Concept Notulen Bijlage 1 PORA Wonen Agendapunt 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Notulen Bijlage 1 PORA Wonen 01-04-2015 Agendapunt 2"

Transcriptie

1 Concept Notulen Bijlage 1 PORA Wonen Agendapunt 2 PORA Vergadering van Portefeuillehoudersoverleg Wonen Regio Alkmaar Woensdag 4 februari 2015, 12:00 14:00 uur Stadhuis Castricum, Raadhuisplein 1 Castricum Deelnemers Wonen : Mw. E.C. Konijn - Vermaas Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. G.E. Oude Kotte Gemeente Heerhugowaard Mw. M. Stam Gemeente Heerhugowaard Dhr. P. van Huissteden Gemeente Bergen Dhr. P.J. Beers Gemeente Langedijk Dhr. M.R. Opdam Gemeente Heiloo Mw. E. Hollenberg Gemeente Castricum Dhr. A.A. Tromp Gemeente Uitgeest, verv. Dhr. W.J.M. Spaanderman Dhr. E. Willebrands Regiocoördinator Mw. M. Meelissen Notuliste Genodigden : Dhr. P. Jochems Projectleider Hvverordening Afwezig Dhr. W.J.M. Spaanderman Gemeente Uitgeest Afschrift vastgesteld verslag op: 1. Opening / mededelingen en vaststelling agenda Wethouder Konijn opent de vergadering en heet een ieder welkom. Vaststelling agenda Wethouder Van Huissteden wil graag bij de vaststelling van de agenda de projecten in de Regio Alkmaar over langer thuis blijven wonen aan de orde stellen Wethouder Huissteden is van mening dat dergelijke projecten tot dusdanige initiatieven moeten leiden, dat er aangepaste woningen komen. Met Stichting KIEN en Actys Wonen is contact gelegd. Dhr. Jochems licht dit agendapunt nader toe. Stichting KIEN is een brancheorganistie voor elektrotechnische installateurs en ondersteunt elektrotechnische installateurs vanuit de overtuiging dat installateurs dé schakel zijn tussen vernieuwende technologieën en de praktische toepassing daarvan. In 10 regio s in Nederland zijn er 1000 woningen gerealiseerd met deze techniek. Actys Wonen verhuurt en beheert ruim vrije sector huurwoningen vanuit 7 vestigingen in Nederland. Dat doen zij in opdracht van diverse partijen. Actys Wonen hecht veel waarde aan het snel en adequaat oplossen van technische problemen tijdens de huurperiode. De vraag is om in de Regio Alkmaar samen met deze organisaties op te trekken. Kan het PORA Wonen de intentie uitspreken met Stichting KIEN en Acys Wonen in de regio op te trekken? Een eerste stap is om bedrijven te clusteren en samen te werken. Afspraak 1

2 Dit punt wordt voor de eerstvolgende PORA Wonen-vergadering op 1 april geagendeerd met onderbouwing van onderliggende documenten (o.m. een visiedocument over de meerwaarde ervan). In het PORA Wonen volgend op die van 1 april vindt dan besluitvorming plaats. Mededelingen a. Evaluatie RUC Wethouder Hollenberg stelt het uitbesteden van urgentie door de gemeente Alkmaar aan een extern bureau aan de orde. Uitbesteden is niet regionaal afgestemd. Vraag is dan ook: blijven wij de RUC in stand houden? Wethouder Oude Kotte meldt dat een ambtelijke notitie hierover in voorbereiding is. Er is een feitenrelaas gemaakt. Er is ook een brief van de gemeente Heerhugowaard met de vraagstelling of de gemeente Alkmaar deel blijft uitmaken van de RUC nu zij zelf een extern bureau heeft ingeschakeld. Dhr. Willebrands meldt dat het standpunt van de RUC gisteren is vastgesteld. Daarom is de evaluatie RUC tijdens dit PORA Woningen als mededeling geagendeerd, mede omdat nog niet alle meningen over het wel of niet in stand houden van de RUC aanwezig zijn. In elk geval heeft de RUC tot 1 juli 2015 nog een functie. De nieuwe Huisvestingsverordening zal over het schrappen of het blijven voortbestaan van de RUC duidelijkheid geven. Wethouder Konijn geeft aan dat Alkmaar de woonurgentie per 1 januari 2015 heeft uitbesteed aan het Vierde Huis. Sinds 1 januari 2015 voert het Vierde Huis de urgentieverlening uit in opdracht van de gemeente Alkmaar. Tot 1 juli 2015 wordt de samenwerking met de RUC door Alkmaar in stand gehouden. Per 1 juli 2015 gaat Alkmaar uit de RUC en vindt gehele uitbesteding plaats. Wethouder Opdam zegt uitbesteding van woonurgentie door Alkmaar geen goede manier te vinden, aangezien het pré advies niet vooraf met de regio is gecommuniceerd. Ook de gemeente Heerhugowaard spreekt haar verbazing uit over het feit dat Alkmaar zelf de verantwoordelijkheid hierin neemt en spreekt vooralsnog een nee uit tegen externe uitbesteding. Mocht toch sprake zijn van uitbesteding, dan wel in eigen huis. Externe uitbesteding is een tijdelijke oplossing. Wethouder Tromp is in de evaluatie benieuwd naar de inhoudelijke afweging. Afspraak De evaluatie wordt voor de eerstvolgende PORA Wonen-vergadering op 1 april geagendeerd met onderbouwing van onderliggende documenten b. Memo Vroonermeer Noord Wethouder Van Huissteden vraagt zich af hoe de toename van maximaal 90 woningen in Vroonermeer Noord zich verhoudt tot het aantal dat in de RAP is opgenomen en vraagt of dit consequenties heeft voor woningbouw bij andere gemeenten. Afspraak Deze vraag wordt door wethouder Konijn teruggenomen. Richting de wethouders wordt een memo opgesteld. Mocht deze memo nog vragen opleveren, dan komen deze terug in het PORA Wonen. Actie: regiocoördinator Wonen 2. Verslagen Verslag van het PORA Wonen van 5 november 2014 Doel: vaststellen Het verslag wordt door het PORA vastgesteld. 2

3 N.a.v. de actiepuntenlijst: 57 en 58 schrappen. 3. Aanpassing passendheidstabellen Huisvestingsverordening a. Concept nota colleges b. Huidige Bijlage 1 c. Nieuwe Bijlage 1 Doel: bespreken en doorgeleiden naar colleges Dhr. Willebrands licht dit agendapunt toe. De Huisvestingsverordening komt jaarlijks terug en wordt door de portefeuillehouders aan de colleges van B & W voorgelegd. Het B & W voorstel wordt voorgelegd aan de colleges van B & W. 4. Reactie beleidsevaluatie RAP Doel: bespreken en vaststellen Wethouder Van Huissteden vraagt of een externe projectbegeleider (3 e bullit) en een extern bureau (4 e bullit) niet dubbelop zijn en is van mening dat de laatste zin op pag. 1 ( Tijdens ver ) positiever moet worden ingestoken. Het volgende wordt besloten: de laatste zijn achter bullit 3 ( en schakelt daartoe een externe procesbegeleider in via het Woonfonds ) schrappen bullit 4 schrappen laatste zin op pag. 1 schrappen en een positieve insteek in het verhaal brengen alsmede de afgesproken kaders meegeven aan de provincie. Vraag hierbij is: hoe kunnen wij nut en noodzaak vinden? Conclusie Er wordt afgesproken dat een inventarisatie wordt gemaakt van de voorhanden zijnde documenten, waarbij het nut ervan wordt bezien. Hiervan wordt een niet te zwaar opgetuigd verzameldocument gemaakt met bevindingen en advies voor het eerstvolgend PORA Wonen. Reactie aanpassen en verzenden. 5. Voortgang project Huisvestingsverordening 2015 a. Concept aanbiedingsnota colleges b. Concept modelverordening Doel: bespreken en doorsturen naar gemeenten. Gezamenlijk met PORA Zorg Dhr. Jochems geeft een toelichting. Het gaat om 1 regionaal model dat op 4 maart gezamenlijk kan worden afgehecht. Proces 4 maart vervolgbijeenkomst van 3 december met de gemeenteraden (raadsinformatieavond). Het document zelf wordt niet meegestuurd naar de raadsleden, wel wordt een document met de stand van zaken alsmede een planning verzonden. Colleges B & W Commissies 3

4 Eind juni: gemeenteraden Gezamenlijk agendapunt met PORA Zorg Het PORA Zorg schuift bij de behandeling van dit agendapunt aan. Dhr. Jochems geeft een presentatie en gaat in op: opbouw huisvestingsweg 2014 wat willen we opnemen? hoofditems schaarste? feiten in de regio i.v.m. schaarste cijfers in de regio i.v.m. schaarste het principe van de toewijzing het systeem / reguliere woningzoekenden: introductie van loting is een wijziging (maximaal 5% van het vrijkomende aanbod, dat betekend ongeveer 2 woningen per week). regionale binding? huidige praktijk t.a.v. de bindingseis binding speciale woningzoekenden zorgwoningen Toewijzing via Wmo-gesprek Toewijzing bij beschut wonen VRAGEN / OPMERKINGEN Wethouder Stam: wordt in relatie met de vraag waar de schaarste vandaan komt bij alle gemeente hetzelfde systeem toegepast? M.a.w.: is er verband te leggen met de schaarste en het toegepaste systeem? Antw.: de toegepaste systemen zijn vergelijkbaar. Met het systeem kun je schaarste niet oplossen. Wethouder Opdam opteert voor meer inzet om incourante woningen aantrekkelijk te maken en meer energie steken in inschrijftijd, waardoor loting niet hoeft. Wethouder Oude Kotte vraagt of loting een oplossing biedt voor een incourant vraagstuk. Loting wordt toegepast bij een starter die niet achter in de rij hoeft aan te sluiten. Het is beter om actief mee te loten én tegelijkertijd geschreven te staan. Wethouder Stam vraagt op welke wijze de verbinding wordt gelegd met geld t.a.v. de uitvoering van de regels? Antw.: het is een verdelingsafspraak. Je weet niet of de woningen er zijn. Wethouder Konijn: als je langer zelfstandig blijft wonen, kun je lang wachten om in aanmerking te kunnen komen voor een nultredenwoning. Ben je 60, zonder gebreken, en wil je naar een nultredenwoning, dan ben je afhankelijk van de inschrijvingsduur. Is het mogelijk een label toe te passen? Antw.: een label toepassen is niet mogelijk. Dat systeem is losgelaten, aangezien leeftijd als criterium discriminatie is. Het gaat om de noodzaak. Als je iets gaat mankeren, is het mogelijk om versneld voor zo n woning in aanmerking te komen. Zijn de Wmo-raden in de Huisvestingsverordening gekend? Antw.: ja, er zijn gesprekken geweest met 2 Wmo-raden, t.w. die van Bergen en Alkmaar. Wethouder Hollenberg: vallen ex-gedetineerden ook onder de doelgroep woningzoekenden en krijgen zij ook urgentie? Antw.: Ex-gedetineerden als specifieke groep hebben nu geen voorrang. Alleen exgedetineerden vanuit Exodus komen op dezelfde basis als uitstroom uit andere instellingen, zoals DNO, Blijf etc. in sociale huurwoningen in onze regio terecht. Gereguleerd via het 4

5 Transferpunt. De Huisvestingsverordening voorziet hier nu en ook straks in. Er zijn natuurlijk meer ex-gedetineerden dan alleen zij die via Exodus op de woningmarkt komen, daarvoor worden geen uitzonderingen gemaakt. T.a.v. pag. 10 / 3.8 Loting Moet er meer informatie over loting worden toegevoegd? Wethouder Stam: wellicht loting als tijdelijk systeem om de juiste match te kunnen maken. Pag. 10 / 3.8 Loting wordt iets meer toegelicht. T.a.v. pag. 7 / 3.3 Loslaten Regionale binding Helder toelichten. Is de Huisvestingsverordening goed genoeg om in te brengen in de colleges? Het PORA Wonen en Zorg zijn van mening dat met bovenstaande aanpassingen de Huisvestingsverordening in de colleges kunnen worden ingebracht. Wel moet bij de inleiding duidelijk de reden waarom worden vermeld en de wijziging t.o.v. de oude verordening moet goed zichtbaar zijn alsmede de reden waarom. Planning Zie onder proces. Per gemeente wordt per college 1 planning verzonden. Deze wordt met elkaar gedeeld. 6. Rondvraag en sluiting Wethouder Opdam vraagt hoe verder wordt gegaan met de jaarlijkse betaling SVNK. Antw.: dit wordt inschrijving in betaling per 10 jaar. De eerstvolgende PORA Wonen-vergadering is op woensdag 1 april 2015 tijdstip en locatie volgen Actiepunten Datum Actiepunt Wie Gereed Vastgesteld verslag van het PORA op de Regiosite publiceren (www.regioalkmaar.nl). Per keer afwegen bij de behandeling van het verslag SVNK levert cijfers en geeft aan of men kan instemmen met het voorstel over Zorgwoningen in de verordening Raadsvoorstel wijzigingen Huisvestingsverordening Met de opmerking van de gemeente Castricum (het aantal personen van gezinnen uit de regio trapsgewijs terugbrengen van 5, 4, 3) wordt het voostel aangepast. De reactie van de gemeente Heiloo wordt afgewacht Externe commissie bezwaarschriften Te zijner tijd opnieuw agenderen Gezamenlijke agenda 2014 SVNK en PORA Ambtelijk wordt eea in voorbereiding genomen en teruggelegd bij het PORA met een planning Monitor Document aanvullen met het document dat aan de orde komt n.a.v. een gesprek met gedeputeerde Geldof Memo Vroonermeer Noord EW allen SVNK Continu najaar Maart 2015 juni Juni 14 5

6 Vraag hoe de toename van maximaal 90 woningen in Vroonermeer Noord zich verhoudt tot het aantal dat in de RAP is opgenomen en de consequenties hiervan voor woningbouw bij andere gemeenten wordt door wethouder Konijn teruggenomen. Richting de wethouders wordt een memo opgesteld. Mocht deze memo nog vragen opleveren, dan komen deze terug in het PORA Wonen. 6

PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97

PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97 Concept Notulen PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97 Deelnemers Dhr. V. Kloos Dhr. J.N. Schouten Mw.

Nadere informatie

2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen.

2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen. portefeuillehoudersoverleg wonen vergadering 24 september 2014 Agenda voor de vergadering 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht 2005REG09 CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht Aanwezig: Dhr. M. van de Groep (voorzitter), dhr.mr. J.H. Ekkers

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1.

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024 Gemeente Bussum Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting Brinklaan

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte/Ruimtelijke Ontwikkeling Datum: 18-10-2012 NR. TITEL: Prestatieafspraken met KW 2013-2015 KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Regio Kop van Noord-Holland. Regionaal Actie Programma Afspraken over de woningproductie in de regio

Regio Kop van Noord-Holland. Regionaal Actie Programma Afspraken over de woningproductie in de regio Regio Kop van Noord-Holland Regionaal Actie Programma Afspraken over de woningproductie in de regio zoals door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Den

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011.

Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011. Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011. Locatie: Dorpshuis, Thijsweg 19 te IJzerlo/Aalten. Aanvang: 18:30 uur. 1. Opening 2. Vaststellen agenda

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Verslag vergadering WSW-raad op dinsdag 19 november 2013

Verslag vergadering WSW-raad op dinsdag 19 november 2013 op dinsdag 19 november 2013 Aanwezig: Cees van den Heijkant, (voorzitter); Yvonne van Geel; Joop van Dijk; Hans Gerritsen ; Frank van Kerkhof; Dick Kevelam; Bert Mulder; Adrie van Harn; Jeroen Breekveldt;

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Borne, 1 maart 2011.

Borne, 1 maart 2011. Borne, 1 maart 2011. Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen e-mail wmoplatform@borne.nl telefoon 074 2668588 Onderwerp Jaarverslag

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 maart 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM 19.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie