven, Godshuisstraat 35, 1861 Meise, beheerd door het OCMW Meise, vertegenwoordigd door Sonja Becq, voorzitter en Caroline De Ridder, secretaris De heer/ mevrouw wonende te hierna genoemd de bewoner of de vertegenwoordiger aangeduid door de bewoner, De heer/ mevrouw wonende te is het volgende overeengekomen: AARD VAN DE OVEREENKOMST Deze overeenkomst is een opnameovereenkomst in een serviceflatgebouw, beheerd door het OCMW van Meise. Een serviceflatgebouw is een gebouw dat functioneel een geheel vormt, dat bestaat uit individuele woongelegenheden voor zelfstandig wonende ouderen waar gemeenschappelijke diensten worden georganiseerd, waarop de bewoners facultatief een beroep kunnen doen. Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving, doch wel onder de toepassing van het decreet van de Vlaamse gemeenschap van houdende regeling van de erkenning en subsidiëring van voorzieningen voor bejaarden. 1. ALGEMENE MODALITEITEN Huisvesting 1.1. Het OCMW stelt aan de bewoner de flat nr. XXXXX ter beschikking, met XXX slaapkamer(s), gelegen in het serviceflatgebouw Ter Wolven met/zonder parkeerruimte Bij onderhavig contract wordt het sociaal verslag gevoegd, waaruit blijkt dat de bewoner vrij beslist voor de opname in de instelling. Bij dringende opname zal dit verslag uiterlijk acht dagen na de opname bij deze

11 overeenkomst worden gevoegd. Zonder dit verslag is deze overeenkomst nietig De flat omvat : - een leefkamer met ondergordijnen - een kitchenette uitgerust met een uitgietbak, opbergkasten, een werktafel, vier elektrische kookplaten, een dampafzuigkap en koelkast - XXXX slaapkamer(s) met ondergordijnen - een badkamer voorzien van sanitaire inrichting bestaande uit een inloopdouche, WC, wastafel met toebehoren en spiegelkastje - een bergplaats met wasrekje Behoudens uitdrukkelijk akkoord of om ernstige redenen, mag aan de bewoner geen andere flat worden toegewezen dan die welke hem bij de opname toegekend werd. Een veranderd zorgprofiel (= geen O- of A- katz-schaal) geeft aanleiding tot een noodzakelijke verhuis naar een aangepaste instelling Plaatsbeschrijving De bewoner erkent dat hij de flat heeft bezocht, grondig heeft nagekeken en verklaart dat hij deze in goede staat heeft bevonden. Zowel bij de aanvang als aan het einde van deze overeenkomst wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving in tweevoud opgemaakt. De bewoner verbindt zich ertoe alle schade die vastgesteld wordt te vergoeden De bewoner zal voor de ondertekening van deze overeenkomst volgende documenten voorleggen: - Een vignet van de mutualiteit; - Een KATZ-schaal, maximaal 1 maand oud, ingevuld en ondertekend door een arts, en zo nodig bijkomend een Mini Mental State Examination; - Een ingevulde vragenlijst betreffende de sociale context. 2. DAGPRIJS 2.1. Vaststelling van de dagprijs De verblijfsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur met ingang van XXX De dagprijs wordt vastgesteld op XXX euro op XX/XX/XXXX (datum) De huurprijs voor de parkeerruimte bedraagt XXX euro per maand. De huurprijs voor het huren van een ondergrondse parkeerplaats is maandelijks ononderbroken (tot het ogenblik waarop een permanente opzeg wordt gegeven) verschuldigd. Elk jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van de opnameovereenkomst wordt de dagprijs geïndexeerd aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Een prijswijziging van deze dagprijs kan aangevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Economie. Deze prijswijziging wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de bewoner en treedt in werking 30 dagen na de schriftelijke mededeling van de prijsaanpassing In de dagprijs is inbegrepen: - de huisvesting in de serviceflat - het gebruik van het noodoproepsysteem (24 uur permanentie) - de kosten voor het onderhoud, de verwarming, de verlichting, het water- en elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke ruimten (inkom, gangen, trappen, lift, wasserette, polyvalente ruimte, ) - de brandverzekering als eigenaar van het gebouw - de reiniging van de buitenkant van het gebouw (gevels, ramen van de gemeenschappelijke lokalen, )

Opname - overeenkomst

Opname - overeenkomst Opname - overeenkomst Dagverzorgingscentrum Gasthuisstraat 2 1730 Asse 02/452.80.67 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol 1 Identificatiegegevens Tussen de ondergetekenden: Enerzijds:

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 20 maart 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 25 APRIL 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive Missoorten,

Nadere informatie

gebruiksovereenkomst

gebruiksovereenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-07-07-2015 01-09-2015 1 Aanpassing van de dagprijzen aan de index 24-11-2015 Tussen het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Maldegem, Lazarusbron

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR..

Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR.. SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BIJ OPNAME IN EEN SERVICEFLAT Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR.... hierna de BEWONER genoemd, ofwel

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest Tussen de ondergetekenden: 1. vertegenwoordigd door: en 2. Het OCMW van Grimbergen, vertegenwoordigd door mevrouw Trui Olbrechts, voorzitter en

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Hingeheem

Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Hingeheem Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Hingeheem Tussen de ondergetekenden: enerzijds: OCMW Asse, beheerder van WZC Hingeheem, Gasthuisstraat 2 1730 Asse erkenningsnummers: ROB CE 521 RVT VZB 378 CVK KCE 521

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Art. 1 Het OCMW Geraardsbergen met administratieve zetel te 9500 Geraardsbergen, Kattestraat 27, kan overeenkomstig zijn

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

Overeenkomst bij opname in het woon- en zorgcentrum De Ceder

Overeenkomst bij opname in het woon- en zorgcentrum De Ceder OCMW HARELBEKE Woon- en zorgcentrum De Ceder a/d Leie Woon- en zorgcentrum De Ceder a/d Gavers Vrijdomkaai 31 Dennenlaan 55 8530 Harelbeke 8530 Harelbeke 056/735 200 056/735 391 CE nr. 358 VZB 2235 CE

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 21 augustus 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Zitting van 24 januari 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Roger Seys; mevrouw Sonja Surkyn; de heer Michel Schepens; de heer Tim Theunis; mevrouw

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

VERBLIJFSOVEREENKOMST

VERBLIJFSOVEREENKOMST vzw Emmaüs Beschut Wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong Bethaniënlei 87 2980 ZOERSEL tel. 03 385 45 06 fax 03 385 45 07 beschutwonen.zoersel@emmaus.be www.bwdesprong.be VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen:

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Opnamevoorwaarden serviceflats

Opnamevoorwaarden serviceflats Opnamevoorwaarden serviceflats De kandidaat bewoners dienen aan de hierna omschreven toelatingsvoorwaarden te voldoen: 1. Verblijfplaats van de kandidaat vóór de datum van toewijzing. Voorrang wordt verleend

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, DE BRUYNE Patrick,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 Aanwezig: Katrijn Willems, voorzitter; Maria Brumagne, Marie-Josée Cludts, Xavier Du Château, Kristien Goeminne, Danny Laes, Hilde Noppen, Lieven Ral, Luk Van Biervliet,

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Raad van 25 mei Dagorde. Openbare zitting 1. Aanpassing dagprijs.

Raad van 25 mei Dagorde. Openbare zitting 1. Aanpassing dagprijs. Raad van 25 mei 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest 1 INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest Statuut van de instelling Het woonzorgcentrum Ter Biest is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Grimbergen. De dagelijkse leiding is in handen

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL TEHUIS WERKENDEN, TEHUIS NIET-WERKENDEN Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen:

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 16 oktober 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008:

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Verelst Leo, Holemans Emiel, Lemmens Jozef, Vervoort Anne-Marie, Roevens Lutgarde, Sels Ritta, Boeckxstaens Veerle, Van

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst tussen de bewoner en het woonzorgcentrum

Schriftelijke overeenkomst tussen de bewoner en het woonzorgcentrum OCMW WIJNEGEM / Tussen: Schriftelijke overeenkomst tussen de bewoner en het woonzorgcentrum OCMW Wijnegem / WZC Rustenborg Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem Erkenningsnummer CE 1349 (ROB) VZB 2345 (RVT) en

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 19 juni 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

UITTREKSELS ZITTING RAAD

UITTREKSELS ZITTING RAAD UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 27.06.2007 1. C O M I T E S 1. GOEDKEURING DAGPRIJSVERHOGING RUSTHUIZEN SINT-JOB, MIJLBEKE EN DE HOPPERANK MET INGANG VAN 01.08.2007 MET 2,57% + INTEGRATIE VAN DE FORFAITAIRE

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015

uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015 Contactpersoon Piet Vanwambeke Secretaris (050)72 72 52 piet.vanwambeke@ocmwmaldegem.be Aan de burgers Aan de pers uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015 Art. 254

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016.

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. Aanwezig: Liliane Lebon, voorzitter; Ivan Stevens, Jacques Van Alboom, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Raymond Roels, Helena Verbeke, Sofie Daninck, Martinne Plets,

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 17 oktober 2013 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

Overeenkomst tussen de resident en NV Atlantis

Overeenkomst tussen de resident en NV Atlantis Overeenkomst tussen de resident en NV Atlantis Bisschoppenhoflaan 361-365 2100 Deurne Tel.: 03/324.57.93 Fax.: 03/326.37.05 E-mail: info@wzcmanevinke.be Erkenningsnummer ROB: PE 1242 - RVT: VZB 2104 -

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 9 februari 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende), in

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Herman

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie