Informatiestrategie en - beleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiestrategie en - beleid 2014-2017"

Transcriptie

1 Informatiestrategie en - beleid Naar informatie als 4 e productiefactor B.A.M. Loeff Versie 1.0, 18 september 2013

2 Versie Datum Toelichting Eerste concept Reacties verwerkt, tekst actielijn 2 toegevoegd Tekst actielijn 4 toegevoegd Opmerkingen Bas Blancke verwerkt Kleine tekstuele aanpassingen Kleine tekstuele aanpassingen Versie ter goedkeuring aan Directie Definitief, ter vaststelling door DenH en AV (geen wijz.) Voor gezien

3 Inhoud 1. Inleiding Informatiestrategie Ambitieniveau voor informatievoorziening Richtinggevende uitspraken Informatiebeleid Actielijn 1: Informatiebeheer op orde Actielijn 2: Samenwerking Actielijn 3: De Digitale Werkplek Actielijn 4: Informatiebeveiliging... 9

4 1. Inleiding Dit document beschrijft het informatiebeleid van Waterschap Zuiderzeeland voor de periode Er is voor gekozen om dit informatiebeleidsplan compact te houden, het beleid voor (verbetering van) de informatievoorziening wordt op hoofdlijnen beschreven. We willen in deze beleidsperiode gaan werken met jaarlijkse uitvoeringsplannen, waarin maatregelen en projecten, waarmee het beleid wordt uitgevoerd, meerjarig worden uitgewerkt. Dat deel vindt u daarom niet terug in dit beleidsplan. De jaarlijkse uitvoeringsplannen worden steeds zoveel mogelijk voorafgaand aan of uiterlijk gelijktijdig bij de voorjaarsnota ingediend, zodat gevolgen voor de meerjarenbegroting van Waterschap Zuiderzeeland inzichtelijk gemaakt kunnen worden. De Algemene Vergadering heeft op 23 april 2013 met deze nieuwe werkwijze ingestemd. Dit plan bestaat uit twee delen. In het volgende hoofdstuk wordt beknopt de informatiestrategie weergegeven, bestaande uit het ambitieniveau voor deze beleidsperiode en een aantal richtinggevende uitspraken voor de informatievoorziening van ons waterschap. In hoofdstuk 3 wordt de strategie uitgewerkt in beleidsdoelstellingen. Voor ons informatiebeleid zien we vier belangrijke speerpunten. 1 Informatiebeleid Waterschap Zuiderzeeland

5 2. Informatiestrategie In de tweede helft van 2012 heeft een groep managers en beleidsadviseurs zich gebogen over het ambitieniveau voor onze informatievoorziening en een aantal richtinggevende uitspraken voor de komende jaren. Daarbij is gekeken naar een aantal strategische ontwikkelingen van het waterschap, zoals: De samenwerkingsstrategie van Waterschap Zuiderzeeland; De voorgenomen samenwerking in shared services Rijn-Oost (Waterkracht) en de ontwikkelingen bij Het Waterschapshuis (HWH 2.0); Water Werkt; Traject Beheerinformatie op orde (als uitvloeisel van de Sectorvisie Watersystemen); Het beleid Gegevensontsluiting en Open Data. Ook is gekeken naar een aantal technologische ontwikkelingen, zoals de opkomst van mobiele devices, social media, cloud computing en virtualisatie. En er is gebruik gemaakt van de lessons learned uit de afgelopen beleidsperiode ( ). Voor een complete uitwerking en onderbouwing van de informatiestrategie wordt verwezen naar het document ZZL Informatiestrategie v Ambitieniveau voor informatievoorziening Bij de totstandkoming van de informatiestrategie is onderscheid gemaakt in drie ambitieniveaus voor de informatievoorziening van ons waterschap: I. Informatievoorziening is ondersteunend aan het primaire proces. Basale informatiesystemen moeten effectief en efficiënt functioneren Informatievoorziening is ondersteunend aan de primaire 1 (en ondersteunende) processen van het waterschap. De nadruk ligt op het voorzien in en het onderhouden van een aantal basale informatiesystemen, zoals de kantoorautomatisering, het DMS en de ICT-infrastructuur. ICT is daarbij dienstbaar aan de bedrijfsprocessen en levert de technische middelen voor de informatievoorziening van die processen. De afdelingen bepalen ieder voor zich de informatievraag. Gegevens worden vooral binnen de context van het eigen proces beheerd en gebruikt. Het informatiebeleid wordt vooral afdelingsgewijs bepaald en uitgevoerd. II. Informatie als 4e productiefactor. Informatie wordt maximaal ingezet om de huidige bedrijfsvoering te optimaliseren. Informatie is een belangrijk middel in de bedrijfsvoering van het waterschap. Informatie zit in de haarvaten van de organisatie en ontstijgt het niveau van de afdelingen/processen. Gegevens en informatie laten zich niet meer inperken door eilanden, maar worden gedeeld, stromen vrij door de organisatie en leveren een belangrijke bijdrage aan een optimale bedrijfsvoering. Daarbij zorgt ICT voor bewezen technologie om dit te realiseren. Het belang van informatie vraagt om het onderkennen van samenhang en het voeren van centrale regie op de informatievoorziening. Het informatiebeleid wordt in gezamenlijkheid bepaald, in lijn met tactisch en strategisch beleid van het waterschap. III. Informatie als onderscheidend vermogen van Zuiderzeeland. Informatie over water is een (primair) product van het waterschap Informatie wordt op het 3e ambitieniveau gezien als een belangrijk product van het waterschap. Door (watergerelateerde) informatie en informatietechnologie ter beschikking te stellen bevestigt en versterkt Zuiderzeeland zijn positie in de samenleving als functionele democratie. Gegevens, informatie en kennis spelen een belangrijke rol in de wijze waarop Zuiderzeeland interactie heeft met zijn omgeving: met gebiedspartners, andere overheden, 1 Met primaire processen bedoelen we de processen die direct bijdragen aan de doelstellingen van het waterschap: veiligheid, schoon water, voldoende water. De overige processen noemen we ondersteunend, dit betreft de bedrijfsvoeringstaken. Informatiebeleid

6 burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, leveranciers, etc. Zuiderzeeland ziet informatievoorziening (in de breedste zin van het woord) als strategisch middel om zijn doelen te bereiken en wil daarbij graag voorop lopen in de toepassing van innovatieve technologie. Waterschap Zuiderzeeland bevindt zich momenteel vooral op het ambitieniveau I. Het belang van een goede informatievoorziening neemt steeds meer toe. Bij het werken in een netwerk van verschillende partijen is het van groot belang dat de informatievoorziening op orde is. Dit betekent dat Zuiderzeeland het zich niet kan permitteren op ambitieniveau I te blijven. Met alle inzichten uit strategische verkenningen zijn er argumenten om te pleiten voor het hoogste ambitieniveau; informatievoorziening kan in de toekomst van existentieel belang worden voor het waterschap. Gezien de huidige uitgangssituatie is het echter niet reëel om het derde ambitieniveau na te streven in deze beleidsperiode. Het bestendigen van ambitieniveau II binnen Waterschap Zuiderzeeland biedt voor de komende jaren veel uitdaging. Het is belangrijk om te beseffen is dat er op niveau I nog knelpunten bestaan en dat dit ook aandacht moet blijven krijgen. Zuiderzeeland streeft in de periode naar ambitieniveau II: Informatie als 4e productiefactor Richtinggevende uitspraken Er zijn richtinggevende uitspraken geformuleerd rondom vier thema's. Deze uitspraken geven de richting aan waarin de informatievoorziening van Zuiderzeeland zich de komende jaren zal ontwikkelen. Thema: Informatiebeheer op orde Dit thema is een voorzetting en verdere uitwerking van het project Beheerinformatie op orde. Hierbij wordt het belang van kernregistraties onderkend, waarbij informatie die voor meer dan één proces van belang is eenmalig en eenduidig wordt opgeslagen en meervoudig gebruikt. A. Gegevens die in meerdere processen worden gebruikt, worden niet lokaal beheerd maar centraal opgeslagen in Kernregistraties. Hierbij geldt het motto: enkelvoudige vastlegging, meervoudig gebruik. Dit geldt niet alleen voor gegevens uit primaire processen, maar ook voor de ondersteunende processen van het waterschap. B. Een Kernregistratie is een minimale dataset, die maximaal wordt beheerd. Het gebruik ervan is verplicht; alle medewerkers werken mee om de gegevens actueel, betrouwbaar, compleet en doelgericht/bruikbaar (ABCD) te houden. C. Kernregistraties zijn procesonafhankelijk, afgestemd op de organisatiebrede behoefte en gebaseerd op externe standaarden. De verantwoordelijkheid voor beheer en inrichting is losgekoppeld van de processen. Op dit moment worden dezelfde gegevens vaak binnen verschillende processen en systemen meerdere malen vastgelegd, soms zelfs met verschillende formaten en definities. Dit kan leiden tot dubbele opslag, dubbel werk, lastig en onnodig zoekwerk en storende fouten. Thema: (Externe) samenwerking Binnen dit thema zijn de gevolgen voor de informatievoorziening van de samenwerkingsstrategie van Waterschap Zuiderzeeland en de voorgenomen samenwerking binnen shared services Rijn- Oost (Waterkracht) uitgewerkt. Ook de ontwikkelingen binnen Het Waterschapshuis (HWH 2.0) maken daar deel van uit. D. Zuiderzeeland werkt op het gebied van informatievoorziening samen met de Rijn-Oost waterschappen, met als doel: kwaliteitsverbetering, vermindering van kwetsbaarheid en kostenbeheersing. Deze samenwerking is aanvullend op bestaande en toekomstige samenwerking in Het Waterschapshuis (multischaligheid). E. Om de samenwerkingsstrategie van Zuiderzeeland optimaal te ondersteunen moet informatie met partners in de regio optimaal gedeeld kunnen worden. Dit stelt eisen aan de ontsluiting van gegevens, gelijkluidende gegevensdefinities en onderlinge taakverdeling. 3 Informatiebeleid Waterschap Zuiderzeeland

7 F. Structurele samenwerkingsverbanden vragen om structurele oplossingen voor informatievoorziening, voor incidentele samenwerking zijn tijdelijke voorzieningen afdoende. Thema: Informatie altijd en overal beschikbaar en vindbaar Dit thema gaat uit van de toegankelijkheid, beschikbaarheid en vindbaarheid van informatie vanuit drie gezichtspunten: Moderne werkgever (flexibilisering, Het Nieuwe Werken); Samenwerking (informatie kunnen delen en uitwisselen); Open Overheid (open en transparante informatie). G. Zuiderzeeland streeft voor zijn medewerkers naar tijd- en plaatsonafhankelijke toegang tot alle informatie van het waterschap die men voor het uitvoeren van zijn taken nodig heeft. H. Om informatie effectief te kunnen ontsluiten voor medewerkers, samenwerkingspartners en derden, moeten gegevens en documenten zoveel mogelijk digitaal opgeslagen worden. I. De informatie van het waterschap is in principe voor iedereen (intern en extern) toegankelijk, tenzij dit vanwege wet- en regelgeving of om andere zwaarwegende redenen (zoals privacy) niet mogelijk is. J. Om informatie optimaal te kunnen gebruiken is vindbaarheid van groot belang. Dit vraagt om slimme manieren van zoeken, gecombineerd met een loyale inzet van alle medewerkers om gegevens volgens vastgestelde standaarden van goede metadata 2 te voorzien. Thema: Informatieveiligheid Het onderwerp informatiebeveiliging was al als spoor benoemd binnen het informatiebeleid In de loop van 2013 zal het informatiebeveiligingsbeleid van Waterschap Zuiderzeeland worden vastgesteld. Landelijk staat dit onderwerp in de schijnwerpers, o.a. door een aantal beveiligingsincidenten bij de overheid. Op initiatief van de minister van BZK is een Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) opgericht, waar de waterschappen aan deelnemen. Doel is om binnen twee jaar te komen tot verplichtende zelfregulering per overheidslaag. De Unie van Waterschappen is hierbij betrokken als koepelorganisatie; Het Waterschapshuis speelt een rol bij het opstellen van een Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen. Waterschap Zuiderzeeland stemt zijn informatiebeveiligingsbeleid af met de Rijn-Oost waterschappen en zoekt waar mogelijk samenwerking. K. Bij het bepalen van beleid en maatregelen voor informatiebeveiliging wordt uitgegaan van het belang van informatie voor de bedrijfsprocessen en de continuïteit daarvan. L. Het informatiebeveiligingsbeleid van Zuiderzeeland wordt afgestemd met het overige (informatie)beleid, zodat informatiebeveiliging niet belemmerend werkt voor de ambities van het waterschap. Deze principes geven de balans aan die gezocht moet worden voor informatieveiligheid: enerzijds zo veilig mogelijk, met aandacht voor de risico s voor de uitvoering van onze primaire waterschapstaken, anderzijds mag informatiebeveiliging niet als onnodig knellend ervaren worden. 2 Metadata betekent letterlijk gegevens over gegevens. Bij het digitaal vastleggen van informatie, bijvoorbeeld een document, wordt aanvullende informatie opgeslagen zoals auteur, creatiedatum, onderwerp en trefwoorden. Daarmee is de informatie gemakkelijker terug te vinden. Voor metadata is wel het handig om afspraken te maken over de gebruikte terminologie. Gebruiken we bijvoorbeeld RWZI of AWZI? Informatiebeleid

8 3. Informatiebeleid Onze informatiestrategie is verder uitgewerkt in een aantal speerpunten of actielijnen, die niet geheel toevallig samenvallen met de thema s uit de strategie: 1. Informatiebeheer op orde; 2. Samenwerking; 3. De digitale werkplek; 4. Informatiebeveiliging. Deze actielijnen beschrijven met name de veranderopgave voor de informatievoorziening van ons waterschap voor de komende jaren. Daarnaast zijn er natuurlijk activiteiten ter instandhouding en verbetering van de informatievoorziening, die te vatten zijn in twee reguliere taken (business as usual): 5. ICT-advies en ondersteuning; 6. Beheer en onderhoud. Deze twee zullen we hier buiten beschouwing laten. We gebruiken hier de term actielijn (in plaats van bijvoorbeeld spoor of programma) om uit te drukken dat we de komende jaren zichtbare verbeteringen in de informatievoorziening willen bereiken. De organisatiewijzigingen in het kader van Water Werkt moeten bijdragen aan de slagkracht die daarvoor nodig is. Een actielijn fungeert als een container voor de maatregelen (projecten en lijnactiviteiten) die bijdragen aan de hieronder geformuleerde doelstellingen. Deze projecten en verbeteractiviteiten worden uitgewerkt, gepland en geprioriteerd binnen de uitvoeringsplannen. Hieronder zullen we actielijn 1 tot en met 4 verder uitwerken en de doelstellingen en resultaten voor de periode tot en met 2017 aangeven Actielijn 1: Informatiebeheer op orde Dit is de voorzetting van het project Beheerinformatie op orde, waarbij de focus vooral lag op de primaire processen van het waterschap. Het leidend principe is hier: Enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik, wat leidt tot het benoemen en realiseren van kernregistraties. De volgende richtinggevende uitspraken uit de informatiestrategie 3 zijn van toepassing: A. Kernregistraties: enkelvoudig vastleggen, meervoudig gebruik B. Kernregistratie is minimale dataset, maximaal beheerd C. Kernregistraties los van processen organiseren J. Informatie moet toegankelijk en vindbaar zijn Behalve de realisatie van kernregistraties, zijn de beheerprocessen daar omheen van essentieel belang. De processen rondom kernregistraties zijn op hoofdlijnen te beschrijven als: Inwinnen en vastleggen; Beheren van de (kwaliteit van de) gegevens: Actueel, Betrouwbaar, Compleet, & Doelgericht; Ontsluiten en verstrekken. De nadruk ligt hierbij op het vraaggericht en vraagbekend ontsluiten en verstrekken van (kern)gegevens: van input gestuurd naar output gericht. Onderdeel daarvan is dat beter bekend wordt welke gegevens er beschikbaar zijn binnen onze organisatie, we zullen dus onze informatie moeten gaan etaleren. Ook voor de gegevens die bij de bedrijfsvoering van het waterschap, in de ondersteunende processen, een rol spelen willen we tot de definitie van kernregistraties komen. Er is nader onderzoek nodig om te bepalen welke gegevens als kernregistratie gezien moeten worden en er 3 We gebruiken hier een korte versie van de richtinggevende uitspraken uit hoofdstuk 2. 5 Informatiebeleid Waterschap Zuiderzeeland

9 moeten prioriteiten worden bepaald. Deze kerngegevens voor ondersteunende processen vormen ook een belangrijke bron voor management- en sturingsinformatie. Een eerste inventarisatie laat de volgende kandidaten zien als kernregistratie: Organisatie (organisatiestructuur, hiërarchie, functies) Medewerkers (zowel intern als inhuur) Financiële kerngegevens (beheerproducten, investeringen) Relaties (contacten, bedrijven) Contracten Vastgoed Projecten Hiervan worden op dit moment medewerkers en relaties als meest belangrijk gezien. Ook de landelijke basisregistraties 4 vallen binnen deze actielijn. Dit betreft de ontsluiting en (verplicht) gebruik van gegevens uit basisregistraties in onze werkprocessen. Daarnaast is ons waterschap bronhouder voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie en de Basisregistratie Ondergrond. Doelstellingen voor : Kernregistraties primaire proces: In 2017 zijn de volgende kernregistraties t.b.v. de primaire processen van het waterschap gerealiseerd, inclusief bijbehorende beheerprocessen: Keringen; Watersysteem; Zuiveringstechnische werken; Meetpuntenregistratie; Metingen; Watertoezicht. Kernregistraties ondersteunende processen: In 2017 is bepaald welke gegevens uit de ondersteunende processen als kernregistratie gezien moeten worden. De lijst met deze kernregistraties is voorzien van een prioriteit en ten minste de top 3 daarvan is gerealiseerd, inclusief beheerprocessen. Basisregistraties: In 2017 maakt het waterschap in zijn werkprocessen gebruik van de gegevens uit de Basisregistraties, zoals wetgeving voorschrijft. Hiervoor zijn structurele en duurzame maatregelen getroffen en beheerprocessen zijn ingeregeld Actielijn 2: Samenwerking De volgende richtinggevende uitspraken hebben betrekking op het onderwerp samenwerking: D. Samenwerken op ICT-gebied met Rijn-Oost (Waterkracht) en binnen Het Waterschapshuis. E. Samenwerken betekent informatie kunnen delen F. Structurele samenwerking vraagt om structurele voorzieningen op informatiegebied Samenwerken maakt deel uit van de missie van ons waterschap. Het kunnen delen van informatie met onze samenwerkingspartners is daarbij van groot belang. Daarvoor moet onze interne informatiehuishouding op orde zijn, zie hiervoor actielijn 1: Informatiebeheer op orde. Vindbaarheid en toegankelijkheid van informatie, ook binnen samenwerkingsverbanden, komt aan de orde in actielijn 3. Voor de samenwerking op het gebied van informatievoorziening zijn er twee belangrijke ontwikkelingen de komende jaren: 4 Basisregistraties zijn bestanden die de basisgegevens van de overheid bevatten. Het gebruik van deze gegevens is verplicht, zodat dezelfde gegevens niet onnodig op meer plaatsen worden opgevraagd en bijgehouden. Voorbeelden zijn: Basisregistratie Personen (GBA/RNI), Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Topografie en Grootschalige Topografie, Nationaal Handelsregister (bedrijven), Basisregistratie Kadaster. Informatiebeleid

10 Shared services Rijn-Oost (Waterkracht): Waterschap Zuiderzeeland wil op een aantal terreinen, waaronder ICT, gaan samenwerken met de Rijn-Oost waterschappen. Daarvoor is eerder een business case gemaakt; de laatste hand wordt nu gelegd aan businessplannen. Besluitvorming over uitvoering van het businessplan zal plaatsvinden nadat dit informatiebeleidsplan is vastgesteld. Ervan uitgaande dat de besluitvorming positief uitvalt, zullen we de uitvoering van het businessplan shared service ICT binnen deze actielijn oppakken en meenemen in de uitvoeringsplannen. We kiezen ervoor om hier geen doelstellingen of resultaten over te nemen uit het concept businessplan shared service ICT, om te voorkomen dat informatie op verschillende plaatsen moet worden bijgehouden. Het Waterschapshuis 2.0 Waterschap Zuiderzeeland werkt sinds 2005 met de andere waterschappen op landelijk niveau samen in Het Waterschapshuis (HWH 2.0). De evaluatie van het mislukte project TAX-i heeft aanleiding gegeven tot het herdefinieren van doelstelling, ambitie, rollen en taken van HWH. Dit traject heeft de naam HWH 2.0 gekregen en zal naar verwachting in november 2013 tot besluitvorming leiden. De eerste uitkomsten wijzen naar een aanzienlijke versmalling van het takenpakket van Waterschapshuis, met een navenant kleinere omvang in personeel en begroting. De consequenties van HWH 2.0 zullen ook binnen deze actielijn uitgewerkt en geïmplementeerd worden. De uitkomsten van beide ontwikkelingen, Waterkracht en HWH 2.0, zullen naar verwachting verschuivingen teweeg brengen in wat we op het gebied van informatievoorziening landelijk, regionaal of individeel als waterschap doen. Doelstellingen voor In 2017 zijn de stappen in het businessplan voor de shared service ICT Waterkracht geïmplementeerd (onder voorbehoud van goedkeuring van het businessplan en positieve besluitvorming over de shared services). In 2017 functioneert Het Waterschapshuis volgens de nieuwe opzet (HWH 2.0) en zijn de gevolgen daarvan bij Waterschap Zuiderzeeland geïmplementeerd Actielijn 3: De digitale werkplek Deze actielijn draait om de manier waarop informatie voor medewerkers, management en bestuur toegankelijk is. Dat stelt in de eerste plaats eisen aan de wijze waarop informatie wordt opgeslagen en georganiseerd. Het bereikbaar maken van informatie binnen én buiten de kantoren van het waterschap en binnen én buiten kantoortijd stelt ook eisen aan de (ICT-)werkplek zelf. Daarbij wordt vindbaarheid steeds belangrijker, zodat binnen de steeds toenemende hoeveelheid gegevens de juiste informatie snel kan worden gevonden. De van toepassing zijnde uitgangspunten: G. Tijd- en plaatsonafhankelijke toegang tot (werk)informatie H. Alle informatie digitaal I. Alle informatie voor iedereen toegankelijk, tenzij.. J. Informatie moet toegankelijk en vindbaar zijn De uitwerking van deze actielijn valt uiteen in drie onderdelen: 1. Vervolg van het traject digitalisering; 2. Informatie beter vindbaar maken; 3. Doorontwikkelen van de ICT-werkplek. Vervolg op digitalisering Sinds enige jaren is Waterschap Zuiderzeeland bezig met digitalisering. Dat traject is in 2007 gestart met een uitgebreide business case. De resultaten daarvan zijn uitgewerkt in het informatiebeleid Er zijn inmiddels behoorlijke vorderingen gemaakt op het gebied van digitalisering, maar niet alle doelstellingen uit de oorspronkelijke business case zijn behaald. 7 Informatiebeleid Waterschap Zuiderzeeland

11 Hoewel digitalisering een breed begrip is, heeft de nadruk bij ons waterschap vooral gelegen op het digitaal maken van documenten en papierstromen. Zuiderzeeland heeft een document- en zaaksysteem (DMS) aanbesteed en geïmplementeerd. Daarmee is tot dusver het post- en archiefproces en het bestuurlijke besluitvormingsproces gedigitaliseerd. Het DMS was in de business case 2007 bedoeld als centraal systeem waarmee alle werkprocessen uitgevoerd zouden worden en waarin informatie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk zou zijn. Die verwachting heeft het niet waar gemaakt. Het DMS (Verseon) wordt op dit moment vooral gezien als de plaats waar digitale archiefbescheiden geordend, toegankelijk en duurzaam worden bewaard. Of populair gezegd: als de centrale databank voor officiële, archiefwaardige documenten. Voor het ondersteunen en optimaliseren van werkprocessen lijkt Verseon niet altijd de eerste keuze, de voorkeur gaat vaak uit naar op het proces toegespitste workflowsystemen. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang alle (archiefwaardige) documenten uit het bedrijfsproces binnen het DMS worden opgeslagen. Daarvoor zijn goede koppelingen met Verseon nodig, waarmee documenten kunnen worden opgeslagen en ontsloten. Vindbaarheid vergroten Toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie was al een aandachtspunt in de business case Digitalisering uit 2007, maar wordt steeds belangrijker. De hoeveelheid informatie van het waterschap neemt steeds verder toe, maar de informatie zelf wordt onvoldoende gedeeld, is slecht vindbaar en wordt niet optimaal gebruikt. Om dit te verbeteren, kan het volgende van belang zijn: Bij het kunnen vinden van informatie gaat het zowel om gestructureerde informatie (in systemen, databases etc.) als om ongestructureerde gegevens (bestanden en documenten op harde schijven en in het DMS); Het wordt steeds belangrijker om verbindingen te kunnen leggen tussen verschillende soorten informatie. (Denk bijvoorbeeld aan het verbinden van Geo-informatie aan de legger of vergunningen); Om informatie beter vindbaar te maken, is goede metadata van essentieel belang. Die metadata moet tegelijk met het opslaan van informatie vastgelegd worden. Het ontbreekt bij Waterschap Zuiderzeeland aan een Document Structuur Plan 5 (DSP), waar een organisatiebrede metadataset onderdeel van uitmaakt. Een dergelijke set draagt bij aan het gebruik van dezelfde terminologie binnen alle systemen waardoor informatie beter te vinden is; Er zijn geavanceerde technologische hulpmiddelen (zoals zoekmachines) op de markt om te kunnen zoeken binnen verschillende informatiebronnen en systemen. Doorontwikkeling ICT-werkplek Om aan een uitgangspunt als plaats- en tijdsonafhankelijke toegang te kunnen voldoen, is de harden software waarmee we toegang hebben tot (werk)informatie van groot belang. Het gaat dan om zaken als: De keuze voor een laptop, desktopcomputer of zogenaamde thin clients; Verdere inzet van tabletcomputers; Bredere ondersteuning en inzet van smart phones; Mogelijke andere wijzen van verstrekken (bring-your-own-device of choose-your-owndevice zouden overwogen kunnen worden). Deze keuzes zijn eigenlijk niet goed te maken zonder een duidelijk beeld van waar de Zuiderzeeland-organisatie naar toe wil op het gebied van flexibilisering. Dat beeld zal naar verwachting duidelijker worden in de contourennota die voor de bestemmingsreserve Huisvesting, ICT en mobiele communicatie in het najaar van 2013 wordt opgesteld en in de verdere uitwerking daarvan in Voor nu kunnen we alleen een aantal algemene doelstellingen formuleren voor de ICT-werkplek, we zullen die in de uitvoeringsplannen verder concretiseren. Doelstellingen voor Vervolg op digitalisering In de periode is er onverminderd aandacht voor het digitaal maken van papierstromen. Het DMS is daarbij onze enige centrale digitale opslagplaats voor archiefwaardige documenten. Het 5 Een DSP biedt een overzicht van alle aanwezige informatie- en archiefbestanden van een organisatie in relatie tot het werk dat in die organisatie wordt gedaan. Informatiebeleid

12 vervult de rol van ons electronisch archief, dat voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving, en van onze kernregistratie Documenten (eenmalig opslag, meervoudig gebruik). Voor het digitaal ondersteunen en optimaliseren van werkprocessen is het DMS een van de middelen die daarbij ingezet kunnen worden. Als gekozen wordt voor een ander workflowsysteem, dan vindt de opslag en ontsluiting van (archiefwaardige) documenten plaats in ons DMS via geautomatiseerde koppelingen. Het initiatief en het opdrachtgeverschap voor het digitaliseren en/of optimaliseren van een werkproces ligt bij de proceseigenaar (in het algemeen de afdelingsmanager). In 2017 zijn een aantal verbeteracties uitgevoerd binnen Verseon, zodat de gebruikersvriendelijkheid en performance op een acceptabel niveau zijn gebracht, danwel is Verseon vervangen door een nieuw DMS. Ook kan aanvullende software worden toegevoegd om de gebruikersvriendelijkheid te vergroten. Vindbaarheid van informatie In 2017 beschikt Waterschap Zuiderzeeland over een volledig uitgewerkt en geïmplementeerd document structuur plan (DSP). Onderdeel daarvan is een metadataset. In 2017 is het gebruik van metadata bij het opslaan van documenten en andere gegevens, volgens de richtlijnen van de metadataset, gemeengoed geworden. Daarnaast heeft Zuiderzeeland in 2017 een oplossing geïmplementeerd waarmee verschillende soorten informatie uit diverse bronnen op een laagdrempelige manier gevonden kan worden. Doorontwikkeling van de ICT-werkplek In 2017 beschikt Waterschap Zuiderzeeland over een digitale werkplek met de volgende eigenschappen: De digitale werkplek biedt toegang tot applicaties, documenten en gegevens, onafhankelijk van de fysieke plaats waar men zich binnen de gebouwen van het waterschap bevindt. Met daarvoor geschikte ICT-middelen kan ook buiten de ZZL-kantoren worden gewerkt, waarbij men in principe over dezelfde applicaties, documenten en gegevens kan beschikken als op kantoor. Dit geldt in ieder geval thuis (via de eigen internetverbinding) en binnen het werkgebied van Zuiderzeeland (via mobiel internet). De digitale werkplek wordt beschikbaar gesteld op gangbare apparaten die op dat moment in de markt beschikbaar zijn. Dit zijn in ieder geval: PC, notebook, thin client, tablets en smartphones. De technische mogelijkheden van het apparaat en het beveiligingsbeleid van Waterschap Zuiderzeeland kunnen daarbij beperkingen opleggen aan de gebruiksmogelijkheden van de digitale werkplek Actielijn 4: Informatiebeveiliging Richtinggevende uitspraken: K. Het bedrijfsproces is leidend voor informatiebeveiliging L. Informatiebeveiliging is geen belemmering voor onze ambities Onder de paraplu van het vorige informatiebeleidsplan ( ) is in de eerste helft van dit jaar beleid opgesteld voor de informatiebeveiliging van Waterschap Zuiderzeeland. Dit beleid is vastgesteld door de directie en wordt naar verwachting ook voorgelegd aan ons college van Dijkgraaf en Heemraden. Naast het informatiebeveiligingsbeleid is er een risicoanalyse opgesteld, met daarin een overzicht van de relevante dreigingen en de status van beveiligingsmaatregelen die het waterschap heeft genomen en nog moet nemen. Deze maatregelen, voorzien van een prioriteit, zijn opgenomen in een Plan Informatiebeveiliging. We nemen het vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid, de risicoanalyse en het informatiebeveiligingsplan als uitgangspunt voor de actielijn Informatiebeveiliging. Ons doel is om de informatieveiligheid van ons waterschap op korte termijn op het niveau van de landelijke norm te brengen. Het uiteindelijke doel is om de zorg voor informatieveiligheid onderdeel te laten zijn van de normale gang van zaken binnen het waterschap, zodat het niet meer als speerpunt hoeft te worden gezien. Dit betekent dat er processen voor informatiebeveiliging zijn ingericht, zoals voor het melden en afhandelen van beveiligingsincidenten, periodieke controles en audits en geregelde bijstelling van het beleid. Maar ook dat er blijvend aandacht is voor informatieveiligheid bij alle betrokkenen (medewerkers en bestuurders). 9 Informatiebeleid Waterschap Zuiderzeeland

13 Doelstellingen voor In 2015 voldoet de informatiebeveiliging van Waterschap Zuiderzeeland aan de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen 6. In 2017 is de zorg voor informatieveiligheid verankerd in de bedrijfsvoering van Waterschap Zuiderzeeland en vanzelfsprekend onderdeel van ons denken en handelen geworden. 6 De Baseline voor Informatiebeveiliging Waterschappen (kortweg BIWA genoemd) beschrijft het basisniveau waaraan de informatiebeveiliging van de waterschappen moet voldoen. De BIWA wordt in opdracht van de UvW door Het Waterschapshuis samen met de waterschappen opgesteld en is gebaseerd op algemene normen voor informatieveiligheid, zoals NEN en Informatiebeleid

ALGEMENE VERGADERING. 23 april 2013 ICT. 19 maart 2013 B.A.M. Loeff. Voortgang informatiebeleid. Bedrijfsvoering. Maenhout, C.A.A.A. drs. E.

ALGEMENE VERGADERING. 23 april 2013 ICT. 19 maart 2013 B.A.M. Loeff. Voortgang informatiebeleid. Bedrijfsvoering. Maenhout, C.A.A.A. drs. E. VERGADERDATUM 23 april 2013 ICT SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 19 maart 2013 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 8 Voortgang informatiebeleid PROGRAMMA Bedrijfsvoering PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 april 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 29 maart 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Voorstel tot voteren krediet voor "vervangen software"

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Agendapunt 7f van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2015.

Agendapunt 7f van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2015. Ter info (AB) Afdeling: Team: Bedrijfsbureau Beh.door: Bos, M.G. Port.houder: DB, Agendapunt 7f van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2015. Memo Informatiebeveiliging Inleiding Met

Nadere informatie

i-visie @rnhem 2011-2015 - managementsamenvatting

i-visie @rnhem 2011-2015 - managementsamenvatting i-visie @rnhem 2011-2015 - managementsamenvatting geeft richting aan informatievoorziening en helpt bij het maken van keuzes Er is behoefte aan een visie op onze informatievoorziening: De vorige visie

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal PUBLIEKE DIENSTVERLENING & INFORMATIEVEILIGHEID noodzakelijke kennis of onnodige ballast? Informatieveiligheid een uitdaging van ons allemaal Start Publieke

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Informatiebeveiliging 2017 En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Missie Waken over betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voldoen

Nadere informatie

V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013

V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013 Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013 1. Inleiding

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Presentatie Syntrophos. Verbeterplan Syntrophos 2.0

Presentatie Syntrophos. Verbeterplan Syntrophos 2.0 Presentatie Syntrophos Verbeterplan Syntrophos 2.0 Agenda: 1. Syntrophos vanaf april 2013 2. Huidige stand van zaken 3. Aansturingsvoorstel van uit Westvoorne 4. Syntrophos 2.0 5. Syntrophos > AFO Voortaan

Nadere informatie

Visie op GGZ portaal Parallelsessie Gegevensoverdracht. EZDA Seminar Michiel Kooper, Lonneke Reuser

Visie op GGZ portaal Parallelsessie Gegevensoverdracht. EZDA Seminar Michiel Kooper, Lonneke Reuser Visie op GGZ portaal Parallelsessie Gegevensoverdracht EZDA Seminar Michiel Kooper, Lonneke Reuser 17 april 2014 Agenda Arkin Aanpak Arkin breed portaal Samenwerking Organisatie Cliënten met psychiatrische

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bijlage 2 Beveiligingsplan. Informatiebeveiliging

Bijlage 2 Beveiligingsplan. Informatiebeveiliging Bijlage 2 Beveiligingsplan Informatiebeveiliging De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging ligt bij het dagelijks bestuur. In de DB-vergadering van 31 augustus 2015 is stilgestaan bij een aantal

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid SBG

Informatiebeveiligingsbeleid SBG Informatiebeveiligingsbeleid SBG Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T: 030-229 90 90 E: info@sbggz.nl W: www.sbggz.nl Informatiebeveiligingsbeleid SBG 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Nota van B&W Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. M. Overing Telefoon 5113551 E-mail: m.overing@haarlem.nl SO/BD/2006/787 Te kopiëren:

Nadere informatie

Voorstel Informatiebeveiliging beleid Twente

Voorstel Informatiebeveiliging beleid Twente Datum: Enschede, 5 februari 2014 Voor: Kernteam SSNT d.d. 12-2-2014 Betreft Agenda punt 4 beslisdocument informatiebeveiliging, Bijlage 1 Voorstel Informatiebeveiliging beleid Twente (Format ter besluitvorming)

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid 2015-2018

Informatiebeveiligingsbeleid 2015-2018 Inleiding Dit document geeft de beleidsuitgangspunten voor de Gemeente Hilversum weer als het gaat om informatiebeveiliging/ informatieveiligheid. In dit document worden de (wettelijke en landelijke) normen

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid Inleiding Als zorginstelling is Profila Zorg verantwoordelijk voor goede en veilige zorg aan haar cliënten. Bij het uitvoeren van deze taak staat het leveren van kwaliteit

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken

Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken 2 16-03-2016 Inhoud Context... 3 Concrete beroepstaken... 4 D1-K1: Implementeert beveiligingsaanpassingen... 4 D1-K1-W1: Volgt technologische

Nadere informatie

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Focus Sturing, rust en de basis op orde Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Inhoud Aanleiding Besluitvorming Kernboodschap Geconstateerde knelpunten Toegenomen complexiteit Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma Digitaal Archief DUURZAAM Agenda Dag van de Digitale Duurzaamheid 2017 DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma 1 Doel DiVault Duurzaam preserveren, beheren en ontsluiten van cultuurhistorisch of economisch

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Themasessie SOD Dagvoorzitter Marjan Dik Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012 Programma 13.30 13.45 Introductie met stellingen () 13.45 14.00 Pas op de

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Document Management in het MBO Een verkenning. Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker

Document Management in het MBO Een verkenning. Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker Document Management in het MBO Een verkenning Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker Inleiding Aanleiding voor deze opdracht Vragen Wat is document management en hoe wordt deze

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties Informatiebeveiliging Agenda Rondje verwachtingen Even voorstellen.. Informatiebeveiliging waarom? Stand van zaken bij corporaties Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Mobiele gegevensdragers Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud...2 1. Inleiding...3 2. Context...4 2.1 Wat kan...4 2.2 Wat moet...4 2.3 Wat willen we...5 3. Missie en leidende principes...6 3.1 Missie...6 3.2

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

Informatiebeleid: moetje of kans?

Informatiebeleid: moetje of kans? Informatiebeleid: moetje of kans? Guus Zijlstra m.m.v. Arend de Jong 25 november 2009 Jullie workshopleiders Guus Zijlstra: Programmacoordinator NVBR (v.a. 1 maart) Beleid en advieswerk op het grensvlak

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Digitaal werken en digitaal archiveren

Digitaal werken en digitaal archiveren Digitaal werken en digitaal archiveren DRM en substitutie bij DNB Bert Kooi en Ines van Dijk 15 maart 2016 Programma Substitutie Van digitale hulpmiddelen naar digitaal werken Fysiek hybride digitaal archief

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden

Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden Archiefinnovatie Decentrale Overheden Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden Congres AIDO - Nieuwegein, 7 april 2016 Een gedigitaliseerde samenleving stelt eisen aan de overheidsinformatie

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; Een lange aanloop Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop Marto Boes The Outsourcing Day 30-10-2012 I-Kadaster ICT-ontwikkelingen Automatische verwerking van aktegegevens Kadastrale gebieden tbv WKPB

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Datum raadsvergadering. Onderwerp Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de invoering van Zaakgericht Werken

Datum raadsvergadering. Onderwerp Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de invoering van Zaakgericht Werken Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 26 april 2016 Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-291 Bijbehorend veld van de programmabegroting Dienstverlening Naam

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015 Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept 12 november 2015 Programma Waarom doen we het ook al weer? Wat is onze ambitie? Tot nu toe behaalde resultaten Communicatie Servicenormen

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties Meerjarenperspectief -2014 Categorie 3-bezuinigingsopties Afdeling Informatievoorziening Fcl / Ecl 5.203.01.03 netwerk, hardware en software Opdracht 1. Er moet duidelijkheid bestaan over de actuele exploitatie

Nadere informatie

Data (model) voor Waterveiligheid

Data (model) voor Waterveiligheid Data (model) voor Waterveiligheid Lennaert Denekamp Adviseur Waterkeringen Dinsdag 13 december 2016 11:30 12:15 Inhoud presentatie Voorstellen en inhoud presentatie Algemeen beeld van DAMO Aan de slag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

Programma van Dienstverlening, Dienstverlening in beweging

Programma van Dienstverlening, Dienstverlening in beweging Behandelend ambtenaar: S.L.J. Vester-Jongenelen Beleidsveldbeheerder: M. van Overveld Portefeuillehouder: C. Moonen Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja Zaaknr. : 13.ZK12390/14.B0323 Kenmerk : 14IT028060

Nadere informatie

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Informatiehuishouding in de digitale wereld

Informatiehuishouding in de digitale wereld Informatiehuishouding in de digitale wereld Wiel Swinckels maandag 4 juli 2016 Voorstellen / Verwachtingen Wiel Swinckels Business Consultant Ceelo Het is tijd! Papier hebben we nu wel op orde toch? Maar

Nadere informatie