Wijzigingen DBC-release RZ15a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen DBC-release RZ15a"

Transcriptie

1 Wijzigingen DBC-release RZ15a Gebruikersdocument uitlevering deel 1 Versie Ingangsdatum 1 januari 2015

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Leeswijzer Verwijzingen en samenhang relevante informatie Verwijzing naar ingediende wijzigingsverzoeken Verwijzing naar tabellen en documenten Aanduiding specialisme en zorgproductgroep De wijzigingen per 1 januari Projecten Verkorting doorlooptijd Integrale tarieven ( ) Beter herkenbare zorgactiviteiten voor pathologie ( ) Nieuw beleid bekostiging geneesmiddelen ( ) Taakherschikking ( ) Doorontwikkeling kaakchirurgie ( ) Definiëring van modules voor medisch specialistische revalidatiezorg (MSRZ) Zorgactiviteiten Nieuwe zorgactiviteit voor Mammaprint (555) Nieuwe zorgactiviteit voor Oncotype-genexpressietest ( ) Nieuwe zorgactiviteit voor corneale collageen crosslinking ( ) Nieuwe OZP voor MACI ( ) Reguliere aanlevering OZP s door NZa ( ) Nieuwe zorgactiviteit voor Choriongonadotrofine ( ) Omschrijvingen zorgactiviteitentabel en tarieventabel gelijk ( ) Registratieregels Parallelliteit bij audiologie ( ) Aanpassingen in registratieaddendum ( ) Aanpassingen op verzoek van NZa Diagnosetyperingen Tekstuele correctie diagnosetypering ( ) Tekstuele aanpassingen in (elektronische) typeringslijst ( ) Aanspraak en WBMV Preventieve optometrische screening krijgt rode aanspraakcode ( ) Wijziging WBMV-labels radiotherapie ( ) Verstrekking TIL en DC krijgen oranje aanspraakcode (201703) DBC-Onderhoud 2 39

3 Wijziging in LLM voor tepel(hof) reconstructies (201733) Productstructuur en afleiding van DBC-zorgproducten Verbeterde herkenbaarheid voor cardiovasculair risicomanagement en cardiogenetica (1980) Afleiding selectie/search van stamcellen aangepast (2201) Zorgproducten vaatinterventies toegankelijk voor cardiologie ( ) Minder diagnosetyperingen die afleiden naar zorgproductgroep ( ) Zorgproducten en beëindigd ( ) Nieuwe zorgprestaties voor behandeling van refractieafwijkingen en hoornvliesaandoeningen ( ) Declarabele prestatie ooglidbiopt bij verdenking maligniteit ( ) Verbeterde productstructuur enkel- en meervoudige hartrevalidatie ( ) Correctie afleiding zorgproducten LDL-ferese volwassenen ( ) Langdurige observatie zonder overnachting bij neonatologie ( ) Multitrauma en traumascreening ( ) Verbeterde afleiding zorgproducten Complex Chronisch Longfalen ( ) Voorwaardelijke toelating tot het basispakket: PTED ( ) Voorwaardelijke toelating tot het basispakket: Autologe vettransplantatie ( ) Voorwaardelijke toelating tot het basispakket: Adjuvante HIPEC ( ) Aanpassing afleiding allergologisch onderzoek dermatologie ( ) Tekstuele correcties in zorgproductgroep en ( ) Zorgactiviteit ATLS toegevoegd aan standaarduitval ( ) Tariefswijzigingen Ondersteunershonorarium zorgactiviteit Laryngoscopie voor KNO ( ) Tarifering Nabij Patiënt Trombosediensttest (NPT) Bijlage 1: Rapportage uitvalreductie Doel van het overzicht Ingangsdatum Vormen van uitvalreductie Toelichting bij de kolommen Rapportage Uitvalreductie DBC-Onderhoud 3 39

4 1 Inleiding Voor u ligt het document Wijzigingen DBC-release RZ15a. Voorheen (tot en met release RZ14c) heette dit document Gebruikersdocument uitlevering deel 1. De naamgeving van het document is aangepast om de inhoud beter tot uiting te brengen. De inhoud is niet gewijzigd. U vindt in dit document net als voorheen, een beschrijving (op hoofdlijnen) van alle wijzigingen die zijn doorgevoerd in de voorliggende release. 1.1 Leeswijzer De uitleg over de wijzigingen is in hoofdstuk 2 verdeeld over zeven paragrafen. In paragraaf 2.1 vindt u een beschrijving van de projecten die aanleiding waren tot wijzigingen in het DBC-pakket De daarop volgende paragrafen beschrijven wijzigingen die voortkomen uit ingediende wijzigingsverzoeken via de intakeprocedure of vanwege regulier onderhoud. In paragraaf 2.2 t/m 2.5 vindt u respectievelijk de wijzigingen in zorgactiviteiten, registratieregels, diagnosetyperingen en aanspraak en WBMV. In paragraaf 2.6 staan de wijzigingen die invloed hebben gehad op de productstructuur en/of die de afleiding naar bestaande DBC-zorgproducten hebben veranderd. Tot slot wordt in paragraaf 2.7 kort ingegaan op tariefswijzigingen die specifiek voortkomen uit wijzigingsverzoeken. Voor een meer uitgebreide verantwoording van de tariefberekening verwijzen wij u naar het document Verantwoording tariefswijzigingen RZ15a v Verwijzingen en samenhang relevante informatie In dit document willen we u zo goed mogelijk informeren over de wijzigingen in het DBC-pakket en op weg helpen bij de implementatie in de dagelijkse praktijk. Daarom zijn in iedere paragraaf verwijzingen opgenomen die u verder op weg helpen bij het verwerken van alle informatie Verwijzing naar ingediende wijzigingsverzoeken Waar van toepassing vindt u achter de wijziging die voortkomt uit een ingediend wijzigingsverzoek, het nummer dat toegekend is in de intakeprocedure. De indiener van het verzoek kan op basis van dit nummer zien wat er met het verzoek is gebeurd. Bovendien is dit een koppeling met het 2 e go document van deze release. Wijzigingsverzoeken die staan in het 2 e go document, kunt u in dit document terugvinden aan de hand van datzelfde nummer. U vindt het 2 e go document op onze website ( Verwijzing naar tabellen en documenten Bij elke uitleg over een doorgevoerde wijziging is aangegeven voor welke tabellen en/of documenten de wijziging geldt. Dit is aangegeven door onder de paragraaftitel een afkorting van de desbetreffende tabel op te nemen. In de bijbehorende toelichtingen van de tabellen vindt u meer detailinformatie over de wijzigingen. De volgende afkortingen zijn hierbij gehanteerd: DBC-Onderhoud 4 39

5 Afkorting ACT ARDT ARGT DCT ETL LLM RA RDZT RR TT WBMV ZA ZPG ZPT Volledige naam Aanspraakcode Tabel Afsluitreden Tabel Afsluitregels Tabel Diagnose Combinatie Tabel Elektronische Typeringslijst Limitatieve Lijst Machtigingen Registratie Addendum Relatie Diagnose Zorgproductgroepen Tabel Registratie Regels Tarieven Tabel WBMV Code Tabel Zorgactiviteiten Tabel Zorgproductgroepen Tabel Zorgproducten Tabel Aanduiding specialisme en zorgproductgroep Naast een verwijzing van de tabel die geraakt is door de wijziging, vindt u ook een verwijzing naar het desbetreffende specialisme. Als de wijziging ook invloed heeft op de productstructuur, is ook opgenomen om welke zorgproductgroep(en) het gaat. DBC-Onderhoud 5 39

6 2 De wijzigingen per 1 januari Projecten In deze release RZ15a zijn wijzigingen uit zeven projecten doorgevoerd. Deze paragraaf beschrijft per project de probleemstelling (of aanleiding) voor het project en de gekozen oplossing die per 1 januari 2015 zichtbaar is in de DBC-systematiek Verkorting doorlooptijd ARDT, ARGT, RA, RR, TT, ZA, ZPT Betrokken specialismen Dit project raakt alle specialismen. Aanleiding Het ministerie van VWS wil eerder inzicht hebben in de kosten van de ziekenhuizen over een bepaald jaar (schadelast medisch specialistische zorg). Om dit te bereiken heeft het ministerie een aantal besluiten genomen. Eén van deze besluiten is het verkorten van de maximale doorlooptijd van subtrajecten van 365 naar maximaal 120 dagen. Het primaire doel van verkorting van de doorlooptijd is het versnellen van de informatievoorziening. Meer informatie over de achtergrond en aanleiding van deze beleidswijziging vindt u in het advies Verkorting doorlooptijden DBC-zorgproducten uit juni 2013 ( Gekozen oplossing Subtrajecten worden automatisch afgesloten op basis van de registratieregels, vier algemene en ruim 30 uitzonderingsregels. De verkorte doorlooptijd van subtrajecten is bereikt door de algemene afsluitregel van maximaal 365 dagen te verkorten naar maximaal 120 dagen. In overleg met de NZa en wetenschappelijke verenigingen zijn naast de algemene regel, de volgende uitzonderingsregels aangepast: Klinische genetica (wijzigingsverzoek ); CCL (wijzigingsverzoek ); Gender (wijzigingsverzoek ); Klinische geriatrie / ouderengeneeskunde ( ) Urologie (wijzigingsverzoek ); Kindergeneeskunde SKION (wijzigingsverzoek ); Cardiologie (wijzigingsverzoek ); Registratie van nazorg bij stamcel- en orgaantransplantatie (wijzigingsverzoek en ). De verkorting doorlooptijd heeft impact op de profielen van bestaande DBC-zorgproducten. Er is onderzocht in hoeverre de impact zodanig is dat de medische herkenbaarheid en/of de kostenhomogeniteit van de DBC-zorgproducten in het gedrang is. Dit betreft immers twee belangrijke ontwerpcriteria in de productstructuur van DBC-zorgproducten. Resultaten van de analyses en gesprekken met de betreffende wetenschappelijke verenigingen leidden tot twee wijzigingen in de productstructuur: DBC-Onderhoud 6 39

7 complex chronisch longfalen (CCL) (wijzigingsverzoek , zie paragraaf ); geriatrische revalidatiezorg (wijzigingsverzoek ). Hieronder vindt u per wijzigingsverzoek informatie over de doorgevoerde aanpassing. Wijzigingen in het kader van verkorting doorlooptijd Aanpassen uitzonderingsregel klinische genetica m.b.t. erfelijkheidsadvisering ( ) Het gehele traject van erfelijkheidsadvisering valt binnen één subtraject. Op de 90e dag na opening wordt het subtraject afgesloten als er minimaal een zorgactiviteit voor erfelijkheidsadvisering geregistreerd is. Als dit niet het geval is dan blijft dit subtraject maximaal 120 dagen (voorheen: 365 dagen) openstaan. Uitgangspunt is dat alleen aan het einde van het traject van enkelvoudige of complexe erfelijkheidsadvisering de van toepassing zijnde zorgactiviteit (resp of ) wordt geregistreerd. Complex chronisch longfalen ( ) (voor productstructuur wijziging zie paragraaf ( )) Complex chronisch longfalen (CCL) betreft vrijwel alleen chronische zorg, waardoor veel subtrajecten een langere doorlooptijd dan 120 dagen hebben. De uitzonderingsregel voor CCL droeg ook bij aan een lange doorlooptijd van subtrajecten. Vanaf 1 januari 2015 is dit niet meer mogelijk en is de maximale doorlooptijd 120 dagen. Nieuwe uitzonderingsregel voor CCL In overleg met betrokken veldpartijen, waaronder de wetenschappelijke vereniging, is geconstateerd dat het effect hiervan op de medische herkenbaarheid van het subtraject en daarmee op het te declareren zorgproduct zodanig groot is dat aanpassing in de productstructuur noodzakelijk was. Er is gekozen voor het maken van onderscheid tussen de intake, assessment en de behandelfase. Het grootste deel van de CCL-behandelingen (98%) wordt voltooid binnen 120 dagen. Om dat mogelijk te maken is een nieuwe uitzonderingsregel gemaakt voor het afsluiten van de intake-/assessmentfase voordat de behandeling begint. Dit sluitmoment is als nieuwe afsluitregel opgenomen in de registratieregels en het registratieaddendum. Afsluitregel is beëindigd en vervangen door : Een zorgtype 11 subtraject voor intake en assessment (zorgactiviteiten en ) bij complex chronisch longfalen (CCL) wordt afgesloten één dag voor de start van de behandeling. Het moment van afsluiten is één dag voor de start van de behandeling (zorgactiviteiten t/m en ). Het zorgtype 21 subtraject voor de behandeling heeft een vaste looptijd van 120 dagen. Binnen dit zorgtype 21 subtraject moet bij het eerste face-to-face contact zorgactiviteit Vervolgbehandeling na assessment - longastmacentra. geregistreerd worden, deze zorgactiviteit kan eenmalig binnen een zorgtraject worden geregistreerd. Herijking van profielen en tarieven door scheiding van assessment en behandeling Door het scheiden van het assessment van de behandeling, veranderen de profielen (en daarmee tarieven) van de DBCzorgproducten in zorgproductgroep Complex Chronisch Longfalen. Dit komt grotendeels doordat de activiteiten en kosten (gekoppeld aan het assessment) wegvallen in de reguliere CCL-zorgproducten. De tarieven van de zorgproducten zijn hierop aangepast. In de Verantwoording tariefswijzigingen RZ15a vindt u meer informatie over de totstandkoming van de tarieven voor CCL Gender ( ) Afsluitregel is beëindigd en vervangen door Voor het conservatieve deel van genderzorg wordt een apart (bij gynaecologie zo nodig parallel aan een operatief behandeltraject) zorgtraject geopend. De conservatieve behandeling bestaat uit drie fasen: Fase 1: het screeningstraject DBC-Onderhoud 7 39

8 Fase 2: de diagnostiek genderidentiteitsstoornis Fase 3: de real life of hormoonbehandeling Binnen een subtraject voor fase 1 dient bij het eerste face-to-face-contact met de medisch psycholoog de zorgactiviteit Intake face-to-face medisch psycholoog geregistreerd te worden. Een subtraject voor fase 1 heeft een looptijd van 120 dagen (voorheen: 365) tenzij binnen 120 dagen (voorheen: 365 dagen) de diagnostiek genderidentiteitsstoornis start. In dat geval wordt het subtraject afgesloten één dag voor de registratie van de zorgactiviteit Tentatieve diagnostische fase genderincongruentie. Een subtraject voor fase 2 heeft een looptijd van 120 dagen (voorheen 365 dagen) tenzij binnen die 120-dagenperiode (voorheen 365-dagen periode) de real life of hormoonbehandeling start (fase 3). In dat geval wordt het subtraject afgesloten op de dag van registratie van de zorgactiviteit MDO. Een subtraject voor fase 3 heeft een looptijd van 120 dagen (voorheen: 365 dagen) en wordt vervolgd zolang patiënt onder behandeling is (in principe levenslang) Klinische geriatrie / ouderengeneeskunde ( ) Door het opknippen van subtrajecten als gevolg van verkorting van de maximale doorlooptijd ontstaan wellicht lege subtrajecten. Om te voorkomen dat zorgactiviteit Vervolgbehandeling uitgevoerd door klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde na een eerder door hen uitgevoerd CGA standaard gebruikt wordt ter vulling van een (leeg) vervolgsubtraject, is beschreven dat deze zorgactiviteit alleen in combinatie met een face-to-face-contact geregistreerd mag worden. Een verduidelijking van het gebruik van zorgactiviteit is opgenomen in de Registratieregels Algemene Toelichting en het Handboek Zorgactiviteiten , en Urologie: 90 dagen uitzonderingen ( ) Door het verkorten van de maximale doorlooptijd van subtrajecten tot maximaal 120 dagen werden drie uitzonderingsregels voor urologie overbodig: : Urologie: 90 dagen uitzondering APD; : Urologie: 90 dagen uitzondering blaasspoelingen bij interstitiële cystitis; : Urologie: 90 dagen uitzondering blaasspoelingen bij blaascarcinoom Doel van deze uitzonderingen was afsluiten van het subtraject na 90 dagen. Met verkorten van de doorlooptijd worden trajecten standaard na 120 dagen afgesloten. Daarmee vervalt de noodzaak om deze uitzonderingen op de registratieregels te handhaven. Het beëindigen van uitzonderingsregels vereenvoudigt bovendien de administratieve last Kindergeneeskunde SKION ( ) Voor kindergeneeskunde oncologische behandeling in SKION-centra geldt een specifieke afsluitregel ( ). In deze regel stond dat de looptijd van kinderoncologische subtrajecten in een centrum met SKION-stratificatie altijd 365 dagen is. Door de verkorting van de maximale doorlooptijd van alle subtrajecten wordt de looptijd van de kinderoncologische subtrajecten in een centrum met SKION-stratificatie ook maximaal 120 dagen. Het tarief is hierop aangepast. Ook is de tekst in het Handboek Zorgactiviteiten bij zorgactiviteiten stratificatie aangepast Cardiologie ( ) Registratieregel Cardiologie is aangepast in het kader van verkorting doorlooptijd. De 365 dagen die benoemd stond in de uitzonderingsregel voor hartrevalidatie kon door de verkorting doorlooptijd niet blijven bestaan en is gewijzigd in 120 dagen. De uitzonderingsregel gericht op kliniek en dagbehandeling wordt niet geraakt door de verkorting doorlooptijd. De regel hoefde in het registratieaddendum bij ad 1 en ad 2 niet aangepast te worden. DBC-Onderhoud 8 39

9 De 365 dagen voor polikliniek ZT21 (ad 4) en hartrevalidatie (ad 5) worden wel geraakt door de verkorting. Deze regels zijn aangepast naar de nieuwe maximale doorlooptijd van 120 dagen Grz inclusief aanpassing productstructuur ( ) Door invoering van de doorlooptijdverkorting worden de langere grz-trajecten (meer dan 120 dagen) opgeknipt. Uitgaand van de bestaande productstructuur (t/m 2014), wordt hierdoor een aantal zorgproducten obsoleet (meer dan 120 verpleegdagen) en zouden de ambulante vervolg-subtrajecten, waarvan de klinische opname geen onderdeel meer uitmaakt tot uitval leiden. Daarnaast heeft de doorlooptijdverkorting een negatief effect op de medische herkenbaarheid van de zorgproducten voor de grz. Het zorgproduct met meer dan 120 verpleegdagen is verwijderd uit zorgproductgroep En de bovengrens van de overige klinische zorgproducten is aangepast naar maximaal 120 dagen. Voorheen waren dit de zorgproducten Klin Hiernaast zijn de langere klinische trajecten met een ambulant vervolg van meer dan 120 dagen, verwijderd. Voor de ambulante vervolgtrajecten (zorgtype 21) waarvan de klinische opname in het initiële subtraject valt, zijn zes nieuwe zorgproducten aangemaakt: Diagnosen CVA >32 behandeluren ambulant; Diagnosen CVA 6 tot maximaal 31 behandeluren ambulant; Diagnosen CVA Maximaal 5 behandeluren ambulant; Overige diagnosen >23 behandeluren ambulant; Overige diagnosen 5 tot maximaal 23 behandeluren ambulant; Overige diagnosen Maximaal 4 behandeluren ambulant. Voor nu zijn nog geen zorginhoudelijke wijzigingen doorgevoerd gericht op de verbetering van de medische herkenbaarheid van de zorgproducten. Dit punt wordt opgepakt bij de doorontwikkeling van de productstructuur in de komende jaren. Op basis van de doorgevoerde wijzigingen zijn de tarieven aangepast Registratie van nazorg bij stamcel- en orgaantransplantatie ( ) De verkorting van de maximale doorlooptijd van een subtraject ZT 21 van 365 naar 120 dagen heeft consequenties voor de doorlooptijd van de nazorgfase orgaantransplantatie door beschouwende specialismen. Subtrajecten die voorheen een looptijd van een jaar kenden, worden teruggebracht naar subtrajecten met een looptijd van 120 dagen. Dit wordt als algemeen gegeven beschouwd, waarvoor geen aanpassing van de registratieregel (uitzondering ) noodzakelijk is. Met betrekking tot de declaratie van nazorg gelden vanuit de NZa specifieke beleidsregels waarbij per instelling per jaar maximaal een subtraject voor nazorg gedeclareerd mag worden. De NZa-declaratiebepaling wordt in overeenstemming met de nieuwe algemene registratieregel ( max. 120 dagen) aangepast, zodat vanaf 1 januari 2015 per instelling maximaal drie nazorgtrajecten per jaar gedeclareerd kunnen worden. De verkorting van de doorlooptijd heeft ook consequenties voor de definiëring en registratie van de (zorgactiviteiten voor de nazorg stamceltransplantatie. Voor de nazorg van stamceltransplantatie geldt dat een zorgactiviteit post-transplantatietraject (192079, , en ) uitsluitend door één zorgaanbieder binnen maximaal drie subtrajecten na een stamceltransplantatie geregistreerd mag worden Begeleiding orgaantransplantie ( ) De doorlooptijdverkorting leidt tot een maximale doorlooptijd van 120 dagen per subtraject. Dit wordt beschouwd als algemeen effect van de doorlooptijdverkorting waarvoor geen aanpassing van deze registratieregel (uitzondering ) noodzakelijk is. De uitzonderingsregel blijft bestaan maar dan met een maximale looptijd van 120 dagen in plaats van 365. DBC-Onderhoud 9 39

10 Met betrekking tot de declaratie van de nazorg gelden vanuit de NZa specifieke beleidsregels waarbij per instelling per jaar maximaal één nazorgsubtraject gedeclareerd mag worden. Als gevolg van het verkorten van de doorlooptijd naar 120 dagen zal de NZa deze declaratiebepaling in lijn brengen met de registratieregels, zodat per instelling maximaal drie nazorgtrajecten per jaar gedeclareerd kunnen worden. De verkorting van de doorlooptijd heeft ook consequenties voor de definiëring en registratie van de nazorg zorgactiviteiten voor de beschouwende specialismen (zorgactiviteiten t/m en ). Voor nazorg (fase 3) geldt dat de zorgactiviteit voor nazorg na orgaantransplantatie ( t/m en ) per instelling door één hoofdbehandelaar eenmaal per 120 dagen per transplantatie, mag worden geregistreerd. Consequenties voor tarieven Uit analyses 1 door DBC-Onderhoud en de NZa is gebleken dat verkorting van de maximale doorlooptijd een belangrijk effect heeft op de casemix en profielen. Casemix en profielen spelen op hun beurt een belangrijke rol in de tariefberekening. Het ministerie van VWS heeft de NZa en DBC- Onderhoud daarom verzocht om de zorgaanbieders en zorgverzekeraars hulpmiddelen te bieden om te kunnen omgaan met de effecten van de verkorting doorlooptijd. NZa en DBC-Onderhoud leveren met het DBC-pakket 2015 informatieproducten uit die inzicht bieden in de procentuele wijziging in tarieven van DBC-zorgproducten. Bij de informatieproducten is een toelichting beschikbaar. Voor meer informatie over de totstandkoming van de tarieven RZ15a verwijzen wij u naar het document Verantwoording tariefswijzigingen RZ15a v Consequenties voor ICT en grouper ( en ) De verkorting van de maximale doorlooptijd per subtraject heeft ook ICT-consequenties. Uitbreiding aantal posities per afsluitregelcode in de afsluitregeltabel ( ) In de afsluitregeltabel zijn per afsluitregel de referentiegroepen uit het registratieaddendum opgenomen. Door het toevoegen en wijzigen van uitzonderingsregels is het aantal posities dat beschikbaar was voor de nummering van de sluitregels niet meer voldoende. Het aantal posities voor de codes van de afsluitregels is daarom uitgebreid van acht naar maximaal tien posities. Zie ook Afsluitregels Tabel Toelichting v Controle door de grouper op duur subtraject ( ) De grouper controleert op de maximale doorlooptijd van een subtraject. Voorheen was deze controle gericht op 365 dagen, dit is aangepast naar 120 dagen. De maximale looptijd van subtrajecten geopend in 2014 blijft echter 365 dagen. De controle op maximaal 120 dagen is hierbij dan ook afhankelijk gemaakt van de ingangsdatum van het subtraject. Op basis van de ingangsdatum van het subtraject wordt de bijhorende maximale duur van het subtraject bepaald en een controle uitgevoerd op de aangeleverde subtrajecten. Indien de maximale looptijd van een subtraject overschreden wordt, geeft de grouper een DBC-053 foutmelding. Meer informatie over deze wijziging vindt u in: SDD grouper v va Handleiding foutmeldingen v Dit onderzoek heeft geleid tot het advies Verkorten doorlooptijden DBC-zorgproducten uit juni 2013 en is te vinden op de website van de NZa ( DBC-Onderhoud 10 39

11 2.1.2 Integrale tarieven ( ) TT Betrokken specialismen Dit project raakt alle specialismen. Probleemstelling Op 18 december 2013 heeft de minister op advies van de NZa de Tweede Kamer geïnformeerd over haar besluit over de doorvoering van de integrale tarieven in de medisch specialistische zorg. In haar brief aan de Tweede Kamer beargumenteert zij dat invoering van integrale bekostiging een cruciale volgende stap is in de ontwikkeling van de bekostiging van de medisch-specialistische zorg en dat dit de doelmatigheid en de kwaliteit van instellingen ten goede komt. Het doorvoeren van de integrale tarieven heeft alleen impact op de tarieventabel. Tot en met 2014 zijn de kostentarieven en honoraria apart zichtbaar in de tarieventabel. De deelregulering van de honorariumtarieven van medisch specialisten is opgeheven. Per 2015 (RZ15a) wordt daarom één integraal tarief gepresenteerd in de tarieventabel. Gekozen oplossing Tot en met 2014 stonden de honoraria en de kosten als aparte kostensoorten binnen de tarieventabel. Per 1 januari 2015 wordt één integraal tarief gepresenteerd in de tarieventabel voor zorgproducten in het A- en B-segment. Voor zorgproducten in het B-segment was voorheen de honorariumcomponent(en) van het tarief en een nul-tarief voor de kostencomponent opgenomen in de tarieventabel. M.i.v. 1 januari 2015 wordt door het opheffen van de deelregulering een vrij onderhandelbaar (integraal) tarief opgenomen. In de tarieventabel is dit voor de B-segment declaratiecodes een nul-tarief. Op advies van Zorgverzekeraars Nederland wordt voor het integrale tarief de bestaande waarde 02 in de tarieventabel gehanteerd. De overige variabelen blijven bestaan vanwege het weergeven van de historische gegevens in de tarieventabel. Meer informatie over specifieke aspecten van deze wijziging, vindt u in de volgende documenten: Verantwoording tariefsberekening RZ15a v Hier vindt u een beschrijving van de totstandkoming van de integrale tarieven voor zorgproducten in het gereguleerde segment. ICT-eisen DBC-pakket RZ15a v In dit document vindt u de gewijzigde specificaties van de tarieventabel Tarieven Tabel Toelichting v In dit document vindt u de gewijzigde specificaties van de tarieventabel en een nadere toelichting van deze wijziging. De invoering van integrale tarieven betekent ook dat wij enkele producten die u van ons gewend bent, niet meer uitleveren. We leveren vanaf heden niet meer uit: Ondersteunershonoraria B-segment Toelichting Ondersteunershonoraria B-segment Normtijden Zorgactiviteit Normtijden Zorgproduct Normtijdentabellen Toelichting DBC-Onderhoud 11 39

12 2.1.3 Beter herkenbare zorgactiviteiten voor pathologie ( ) ZA, TT Om het vak van pathologie beter te beschrijven en de inzet en kosten beter te kunnen waarderen, zijn zeven nieuwe zorgactiviteiten geïntroduceerd. Deze vervangen de vier bestaande zorgactiviteiten. De bestaande zorgactiviteiten (die meer dan 90% van de bepalingen beslaan) waren een te grove weergave van de inhoud van het vak en sterk verouderd. Dit was geen goede basis voor prestatiebekostiging. Vier zorgactiviteiten (OZP s) zijn beëindigd per 31 december 2014: Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek) Immuno-pathologisch onderzoek Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek. Er zijn zeven nieuwe zorgactiviteiten geïntroduceerd per 1 januari 2015: Eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van microorganismen (zie of )) Biopt, matig complexe cytologie Naaldbiopt, complexe cytologische punctie Eenvoudige grote resectie, matig complex biopt, bijzonder cytologisch preparaat Complex biopt, matig complexe resectie Complexe resectie Vriescoupe. De codes , en gelden als OZP. Ook heeft een aanpassing plaatsgevonden van de NZa-beleidsregel, ter vervanging van de paragraaf in Bijlage 5 bij CI Nieuw beleid bekostiging geneesmiddelen ( ) ZA, RA Betrokken specialismen Dit project raakt alle specialismen. Aanleiding De minister van VWS had besloten dat met ingang van 1 januari 2015 een nieuw bekostigingsbeleid voor add-on geneesmiddelen zou gelden. In het nieuwe beleid krijgen zorgaanbieders en zorgverzekeraars een belangrijke rol in de vraag welke geneesmiddelen als add-on bekostigd moeten worden. Uit consultatie van veldpartijen is gebleken dat zij nog niet klaar zijn voor het nieuwe bekostigingsbeleid. Daarom is besloten tot uitstel van een gedeelte van dit project naar 1 januari Voor de invoering van het nieuwe beleid zijn aanpassingen nodig in de systemen van zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Over de details van de invoering en technische aanpassingen in relatie daarmee, wordt momenteel nog gesproken. DBC-Onderhoud 12 39

13 Doorgevoerde wijzigingen Vooruitlopend op het beëindigen van de zorgactiviteiten voor geneesmiddelen is een nieuwe zorgactiviteit aangemaakt: Verstrekking biologicals per infuus of per injectie bij nietoncologische diagnosen (excl. bij kinderen zie ). Deze zorgactiviteit speelt een rol bij de geautomatiseerde uitzonderingsregel die geldt voor het specialisme Reumatologie. Door de registratie van deze zorgactiviteit per verstrekking van biologicals, is duidelijk dat er een in tempi behandeling wordt uitgevoerd waarbij het subtraject niet voortijdig kan worden afgesloten. Naast de registratie van deze zorgactiviteit moet ook de zorgactiviteit van het betreffende geneesmiddel geregistreerd worden, deze kunnen veelal als add-on naast het DBC-zorgproduct voor de behandeling geregistreerd worden Taakherschikking ( ) ZA Betrokken specialismen Dit project raakt alle specialismen. Aanleiding De minister van VWS heeft besloten dat de belemmeringen voor het zelfstandig openen, sluiten en declareren van DBC-zorgproducten door een verpleegkundig specialist en physician assistant (PA) per 1 januari 2015 dienen te zijn opgeheven, om de mogelijkheden voor taakherschikking te verbreden. Met taakherschikking wordt bedoeld het uitvoeren van medisch specialistische zorg door een verpleegkundig specialist of physician assistant in plaats van een medisch specialist. Het besluit van VWS houdt in dat genoemde beroepsgroepen zonder inmenging van een poortspecialist de door de wet toegestane handelingen uitvoeren. Deze handelingen kunnen een zelfstandig behandeltraject zijn of kunnen onderdeel zijn van de behandeltraject van de medisch specialist. Er onderscheiden zich in relatie tot het handelen van de poortspecialist drie situaties die VWS met haar besluit over taakherschikking mogelijk wil maken: Situatie 1: De verpleegkundig specialist / physician assistant verricht handelingen binnen een geopend subtraject van de poortspecialist: de poortspecialist declareert. Situatie 2: De verpleegkundig specialist / physician assistant verricht handelingen binnen een geopend zorgtraject van de medisch specialist en gedurende de looptijd van het subtraject is er geen inmenging van medisch specialist: de activiteiten van de verpleegkundig specialist / physician assistant leiden tot een declaratie, onder de vlag van een poortspecialist. Situatie 3: De verpleegkundig specialist / physician assistant handelt geheel zelfstandig een zorgvraag af. Bijvoorbeeld bij de landelijke colonscreening: de verpleegkundig specialist / physician assistant doet de intake, verricht de colonscopie en voert het nagesprek. De verpleegkundig specialist / physician assistant opent een eigen zorgtraject en opent, sluit en declareert vervolgens het initieel subtraject en eventuele vervolgtrajecten. DBC-Onderhoud 13 39

14 Doorgevoerde wijzigingen Om taakherschikking en de specifiek bovengenoemde drie situaties mogelijk te maken, zijn wijzigingen doorgevoerd in de beleidsregel, in zorgactiviteiten en zijn technische aanpassingen doorgevoerd. De NZa-beleidsregel met betrekking tot het face-to-face-contact is verruimd voor de genoemde beroepsgroepen. Dat betekent dat zorgactiviteiten als eerste consult, vervolgconsult, palliatief overleg, multidisciplinair overleg door verpleegkundig specialist / physician assistant nu ook tot declaratie kunnen leiden. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in zorgactiviteiten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Zorgactiviteiten Tabel Toelichting v De beëindigde zorgactiviteiten zijn verwijderd uit de uitvraag in zorgproductgroep Zenuwstelsel - Epilepsie / status epelepticus / convulsies (wd). Daarnaast waren voor het realiseren van de hierboven beschreven situaties 1 tot 3 een aantal technische aanpassingen noodzakelijk. Uitgangspunten bij de vormgeving waren: De technische vormgeving sluit aan bij het besluit van VWS en dekt alle situaties waarin taakherschikking door genoemde beroepsgroepen plaatsvindt in relatie tot declaratie(momenten). Er wordt gebruik gemaakt van bestaande DBC-zorgproducten. Transparantie over wie welke zorg heeft geleverd wordt gerealiseerd op het niveau van de verrichting (zorgactiviteit) middels het meeleveren van de uitvoerderscode met het declaratiebericht. Hierna wordt per situatie toegelicht of en zo ja welke technische aanpassing is doorgevoerd om de situatie mogelijk te maken per 1 januari Situatie 1: Het verruimen van de beleidsregel met betrekking tot het face-to-face-contact met een verpleegkundig specialist/ physician assistant is voldoende. Er zijn geen technische aanpassingen noodzakelijk. Situatie 2: Met betrekking tot de gewenste transparantie is de AGB-uitvoerderscode van de physician assistant / verpleegkundig specialist nodig. Deze AGB-codes zijn reeds, conform de relevante Vektis-codelijst, opgenomen in de referentietabellen voor de grouper. Situatie 3: Met betrekking tot het mogelijk maken van situatie 3 is een aantal opties mogelijk. Er is op dit moment nog geen keuze gemaakt voor één van deze opties. Hiervoor zijn nog geen wijzigingen opgenomen in de release RZ15a Doorontwikkeling kaakchirurgie ( ) ZA, TT Betrokken specialisme Kaakchirurgie Aanleiding In de doorontwikkelagenda DOT [1] is aangekondigd dat per 2015 de productstructuur van de kaakchirurgie verder doorontwikkeld wordt. Aanleiding hiervoor is de invoering van integrale tarieven [1] Voorlichting Doorontwikkelagenda DOT jaargang 3, oktober DBC-Onderhoud 14 39

15 per 2015 waardoor aanpassingen nodig zijn binnen kaakchirurgie. Hierbij is ook gekeken naar transparantie en begrijpelijkheid in het gebruik van de kaakchirurgische prestaties, zowel voor zorgaanbieder als voor de consument. Doorgevoerde wijzigingen De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de prestaties en tarieven van kaakchirurgie: Prestaties die elkaar medisch inhoudelijk overlappen, zijn samengevoegd. Om herkenbaar te maken of er sprake is van de toepassing van de halveringsregel zijn aparte zorgactiviteiten aangemaakt voor verrichtingen die veelvuldig als een tweede verrichting worden uitgevoerd tijdens één sessie. Deze zorgactiviteiten zijn voorzien van een toevoeging in de omschrijving zodat herkenbaar is of de verrichting uitgevoerd is in combinatie met een andere verrichting en voorzien is van een gehalveerd integraal tarief. Per 2015 wordt de toeslag voor assistentie bij een kaakchirurgische verrichting niet langer als een opslag op het tarief in rekening gebracht. Hiervoor is een aparte prestatie aangemaakt. Er is een zorgactiviteit beëindigd omdat deze in het verleden niet of nauwelijks gedeclareerd is. Hiervoor is als gebruikelijke norm gehanteerd dat de prestaties minder dan tien keer per jaar gedurende een periode van vijf jaar zijn gedeclareerd. De toeslag voor avond-, nacht- en/of weekenddienst is verdwenen als een opslag op het tarief. Per 2015 zijn de middelen die hierin omgaan, ingerekend in het reguliere tarief van de betreffende prestaties. Vanwege invoering van integrale tarieven is het kostendeel ziekenhuizen, honorarium kaakchirurgie en honorarium anesthesiologie geïntegreerd in één tarief. Voor een detailbeschrijving van de wijzigingen verwijzen wij u naar de Zorgactiviteiten Tabel Toelichting v , de Tarieven Tabel Toelichting v , de Verantwoording tariefswijzigingen RZ15a v en naar het Beoordelingsrapport DBC-pakket RZ15a van de NZa Definiëring van modules voor medisch specialistische revalidatiezorg (MSRZ) Betrokken specialisme 0327 Revalidatie Aanleiding Bij de invoering van de revalidatie-dbc s in 2009 hebben de betrokken partijen afgesproken dat de productstructuur verder doorontwikkeld moet worden om als basis te kunnen dienen voor een adequate bekostiging van de medisch specialistische revalidatiezorg. In 2012 is ter voorbereiding hierop een reparatietraject (spoor 1) doorgevoerd waarbij de knelpunten van de destijds bestaande productstructuur zijn opgepakt. Spoor 2 betreft de fundamentele doorontwikkeling van de productstructuur en is gericht op de ontwikkeling van een medisch herkenbare en kostenhomogene productstructuur. Als eindperspectief voor de productstructuur dienen de te onderscheiden patiëntengroepen en de hieraan gekoppelde specifieke behandelprogramma s, waarbij de afleiding van DBC-zorgproducten plaatsvindt op basis van kenmerkende zorgactiviteiten. DBC-Onderhoud 15 39

16 Gekozen oplossing In het kader van spoor 2 wordt per 2013 de zorgvraagzwaarte-index (zvi) geregistreerd. De volgende stap is het definiëren van modules. Deze stap was oorspronkelijk ingepland voor 2014, maar is op verzoek van de sector doorgeschoven. Inmiddels heeft de NZa besloten dat de registratie van modules met ingang van 1 januari 2015 wordt ingevoerd. In 2015 wordt gestart met de registratie van de modules aanvullend op de bestaande zorgactiviteiten. Voor deze registratiefase wordt een aparte tabel vastgesteld met de omschrijving en code voor de te registreren modules en bijbehorende definiëring. Deze registratie van modules heeft geen impact op bestaande tabellen en documenten van het DBC-pakket ziekenhuiszorg. Op het moment dat deze release voor het veld beschikbaar is, zijn de modules nog niet vastgesteld. Zodra deze zijn vastgesteld, wordt de tabel met bijbehorende toelichting op onze website gepubliceerd ( 2.2 Zorgactiviteiten Deze paragraaf beschrijft de wijzigingen in zorgactiviteiten en overige zorgproducten (OZP s). Voor wijzigingen die naast de zorgactiviteitentabel ook een wijziging betekenen voor de productstructuur en/of afleiding naar DBC-zorgproducten, verwijzen wij u naar paragraaf Nieuwe zorgactiviteit voor Mammaprint (555) ZA, TT Specialisme: 0313 Inwendige Geneeskunde Mammaprint is een test naar het genexpressieprofiel bij vrouwen met borstkanker. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van het risico op uitzaaiingen c.q. de noodzaak voor chemotherapie. Vanuit de innovatiebeoordeling binnen DBC-Onderhoud is positief geadviseerd op de mogelijkheid om Mammaprint op te nemen in de DBC-systematiek. Vandaar dat de nieuwe zorgactiviteit Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 70 genen, mammaprint is geïntroduceerd. Deze zorgactiviteit is als overig zorgproduct (OZP Eerstelijns diagnostiek, tarieftype 20) in de systematiek opgenomen, met een aanspraakbeperking (aanspraakcode 1602) Nieuwe zorgactiviteit voor Oncotype-genexpressietest ( ) ZA, TT Specialisme: 0313 Inwendige Geneeskunde Oncotype is een test naar het genexpressieprofiel bij vrouwen met borstkanker. Hierbij wordt ingeschat wat het risico op uitzaaiingen c.q. wat de noodzaak voor chemotherapie is. Vanuit de innovatiebeoordeling binnen DBC-Onderhoud is positief geadviseerd om Oncotype op te nemen in de DBC-systematiek. Vandaar dat hiervoor een zorgactiviteit is geïntroduceerd: Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 21 genen, oncotype DX. Deze zorgactiviteit is als overig zorgproduct (OZP Eerstelijns diagnostiek, tarieftype 20) in de systematiek opgenomen, met een aanspraakbeperking (aanspraakcode 1602) Nieuwe zorgactiviteit voor corneale collageen crosslinking ( ) ZA, ZP, TT DBC-Onderhoud 16 39

17 Zorgproductgroep Specialisme 0301 Oogheelkunde De wetenschappelijke vereniging voor oogheelkunde (NOG) heeft een nieuwe zorgactiviteit aangevraagd voor corneale collageen crosslinking (CXL). Deze techniek wordt ingezet om verdere progressie van keratoconus te voorkomen. Hier is een nieuwe zorgactiviteit voor aangemaakt: Corneale collageen cross-linking (CXL). Deze nieuwe zorgactiviteit leidt af naar het nieuwe zorgproduct Oper cornea (zwaar), wat mede naar aanleiding van wijzigingsverzoek (paragraaf 2.6.6) is aangemaakt in zorgproductgroep Oog en adnexen - Aandoeningen van conjunctiva, sclera, cornea, iris, corpus ciliare en oogbol (incl. letsel). Zorginstituut Nederland heeft aan deze nieuwe zorgactiviteit een oranje aanspraakcode (2601) toegekend. Binnenkort verschijnt er een update van het standpunt uit 2010 over de behandeling van keratoconus door middel van CXL met meer informatie over de voorwaarden voor vergoeding uit het basispakket Nieuwe OZP voor MACI ( ) ZA, TT Er is een nieuwe zorgactiviteit geïntroduceerd voor MACI (Matrix-geïnduceerde Autologe ChondrocytenImplantatie). Het betreft een add-on en deze heeft een ingangsdatum, met terugwerkende kracht, vanaf 1 april Reguliere aanlevering OZP s door NZa ( ) ZA, TT Op verzoek van de NZa is een aantal overige zorgproducten (OZP s) in de zorgactiviteitentabel en tarieventabel toegevoegd of gewijzigd. Onderlinge dienstverlening Door de invoering van integrale tarieven wordt de bestaande definitie van onderlinge dienstverlening (ODV) aangepast. De reikwijdte van het begrip ODV wordt ruimer. Op verzoek van de NZa is één algemene prestatie vastgesteld met een vrij tarief. Adviesonderdeel antistollingsbehandeling Er is een nieuwe zorgactiviteit beschikbaar voor het advies aan de patiënt tijdens de behandeling met antistolling. Regiefunctie complexe wondzorg Er is een nieuwe zorgactiviteit geïntroduceerd voor de bekostiging van de regiefunctie voor complexe wondzorg per Aanleiding hiervoor is de beleidsregel innovatie op grond waarvan een tweetal zorgaanbieders van complexe wondzorg geëxperimenteerd hebben met vernieuwende vormen van zorgverlening en organisatie in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Fundusfotografie De zorgactiviteit voor fundusfotografie is gesplitst in twee zorgactiviteiten om onderscheid te maken tussen fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie en fundusfotografie in het kader van een netvliescheck of vergelijkbare screening aan mensen zonder klachten of DBC-Onderhoud 17 39

18 symptomen van oogpathologie. Alleen fundusfotografie in het kader van diabetische retinopathie kan los gedeclareerd worden. Zorgactiviteit Fundusfotografie is beëindigd. De nieuwe zorgactiviteiten zijn: Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie ) Fundusfotografie in het kader van aandoeningen van het netvlies, exclusief diabetische retinopathie (zie ). Zorgactiviteit is een OZP Eerstelijns diagnostiek met tarieftype 11. Zorgactiviteit kan geregistreerd worden in de context van een medisch specialistisch subtraject. Beëindigen overige zorgproducten IC medebehandeling en IC bespreking De overige zorgproducten IC medebehandeling (voor niet-ic medebehandeling zie ) en IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren) zijn bij het beëindigen van de Tarieflijst instellingen 2012 (beleidsregel BR/CU-2073) overgeheveld naar de OZP-lijst. De reden hiervoor is dat de laatste groep gebruikers van de Tarieflijst Instellingen, de long-revalidatie klinieken, toen nog geen gebruik maakte van DBC-zorgproducten. Nu kunnen de long-revalidatie instellingen dat wel en dat maakt deze OZP s en overbodig. Om deze reden worden deze twee OZP s per 1 januari 2015 beëindigd. Beide prestaties blijven wel als zorgactiviteit bestaan Nieuwe zorgactiviteit voor Choriongonadotrofine ( ) ZA, TT Van het fertiliteitshormoon Choriongonadotrofine is een verpakking van 5000 E op de markt gekomen. Met behulp van zorgactiviteit (gebruikte eenheid van 1500 E) was het echter niet mogelijk om de nieuwe verpakking van 5000 E te registreren. In overleg met de NZa is besloten de zorgactiviteit te beëindigen en een nieuwe zorgactiviteit aan te maken waarmee meerdere (alle) verpakkingen geregistreerd kunnen worden. De nieuwe zorgactiviteit is Choriongonadotrofine, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 250 E Omschrijvingen zorgactiviteitentabel en tarieventabel gelijk ( ) TT De omschrijving van een aantal los declarabele prestaties in de tarieventabel is gesynchroniseerd met de overeenkomstige omschrijving van de zorgactiviteiten binnen de zorgactiviteitentabel. Er bleken dertien prestaties te zijn waarbij de omschrijving geactualiseerd moest worden. Dit is aangepast zodat deze omschrijvingen in de tarieventabel en zorgactiviteitentabel weer gelijk lopen. 2.3 Registratieregels Deze paragraaf beschrijft wijzigingen in de registratieregels inclusief de algemene toelichting op de registratieregels, het registratieaddendum, de diagnose- en zorgvraagtypering, die voortkomen uit individuele wijzigingsverzoeken. Wijzigingen in de registratieregels en bijbehorende documenten die voortkomen uit het project Verkorting Doorlooptijd zijn beschreven in paragraaf De Diagnose Combinatie Tabel is geactualiseerd aan de hand van wijzigingen in de elektronische typeringslijst. DBC-Onderhoud 18 39

19 2.3.1 Parallelliteit bij audiologie ( ) Specialisme: 1900 Audiologie In de Diagnose- en Zorgvraagtypering Toelichting stond aangegeven dat parallelliteit bij audiologie voorkomt en mogelijk moet zijn. Door het ontbreken van verrichtingen met ZPK1, ZPK2,ZPK3 of operatieve verrichtingen is het echter niet mogelijk voor audiologie om aan de parallelliteiteisen te voldoen, aldus de Registratieregels en de nadere regel Medisch specialistische zorg. Parallelliteit wordt bij audiologie in principe niet als wenselijk gezien omdat er overlap tussen de verschillende zorgvragen kan bestaan. Dit geldt echter niet voor vestibulaire problemen en hiervoor wordt parallelliteit toegestaan. De tekst in de Diagnose- en Zorgvraagtypering Toelichting is verhelderd. Voor de diagnosecodes 11 Horen met 12 Taal is geen parallelliteit toegestaan, omdat deze zorgvragen niet per definitie los van elkaar gezien kunnen worden en er een zekere overlap kan bestaan. Alleen voor de zorgvraag vestibulair is parallelliteit toegestaan. Deze zorgvraag heeft geen relatie (overlap) met de andere diagnosen. Vestibulair valt momenteel onder de diagnose 13 Overig. Om deze zorgvraag te kunnen onderscheiden wordt beoogd om met ingang van 1 januari 2016 een specifieke diagnosecode voor vestibulair te introduceren. Zodra de nieuwe diagnosecode voor vestibulair aan de typeringslijst is toegevoegd zal de Diagnosecombinatie Tabel worden ingericht op de parallelliteitsregel bij audiologie. Tot die tijd geldt de regel dat diagnose 13 Overig alleen parallel geregistreerd mag worden voor de zorgvraag vestibulair en niet voor andere diagnosen die onder 13 getypeerd worden Aanpassingen in registratieaddendum ( ) RA Specialismen: 0320 Cardiologie; 0307 Gynaecologie;0313 Inwendige geneeskunde; 8418 Geriatrische revalidatiezorg Vanuit het veld komen er regelmatig verzoeken om verduidelijkingen aan te brengen in het registratieaddendum. In deze release zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Cardiologie ( ) Onderaan de pseudocode is de opmerking: "vanaf dit punt gelden de overige cardiologieregels" verwijderd. Alle cardiologieregels zijn beschreven in de pseudocode, de verwijzing naar de overige regels is daarom niet van toepassing. Stamceltransplantatie ( ) In blok 4 van de pseudocode is de toevoeging "met een latere uitvoerdatum verwijderd. Voor deze regel geldt dat het subtraject geen zorgactiviteit uit groep 1 en 2 mag bevatten, ongeacht of deze op de openingsdatum van het subtraject is geregistreerd of een latere uitvoerdatum heeft. Gynaecologie F21 ( ) Bij de functionele beschrijving van de uitzondering is bij "7. Overig, gonadotrofine, Groep 8" de cursief gedrukte tekst in overeenstemming met de daar bovenstaande tekst gebracht. In de cursieve tekst stond ten onrechte IUI/KI(D), dit moest een cryocyclus zijn. Geriatrische revalidatiezorg ( ) De referentiegroep voor de geriatrische revalidatiezorg (grz), zoals opgenomen in het registratieaddendum bij afsluitregel , bevatte enkele zorgactiviteiten die overbodig zijn of niet relevant zijn voor de specificatie van de 42-dagen afsluitregel. Dit betreft: de zorgactiviteit Triage. Registratie hiervan mag alleen bij de inzet van de specialist ouderengeneeskunde binnen het ziekenhuistraject en is hierdoor niet relevant voor de afsluiting van het grz-subtraject. DBC-Onderhoud 19 39

20 de zorgactiviteit Afwezigheidsdag. Registratie hiervan mag alleen binnen het grzsubtraject indien de patiënt hierna weer terugkeert naar de instelling. Doordat de 42- dagenregel is bedoeld om een subtraject bij beëindiging van de behandeling eerder te kunnen afsluiten is opname van deze zorgactiviteit binnen de referentiegroep overbodig. De zorgactiviteiten Huisbezoek en Ambulante behandeldag dienen altijd in combinatie met de bestede tijd van de behandelaar vastgelegd te worden waardoor het benoemen van deze zorgactiviteiten binnen de referentiegroep geen toegevoegde waarde heeft Aanpassingen op verzoek van NZa RR, RA Tijdens de beoordeling van het pakker RZ15a is er nog een aantal aanpassingen in de Beleidsregels en Nadere Regels van de NZa doorgevoerd. Dit was een uitkomst van een traject met partijen om de regels te verduidelijken. Om onduidelijkheden en vragen te voorkomen heeft DBC-Onderhoud daarom de volgende wijzigingen doorgevoerd in de documenten. diagnosestelling en behandeling is aangepast in diagnosestelling en/of behandeling De voorwaarde dat er bij het openen van een (parallel) zorgtraject sprake moet zijn van diagnosestelling en behandeling is aangepast in diagnosestelling en/of behandeling, conform de wijziging in de NZa nadere regel. Overig zorgproduct dat binnen één week leidt tot opening van een zorg- en subtraject De regel dat een overig zorgproduct dat binnen één week na het moment van uitvoering leidt tot opening van een zorg- en subtraject niet apart gedeclareerd kan worden, is vervallen, conform de wijziging in de NZa nadere regel. Verduidelijking van het verdelen van verpleegdagen beschreven bij de let op opmerking bij parallelliteit Verduidelijkt dat het verdelen van verpleegdagen bij parallelliteit het gaat om parallelliteit binnen één specialisme. Bij overdracht naar een ander specialismen kunnen de verpleegdagen wel gekoppeld worden aan het subtraject van het overnemend specialisme. 2.4 Diagnosetyperingen Deze paragraaf beschrijft wijzigingen in diagnosetyperingen. Wijzigingen waarbij zowel de diagnosetyperingen als de afleiding naar DBC-zorgproducten is aangepast, vindt u in paragraaf Tekstuele correctie diagnosetypering ( ) ETL Specialisme: 0313 Inwendige geneeskunde De diagnosetypering van inwendige geneeskunde was verkeerd gespeld. Thallasemie moet zijn Thalassemie (1 L, 2 S). De omschrijving is gewijzigd en luidt nu Thalassemie Tekstuele aanpassingen in (elektronische) typeringslijst ( ) ETL Specialismen: 0303 Heelkunde, 0307 Gynaecologie; 0324 Reumatologie; 0330 Neurologie DBC-Onderhoud 20 39

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Op 17 juli 2014 heeft DBC-onderhoud de RZ15a gepubliceerd. In aanvulling op deze publicatie is op 17 november 2014 de RZ15b gepubliceerd. De RZ15a en RZ15b bevatten de

Nadere informatie

Registratieregels RZ15a

Registratieregels RZ15a Implementatiecongres DBC-pakket 2015 4 september 2014 Marjolein Hildebrand 2 Wijzigingen: Registratieregels Registratieaddendum Wijzigingen in de Diagnose en zorgvraagtypering toelichting 3 Aansluiting

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Besluitvormingsdocument 2e go Versie 1.0 15 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scope en uitsluitingen, mijlpalen... 4 2.1 Binnen de scope... 4 2.2 Buiten de scope...

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar gemaakt, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie 1.0 5 december 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vervroegen onderhoudscyclus... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Registratieaddendum. Ingangsdatum 1 januari v

Registratieaddendum. Ingangsdatum 1 januari v Registratieaddendum Ingangsdatum 1 januari 2018 v20170119 Registratieaddendum v20170119 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie... 10 3 Nadere toelichtingen, voorbeelden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150601, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-266. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-266. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Reikwijdte... 3 Artikel 2. Doel van de regeling... 3 Artikel 3. Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk I Zorgtrajecten... 7 Artikel

Nadere informatie

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b)

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b) Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b) Beoordeling prestaties en tarieven met ingangsdatum 1 januari 2014 november 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Context 5 1.2 Oplevering updaterelease DOT-pakket

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inhoudsopgave

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inhoudsopgave STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19075 29 juli 2015 Regeling medisch specialistische zorg REGELING NR/CU-263 Vastgesteld op 30 juni 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene regels... 4 2.1 Sluiten van subtraject

Nadere informatie

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Vanwege een eerder dan geplande releasedatum komt er een versie van de DCM AOM beschikbaar, waarin een aantal wijzigingen is opgenomen ten opzichte van

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Reumatologie. Versie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Reumatologie. Versie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Reumatologie Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzondering op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten van

Nadere informatie

Nadere Regel NR/CU-266. Regeling medisch specialistische zorg

Nadere Regel NR/CU-266. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel NR/CU-266 Regeling medisch specialistische zorg Artikel 19. Uitzonderingen op opening- en afsluitregels subtraject met ZT11 of ZT21 Van de in artikel 17 en 18 vermelde algemene afsluitregels

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Registratieaddendum RZ17a

Registratieaddendum RZ17a Registratieaddendum RZ17a Versie 20160701 Ingangsdatum 1 januari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie... 10 3 Nadere toelichtingen, voorbeelden en hiërarchie...

Nadere informatie

Registratieregels. Versie

Registratieregels. Versie Registratieregels Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratiemodel en definities... 4 2.1 Registratiemodel... 4 2.1.1 Registreren... 5 2.1.2 Samenvatten... 6 2.1.3 Afleiden...

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20130606 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Release RZ15a + RZ15b Chirurgie

Release RZ15a + RZ15b Chirurgie Release RZ15a + RZ15b Chirurgie Op 17 juli 2014 heeft DBC-onderhoud de RZ15a gepubliceerd. In aanvulling op deze publicatie is op 17 november 2014 de RZ15b gepubliceerd. De RZ15a en RZ15b bevatten de inhoud

Nadere informatie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie 20140717

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie 20140717 Algemene Toelichting Registratieregels Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen zorgtrajecten en subtrajecten... 4 3 Openen en sluiten van zorgtrajecten

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-220. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-220. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Reikwijdte... 2 Artikel 3. Inwerkingtreding... 2 Artikel 4. Begrippen en afkortingen...

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten

Nadere informatie

Handboek DOT controle regels. Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status:

Handboek DOT controle regels. Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status: Handboek DOT controle regels Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status: Index Handboek DOT controle regels 29022... 6 Voorwoord... 6 Afkeurvolgorde... 7 Codering

Nadere informatie

Zorg dat je niet indot

Zorg dat je niet indot Zorg dat je niet indot Moderator Ineke van der Jagt 1st author / speaker Annet Duin, RZA Co-authors Bram Bexkens Belangenverklaring In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Toelichting op de Typeringslijst per specialisme

Toelichting op de Typeringslijst per specialisme Toelichting op de Typeringslijst per specialisme Versie 20110701 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Handboek DOT Controleregels

Handboek DOT Controleregels Handboek DOT Controleregels Release 2 (mei 2013) Handboek DOT controle regels Datum: 16 mei 2013 Naam: Handboek DOT controle regels versie 29 revisie 17 Inhoudsopgave Korte omschrijving DOT controleregels...

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen. Versie 20140717

Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen. Versie 20140717 Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling. Versie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling. Versie Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de Algemene Registratieregels...

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Grz productstructuur 2013. Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud 12 april 2013. Mariette Kraayvanger. I. Grz-productstructuur 2013

Grz productstructuur 2013. Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud 12 april 2013. Mariette Kraayvanger. I. Grz-productstructuur 2013 Grz productstructuur 2013 Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud Mariette Kraayvanger 2 Inhoud I. Grz-productstructuur 2013 II. Aanpassingen III. Korte vooruitblik productstructuur 2014 en verder 1 Opzet

Nadere informatie

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Gebruikersdocument Uitlevering deel 2 Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Leeswijzer... 3 2 De wijzigingen...

Nadere informatie

Toelichting op de Typeringslijst per specialisme. Versie

Toelichting op de Typeringslijst per specialisme. Versie Toelichting op de Typeringslijst per specialisme Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de Typeringslijst... 3 1.2 De wijzigingen in het kort...

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek ziekenhuiszorg 2014 Versie 1.0 29 april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1. Reacties branchepartijen bij consultatie van besluitvormingsdocument RZ14a 2e go...

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen RZ16a

Hoofdlijnen wijzigingen RZ16a Hoofdlijnen wijzigingen RZ16a Besluitvormingsdocument 2e GO Versie 1.0 18 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Doel en inhoud document... 5 2 Planning, scope en uitgangspunten release RZ16a... 6 2.1 Planning...

Nadere informatie

Registratiehandleiding interne geneeskunde 2013

Registratiehandleiding interne geneeskunde 2013 Registratiehandleiding interne geneeskunde 2013 versie 1.6 Een handleiding voor internisten over het registreren in het DOT-tijdperk. 2 Inhoud: 1. Wat moet worden geregistreerd? 2. Algemene registratieregels

Nadere informatie

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening Europalaan 40 3526 KS Utrecht Postbus 2774 3500 GT Utrecht AAN NZa TELEFOON 030 285 08 00 FAX 030 285 08 01 WEBSITE www.dbconderhoud.nl Memo VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

Nadere informatie

DOT in de medische oncologie

DOT in de medische oncologie NVMO-informatiesheet DOT in de medische oncologie versie 2.1, september 2012 NVMO-werkgroep DOT Inleiding Per 1-1-2012 zijn de DBC s vervangen door de DBC Zorgproducten onder DOT. Onder DOT worden zorgtrajecten

Nadere informatie

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1 Handboek controles Zelfonderzoek 2014 Versie: 27 mei 2015 1 Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 Inleiding... 6 1.2 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek meerdere consulten op één dag... 7 1.3 Onterecht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Reikwijdte... 2 Artikel 3. Inwerkingtreding... 2 Artikel 4. Begrippen en afkortingen...

Nadere informatie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Stamceltransplantatie. Versie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Stamceltransplantatie. Versie Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Stamceltransplantatie Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Stamceltransplantatie...

Nadere informatie

RELEASE RZ17A 0313 INWENDIGE GENEESKUNDE

RELEASE RZ17A 0313 INWENDIGE GENEESKUNDE RELEASE RZ17A 0313 INWENDIGE GENEESKUNDE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Dit releasedocument bevat de wijzigingen in het DBC pakket per 1 januari 2017. In dit document vindt

Nadere informatie

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15a

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15a Verantwoording tariefswijzigingen RZ15a Gebruikersdocument Uitlevering deel 2 Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer... 5 1.1 Achtergrond RZ15a... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam DOT de stand van zaken en hoe verder Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam 2 Inhoud presentatie Wie is DBC-Onderhoud DOT in het kort Belangrijkste kenmerken huidige declaratiepraktijk Problemen binnen

Nadere informatie

Toelichting op de (papieren) typeringslijsten per specialisme Ingangsdatum: 1 januari 2011

Toelichting op de (papieren) typeringslijsten per specialisme Ingangsdatum: 1 januari 2011 Toelichting op de (papieren) typeringslijsten per specialisme Ingangsdatum: 1 januari 2011 Versie 20101118 Utrecht, 18 november 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...

Nadere informatie

Bijlage 2 bij CT 15-28 EVALUATIE DOORONTWIKKELAGENDA 2013

Bijlage 2 bij CT 15-28 EVALUATIE DOORONTWIKKELAGENDA 2013 EVALUATIE DOORONTWIKKELAGENDA 2013 1 Eenvoudige regelgeving Verbeteren regelgeving DOT Met de invoering van DBC/DOT-productstructuur in 2012 zijn geheel nieuwe registratieregels ontwikkeld, die mede onderdeel

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde. Versie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde. Versie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzondering op de algemene regels... 4 2.1 Sluiten van subtrajecten

Nadere informatie

Wijzigingen productstructuur 2016. DBC-implementatiecongres

Wijzigingen productstructuur 2016. DBC-implementatiecongres Wijzigingen productstructuur 2016 DBC-implementatiecongres Inhoud van de bijeenkomst 1. Projecten Licht complexe spoedzorg/ ambulant middel Interventieradiologie Varices 2. Overige punten Transplantatiezorg

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 2

Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Verantwoording tariefswijzigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De wijzigingen... 4 3 Kostentarieven... 5 3.1 Heraanlevering

Nadere informatie

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten TOELICHTING Waarom een registratiewijzer? De Federatie Medisch Specialisten vindt de huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels zeer

Nadere informatie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie Algemene Registratieregels Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen Zorgtrajecten en Subtrajecten... 4 3 Openen en sluiten van zorgtrajecten en subtrajecten... 6 3.1 Openen

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150624, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65220 5 december 2016 Regeling medisch-specialistische zorg Regeling NR/REG-1732 Vastgesteld op 15 november 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding registratie geriatrische revalidatie

Handleiding registratie geriatrische revalidatie Handleiding registratie geriatrische revalidatie Toelichting op de grz-productstructuur en spelregels voor de DBC-registratie 2014 Versie 1.0 v20131114 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Inhoud en afbakening

Nadere informatie

Regeling medisch-specialistische zorg, NR/REG-1713 Inhoudsopgave

Regeling medisch-specialistische zorg, NR/REG-1713 Inhoudsopgave Regeling medisch-specialistische zorg, Inhoudsopgave Artikel 1. Reikwijdte... 3 Artikel 2. Doel van de regeling... 3 Artikel 3. Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk I Zorgtrajecten... 7 Artikel 4. Algemene

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/27c /188648

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/27c /188648 Aan het bestuur van: algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); epilepsie-instellingen (040); dialysecentra (060); audiologische centra (070); radiotherapeutische

Nadere informatie

Rapport Beoordeling update release DOT (RZ13c)

Rapport Beoordeling update release DOT (RZ13c) Rapport Beoordeling update release DOT (RZ13c) Beoordeling wijzigingen in prestaties en tarieven met ingangsdatum 1 april 2013 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Context 5 1.2 Oplevering updaterelease

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 1100 KAAKCHIRURGIE

RELEASE RZ17AB 1100 KAAKCHIRURGIE RELEASE RZ17AB 1100 KAAKCHIRURGIE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. De aanvulling hierop is medio november uitgebracht, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten de wijzigingen

Nadere informatie

Besluitvormingsdocument. Overzicht verbeteringen DBC-systeem medisch specialistische zorg

Besluitvormingsdocument. Overzicht verbeteringen DBC-systeem medisch specialistische zorg Besluitvormingsdocument Overzicht verbeteringen DBC-systeem medisch specialistische zorg november 2015 Overzicht verbeteringen DBC-systeem medisch specialistische zorg 2 Inhoud Vooraf 5 Inleiding 7 1.

Nadere informatie

Congres Implementatie DBC-pakket Zorgactiviteiten in RZ14a/b. Wijzigen zorgactiviteiten: projecten en individuele verzoeken.

Congres Implementatie DBC-pakket Zorgactiviteiten in RZ14a/b. Wijzigen zorgactiviteiten: projecten en individuele verzoeken. Congres Implementatie DBC-pakket 2014 1. Zorgactiviteiten in RZ14a/b: Toinny van Schendel 2. Registratieregels in RZ14a/b: Marjolein Hildebrand 29 november 2013 Zorgactiviteiten in RZ14a/b Congres Implementatie

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 3

Gebruikersdocument uitlevering deel 3 Gebruikersdocument uitlevering deel 3 ICT-eisen Versie 20131114 1 januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Status van dit document... 4 2 Nieuwe tabellen... 6 3 Gewijzigde tabellen...

Nadere informatie

Verboden-toegestaan-lijst

Verboden-toegestaan-lijst Verboden-toegestaan-lijst Aanleiding Op 22 mei 2014 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met betrekking tot

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065 Aan het bestuur van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 Nascholing Netwerk Verpleegkundig Specialisten 11:45 12:15 Drs. A.J. (Arjan) Kouwen Senior Adviseur / Onderzoeker Adviesgroep Procesverbetering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-240. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-240. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Reikwijdte... 2 Artikel 3. Doel... 2 Artikel 4. Inwerkingtreding... 2 Artikel 5. Begrippen

Nadere informatie

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF?

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? Na een druk en roerig jaar kijken veel ziekenhuizen terug op de overgang van DBC s naar DOT. Het is een flink project geweest. Maar wanneer is uw ziekenhuis

Nadere informatie

Wijzigingen DBC-release RZ15b

Wijzigingen DBC-release RZ15b Wijzigingen DBC-release RZ15b Gebruikersdocument deel 1 Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Leeswijzer... 5 1.2 Verwijzingen en samenhang relevante informatie...

Nadere informatie

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het document Toelichting Tarieven DOT RS05 V20100701.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het document Toelichting Tarieven DOT RS05 V20100701. Veel gestelde vragen ziekenhuiszorg Algemeen Registratie Afleiden/Valideren Declareren (voor zorgaanbieders) Algemeen Kostprijs DBC-zorgproduct Hoe wordt de kostprijs van een DBC-zorgproduct bepaald? De

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis

Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis maart 2016 Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis Auteurs Bo van Aalst Manon Boddaert Joep Douma Elske van der Pol maart

Nadere informatie

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten TOELICHTING Waarom een registratiewijzer? De Federatie Medisch Specialisten vindt de huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels zeer

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20151119 Ingangsdatum 1 januari 2016 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting v20151119 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Voor wie is dit document

Nadere informatie

Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013. Even voorstellen..

Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013. Even voorstellen.. DBC-Onderhoud Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013 Even voorstellen.. Jolien Ewalds (Adviseur DBC-systematiek) Patricia Geerts (Beleidsadviseur ActiZ) Simcha Surachno (Adviseur DBC-systematiek) Joost

Nadere informatie

Medische psychologie in de DOT

Medische psychologie in de DOT Medische psychologie in de DOT Marieke de Visscher DBC consulent St. Antonius Ziekenhuis 10 mei 2012 - PAZ Achtergrond - context Financiering Medische Psychologie al discussiepunt sinds start DBC systematiek

Nadere informatie

Functioneel ontwerp zorgvraagindex

Functioneel ontwerp zorgvraagindex Functioneel ontwerp zorgvraagindex Auteurs: projectteam DBC s, Revalidatie Nederland Achtergrond Wijzigingen per 1 januari 2013 Reeds enige tijd is bekend dat per 1 januari 2013 een nieuw bekostigingssysteem

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie

Handboek DOT controleregels

Handboek DOT controleregels Handboek DOT controleregels Datum: December 2016 Naam: Handboek DOT controleregels Release: 9 Inhoudsopgave Bijlage 1 Korte omschrijving DOT controleregels... 6 Bijlage 2 Lijst met afkortingen... 12 Bijlage

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Plastische Chirurgie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Plastische Chirurgie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Plastische Chirurgie v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene regels... 4 2.1 Sluiten

Nadere informatie

Toelichting uitval bij honorariumberekening. versie 1.0

Toelichting uitval bij honorariumberekening. versie 1.0 Toelichting uitval bij honorariumberekening versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitval algemeen... 4 3 Honorariumberekening... 6 4 Waardering uitvalproducten... 8 5 Waardering uitvalproducten...

Nadere informatie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie Algemene Toelichting Registratieregels Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen zorgtrajecten en subtrajecten... 4 3 Openen en sluiten van zorgtrajecten

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Wijzigingen grz per 1 januari 2015

Wijzigingen grz per 1 januari 2015 Wijzigingen grz per 1 januari 2015 Implementatiecongres 4 september 2014 Mariette Kraayvanger (DBC-Onderhoud) Britt Huijbregts (Nederlandse Zorgautoriteit) Inhoud 2 Wijzigingen in regelgeving per 2015

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/13c /260310

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/13c /260310 Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON USTEKINUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling (met terugwerkende kracht) 1 januari 2016 6 januari 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013. Versie v20130124

Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013. Versie v20130124 Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013 Versie v20130124 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Uitzondering op de algemene registratieregels... 5 2.1 Toelichting openings- en sluitregels

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/12/86c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/12/86c Aan het bestuur van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 2

Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Verantwoording tariefswijzigingen Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Scope... 3 2 Kostentarieven... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Achtergrond kostprijsaanpassingen

Nadere informatie

RELEASE RZ17A - 0304 PLASTISCHE CHIRURGIE

RELEASE RZ17A - 0304 PLASTISCHE CHIRURGIE RELEASE RZ17A - 0304 PLASTISCHE CHIRURGIE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Dit releasedocument bevat de wijzigingen in het DBC pakket per 1 januari 2017. In dit document vindt

Nadere informatie

Registratieaddendum RZ16b

Registratieaddendum RZ16b Registratieaddendum RZ16b Versie 20151119 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie... 10 3 Nadere toelichtingen, voorbeelden en hiërarchie...

Nadere informatie

De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg

De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg DBC s zijn nog maar onlangs geïntroduceerd en de systematiek doorloopt momenteel de groeistadia naar volwassenheid. Inmiddels is ook duidelijk hoe de ontwikkeling

Nadere informatie

Zorgproducten Tabel Toelichting. Versie

Zorgproducten Tabel Toelichting. Versie Zorgproducten Tabel Toelichting Versie 20120927 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 3

Gebruikersdocument uitlevering deel 3 Gebruikersdocument uitlevering deel 3 ICT-eisen v20111115 Ingangsdatum 1 januari 2012 V O O R W O O R D Voor u ligt deel 3 van het document Gebruikersdocument uitlevering, Wijzigingen DBC-pakket. Bij iedere

Nadere informatie