BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J Lamboo (hoofd Middelen, Beheer & Control) Afwezig: H.B. Eenhoorn en J. Wienen Nr. Agendapunt Besluit 01 Opening en vaststelling agenda 02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 31 maart 2011 en vertrouwelijke besluitenlijst Voorstel: vaststellen besluitenlijsten 03 Mededelingen/Ingekomen stukken/binnengekomen uitnodigingen/ Uitgegane stukken/verslagen De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld M01 initiatiefvoorstel aanpassing geschillenprocedure. Voorstel ter bespreking voorleggen aan het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen. Het Dagelijks Bestuur neemt het standpunt in dat de essentie van de Gemeenschappelijke regeling gericht is op gezamenlijke besluitvorming. In de Gemeenschappelijke regeling zitten bepalingen die zorgvuldige besluitvorming waarborgen. De samenwerking in de regeling Holland Rijnland heeft een ander karakter dan de in het initiatiefvoorstel genoemde andere organen. Holland Rijnland heeft veel meer het karakter van een politiek besluitvormingsgremium waarvan de besluiten zich veel minder lenen voor een geschillencommissie in de vorm zoals voorgesteld. Als er geschillen zijn moeten die ook politiek opgelost kunnen worden. Daarnaast wordt opgemerkt dat de huidige termijnen in Holland Rijnland om tot besluitvorming te komen zeer lang zijn. Om na zorgvuldig en langdurig doorlopen stappen nogmaals een 1 DB

2 proceduremogelijkheid te bieden zal dat de besluitvaardigheid zeker niet doen toenemen. Akkoord met de voorstellen. 04 Terug- en vooruitblik overleggen Voorstel: bespreken. Toevoegen dat op 11 e mei. Rondrit wethouders V&V en Regionale Structuurvisie in de Rijnstreek. 8 april is procesonvenent Provinciale Structuur Visie Zuid-Holland getekend met Gedeputeerde Staten. Portefeuillehouder Uit den Boogaard meldt dat in het overleg tussen de regio s en gedeputeerde Evertse over de groengelden gebleken is dat de provincie zich toch richting staatssecretaris Bleeker sterk gaat maken voor het nakomen van met overheden gemaakte afspraken. Het Dagelijks Bestuur is zeer verheugd met deze koerswijziging. Teruggeblikt wordt op het overleg met het college van de gemeente Wassenaar inzake de RijnlandRoute. Dit was een constructief gesprek. Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft daarin toegezegd bereid te zijn een voorstel voor te bereiden om vanuit Wassenaar 3 miljoen voor de realisatie van de RijnlandRoute beschikbaar te stellen. Hieraan worden wel stringente voorwaarden verbonden met betrekking tot een goede inpassing van de aansluiting bij de Maaldrift en inpassing bij Voorschoten. Wassenaar zal dit bevestigen in een toegezegde brief. Voor wat betreft een bijdrage aan de RijnlandRoute vanuit Haaglanden is geconstateerd dat hierover nog met Haaglanden gesproken moet worden. Waarbij het in de lijn ligt dat het college van Gedeputeerde Staten dit doet. Portefeuillehouder Uit den Boogaard meldt dat het geplande overleg met de wethouder van de gemeente Leiden over de Oostvlietpolder nog moet plaatsvinden. De eerder geplande datum is vanwege agenda-afstemming niet doorgegaan. 2 DB

3 05 Integrale benadering projecten Holland Rijnland/ RijnlandRoute (vast agendapunt) Besproken. Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen is de lijn van het Dagelijks Bestuur in bijgevoegde persberichten beschreven. 06 Benutting vrijvallende middelen Brede Doel Uitkering Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over het voorstel 1. De vrijgekomen financiële middelen (totaal ) door het niet doorgaan dan wel een gewijzigde kostenverdeling van enkele voor BDU- subsidieaangemelde projecten uit de gemeente Alphen aan den Rijn te benutten voor alternatieve projecten uit diezelfde gemeente; 2. De provincie van de wijze van benutting van de vrijvallende middelen in kennis te stellen. 07 Strategisch beleidskader watergebonden bedrijventerreinen Zuid-Holland 1. Kennis te nemen van de brief van de provincie Zuid-Holland van 24 november 2010 en van het rapport Naar een Strategisch beleidskader watergebonden bedrijventerreinen Zuid-Holland 2. In te stemmen met de brief aan de provincie Zuid-Holland Voor wat betreft besluitvorming door gemeenteraden en het Algemeen Bestuur met betrekking tot de inzet van RIF-gelden voor RijnlandRoute (1 e en 2 e tranche) en wellicht ook RGL-west wordt geconstateerd dat bepalend is wat hierover in het nieuwe coalitieakkoord provincie Zuid-Holland wordt opgenomen en hoe het nieuwe college van Gedeputeerde Staten daarmee omgaat. Direct nadat deze informatie beschikbaar kan bepaald worden hoe proces besluitvorming daarover zorgvuldig kan worden vormgegeven. Vooralsnog wordt ingeschat dat het Algemeen Bestuur d.d. 26 oktober 2011 besluitvormend zal zijn. Afhankelijk wanneer coalitieakkoord en opvattingen nieuw college van Gedeputeerde Staten bekend zijn zal een werkconferentie voor de colleges van burgemeester en wethouders (RIF-gemeenten) worden georganiseerd in juni 2011 of september Akkoord met voorstel. Het Dagelijks Bestuur constateert dat er in Zuid-Holland per regio verschillend naar dit onderwerp gekeken kan worden. De vraag is of in een regio als Holland Rijnland de eis van compensatie zo scherp moet zijn, zoals in deze sectorale nota wordt voorgesteld. In Holland Rijnland zijn er weliswaar veel aan water gelegen bedrijven, maar veel van deze bedrijven zijn niet meer watergerelateerd. Het Dagelijks Bestuur is het eens met het principe van compensatie. 3 DB

4 waarin een reactie wordt gegeven op genoemd rapport Maar als een terrein al jaren leeg staat en de markt aantoonbaar geen interesse heeft, dan moet het mogelijk zijn het terrein anders te ontwikkelen zonder dat compensatie wordt geëist. Ter illustratie wordt het Werninkterrein genoemd. Weliswaar een aan het water gelegen (voormalig) bedrijventerrein, maar zeer slecht ontsloten en om meerdere redenen minder tot niet geschikt als bedrijventerrein. De gemeente Leiden wil hier studentenhuisvesting vestigen. Indien op grond van het beleidskader watergebonden bedrijventerreinen compensatie moet plaatsvinden, dan wordt dat financieel volstrekt onmogelijk gemaakt. Bovenstaande in de brief aan Gedeputeerde Staten opnemen. Portefeuillehouder wordt gemandateerd brief af te doen. 08 Regionale zienswijze op de ontwerp-woonvisie provincie Zuid- Holland 1. Kennis te nemen van de ontwerp-woonvisie van de provincie Zuid- Holland, in het bijzonder van de ambities en de consequenties daarvan voor de regio (bijlagen 1); 2. In te stemmen met de regionale zienswijze op de ontwerpwoonvisie (bijlage 2). Geconstateerd wordt dat in deze reactie een voorschot wordt genomen op nieuw beleid. Uitgangspunt in reactie dient te zijn het bestaande beleid. Wel kan in de reactie aangeven worden dat ook in deze regio mede als gevolg van de aansluiting van drie gemeenten in april 2010 gesproken wordt over nieuw beleid en een nieuwe verordening. En dat op basis van de eerste besprekingen daarover de richting waarin dit nieuw beleid tendeert wordt geschetst. Ten aanzien van punt vier vanuit het oogpunt van Wonen, Zorg en Welzijn aanpassen. Lokaal maatwerk moet sterker. Portefeuillehouder wordt gemandateerd brief aan te passen 09 Brief van Bewoners Belangenvereniging Bockhorst Beslispunt: Bijgaande brief te versturen als reactie op de brief van Bewoner Belangenvereniging Bockhorst. Akkoord met het voorstel met het mandaat aan de portefeuillehouder om de reactie op basis van de meest recente ontwikkelingen te actualiseren. Voor wat betreft het eerder ingenomen standpunt verwijzen naar standpunt Algemeen Bestuur 2 e tranche RIF-gelden. Dus dat de variant Churchill Avenue voorkeur heeft indien uit MER zou blijken dat de Churchill Avenue-variant qua verkeersoplossend vermogen minstens vergelijkbaar scoort met Zoeken naar Balans en financieel ook vergelijkbaar zou zijn. De portefeuillehouder wordt gemandateerd brief aan te passen. 4 DB

5 10 (Noordelijke) Ontsluiting Greenport 1. In te stemmen met bijgevoegd AB-voorstel met bijlagen met betrekking tot de Noordelijke Ontsluiting Greenport; 2. Het AB-voorstel met bijlagen met betrekking tot de Noordelijke Ontsluiting Greenport ter advisering voor te leggen aan het PHO Verkeer en Vervoer d.d. 20 mei 2011; 3. De portefeuillehouder te mandateren kleine aanpassingen in het voorstel te verwerken naar aanleiding van eventuele opmerkingen van het PHO Verkeer en Vervoer; 4. Onder voorbehoud van een positief advies van het PHO Verkeer en Vervoer, het voorstel voor te leggen aan het AB op 29 juni Regionale Verkeersmilieukaart Holland Rijnland 2008/2011 (RVMK) 1. kennis te nemen van de Regionale Verkeersmilieukaart 2008/ onder voorbehoud van een positief advies van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer de RVMK 2008/2011 vast te stellen. 3. onder voorbehoud van een extra financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten in 2011 te starten met de harmonisatie van de RVMK; en 4. dit voor te leggen aan het eerstvolgende portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer. Akkoord met voorstel. Akkoord met het voorstel met dienverstande dat de dekking niet akkoord is en of nog nader worden gecheckt dat dit is afgestemd met de Milieudienst West-Holland. Voor wat de dekking worden secretaris en portefeuillehouder middelen verzocht twee opties te bezien. Optie 1: betreft bezien of er binnen de begroting 2011 middelen te vinden zijn (= begrotingswijziging). Zo niet, dan Optie 2: aan het Algemeen Bestuur voor te stellen om, indien het portefeuillehoudersoverleg V&V de noodzaak onderschrijft, een deel van het rekeningresultaat 2010 hiervoor te bestemmen. Portefeuillehouder Financiën heeft mandaat om voorstel aan te passen aan de gevonden oplossing voor de dekking. 12 Ontwerp-begroting 2012 (Bijlage alleen verzonden aan DB-leden) Beslispunten 1. Akkoord met bijgevoegde ontwerp-begroting 2012 en de meerjarenbegroting Onder voorbehoud van positieve advisering door het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen, de ontwerp- Akkoord met voorstel. Begroting nog nalezen of een enkele tekst. Toegezegd is een notitie in het Dagelijks Bestuur over de afspraken die er worden gemaakt over de gezamenlijke uitgangspunten voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen binnen het gebied van de veiligheidsregio. 5 DB

6 begroting 2012 en de meerjarenbegroting ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 29 juni 2011, waarbij voor de opstelling uitgegaan is van de Kadernota begroting 2012, vastgesteld in het AB van 23 maart De ontwerp-begroting, conform artikel 29, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden. 13 Concept jaarrekening en verslag 2010 van Holland Rijnland (Bijlage alleen verzonden aan DB-leden) 1. In te stemmen met concept jaarrekening en -verslag 2010 van Holland Rijnland. 2. Het voordelige resultaat van aan de deelnemende gemeenten te verrekenen. 3. Concept jaarrekening en -verslag 2010 voor advies voor te leggen aan het portefeuillehouderoverleg Bestuur en Middelen. 4. Concept jaarrekening en - verslag 2010 na positief advies portefeuillehouderoverleg Bestuur & Middelen ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. 14 Managementrapportage per 1 april in te stemmen met de managementrapportage (Marap) van Holland Rijnland per 1 april in te stemmen met aanpassingen binnen de begroting 2011 met betrekking tot: a. het opstellen van een notitie Detailhandel en hiervoor 9.200,-- beschikbaar te stellen en dekking te vinden binnen de programmamiddelen voor de Ruimtelijke Agenda b. het opstellen van een notitie Kantorenstrategie en hiervoor extra middelen ad ,-- beschikbaar te stellen en dekking te vinden binnen de programmamiddelen voor de Ruimtelijke Agenda c. uw besluit over de fietsknooppuntensystemen, wat is gemeld in het Algemeen Bestuur van 30 november 2010, bij deze Marap te melden en de middelen hiervoor beschikbaar te Akkoord met voorstel. Met dien verstande dat op grond van besluit agendapunt 11 nog aanpassing van het voorstel mogelijk is. Akkoord met voorstel. 6 DB

7 stellen. d. het opheffen reserves ter besluitvorming voorleggen aan het Algemeen Bestuur 3. onder voorbehoud van positief van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 29 juni 2011 voor te stellen de Marap vast te stellen. 15 Geactualiseerd projectenboek 2011 (Bijlage alleen verzonden aan DB-leden) Beslispunt: Kennis te nemen van het geactualiseerde projectenboek Concept- agenda s Portefeuillehoudersoverleggen Voorstel: vaststellen. Akkoord met voorstel Akkoord met voorstel met dienverstande dat het Dagelijks Bestuur constateert dat er op de agenda s voor de portefeuillehoudersoverleggen enkele agendapunten voorkomen waarvan de stukken niet vooraf in de vergadering van het Dagelijks Bestuur zijn besproken. Uitgangspunt is dat voorstellen via het Dagelijks Bestuur aan de portefeuillehoudersoverleggen worden voorgelegd. Secretaris wordt verzocht om die stukken die op de agenda s voor één van de portefeuillehoudersoverleggen staan maar niet aan het Dagelijks Bestuur zijn voorgelegd schriftelijk per mail aan de leden van het Dagelijks Bestuur voor te leggen. Dit betreft in ieder geval agendapunt woonruimteverdeling (punt 8 pho Ruimte). Agendapunt 7 van portefeuillehoudersoverleg Ruimte m.b.t. Wonen, Zorg en Welzijn ook agenderen in portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. 17 Rondvraag Op verzoek van portefeuillehouder Uit den Boogaard in de volgende vergadering spreken over wie de portefeuillehouder en het aanspreekpunt is voor de Greenports. 7 DB

8 de secretaris, de voorzitter, Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 12 mei 2011 R. van Netten H.J.J. Lenferink Het eerstvolgende DB zal op 26 mei 2011 plaatsvinden 8 DB

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 Aanwezig: Afwezig: J.B Uit den Boogaard, M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen, R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 12 april 2012

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 12 april 2012 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 12 april 2012 Aanwezig: H.B. Eenhoorn (tot en met agendapunt 7), L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (voorzitter), mevrouw E. van Oortmerssen-Schutte, J.B. Uit den Boogaard,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d.

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. Aanwezig: Afwezig: R.A. van Gelderen, I. ten Hagen, T. Hoekstra, H.J.J. Lenferink (voorzitter), G. Veninga, C. den Ouden, R. van Netten (secretaris) J. Wienen Nr.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 Aanwezig: J. Wienen (voorzitter), M. Visserss, H.B. Eenhoorn, R.A. van Gelderen, C. Wassenaar, A. Baas (aanwezig tot agendapunt 11), M. Hogervorst (vanaf

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 maart 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 maart 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 maart 2013 Aanwezig: Afwezig: H.J.J. Lenferink (voorzitter), C.J.M.W. Wassenaar, M. Vissers, H.B. Eenhoorn, J.B. Uit den Boogaard. R. van Netten (secretaris), C.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 25 oktober 2012

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 25 oktober 2012 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 25 oktober 2012 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (voorzitter), mevrouw E. van Oortmerssen-Schutte, J.B. Uit den Boogaard, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 2 oktober Er zijn geen mededelingen

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 2 oktober Er zijn geen mededelingen BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 2 oktober 2014 Aanwezig: Afwezig: R.A. van Gelderen, I. ten Hagen, T. Hoekstra, H.J.J. Lenferink (voorzitter), G. Veninga, M. Hogervorst (manager Sociale Agenda),

Nadere informatie

(CONCEPT) BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 3 september 2015

(CONCEPT) BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 3 september 2015 (CONCEPT) BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 3 september 2015 Aanwezig: Afwezig: T. Hoekstra, J. Wienen (Voorzitter), I. ten Hagen, C. den Ouden, Trudy Veninga, F.W. van Ardenne (Secretaris), E. Kiers

Nadere informatie

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop).

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop). Concept - BESLUITENLIJST Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 15 februari 2012 Aanwezig (leden PHO EZ): gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 maart 2015

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 maart 2015 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 maart 2015 Aanwezig: Afwezig: R.A. van Gelderen, I. ten Hagen,, H.J.J. Lenferink (voorzitter), G. Veninga, C. den Ouden, F.W, van Ardenne (secretaris) J. Wienen,

Nadere informatie

Oplegvel. 4. Behandelschema: Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend. DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad

Oplegvel. 4. Behandelschema: Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend. DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad Oplegvel 1. Onderwerp Verdeling van subsidie voor regionale infrastructurele projecten en voor projecten Duurzaam Veilig voor het subsidiejaar 2017 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 29 mei 2012 nummer: 2012_BW_00060 Onderwerp Beslispunten inzake RijnlandRoute en RijnGouweLijn vergadering AB Holland Rijnland

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

2017). Datum: Informerend. Datum: Adviserend

2017). Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Regionale Bedrijventerreinenstrategie 2. Rol van het Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Naar aanleiding van de eindrapportage

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 (concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P. van As gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

1 Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 21 september 2011

1 Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 21 september 2011 CONCEPTBESLUITENLIJST (versie 3.0) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 21 september 2011 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Rijnwoude: de heer

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 MEI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 MEI 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 MEI 2017 Aanwezig: Afwezig: W. van Beek, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos, J. Munnik en

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

Datum: Adviserend. Datum: Informerend

Datum: Adviserend. Datum: Informerend Oplegvel 1. Onderwerp Informatienota Leader Holland Rijnland 2015-2020 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Voor de periode 2015-2020 is er 1,6 miljoen aan

Nadere informatie

1. Onderwerp Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan (UP RVVP) met bijlagen 2.

1. Onderwerp Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan (UP RVVP) met bijlagen 2. Oplegvel 1. Onderwerp Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan (UP RVVP) met bijlagen 2. Rol van het Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur samenwerkingsorgaan

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te, G. Besseling en J. ; secretaris:

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 MEI 2018

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 MEI 2018 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 MEI 2018 Aanwezig: Afwezig: Wnd. burgemeester Van Vliet-Kuiper, de wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé en locosecretaris

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja, de doelstellingen voor 2017 via het jaardocument 2017.

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja, de doelstellingen voor 2017 via het jaardocument 2017. il gemeente BrUnSSlilTI IP Oplegnotitie Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg; zienswijze op voorlopig jaardocument 2015 en concept-begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021. Brief nr.19. Registratiekenmerk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0150 Rv. nr.: 09.0150 B&W-besluit d.d.: 1-12-2009 B&W-besluit nr.: 09.1373 Naam programma +onderdeel: Bestuur & Dienstverlening, onderdeel Lokale en regionale samenwerking. Onderwerp:

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Actualisatie regionale woonagenda Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang.

Oplegvel. 1. Onderwerp Actualisatie regionale woonagenda Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang. Oplegvel 1. Onderwerp Actualisatie regionale woonagenda 2017 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Efficiencytaak De regionale woonagenda geeft een onderbouwing voor de

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014 DATUM 17 november 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr.ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren P.E.J. den Oudsten, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Afwezig: N. Slagter, locoburgemeester, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 MEI 2018

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 MEI 2018 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 MEI 2018 Aanwezig: Afwezig: Wnd. burgemeester Van Vliet-, de wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé en locosecretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 16-11-2017 Aanwezig: C. den Ouden (Voorzitter), R.A. van Gelderen, F. Buijserd, J.W.E. Spies, G. van Duin, L.A.M. Bakker (secretaris), C.G.F. de Kort (programmamanager

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Concept jaarrekening 2018 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Een financieel gezond samenwerkingsverband 4. Behandelschema: Datum: Informerend

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg HR gemeenten 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg HR gemeenten 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg HR gemeenten 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Sinds 9

Nadere informatie

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014.

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Besluitenlijst Algemeen Bestuur Bleizo Digitale besluitvorming van 6 november 2014 Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Digitale besluitvorming van 1 juli 2014 Het AB Bleizo stemt

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

nieuwkoop jljn 2016 vr: R 7 0N'OE.N., Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus AN LEIDEN

nieuwkoop jljn 2016 vr: R 7 0N'OE.N., Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus AN LEIDEN nieuwkoop Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN LEIDEN vr: R 7 0N'OE.N., ",_, Li! I L 4 jljn 2016 datum 23 juni 2016 uw brief/kenmerk registratienummer G16.0923 behandeld door

Nadere informatie

Als u vooraf inhoudelijke vragen heeft over de advisering, kunt u contact opnemen met de betreffende vakambtenaar.

Als u vooraf inhoudelijke vragen heeft over de advisering, kunt u contact opnemen met de betreffende vakambtenaar. Memo Postregistratienummer: 2014I00252 Aan: griffie CC: college; MT; CT; vakambtenaren Holland Rijnland Van: Arnoud Nierop Datum: 21 februari 2014 Betreft: VERSIE 21-2-2014 ambtelijke annotatie bij agenda

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg HR gemeenten 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg HR gemeenten 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg HR gemeenten 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Sinds 9

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/16/01510 Z/G/15/25151 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 16 februari 2016. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal.

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal. In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 Aanwezig: M. Goldschmeding, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017 Nr. e170018513 Casenr. 17e0003009 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer mr. J. van den Bosch, wethouder De heer

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders DATUM : 14 november 2017 TIJDSTIP : 10.00 uur Openbare besluitenlijst Aanwezig zijn: L.M. Driessen-Jansen Burgemeester C.J.M.W. Wassenaar Wethouder

Nadere informatie

Datum vergadering 15 mei 2012

Datum vergadering 15 mei 2012 Gemeente Langedijk Datum vergadering 15 mei 2012 Nummer 20 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers E.M. Overzier, burgemeester F. Westerkamp

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

H. Romeijn, Secretaris C. Visser, Communicatie

H. Romeijn, Secretaris C. Visser, Communicatie Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van 08 04 2014 Aanwezig zijn: L.M. Driessen-nsen, Burgemeester C.J.M.W. Wassenaar M.H. van der Eng L. Maat H.L. Zilverentant H.

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 15 februari 10 mei 6 juli 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 15 februari 10 mei 6 juli 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Plan van aanpak OV-visie Holland Rijnland Midden Holland en wijze van uitvoering 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang

Nadere informatie

#Kracht15". Bij dit punt kan de laatste zin van de eerste alinea worden verwijderd.

#Kracht15. Bij dit punt kan de laatste zin van de eerste alinea worden verwijderd. ^ \ BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 28 april 2015 Aanwezig: R.A. van Gelderen, I. ten Hagen, T. Hoekstra, H.J.J. Lenferink (voorzitter), G. Veninga, C. den Ouden, J. Wienen F.W, van Ardenne (secretaris),

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen d.d. 13 februari 2015 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Hillegom A. de Jong Noordwijk G. van Duin Kaag en Braassem H.P.M. Hoek

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 28 november 2014 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Noordwijkerhout A. Gotink Alphen aan

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 26-10-2017 Aanwezig: H.J.J. Lenferink (Voorzitter), C. den Ouden, R.A. van Gelderen, A.L. van Kempen, E.J. Nieuwenhuis (tot 10:30), F. Buijserd, J.W.E. Spies, G. van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d Aanwezig: Afwezig: BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 26-04-2018 R.A. van Gelderen (plv voorzitter tot en met agendapunt 05), H.J.J. Lenferink (Voorzitter vanaf agendapunt 05), A.L. van Kempen, G. van

Nadere informatie

Basistaak. Datum: Informerend

Basistaak. Datum: Informerend Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Datum vergadering 21 mei 2013

Datum vergadering 21 mei 2013 Gemeente Langedijk Datum vergadering 21 mei 2013 Nummer 20 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers E.M. Overzier, burgemeester F. Westerkamp

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 17 mei 2016

BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 17 mei 2016 BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 17 mei Aanwezig: De wnd. burgemeester, de heer M. Houtman De wethouder I, de heer W. van der Leij De wethouder II, de heer T. Meijdam De wethouder III, de

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst - College van B&W

Openbare besluitenlijst - College van B&W Datum 23-04-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie B&W kamer Voorzitter B. Koelewijn Openbare besluitenlijst - College van B&W 1. Besluitenlijst van de vergadering burgemeester en wethouders van 16 april 2019 19INT00476

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Adviescommissie Vervoersautoriteit woensdag 6 juni 2018, uur

Adviescommissie Vervoersautoriteit woensdag 6 juni 2018, uur AGENDA Adviescommissie Vervoersautoriteit woensdag 6 juni 2018, 19.30 20.30 uur Locatie: zaal A, MRDH Westersingel 12, Rotterdam Parkeren: kan op het parkeerterrein van de MRDH. Ingang via de poort naast

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? ' ř Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart 2015 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Voor een adequate sturing en beheersing van de activiteiten van de ODZOB is een

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 9 JANUARI College Leesmap/uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 9 JANUARI College Leesmap/uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 9 JANUARI 2018 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé en loco-secretaris Slagter

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.C.F. Broekhuizen, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel 1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 OKTOBER 2016.

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 OKTOBER 2016. OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 OKTOBER 2016 Aanwezig: Afwezig: M. Goldschmeding, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos en

Nadere informatie

Mevrouw K.M. van der Velde-Menting, burgemeester Mevrouw M.E. Spreij, gemeentesecretaris. B&W-vergadering van 19 augustus 2014

Mevrouw K.M. van der Velde-Menting, burgemeester Mevrouw M.E. Spreij, gemeentesecretaris. B&W-vergadering van 19 augustus 2014 datum plaats aanwezig 19 augustus 2014, Roelofarendsveen Roelofarendsveen De heer F. Moraal, locogemeentesecretaris De heer F.M Schoonderwoerd, wethouder De heer H.J.A. van Schooten, wethouder Mevrouw

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 9 mei 2017

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 9 mei 2017 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 16 mei 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen. Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang Het goed laten functioneren van het voor

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Datum: Adviserend. Datum: Informerend. 13 juli 2016

Datum: Adviserend. Datum: Informerend. 13 juli 2016 Oplegvel 1. Onderwerp Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies in het kader van de Collectieve preventie (CPGGZ) en inloopfunctie GGZ Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 januari 2014.

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 januari 2014. Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 januari 2014. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers F.S.A. Wissink mr. W.A.R. Visser

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 28-5-2013 B en W-besluit nr.: 13.0508 Naam programma: Programma Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp: Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) 2013 Het

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Voorstel Aan Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Onderwerp Datum Voorstel tot vaststelling van de begroting BWB 2017 1 juli 2016 en meerjarenbegroting 2017 2020 Inleiding De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt 15

Raadsvoorstel agendapunt 15 Raadsvoorstel agendapunt 15 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 17 mei 2016 Portefeuillehouder Drs. H. Nuijten Document-nr 016-025 Opsteller Mr. M. Olthuis Financiele stukken Veiligheidsregio Brabant-

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad,

Raadsvoorstel. Aan de raad, Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 765996 De heer H. ter Heegde, burgemeester Zienswijze indienen over de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie