PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise"

Transcriptie

1 PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 21 augustus 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig CORNELIS, voorzitter, Paul AERTS, Marleen BOVIJN, Christine DE CUBBER, Karin DE PETTER, Bernadette DE VELDER, Sonia LATHOUWERS, Gerda VAN DEN BRANDE, Lodewijk VAN SCHEL, Linda WYNS, leden. Caroline DE RIDDER, secretaris. Verontschuldigd: Isabelle VAN DEN BRANDE Openbare vergadering 1 e punt van de dagagenda: Notulen van de openbare vergadering d.d. 19 juni Goedkeuring. De notulen worden goedgekeurd zonder opmerkingen. 2 e punt van de dagagenda: Kennisname kastoestand. NEEMT KENNIS van de kastoestand, zoals uitgedeeld tijdens de raadszitting. 3 e punt van de dagagenda: Financiën Goedkeuring belegging Bevak subsidie. Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de

2 rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op de besluiten van de Vlaamse regering van 30 november 2001 en van 16 mei 2008 houdende de toekenning van een subsidie aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en verenigingen zonder winstoogmerk als tegemoetkoming in de vergoeding voor de verwerving van de eigendom van de serviceflatgebouwen die op hun grond zijn opgericht in het kader van een onroerende leasingovereenkomst met de BEVAK; Gelet op de raadsbeslissing van 8 november 2007 houdende de principiële goedkeuring van samenwerking met Serviceflats Invest NV voor de realisatie van het project serviceflatgebouw; Gelet op de raadsbeslissing van 10 maart 2010 houdende het afsluiten van de onroerende leasingovereenkomst met Serviceflats Invest NV voor de bouw en de financiering van het project van 43 serviceflats; Overwegende dat het OCMW Meise door de samenwerking met Serviceflats Invest NV conform de besluiten van de Vlaamse regering d.d. 30 november 2001 en 16 mei 2008 een jaarlijkse subsidie kan ontvangen ten bedrage van 1.140,43 euro per flat of ,49 euro per jaar voor het gehele serviceflatgebouw; Overwegende dat de subsidie jaarlijks door de Vlaamse Gemeenschap wordt uitgekeerd startend in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar waarin de definitieve erkenning voor serviceflats werd verleend; Overwegende dat de subsidie gedurende 18 jaren wordt uitgekeerd; Overwegende dat de serviceflats Ter Wolven op 1 augustus 2013 definitief erkend werden onder erkenningsnummer CE 2775; Gelet dat op basis van deze erkenning door het Agentschap Zorg en Gezondheid, Team Ouderenzorg een subsidiebesluit zal opgemaakt worden dat aan ons OCMW zal bezorgd worden; Overwegende dat de subsidie dient belegd en jaarlijks geattesteerd te worden; Overwegende dat er niet echt voorwaarden gekoppeld zijn aan deze belegging maar dat er toch mag van uitgegaan worden dat naar betere alternatieven dient gezocht te worden dan een klassieke spaarrekening; Overwegende dat, overeenkomstig het advies van de heer Rudy Dupaix, adjunct van de directeur van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams-Brabant, de markt werd geraadpleegd met het oog op het opstellen van de opdrachtdocumenten en specificaties; Gelet op het verslag van de financieel beheerder inzake de verschillende contacten terzake; Overwegende dat het OCMW Meise op 6 september ,26 euro (inclusief BTW) dient te betalen als eindeopstalvergoeding;

3 Overwegende dat de belegging van de subsidie niet volstaat om dit bedrag volledig terug te betalen en er daarom in het verleden beslist werd om jaarlijks hiervoor een bedrag te reserveren; Gelet dat er voor deze prijsvraag na marktonderzoek slechts één offerte werd ingediend; Gelet op de offerte voor het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst ter financiering van de verplichtingen ten opzichte van de BEVAK Serviceflats van de firma Belfius Verzekeringen d.d. 13 mei 2014, zoals toegevoegd in bijlage; Gelet dat het om een tak 26-product gaat waarbij het rendement wordt bepaald door 2 factoren, namelijk de gewaarborgde intrestvoet en de jaarlijkse bonus onder de vorm van winstdeelnamen; Gelet op de gewaarborgde intrestvoet van 2,25%; Overwegende dat de gewaarborgde intrestvoet nooit hoger kan zijn dan de maximale referentievoet uit KB Leven, zijnde 3,75%; Overwegende dat er geen kosten worden aangerekend op de stortingen volgens het opgestelde financieringsplan alsook geen kosten worden aangerekend op de terugbetaling van het eindkapitaal; Overwegende dat er op de reserve een beheersvergoeding wordt aangerekend die 0,10% per jaar bedraagt; Overwegende dat dit contract is onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%, die wordt ingehouden op de toegekende intresten en de eventuele winstdeling; Overwegende dat deze offerte een geldigheid heeft van 60 kalenderdagen; Overwegende dat de markt op heden zo is geëvolueerd dat de rentevoeten aan het dalen zijn waardoor bij een huidige prijsvraag een belegging nog minder zal opbrengen dan het voorstel van 13 mei 2014; Overwegende dat de gelden van het OCMW als een goede huisvader dienen beheerd te worden; Overwegende dat Belfius Verzekeringen heeft bevestigd de ingediende offerte van 13 mei 2014 te kunnen verlengen tot 15 oktober 2014 ongeacht de dalende rentevoeten; Overwegende dat dit impliceert dat de eerste storting van deze subsidie moet ontvangen zijn tegen 15 oktober 2014 om te kunnen genieten van de rentevoetwaarden vermeld in de offerte; Met 9 ja - stemmen, BESLUIT: Art.1: Kennis te nemen van het verslag van de financieel beheerder dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen.

4 Art.2: In te tekenen op het voorstel van Belfius Verzekeringen d.d. 13 mei 2014 dat loopt tot 15 oktober Art. 3: De jaarlijkse subsidie die wordt ontvangen ten belope van ,49 euro voor het gehele serviceflatgebouw in deze formule te beleggen. Art. 4: Jaarlijks het betalingsbewijs / attest van deze belegging over te maken aan het Team Ouderenzorg, Afdeling Residentiële en gespecialiseerde Zorg, Vlaams Agentschap Zorg en gezondheid, Koning AlbertII-laan 35, Bus 33 te 1030 Brussel. Art. 5: Vanaf 2014 tot en met het jaar 2040 jaarlijks een reservering te doen van ongeveer euro (volgens de huidige offerte, wat iets kan wijzigen o.b.v. de eerste betaaldatum). 4 e punt van de dagagenda: Gezamenlijke overheidsopdracht Huur en was personeelskledij, huur en was plat linnen en was bewonerskledij. Kennisname van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Opwijk. Goedkeuring gunning. Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel eerste lid; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011; Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013; Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 juni 2013; Gelet op de Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten van 21 juni 2013; Overwegende dat twaalf openbare woonzorgcentra uit Vlaams-Brabant een gezamenlijke overheidsopdracht hebben uitgeschreven betreffende huur en was personeelskledij, huur en was plat linnen en was bewonerskledij; Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Meise in zitting van 27 juni 2013 de principiële beslissing heeft genomen om deel te nemen aan deze gezamenlijke overheidsopdracht voor wat betreft het lot huur en onderhoud plat linnen;

5 Gelet op de raadsbeslissing van 21 november 2013 houdende de aanduiding van het OCMW Opwijk als opdrachtencentrale voor de gezamenlijke overheidsopdracht huur en was personeelskledij, huur en was plat linnen en was bewonerskledij; Neemt kennis van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Opwijk d.d. 26 juni 2014 houdende gunning van de overheidsopdracht huur en was personeelskledij, huur en was plat linnen en was bewonerskledij aan de firma Lips Gezondheidszorg B.V. (Synergy Health), Fofferstraat 574 te 3125 BE Schiedam (Nederland). De opdracht start op 1 oktober 2014 en loopt ten einde op 30 september 2018; Met 9 ja stemmen, BESLUIT: Art. 1: Akkoord te gaan met de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Opwijk d.d. 26 juni 2014 houdende gunning van de overheidsopdracht huur en was personeelskledij, huur en was plat linnen en was bewonerskledij aan de firma Lips Gezondheidszorg B.V. (Synergy Health), Fofferstraat 574 te 3125 BE Schiedam (Nederland). 5 e punt van de dagagenda: Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de firma Oxycure voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick. Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011; Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013; Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 juni 2013; Gelet op het voorstel van de directeur van het woonzorgcentrum om, voor de levering van reservehulpmiddelen om de behoeften aan zuurstof voor de bewoners van het woonzorgcentrum in te vullen, samen te werken met de firma Oxycure, Business Park, L. Genicot 9, 5380 Fernelmont;

6 Gelet op het vergelijkingsverslag van de offertes ingediend door de firma s Oxysphair, Oxycure, Belmedis en Vitalaire, waarbij de firma Oxycure de meest interessante condities aanbood; Met 9 ja stemmen, BESLUIT: Art. 1: Een overeenkomst aan te gaan met de firma Oxycure, Business Park, L. Genicot 9, 5380 Fernelmont voor de levering van reservehulpmiddelen om de behoeften aan zuurstof voor de bewoners van het woonzorgcentrum in te vullen. Art. 2: Deze overeenkomst gaat in vanaf 22 augustus 2014 voor de periode van drie jaar. Art. 3: De voorzitter en de secretaris te machtigen om de overeenkomst met de firma Oxycure, Business Park, L. Genicot 9, 5380 Fernelmont te ondertekenen. 6 e punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de aankoop van 60 koelkasten voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick. Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd door het KB van 19 december 2010 en door de wet van 5 augustus 2011; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp het leveren van 60 koelkasten aan het woonzorgcentrum Residentie Van Horick; Overwegende dat dit als actie werd opgenomen in de strategische nota ; Overwegende dat de prijs van de opdracht wordt geraamd op ,00 euro; Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in de budgetten onder investeringsproject met nummer 2014/06 algemeen rekeningnummer beleidsitem actieplan 5.1 actie 5.1.4;

7 Overwegende dat de aankoop van de 60 koelkasten zal gefinancierd worden via investeringsproject /06 algemeen rekeningnummer beleidsitem actieplan 5.1 actie 5.1.4; Met 9 ja - stemmen, BESLUIT: Art.1: Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp de aankoop van 60 koelkasten voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick voor de periode van 17 oktober 2014 tot en met 31 december Art.2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering ,00 euro (BTW incl.) bedragen. Art.3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Haelvoet NV, Leon Bekaertstraat 8, 8770 Ingelmunster 2. Moments Furniture, Deefakkerstraat 2, 8770 Ingelmunster 3. De Decker, Dorpsstraat 9, 1840 Londerzeel 4. Krefel, Waardbeekdreef 8, 1850 Grimbergen 5. Van den Borre, Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 6. Whilkas NV, Daalstraat 162, 1852 Grimbergen 7. Willems, Steenweg op Asse 83, 1785 Brussegem 8. Frigomil, Driesstraat 160, 1861 Meise. Art. 4: De offertes dienen uiterlijk op 15 september 2014 in het bezit te zijn van de voorzitter van het OCMW, Godshuisstraat 33 te 1861 Meise. Art. 5: De kredieten zijn voorzien in de budgetten onder investeringsproject met nummer 2014/06 algemeen rekeningnummer beleidsitem actieplan 5.1 actie Art. 6: De aankoop van de 60 koelkasten zal gefinancierd worden via investeringsproject /06 algemeen rekeningnummer beleidsitem actieplan 5.1 actie e punt van de dagagenda: Installatie van OScAR-Pro server. Goedkeuring van meerwerken. Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd door het KB van 19 december 2010 en door de wet van 5 augustus 2011;

8 Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 14 maart 2012 houdende de machtiging verleend aan het gemeentebestuur om de twee overheidsopdrachten met als voorwerp "netwerkinfrastructuur VOIP gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise" en "VOIP telefooncentrale gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise" uit te schrijven; Overwegende dat het aandeel van het OCMW voor de overheidsopdracht netwerkinfrastructuur VOIP gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise in raadszitting van 16 april 2012 werd vastgelegd op ,50 euro (inclusief BTW). Het aandeel van het OCMW voor de overheidsopdracht VOIP telefooncentrale gemeentebestuur/ocmw en bijsites Meise werd goedgekeurd voor een bedrag van ,01 euro (inclusief BTW); Overwegende dat in raadszitting van 12 september 2012 een extra krediet van euro diende te worden goedgekeurd voor twee offertes van de firma Siecom voor bekabelingswerken in de kelder van de oude pastorie en voor een extra ESPA 444-interface; Overwegende dat in raadszitting van 28 maart 2013 werd beslist om een OScAR-Pro server te laten installeren door de firma Siecom voor een bedrag van euro, exclusief BTW; Overwegende dat het OCMW Meise voor de installatie van de OScAR-Pro server volgende facturen ontvingen voor een totaalbedrag van ,63 euro, exclusief BTW: - F voor een bedrag van euro, exclusief BTW - F voor een bedrag van 412,06 euro, exclusief BTW - F voor een bedrag van 5.232,60 euro, exclusief BTW - F voor een bedrag van 2.622,93 euro, exclusief BTW - F voor een bedrag van 1.404,54 euro, exclusief BTW - CN voor een bedrag van min 2.571,50 euro, exclusief BTW; Overwegende dat het toegewezen gunningsbedrag van euro (exclusief BTW) overschreden werd met 1.970,63 euro; Overwegende dat deze meerwerken te wijten zijn aan de prestaties van onderaannemer Intermedium die noodzakelijk waren voor hun interface; Overwegende dat deze meerwerken op grond van artikel 26 1, 2 a) van de wet van 15 juni 2006 goedgekeurd kunnen worden; Overwegende dat er nog voldoende budget beschikbaar is voor boekjaar 2014 onder investeringsproject 2013/009, algemeen rekeningnummer van beleidsitem 09530; Met 9 ja stemmen,

9 BESLUIT: Art. 1: Goedkeuring te hechten aan de meerwerken ten bedrage van 1.970,63 euro, exclusief BTW. Art. 2: Deze meerwerken te financieren via investeringsproject 2013/ e punt van de dagagenda: Goedkeuring van de aangepaste samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de Welzijnskoepel West-Brabant. Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op de beslissing van de raad van beheer van de Welzijnskoepel West-Brabant d.d. 5 maart 2014 houdende de opdracht om de bestaande samenwerkingsovereenkomsten tussen de vereniging en de OCMW s en eventueel gemeenten aan te passen of de dienstverlening te officialiseren in een schriftelijke overeenkomst zodat voor alle besturen en voor alle diensten dezelfde modaliteiten van opzeg worden vastgelegd en om op het niveau van de diensten voor alle besturen tevens expliciet in de samenwerkingsovereenkomsten de bepalingen op te nemen rond o.m. een minimumpakket aan dienstverlening, het vastleggen van de bepaling rond een dagdeel, omschrijving van het takenpakket; Gelet op de voorliggende ontwerpen van aangepaste samenwerkingsovereenkomsten betreffende de diensten van de Welzijnskoepel West-Brabant, in casu: - Juridische dienst - Dienst schuldbemiddeling - Dienst archiefbeheer - Dienst veiligheidsconsulent; Met 9 ja stemmen, BESLUIT: Art. 1: De aangepaste samenwerkingsovereenkomst juridische dienst goed te keuren. Art. 2: De aangepaste samenwerkingsovereenkomst dienst archiefbeheer goed te keuren. Art. 3: De aangepaste samenwerkingsovereenkomst dienst veiligheidsconsulent goed te keuren. Art. 4: De aangepaste samenwerkingsovereenkomst dienst schuldbemiddeling goed te keuren. Christine De Cubber vervoegt de vergadering 9 e punt van de dagagenda: Varia.

10 Karin De Petter bezorgt het programma van woensdag 10 september 2014 voor de atleten van Kroatië in het kader van de Special Olympics. Namens de raad, Meise, 21 augustus 2014 In opdracht: De secretaris De voorzitter Caroline DE RIDDER Herwig CORNELIS

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 9 februari 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 11 mei 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ Sonja,

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014

RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014 RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014 Aanwezig Liliane Lebon, Voorzitter, Jacques Van Alboom, Ivan Stevens, Pierre Velghe, Didier Baert, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Hervé Stevens, Raymond Roels, Ben

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

Vergadering van 08.04.13

Vergadering van 08.04.13 Vergadering van 08.04.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye, Hilde Martin,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U20 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Ronny Vanden Broecke,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD OCMW AGENDA: OPENBARE VERGADERING

NOTULEN RAAD OCMW AGENDA: OPENBARE VERGADERING NOTULEN RAAD OCMW Datum: 29 AUGUSTUS 2013 Aanvangsuur: 20.00 uur Einde vergadering: 21.30 uur Locatie: raadszaal van het Administratief Centrum OCMW Dilsen-Stokkem Verontschuldigd: Vankevelaer Ronny Afwezig:

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie