Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek"

Transcriptie

1 Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie december 2013

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Vervroegen onderhoudscyclus Doel document Reacties branchepartijen bij consultatie van besluitvormingsdocument RZ15a 1e go Beleidsmatig voorstel pakket Reguliere activiteiten Projecten Tijdsfasering Reguliere activiteiten Wijzigingsverzoeken Innovatieverzoeken Projecten Integrale tarieven Verkorting doorlooptijd: wijzigingen productstructuur Geneesmiddelen in medisch-specialistische zorg en geriatrische revalidatie Doorontwikkeling Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Ontwikkeling kenmerkende zorgactiviteiten voor de medisch specialistische revalidatiezorg (MSRZ) Doorontwikkeling zorgactiviteitentabel Differentiatie zorgactiviteiten pathologie Doorontwikkeling productstructuur kaakchirurgie Paramedische zorg Taakherschikking DBC-Onderhoud 2 20

3 1 Inleiding Zorginstellingen en zorgverzekeraars werken sinds 1 januari 2012 met een vernieuwd DBC-systeem (DOT). Doordat de zorg zich blijft ontwikkelen, is het noodzakelijk dat de DBC-systematiek hier jaarlijks op wordt aangepast wordt. DBC-Onderhoud ontwikkelt om deze reden jaarlijks een nieuw DBC-pakket, waarin wijzigingen zijn verwerkt die zowel beleidsmatig het systeem raken als de productstructuur verder verbeteren. De inhoud van de release voor 2015 (de RZ15a) wordt gekarakteriseerd door de vertaling van een drietal beleidswijzigingen naar het bekostigingssysteem voor medisch specialistische zorg. Het gaat om integrale tarieven, dure geneesmiddelen en verkorting van de maximale doorlooptijd. Deze wijzigingen vragen om de nodige aandacht en daarom zijn in de RZ15a wijzigingen die bijdragen aan de optimalisatie en doorontwikkeling van het DBC-systeem tot een minimum beperkt. Implementatie van dergelijke wijzigingen wordt uitgesteld naar Voor deze lijn is door partijen en NZa gekozen, vanuit de wens om naast de genoemde beleidswijzigingen zoveel mogelijk rust te creëren. Wel is noodzakelijk onderhoud (dat niet kan wachten tot 2016) opgenomen bij de voorgenomen wijzigingen voor Vervroegen onderhoudscyclus De productstructuur en de tarieven van de RZ15a worden uiterlijk op 1 juli 2014 vastgesteld en uitgeleverd. Voor deze (vervroegde) uitleverdatum is bewust gekozen om op deze wijze zorgaanbieders en zorgverzekeraars zo vroeg mogelijk in het jaar de gelegenheid te bieden om van de wijzigingen in de productstructuur en de tarieven op de hoogte te zijn. Dit is ingegeven vanuit de verplichting dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars op 15 november 2014 onderhandelingen over contracten afgerond moeten hebben. 1.2 Doel document Dit besluitvormingsdocument is bedoeld ter consultatie van de branchepartijen en ter vaststelling van de 1 e go voor de RZ15a. Tevens informeren we hiermee zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de hoofdlijnen van de wijzigingen voor De groslijst in dit document bevat de projecten waarvoor een impactanalyse wordt uitgevoerd. Na de impactanalyses wordt definitief vastgesteld welke projecten worden meegenomen in de release voor Deze wijzigingen worden op dat moment opgenomen in het besluitvormingsdocument van februari Dit is de zogenaamde 2 e go. De voorgenomen projecten in dit 1 e go document kunnen dus in de aanloop naar de 2 e go komen te vervallen (afhankelijk van impact en tijd). De besluitvorming rond de definitieve groslijst voor RZ15a vindt begin februari 2014 plaats. De publicatie van de groslijsten vindt plaats via DBC-Onderhoud 3 20

4 de website van DBC-Onderhoud. De wijzigingsverzoeken die worden meegenomen vanuit de intake staan niet in de 1 e go document. Deze wordt separaat in een later moment samengesteld, omdat er op dit moment een selectie plaats vindt op noodzakelijke wijzigingen. 1.3 Reacties branchepartijen bij consultatie van besluitvormingsdocument RZ15a 1e go Het besluitvormingsdocument Hoofdlijnen wijzigingen DBC-systematiek versie 0.3 is donderdag 21 november 2013 ter consultatie voorgelegd aan de leden van het brancheoverleg. De leden hadden tot uiterlijk dinsdag 26 november 2013 de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op dit stuk. Actiz heeft gebruik gemaakt van deze extra mogelijkheid. De overige partijen (NFU, NVZ, OMS en ZN) waren akkoord, maar gaven wel aan graag inzicht te krijgen in het overzicht met wijzigingen (onderhoud) voor de RZ15a. Dit is toegezegd voor het brancheoverleg van december. Reactie Actiz De eerste reactie van Actiz betrof het verzoek om inzichtelijk te maken wat voor de grz van toepassing is. Overige opmerkingen: 1. Voor 5.2 geldt dat ik expliciet opgenomen wil hebben dat de situatie voor de GRZ afwijkend is, er wordt een te rooskleurig beeld voor de GRZ werkelijkheid gegeven. 2. Voor 5.3 moet grz worden opgenomen 3. Voor 5.4 tekst evt aanpassen nav besluitvorming NZa 3 december. 4. Over het al dan niet inzetten van een kostprijsonderzoek en over de tekst onder de doorontwikkeling DBC GRZ komt begin december duidelijkheid. Reactie DBC-Onderhoud: Bij de impactanalyse van paragraaf 5.2 is te lezen dat De impactanalyse laat zien dat er sprake is van een overzichtelijk aantal generieke situaties die optreden ten gevolge van de doorlooptijd (12) en een beperkt aantal specialisme specifieke situaties (<20).. Aangezien bij het ontwerp van de productstructuur bewust gekozen is voor een doorlooptijd van behandeling van zes maanden, raakt VDLT de medische herkenbaarheid van de GRZ producten (generiek probleem). Daarnaast zijn voor GRZ een aantal specifieke issues van toepassing. In paragraaf 5.3 is grz opgenomen en in paragraaf 5.4 is de tekst aangepast. DBC-Onderhoud 4 20

5 2 Beleidsmatig voorstel pakket 2015 De werkzaamheden voor de uitlevering van het DBC-systeem voor 2015 zijn gesplitst in twee onderdelen. Ten eerste reguliere activiteiten en ten tweede projecten. In 2015 vindt zowel doorontwikkeling als regulier onderhoud plaats. Zoals eerder aangegeven, worden in de RZ15a wijzigingen die bijdragen aan de optimalisatie en doorontwikkeling van het DBC-systeem tot een minimum beperkt. Implementatie van dergelijke wijzigingen wordt uitgesteld naar Voor deze lijn is door partijen en NZa gekozen vanuit de wens om naast de genoemde beleidswijzigingen zoveel mogelijk rust te creëren. Uiteraard is wel noodzakelijk onderhoud opgenomen bij de voorgenomen wijzigingen voor Reguliere activiteiten Onder reguliere activiteiten vallen de wijzigingen die individuele delen van het systeem betreffen en inhoudelijk geïsoleerd staan. Het gaat om de volgende soorten wijzigingen: Lichte en complexe wijzigingen die geen medisch-technologische innovatie zijn 1. Wijzigingen betreffende innovaties (zie paragraaf 4.2). Aanspraakwijzigingen: wettelijke aanspraakwijzigingen maken deel uit van de RZ15a voor zover deze 25 februari 2014 bij DBC-Onderhoud bekend zijn. Onderhoud van zorgactiviteiten (toevoegen, verwijderen of verduidelijken). Aanpassingen Wet Bijzonder Medische Verrichtingen (WBMV-labeling). Herijking van tarieven. Wijzigingen in de grouper. Wijzigingen in de zorgproductenviewer. 1 Vanwege het vervroegen van de uitlevering naar 1 juli 2014 en vanwege de grote aanpassingen als gevolg van het verkorten van de doorlooptijd zijn er minder wijzigingen mogelijk dan in voorgaande releases. Per verzoek zal daarom strikt gekeken worden naar noodzakelijkheid en urgentie. DBC-Onderhoud 5 20

6 2.2 Projecten Van onderstaande projecten is voor de 1 e go van RZ15a door de NZa, DBC-Onderhoud en branchepartijen besloten om tot uitwerking over te gaan. Dit houdt in dat voor deze projecten impactanalyses uitgevoerd worden. De projecten die verder uitgewerkt worden voor RZ15a: Invoering integrale tarieven Nieuw beleid dure geneesmiddelen Verkorten doorlooptijd Pathologie Doorontwikkeling geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Doorontwikkeling Medisch Specialistische Revalidatie Zorg (MSRZ) Verbeteren definiëren en opschonen zorgactiviteiten. Doorontwikkeling productstructuur kaakchirurgie Paramedische zorg Taakherschikking Deze projecten worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 5. Het probleem, het resultaat, de impactanalyse, de technische uitwerking, de impact op de productstructuur, technische risico s en besluitvorming worden in dat hoofdstuk beschreven. DBC-Onderhoud 6 20

7 3 Tijdsfasering De uitlevering van RZ15a bestaat uit de volgende mijlpalen: Tabel 1: De mijlpalen van de release RZ15a Mijlpalen 1 e go RZ15a vastgesteld 5 december e go RZ15a vastgesteld 15 februari 2014 Aanleveren OZP wijzigingen door NZa 7 april 2014 Aanlevering pakket aan NZa 15 mei 2014 Conceptuitlevering aan het veld 15 mei 2014 Vaststelling door Raad van Bestuur NZa 24 juni 2014 Publicatie release RZ15a Uiterlijk 1 juli 2014 DBC-Onderhoud 7 20

8 4 Reguliere activiteiten In dit hoofdstuk worden de twee soorten reguliere activiteiten toegelicht. Ten eerste wijzigingsverzoeken en ten tweede innovatieverzoeken. 4.1 Wijzigingsverzoeken Wijzigingsverzoeken betreffen wijzigingen die door veldpartijen zijn ingediend bij DBC-Onderhoud. Dit kan op de website van DBC-Onderhoud via de aanvraagprocedure wijzigingsverzoeken. DBC-Onderhoud behandelt deze wijzigingsverzoeken conform de procedures die met veldpartijen en de NZa afgesproken zijn. De totale lijst met wijzigingsverzoeken wordt opgenomen in het besluitvormingsdocument ten behoeve van de 2 e go. Zoals eerder in dit document al is uitgelegd, blijven in de release RZ15a wijzigingen die bijdragen aan de optimalisatie en doorontwikkeling van het DBCsysteem tot een minimum beperkt. Implementatie van dergelijke wijzigingen wordt uitgesteld naar Voor deze lijn is door partijen en NZa gekozen vanuit de wens om naast de genoemde beleidswijzigingen zoveel mogelijk rust te creëren. Uiteraard is noodzakelijk onderhoud wel opgenomen bij de voorgenomen wijzigingen voor Innovatieverzoeken Voor de RZ15a is besloten dat alle wijzigingsverzoeken betreffende innovaties worden uitgewerkt. Het kan hierbij gaan om eenvoudige wijzigingen zoals het toevoegen van een zorgactiviteit, maar ook om het splitsen of toevoegen van een zorgproduct. Er zijn drie routes met betrekking tot innovatieve zorg die tot wijzigingen in de DBC-systematiek kunnen leiden: Partijen van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) kunnen bij DBC-Onderhoud een verzoek indienen om innovaties in de DBC-systematiek op te nemen. Zie hiervoor de procedure innovatie op de website van DBC-Onderhoud. Een deel van deze aanvragen doorloopt een adviestraject van de Medisch Wetenschappelijk Advies Raad (MWAR). Deze innovatieve behandelingen zijn veelal gericht op specifieke patiëntengroepen. Innovaties kunnen voortvloeien uit de NZa beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties. Innovaties kunnen vanuit het CVZ aangedragen worden, uit de procedure voorwaardelijke toelating tot het pakket. DBC-Onderhoud 8 20

9 5 Projecten In dit hoofdstuk worden de projecten die verder worden uitgewerkt voor de release RZ15a, uitgebreid toegelicht. 5.1 Integrale tarieven Tabel 2 geeft de kenmerken van het project integrale tarieven weer. Tabel 2: De kenmerken van het project 'integrale tarieven' Integrale tarieven Probleem Beoogd resultaat Impactanalyse Tot en met 2014 zijn de honoraria en de kosten apart zichtbaar in de tarieventabel. De NZa heeft de minister geadviseerd om de deelregulering van de honorariumtarieven van medisch specialisten op te heffen per Hiermee is het beleidsvoornemen voor 2015 één tarief voor zowel ziekenhuiskosten als honorarium. Een integraal tarief per zorgproduct in de tarieventabel van DBC-Onderhoud. Bij doorvoering verdwijnen tevens de B-segment tarieven voor poorters en lijst ondersteuners B-segment voor ondersteuners. Dit project heeft gevolgen voor eindproducten zoals de tarieventabel, de zorgproductenviewer en de RSAD-module. Technische uitwerking: impact Gering. Er wordt een extra waarde toegevoegd aan een bestaande variabele. Beleidsmatige aandachtspunten Technische risico s Tijdige invoering is afhankelijk van besluitvorming van de Minister. Geen. Besluitvorming Afhankelijk van besluitvorming van de minister van VWS (en mogelijk Staten-Generaal). DBC-Onderhoud 9 20

10 5.2 Verkorting doorlooptijd: wijzigingen productstructuur Tabel 3 geeft de kenmerken van het project verkorting doorlooptijd weer. Tabel 3: De kenmerken van het project 'verkorting doorlooptijd' Verkorten doorlooptijd DBC zorgproducten tot 120 dagen: wijzigingen op productstructuur en registratieregels. Probleem Beoogd resultaat Impactanalyse Technische uitwerking: impact Het ministerie van VWS wil eerder inzicht hebben in de schadelast van jaar X. Om dit te bereiken heeft het ministerie een aantal besluiten genomen en maatregelen getroffen. Eén van deze besluiten is het verkorten van de maximale doorlooptijd van DBC-zorgproducten van 365 tot maximaal 120 dagen. Het primaire doel van verkorting van de doorlooptijd is het versnellen van de informatievoorziening. Het verkorten van de maximale doorlooptijd van DBC-zorgproducten van 365 naar 120 dagen en dit doorvoeren in de registratieregels en productstructuur. Inzichtelijk maken waar productstructuuraanpassingen nodig zijn als gevolg van de verkorting doorlooptijd naar 120 dagen. Waar nodig oplossingsrichtingen voorstellen. Wanneer een registratieregel door de verkorting naar 120 dagen niet langer van toepassing is, wordt waar nodig een alternatief voorgesteld. Een ander beoogd resultaat is het opleveren van informatieproducten om veldpartijen van inzicht te voorzien in zowel de prijs- als volumeeffecten van het verkorten van de doorlooptijden. Hiermee kunnen partijen goed de onderhandelingen ingaan zonder dat er grote informatieongelijkheid is. De impactanalyse laat zien dat het project effect heeft op één algemene registratieregel en op elf (van de 33) specialisme specifieke registratieregels. De impactanalyse laat zien dat er sprake is van een overzichtelijk aantal generieke situaties die optreden ten gevolge van de doorlooptijd (12) en een beperkt aantal specialisme specifieke situaties (<20). De technische uitwerking is afhankelijk van de voorgestelde en gekozen oplossingsrichtingen. Bij de 1 e go zijn deze nog niet helder. Beleidsmatige aandachtspunten Technische risico s Als gevolg van de verkorting doorlooptijd ontstaan lege subtrajecten, waarin wel productie voorkomt maar geen face to face contact plaatsvindt. Het gaat om ruim subtrajecten met een productiewaarde van 20,4 miljoen euro. Zorginhoudelijk gaat het hierbij vooral om telefonisch consult en diagnostisch (beeldvormend, pathologie, laboratorium) onderzoek, maar soms gaat het ook om paramedische of andere activiteiten. Geen. DBC-Onderhoud 10 20

11 Verkorten doorlooptijd DBC zorgproducten tot 120 dagen: wijzigingen op productstructuur en registratieregels. Besluitvorming Met de 2 e go RZ15a. 5.3 Geneesmiddelen in medisch-specialistische zorg en geriatrische revalidatie Tabel 4 geeft de kenmerken van het project geneesmiddelen in medisch-specialistische zorg weer. Hiervoor geldt dat dit ook van toepassing is voor de geriatrische revalidatie. Tabel 4: De kenmerken van het project 'geneesmiddelen in medisch-specialistische zorg' Geneesmiddelen in medisch-specialistische zorg Probleem Beoogd resultaat De NZa heeft op 23 juli 2013 een advies uitgebracht aan VWS ten aanzien van de bekostiging van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg. De NZa concludeert in dit advies dat optie 3 ( add-on na tweezijdig verzoek veldpartijen ) op het meeste draagvlak in het veld kan rekenen. Implementatie van deze optie schept meer ruimte voor maatwerk dan de huidige situatie (waarin de NZa reguleert). Door add-ons vast te stellen op geneesmiddelniveau wordt de onderhandelingstaal tussen aanbieder en verzekeraar eenduidiger en wordt de transparantie vergroot. Met invoering van optie 3 vervalt de zogenaamde kostendrempel van euro voor het aanvragen van een add-on. VWS heeft op 23 oktober 2013 besloten een aangepast model in te voeren voor de bekostiging van geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg. Dit model zal in grote lijnen zijn zoals geschetst in optie 3 van het NZa-advies. Invoering van het besluit in de bekostigingssystematiek. Deze invoering zal naar verwachting op 1 januari 2015 zijn. Impactanalyse Technische uitwerking: impact Nu het besluit van VWS bekend is, wordt er een technische impactanalyse gedaan. Deze analyse is gericht op het in kaart brengen van aanpassingen die door dit project noodzakelijk geworden zijn in het DBC-systeem en/of in de tariefberekening. De analyse is echter ook gericht op de planning en doorlooptijd van het project. De technische uitwerking vindt nog plaats. Beleidsmatige aandachtspunten De beoogde invoering is 1 januari DBC-Onderhoud 11 20

12 Geneesmiddelen in medisch-specialistische zorg Technische risico s Nader te bepalen in overleg tussen DBC-O en NZa Besluitvorming Met 2 e go RZ15a. 5.4 Doorontwikkeling Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Tabel 5 geeft de kenmerken van het project doorontwikkeling geriatrische revalidatiezorg (grz) weer. Tabel 5: De kenmerken van het project 'doorontwikkeling geriatrische revalidatiezorg (grz)' Geriatrische revalidatie Zorg: doorontwikkeling productstructuur Probleem Binnen de huidige opzet van de grz-productstructuur worden de producten afgeleid op basis van de diagnose van de patiënt en de in het kader van de behandeling ingezette uren. Het beoogde eindmodel is gebaseerd op de te onderscheiden patiëntengroepen die gerelateerd zijn aan specifieke zorgpaden/behandelprogramma s. Deze paden en programma s zijn afleidbaar op basis van kenmerkende zorgactiviteiten. Voor de release RZ14c wordt de zorgvraagzwaarte uitgewerkt met als doel om hierbij (met ingang van 1 juni 2014) relevante patiëntkenmerken te gaan registreren. Vanaf 1 juni 2014 start een pilotgroep met registreren van de zorgvraagzwaarte naast de huidige registratie. Vanaf 2015 wordt de zorgvraagzwaarte sectorbreed vastgelegd. Voor 2015 staat de ontwikkeling van behandelmodules/zorgpaden op de planning. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkeling van de kenmerkende zorgactiviteiten (behandelmodules) voor de medisch specialistische revalidatiezorg (msrz). De planning voor de msrz is echter doorgeschoven naar de RZ15a waardoor de behandelmodules hiervan nog niet beschikbaar zijn. Beoogd resultaat Impactanalyse Vanaf 2015 wordt de zorgvraagzwaarte sectorbreed vastgelegd. Indien de modules worden ingepland voor de RZ15a, dan vindt de ontwikkeling plaats binnen een expertgroep en wordt er gestart met een registratiefase. De impact voor de RZ15a is dan ook gering. Beleidsmatige aandachtspunten De inhoudelijke uitwerking is gebaseerd op ICF als denkraam. Aansluiting bij de opzet voor msrz is een randvoorwaarde. DBC-Onderhoud 12 20

13 Geriatrische revalidatie Zorg: doorontwikkeling productstructuur Besluitvorming Besluitvorming vindt plaats in de 2e go RZ15a. 5.5 Ontwikkeling kenmerkende zorgactiviteiten voor de medisch specialistische revalidatiezorg (MSRZ) Tabel 6 geeft de kenmerken van het project ontwikkeling kenmerkende zorgactiviteiten voor de medisch specialistische revalidatiezorg (MSRZ) weer. Tabel 6: De kenmerken van het project 'ontwikkeling kenmerkende zorgactiviteiten voor de medisch specialistische revalidatiezorg (MSRZ)' Ontwikkeling kenmerkende zorgactiviteiten voor de medisch specialistische revalidatie Probleem Beoogd resultaat Bij de invoering van de revalidatie-dbc s (per 1 januari 2009), hebben de betrokken partijen afgesproken dat de productstructuur verder doorontwikkeld moet worden om als basis te kunnen dienen voor een adequate bekostiging van de medisch specialistische revalidatiezorg. In 2012 is ter voorbereiding hiervan een reparatietraject (spoor 1) doorgevoerd waarbij de knelpunten ten aanzien van de bestaande productstructuur zijn opgepakt. Met RZ15a staat spoor 2 op de agenda. Dit betreft de fundamentele doorontwikkeling van de productstructuur die gericht is op de ontwikkeling van een medisch herkenbare en kostenhomogene productstructuur die als basis kan dienen voor de invoering van prestatiebekostiging. In het kader van de doorontwikkeling van revalidatiezorg, is begin 2013 een traject gestart dat gericht is op het inzichtelijk maken van de kenmerkende zorgactiviteiten. Het doel hiervan is invoering per Op verzoek van de sector is de planning aangepast en is invoering van de registratie van de kenmerkende zorgactiviteiten (modulestructuur) doorgeschoven naar Voor 2013 is in het kader van spoor 2 een drietal belangrijke voorbereidende stappen gezet: invoering van de registratie van zorgvraagzwaarte op patiëntniveau; differentiatie van de zorgproducten naar diagnosegroepen; aanpassing van de registratieregels. Impactanalyse De productstructuur voor 2013 voldoet niet aan het einddoel zoals beschreven in de doorontwikkelagenda van de NZa. Dit betekent dat de komende jaren verdere doorontwikkeling nodig is. In het kader van deze doorontwikkeling is begin 2013 een traject gestart gericht op het inzichtelijk maken van de kenmerkende zorgactiviteiten. DBC-Onderhoud 13 20

14 Ontwikkeling kenmerkende zorgactiviteiten voor de medisch specialistische revalidatie Beleidsmatige aandachtspunten Besluitvorming Het beoogde eindmodel is een medisch herkenbare productstructuur gebaseerd op de te onderscheiden patiëntengroepen. Deze patiëntengroepen zijn gerelateerd aan specifieke zorgpaden/behandelprogramma s (welke afleidbaar zijn op basis van kenmerkende zorgactiviteiten). Besluitvorming vindt plaats bij de 2 e go. 5.6 Doorontwikkeling zorgactiviteitentabel Tabel 7 geeft de kenmerken van het project doorontwikkeling zorgactiviteitentabel weer. Tabel 7: De kenmerken van het project 'doorontwikkeling zorgactiviteitentabel' Doorontwikkeling zorgactiviteitentabel Probleem Beoogd resultaat In de DBC-productstructuur worden zorgproducten afgeleid op basis van zorgactiviteiten. Gezien deze cruciale rol van zorgactiviteiten, is het van belang inzichtelijk te maken welke zorgactiviteit welke rol speelt in de productstructuur (óf een zorgactiviteit product-specifiek óf alleen registratief is) en wanneer deze zorgactiviteit vastgelegd kan worden (definitie). Het doel van het project is om te komen tot een eenduidige vastlegging van zorgactiviteiten binnen de basisadministratie van de instellingen (ziekenhuizen en ZBC s). Hiermee wordt een handvat geboden voor controle en toezicht op declaraties. Het project resulteert in een geschoonde zorgactiviteitentabel, waarbij de zorgactiviteiten voldoen aan een vaststaande set van criteria en kenmerken/rollen. De uitvoering van het project bestrijkt meerdere jaren. Ook in de release RZ15a komen wijzigingen voor als resultaat van het traject doorontwikkeling zorgactiviteitentabel. Impactanalyse Technische uitwerking: impact Beleidsmatige aandachtspunten Niet van toepassing. Niet van toepassing. Parallel aan het project kunnen er wijzigingen in de zorgactiviteitentabel ontstaan vanuit: wet- en regelgeving, DBC-Onderhoud 14 20

15 Doorontwikkeling zorgactiviteitentabel projecten doorontwikkeling en wijzigingsverzoeken (reguliere taak DBC-Onderhoud). Technische risico s Regulier onderhoud van de zorgactiviteitentabel wordt conform de jaarlijkse cyclus uitgevoerd. Besluitvorming Besluitvorming vindt plaats bij de 2e go. 5.7 Differentiatie zorgactiviteiten pathologie Tabel 8 geeft de kenmerken van het project pathologie weer. Tabel 8: De kenmerken van het project 'pathologie' Pathologie, differentiatie in zorgactiviteiten per 2015 Probleem De bestaande wijze waarop het vak pathologische anatomie in zorgactiviteiten beschreven wordt, voldoet niet meer. Het huidige systeem stamt (op een enkele aanpassing na) al van voor Het sluit niet meer aan bij de inhoud van het vak en de praktijkvariatie. De huidige set van zorgactiviteiten (veertien in totaal) is te grofmazig. Hierdoor is de medische herkenbaarheid beperkt en zijn codes niet homogeen. Evenmin zijn de huidige codes representatief voor de kosten en inzet van de patholoog. Vergelijkbare specialismen (radiologie, microbiologie) kennen een veel breder scala aan zorgactiviteiten. Doordat het huidige systeem niet meer aansluit op de praktijk, leidt dit tot ongewenste effecten, perverse prikkels voor onnodig dure diagnostiek en cherry picking. Beoogd resultaat Het beoogde resultaat is een meer gedifferentieerd systeem van zorgactiviteiten om het vak pathologische anatomie beter te beschrijven. Hiermee is transformatie vanuit de huidige registratie mogelijk. Met 1 januari 2015 als beoogde invoeringsdatum. Het idee is om de belangrijkste drie zorgactiviteitcodes voor pathologie (050501, , ), te differentiëren in varianten die representatief zijn voor de zwaarte van het onderzoek. In totaal zal dit naar verwachting resulteren in zeven varianten, waarmee differentiatie plaatsvindt op basis van type DBC-Onderhoud 15 20

16 Pathologie, differentiatie in zorgactiviteiten per 2015 weefsel (diagnose-gerelateerd) en wijze van verkrijging (biopt of anderszins). Deze varianten worden gewaardeerd op basis van budgetneutraliteit en honorariumneutraliteit voor de vrijgevestigde productie. Impactanalyse Het project omvat een analyse van de huidige registraties, waarop transformatie van de huidige codes (drie) naar nieuwe varianten (zeven) mogelijk is (bepaling van casemix en relatief gewicht). Hiermee is de impact (landelijk) budget- en minuutneutraal. Voor het vrije segment en OZP productie kunnen de nieuwe codes (met corresponderende waardering) onderwerp van onderhandeling en declaratie zijn. In totaal is met de drie genoemde bestaande codes een belang gemoeid van ca. 95 miljoen euro en 1,3 miljoen registraties per jaar. De zorg valt grotendeels (ca.95%) in het vrije segment. Technische uitwerking: impact Beleidsmatige risico s Dit project resulteert primair in een mogelijkheid tot het registreren van passende zorgactiviteitcodes voor pathologie. De bestaande (en nieuwe codes) zijn niet producttyperend en kennen geen aanspraakbeperking. De nieuwe codes erven de eigenschappen van de oorspronkelijke codes. Het project heeft geen impact op : Afleidalgoritme Landelijke profielen Landelijk bepaalde zorgproductprijzen Aanspraak Voor dit project is draagvlak nodig bij het veld. Een meer representatieve codering betekent een verschuiving in waardering ten opzichte van de bestaande casemix. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) ondersteunt het project in beginsel. Formeel akkoord van het resultaat door de leden van de NVVP is zeer gewenst. Branchepartijen worden via het reguliere brancheoverleg geïnformeerd. Relevante onderhoudspartijen (zoals de NZa) via het WOP. Het resultaat van de eerste fase (beoogd voor 2014) liet een nog te grote inhomogeniteit zien om een evenwichtige introductie per 2014 te garanderen. Inmiddels zijn de varianten enigszins genuanceerd en wordt door de koppeling met de daadwerkelijke productie in een aantal representatieve centra (schaduwregistratie), een beter resultaat verwacht. Impact van dit project op verkorting doorlooptijden wordt vooralsnog niet voorzien. Impact op integraal tarief lijkt ook niet aanwezig. Tarieven in het A- segment veranderen in beginsel niet. De uitkomsten van de analyse leveren input voor de tarieven van OZP s. DBC-Onderhoud 16 20

17 Pathologie, differentiatie in zorgactiviteiten per 2015 Technische risico s Gezien de beperkte technische impact zijn er geen technische risico s voorzien. Besluitvorming Akkoord op projectmandaat door DBC-Onderhoud: juli Bilaterale afstemming NZa over de scope en impact van fase 2: 4 juli 2013 (NZa). Akkoord branche- en onderhoudspartijen in de reguliere 1 e go RZ15a. Vervolgens mee in reguliere pakket 2015 (RZ15a), met mijlpalen en beslismomenten. 5.8 Doorontwikkeling productstructuur kaakchirurgie Doorontwikkeling productstructuur kaakchirurgie Probleem Beoogd resultaat De productstructuur kaakchirurgie kent complexe regelgeving, waaronder regels voor toeslagen en halvering. Dit kan de productstructuur complex maken om te hanteren door zorgprofessionals en moeilijk om te begrijpen voor de consument. Het doorontwikkelingen van de productstructuur kaakchirurgie, waarbij aandacht is voor transparantie en begrijpelijkheid in het gebruik van de kaakchirurgische prestaties (ook voor de consument). Impactanalyse De impactanalyse vindt nog plaats. Technische uitwerking: impact De technische uitwerking vindt nog plaats. Beleidsmatige aandachtspunten Beoogde invoering is 1 januari Hierbij dient ook aandacht te zijn voor de relatie met de invoering van integrale tarieven. Technische risico s Nader te bepalen in overleg tussen DBC-O en NZa DBC-Onderhoud 17 20

18 Doorontwikkeling productstructuur kaakchirurgie Besluitvorming Besluitvorming vindt plaats bij de 2e go. 5.9 Paramedische zorg Paramedische zorg Probleem Beoogd resultaat Impactanalyse De NZa acht het wenselijk de plaats van paramedische zorg in de DBC-systematiek te harmoniseren, want: Paramedische zorg is in toenemende mate onderdeel van discussies over het basispakket. De aanspraak(beperking) ten aanzien van paramedische zorg dient op een eenduidige manier te landen in de DBC-systematiek (zie paragraaf 4.14). De NZa hanteert als uitgangspunt functionele bekostiging, waarbij de bekostiging afhankelijk is van de prestatie en niet van de zorgaanbieder die de zorg levert. Er zou gesteld kunnen worden dat vergelijkbare paramedische zorg binnen verschillende echelons functioneel bekostigd zou moeten worden. Hierbij dient de kanttekening geplaatst te worden dat het separaat declareren van paramedische zorg het uitgangspunt van integrale DBC-zorgproducten kan ondermijnen. Er is op dit moment onduidelijkheid bij zorgaanbieders op welke manier paramedische zorg die is geleverd in het ziekenhuis gedeclareerd kan worden. Harmoniseren van de plaats van paramedische zorg in de DBC-systematiek. De impactanalyse vindt nog plaats. Technische uitwerking: impact De technische uitwerking vindt nog plaats. DBC-Onderhoud 18 20

19 Paramedische zorg Beleidsmatige aandachtspunten Beoogde invoering is 1 januari Technische risico s Besluitvorming Nader te bepalen in overleg tussen DBC-O en NZa Besluitvorming vindt plaats bij de 2 e go Taakherschikking Taakherschikking Probleem Beoogd resultaat De NZa heeft op verzoek van de Minister begin 2012 een advies uitgegeven over taakherschikking binnen tweedelijn en hoe hier mee opgegaan dient te worden in de productstructuur. Hierbij gaat het specifiek om het verplaatsen van zorg van medisch specialisten naar verpleegkundig specialisten en physician assistants. In het advies worden als belangrijkste belemmeringen in de regelgeving gezien: de poortspecialist is verantwoordelijk voor het openen en typeren van een zorgtraject. voor de registratie van een polikliniekbezoek is een face-to-face contact met een poortspecialist noodzakelijk. De Minister heeft aangegeven dat zij de NZa zal vragen de regels zodanig aan te passen dat de belemmeringen voor taakherschikking zijn opgeheven en registratie en declaratie van zorgaanbieders per 1 januari 2015 de gewenste ruimte biedt voor de physician assistant en verpleegkundig specialist. Het doel is om belemmeringen voor taakherschikking in productstructuur en regelgeving weg te nemen DBC-Onderhoud 19 20

20 Taakherschikking Impactanalyse De impactanalyse vindt nog plaats. Technische uitwerking: impact De technische uitwerking vindt nog plaats. Beleidsmatige aandachtspunten Beoogde invoering is 1 januari Technische risico s Besluitvorming Nader te bepalen in overleg tussen DBC-O en NZa Besluitvorming vindt plaats bij de 2 e go. DBC-Onderhoud 20 20

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Uitwerking van implementatie per 2012 mei 2011 Inhoud Vooraf 7 Managementsamenvatting 9 1. Inleiding 15 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor medisch-specialistische zorg juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Rolf de Groot, Reimer Veldhuis, Joris Rijken, Marte van Graafeiland

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Financiële impactanalyse DOT

Financiële impactanalyse DOT Rapportage Financiële impactanalyse DOT DOT experiment Sint Maartenskliniek Nijmegen Leerdoel 1 Nijmegen, juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 Uitgangspunten en berekeningswijze 3 1. Omzetanalyse DBC s

Nadere informatie

Zorgadministratie en Informatie

Zorgadministratie en Informatie Zorgadministratie en Informatie Wat is de diagnose en wat is de behandel combinatie DBC Informatie Systeem 126 jaargang 33 december 2006 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Concurrentie in de ziekenhuissector Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Consultatiedocument Concurrentie in de Ziekenhuissector 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afbakening van het onderzoek...

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.2

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.2 Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier Versie 3.2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 5 1.1 Aanleiding voor het project ECD... 6 1.2 Wat verandert er nu in de kern... 8 2 Tot stand

Nadere informatie

Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014

Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014 Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014 Onder verantwoordelijkheid van de NVIC Commissie Kwaliteit: Stijn A. Corsten (Voorzitter) Dr. M. Sesmu

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Eigen bijdrage verloskundige zorg?

Eigen bijdrage verloskundige zorg? Rapport Eigen bijdrage verloskundige zorg? Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 301 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

Een helder marktmodel voor klant en energiesector

Een helder marktmodel voor klant en energiesector Een helder marktmodel voor klant en energiesector Inhoudsopgave 1 Voorstel op hoofdlijnen 3 2 Uitwerking Leveranciersmodel 7 3 Uitwerking Metermarkt 12 4 Bewaking administratieve kwaliteit energiebranche

Nadere informatie

Basispakket zorgverzekering

Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 2015 Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 De tekst van het rapport Basispakket

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Plan van aanpak ICD-10

Plan van aanpak ICD-10 Plan van aanpak ICD-10 december 2013 Inhoud 1. Waarom ICD-10? 4 2. Doelstelling 5 3. Aanpak 6 3.1 Voorfase 6 3.2 Fase 1: Informatieverplichting ICD-10 diagnose per 2015 6 3.3 Fase 2: Integratie in productstructuur

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie.

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie