Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011."

Transcriptie

1 Programmabegroting

2 Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur Vlnr: Kanoën in de Hunze Recreatie en Toerisme Nieuwe winkelcentrum Gieten Verkeer en Vervoer Onder: Beeld de Vreugdedans in Rolde Cultuur

3 .

4 Inhoudsopgave 1 BELEIDSBEGROTING Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting Visie en missie Programmaplan Te realiseren programma s Overzicht algemene dekkingsmiddelen De paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid FINANCIELE BEGROTING Uiteenzetting van de financiële positie Overzicht lasten en baten financiële begroting Vaststelling financiële- en beleidsbegroting 185 BIJLAGEN Financieel Meerjaren Perspectief Kerngegevens Verdelingsmatrix 209 1

5 . 2

6 1 BELEIDSBEGROTING Het onderdeel beleidsbegroting van deze programmabegroting gaat met name in op de doelstellingen van de programma s en bij de paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting is de tegenhanger van het jaarverslag van de jaarstukken. Inhoud: 1.1 Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting Visie en missie 1.3 Programmaplan 1.4 De paragrafen 3

7 4

8 1.1 Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2011 Bestuurlijke keuzes voor een gezonde financiële toekomst van Aa en Hunze Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2011 ter vaststelling aan. Deze begroting is opgesteld aan de hand van het Collegeprogramma en de besluitvorming met betrekking tot de Perspectiefnota Zoals we reeds in de Perspectiefnota 2010 hebben aangegeven worden we steeds nadrukkelijker geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis, waardoor ook gemeenten in de komende jaren in zwaar weer terecht komen. In de Miljoenennota 2011 heeft het demissionaire Kabinet een voorschot op de ongekend forse bezuinigingen genomen, die worden verwacht van een nieuw Kabinet. Er wordt gesproken over bezuinigingen die moeten oplopen tot 18 miljard in 2015, waarvan ongetwijfeld een fors deel voor rekening van het gemeentefonds zal komen. Inmiddels is het Regeer- en gedoogakkoord door het beoogde nieuwe Kabinet gepresenteerd. Daarin is o.a. een algemene korting voor gemeenten opgenomen van 1,2 miljard. Dat is lager dan aanvankelijk was gedacht. Het lijkt er echter op, dat in het Regeerakkoord korting op korting wordt gestapeld. Behalve de algemene korting van 1,2 miljard is er sprake van een doelmatigheids- en efficiencykorting op taken die nog moeten worden gedecentraliseerd. Het gaat hierbij om een bedrag van in totaal 400 miljoen. Om de gemeentelijke financiën in evenwicht te houden moeten in deze bestuursperiode grootschalige bezuinigingen worden gerealiseerd, die gepaard zullen gaan met pijnlijke ingrepen die zowel onze organisatie als ook onze inwoners gaan raken. Op basis van de ten tijde van het opstellen van deze begroting beschikbare informatie over de op handen zijnde rijksbezuinigingen zijn wij er van uitgegaan, dat er in de periode in totaal 3,5 miljoen moet worden bezuinigd om de begroting sluitend te krijgen. We zijn bovendien van plan 0,5 miljoen extra te bezuinigingen om ruimte te creëren voor nieuwe beleidsambities. Nu het Regeerakkoord er ligt, lijkt het erop dat we met onze inschatting van de bezuinigingen in de goede richting zitten. Op 30 juni 2010 is door de raad bij de behandeling van de Perspectiefnota een eerste richtinggevend besluit over de bezuinigingen genomen. Wij willen bewust en doordacht bezuinigen: geen kaasschaaf, geen botte bijl, maar proactief en sociaal verantwoord. Onder die condities is het financieel gezond houden van onze gemeente een forse uitdaging. Bij het opstellen van het collegeprogramma , waarvan de financiële vertaling in de u thans aangeboden begroting heeft plaatsgevonden, is dan ook terughoudendheid betracht in het formuleren van nieuw beleid. Dat neemt niet weg, dat wij voornemens zijn een aantal forse kwaliteitsinjecties te doen door zeer gericht te investeren. De economische ontwikkeling De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de informatie zoals die in de junicirculaire 2010 is opgenomen. Daarnaast is, op basis van het advies van de commissie Brede Heroverwegingen (werkgroep Kalden) rekening gehouden met een volumekorting van 10% op het Gemeentefonds, ofwel 1,7 miljard voor de periode Inmiddels is de septembercirculaire 2010 verschenen. Ten opzichte van de juni-circulaire biedt deze circulaire weinig nieuws. Gezien de stand van de besluitvorming op rijksniveau konden nog geen mededelingen worden gedaan over de ontwikkeling van het Gemeentefonds in 2012 en verder. 5

9 Zoals reeds eerder is aangegeven ziet het nieuwe Kabinet zich geplaatst voor een omvangrijke taak de overheidsfinanciën op orde te brengen tegen de achtergrond van de recessie, en daarmee samenhangend de munteenheid 'euro' stabiel te houden. Er zal ingegrepen moeten worden door het verlagen van kosten en verhogen van inkomsten. Al eerder dit jaar heeft de VNG, naar aanleiding van het advies van de werkgroep Kalden, in zijn algemeenheid aangegeven dat de gemeenten onevenredig zwaar door de bezuinigingsplannen worden getroffen. Naast een korting op de algemene uitkering is er ook sprake van: - Afschaffen of bezuinigen op verschillende specifieke uitkeringen; - Overheveling van taken naar gemeenten zonder voldoende financiële middelen; - Rijksbezuinigingen die in hun doorwerking leiden tot extra kosten voor de gemeenten. De VNG wijst de volumekorting van 10% af en steekt in op handhaving van de zogenaamde normeringmethodiek (samen de trap op, samen de trap af). Handhaving van die systematiek, die t/m 2011 buiten werking is gesteld, werkt veel gunstiger uit. Rekening houdende met een gemiddelde jaarlijkse groei van de economie van 1,5% blijft de korting dan beperkt tot 0,5 miljard. Gelet op de economische ontwikkelingen en de noodzaak voor het nieuwe Kabinet om tot forse bezuinigingen te komen, achten wij het niet verantwoord om uit te gaan van de benadering van de VNG. Daarmee zouden we naar onze mening een te afwachtende houding aannemen. Zoals we ook al in de Perspectiefnota 2010 hebben aangegeven, willen we niet wachten tot we daadwerkelijk in financieel zwaar weer zitten, maar op voorhand preventieve maatregelen nemen. Daarom is de begroting 2011, overeenkomstig de in de Perspectiefnota 2010 gekozen inzet, gebaseerd op de eerdergenoemde volumekorting in de algemene uitkering van 10%. Voor Aa en Hunze komt dit neer op een totaalbedrag van 2,4 miljoen over de periode Zoals reeds eerder is opgemerkt lijkt het erop dat we gelet op het nieuwe Regeerakkoord met deze inschatting in de goede richting zitten. Bezuinigingstaakstelling Deze begroting is gebaseerd op een totale bezuinigingstaakstelling van 4 miljoen gedurende de periode Hiervan is in 2010 reeds ruim gerealiseerd en de taakstelling voor 2011 bedraagt bijna Voor het laatstgenoemde bedrag zijn in de begroting concrete bezuinigingsrichtingen aangegeven. Voor ons college liggen de bezuinigingsrichtingen voor 2011 met de daarbij behorende bedragen vast en wij zullen uw raad, daar waar noodzakelijk, de nodige voorstellen doen. Het vervolg na 2011 is sterk afhankelijk van de besluitvorming van het nieuwe Kabinet over de bezuinigingen die richting de gemeenten komen. Zoals al eerder is aangegeven ziet het er nu naar uit dat er een taakstelling bij gemeenten komt te liggen van in totaal 1,7 miljard, waarvan 400 miljoen aan doelmatigheids- en efficiencykortingen op taken die nog moeten worden gedecentraliseerd. Zodra er meer duidelijkheid is ontstaan over de concrete invulling van de kortingen zullen wij onze bezuinigingstaakstelling herijken in het licht van de op dat moment te verwachten ontwikkeling van de gemeentelijke financiën. We gaan ervan uit, dat we uw raad bij het Beleidsplan 2011 een meer realistisch beeld kunnen aanbieden van die verwachte ontwikkeling en van de noodzakelijke bezuinigingen in de komende jaren. Beleidsmatig kader Deze begroting is opgesteld op basis van de ambities en doelstellingen zoals die in het collegeprogramma zijn aangegeven en op de door uw raad op 16 december 2009 vastgestelde Strategische Toekomstvisie Toekomstvisie In de raadsvergadering van 16 december 2009 is de Strategische Toekomstvisie 2020 vastgesteld met de volgende kernwaarden en hoofdkeuzen voor de toekomst: 6

10 Kernwaarden - Zorgzame samenleving - Levendige dorpen - Menselijke maat - Kwaliteit in wonen en voorzieningen - Kleinschalige kwaliteitseconomie - Uitstekende omgevingskwaliteit - Duurzame ontwikkeling in brede zin - Ontplooiingsruimte voor iedereen De speerpunten van ons beleid 1. Het (verder) verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening door in deze bestuursperiode een Klant Contact Centrum (KCC) te realiseren overeenkomstig het model dat daartoe landelijk is ontwikkeld ( gemeente heeft Antwoord ). 2. Het verder ontwikkelen van het systeem van kern- en buurtgericht werken. 3. Het realiseren van een nieuw multifunctioneel centrum in Gasselternijveen. 4. Het onderzoeken en zo mogelijk realiseren van een verbetering van de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs in Gieten. 5. Het revitaliseren van het Centrum Rolde en een begin maken met een uitvoeringsprogramma. 6. Het herstructureren/uitbreiden van de begraafplaats in Rolde en de renovatie van de begraafplaats in Gasselte. 7. Professioneel inhoud geven aan het fenomeen Culturele gemeente in Concrete stappen zetten op weg naar een duurzamer samenleving. 9. Verbetering van de kwaliteit van (bestaande) fiets- en wandelpaden. 10. Ontwikkeling gebied Gasselterveld. 11. De gemeente Aa en Hunze financieel gezond houden. Financieel kader In hoofdstuk 2.1 is het financieel kader voor 2011 aangegeven waarbinnen we onze doelstellingen willen realiseren. Tevens wordt in dat hoofdstuk de bandbreedte aangegeven waarbinnen keuzes kunnen worden gemaakt. Daarbij gaat het dan met name om de ter afweging staande onderwerpen, waarover uw raad de discussie over prioriteitstelling en keuzes kan voeren. Kort samengevat gaat het om de volgende hoofdlijnen. Begroting 2011 Op basis van de uitkomsten van de Productenraming 2011 kan de volgende berekening worden gemaakt van de begrotingsuitkomsten na verwerking van het Collegeprogramma Hierbij zijn met name de ter afweging staande onderwerpen, waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden van belang. structureel incidenteel Saldo Productenraming na bestemming Ter afweging staande onderwerpen 1. Collegeprogramma Bezuinigingstraject Onttrekking aan de VAR Niet ter afweging staande onderwerpen Niet-trendmatige ontwikkelingen Saldo Programmabegroting 2011 na verwerking voorstellen De aan uw raad gepresenteerde begrotingsvoorstellen resulteren voor 2011 in een positief saldo van In dat saldo is een bedrag van opgenomen dat nog vrij beschikbaar is voor aanvullend nieuw beleid. Eenzelfde bedrag is ook in 2012 voor dat doel beschikbaar. Voor de dekking van incidentele uitgaven is in 2011 een onttrekking aan de Vrije Algemene Reserve noodzakelijk van

11 Gezien de geprognosticeerde begrotingsuitkomsten voor de jaren , zoals die in het Financieel Meerjaren Perspectief zijn opgenomen, dient het begrotingsoverschot in 2011 als incidenteel te worden aangemerkt. In de doorwerking naar 2012 is namelijk rekening gehouden met het niet structureel invullen van dat overschot. Een gehele of gedeeltelijke structurele invulling van het bedrag in 2011heeft dus direct consequenties voor de prognoses na Wij stellen u dan ook voor om het overschot 2011 toe te voegen aan de Vrije Algemene Reserve, waardoor er per saldo in 2011 slechts aan die reserve hoeft te worden onttrokken. Slechts zeer beperkte lastenverhoging in 2011 Voor 2011 willen we uiterst terughoudend omgaan met lastenverzwaring voor onze burgers en wij doen dan ook geen voorstel om de tarieven van de Onroerende Zaak Belastingen te verhogen. De afvalstoffenheffing kan, gelet op de kostenontwikkeling,met ruim 1% worden verlaagd. Voor het rioolrecht is, ter dekking van de lasten van de in het Gemeentelijk Riolerings Plan voorziene investeringen, een verhoging met 3% noodzakelijk. In het kader van het bezuinigingstraject wordt voorgesteld om de tarieven van de zwembaden in 2011 met 5% en van de sporthallen etc. met 20% te verhogen. Nieuwe uitgaven in 2011 De voor 2011 financieel meest in het oog springende nieuwe uitgaven zijn: Renovatie zwembad de Borghoorns in Annen Ontwikkeling Klant Contact Centrum Vervanging brug Ravijnzicht Kosten cultuurgemeente van Drenthe Communicatie en burgerparticipatie Uitvoering gemeentelijk klimaatbeleid Deelname aan project Jeugd en Alcohol Financieel Meerjaren Perspectief Het Financieel Meerjaren Perspectief is gebaseerd op de gegevens van de junicirculaire 2010 met betrekking tot de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast is,op basis van het advies van de commissie Brede Heroverwegingen (werkgroep Kalden) rekening gehouden met een volumekorting van 10% op het Gemeentefonds, ofwel 1,7 miljard voor de periode Voor onze gemeente komt dat neer op een korting van in totaal 2,4 miljoen, die gefaseerd over de jaren is opgenomen voor een bedrag van per jaar Geprognosticeerde saldi: Saldo exclusief taakstellende bezuinigingen Taakstellende bezuinigingen Saldo Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is het Financieel Meerjaren Perspectief niet sluitend. Voor 2012 is een gering tekort berekend van bijna oplopend tot in 2015, met een (tijdelijk) behoorlijk hoger tekort in 2014 van ruim Gelet op alle onzekerheden op dit moment,hebben we gemeend om nu (nog) geen aanvullende maatregelen te nemen om die tekorten weg te werken. Zoals eerder is aangegeven zijn de saldi gebaseerd op aannames met betrekking tot de ontwikkeling van de Algemene Uitkering, die zeker voor discussie vatbaar zijn. Pas nadat de financiële gevolgen van de plannen van het nieuwe Kabinet duidelijk zijn krijgt de raming van die uitkering een realiteitsgehalte waarmee verder kan worden gewerkt. Op dit moment dus even pas op de plaats ten aanzien van mogelijke aanvullende maatregelen. Dat betekent niet, dat deze afwachtende houding ook wordt aangenomen met betrekking tot het reeds ingezette bezuinigingstraject. Wij willen hier juist op een voortvarende manier mee verder, zodat in 2011 verdere concrete besluitvorming kan plaatsvinden. Hierbij beseffen we ons terdege dat, op basis van de huidige inschattingen, voor de jaren naast een concrete invulling van en besluitvorming over de ingevulde bezuinigingsrichtingen nog 8

12 richting moet worden gegeven aan een totaalbedrag van ruim aan taakstellende bezuinigingen. Dit noopt tot ingrijpende en pijnlijke maatregelen. Wij streven hierbij, in samenspraak met uw raad, naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de bezuinigingen over de diverse programma s van de begroting. In het Beleidsplan 2011 zal dit verder worden uitgewerkt. Toekomstige ontwikkelingen Zoals we reeds bij de speerpunten van ons beleid hebben aangegeven staat in de komende jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen op stapel. Hiervan willen wij hier noemen de realisering van een multifunctioneel centrum in Gasselternijveen, het onderzoeken en zo mogelijk realiseren van een verbetering van de huisvesting van het Voorgezet Onderwijs in Gieten, het revitaliseren van het centrum van Rolde, de ontwikkeling van het Gasselterveld, het verder ontwikkelen van het systeem van kern- en buurtgericht werken en last but not least het zetten van concrete stappen op weg naar een duurzamer samenleving. Voor de ontwikkeling van het genoemde MFC is in het Financieel Meerjaren Perspectief voor 2012 voorlopig een bedrag van gereserveerd. Voor de mogelijke financiële gevolgen die uit het onderzoek naar de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs in Gieten zouden kunnen voortvloeien willen we in principe (een gedeelte van) de thans nog beschikbare vrije budgetruimte in 2011 en 2012 reserveren. Op basis van nader onderzoek zal hiertoe in samenhang met andere beleidsvoornemens op een later moment een bredere integrale afweging plaats vinden. Organisatieontwikkeling Op het gebied van de bedrijfsvoering staan wij een flexibele en slagvaardige gemeentelijke organisatie voor, die zich snel kan aanpassen in en aan een dynamische omgeving. Daarbij zoeken we actief samenwerking met andere overheden, instanties en burgers. Binnen het bezuinigingstraject is als uitgangspunt geformuleerd, dat de bedrijfsvoering 25% van de totale bezuinigingen moet opleveren. Door een combinatie van efficiencymaatregelen en dienstverlening en door reductie van taken willen wij deze bezuiniging realiseren. Zoals we ook in het collegeprogramma hebben aangegeven willen wij binnen onze organisatie een doorontwikkeling bewerkstelligen met een omslag van vooral specifieke inhoudelijke deskundigheid naar een meer dienstverlenende instelling. Bovendien moeten we voor de langere termijn rekening houden met een krappere arbeidsmarkt en vergrijzing en ontgroening. Dit alles vraagt om een samenhangende brede aanpak, waarover de eerste verkennende discussies inmiddels hebben plaatsgevonden. In de komende tijd zullen we de uitgangspunten voor de nieuwe toekomstige organisatie formuleren, waarbij de daarbij behorende organisatiestructuur, de benodigde capaciteit en kwaliteit en de takendiscussie aan de orde zullen komen. Ook zal hierbij het natuurlijk verloop met name ook bij het ambtelijk management in de komende jaren worden betrokken. De doelstelling is om eind 2011 tot besluitvorming te komen over de gewenste organisatie en de daarbij behorende maatregelen te komen. We willen nog bezien in hoeverre we dit in eigen beheer kunnen uitvoeren dan wel enige vorm van externe begeleiding hierbij noodzakelijk is. Tenslotte Wij menen met deze begroting een verantwoorde basis te hebben gelegd, waarmee we in de komende jaren het financieel evenwicht kunnen bewaren en tevens ruimte hebben voor een aantal belangrijke ontwikkelingen. Dat neemt niet weg dat er een ingrijpende (bezuinigings-) inspanning noodzakelijk is om dat evenwicht en die ruimte ook daadwerkelijk te creëren. We staan voor een grote uitdaging die we willen oppakken in een goed samenspel van raad, college en ambtelijk apparaat. 9

13 Planning en procedure begrotingsbehandeling De behandeling van deze begroting door uw raad vindt plaats op woensdag 10 november 2010 vanaf uur. Voorafgaande aan die behandeling wordt een technische toelichting gegeven op 21 oktober De programmabegroting wordt door de gemeentesecretaris als WOR bestuurder op 2 november 2010 besproken met de Ondernemingsraad. Onderstaand volgt in het kort de voorgestelde planning en procedure voor de behandeling van de programmabegroting. 5 oktober Vaststelling concept- begroting door college 11 oktober Aanlevering begroting aan griffie 14 oktober Drukken begroting door M&O en verzending door griffie aan raadsleden. De raadsleden kunnen op 14 oktober de begroting ophalen (gemeentehuis). Bij verzending per post ontvangt het raadslid een exemplaar op 15 oktober. 21 oktober Technische uitleg aanvang uur. 2 november Behandeling concept programmabegroting in Ondernemingsraad. 27 oktober Aanlevering begrotingsreacties van fracties bij de griffie (inclusief de bijdragen voor De Schakel). 3 november Publicatie fractiebijdragen in De Schakel. 4 november - Verzending Begrotingsreacties fracties naar de raadsleden, pers, collegeleden en MT. - Aanleveren van de beamerpresentaties door de fracties. 9 november Mogelijkheid tot aanlevering ontwerpmoties en -amendementen op schrift voor uur bij de griffie. 10 november Begrotingsraad 16:00 uur Portefeuillehouder Financiën geeft een korte uiteenzetting. 16:10 uur Fracties voeren het woord in eerste instantie. (10 minuten / fractie) 17:10 uur Korte schorsing (1e schorsing). (met gelegenheid voor college voor beraad) uur Reactie van het college. (10 minuten / collegelid) uur 2 e schorsing en diner uur Tweede ronde fracties. (de fracties krijgen elk 10 minuten om in te gaan op de reactie van de andere fracties in eerste instantie en de reactie van het college) 20:05 uur 3 e schorsing en pauze uur Reactie van het college. (5 minuten / collegelid) uur 4 e schorsing en pauze 20:55 uur De fracties krijgen elk 5 minuten spreektijd om in te gaan op de reactie van de andere fracties en van het college. (evt. indiening moties en amendementen) uur 5 e schorsing en pauze uur Reactie van het college uur Schorsing voor beraad raadsfracties. 22:15 uur Besluitvorming raad. 22:30 uur Sluiting (met informeel samenzijn). 10

14 Raadsvoorstel (nummer 2010/60) Aan uw raad wordt voorgesteld: 1) De beleids- en de financiële begroting vast te stellen door per programma vast te stellen: a. de beoogde maatschappelijke effecten ( wat willen we bereiken ) b. de te leveren goederen en diensten ( wat gaan we doen ) c. het totaal van de baten en lasten op programmaniveau ( wat mag het kosten ). 2) De eerste en de tweede begrotingswijziging 2011 vast te stellen. De tweede begrotingswijziging betreft de uitwerking van de septembercirculaire ) In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming. Het betreft een onttrekking van totaal aan de reserves ten gunste van de exploitatie. 4) Het Financieel Meerjaren Perspectief voor kennisgeving aan te nemen. Gieten, 5 oktober 2010 Het college van de gemeente Aa en Hunze, de secretaris, de burgemeester, mr. F. Snoep drs. H.F. van Oosterhout 11

15 . 12

16 1.2 Visie en missie De gemeente Aa en Hunze heeft de Strategische Toekomstvisie 2020 opgesteld. Deze visie zet de strategische koers voor de gemeente Aa en Hunze uit voor de komende tien jaar. In de raadsvergadering van 16 december 2009 is de visie door de gemeenteraad vastgesteld. Tegelijkertijd is ook de missie opgesteld en vastgesteld. Visie De gemeente Aa en Hunze wil behouden wat de moeite waard is en streeft naar vernieuwing waar dat kansen biedt om de positie van Aa en Hunze te versterken. Dit vraagt om een helder perspectief op de toekomst: Aa en Hunze Buitengewoon! Vier hoofdkeuzes Behoud van al het goede dat de gemeente Aa en Hunze te bieden heeft, is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt voortdurende aandacht en het vraagt vernieuwing. Het vraagt ook om keuzes maken. Op grond van de missie worden vier belangrijke keuzes voor de toekomst gemaakt: 1. Investeren in de kwaliteit van wonen en voorzieningen: door voorzieningen te delen binnen een samenhangend gebied, door de groei van het woningbestand af te stemmen op de woonbehoefte, door een ontwikkeling gericht op een gemeentebrede kwaliteitsslag en door nieuw maatwerk in de kleine dorpen. 2. Investeren in een levendige en zorgzame samenleving: door ruimte te bieden voor initiatief vanuit de samenleving, door nieuw maatwerk in de kleine dorpen en door te investeren in zorg en in ontmoeting. 3. Investeren in de recreatieve toeristische ontwikkeling: gericht op innovatie, samenhang, kwaliteit en profilering. 4. Investeren in een duurzame ontwikkeling in een robuust landschap. Missie De gemeente Aa en Hunze is een aantrekkelijke woongemeente waar het buitengewoon goed leven en recreëren is, met een levendige en zorgzame samenleving in een robuust landschap. Aa en Hunze is hét recreatiegebied van Noord- Drenthe. Aa en Hunze Buitengewoon! 13

17 14

18 1.3 Programmaplan In het duale stelsel heeft uw raad kaderstellende, budgetbepalende en controlerende taken. Het programmaplan ondersteunt uw raad met genoemde taken. Het programmaplan is ingedeeld in: Te realiseren programma s Overzicht algemene dekkingsmiddelen Te realiseren programma s In het programmaplan komen de volgende programma s aan de orde: 1. Bestuur Publiekszaken Openbare Orde en Veiligheid Economische Zaken Onderwijs Cultuur Sport Sociale Zaken Welzijn Gemeentelijke afvaltaken Openbare Werken / Verkeer en Vervoer Milieu Wonen en leefomgeving Plattelands- en natuurontwikkeling Recreatie en toerisme Financiën en bedrijfsvoering 93 15

19 16

20 1. Bestuur Portefeuillehouder Budgethouder Toekomstvisie Collegeprogramma Taakomschrijving Producten H.F. van Oosterhout / J.J. Wiersum / J.B. Wassink W. Dolsma / B. Kinds / M. Jalving De gemeente wil zich ontwikkelen tot het loket voor burger, ondernemer en instanties. Meer bestuurskracht, daadkracht en externe gerichtheid. Bewoners, bedrijven en instanties stimuleren om actief deel uit te maken van de ontwikkeling en het beheer van de eigen leefomgeving: iedereen draagt bij aan onze samenleving. Gemeente als regisseur. Een sterke rol spelen in de regio, voor onder meer onze werkgelegenheid, voorzieningenniveau en recreatieve ontwikkeling. Samenwerking met overheden, instanties, ondernemers en burgers. Kernpunt van ons beleid is een bestuursstijl te hanteren die openheid en transparantie voorop stelt. Wij willen met externe gerichtheid beleid voeren, dat gebaseerd is op wederzijds respect tussen overheid, groepen/instellingen en burgers. Een overheid die betrouwbaar is en in het belang van een zo duurzaam mogelijke toekomst van onze inwoners waar maakt wat ze belooft. We handelen daarbij vanuit een bestuurskrachtige houding, met daadkracht en op basis van interactiviteit. Het op een open en controleerbare wijze besturen van de gemeente, het samenwerken met andere gemeenten in de regio en met publieke en private instanties. De volgende producten vallen onder het programma Bestuur: - Algemeen bestuur - Kern- en buurtgericht werken A. Algemeen bestuur Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Een bestuur dat de belangen behartigt van al haar inwoners op een laagdrempelige en toegankelijke wijze. Een bestuur dat voor de burger transparant is in wat het doet, waarom en hoe. Een bestuur dat de nieuwe media integraal in haar communicatiebeleid opneemt. Een bestuur dat de doelen bereikt die gesteld zijn, waarbij de belanghebbende vanaf het begin wordt betrokken bij het maken van plannen omtrent (nieuw) beleid, o.a. door het stimuleren van burgerparticipatie en burgerinitiatief. Een onafhankelijke, objectieve behandeling van bezwaren, beroepen en klachten, binnen de wettelijke termijnen. Gemeentelijke dienstverlening waarbij kwaliteit een vanzelfsprekendheid is. Een bestuur dat hoge eisen stelt aan integrale en interactieve beleidsvorming en integrale uitvoering van beleid. Een vertaling van de strategische toekomstvisie 2020 in de in- en externe communicatie. 17

21 Bestuurlijk relevante ontwikkelingen Het streven van de gezamenlijke Nederlandse overheden om 65% van de dienstverlening digitaal aan te bieden. Het streven om het gemeentelijk loket de poort tot de dienstverlening van de overheid te laten worden. Indicatoren Door de jaren heen is gebruik gemaakt van verschillende statistiek programma s voor het loggen van de website. Bovendien zijn de perioden waarover de programma s zijn gebruikt zeer onregelmatig, waardoor het vergelijken van jaarcijfers niet zuiver is. De cijfers dienen daarom meer ter indicatie. Tabel Cijfers behorende bij de indicatoren van de website Onderwerp (t/m augustus) Gemiddeld aantal bezoekers website per maand Gemiddeld aantal bezoekers Raadsinformatiesysteem per maand Gemiddeld aantal bezoekers digitaal loket per maand Totaal aantal afgenomen on-line diensten 81 (v.a. sept08) Totaal aantal elektronisch ingediende WOZ formulieren voor bezwaren (van het totaal aantal bezwaren) 81 (van 280) 38 (van 159) Totaal aantal meldingen openbare ruimte Stand Landelijke Monitor ) 46 1) 1) Van de 441 gemeenten in totaal. Toelichting Online diensten Sinds juni 2010 is het aanbod e-diensten uitgebreid met aanvragen evenementenvergunning, aanvragen horecavergunning en klacht dienstverlening in het kader van het garantiebewijs. Daarnaast zijn de andere e-diensten verbeterd. In totaal heeft de gemeente Aa en Hunze in augustus 2010 negen e-diensten live. Landelijke monitor De gemeente Aa en Hunze neemt in augustus 2010 de 46 ste plaats in op de ranglijst van Overheid.nl. De stijging is te danken aan de live-gang van de nieuwe website op 15 juni 2010 en doorgevoerde verbeteringen in de techniek waardoor aan meer webrichtlijnen wordt voldaan. Tabel ontvangen bezwaarschriften Aantal Voor 2010 is het cijfer geraamd 18

22 Kader Verordening Burgerinitiatief. Gemeentewet. Wet dualisering Gemeentebestuur. Collegeprogramma Wet elektronisch bestuurlijk verkeer. Informatiebeleidsplan Strategische toekomstvisie Dienstverleningsconcept. Overheid geeft antwoord Wat gaan we doen in Wanneer Het project Aa en Hunze cultuurgemeente 2011 ondersteunen middels een intensief 2011 communicatietraject. Heroverwegen stedenbanden Opočno (Tsjechië) en Zerków (Polen) Het vertalen van de strategische toekomstvisie 2020 in onze in- en externe 2011 e.v. communicatie op een consistente wijze. De inwoners op een toegankelijke wijze informeren over de gemeentelijke 2011 e.v. dienstverlening (KCC). De organisatieveranderingen ondersteunen/begeleiden met behulp van interne 2011 e.v. communicatie. Functionaliteiten van intranet en internet verder benutten en integraal (in de 2011 e.v. middelenmix) inzetten om communicatiedoelen te bereiken en dienstverlening te verbeteren/ondersteunen (o.a. door middel van GovUnited). Communicatie (onder andere internet) inzetten bij initiatieven voor interactieve beleidsvorming/burgerparticipatie. Hiervoor is per jaar incidenteel ingezet gedurende 4 jaar (in totaal ) e.v. B. Kern- en buurtgericht werken. Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Het accent in kern- en buurtgericht werken leggen op de communicatie tussen de gemeente en de kernen en buurten. Alsmede een meer thematische behandeling van zaken. Bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de zorg voor hun leefomgeving en versterken van de saamhorigheid in dorp en wijk. In een zo vroeg mogelijk stadium de kernen en buurten betrekken bij beleidsvorming. Met elan investeren in het Kern- en buurtgericht werken als een beproefde methode om de inwoners van onze kernen te bereiken. Inwoners die actief betrokken willen zijn bij de inrichting van hun eigen leefomgeving ondersteunen. In 2014 voor elk dorp beschikken over een jaarplan voor en/of een actielijst van in de eigen leefomgeving te realiseren verbeteringen. Wij zetten in op een (verdere) verbetering van de dorpsoverlegstructuren en geven prioriteit aan het verbeteren van de interactie. Kader Rapport kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl. 19

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen Themabegroting 2012 Gemeente Heerenveen Heerenveen, 11 oktober 2011 Inhoudsopgave Themabegroting 2012 Deel 1 Themaplan paginanummer Inleiding 5 Thema s 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie