UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD"

Transcriptie

1 PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ Sonja, voorzitter, ANCIAUX Roel, BIESEMANS Luc, BOVIJN Marleen, DE BOECK Suzy, LATHOUWERS Sonia, PELICAEN Eduard, VAN MALDER Christof, VAN DEN BRANDE Isabelle, VERHAEGEN Chris, WYNANT Denise, leden. Caroline DE RIDDER, secretaris. Verontschuldigd: Openbare vergadering 1 ste punt van de dagagenda: Notulen van de openbare vergadering d.d. 14 maart Goedkeuring. De notulen worden goedgekeurd zonder opmerkingen. 2 de punt van de dagagenda: Kennisname kastoestand. De Raad, NEEMT KENNIS van de kastoestand, zoals uitgedeeld tijdens de raadszitting. 3 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de jaarrekening Kennisname van het jaarverslag De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikel 89; Overwegende dat artikel 89 bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn elk jaar de rekening van het voorafgaande dienstjaar moet vaststellen; Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Overwegende dat de jaarrekening 2011 en het jaarverslag 2011 tijdig aan alle raadsleden werd bezorgd; Gelet op het financieel verslag van de OCMW - ontvanger d.d. 29 maart 2012; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Art. 1: De jaarrekening over het dienstjaar 2011 vast te stellen. Art. 2: Kennis te nemen van het jaarverslag Art. 3: Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 89 OCMW wet aan de gemeenteraad en aan de provinciegouverneur overgemaakt. 4 de punt van de dagagenda: Jaarrekening Definitieve vaststelling door de provinciegouverneur. Kennisname. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

2 2 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van 13 maart 2012 van de gouverneur van de provincie Vlaams- Brabant waarin de jaarrekening van het OCMW Meise over het boekjaar 2010 definitief wordt vastgesteld zonder wijzigingen; Gelet op het schrijven d.d. 19 maart 2012 van de heer Michel Van Grasdorff, adjunct van de directeur, waarbij de vraag wordt gesteld om een afschrift van het besluit van 13 maart 2012 ter kennis te brengen van de raad voor maatschappelijk welzijn; Na beraadslaging, Met 10 ja stemmen; BESLUIT: Art. 1: Kennis te nemen van de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2010 door de provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. 5 de punt van de dagagenda: Goedkeuring van interne kredietaanpassing nummer 1 van 2012 aan het investeringsbudget 2011/12 Uitrusting project dagopvang. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de OCMW s en de hieraan gebrachte wijzigingen via Besluiten van de Vlaamse Regering de dato 31 maart 2000, 1 juni 2001 en 20 juli 2006; Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de raadsbeslissing van 11 januari 2012 houdende de creatie van investeringsproject 2011/12 uitrusting project dagopvang voor een bedrag van euro; Gelet op de aanvraag van de verantwoordelijke van het woonzorgcentrum om twee relaxzetels en zes tweezit zetels aan te kopen met de provinciale subsidie voor het project dagopvang; Gelet dat er onder het investeringsproject 2011/12 een budget voorzien werd voor meubilair voor een bedrag van 3000 euro en voor niet-medische installaties, machines en uitrusting een bedrag van 7000 euro; Overwegende dat de kostprijs van deze relaxzetels en tweezit zetels geraamd werd op 7137,22 euro; Gelet op de goedkeuring van de algemene, bijzondere en de specifieke waarderingsregels door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 13 oktober 2010, meer bepaald hoofdstuk II. De inventaris en de waarderingsregels, afdeling 2: Bijzondere waarderingsregels, onderafdeling C: Materiële vaste activa, artikel 31 waarin gestipuleerd wordt dat materiële vaste activa slechts als zodanig mogen opgenomen worden indien de levensduur meer dan één jaar bedraagt; Overwegende dat zij slechts mogen geboekt worden indien er een investeringsbudget voor bestaat of indien zij het voorwerp van een schenking uitmaken; Overwegende dat bedragen lager dan 2.500,00 euro per investeringsproject in zijn geheel niet in aanmerking komen voor boeking op het actief en behoren tot de werkingskosten van het boekjaar tenzij de raad, per individueel geval en op basis van een consistente en consequente gedragslijn, besluit om een afwijking toe te passen;

3 3 Overwegende dat het aankoopbedrag van dit meubilair het grensbedrag van 2.500,00 euro overschrijdt; Overwegende dat dit meubilair een afschrijvingsduur van meer dan één jaar heeft (5 jaren) waardoor geopteerd wordt om dit te zien als een investering; Gelet dat het raadzaam is om deze aankoop te financieren met kredieten uit specifiek hiervoor voorziene investeringsbudgetten; Gelet dat onder het investeringsbudget 2011/12 voor de aankoop van meubilair slechts een krediet werd voorzien voor een bedrag van euro; Gelet op het voorstel om een krediet ten belope van 4.137,22 euro te verschuiven binnen project 2011/12 Uitrusting project dagopvang, van algemeen rekeningnummer , nietmedische installaties, machines en uitrusting, naar algemeen rekeningnummer , meubilair; Gelet op de notulen van het managementteam d.d. 5 april 2012 waarin er inzake deze materie een positief advies werd uitgebracht; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Art. 1: De interne kredietwijziging 2012 nummer 1, waarbij onderstaande kredietaanpassing aan het investeringsbudget 2011/12 - uitrusting project dagopvang - wordt doorgevoerd, wordt goedgekeurd. Rekeningnummer AC Sub AC Omschrijving Wijziging ROB Meubilair +4137,22 euro ROB Niet-medisch materieel, installaties, machines en uitrusting -4137,22 euro Art. 2: Een uittreksel van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 6 de punt van de dagagenda: Gunning van de overheidsopdracht netwerkinfrastructuur VOIP gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise. Goedkeuring van de beslissing van het schepencollege van Meise d.d. 2 april De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 19; Gelet op het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Meise d.d. 26 januari 2012 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de overheidsopdracht netwerkinfrastructuur VOIP gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 maart 2012, houdende het verlenen van machtiging aan het gemeentebestuur van Meise om twee overheidsopdrachten met als voorwerp 'netwerkinfrastructuur VOIP gemeentebestuur/ocmw en

4 4 bijsites Meise' en 'VOIP telefooncentrale gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise' in naam van het OCMW uit te schrijven; Neemt kennis van de beslissing van het schepencollege van Meise d.d. 2 april 2012, houdende gunning van de overheidsopdracht netwerkinfrastructuur VOIP gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise aan de firma Siecom NV, Industrieweg 1, 2630 Aartselaar; Na beraadslaging: Met 10 ja - stemmen; BESLUIT: Art. 1: Akkoord te gaan met de beslissing van het schepencollege van Meise d.d. 2 april 2012, houdende gunning van de overheidsopdracht netwerkinfrastructuur VOIP gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise aan de firma Siecom NV, Industrieweg 1, 2630 Aartselaar. Art. 2: Het aandeel van het OCMW Meise vast te leggen op ,50 euro (inclusief BTW). 7 de punt van de dagagenda: Gunning van de overheidsopdracht VOIP Telefooncentrale Gemeentebestuur/OCMW en bijsites Meise. Goedkeuring van de beslissing van het schepencollege van Meise d.d. 2 april De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 19; Gelet op het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Meise d.d. 26 januari 2012 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de overheidsopdracht VOIP telefooncentrale gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 maart 2012, houdende het verlenen van machtiging aan het gemeentebestuur van Meise om twee overheidsopdrachten met als voorwerp 'netwerkinfrastructuur VOIP gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise' en 'VOIP telefooncentrale gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise' in naam van het OCMW uit te schrijven; Neemt kennis van de beslissing van het schepencollege van Meise d.d. 2 april 2012, houdende gunning van de overheidsopdracht VOIP Telefooncentrale Gemeentebestuur/OCMW en bijsites Meise aan de firma Siecom NV, Industrieweg 1, 2630 Aartselaar; Na beraadslaging: Met 10 ja - stemmen; BESLUIT: Art. 1: Akkoord te gaan met de beslissing van het schepencollege van Meise dd. 2 april 2012, houdende gunning van de overheidsopdracht 'VOIP telefooncentrale gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise' aan de firma Siecom NV, Industrieweg 1, 2630 Aartselaar. Art. 2: Het aandeel van het OCMW Meise vast te leggen op ,01 euro (inclusief BTW). Raadslid VAN DEN BRANDE vervoegt de vergadering.

5 5 8 ste punt van de dagagenda: Budgetwijziging aan investeringsbudgetten 2011/1, 2011/4, 2011/5, 2011/6, 2011/7, 2012/7 en 2012/11. Goedkeuring. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat het aandeel van het OCMW voor de projecten GM netwerkinfrastructuur VOIP en GM-VOIP telefooncentrale vastgelegd werd op respectievelijk ,50 euro (incl. BTW) en ,01 euro (inclusief BTW); Overwegende dat deze beide projecten samen, wat betreft het aandeel voor het OCMW, een uitgave van ,51 euro zullen genereren; Overwegende dat er tijdens de raadszitting van 14 maart 2012 reeds gunningen werden toegewezen onder investeringsprojecten 2012/7 en 2012/11 inzake zorgoproep bekabeling voor een bedrag van ,23 euro (exclusief 12% BTW en exclusief 2,5% management fee), WIFI bekabeling en data racks ten belope van ,37 euro (exclusief 12% BTW en exclusief 2,5% management fee) en telefoon- en internetverbinding in het omvormerlokaal ten belope van 466,75 euro euro (exclusief 12% BTW en exclusief 2.5% management fee); Overwegende dat er op heden onder investeringsprojecten 2012/7 en 2012/11 een budget beschikbaar is van ,14 euro; Overwegende dat er extra budget dient te worden voorzien alvorens deze projecten GM netwerkinfrastructuur VOIP en GM-VOIP telefooncentrale kunnen worden gegund; Gelet op de notulen van het managementteam d.d. 5 april 2012 waarin een positief advies werd uitgebracht over de voorliggende budgetwijziging houdende optrekking van de budgetten van investeringsprojecten 2012/7 Telefooninstallatie SF en 2012/11 Telefooncentrale WZC inzake de aankoop van een GM-VOIP telefooncentrale en noodzakelijke netwerkinfrastructuur; Overwegende dat dit investeringsproject volledig zal gefinancierd worden met gemeentelijke toelage maar dat het gaat om verschuiving van kredieten zodat geen bijkomende gemeentelijke toelage wordt gevraagd en er geen overleg dienaangaande dient plaats te vinden; Gelet op de bijgevoegde print uit de boekhouding; Gelet op onderstaand schematisch overzicht dienaangaande: Inv project Omschrijving AR AC Beschikbaar BW Nieuw Budget 2011/1 2011/4 Aankoop hooglaagbad , ,03 0,00 Zonnewering Residentie Van Horick , ,74 0, /5 Zonnewering Dienstencentrum , ,18 0, /6 Zonnewering administratie , ,81 0,00

6 6 2011/7 Bouw klantencabine (middenspanning) , , , /7 Bouw klantencabine (middenspanning) , , , /7 Bouw klantencabine (middenspanning) , , , /7 Telefooninstallatie , , , /11 Telefooncentrale WZC , , ,76 BESLUIT: Na beraadslaging, Met 11 ja stemmen; Art. 1: Voorliggende wijziging aan het investeringsbudget van het boekjaar 2012 goed te keuren inzake het optrekken van de twee investeringsprojecten, zijnde 2012/7 Telefooninstallatie SF en 2012/11 Telefooncentrale WZC. Art. 2: Kennis te nemen van deze wijziging aan de hand van de bijgevoegde investeringsfiche en het schema van de financiële stromen (schema 7). Art. 3: Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving over te maken aan de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de voorzitter van de externe auditcommissie van het OCMW- Meise en het College van Burgemeester en Schepenen. 9 de punt van de dagagenda: Bekrachtiging van de aanpassing van de overheidsopdracht betreffende het leveren en plaatsen van ondergordijnen voor serviceflats Ter Wolven. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op de raadsbeslissing van 14 maart 2012 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van gunnen voor de overheidsopdracht betreffende het leveren en plaatsen van ondergordijnen voor serviceflats Ter Wolven; Overwegende dat er in het bestek een fout is geslopen wat betreft de opgave van de maten en het aantal ramen; Gelet op het schrijven van 23 maart 2012 gericht aan de vier kandidaat leveranciers om dit te regulariseren;

7 Na beraadslaging, Met 11 ja - stemmen, 7 BESLUIT: Art. 1: Het schrijven d.d. 23 maart 2012 te bekrachtigen waarbij de maten en het aantal ramen vermeld in het bestek aangaande het leveren en plaatsen van ondergordijnen voor serviceflats Ter Wolven werden geregulariseerd en waarbij een aangepaste bijlage II Inventaris aan de vier leveranciers werd overgemaakt. 10 de punt van de dagagenda: Overheidsopdracht aangaande huur en onderhoud van werkkledij voor het personeel van het OCMW. Stopzetting procedure. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 8 februari 2002, houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunnen voor de overheidsopdracht betreffende de huur en het onderhoud van werkkledij voor het personeel van het OCMW; Gelet op de enige offerte ingediend door NV Dumoulin, Ieperstraat 107, 8920 Zonnebeke; Gelet op de terzake gevoerde onderhandelingen met deze kandidaat-leverancier; Overwegende dat na onderzoek van de ingediende offerte en na kennisname van het resultaat van de gevoerde onderhandelingen gebleken is dat niet voldaan kan worden aan de initiële voorwaarden van het bestek, met name dat de huur van kledij van uit dienst getreden personeel niet meer mag aangerekend worden vanaf de eerste maand na uitdiensttreding; Overwegende dat uit de d.d. 27 maart 2012 van de firma Dumoulin blijkt dat een restwaarde zal aangerekend worden voor die ingezette kledij die geen 104 weken huur heeft opgebracht; Overwegende dat de firma Dumoulin NV met dit standpunt niet voldoet aan de gestelde voorwaarden in het originele bestek; Overwegende dat uit de bijlage II inventaris ook niet duidelijk kon opgemaakt worden wat de overheidsopdracht aan het bestuur zou kosten; Overwegende dat, rekening houdend met het voormelde, het aangewezen lijkt af te zien van de gunning van deze opdracht; Gelet op artikel 18 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Na beraadslaging, Met 11 ja - stemmen, BESLUIT: Art. 1: Bovenvermelde gunningprocedure te beëindigen wegens het feit dat de offerte niet beantwoordt aan de gestelde voorwaarden opgenomen in het door de raad goedgekeurde bestek nl. de eis dat de huur van kledij van uit dienst getreden personeel niet meer mag aangerekend worden vanaf de eerste maand na uitdiensttreding. Art. 2.: De firma Dumoulin van deze beslissing in kennis te stellen. 11 de punt van de dagagenda: Toewijzing van de overheidsopdracht betreffende het leveren van een hoog-laag bad aan Residentie Van Horick. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008;

8 8 Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op de raadsbeslissing van 8 februari 2012 waarbij beslist werd om een opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met als voorwerp het leveren van een hoog-laag bad aan Residentie Van Horick; Overwegende dat er voor deze opdracht 3 offertes werden ontvangen, met name van: Arjohuntleigh NV, Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere Axamed NV, Industriepark West 58, 9100 Sint-Niklaas Arseus Medical, Boomsesteenweg 524, 2610 Wilrijk; Gelet op het verslag van nazicht d.d. 22 maart 2012 opgesteld door Leo Van den Elsen en Lobcke Gillisjans, zoals bijgevoegd in bijlage; Gelet op het visum verleend door de ontvanger d.d. 29 maart 2012; Na beraadslaging, Met 11 ja - stemmen, BESLUIT: Art. 1: De opdracht houdende het leveren van een hoog-laag bad voor Residentie Van Horick toe te wijzen aan Arjohuntleigh NV, Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere, voor de prijs van ,97 (inclusief BTW). Art. 2: Het bedrag van de opdracht is voorzien in het investeringsproject nr. 2011/1. 12 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht voor werken betreffende het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in de woning gelegen in de Albert Servaesweg 2. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in het lokaal opvanginitiatief gelegen in de Albert Servaesweg 2, 1861 Meise; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten ingeschreven werden in het investeringsbudget met nummer 2012/17 (renovatie van een LOI-woning); Na beraadslaging, Met 11 ja - stemmen, BESLUIT:

9 9 Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in het lokaal opvanginitiatief gelegen in de Albert Servaesweg 2, 1861 Meise volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 het betreft hier een raming die slechts indicatief is-, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Cofely Services NV, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel 2. ISS Building Services NV, Steenstraat 20/1, 1800 Vilvoorde 3. Servico NV (Junkers), Kontichsesteenweg 60, 2630 Aartselaar. 4. De Neef Maurits BVBA, Kapellelaan 282 A, 1860 Meise 5. Savelo BVBA, Ossegemstraat 108, 1861 Meise 6. De Mars Danny BVBA, Merchtemsesteenweg 63, 1861 Meise 7. Eric Vanden Breede, Strooistraat 22, 1860 Meise. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het investeringsbudget met nummer 2012/ de punt van de dagagenda: Vaststelling van de huurprijs voor een ondergrondse parkeerplaats in serviceflats Ter Wolven. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en alle daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, woningcomplex met dienstverlening moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen; Overwegende dat de breakeven huurprijs voor een ondergrondse parkeerplaats in serviceflats Ter Wolven neerkomt op een dagprijs van 4,97 euro; Overwegende dat het overlegcomité gemeente OCMW in zitting van 23 februari 2012 een éénparig gunstig advies heeft uitgebracht over de vaststelling van onderstaande huurprijs voor een ondergrondse parkeerplaats in serviceflats Ter Wolven: - voor bewoners van de serviceflats: 75 euro per maand. - voor omwonenden: 100 euro per maand; Overwegende dat sommige raadsleden van oordeel zijn dat deze huurprijs te hoog is; Gelet op de raadsbeslissing van 14 maart 2012 waarbij de vraag werd gesteld om het overlegcomité gemeente OCMW opnieuw bijeen te roepen; Gelet op de bijeenroeping van het overlegcomité gemeente OCMW d.d. 13 april 2012; Overwegende dat het overlegcomité gemeente OCMW van oordeel is dat de huurprijs zoals vastgesteld in zitting van 23 februari 2012 dient behouden te blijven; Na beraadslaging, Met 11 ja stemmen, BESLUIT: Art. 1: De huurprijs voor een ondergrondse parkeerplaats in serviceflats Ter Wolven als volgt vast te stellen: - voor bewoners van de serviceflats: 75 euro per maand. - voor omwonenden: 100 euro per maand. 14 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de schriftelijke opnameovereenkomst voor serviceflats Ter Wolven. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en alle daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008;

10 10 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen; Overwegende dat de schriftelijke opnameovereenkomst voor serviceflats Ter Wolven dient vastgesteld te worden aangezien de serviceflats normaliter vanaf 1 juni 2012 in gebruik zullen worden genomen; Na beraadslaging, Met 11 ja - stemmen, BESLUIT: Art. 1: Onderstaande opnameovereenkomst goed te keuren. Art. 2: De opnameovereenkomst treedt in werking op 1 juni Tussen de ondergetekenden: OVEREENKOMST VOOR OPNAME TUSSEN DE BEWONER EN SERVICEFLATS TER WOLVEN enerzijds: anderzijds: Serviceflats Ter Wolven, Godshuisstraat 35, 1861 Meise, beheerd door het OCMW Meise, vertegenwoordigd door Sonja Becq, voorzitter en Caroline De Ridder, secretaris De heer/ mevrouw wonende te hierna genoemd de bewoner of de vertegenwoordiger aangeduid door de bewoner, De heer/ mevrouw wonende te is het volgende overeengekomen: AARD VAN DE OVEREENKOMST Deze overeenkomst is een opnameovereenkomst in een serviceflatgebouw, beheerd door het OCMW van Meise. Een serviceflatgebouw is een gebouw dat functioneel een geheel vormt, dat bestaat uit individuele woongelegenheden voor zelfstandig wonende ouderen waar gemeenschappelijke diensten worden georganiseerd, waarop de bewoners facultatief een beroep kunnen doen. Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving, doch wel onder de toepassing van het decreet van de Vlaamse gemeenschap van houdende regeling van de erkenning en subsidiëring van voorzieningen voor bejaarden. 1. ALGEMENE MODALITEITEN Huisvesting 1.1. Het OCMW stelt aan de bewoner de flat nr. XXXXX ter beschikking, met XXX slaapkamer(s), gelegen in het serviceflatgebouw Ter Wolven met/zonder parkeerruimte Bij onderhavig contract wordt het sociaal verslag gevoegd, waaruit blijkt dat de bewoner vrij beslist voor de opname in de instelling. Bij dringende opname zal dit verslag uiterlijk acht dagen na de opname bij deze

11 overeenkomst worden gevoegd. Zonder dit verslag is deze overeenkomst nietig De flat omvat : - een leefkamer met ondergordijnen - een kitchenette uitgerust met een uitgietbak, opbergkasten, een werktafel, vier elektrische kookplaten, een dampafzuigkap en koelkast - XXXX slaapkamer(s) met ondergordijnen - een badkamer voorzien van sanitaire inrichting bestaande uit een inloopdouche, WC, wastafel met toebehoren en spiegelkastje - een bergplaats met wasrekje Behoudens uitdrukkelijk akkoord of om ernstige redenen, mag aan de bewoner geen andere flat worden toegewezen dan die welke hem bij de opname toegekend werd. Een veranderd zorgprofiel (= geen O- of A- katz-schaal) geeft aanleiding tot een noodzakelijke verhuis naar een aangepaste instelling Plaatsbeschrijving De bewoner erkent dat hij de flat heeft bezocht, grondig heeft nagekeken en verklaart dat hij deze in goede staat heeft bevonden. Zowel bij de aanvang als aan het einde van deze overeenkomst wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving in tweevoud opgemaakt. De bewoner verbindt zich ertoe alle schade die vastgesteld wordt te vergoeden De bewoner zal voor de ondertekening van deze overeenkomst volgende documenten voorleggen: - Een vignet van de mutualiteit; - Een KATZ-schaal, maximaal 1 maand oud, ingevuld en ondertekend door een arts, en zo nodig bijkomend een Mini Mental State Examination; - Een ingevulde vragenlijst betreffende de sociale context. 2. DAGPRIJS 2.1. Vaststelling van de dagprijs De verblijfsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur met ingang van XXX De dagprijs wordt vastgesteld op XXX euro op XX/XX/XXXX (datum) De huurprijs voor de parkeerruimte bedraagt XXX euro per maand. De huurprijs voor het huren van een ondergrondse parkeerplaats is maandelijks ononderbroken (tot het ogenblik waarop een permanente opzeg wordt gegeven) verschuldigd. Elk jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van de opnameovereenkomst wordt de dagprijs geïndexeerd aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Een prijswijziging van deze dagprijs kan aangevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Economie. Deze prijswijziging wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de bewoner en treedt in werking 30 dagen na de schriftelijke mededeling van de prijsaanpassing In de dagprijs is inbegrepen: - de huisvesting in de serviceflat - het gebruik van het noodoproepsysteem (24 uur permanentie) - de kosten voor het onderhoud, de verwarming, de verlichting, het water- en elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke ruimten (inkom, gangen, trappen, lift, wasserette, polyvalente ruimte, ) - de brandverzekering als eigenaar van het gebouw - de reiniging van de buitenkant van het gebouw (gevels, ramen van de gemeenschappelijke lokalen, )

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

WOONOVEREENKOMST. de heer of mevrouw, wonende te straat nr... postnr... gemeente.hierna "de bewoner" genoemd,

WOONOVEREENKOMST. de heer of mevrouw, wonende te straat nr... postnr... gemeente.hierna de bewoner genoemd, 1 WOONOVEREENKOMST De vereniging V.Z.W. HET VOLK VAN LEUVEN gevestigd K. Leopold I-straat 34-3000 LEUVEN, die het serviceflatgebouw HET MOLENHOF gelegen Burg. Stan. De Rijcklaan 3-3001 HEVERLEE beheert,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Financieel en Materieel beleid

Financieel en Materieel beleid 1 Financieel en Materieel beleid * Maatregelen voor interne controles Procedure GEBRUIK GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR VOLTIJDSE VERHURINGEN EN INHURINGEN, NASCHOOLSE VERHURINGEN EN HOSPITERINGEN Datum Herziening

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

Vergadering van 08.04.13

Vergadering van 08.04.13 Vergadering van 08.04.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye, Hilde Martin,

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie