PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97"

Transcriptie

1 Concept Notulen PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97 Deelnemers Dhr. V. Kloos Dhr. J.N. Schouten Mw. M. Stam Dhr. F. Dellemijn Mw. O. Rasch Dhr. P.J. Beers Mw. A. Verburg Mw M. Meelissen Mw. B. Koopman Gemeente Alkmaar, voorzitter Gemeente Uitgeest, verv. wethouder W. Spaanderman Gemeente Heerhugowaard Gemeente Heiloo Gemeente Bergen (ook cultuur) Gemeente Langedijk (ook cultuur) Secretaris Regio Alkmaar notuliste regiocoördinator Mw. M. van de Ven Provincie Noord Holland, agendapunt 2 Mw. L. Aarts Gemeente Heerhugowaard, agendapunt 2 Dhr. G. Kloosterman Gemeente Heerhugowaard, agendapunt Afwezig Dhr. H. Klijnstra Dhr. L. van Schoonhoven Dhr. W. Spaanderman Mw. A. van der Ven Mw. A. Pelzer Dhr. L. Dickhoff Mw. E. Beens-Woudenberg Gemeente Castricum Gemeente Castricum (Recreatie en Toerisme) Gemeente Uitgeest (ook cultuur) Gemeente Alkmaar (cultuur) Gemeente Castricum (cultuur) Gemeente Heerhugowaard (cultuur) Gemeente Heiloo (cultuur) 1. Opening door voorzitter / mededelingen Wethouder Kloos opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De wethouders Klijnstra en Schoonhoven hebben zich voor dit PORA afgemeld. Ook de wethouders Cultuur zijn afwezig. Wethouder Schouten vervangt wethouder Spaanderman vanmorgen. Mededelingen Er is een uitnodiging van de Telefooncentrale in Alkmaar binnengekomen. Het betreft een middagprogramma op 13 juni met als doel onderwerpen met de Regio te bespreken. Een uitnodiging naar alle wethouders volgt. 2. Provinciale detailhandelsvisie Noord Holland Maartje van de Ven, beleidsadviseur bij de Provincie Noord-Holland, geeft een toelichting op de Provinciale Detailhandelsvisie. Liesbeth Aarts, ambtelijk vertegenwoordiger in de Regionale Advies Commissie (RAC) geeft een toelichting op de functie van deze commissie. Hieronder staat een hele korte samenvatting: Prioriteit aan hoofdwinkelgebieden (> m2), zoals het centrum van Alkmaar; Regionale visies, inclusief inhoudelijke en procedurele eisen, worden verplicht gesteld. Nieuwe detailhandelsplannen boven 1500 m3 (of 3000 m2 hoofdwinkelgebieden) moeten aan de RAC worden voorgelegd. Ongeacht of ze binnen of buiten bestaande gebieden zijn. Dit was: 1500 buiten bestaande gebieden, 5000 binnen bestaande gebieden. Internet-afhaalpunten waar goederen worden getoond worden gezien als winkel en mogen dus niet op bedrijventerreinen. Afhaalpunten waar geen goederen worden getoond, worden bij voorkeur gevestigd in winkelcentra, maar kunnen evt. ook op bedrijventerrein. Verder verbod op detailhandel op bedrijventerreinen, met uitzondering van bepaalde branches: volumineuze goederen, verkoop van gevaarlijke goederen, detailhandel als nevenactiviteit. 1

2 Verbod op vestiging van weidewinkels wordt gecontinueerd (grootschalige solitaire winkels en clusters van winkels in landelijk gebied). Verkoop van streekproducten bij boerderijen mag wel. Vergaderdoel: ter informatie Het beleid van 2009 wordt toegelicht door Maartje van de Ven. Het beleid is in 2008 opgesteld en in 2009 vastgesteld. Opvallend is dat de leegstand in Regio Alkmaar is gegroeid van 3 naar 5%. Dit kan lokale problemen veroorzaken. Bestaande winkelpanden zijn gemeten door Locatus. Locatus verzamelt zelf informatie over alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven door op locatie onderzoek te doen. De cijfers dateren van 1 januari Winkelpanden, waarin pop-up stores zich hebben gevestigd, worden niet als leegstand gezien. Dit geldt ook voor winkelpanden die te huur staan en geen te huur melding op het pand hebben. De verwachting is dat de leegstand elk jaar met 0,7% groeit. Oorzaken hiervan zijn o.m. Internetdetailhandel, vergrijzing, groei van het aantal meters winkels (10%) terwijl de omzet niet stijgt en de economische recessie (er wordt meer geld besteed aan hypotheek, ziektekostenverzekeringen en minder aan winkelen). Het beleid uit 2009 is geëvalueerd en geactualiseerd. Een verbeterpunt is dat regionale afstemming voor uitbreiding van m2 detailhandel van naar m2 gaat en vanaf m3 in de 2 hoofdwinkelcentra in Heerhugowaard en Alkmaar vereist is. In januari 2011 is een Regionale Detailhandelsvisie voor Regio Alkmaar opgesteld, waarbij reeds is afgesproken dat over nieuwe detailhandelsplannen boven 1500 m2 moet worden afgestemd. De provincie wil eens per 5 jaar van elke regio een detailhandelsvisie. Dat betekent voor Regio Alkmaar dat in 2016 een nieuwe visie moet worden gemaakt. In die visie moet worden aangegeven voor welke detailhandelsstructuur wordt gekozen. Kies plekken voor detailhandel en houd niet alles overeind. Zorg voor een goede onderbouwing (feiten bv bevolking is toegenomen ipv ondernemer zegt het ) van uitbreiding of keuze voor detailhandelslocaties. De Ladder duurzame verstedelijking vraagt dit. Hierop gaat getoetst worden. Verder geeft de Provincie aan dat ze internet-detailhandel het liefst in de huidige winkelcentra ziet. Er wordt weer een koopstromenonderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan is ook de marktruimte te bepalen. Voor niet dagelijkse boodschappen gaan mensen steeds verder van huis. Wijkwinkelcentra hebben het moeilijk en bepaalde branches ondervinden concurrentie van internet. VRAGEN / OPMERKINGEN Wethouder Schouten: hoe verhoudt zich detailhandel op een bedrijventerrein t.a.v. het verbod hiervan? Antw.: Dat moet met handhaving worden opgelost. Wethouder Beers: leefbaarheid op bedrijventerreinen is belangrijk. Zijn wij niet te halsstarrig m.b.t. de uitgangspunten voor internetwinkels? Antw.: de Provincie geeft prioriteit aan internetwinkels in winkelcentra. Wethouder Kloos: hoe wordt omgegaan met bouwmarkten op een bedrijventerrein, aangezien bouwmarkten tegenwoordig ook andere goederen verkopen? Soms moet je wel ingrijpen. Praktisch gezien ligt dit met bouwmarkten vaak lastig. Antw.: de provincie vindt dit een handhavingsissue. Vaak mag een bouwmarkt 5 à 10% andere goederen verkopen. Wethouder Stam: hoe ga je om met branchevervaging? Antw.: te veel regels opstellen is ook niet goed. Het is wel goed om met elkaar af te spreken hoe hiermee om te gaan in de Regionale Visie. Wethouder Dellemijn: gaat de Detailhandelsvisie ook verder in regelgeving? Antw.: De Detailhandelsnota is door Provinciale Staten vastgesteld. Dit wordt vertaald in een verordening. De Provinciale Ruimtelijke Verordening is door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De Provinciale Ruimtelijke Verordening ligt van vrijdag 27 februari tot en met donderdag 9 april 2015 ter inzage. 2

3 Wethouder Rasch: pro-activiteit wordt door de provincie op prijs gesteld. Welke gedeputeerden gaan over de verordening en welke over de Provinciale Detailhandelsvisie Noord Holland? Antw.: gedeputeerde Talsma gaat over de verordening en gedeputeerde Van Run over de Provinciale Detailhandelsvisie Noord Holland. Wethouder Kloos: betaalt de Provincie mee aan de regionale detailhandelsvisies? Antw: Er is een bedrag van ,-- per regio beschikbaar Wethouder Dellemijn: zijn er nog stimuleringsmaatregelen via de provincie mogelijk (zoals bijvoorbeeld HIRB)? Antw.: nee, er was een motie ingediend, maar voor herstructurering winkelcentra is de motie niet aangenomen. Er komt geen fonds met dit doel. 3. Toeristische visie Probleemstelling: Voor u ligt de toeristische visie en het toeristisch actieplan De toeristische visie is in 2014 op een interactieve manier opgesteld. Op basis van het actieplan waarmee het PORA op 2 december heeft ingestemd is de uitvoeringsparagraaf aangescherpt tot het Toeristisch Recreatief Actieplan Dit is op 3 februari in een overleg met de stakeholders positief ontvangen. Vergaderdoel: beslissen of het totale document (visie & actieplan) via de colleges aan de gemeenteraden in Regio Alkmaar kan worden voorgelegd. Gerlof Kloosterman geeft een toelichting. In de toeristische visie is de gemeente Uitgeest toegevoegd. Het Toeristisch Recreatief Actieplan 2015 is op 3 februari met stakeholders (ondernemers, vertegenwoordigers van marktorganisaties breed door de regio hen) besproken. Het actieplan is positief ontvangen. VRAGEN / OPMERKINGEN Wethouder Kloos zegt het een mooie stap voorwaarts te vinden, maar de het college van Alkmaar wil de tekst in de toeristische visie aangevuld zien met de beschrijving van het Alkmaars cultuur historisch profiel. Ambtelijk zal tekst worden aangeleverd. Wethouder Dellemijn: is de lijn Citymarketing Alkmaar met de toeristische visie losgelaten? Wethouder Kloos: dit zijn 2 verschillende dingen. Alkmaar doet niet mee in DMO en wil eerst Alkmaar Marketing op orde hebben. In deze toeristische visie participeert Alkmaar wel. Wethouder Rasch: goed stuk, maar overal staat dat het uit bestaande budgetten moet worden bekostigd. Daar moeten per gemeente wel afspraken over gemaakt worden. Wethouder Beers: er moet worden afgesproken wie wat gaat betalen en wat op onderdelen moet worden verrekend. Wethouder Kloos: het gaat om ambtenaren en plannen. Wethouder Stam: moet de toeristische visie een plek krijgen in de regionale uitvoeringsagenda? Zo ja, dan is het ook mogelijk over besteding een integrale afweging te maken. Wethouder Kloos: het moet breder worden besproken, maar de vraag is of het slim is om deze discussie in de regionale uitvoeringsagenda te plaatsen. Gerlof Kloosterman: vindt dat ook met stakeholders moet worden besproken hoe deze plannen worden gefinancierd. Zij zullen met nieuwe producten moeten komen. Voor gemeenten moet eerder worden gezocht in het financieren van regiomarketing en het inzetten van innovatie (highlights om de regio te presenteren om de icoonwaarde van de regio te vergroten). Gerlof Kloosterman voegt hieraan toe dat op waterinfrastructuur nog een slag kan worden gemaakt. Dat is een provinciale opgave, maar als regio kun je een gezamenlijk beeld neerzetten om knelpunten op te lossen. Het PORA EZ / T&R stemt in met het vergaderdoel, t.w. het via de colleges ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorleggen van de Toeristisch Recreatieve visie 2025 Regio Alkmaar: Parel aan Zee met inachtneming van de gewenste formulering van Alkmaar in het stuk. Aan de heer Kloosterman en de werkgroep wordt gevraagd een plan te schrijven over hoe regionaal geld bijeen te krijgen voor de uitwerking van het toeristisch actieplan. 3

4 Annemieke Verburg voegt hier nog aan toe dat als er een regionaal werkbudget beschikbaar was, geld gemakkelijker zou kunnen worden toegekend aan dit project.. Verder bestaat er onduidelijkheid over welke gemeente welke ambtelijke capaciteit levert in brede zin (niet alleen toeristisch). De gedachte is dat dat oneerlijk is verdeeld. Ook daarover wordt een notitie gewenst. Annemieke Verburg geeft aan: Een brede verrekening van ambtelijke inzet is onderdeel van het gesprek in het Secretarissen Overleg. 4. Kennisnetwerk Holland boven Amsterdam (voorheen Leisureboard) Probleemstelling: Pieter Dijkman was vertegenwoordiger namens PORA in de Leisureboard. Wie volgt hem op in het Kennisnetwerk? 10 April van tot uur is de eerste vergadering van dit netwerk. Vergaderdoel: bepalen wie in het kennisnetwerk plaats neemt. Adriana Stam heeft aan de leden van het toeristisch kennisnetwerk input geleverd voor de 1 e vergadering. De vraag is per mail aan de PORA-leden uitgezet. Wethouder Rasch meldt zich aan voor deelname in het kennisnetwerk, met als kanttekening dat Bergen nog geen deelgenoot is van het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord. 5. Agenda Groen Probleemstelling: Toelichting door de heer G. Kloosterman. Vorig jaar is u gemeld dat een evaluatie van de Gebiedscommissies gaat plaats vinden. Een Gebiedscommissie adviseert Gedeputeerde staten over de Agenda Groen (natuur, recreatie, water en landbouw). De Gebiedscommissie Laag Holland heeft aangegeven door te willen gaan. De Gebiedscommissie Kennemerland (regio s Noord en Zuid Kennemerland) is van mening dat het opgebouwde netwerk zinvol is, maar dat door de keuze voor het werkgebied de adviesfunctie niet effectief ingevuld kan worden. Zuid Kennemerland adviseert via de aanwezig overlegstructuren in MRA verband. De betrokken bestuurders in Noord Kennemerland hebben aangegeven de adviesfunctie ook via de bestaande structuren in de Regio Alkmaar op te willen pakken. In het PORA overleg kan de bestuurlijke afstemming plaats vinden. Om op een vergelijkbare manier te kunnen voorzien in de netwerkfunctie van de gebiedscommissie is in afstemming met de maatschappelijke partners op het gebied van natuur, recreatie, water en landbouw gewenst. Het voorstel is om op ambtelijk niveau te verkennen of en op welke wijze deze wens ook bij de maatschappelijke partners aanwezig is. Als deze opvatting gedeeld wordt, kan daarna een gezamenlijk voorstel aan het PORA voorgelegd worden. Vergaderdoel: besluiten over of opdracht moet worden gegeven tot uitwerking van het bovenstaande. De wethouders Zeeman, Nagengast en Dickhoff hadden zitting in de inmiddels opgeheven Gebiedscommissie Kennemerland. Op ambtelijk niveau moet met de maatschappelijke organisaties worden nagedacht over de werkwijze. Het PORA gaat akkoord met het vergaderdoel. Er komt een uitwerking en deze komt in dit PORA terug. 4

5 6. Werklocaties Probleemstelling: Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst op 2 februari jl. is afgesproken dat er een marketingstrategie wordt opgesteld om de werklocaties verkocht te krijgen. Hiervoor wordt een extern bureau ingehuurd. In bijgaande notitie wordt voorgesteld de kosten van dat bureau te delen onder de 7 gemeenten in Regio Alkmaar. Dit zal nog wel door elk college apart moeten worden vastgesteld. Vergaderdoel: Instemmen met het voorstel tot verdeling van de kosten voor een marketingstrategie en dit voor te leggen aan de 7 colleges. Wethouders Rasch en Schouten geven aan dat het niet zeker is dat zij meedoen in dit traject. Het PORA besluit de het voorstel tot verdeling van de kosten aan de 7 colleges voor te leggen en de opdrachtformulering in dit PORA terug te laten komen, met de volgende aandachtspunten: toegezegde HIRB subsidie (wethouder Stam) de uitvoerder hoeft niet persé een marketingbureau te zijn. Wellicht dat het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord hierin een rol zou kunnen vervullen (wethouder Dellemijn) 7. Voorstel Economisch Regionaal Uitvoeringsagenda Probleemstelling: In de vorige vergadering van PORA EZ is besloten dat een nieuwe Uitvoeringsagenda moet worden gemaakt. Voorgesteld wordt om dit uit te besteden. Vergaderdoel: - mee te geven randvoorwaarden, suggesties etc. bepalen - instemmen met de voorgestelde opzet. Wethouder Stam geeft aan dat het belangrijk is dit goed te doen. Een stukje ondergrond hierbij is belangrijk. Vanuit een Economische Regionale Uitvoeringsagenda zou gericht aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord kunnen worden meegegeven wat wij willen dat zij gaan doen. Ook moet wat meer visie in het stuk worden opgenomen. Bianca Koopman voegt hieraan toe dat de visie duidelijker omschreven zal moeten worden. Om dit regionale stuk te maken, is capaciteit nodig. Het voorstel is dat in te huren. Het PORA gaat akkoord met de voorgestelde opzet en legt de verdeling van de kosten aan alle colleges voor. 8. Terugkoppeling uit overleggen Vergaderdoel: Ter informatie Vanuit het PORA EZT&R wordt inbreng geleverd in BCO-G, Dwarsverbandenoverleg, Leisureboard. Sinds de vorige vergadering hebben de volgende overleggen plaatsgevonden: 1. BCO-G: Agenda BCO-G van 13 maart 2015 Vergadering van 19 februari 2015 is niet doorgegaan. 2.BCO: Volgende vergadering BCO is na de provinciale verkiezingen. Datum nog niet bekend. 3.Leisure: De eerstvolgende afstemmingsbijeenkomst NHolland Noord is op 10 april Lobby-overleg: Het volgende lobby-overleg is op 22 april

6 5.RPA: Verslag stuurgroep RPA 4 december 2014 Volgende vergadering is op 16 april 2015 V.k.a. 9. Concept verslag PORA EZT&R 4 februari 2014 Vergaderdoel: Ter vaststelling. Nav: Wethouder Van de Ven heeft aangegeven dat voor alle gemeenten mogelijk is om aan te sluiten bij het cultuurconvenant Taqa. Dit is reeds gecommuniceerd met de wethouders cultuur binnen regio Alkmaar. Het onderwerp wordt niet meer geagendeerd in het PORA EZ. Gemeenten die willen weten hoe die aansluiting in praktijk kan worden gebracht, kunnen contact opnemen met de heer G. ter Veer via Het concept verslag wordt vastgesteld. 10. PORAstructuur, laatste vergadering in deze setting Toelichting: Vanaf 13 mei zullen de PORA vergaderingen per thema georganiseerd worden. Dat betekent dat dit de laatste vergadering in deze structuur is. De uitnodiging komt de volgende keer via Marijke Meelissen naar u toe. Vergaderdoel: ter info Annemieke Verburg licht dit agendapunt toe. De werkwijze en het voorzitterschap wijzigen per 13 mei. De bestuurlijke trekkers zitten die agendapunten voor waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Het technisch voorzitterschap wordt even vooruit geschoven. Burgemeester Ter Heegde zal op 13 mei een terugkoppeling geven over greenport en zit dit onderwerp dan voor. 11. Rondvraag en sluiting Dag van de verbinding Aansluiting Uitgeest bij Ontwikkelingsbedrijf? Nu of na evaluatie 2016? Wethouder Schouten kan hierover nog niets vermelden. Standpunt van de gemeente Uitgeest komt in één van de eerstvolgende PORA s aan de orde. Truus Valkering treedt einde dit jaar af als lid van de RvC van het Ontwikkelingsbedrijf. Zij is een van de vertegenwoordigers van de gemeenten in de RvC (de andere is Gerrit Valk). Ambtelijk wordt een voorzet voorbereid over hoe tot benoeming van een nieuw lid te komen. 6

7 Actielijst Datum Actiepunt Wie Gereed Toeristische visie Regio Alkmaar Vóór de verkiezingen een (tussen) resultaat geven Of de gemeente Graft de Rijp ook meebetaalt, is niet bekend. Dit zal worden gecheckt De werkgroep verzamelt alle opmerkingen en komt de volgende keer met een procesvoorstel, waarna door de colleges van B & W een standpunt wordt ingenomen Visie verscherpen en compacter maken met concrete actiepunten. Tevens aanbrengen van focus en overleg met ondernemers Toeristische visie naar colleges Financiering regionale marketing toerisme (uitwerking wijze van bij elkaar krijgen van regionaal geld) Ondernemen werkt! In verband met de naderende verkiezingen en de samenwerkingsontwikkelingen Bergen Heiloo Castricum wordt door het PORA EZ terughoudend op dit verzoek gereageerd. De portefeuillehouders nemen het mee terug hun colleges in. Wellicht is in de sociale hoek geld te halen. Dit onderwerp moet ook in PORA Sociaal aan de orde worden gesteld. EZ- en Sociaal ambtenaren wordt gevraagd een concreet financieringsvoorstel te maken en in het volgende PORA EZ (april) in te brengen. Jacqueline Boots wordt ook aangeraden om geld te zoeken in de kring van stakeholders Werklocaties 1. Afronding fase 1 Rapport na collegebehandeling, met begeleidende brief naar de gemeenteraadsleden, een openbaar karakter. 2. Communicatie Bijeenkomst beleggen ter bespreking van de vervolgstappen en de regionale inzet. Fase 2 3. Extern adviseur erbij halen Agenderen in de regionale raadsinformatie bijeenkomst in maart. G. Kloosterman Maart April juni. juni15 Z.s.m. Z.s.m. Z.s.m Opdrachtformulering in dit PORA terug laten komen. Mei

8 Regionaal Economische Uitvoeringsagenda Regio Alkmaar De wethouders Klijnstra en Rasch bekijken of en hoe er extra capaciteit vanuit BUCH kan worden geleverd. In de volgende vergadering wordt een tijdsplanning en capaciteitsplanning voorgelegd Voorstel verdeling kosten voor uitbesteden gaat langs de 7 colleges. Planning: in september stuk gereed Agenda Groen Er komt een uitwerking en deze komt in dit PORA terug. Weth. Klijnstra / Rasch Sept 2015 G. Kloosterman Juni Notitie over inzet ambtelijke capaciteit maken Juni Afspraken maken over totstandkoming Regionale detailhandelsvisie iov de Provincie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 24 maart 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 maart 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Notuliste: de heer drs.

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie