De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 [VISIE] HEEMwonen is een hybride organisatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. Handelend vanuit de kernwaarden: betrokken, ondernemend en duidelijk. De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen. pag 2 jaarverslag 2014

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. De corporatie Organisatiestructuur Missie en strategie Dienstverlening Informatie en communicatie Geschillenadviescommissie Medewerkers Ondernemingsraad Externe omstandigheden Sponsoring De doelgroep Kerntaak Huurbeleid Wonen, welzijn en zorg Bewonersparticipatie De financiën Algemeen Waarderen Investeren Financieren Fiscaliteit Resultaatvergelijking Meerjarenperspectief Beleggingen Deelnemingen 49 Kengetallen Het verslag van bestuur Taken en verantwoordelijkheden Terug- en vooruitblik Horizontale verantwoording Onderzoek & ontwikkeling Risicomanagement Bestuursverklaring De woningvoorraad en de woonomgeving Woningbezit Nieuwbouw Aan- en verkoop Sloop Leefbaarheid Onderhoud Energiebesparing Het verslag van de RvC Samenstelling RvC Toezichtkader Inhoud van het toezicht Corporate Governance Slotopmerking 66 Bijlagen jaarverslag 67 Jaarrekening Accountantsverklaring 129 TIP: er is een speciale website voor het jaarverslag van HEEMwonen 2014 beschikbaar. U vindt de link op onze website onder Jaarverslagen. Dit maakt het zoeken en vinden een stuk gemakkelijker. jaarverslag 2014 pag 3

4 pag 4 jaarverslag 2014

5 Voorwoord Stond 2013 vooral in het teken van de fusie en de uitwerking hiervan, in 2014 hebben we de aanzet gegeven tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit als antwoord op een aantal zaken: de verhuurdersheffing die ons in ,5 miljoen euro kostte, gemiddeld 350 euro per woning; de gematigde huurverhoging in De ruimte die we krijgen om de huren extra te verhogen, hebben we ook in 2014 niet benut. We vinden het onacceptabel dat de huurders in een toch al niet bemiddelde regio mee moet betalen aan de lastenverzwaring van de corporatie. We beperken de huurverhoging daarom ten koste van ons maatschappelijk vermogen. Helaas betekent dit dat we op andere gebieden scherpere keuzes moeten maken; de benchmark van Aedes waaraan we in 2014 hebben deelgenomen. Aedes heeft onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid van huurders en naar de kosten voor bedrijfsvoering over Wat de resultaten betreft behoren we tot de middengroep. Op het punt bedrijfslasten scoren we goed maar wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening laten we enkele punten liggen. We wijten dit aan de opstartfase van HEEMwonen na de fusie in Door in 2014 het traject Verbeter Elke Dag op te starten, beogen we niet alleen een efficiëntere bedrijfsvoering maar tevens een grotere klanttevredenheid. Meer hierover in hoofdstuk 1, paragraaf 1.3; de bedrijfslastendiscussie in de branche. Aedes voorzitter Calon belooft een reductie van 20 procent binnen 5 jaar; de nieuwe Woningwet die halverwege 2015 in werking treedt. De wet betekent onder meer een strakker toezicht op bedrijfslasten. Er worden consequenties aan te hoge bedrijfslasten verbonden. Uiteraard realiseren we ons dat een efficiënte bedrijfsvoering een voorwaarde is om onze maatschappelijke doelstelling goed te kunnen blijven vervullen en om aan de verwachtingen van de maatschappij en politiek te kunnen voldoen. De resultaten van HEEMwonen uit het verleden geven geen garantie maar geven wel het vertrouwen dat wat we ons ten doel stellen, ook realiseren. In de transitiefase waarin we nu verkeren, moeten we onze comfortzone loslaten en onze HEEMwonen waarden (betrokken, ondernemend en duidelijk) blijven toepassen. Dan kunnen wij ook in 2015 het verschil blijven maken. Het thema voor dit jaarverslag luidt: VER-ANTWOORDEN. We rechtvaardigen in dit verslag de keuzes die we in 2014 hebben gemaakt en hoe we onze middelen hebben ingezet. In de verschillende hoofdstukken geven we antwoord op vragen van huurders, de maatschappij, de politiek en andere stakeholders. Heeft u ook een vraag? Mail deze dan naar en wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden. Mr. Jack J.J.M. Vinken MRE Directeur-bestuurder jaarverslag 2014 pag 5

6 1. De corporatie pag 6 jaarverslag 2014

7 1.1. Organisatiestructuur HEEMwonen heeft een directieteam van vier directieleden, voorgezeten door de directeur-bestuurder. We hebben gekozen voor een eenhoofdig bestuursmodel waardoor de eindverantwoordelijkheid bij de directeur-bestuurder ligt. De organisatie kent vier afdelingen: Wonen, Wijken, Bedrijfsvoering en Strategie & Beleid. Afbeelding 1 toont ons organogram. Afbeelding 1. Organogram HEEMwonen per directeur-bestuur human resource managment (HRM) team Strategie & Beleid Directeur Wijken Directeur Wonen Directeur Bedrijfsvoering team projecten team servicecentrum bedrijfsvoering team wijken team wonen team I&A team verhuur team facilities team bedrijfsbureau Is er iets in de organisatiestructuur van HEEMwonen gewijzigd in 2014? Door de aangekondigde wijzigingen van het kabinetsbeleid zagen we ons in 2014 genoodzaakt hierop te anticiperen en minder in te zetten op gebiedsregie en meer op projectregie met een strakke, budgettaire aansturing. In 2014 is het team projecten uitgebreid met de medewerkers van planmatig onderhoud. Ook hebben we in 2014 asset management geïntroduceerd binnen HEEMwonen. Vooral om de efficiency, de effectiviteit en de transparantie van ons strategisch voorraadbeleid te verbeteren. Daarnaast verwachten we hiermee de vastgoedrisico s beter te kunnen beheersen. Asset management houdt in dat de corporatie voortdurend haar vastgoed transformeert binnen de vastgestelde kaders op strategisch niveau, om deze in overeenstemming te brengen en houden met de maatschappelijke en financiële doelstellingen van de corporatie. In augustus 2014 hebben we binnen het team Strategie & Beleid een asset regisseur aangesteld. Verder hebben zich in 2014 een aantal kleine verschuivingen voorgedaan binnen de teams Wonen en Wijken. Zo is er een tweede teamleider Wonen bijgekomen vanwege de grootte van de afdeling en zijn de sociaal consulenten van het team Wonen naar het team Wijken gegaan. jaarverslag 2014 pag 7

8 1.2. Missie en strategie Onze omgeving verandert in hoog tempo. We spelen in op die veranderingen, maar onze missie blijft onveranderd van kracht. HEEMwonen werkt in Kerkrade en Landgraaf aan betaalbaar wonen en prettig leven en maakt het verschil in de wijk als het wonen gaat. Dat is onze missie, daar staan we voor. Strategische doelstellingen Vijf strategische doelstellingen geven invulling aan onze missie: 1. we zorgen voor voldoende, goed onderhouden en betaalbare woningen, voor zowel senioren als jongeren; 2. we zorgen voor een goed woon- en leefklimaat; 3. we zorgen voor kwalitatief goede dienstverlening; 4. we leveren een economische bijdrage aan het gebied; 5. we willen een proactieve en lerende organisatie zijn. Hoe heeft HEEMwonen zich hiervoor in 2014 ingezet? Hoe we ons hiervoor in 2014 hebben ingezet en welke investeringen dat met zich mee heeft gebracht, beschrijven we in dit jaarverslag. Tevens hebben we de belangrijkste activiteiten uiteengezet in een activiteitenoverzicht. U vindt dit activiteitenoverzicht in bijlage Dienstverlening Wat heeft HEEMwonen in 2014 gedaan om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren? KWH-Huurlabel We zetten ons dagelijks in voor tevreden huurders. De klanttevredenheid laten we onderzoeken door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Op basis van de metingen in 2013 behaalden we begin 2014 het Huurlabel. We scoorden op de labelonderdelen gemiddeld een 7,6. Tabel 1 toont de scores per onderdeel in 2013 en Het oordeel over ontevredenheid was met een 6,1 onder de norm (6,5). Hierop zijn direct een aantal verbeteracties uitgezet. Tabel 1. Scores KWH-Huurlabel Onderdeel Totaalscore 7,6 7,3 Woning zoeken 7,9 7,3 Nieuwe woning 8,0 7,4 Huur opzeggen 8,2 7,9 Reparaties 8,1 8,0 Onderhoud 8,0 7,1 pag 8 jaarverslag 2014

9 Verbeter Elke Dag We werken continu aan de verbetering van onze dienstverlening. In 2014 zijn we onder begeleiding van een extern adviesbureau een verbetertraject gestart onder de noemer Verbeter Elke Dag. Diverse werkgroepen zijn aan de slag gegaan om voornamelijk primaire processen (onderhoud, mutatie, inkoop en verhuur) te evalueren en te herijken met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de klant (extern) en het vergroten van de effectiviteit en efficiency (intern). Hierdoor kunnen we vanaf 2015 de volgende verbeteringen doorvoeren: onderhoud: door drie ketenpartners te selecteren voor het reparatie- en mutatieonderhoud, kunnen bewoners reparatieverzoeken straks rechtstreeks bij de aannemer melden en direct een afspraak inplannen, zonder tussenkomst van HEEMwonen; mutatie: door een betere stroomlijning van het mutatieproces en heldere afspraken met de ketenpartners kunnen nieuwe huurders sneller in hun nieuwe woning terecht en besparen we kosten; inkoop: door het inkoopproces deels te centraliseren (o.a. de specificatie wordt decentraal opgesteld), kunnen we een efficiencyslag maken. Bovendien is het nieuwe aanbestedingsbeleid meer gericht op transparantie en verantwoording; verhuur: door woningzoekenden eerder en persoonlijk te benaderen en door een gerichte aanpak van moeilijk verhuurbare huurwoningen kunnen we leegstand verder verminderen. Andere verbeteringen Naast het verbetertraject Verbeter Elke Dag worden ideeën aangedragen die moeten leiden tot een betere dienstverlening aan onze bewoners. We noemen er twee. Door in te spelen op de behoefte voor tijdelijke huisvesting, is een nieuwe vorm van verhuur ontstaan: short stay. Dit is vooral bedoeld voor mensen die door een noodsituatie (echtscheiding, gedwongen verkoop of brand) van het ene op het andere moment geen dak meer boven hun hoofd hebben en per direct woonruimte nodig hebben. Voor deze short stay woningen hebben we in 2014 vijf huurcontracten afgesloten. De eerste contracten zijn ingegaan in september Samen met Wonen Limburg, Woonpunt en een kampeerboerderij bieden wij vanaf begin 2015 onze short stay woningen aan via In overleg met het Centraal Huurdersplatform HEEMwonen hebben we het beleid voor trouwe huurders vastgesteld Informatie en communicatie Hoe speelt HEEMwonen in op de digitalisering van de samenleving? Servicecentrum Ons servicecentrum is verantwoordelijk voor het eerstelijns contact met huurders en woningzoekenden. In 2014 werd 90 procent van alle telefoonverkeer direct door het service centrum afgehandeld. We streven ernaar om de communicatie richting de klant steeds vaker digitaal te laten plaats vinden. Om dat te stimuleren verwijst het servicecentrum steeds vaker naar de website en checkt bij telefonisch contact of het adres nog actueel is. Website Op de website en in het klantportaal zijn alle formulieren die voorheen alleen op papier beschikbaar waren, online gezet. Ook hebben we een interesseformulier online gezet voor nieuwbouw. Mensen die geïnteresseerd zijn in een bepaald nieuwbouwproject, kunnen vrijblijvend hun interesse aangeven en worden dan per mail op de hoogte gehouden van de vorderingen. Dit vergroot de betrokkenheid van de woningzoekende. Ook is een werkgroep in het derde kwartaal van 2014 gestart met de voorbereidingen voor een responsive website, inclusief het klantportaal. Een responsive website past de website aan, jaarverslag 2014 pag 9

10 aan het apparaat waarmee de website bekeken wordt (pc, tablet, mobiele telefoon) zodat deze duidelijk leesbaar blijft. Begin 2015 is de vernieuwde, responsive website live gegaan. Mijn HEEMwonen In 2015 kijken we naar een mogelijke uitbreiding van de functionaliteiten van het klantportaal. Dit is echter sterk afhankelijk van hoe de onderhoudsprocessen gaan verlopen naar aanleiding van de procesoptimalisatie en de heroverweging van een nieuw primair systeem in We hebben in 2014 een actie uitgezet om huurders te stimuleren zich te registeren in het klantportaal. Mede hierdoor steeg het aantal registraties van begin 2014 naar eind Dat betekent dat 17 procent van onze bewoners zich eind 2014 heeft geregistreerd in Mijn HEEMwonen. In 2015 kijken we hoe we het aantal registraties verder kunnen vergroten. Mailingen Kleinschalige mailingen (complex-gebonden) hebben we in 2014 al incidenteel per mail uitgezet. Omdat we nog niet van alle huurders een adres hebben, zetten we in 2015 een actie uit om ook deze te kunnen registreren. Hierdoor zullen we in de toekomst ook grotere mailingen digitaal kunnen versturen. Ook onderzoeken we eind 2014 de mogelijkheid om de maandelijkse acceptgiro, die nog altijd per post wordt verstuurd aan een kleine huurders, te digitaliseren Geschillenadviescommissie Ondanks onze inzet, kunnen bewoners ontevreden zijn over onze dienstverlening. Gelukkig kunnen we klachten vaak in goed onderling overleg oplossen. Als een bewoner of woningzoekende van mening is dat wij de klacht niet naar tevredenheid oplossen en/of afspraken niet nakomen, spreken we niet meer van een klacht maar van een geschil. De geschillenadviescommissie komt dan in beeld. Dit is een onafhankelijke commissie die HEEMwonen adviseert over de te nemen maatregelen naar aanleiding van het geschil. De werkwijze en samenstelling van de commissie ligt vast in een reglement (2013). Er zijn een aantal zaken die de geschillencommissie niet behandelt, zoals huurverhogingen. Hiervoor bestaat een landelijke huurcommissie (huurcommissie.nl). Ook zaken die al aan de rechter zijn voorgelegd, worden door de commissie niet in behandeling genomen. Tabel 2 laat zien dat het aantal geschillen in 2014 sterk is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het hoge aantal geschillen in 2013 kan verklaard worden door het beginstadium van HEEMwonen na de fusie. Nog niet alles verliep toen zoals het zou moeten. Tabel 2. Overzicht geschillen Werkzaamheden geschillenadviescommissie Overlegmomenten geschillenadviescommissie 4 5 Aantal nieuw binnengekomen geschillen 4 10 In behandeling genomen geschillen 2 6 Aantal geschillen op verslagjaar in behandeling 0 1 pag 10 jaarverslag 2014

11 Hoe gaat HEEMwonen om met geschillen? Werkwijze Geschillen moeten schriftelijk middels het daarvoor bestemde (web)formulier, worden ingediend. In 2014 werden twee geschillen door de geschillenadviescommissie niet ontvankelijk verklaard omdat een (recent) klachtenformulier ontbrak. Bovendien was het tijdsbestek tussen het ontstaan van de klacht en indiening van het geschil langer dan zes maanden. De twee geschillen die door de commissie in behandeling zijn genomen, betroffen overlast in combinatie met de dienstverlening van HEEMwonen. Beide geschillen zijn binnen de termijn van twaalf weken afgehandeld. Het advies van de commissie werd in beide gevallen door de directeur-bestuurder van HEEMwonen overgenomen. De bewoners zijn door ons schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst. Ook heeft de teamleider Wonen aanvullend contact opgenomen met de bewoners ter verduidelijking van de klacht en om de ontevredenheid bij de klagers volledig weg te nemen. Daarnaast heeft de geschillenadviescommissie tweemaal ongevraagd advies gegeven om web formulieren aan te passen en bij werkzaamheden die overlast veroorzaken vooraf schriftelijk naar huurders te communiceren. HEEMwonen heeft beide adviezen overgenomen. De verslagen van de geschillenadviescommissie zijn ter informatie voorgelegd aan de directeur-bestuurder. De leden van de Raad van Commissarissen zijn middels de kwartaalrapportages, de Balanced Score Card en de actualiteitenoverzichten geïnformeerd over de geschillen. Wanneer daar behoefte aan is, licht de directeur-bestuurder een geschil toe aan de raad. Samenstelling Vanaf de fusie per is de geschillenadviescommissie samengesteld uit leden van de commissies van de drie voormalige corporaties. De zittingstermijn van een aantal per benoemde leden liep in de loop van 2013 dan wel 2014 af (zie rooster). In de loop van 2014 is de werving van nieuwe leden opgepakt waarbij in overleg is besloten dat de zittende leden pas zouden aftreden als de nieuwe leden benoemd zouden zijn. Slechts één lid (voorgedragen door verhuurder) dat voorheen plaatsvervangend lid was, is in de nieuwe samenstelling als regulier lid aangebleven (met een resterende zittingstermijn tot ). Eén lid, wiens termijn nog doorliep tot is na overleg met het CHOH en de directeur-bestuurder ook vervangen vanwege zijn matige beschikbaar- en bereikbaarheid. Om de continuïteit te handhaven, is een getrapt rooster van aftreden opgesteld. De nieuwe leden zijn per formeel benoemd en aangetreden. Tabel 3 toont de samenstelling van de geschillenadviescommissie per 31 december 2014 en het rooster van aftreden. Tabel 3. Geschillenadviescommissie (2014) naam functie einde zittingstermijn herkiesbaar Mr. J.M.G.A. Sengers Voorzitter Nee Mr. R. Smeets Plaatsvervangend voorzitter Onbekend, echter minimaal 2 termijnen Nee L. Heunen Lid verhuurder Nee B. Collaris Reservelid verhuurder 1 mei 2017 Nee J. Vallinga Lid huurder Nee S. Vievermans Reservelid verhuurder Onbekend, echter minimaal 2 termijnen Nee jaarverslag 2014 pag 11

12 1.6. Medewerkers Personeelsbestand Op 31 december 2014 waren 103 medewerkers werkzaam voor HEEMwonen, waarvan 98 in loondienst: 67 fulltimers, 36 parttimers en 8 stagiaires. 87 Hiervan waren vast in dienst en 16 medewerkers hadden een tijdelijk contract. In totaal ging het om 95,0 fte in 2014 tegenover 92,7 fte in Door de langdurige uitval van een aantal collega s als gevolg van ziekte zijn we genoodzaakt extra mankracht in te zetten. We verwachten nog steeds dat het personeelsbestand de komende jaren zal dalen. Mede als gevolg van een krimpende woningvoorraad, het efficiënter inrichten van diverse processen en ketensamenwerking. Kennisontwikkeling In 2014 hebben we de HEEMacademie verder uitgewerkt. De HEEMacademie omvat alle trainingen en opleidingen die binnen HEEMwonen (incompany) plaatsvinden. Verschillende trajecten liepen in 2014: training Excel, Asbestherkenning, Huurrecht Basis en Huurrecht Verdieping, Verhuurmakelaar, Optimaal Wijkbeheer, Huurincasso en executie, Crediteuren- en debiteurenadministratie, datakwaliteit en -beheer. In totaal maakten 19 medewerkers gebruik van de incompany trainingen. Binnen de HEEMacademie is in 2014 een nieuw onderdeel van start gegaan: lunchbijeenkomsten. Tijdens de lunch vertellen collega s iets over hun project en/of werkzaamheden met als doel informatie-uitwisseling tussen collega s onderling. In 2014 kwamen de volgende onderwerpen langs: short stay, Internationale Bauausstellung Parkstad (IBA), Informatiebeveiligingsbeleid, conceptueel bouwen en ketensamenwerking. Wellicht dat de informele en vrijblijvende setting telkens weer zorgen voor een hoge opkomst. Daarnaast waren er de volgende trainingen en opleidingen in 2014: 7 medewerkers volgden extern een workshop of seminar; 41 medewerkers volgden een korte opleiding (< 10 dagen); 12 medewerkers startten met een langdurige opleiding: Lean Management, Six Sigma Green, Assetmanagement, HBO Technische Bedrijfskunde, Facility Management, HBO Vastgoed en Makelaardij, HBO Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO Bedrijfskundig Management voor Technici, HBO Operationeel management, HBO Officemanagement, Leergang Personeelsmanagement en Commerciële bedrijfsvoering. Hiervan hebben twee medewerkers de opleiding in 2014 met succes afgerond; 15 medewerkers volgden een training bedrijfshulpverlening; 2 EVC-trajecten (erkenning verworven competenties) zijn afgerond en er lopen er 5 door in Hoeveel gaf HEEMwonen in 2014 uit aan trainingen en opleidingen voor het personeel? In totaal werd in 2014 een bedrag van euro aan trainingen en opleidingen uitgegeven, tegenover euro in Waarden en normen Onze kernwaarden duidelijk, betrokken en ondernemend hebben we verankerd in de beoordelingscyclus en we meten de concrete bijdrage van medewerkers. Ook spreken we elkaar erop aan. Het voorbeeldgedrag van leidinggevenden is hierbij cruciaal. We organiseren drie tot vier keer per jaar een teamleidersbijeenkomst waarin de kernwaarden een belangrijk onderwerp van gesprek zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze medewerkers geëngageerd zijn, integer handelen, goed kunnen samenwerken, voldoende beslissingsruimte hebben, proactief zijn, zelf initiatief nemen, flexibel en kostenbewust zijn. Ook hier sturen we op. We vertalen deze waarden in concrete gedragsnormen. Het nieuwe werken Na een jaar volgens de principes van Het Nieuwe Werken gewerkt te hebben, heeft iedereen zijn of haar weg hierin wel gevonden. We beschikken over een prima werkomgeving waarbij collega s zoeken pag 12 jaarverslag 2014

13 naar een werkplek die bij hun werkzaamheden past. Ook werd er in 2014 al meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om thuis te werken. Wel moeten we aandacht blijven geven aan deze manier van werken. Daarom inventariseert een kleine delegatie van de afdeling Strategie & Beleid, Facilitaire Zaken en HRM regelmatig waar medewerkers en teamleiders tegenaan lopen. Ook is Het Nieuwe Werken een vast onderwerp tijdens de teamleidersbijeenkomsten, die vier keer per jaar plaats vinden. In 2014 zijn een aantal verbeterpunten opgepakt. Deze hadden vooral te maken met kleine aanpassingen aan het gebouw of de inrichting Ondernemingsraad Vanwege het pensioen van één van de leden van de ondernemingsraad (OR), bestaat de OR in 2014 nog uit zes leden. Tabel 4 toont de samenstelling van de OR in Formeel is de OR, in het bijzijn van de directeur-bestuurder, vijf keer bijeen geweest voor overleg. Eén overleg vond plaats met de voltallige Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft de OR regelmatig overleg gevoerd in eigen kring. Wat waren de belangrijkste gespreksonderwerpen van de ondernemingsraad in 2014? De belangrijkste gespreksonderwerpen waren: het vervoersbeleid; de verhuizing van HEEMwonen naar de Markt in Kerkrade; de evaluatie van de beoordelingscyclus 2013; de visie op Het Nieuwe Werken ; de evaluatie van de sociale begeleidingsregeling als voorbereiding op het evaluatieoverleg met de vakbonden; de personele bezetting en doorkijk naar 2015; de organisatieontwikkeling in relatie tot de sociale begeleidingsregeling per ; de organisatiescan op de onderhoudsprocessen door bureau P5COM; de diverse personele ontwikkelingen: vacatures, employability en (langdurig) ziekteverzuim; de gedragscode voor het gebruik van de Smart Phone; het jaarrapport Integriteit 2013 van People in Touch; de jaarstukken en het jaarverslag 2013; de actualiteiten in corporatieland (o.a. parlementaire enquête, benchmark, novelle); de versobering van de arbeidsvoorwaarden en de reductie van bedrijfslasten; de advies- en instemmingsaanvragen: o.a. de verschoven werktijden, de incasso van zittende huurders, de werkkostenregeling en het tijdschrijven. Tabel 4. Samenstelling Ondernemingsraad 2014 Functie Naam Datum van aftreden Voorzitter Jo Brauers 1 juli 2017 Secretaris Patrick Coenen 1 juli 2017 Vice-voorzitter Hub Moonen 1 juli 2017 Vice-secretaris Dennis Bogers 1 juli 2017 Lid Jan Zopfi 1 juli 2017 Lid Maurice van Meegen 1 juli 2017 jaarverslag 2014 pag 13

14 1.8. Externe omstandigheden Welke externe omstandigheden hebben ons werk in 2014 beïnvloed? Bevolkingskrimp in ons werkgebied: hoewel we nog steeds woningen slopen, lopen we aan tegen onze limiet. Met sloop onttrekken we woningen aan het goedkope en betaalbare segment maar het is niet haalbaar om in dit segment tegen het zelfde huurniveau nieuwe woningen te bouwen. Omdat er (nog) geen sprake is van structurele leegstand zullen we de focus vanaf 2015 verleggen naar renovatie en pas tot herstructurering overgaan als de leefbaarheid te zeer in het gedrang komt. Financiële omstandigheden: de verhuurdersheffing ging ook in 2014 ten koste van investeringen die maatschappelijk en economisch rendement opleveren en raken dus wederom onze bewoners; Wonen, welzijn, zorg: door de scheiding van zorg en wonen betaalt de bewoner voor het wonen en de zorg wordt gefinancierd middels de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de AWBZ en eventueel via eigen middelen. Omdat meer mensen hierdoor thuis blijven wonen, zal de behoefte aan woningaanpassingen toenemen. Herziene Woningwet: deze wet, die in maart 2015 door de Eerste Kamer is behandeld, dwingt ons te focussen op onze kerntaken. Dat wil zeggen: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en beperkte leefbaarheidstaken. Ook moeten we veel goedkoper gaan werken. Daarop hebben we in het verslagjaar al ingespeeld met de start van het traject Verbeter Elke Dag. Als gevolg hiervan zullen vanaf 2015 een aantal wijzigen worden doorgevoerd in bedrijfs- en klantprocessen die leiden tot een grotere effectiviteit, efficiency en dus kostenbesparing. Verhuurdersheffing: dit is een overheidsmaatregel om de woningmarkt beter te laten functioneren en extra inkomsten voor de staatskas te genereren. In 2014 kwam dit voor HEEMwonen gemiddeld neer op circa 350 euro per woning. Geld dat we niet meer kunnen inzetten voor de sociale woningbouw Sponsoring Hoe gaat HEEMwonen om met sponsorverzoeken? Vanaf eind 2013 worden sponsorverzoeken standaard afgewezen. Omdat we het belangrijk vinden dat buurtinitiatieven van bewoners toch een steuntje in de rug kunnen krijgen, konden bewoners ook in 2014 weer een beroep doen op het leefbaarheidsfonds. Een commissie waarin onder meer huurdersvertegenwoordigers zitting hebben, beslist over de toekenning van een bijdrage uit dit fonds. Meer hierover in hoofdstuk 3, paragraaf 3.5. pag 14 jaarverslag 2014

15 2. De doelgroep 2.1. Kerntaak Onze kerntaak is het aanbieden van voldoende, goed onderhouden en betaalbare woningen voor de primaire doelgroep. Deze mensen ervaren door inkomen of andere beperking(en) vaak moeilijkheden bij het vinden van passende huisvesting en zijn daarvoor aangewezen op een sociale huurwoning (huurprijs tot 699 euro, prijspeil ). Waaruit bestaat de primaire doelgroep van HEEMwonen? Reguliere woningzoekenden met een beperkt inkomen Mensen met een inkomen tot euro (2014) komen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Zorgbehoevenden Zoals cliënten van zorginstellingen, (ex)psychiatrische cliënten en medisch urgenten. Bijzondere aandachtsgroepen Zoals asielzoekers/statushouders (zie tabel 5), (ex)gedetineerden, sociaal urgenten, maatschappelijke opvang, migranten en (ex)-daklozen. In 2014 begonnen we in beide gemeenten met een achterstand wat de huisvesting van statushouders betreft. In de loop van 2014 hebben we deze achterstand weg kunnen werken. Onze inzet heeft zelfs geresulteerd in een voorsprong per Tabel 5. Huisvesting asielzoekers/statushouders in 2014 Gemeente Stand Taakstelling 2014 Realisatie Stand Kerkrade -11 (achterstand) Landgraaf -7 (achterstand) jaarverslag 2014 pag 15

16 Studenten In 2013 zijn we gestart met een pilot studentenhuisvesting, specifiek gericht op Duitse studenten uit Aachen. Dit hebben we ook in 2014 gecontinueerd. We hebben in woningen ingericht voor kamerverhuur en 5 woningen voor groepsbewoning (Wohngemeinschaft). De studenten krijgen de garantie dat ze een jaar in de woning kunnen blijven wonen. Onze doelstelling was om in studenten te huisvesten, het werden er 24. Daarmee hebben we de doelstelling behaald. We zetten de pilot ook in 2015 voort, maar verwachten dat de behoefte geleidelijk zal afnemen. Deze nieuwe markt vormt een extra instrument om leegstand in ons werkgebied te voorkomen en onze wijken vitaal te houden Huurbeleid Hoe houdt HEEMwonen de huren betaalbaar? We willen met ons huurbeleid de sociale woningvoorraad op peil houden, met andere woorden voldoende goedkope en betaalbare woningen beschikbaar hebben. Afbeelding 2 laat zien dat 89 procent van onze woningvoorraad in 2014 goedkoop tot betaalbaar was. De verhuur van deze woningen vindt zoveel mogelijk met voorrang plaats aan de primaire doelgroep. Hierdoor zijn de goedkopere woningen beschikbaar voor mensen met een lager inkomen en hoeven zij minder vaak een beroep te doen op huurtoeslag. In 2014 hebben wij 92,6 procent van deze (sociale) huurwoningen aan onze primaire doelgroep toegewezen. Afbeelding 2. Verdeling woningbezit naar netto huurprijs per % 2% 18% goedkoop < 389,05 betaalbaar < 389,05-596,75 middelduur < 596,75-699,48 duur > 699,48 71% Gematigde huurverhoging HEEMwonen geeft prioriteit aan betaalbaarheid en heeft de huren van zowel de niet-geliberaliseerde als de geliberaliseerde woningen per 1 juli 2014 met 3 procent verhoogd. Dit is de inflatie (2,5 procent) vermeerderd met een kleine opslag van 0,5 procent. Dit is beduidend lager dan de huurverhoging die het kabinet toestaat. We hebben in 2014 wederom dus geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het kabinet biedt om de huur van bewoners met een inkomen hoger dan euro extra te verhogen. Circa twee procent van ons woningbezit viel in 2014 in het niet-geliberaliseerde huursegment. pag 16 jaarverslag 2014

17 HEEMwonen hanteert een aantal uitzonderingen wat betreft de huurverhoging: we verhogen de huur niet van woningen die worden gesloopt en waarvoor een sociaal statuut van kracht is. In 2014 ging het om 445 woningen waarbij de huur om deze reden werd bevroren; we verhogen de huur niet van nieuwbouwwoningen in het jaar van oplevering. Daarvan in 2014 geen sprake; voor woningen met een huur onder de liberalisatiegrens van 699,48 euro geldt, dat de huur ook na de huurverhoging onder de liberalisatiegrens blijft; voor alle woningen met een huur onder 699,48 euro geldt een wettelijke bovengrens. De huur komt niet boven de maximale huur op basis van het puntensysteem. In 2014 bedroeg de huurprijs gemiddeld 68 procent van wat mag op basis van de puntentelling. Hierdoor kwam de gemiddelde huurverhoging in 2014 uit op 2,9 procent. De jaarlijkse huurverhoging in 2014 is tot stand gekomen in overleg met het Centraal Huurdersoverleg HEEMwonen. Streefhuurgrenzen Wij streven naar betaalbaarheid en een faire prijs-kwaliteitverhouding van ons bezit. In 2014 werden daarom voor enkele complexen streefhuurgrenzen ingevoerd. Door dit beleid, bewaken we de grenzen in relatie tot de huurtoeslag. En zo wordt dit DAEB ( Diensten van Algemeen Economisch Belang) bezit na mutatie niet meer geliberaliseerd maar netto afgetopt op 690 euro. Op deze manier blijven deze woningen bereikbaar voor huurders die afhankelijk zijn van huurtoeslag. Beheersing woonlasten Bij betaalbaarheid gaat het niet alleen om de huurprijs. HEEMwonen zet zich ook in om de woonlasten beheersbaar te houden. Een groot deel van het inkomen van onze huurders gaat naast de huur op aan energie (elektriciteit, gas en water) en gemeentelijke heffingen. Vooral de energielasten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. HEEMwonen doet er veel aan om het energieverbruik van haar huurders te beperken. We verbeteren de isolatie van woningen, vervangen verwarmingsketels door zuinige combi-ketels, plaatsen waar mogelijk zonneboilers en soms ook zonnepanelen. Zo krijgen steeds meer woningen het gunstige energielabel A, B of C. De kosten hiervan berekenen we slechts gedeeltelijk door in de huur, zodat de huurder er per saldo op vooruit gaat. Ook geven we handige besparingstips zodat zij zelf ook energie kunnen besparen. Meer over de energiebesparende maatregelen die we in 2014 hebben toegepast in hoofdstuk 3, paragraaf 3.7. Huurachterstand Het grootste deel van onze bewoners heeft het financieel niet ruim. Een betalingsachterstand kan snel oplopen. Daarom zijn onze incassoconsulenten hier alert op. Begin 2014 hadden zittende huurders een huurachterstand. In totaal ging het om een bedrag van euro, zijnde 0,98 procent van de bruto jaarhuur. Samen met de incassoconsulent wordt bekeken hoe de huurachterstand weggewerkt kan worden. Soms wordt een (kosteloze) betalingsregeling getroffen of verwijzen we de bewoner door naar de gespecialiseerde hulpverlening. In Landgraaf hebben we in 2014 met Welsun, de gemeente en de Kredietbank het bestaande convenant schuldhulpverlening vernieuwd. Hierdoor kunnen we bij incassovraagstukken eerder ingrijpen. In Kerkrade streven we ernaar om in 2015 een convenant te sluiten met onder meer de gemeente Kerkrade en Impuls. Intussen werken we, ter voorkoming van hoge incassokosten en ontruimingen, al met hen samen in het kader van schuldhulpverlening. Heeft dit niet het gewenste effect dan gaan we over tot uitzetting. We moesten in keer een woning ontruimen als gevolg van wanbetaling. Eind 2014 hadden zittende huurders een huurachterstand. Dit komt neer op een bedrag van euro, zijnde 0,76 procent van de bruto jaarhuur. We hebben eind 2014 besloten om huurachterstanden tot twee maanden en de incasso van vertrokken huurders vanaf 2015 uit te besteden aan een externe partij. Dit om ervoor te zorgen dat onze eigen medewerkers zich actief kunnen richten op preventie en vroegtijdige signalering. jaarverslag 2014 pag 17

18 2.3. Wonen, welzijn en zorg Hoe heeft HEEMwonen in 2014 bijgedragen aan de combinatie van zorg en wonen? Vooral door de sterke vergrijzing in ons werkgebied zetten wij ons al jaren in voor de huisvesting van bewoners met een zorgbehoefte. We beschikken over 26 zorgcomplexen ofwel circa 670 zorgplekken. Eind 2014 is één zorgcomplex met 42 zorgeenheden in ontwikkeling. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het woon-zorgcomplex de Lupinehof in Kerkrade (2005) en het wijkzorgcentrum Dokter Calshof in Landgraaf (2010). We realiseren deze complexen samen met diverse lokale en regionale (zorg)partijen en (welzijns)instellingen, want zorgverlening behoort niet tot onze kerntaken. In 2014 werkten we samen met de volgende welzijns- en zorginstellingen: MeanderGroep Zuid-Limburg, Radar, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Mondriaan Zorggroep, Koraalgroep, Levantogroep (voormalige Rimo), Consuminderhuis Landgraaf, Stichting Harteklop, het Veiligheidshuis, Stichting Voedselbank, Welsun, Impuls en de sociale wijkteams van de gemeenten Kerkrade en Landgraaf. Ontwikkelingen zorg Door de veranderingen in de zorgwetgeving wordt er kritisch gekeken naar het zorgvastgoed. Door ons maar ook door zorgpartijen. Deze wetgeving stuurt aan op langer thuis wonen. En daarmee dus ook op een terugloop van cliënten in intramurale huisvesting. HEEMwonen heeft in 2014 de risico s rond het zorgvastgoed nader onderzocht en de banden met de grootste afnemers (MeanderGroep Zuid Limburg, SGL en Radar) aangehaald om een beter beeld te krijgen van hun toekomstig beleid. Naar aanleiding hiervan hebben we ons beleid aangepast. Gelet op het specifieke karakter van zorgvastgoed en de daaraan verbonden risico s zullen we nog voorzichtiger zijn bij nieuwe investeringsbeslissingen. Met MeanderGroep hebben we onderzoek gedaan naar de toekomstpotentie van het Heereveld in Landgraaf. Met SGL hebben we actief samen gezocht naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden binnen ons eigen bezit. Ook hebben we één persoon binnen HEEMwonen aangewezen als relatiebeheerder voor de zorgpartijen, zodat we tijdig op veranderende zorgkoersen kunnen anticiperen. Huiskamerprojecten Een huiskamerproject is een ontmoetingsruimte waar ouderen regelmatig bij elkaar komen voor (creatieve) activiteiten, spelletjes of gewoon voor een praatje en de gezelligheid. We faciliteren er twaalf in Landgraaf en drie in Kerkrade. Met de samenwerkende besturen van de huiskamerprojecten zitten we regelmatig voor overleg aan tafel. Ook de welzijnsinstellingen namen deel aan de huiskamerprojecten: Impuls in Kerkrade en Welsun in Landgraaf. In het kader van de scheiding wonen en zorg zouden de huiskamerprojecten een veel grotere rol kunnen spelen en eraan bij kunnen dragen om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. HEEMwonen maakt zich sterk voor een betere samenwerking van de vrijwilligers met de welzijnsinstellingen en zorgprofessionals. Dit zou moeten leiden tot een betere (en vooral vollere) dagbesteding. De huiskamers staan nog regelmatig leeg. Onze rol is slechts faciliterend: we voorzien in de ruimte zonder zelf een actieve rol te spelen bij de invulling. Wel hebben we in de wijk een signaalfunctie nu de zorg meer en meer in de wijk georganiseerd wordt. We voorzien een grotere rol voor het vangnet in de wijk als het gaat om het verlenen van eerstelijns zorg. Familie, buren maar ook de huiskamerprojecten en onze medewerkers in de wijk spelen daar een belangrijke rol in. Housing Parkstad Dit betreft een samenwerkingsverband van woningcorporaties en zorginstellingen in de regio Parkstad Limburg. Op basis van dit convenant krijgen dak- en thuislozen, die tijdelijk in een 24-uurs-opvang verblijven, de kans een nieuwe start te maken in een eigen woning. HEEMwonen heeft in woningen pag 18 jaarverslag 2014

19 beschikbaar gesteld en 16 hiervan zijn in het verslagjaar ook daadwerkelijk verhuurd ten behoeve van Housing Parkstad. Vanwege personeelsuitval hebben we niet helemaal kunnen voldoen aan de taakstelling. De samenwerking is positief geëvalueerd en zal ook in 2015 voortgezet worden. Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg Vanaf 2015 wordt een groot aantal zorgtaken vanuit het rijk overgedragen aan de gemeenten. De voorbereiding hierop vormde in 2014 het centrale thema in de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). In deze werkgroep worden op beleidsmatig niveau verbindingen gelegd met de gemeente en andere instellingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In beide gemeenten maken we hier deel van uit. Overleg werkgroep WWZ In 2014 kwamen we zowel in Kerkrade als in Landgraaf tweemaal bijeen voor overleg. In Kerkrade was veel aandacht voor de splitsing van de teams in een team leefbaarheid en een team sociaal wijkbeheer. Het laatste team wordt vanaf 2015 verantwoordelijk voor de nieuwe zorgtaken. We hebben afgesproken dat we vanaf 2015 actief zullen deelnemen aan de wijkteams leefbaarheid in de stadsdelen Oost en West. In Landgraaf was er vooral aandacht voor de pilot van een wijksteunpunt in Ubach over Worms. Vanwege het succes van de pilot zal de gemeente Landgraaf in 2015 op vier vaste locaties wijkpunten inrichten. Onze rol beperkt zich hierbij tot ondersteuning en facilitering bij huisvestingsvraagstukken. Met betrekking tot de nieuwe zorgtaken van de gemeente zouden we graag zien dat de gemeente, na de organisatie van de nieuwe taken in 2014, in 2015 meer gaat sturen op een integrale aanpak van wonen en zorg. Huisvesting van zorgbehoevenden De scheiding van wonen en zorg zal ertoe leiden dat ouderen, gehandicapten en andere personen die zorg of begeleiding nodig hebben, langer zelfstandig thuis blijven wonen. Door de vergrijzing groeit deze groep van zorgbehoevenden nog altijd. Daar houden we bij herstructurering, renovatie, nieuwbouw en aankopen rekening mee. Woningaanpassingen Als er een aangepaste woning vrijkomt, bekijken we in overleg met de afdeling Wmo van de gemeente of er intern geschikte kandidaten voor zijn. Onze technische beheerders en wijkconsulenten hebben hierover veelvuldig contact met de gemeente. Woningen in het kader van de Wmo ingrijpend aanpassen voor een bewoner met medische beperkingen, terwijl elders een geschikte huurwoning beschikbaar is, vinden we vanuit kostenoogpunt niet verantwoord. Bij beide gemeenten dringen we er in dergelijke gevallen op aan een verhuisvergoeding in te zetten. We merken dat de contacten met de gemeenten op dit punt nog niet soepel lopen als gevolg van de decentralisatie problemen waarmee de gemeenten kennelijk nog van doen hebben. Renovatie In 2014 hebben we de volgende renovaties uitgevoerd, gericht op bewoners met een zorgbehoefte: liftrenovatie van de vier woongebouwen en plaatsing van tijdelijke noodliften voor de overwegend oudere bewoners in de Lourdesstraat, Boudewijneik, Patronaat- en Kleingraverstraat (Kerkrade-West); liften ingebouwd in de Churchillstraat en de Pastoor Scheepersstraat (Ubach over Worms). Daarnaast is een grootschalige renovatie gericht op deze doelgroep eind 2014 in voorbereiding, namelijk het zorggeschikt maken van de galerijflat in de Hoofdstraat in Landgraaf. Tevens zullen diverse andere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en energiebesparende maatregelen worden toegepast. De uitvoering staat gepland voor jaarverslag 2014 pag 19

20 Nieuwbouw We bouwen nieuwbouw overwegend levensloopbestendig. Dat betekent dat bewoners er kunnen blijven wonen als hun levensomstandigheden door ouderdom, ziekte of een handicap veranderen. Eind 2014 zijn een aantal nieuwbouwprojecten voor deze doelgroep in uitvoering: nieuwbouw van 6 zorgwoningen voor groepsbewoning in Heiveld (Landgraaf). De doelgroep zijn mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. In het woongebouw is voorzien in 42 zorgplaatsen (7 per groepswoning). De zorg wordt geleverd door MeanderGroep; nieuwbouw van 8 levensloopbestendige woningen in de Ceintuurstraat (Landgraaf); nieuwbouw van 22 levensloopbestendige bungalows in de Heilust (Kerkrade-West). In hoofdstuk 3, paragraaf 3.2. vindt u een volledig overzicht van de in uitvoering zijnde nieuwbouwprojecten in Daarnaast zijn eind 2014 (voor bewoners met een -toekomstige- zorgbehoefte) drie nieuwbouwprojecten in voorbereiding: nieuwbouw van 21 appartementen voor senioren op terrein Gulpers in Nieuwenhagen, (Landgraaf); nieuwbouw van 15 seniorenwoningen in de Irenestraat (Landgraaf); nieuwbouw van 14 levensloopbestendige woningen in de Pastoor Jos Peterstraat (Ubach over Worms) Bewonersparticipatie Hoe heeft HEEMwonen in 2014 het participatiebeleid vormgegeven? HEEMwonen probeert op verschillende manieren bewoners actief te betrekken bij projecten en bij de totstandkoming van het beleid van de corporatie. We informeren de huurdersorganisaties en bewonerscommissies onder meer over het meerjarenplan, het overzicht van voorgenomen activiteiten, de jaarrekening en het jaarverslag. Bij herstructurerings- en renovatieprojecten sluiten bewoners(commissies) zich aan bij de werkgroepen die we hiervoor oprichten. We stellen ze in de gelegenheid om met ons in gesprek te gaan en ons gevraagd en ongevraagd te adviseren. Naast de formele informatie- en participatietrajecten vindt participatie ook plaats in het informele circuit, zoals in de buurt- en huiskamers en in informatiecentra. Onze wijkbeheerders, technisch beheerders, wijkconsulenten en woonmakelaars hebben dagelijks contact met individuele bewoners. We gaan regelmatig bij de mensen aan tafel; op kantoor, in de wijk of bij de bewoners thuis. Formele bewonersparticipatie strekt zich binnen HEEMwonen uit over verschillende niveaus. Bewonerscommissies Op complexniveau praten we vooral met bewonerscommissies. Formeel waren in 2014 in Kerkrade zeven bewonerscommissies actief en twintig in Landgraaf. Gemiddeld gaan we tweemaal per jaar met hen om tafel. Daarnaast zijn er een aantal informele (niet- actieve) bewonerscommissies met wie we regelmatig contact hebben. In 2014 hebben we veelvuldig overleg gevoerd met de bewonerscommissie van de hoogbouwflats in Bleijerheide, Kerkrade-Oost. Dit naar aanleiding van de betonproblematiek. Ook het wijkplatform van Kerkrade-Oost was hierbij aanwezig. Meer hierover in hoofdstuk 3, paragraaf 3.6. Wijkgerichte huurdersorganisaties In Landgraaf gaan we op stadsdeelniveau het gesprek aan met de wijkgerichte huurdersorganisaties: Huurdersraad Kerkrade (Kerkrade-West), Huurdersvereniging Land van Rode (Kerkrade-Oost) en in Landgraaf de Bewonersbelangenvereniging Nieuwenhagen, Huurdersplatform Schaesberg en Huurdersvereniging Ubach over Worms. De huurdersorganisaties spelen samen met individuele bewoners ook een belangrijke rol bij de uitvoering van de diverse wijkontwikkelingsplannen. We organiseren manieren om de mensen actief mee te lapag 20 jaarverslag 2014

Inhoudsopgave. Voorwoord 5

Inhoudsopgave. Voorwoord 5 Jaarverslag 2013 [VISIE] HEEMwonen is een hybride corporatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. Handelend

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 in beeld

Jaarverslag 2015 in beeld Jaarverslag 2015 in beeld Dienstverlening B Dienstverlening: (van ABC) in de Aedes Benchmark 113.000 telefoontjes van klanten afgehandeld 8,1 Nieuwe huurders 7,2 6,6 Onderhoudsniveau binnenzijde woning

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth Woningcorporaties in Nuth Presentatie gemeenteraad Nuth 27 november 2012 Inhoud presentatie Voorstellen: Wonen Zuid & Wonen Limburg Wat doen woningcorporaties? Ontwikkelingen in de woningmarkt Regeerakkoord

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2016 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017 Prestatieafspraken 2017 t/m 2019 2 maart 2017 Gemeente Hillegom, Woonstichting De Key, Huurdersbelangenvereniging Arcade en Bewonerscommissie Bloemhof 02-03-2017 Inleiding Gemeente Hillegom, woonstichting

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Activiteiten 2016 ontvouwd Dit hebben we gedaan in 2015 Wij zijn trots op wat wij in het tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode met onze medewerkers en samenwerkingspartners bereikten.

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen te XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN Inkomende post Hoogeveen Iililllll' 15.0117315 Domesta 3 OOKT.2015 Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 20.000 7900 PA HOOGEVEEN Ons Icenmerk Onderwerp Behandeld door

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN

ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN 8 peiling TEK ST: L ATIFA VAN HEERDE 9 CORPORATIEBAROMETER 2015 ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN Bijna 90 procent van de directeur-bestuurders van woningcorporaties verwacht dat ze meer huizen gaan verhuren

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Beleidsplan 2017-2018. Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Opgemaakt door het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg. Bestemd voor: Voorzitter Bewonerscommissies aangesloten bij SHZL.

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp.

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. t Heem 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. Jaarverslag 2016 Dit jaarverslag geeft een beeld van wat Woonstichting en Zorgstichting 't Heem in 2016 realiseerden.

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - Introductie

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie