Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011."

Transcriptie

1 Programmabegroting

2 Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur Vlnr: Kanoën in de Hunze Recreatie en Toerisme Nieuwe winkelcentrum Gieten Verkeer en Vervoer Onder: Beeld de Vreugdedans in Rolde Cultuur

3 .

4 Inhoudsopgave 1 BELEIDSBEGROTING Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting Visie en missie Programmaplan Te realiseren programma s Overzicht algemene dekkingsmiddelen De paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid FINANCIELE BEGROTING Uiteenzetting van de financiële positie Overzicht lasten en baten financiële begroting Vaststelling financiële- en beleidsbegroting 185 BIJLAGEN Financieel Meerjaren Perspectief Kerngegevens Verdelingsmatrix 209 1

5 . 2

6 1 BELEIDSBEGROTING Het onderdeel beleidsbegroting van deze programmabegroting gaat met name in op de doelstellingen van de programma s en bij de paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting is de tegenhanger van het jaarverslag van de jaarstukken. Inhoud: 1.1 Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting Visie en missie 1.3 Programmaplan 1.4 De paragrafen 3

7 4

8 1.1 Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2011 Bestuurlijke keuzes voor een gezonde financiële toekomst van Aa en Hunze Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2011 ter vaststelling aan. Deze begroting is opgesteld aan de hand van het Collegeprogramma en de besluitvorming met betrekking tot de Perspectiefnota Zoals we reeds in de Perspectiefnota 2010 hebben aangegeven worden we steeds nadrukkelijker geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis, waardoor ook gemeenten in de komende jaren in zwaar weer terecht komen. In de Miljoenennota 2011 heeft het demissionaire Kabinet een voorschot op de ongekend forse bezuinigingen genomen, die worden verwacht van een nieuw Kabinet. Er wordt gesproken over bezuinigingen die moeten oplopen tot 18 miljard in 2015, waarvan ongetwijfeld een fors deel voor rekening van het gemeentefonds zal komen. Inmiddels is het Regeer- en gedoogakkoord door het beoogde nieuwe Kabinet gepresenteerd. Daarin is o.a. een algemene korting voor gemeenten opgenomen van 1,2 miljard. Dat is lager dan aanvankelijk was gedacht. Het lijkt er echter op, dat in het Regeerakkoord korting op korting wordt gestapeld. Behalve de algemene korting van 1,2 miljard is er sprake van een doelmatigheids- en efficiencykorting op taken die nog moeten worden gedecentraliseerd. Het gaat hierbij om een bedrag van in totaal 400 miljoen. Om de gemeentelijke financiën in evenwicht te houden moeten in deze bestuursperiode grootschalige bezuinigingen worden gerealiseerd, die gepaard zullen gaan met pijnlijke ingrepen die zowel onze organisatie als ook onze inwoners gaan raken. Op basis van de ten tijde van het opstellen van deze begroting beschikbare informatie over de op handen zijnde rijksbezuinigingen zijn wij er van uitgegaan, dat er in de periode in totaal 3,5 miljoen moet worden bezuinigd om de begroting sluitend te krijgen. We zijn bovendien van plan 0,5 miljoen extra te bezuinigingen om ruimte te creëren voor nieuwe beleidsambities. Nu het Regeerakkoord er ligt, lijkt het erop dat we met onze inschatting van de bezuinigingen in de goede richting zitten. Op 30 juni 2010 is door de raad bij de behandeling van de Perspectiefnota een eerste richtinggevend besluit over de bezuinigingen genomen. Wij willen bewust en doordacht bezuinigen: geen kaasschaaf, geen botte bijl, maar proactief en sociaal verantwoord. Onder die condities is het financieel gezond houden van onze gemeente een forse uitdaging. Bij het opstellen van het collegeprogramma , waarvan de financiële vertaling in de u thans aangeboden begroting heeft plaatsgevonden, is dan ook terughoudendheid betracht in het formuleren van nieuw beleid. Dat neemt niet weg, dat wij voornemens zijn een aantal forse kwaliteitsinjecties te doen door zeer gericht te investeren. De economische ontwikkeling De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de informatie zoals die in de junicirculaire 2010 is opgenomen. Daarnaast is, op basis van het advies van de commissie Brede Heroverwegingen (werkgroep Kalden) rekening gehouden met een volumekorting van 10% op het Gemeentefonds, ofwel 1,7 miljard voor de periode Inmiddels is de septembercirculaire 2010 verschenen. Ten opzichte van de juni-circulaire biedt deze circulaire weinig nieuws. Gezien de stand van de besluitvorming op rijksniveau konden nog geen mededelingen worden gedaan over de ontwikkeling van het Gemeentefonds in 2012 en verder. 5

9 Zoals reeds eerder is aangegeven ziet het nieuwe Kabinet zich geplaatst voor een omvangrijke taak de overheidsfinanciën op orde te brengen tegen de achtergrond van de recessie, en daarmee samenhangend de munteenheid 'euro' stabiel te houden. Er zal ingegrepen moeten worden door het verlagen van kosten en verhogen van inkomsten. Al eerder dit jaar heeft de VNG, naar aanleiding van het advies van de werkgroep Kalden, in zijn algemeenheid aangegeven dat de gemeenten onevenredig zwaar door de bezuinigingsplannen worden getroffen. Naast een korting op de algemene uitkering is er ook sprake van: - Afschaffen of bezuinigen op verschillende specifieke uitkeringen; - Overheveling van taken naar gemeenten zonder voldoende financiële middelen; - Rijksbezuinigingen die in hun doorwerking leiden tot extra kosten voor de gemeenten. De VNG wijst de volumekorting van 10% af en steekt in op handhaving van de zogenaamde normeringmethodiek (samen de trap op, samen de trap af). Handhaving van die systematiek, die t/m 2011 buiten werking is gesteld, werkt veel gunstiger uit. Rekening houdende met een gemiddelde jaarlijkse groei van de economie van 1,5% blijft de korting dan beperkt tot 0,5 miljard. Gelet op de economische ontwikkelingen en de noodzaak voor het nieuwe Kabinet om tot forse bezuinigingen te komen, achten wij het niet verantwoord om uit te gaan van de benadering van de VNG. Daarmee zouden we naar onze mening een te afwachtende houding aannemen. Zoals we ook al in de Perspectiefnota 2010 hebben aangegeven, willen we niet wachten tot we daadwerkelijk in financieel zwaar weer zitten, maar op voorhand preventieve maatregelen nemen. Daarom is de begroting 2011, overeenkomstig de in de Perspectiefnota 2010 gekozen inzet, gebaseerd op de eerdergenoemde volumekorting in de algemene uitkering van 10%. Voor Aa en Hunze komt dit neer op een totaalbedrag van 2,4 miljoen over de periode Zoals reeds eerder is opgemerkt lijkt het erop dat we gelet op het nieuwe Regeerakkoord met deze inschatting in de goede richting zitten. Bezuinigingstaakstelling Deze begroting is gebaseerd op een totale bezuinigingstaakstelling van 4 miljoen gedurende de periode Hiervan is in 2010 reeds ruim gerealiseerd en de taakstelling voor 2011 bedraagt bijna Voor het laatstgenoemde bedrag zijn in de begroting concrete bezuinigingsrichtingen aangegeven. Voor ons college liggen de bezuinigingsrichtingen voor 2011 met de daarbij behorende bedragen vast en wij zullen uw raad, daar waar noodzakelijk, de nodige voorstellen doen. Het vervolg na 2011 is sterk afhankelijk van de besluitvorming van het nieuwe Kabinet over de bezuinigingen die richting de gemeenten komen. Zoals al eerder is aangegeven ziet het er nu naar uit dat er een taakstelling bij gemeenten komt te liggen van in totaal 1,7 miljard, waarvan 400 miljoen aan doelmatigheids- en efficiencykortingen op taken die nog moeten worden gedecentraliseerd. Zodra er meer duidelijkheid is ontstaan over de concrete invulling van de kortingen zullen wij onze bezuinigingstaakstelling herijken in het licht van de op dat moment te verwachten ontwikkeling van de gemeentelijke financiën. We gaan ervan uit, dat we uw raad bij het Beleidsplan 2011 een meer realistisch beeld kunnen aanbieden van die verwachte ontwikkeling en van de noodzakelijke bezuinigingen in de komende jaren. Beleidsmatig kader Deze begroting is opgesteld op basis van de ambities en doelstellingen zoals die in het collegeprogramma zijn aangegeven en op de door uw raad op 16 december 2009 vastgestelde Strategische Toekomstvisie Toekomstvisie In de raadsvergadering van 16 december 2009 is de Strategische Toekomstvisie 2020 vastgesteld met de volgende kernwaarden en hoofdkeuzen voor de toekomst: 6

10 Kernwaarden - Zorgzame samenleving - Levendige dorpen - Menselijke maat - Kwaliteit in wonen en voorzieningen - Kleinschalige kwaliteitseconomie - Uitstekende omgevingskwaliteit - Duurzame ontwikkeling in brede zin - Ontplooiingsruimte voor iedereen De speerpunten van ons beleid 1. Het (verder) verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening door in deze bestuursperiode een Klant Contact Centrum (KCC) te realiseren overeenkomstig het model dat daartoe landelijk is ontwikkeld ( gemeente heeft Antwoord ). 2. Het verder ontwikkelen van het systeem van kern- en buurtgericht werken. 3. Het realiseren van een nieuw multifunctioneel centrum in Gasselternijveen. 4. Het onderzoeken en zo mogelijk realiseren van een verbetering van de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs in Gieten. 5. Het revitaliseren van het Centrum Rolde en een begin maken met een uitvoeringsprogramma. 6. Het herstructureren/uitbreiden van de begraafplaats in Rolde en de renovatie van de begraafplaats in Gasselte. 7. Professioneel inhoud geven aan het fenomeen Culturele gemeente in Concrete stappen zetten op weg naar een duurzamer samenleving. 9. Verbetering van de kwaliteit van (bestaande) fiets- en wandelpaden. 10. Ontwikkeling gebied Gasselterveld. 11. De gemeente Aa en Hunze financieel gezond houden. Financieel kader In hoofdstuk 2.1 is het financieel kader voor 2011 aangegeven waarbinnen we onze doelstellingen willen realiseren. Tevens wordt in dat hoofdstuk de bandbreedte aangegeven waarbinnen keuzes kunnen worden gemaakt. Daarbij gaat het dan met name om de ter afweging staande onderwerpen, waarover uw raad de discussie over prioriteitstelling en keuzes kan voeren. Kort samengevat gaat het om de volgende hoofdlijnen. Begroting 2011 Op basis van de uitkomsten van de Productenraming 2011 kan de volgende berekening worden gemaakt van de begrotingsuitkomsten na verwerking van het Collegeprogramma Hierbij zijn met name de ter afweging staande onderwerpen, waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden van belang. structureel incidenteel Saldo Productenraming na bestemming Ter afweging staande onderwerpen 1. Collegeprogramma Bezuinigingstraject Onttrekking aan de VAR Niet ter afweging staande onderwerpen Niet-trendmatige ontwikkelingen Saldo Programmabegroting 2011 na verwerking voorstellen De aan uw raad gepresenteerde begrotingsvoorstellen resulteren voor 2011 in een positief saldo van In dat saldo is een bedrag van opgenomen dat nog vrij beschikbaar is voor aanvullend nieuw beleid. Eenzelfde bedrag is ook in 2012 voor dat doel beschikbaar. Voor de dekking van incidentele uitgaven is in 2011 een onttrekking aan de Vrije Algemene Reserve noodzakelijk van

11 Gezien de geprognosticeerde begrotingsuitkomsten voor de jaren , zoals die in het Financieel Meerjaren Perspectief zijn opgenomen, dient het begrotingsoverschot in 2011 als incidenteel te worden aangemerkt. In de doorwerking naar 2012 is namelijk rekening gehouden met het niet structureel invullen van dat overschot. Een gehele of gedeeltelijke structurele invulling van het bedrag in 2011heeft dus direct consequenties voor de prognoses na Wij stellen u dan ook voor om het overschot 2011 toe te voegen aan de Vrije Algemene Reserve, waardoor er per saldo in 2011 slechts aan die reserve hoeft te worden onttrokken. Slechts zeer beperkte lastenverhoging in 2011 Voor 2011 willen we uiterst terughoudend omgaan met lastenverzwaring voor onze burgers en wij doen dan ook geen voorstel om de tarieven van de Onroerende Zaak Belastingen te verhogen. De afvalstoffenheffing kan, gelet op de kostenontwikkeling,met ruim 1% worden verlaagd. Voor het rioolrecht is, ter dekking van de lasten van de in het Gemeentelijk Riolerings Plan voorziene investeringen, een verhoging met 3% noodzakelijk. In het kader van het bezuinigingstraject wordt voorgesteld om de tarieven van de zwembaden in 2011 met 5% en van de sporthallen etc. met 20% te verhogen. Nieuwe uitgaven in 2011 De voor 2011 financieel meest in het oog springende nieuwe uitgaven zijn: Renovatie zwembad de Borghoorns in Annen Ontwikkeling Klant Contact Centrum Vervanging brug Ravijnzicht Kosten cultuurgemeente van Drenthe Communicatie en burgerparticipatie Uitvoering gemeentelijk klimaatbeleid Deelname aan project Jeugd en Alcohol Financieel Meerjaren Perspectief Het Financieel Meerjaren Perspectief is gebaseerd op de gegevens van de junicirculaire 2010 met betrekking tot de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast is,op basis van het advies van de commissie Brede Heroverwegingen (werkgroep Kalden) rekening gehouden met een volumekorting van 10% op het Gemeentefonds, ofwel 1,7 miljard voor de periode Voor onze gemeente komt dat neer op een korting van in totaal 2,4 miljoen, die gefaseerd over de jaren is opgenomen voor een bedrag van per jaar Geprognosticeerde saldi: Saldo exclusief taakstellende bezuinigingen Taakstellende bezuinigingen Saldo Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is het Financieel Meerjaren Perspectief niet sluitend. Voor 2012 is een gering tekort berekend van bijna oplopend tot in 2015, met een (tijdelijk) behoorlijk hoger tekort in 2014 van ruim Gelet op alle onzekerheden op dit moment,hebben we gemeend om nu (nog) geen aanvullende maatregelen te nemen om die tekorten weg te werken. Zoals eerder is aangegeven zijn de saldi gebaseerd op aannames met betrekking tot de ontwikkeling van de Algemene Uitkering, die zeker voor discussie vatbaar zijn. Pas nadat de financiële gevolgen van de plannen van het nieuwe Kabinet duidelijk zijn krijgt de raming van die uitkering een realiteitsgehalte waarmee verder kan worden gewerkt. Op dit moment dus even pas op de plaats ten aanzien van mogelijke aanvullende maatregelen. Dat betekent niet, dat deze afwachtende houding ook wordt aangenomen met betrekking tot het reeds ingezette bezuinigingstraject. Wij willen hier juist op een voortvarende manier mee verder, zodat in 2011 verdere concrete besluitvorming kan plaatsvinden. Hierbij beseffen we ons terdege dat, op basis van de huidige inschattingen, voor de jaren naast een concrete invulling van en besluitvorming over de ingevulde bezuinigingsrichtingen nog 8

12 richting moet worden gegeven aan een totaalbedrag van ruim aan taakstellende bezuinigingen. Dit noopt tot ingrijpende en pijnlijke maatregelen. Wij streven hierbij, in samenspraak met uw raad, naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de bezuinigingen over de diverse programma s van de begroting. In het Beleidsplan 2011 zal dit verder worden uitgewerkt. Toekomstige ontwikkelingen Zoals we reeds bij de speerpunten van ons beleid hebben aangegeven staat in de komende jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen op stapel. Hiervan willen wij hier noemen de realisering van een multifunctioneel centrum in Gasselternijveen, het onderzoeken en zo mogelijk realiseren van een verbetering van de huisvesting van het Voorgezet Onderwijs in Gieten, het revitaliseren van het centrum van Rolde, de ontwikkeling van het Gasselterveld, het verder ontwikkelen van het systeem van kern- en buurtgericht werken en last but not least het zetten van concrete stappen op weg naar een duurzamer samenleving. Voor de ontwikkeling van het genoemde MFC is in het Financieel Meerjaren Perspectief voor 2012 voorlopig een bedrag van gereserveerd. Voor de mogelijke financiële gevolgen die uit het onderzoek naar de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs in Gieten zouden kunnen voortvloeien willen we in principe (een gedeelte van) de thans nog beschikbare vrije budgetruimte in 2011 en 2012 reserveren. Op basis van nader onderzoek zal hiertoe in samenhang met andere beleidsvoornemens op een later moment een bredere integrale afweging plaats vinden. Organisatieontwikkeling Op het gebied van de bedrijfsvoering staan wij een flexibele en slagvaardige gemeentelijke organisatie voor, die zich snel kan aanpassen in en aan een dynamische omgeving. Daarbij zoeken we actief samenwerking met andere overheden, instanties en burgers. Binnen het bezuinigingstraject is als uitgangspunt geformuleerd, dat de bedrijfsvoering 25% van de totale bezuinigingen moet opleveren. Door een combinatie van efficiencymaatregelen en dienstverlening en door reductie van taken willen wij deze bezuiniging realiseren. Zoals we ook in het collegeprogramma hebben aangegeven willen wij binnen onze organisatie een doorontwikkeling bewerkstelligen met een omslag van vooral specifieke inhoudelijke deskundigheid naar een meer dienstverlenende instelling. Bovendien moeten we voor de langere termijn rekening houden met een krappere arbeidsmarkt en vergrijzing en ontgroening. Dit alles vraagt om een samenhangende brede aanpak, waarover de eerste verkennende discussies inmiddels hebben plaatsgevonden. In de komende tijd zullen we de uitgangspunten voor de nieuwe toekomstige organisatie formuleren, waarbij de daarbij behorende organisatiestructuur, de benodigde capaciteit en kwaliteit en de takendiscussie aan de orde zullen komen. Ook zal hierbij het natuurlijk verloop met name ook bij het ambtelijk management in de komende jaren worden betrokken. De doelstelling is om eind 2011 tot besluitvorming te komen over de gewenste organisatie en de daarbij behorende maatregelen te komen. We willen nog bezien in hoeverre we dit in eigen beheer kunnen uitvoeren dan wel enige vorm van externe begeleiding hierbij noodzakelijk is. Tenslotte Wij menen met deze begroting een verantwoorde basis te hebben gelegd, waarmee we in de komende jaren het financieel evenwicht kunnen bewaren en tevens ruimte hebben voor een aantal belangrijke ontwikkelingen. Dat neemt niet weg dat er een ingrijpende (bezuinigings-) inspanning noodzakelijk is om dat evenwicht en die ruimte ook daadwerkelijk te creëren. We staan voor een grote uitdaging die we willen oppakken in een goed samenspel van raad, college en ambtelijk apparaat. 9

13 Planning en procedure begrotingsbehandeling De behandeling van deze begroting door uw raad vindt plaats op woensdag 10 november 2010 vanaf uur. Voorafgaande aan die behandeling wordt een technische toelichting gegeven op 21 oktober De programmabegroting wordt door de gemeentesecretaris als WOR bestuurder op 2 november 2010 besproken met de Ondernemingsraad. Onderstaand volgt in het kort de voorgestelde planning en procedure voor de behandeling van de programmabegroting. 5 oktober Vaststelling concept- begroting door college 11 oktober Aanlevering begroting aan griffie 14 oktober Drukken begroting door M&O en verzending door griffie aan raadsleden. De raadsleden kunnen op 14 oktober de begroting ophalen (gemeentehuis). Bij verzending per post ontvangt het raadslid een exemplaar op 15 oktober. 21 oktober Technische uitleg aanvang uur. 2 november Behandeling concept programmabegroting in Ondernemingsraad. 27 oktober Aanlevering begrotingsreacties van fracties bij de griffie (inclusief de bijdragen voor De Schakel). 3 november Publicatie fractiebijdragen in De Schakel. 4 november - Verzending Begrotingsreacties fracties naar de raadsleden, pers, collegeleden en MT. - Aanleveren van de beamerpresentaties door de fracties. 9 november Mogelijkheid tot aanlevering ontwerpmoties en -amendementen op schrift voor uur bij de griffie. 10 november Begrotingsraad 16:00 uur Portefeuillehouder Financiën geeft een korte uiteenzetting. 16:10 uur Fracties voeren het woord in eerste instantie. (10 minuten / fractie) 17:10 uur Korte schorsing (1e schorsing). (met gelegenheid voor college voor beraad) uur Reactie van het college. (10 minuten / collegelid) uur 2 e schorsing en diner uur Tweede ronde fracties. (de fracties krijgen elk 10 minuten om in te gaan op de reactie van de andere fracties in eerste instantie en de reactie van het college) 20:05 uur 3 e schorsing en pauze uur Reactie van het college. (5 minuten / collegelid) uur 4 e schorsing en pauze 20:55 uur De fracties krijgen elk 5 minuten spreektijd om in te gaan op de reactie van de andere fracties en van het college. (evt. indiening moties en amendementen) uur 5 e schorsing en pauze uur Reactie van het college uur Schorsing voor beraad raadsfracties. 22:15 uur Besluitvorming raad. 22:30 uur Sluiting (met informeel samenzijn). 10

14 Raadsvoorstel (nummer 2010/60) Aan uw raad wordt voorgesteld: 1) De beleids- en de financiële begroting vast te stellen door per programma vast te stellen: a. de beoogde maatschappelijke effecten ( wat willen we bereiken ) b. de te leveren goederen en diensten ( wat gaan we doen ) c. het totaal van de baten en lasten op programmaniveau ( wat mag het kosten ). 2) De eerste en de tweede begrotingswijziging 2011 vast te stellen. De tweede begrotingswijziging betreft de uitwerking van de septembercirculaire ) In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming. Het betreft een onttrekking van totaal aan de reserves ten gunste van de exploitatie. 4) Het Financieel Meerjaren Perspectief voor kennisgeving aan te nemen. Gieten, 5 oktober 2010 Het college van de gemeente Aa en Hunze, de secretaris, de burgemeester, mr. F. Snoep drs. H.F. van Oosterhout 11

15 . 12

16 1.2 Visie en missie De gemeente Aa en Hunze heeft de Strategische Toekomstvisie 2020 opgesteld. Deze visie zet de strategische koers voor de gemeente Aa en Hunze uit voor de komende tien jaar. In de raadsvergadering van 16 december 2009 is de visie door de gemeenteraad vastgesteld. Tegelijkertijd is ook de missie opgesteld en vastgesteld. Visie De gemeente Aa en Hunze wil behouden wat de moeite waard is en streeft naar vernieuwing waar dat kansen biedt om de positie van Aa en Hunze te versterken. Dit vraagt om een helder perspectief op de toekomst: Aa en Hunze Buitengewoon! Vier hoofdkeuzes Behoud van al het goede dat de gemeente Aa en Hunze te bieden heeft, is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt voortdurende aandacht en het vraagt vernieuwing. Het vraagt ook om keuzes maken. Op grond van de missie worden vier belangrijke keuzes voor de toekomst gemaakt: 1. Investeren in de kwaliteit van wonen en voorzieningen: door voorzieningen te delen binnen een samenhangend gebied, door de groei van het woningbestand af te stemmen op de woonbehoefte, door een ontwikkeling gericht op een gemeentebrede kwaliteitsslag en door nieuw maatwerk in de kleine dorpen. 2. Investeren in een levendige en zorgzame samenleving: door ruimte te bieden voor initiatief vanuit de samenleving, door nieuw maatwerk in de kleine dorpen en door te investeren in zorg en in ontmoeting. 3. Investeren in de recreatieve toeristische ontwikkeling: gericht op innovatie, samenhang, kwaliteit en profilering. 4. Investeren in een duurzame ontwikkeling in een robuust landschap. Missie De gemeente Aa en Hunze is een aantrekkelijke woongemeente waar het buitengewoon goed leven en recreëren is, met een levendige en zorgzame samenleving in een robuust landschap. Aa en Hunze is hét recreatiegebied van Noord- Drenthe. Aa en Hunze Buitengewoon! 13

17 14

18 1.3 Programmaplan In het duale stelsel heeft uw raad kaderstellende, budgetbepalende en controlerende taken. Het programmaplan ondersteunt uw raad met genoemde taken. Het programmaplan is ingedeeld in: Te realiseren programma s Overzicht algemene dekkingsmiddelen Te realiseren programma s In het programmaplan komen de volgende programma s aan de orde: 1. Bestuur Publiekszaken Openbare Orde en Veiligheid Economische Zaken Onderwijs Cultuur Sport Sociale Zaken Welzijn Gemeentelijke afvaltaken Openbare Werken / Verkeer en Vervoer Milieu Wonen en leefomgeving Plattelands- en natuurontwikkeling Recreatie en toerisme Financiën en bedrijfsvoering 93 15

19 16

20 1. Bestuur Portefeuillehouder Budgethouder Toekomstvisie Collegeprogramma Taakomschrijving Producten H.F. van Oosterhout / J.J. Wiersum / J.B. Wassink W. Dolsma / B. Kinds / M. Jalving De gemeente wil zich ontwikkelen tot het loket voor burger, ondernemer en instanties. Meer bestuurskracht, daadkracht en externe gerichtheid. Bewoners, bedrijven en instanties stimuleren om actief deel uit te maken van de ontwikkeling en het beheer van de eigen leefomgeving: iedereen draagt bij aan onze samenleving. Gemeente als regisseur. Een sterke rol spelen in de regio, voor onder meer onze werkgelegenheid, voorzieningenniveau en recreatieve ontwikkeling. Samenwerking met overheden, instanties, ondernemers en burgers. Kernpunt van ons beleid is een bestuursstijl te hanteren die openheid en transparantie voorop stelt. Wij willen met externe gerichtheid beleid voeren, dat gebaseerd is op wederzijds respect tussen overheid, groepen/instellingen en burgers. Een overheid die betrouwbaar is en in het belang van een zo duurzaam mogelijke toekomst van onze inwoners waar maakt wat ze belooft. We handelen daarbij vanuit een bestuurskrachtige houding, met daadkracht en op basis van interactiviteit. Het op een open en controleerbare wijze besturen van de gemeente, het samenwerken met andere gemeenten in de regio en met publieke en private instanties. De volgende producten vallen onder het programma Bestuur: - Algemeen bestuur - Kern- en buurtgericht werken A. Algemeen bestuur Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Een bestuur dat de belangen behartigt van al haar inwoners op een laagdrempelige en toegankelijke wijze. Een bestuur dat voor de burger transparant is in wat het doet, waarom en hoe. Een bestuur dat de nieuwe media integraal in haar communicatiebeleid opneemt. Een bestuur dat de doelen bereikt die gesteld zijn, waarbij de belanghebbende vanaf het begin wordt betrokken bij het maken van plannen omtrent (nieuw) beleid, o.a. door het stimuleren van burgerparticipatie en burgerinitiatief. Een onafhankelijke, objectieve behandeling van bezwaren, beroepen en klachten, binnen de wettelijke termijnen. Gemeentelijke dienstverlening waarbij kwaliteit een vanzelfsprekendheid is. Een bestuur dat hoge eisen stelt aan integrale en interactieve beleidsvorming en integrale uitvoering van beleid. Een vertaling van de strategische toekomstvisie 2020 in de in- en externe communicatie. 17

21 Bestuurlijk relevante ontwikkelingen Het streven van de gezamenlijke Nederlandse overheden om 65% van de dienstverlening digitaal aan te bieden. Het streven om het gemeentelijk loket de poort tot de dienstverlening van de overheid te laten worden. Indicatoren Door de jaren heen is gebruik gemaakt van verschillende statistiek programma s voor het loggen van de website. Bovendien zijn de perioden waarover de programma s zijn gebruikt zeer onregelmatig, waardoor het vergelijken van jaarcijfers niet zuiver is. De cijfers dienen daarom meer ter indicatie. Tabel Cijfers behorende bij de indicatoren van de website Onderwerp (t/m augustus) Gemiddeld aantal bezoekers website per maand Gemiddeld aantal bezoekers Raadsinformatiesysteem per maand Gemiddeld aantal bezoekers digitaal loket per maand Totaal aantal afgenomen on-line diensten 81 (v.a. sept08) Totaal aantal elektronisch ingediende WOZ formulieren voor bezwaren (van het totaal aantal bezwaren) 81 (van 280) 38 (van 159) Totaal aantal meldingen openbare ruimte Stand Landelijke Monitor ) 46 1) 1) Van de 441 gemeenten in totaal. Toelichting Online diensten Sinds juni 2010 is het aanbod e-diensten uitgebreid met aanvragen evenementenvergunning, aanvragen horecavergunning en klacht dienstverlening in het kader van het garantiebewijs. Daarnaast zijn de andere e-diensten verbeterd. In totaal heeft de gemeente Aa en Hunze in augustus 2010 negen e-diensten live. Landelijke monitor De gemeente Aa en Hunze neemt in augustus 2010 de 46 ste plaats in op de ranglijst van Overheid.nl. De stijging is te danken aan de live-gang van de nieuwe website op 15 juni 2010 en doorgevoerde verbeteringen in de techniek waardoor aan meer webrichtlijnen wordt voldaan. Tabel ontvangen bezwaarschriften Aantal Voor 2010 is het cijfer geraamd 18

22 Kader Verordening Burgerinitiatief. Gemeentewet. Wet dualisering Gemeentebestuur. Collegeprogramma Wet elektronisch bestuurlijk verkeer. Informatiebeleidsplan Strategische toekomstvisie Dienstverleningsconcept. Overheid geeft antwoord Wat gaan we doen in Wanneer Het project Aa en Hunze cultuurgemeente 2011 ondersteunen middels een intensief 2011 communicatietraject. Heroverwegen stedenbanden Opočno (Tsjechië) en Zerków (Polen) Het vertalen van de strategische toekomstvisie 2020 in onze in- en externe 2011 e.v. communicatie op een consistente wijze. De inwoners op een toegankelijke wijze informeren over de gemeentelijke 2011 e.v. dienstverlening (KCC). De organisatieveranderingen ondersteunen/begeleiden met behulp van interne 2011 e.v. communicatie. Functionaliteiten van intranet en internet verder benutten en integraal (in de 2011 e.v. middelenmix) inzetten om communicatiedoelen te bereiken en dienstverlening te verbeteren/ondersteunen (o.a. door middel van GovUnited). Communicatie (onder andere internet) inzetten bij initiatieven voor interactieve beleidsvorming/burgerparticipatie. Hiervoor is per jaar incidenteel ingezet gedurende 4 jaar (in totaal ) e.v. B. Kern- en buurtgericht werken. Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Het accent in kern- en buurtgericht werken leggen op de communicatie tussen de gemeente en de kernen en buurten. Alsmede een meer thematische behandeling van zaken. Bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de zorg voor hun leefomgeving en versterken van de saamhorigheid in dorp en wijk. In een zo vroeg mogelijk stadium de kernen en buurten betrekken bij beleidsvorming. Met elan investeren in het Kern- en buurtgericht werken als een beproefde methode om de inwoners van onze kernen te bereiken. Inwoners die actief betrokken willen zijn bij de inrichting van hun eigen leefomgeving ondersteunen. In 2014 voor elk dorp beschikken over een jaarplan voor en/of een actielijst van in de eigen leefomgeving te realiseren verbeteringen. Wij zetten in op een (verdere) verbetering van de dorpsoverlegstructuren en geven prioriteit aan het verbeteren van de interactie. Kader Rapport kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl. 19

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) kernprojecten uit de begroting 2010.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) kernprojecten uit de begroting 2010. Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) kernprojecten uit de begroting 2010. Afbeelding Programma Boven: Cultuurbeleid Cultuur Vlnr: Agenda voor de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2012.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2012. Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2012. Afbeelding Programma Boven: Centrumvisie Rolde Wonen en Leefomgeving Vlnr:

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Aad Scheepers raad juni 2012

Aad Scheepers raad juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Aad Scheepers 040-2083631 Aad.scheepers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2013-2016 12raad00247 7 juni 2012

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Gemeente Boxmeer Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Nummer: 9a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer,

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Aan de raad. Beslispunten De geactualiseerde Legesverordening 2014

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne. 3. Niet over reserves beschikken als een voorstel niet voldoet aan de 3 O s.

Gemeente Westvoorne. 3. Niet over reserves beschikken als een voorstel niet voldoet aan de 3 O s. Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 14 maart 2013 Sector: Middelen Team : Ingekomen d.d. Adviesnr. 74060 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen door: M. Kleingeld Akkoord met advies

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Voorstel 1. Kiezen voor planning A. Planning A : Alle voorzieningen op elke begraafplaats hetzelfde. Planning B : Huidige voorzieningen

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad maart 2012

T.J. Kolsteren raad maart 2012 Agendapunt commissie: 12 steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00747 29 maart 2012 Financiële beheersverordening

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 Voorstel aan de gemeenteraad g emeente. datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 onderwerp: Voorstel tot instemming geharmoni programma

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie