de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere"

Transcriptie

1 Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar aan. De woningcorporaties in de regio, georganiseerd in het SVNK (Stichting Sociale Verhuurders Noord Kennemerland), hebben het Rigo gevraagd de situatie in de regio met betrekking tot betaalbaarheid in beeld te brengen. Het rapport is hiervan het resultaat. In deze notitie zetten vijf van de SVNK-corporaties uiteen welke conclusies zij verbinden aan de uitkomsten van het rapport. Betaalbaarheid: een landelijk issue De betaalbaarheid van het wonen voor mensen met een lager inkomen is een actueel thema. De betaalbaarheid is de afgelopen jaren door verschillende oorzaken onder druk komen te staan. Een van die oorzaken is de ruimte die de overheid sinds twee jaar biedt om de huren met meer dan de inflatie te verhogen. Huishoudens die vanwege hun inkomen buiten de doelgroep van de sociale verhuur 1 vallen, kunnen daarnaast een extra verhoging krijgen. De Woonbond en Aedes hebben alarm geslagen; beide zijn bezorgd over het feit dat een derde van de huurders in de knel komt met de dagelijkse uitgaven. Aedes heeft een bestuursadvies over betaalbaarheid geformuleerd, waarmee een overgrote meerderheid van de Aedes-leden heeft ingestemd. De Woonbond en Aedes hebben afgesproken gezamenlijk de betaalbaarheid te gaan monitoren. Inzicht in de betaalbaarheid in de regio Alkmaar De corporaties wilden weten hoe het zit met de betaalbaarheid in de regio Alkmaar. Het Rigo heeft hiernaar onderzoek gedaan. Zij heeft de huidige huurniveaus en koopprijzen in beeld gebracht. Verder bekeek het Rigo wat de huren zijn wanneer alle woningen op het niveau van de streefhuur 2 huur zijn gebracht. Daarnaast heeft het Rigo op basis van het Woononderzoek Nederland 2012 (WOon 2012) de toekomstige woningvraag in beeld gebracht. Al eerder hebben de gemeenten en corporaties zich verdiept in de toekomstige vraag naar woningen in de sociale huur 3. Gezamenlijk gaven zij Laagland Advies opdracht tot onderzoek, dat leidde tot het rapport: Een gedegen basis voor prestatieafspraken, onderzoek ontwikkelingen bevolking en woningmarkt in de regio 1 In 2014 zijn dit huishoudens met een inkomen boven de , zie voor meer informatie de bijlage 2 De streefhuur (ook wel standaard huur genoemd) is de huur waarvan de verhuurder vindt dat die hoort bij de kwaliteit van die woning. 3 De sociale huur loopt tot en met woningen met een huur van 669,48.

2 Alkmaar. Dit rapport, dat dateert van december 2011, is door verschillende corporaties benut als onderlegger in hun portefeuillestrategie. Tot slot is het relevant om te kijken naar de tendensen in de feitelijke verhuringen. Het jaarverslag van het SVNK geeft hierin een uitstekend beeld. Wat zien we? De onderzoeken geven talloze inzichten. Voor het vraagstuk van betaalbaarheid lichten we er enkele kerngegevens uit. Woningvoorraad Er is een tendens dat binnen het sociale segment een verschuiving optreedt: het aantal goedkope woningen 4 daalt, en het aantal duurdere woningen binnen het sociale segment neemt toe. Deze tendens zet de komende jaren door. Bij nieuwe verhuringen daalde het aandeel verhuurde goedkope en betaalbare woningen van 61% in 2011 naar 44% in Wanneer de corporaties de huren van hun woningen verder verhogen tot de streefhuur blijft ongeveer 95% van de woningvoorraad binnen het sociale segment. Daarvan heeft circa 2/3 een huur tot aan de aftoppingsgrensgrens. Op dit moment is dat percentage nog 88%. Betaalbaarheid De betaalbaarheid van de woningen is sterk afhankelijk van de huishoudenssituatie. Onderstaande tabel uit het Rigo-rapport maakt dit treffend inzichtelijk. 4 Goedkope woningen zijn woningen met een huur tot de

3 70% van de actief woningzoekenden behoort tot de doelgroep van beleid Het aantal actief woningzoekenden met een inkomen tot het minimuminkomen maakt ruim 40% uit van het totaal aantal woningzoekenden. Deze groep is vorig jaar afgenomen met 500 (8%). Volgens de scenario s van Laagland Advies zal deze groep in de toekomst verder afnemen in omvang. Deze groep woningzoekenden huurt nagenoeg alleen onder de huurtoeslaggrens. Bij nieuwe verhuringen wordt bijna 60% van de goedkoopste woningen verhuurd aan huishoudens met het laagste inkomen. Woningzoekenden en slaagkansen Meer dan de helft van de woningzoekenden wordt gevormd door eenpersoons huishoudens. Voor een deel van deze groep zijn alle woningen binnen de sociale sector betaalbaar. De slaagkansen zijn in de regio voor alle doelgroepen toegenomen. De slaagkans voor gezinnen met drie en vier personen en is relatief klein. Deze doelgroep maakt ongeveer 15 % van het totaal aantal woningzoekenden uit. Welke conclusie trekken we? De woningvoorraad wordt weliswaar duurder, maar op een niveau dat aansluit bij de ontwikkeling van de doelgroep. Twee derde van de voorraad blijft bereikbaar voor de doelgroep van beleid, die zo n 70% uitmaakt van de actief woningzoekenden. Voor huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau is het het moeilijkst om een voor hen betaalbare woning te vinden. Daarbinnen hebben huishoudens met 3 en 4 personen de grootste problemen. Onze zorgen betreffen daarom vooral deze groep. Wat doen we? Elke woningcorporatie neemt maatregelen om wonen betaalbaar te houden. Dit zonder te ontkennen dat de prijzen de komende jaren zullen stijgen. Om welke maatregelen gaat het? Geen maximale huurverhoging De woningcorporaties hebben ervoor gekozen om de huurverhoging gematigd door te voeren. De woningcorporaties houden rekening met de streefhuur danwel met de maximaal redelijke huurprijs. Aanpassen woningportefeuille en huurniveau De woningcorporaties willen met name huurwoningen in het sociale segment aanbieden. Zij verkopen daarom een deel van de woningen die wat betreft prijs en kwaliteit niet passen binnen het sociale segment, en voegen goedkopere woningen aan hun voorraad toe. De mate en het tempo waarin dit gebeurt, verschilt van corporatie tot corporatie, en van gemeente tot gemeente, afhankelijk van de specifieke vraag in de woningmarkt. De corporaties zullen het niveau van de streefhuur bijstellen, zodat het aandeel sociale huurwoningen met een huur tot de aftoppingrens op 75% komt. Bij ongewijzigd beleid zou dit 67% zijn.

4 Lagere woonlasten De woningcorporaties investeren in energiebesparing, en nemen maatregelen om de servicekosten te verlagen. Hiermee worden de totale woonlasten lager. Waarborgen van de kwaliteit De kwaliteit van sociale huurwoningen is in het algemeen uitstekend. De kwaliteit dient meer in lijn te komen met wat betaalbaar is. Aedes spreekt in dit verband over onvervulbare verwachtingen : te veel waar voor te weinig geld. Ondanks dat de corporaties naar een realistisch kwaliteitsniveau gaan, zal een stevige basiskwaliteit worden gewaarborgd. Informeren van woningzoekenden De woningcorporaties zullen een woonlastenwijzer toevoegen op de SVNK website. Woningzoekenden kunnen zo makkelijk beoordelen welke woningen voor hen betaalbaar zijn. Wil een woningzoekende een woning huren die op basis van de woonlastenwijzer te duur is, dan zal de woningcorporatie vragen om een goede onderbouwing van hoe de huurder zijn maandelijkse lasten kan voldoen. Is deze er niet, dan kan dat leiden tot het besluit van de corporatie geen huurovereenkomst aan te gaan. Actief voorkomen van huurachterstand De woningcorporaties zitten er bovenop dat huurders tijdig betalen. Zo wordt voorkomen dat er schulden ontstaan die snel oplopen en daardoor nauwelijks nog oplosbaar zijn. Huurders worden zo nodig in contact gebracht met instanties die hen kunnen bijstaan om hun huishoudboekje weer op orde te krijgen. Voorrang voor primaire doelgroep Alle woningzoekende komen in aanmerking voor woningen in elk prijssegment. De woningcorporaties willen mensen met een inkomen tot voorrang geven bij de verhuur van woningen onder de aftoppingsgrens. Woningzoekenden met een hoger inkomen maken dan minder kans op een woning onder de aftoppingsgrens, en meer kans op een woning met een huur boven de 600. Lagere kosten bedrijfsvoering Alle woningcorporaties sturen op een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, en kiezen voor focus in hun activiteiten. De kosten van bedrijfsvoering gaan daarmee omlaag; een besparing die terugkomt in de vorm van meer investeringsruimte en ruimte om de huurverhogingen beperkt te houden.

5 Tot slot nemen wij graag de slotregels van het bestuursadvies van Aedes over: Onze inzet is: samen met anderen onze verantwoordelijkheid nemen Wij vinden de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van het wonen voor de doelgroep een gezamenlijke verantwoordelijkheid van huurders, corporaties en overheid. Corporaties zorgen hierbij voor voldoende goede betaalbare woningen. Het rijk legt helder vast wat voor de doelgroep betaalbaar is en brengt de betaalbaarheid van deze groep voor woningen onder de huurtoeslaggrens tot stand via de huurtoeslag. Corporaties en gemeenten leggen in de prestatieafspraken minimaal vast hoeveel woningen onder de huurtoeslaggrensgrens er in die gemeente moeten zijn (gezien de omvang van het huidige aanbod en de huidige vraag) én of deze bestaande woningen van voldoende kwaliteit zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar het aanbod aan woningen voor middeninkomens woningen met huren onder en boven de liberalisatiegrens. Wat verwachten wij van de gemeenten? Wij verwachten van de gemeenten een actieve bijdrage aan de betaalbaarheid van het wonen. De gemeenten hebben hier op verschillende vlakken invloed op. Bijvoorbeeld bij de vaststelling van de gemeentelijke lasten, het grondprijsbeleid, subsidiebeleid etc. Maar ook de woningtoewijzing is een gemeentelijke bevoegdheid. Wellicht zou de mogelijkheid om woningzoekenden met een laag inkomen een dure huurwoning te weigeren in de huisvestingsverordening kunnen worden opgenomen. Wij nodigen de gemeenten van harte uit om concrete afspraken te maken over de betaalbaarheid. Ter illustratie en inspiratie voegen wij het lokaal Woonlastenakkoord s-hertogenbosch bij.

6 Begrippenlijst Aandachtsgroepen huurtoeslag; Wordt ook wel doelgroep van beleid genoemd. Jaarlijks worden de grenzen geïndexeerd. Per 1 januari 2014 gelden de volgende grenzen: - alleenstaanden jonger dan 65 jaar en een inkomen tot meerpersoonshuishoudens tot 65 jaar en een inkomen tot alleenstaanden 65 jaar en ouder en een inkomen tot meerpersoonshuishoudens 65 jaar en ouder en een inkomen tot Aftoppingsgrens Wanneer iemand die tot de aandachtsgroep behoort, verhuist naar een woning met een huur boven de aftoppingsgrens, heeft hij/zij geen recht op huurtoeslag. Per 1 juli is de aftoppingsgrens voor 1 en 2 persoonshuishoudens 556,82 per maand en voor meerpersoonshuishoudens 596,75. Kwaliteitskortings/jongerengrens; Tot deze grens wordt het verschil tussen de basishuur en de huur tot 100% aangevuld, daarboven is dit aandeel lager, 65 procent, en betalen huurders meer mee aan de kwaliteit. Jongeren tot 23 jaar krijgen geen huurtoeslag als zij woonruimte gaan huren met een huur boven deze grens. De kwaliteitskortingsgrens is 389,05. Goedkoop, betaalbaar, duur Woningen met een huur tot de kwaliteitskortingsgrens worden goedkope woningen genoemd. Woningen met een huur tot de aftoppingsgrens zijn betaalbaar en woningen tot de liberalisatiegrens worden dure woningen genoemd. Basishuur Hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen in relatie tot de hoogte van de huurprijs. Op basis daarvan wordt een basishuur vastgesteld: het bedrag dat een huurtoeslagontvanger ten minste zelf kan betalen. De huurtoeslag compenseert geheel of gedeeltelijk het verschil tussen deze basishuur en de feitelijke huurprijs. Sociale huursector Alle woningen met een huur tot de zogenaamde liberalisatiegrens. (nu is dit 699,48) Liberalisatiegrens De liberalisatiegrens ligt in 2014 op 699,48. Dit is de maximale huurgrens van de sociale huur waarbij huurtoeslag kan worden aangevraagd. Indien een woning boven deze grens valt spreken we over een geliberaliseerde woning in de vrije sector. Wat wordt er verstaan onder de maximaal redelijke huurprijs? De maximale huurprijs van een zelfstandige woning is afhankelijk van de kwaliteit van de woonruimte. De kwaliteit wordt bepaald met het woningwaarderingsstelsel, ook wel puntensysteem (woonpunten) genoemd. Hoe hoger de kwaliteit, des te meer punten een woning krijgt. Op basis van deze puntentelling wordt de maximale huurprijs berekend. Hoe wordt de maximaal redelijke huurprijs berekend? Bij het berekenen van het puntenaantal wordt onder andere gekeken naar de grootte van de kamers, het sanitair en naar de woonomgeving (zoals hoeveelheid groen en afstand tot winkels en scholen).

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL Wat verandert er voor huurders in 2019 Een hogere liberalisatiegrens. Geïndexeerde grenzen voor de toewijzing van sociale huurwoningen en de huurtoeslag. Hogere kosten

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Aanvullende uitgangspunten Woonvisie ; Haarlem, duurzame ongedeelde woonstad; BBV nr: 2015/387028

Raadsstuk. Onderwerp: Aanvullende uitgangspunten Woonvisie ; Haarlem, duurzame ongedeelde woonstad; BBV nr: 2015/387028 Raadsstuk Onderwerp: Aanvullende uitgangspunten Woonvisie 2012-2016; Haarlem, duurzame ongedeelde woonstad; BBV nr: 2015/387028 1. Inleiding Sinds de vaststelling van de Woonvisie 2012-2016 Haarlem, duurzame

Nadere informatie

Ter invulling van deze toezeggingen is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke toekomstige wijzigingen in de liberalisatiegrens.

Ter invulling van deze toezeggingen is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke toekomstige wijzigingen in de liberalisatiegrens. Bijlage 4: Verkenning scenario s liberalisatiegrens 1. Inleiding De liberalisatiegrens is de huurprijsgrens die bij zelfstandige woningen bepaalt of bij de start van een huurovereenkomst sprake is van

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Wonen www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum 15 december

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Deze notitie is bedoeld om de schaarste en de verdringing in Gouda aan te tonen, als bijlage bij de Huisvestingsverordening 2019.

Deze notitie is bedoeld om de schaarste en de verdringing in Gouda aan te tonen, als bijlage bij de Huisvestingsverordening 2019. Bijlage bij de Huisvestingsverordening 2019 Onderbouwing van de schaarste aan goedkope huurwoningen en verdringingseffecten daardoor op de Goudse woningmarkt 1. Doel van deze onderbouwing De Huisvestingswet

Nadere informatie

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland Betaalbare huur. In de Algemene Leden Vergadering eind mei 2015 discussieerden de leden van het Regionaal Platform Noord-Kennemerland () over betaalbare huren. Voor deze discussie is het document: Betaalbare

Nadere informatie

Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Jaarmonitor 2017 > kerngegevens

Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Jaarmonitor 2017 > kerngegevens Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Jaarmonitor 2017 > kerngegevens Jaarmonitor 2017 kerngegevens Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden 6 maart 2018 > rapport 2018-01 Analyse

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA.

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA. Het Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA : inhoud 1. Hoe ging het? 2. Het sociaal huurakkoord 3. Nieuwe regelgeving 4. ParJculiere sector

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Wij maken een uitzondering voor de groep huurders in Amsterdam met een langdurig laag inkomen, zij krijgen geen huurverhoging.

Wij maken een uitzondering voor de groep huurders in Amsterdam met een langdurig laag inkomen, zij krijgen geen huurverhoging. Woonstichting De Key Hoogte Kadijk 179 1018 BK Amsterdam Postbus 2643 1000 CP Amsterdam T (020) 621 43 33 www.dekey.nl Bijlage 1a De Key geeft gelegenheid tot overleg en advies over het volgende: Staffel

Nadere informatie

Tabellen en figuren Woningmarkt algemeen. Jaarbericht Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Woningmarkt algemeen. Jaarbericht Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Jaarbericht 201 1 Jaarbericht 201 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 201 Deze tabellen en figuren horen bij het Jaarbericht 201 van de Federatie. De

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor > kerngegevens

Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor > kerngegevens Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor 2018-1 > kerngegevens Halfjaarmonitor 2018-1 kerngegevens Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden 4 september 2018 > rapport

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Sociaal Huurakkoord 2018

Sociaal Huurakkoord 2018 Sociaal Huurakkoord 2018 Dit Sociaal Huurakkoord 2018 is moeizaam tot stand gekomen. De oorzaak is een steeds grotere fiscale druk bij corporaties, die zich uiteindelijk één op één vertaalt in ófwel huren

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Gezamenlijke reactie Aedes en Woonbond op internetconsultatie Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen

Gezamenlijke reactie Aedes en Woonbond op internetconsultatie Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen Gezamenlijke reactie Aedes en Woonbond op internetconsultatie Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen Datum 10 juli 2019 Onderwerp Gezamenlijke reactie Aedes en Woonbond op internetconsultatie Wetsvoorstel

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2012-2016 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2012-2016 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor > kerngegevens - concept

Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor > kerngegevens - concept Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor 2019-1 > kerngegevens - concept Halfjaarmonitor 2019-1 kerngegevens - concept Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden 19

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2019

NIEUWSBRIEF JANUARI 2019 NIEUWSBRIEF JANUARI 2019 Wat verandert er voor huurders in 2019? Het komende jaar verandert er weer veel voor huurders en woningzoekenden. Zo stijgen de inkomensgrenzen en de huurprijs tot waar huurders

Nadere informatie

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Amsterdam 16 februari 2015 1. Inleiding Voor u ligt het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging van Eigen Haard voor de periode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. Dit voorstel

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Passend Toewijzen

Veel gestelde vragen over Passend Toewijzen Veel gestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 36.798 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

HUURPRIJSBELEID. Wonen Midden-Delfland. Maasland, februari 2019

HUURPRIJSBELEID. Wonen Midden-Delfland. Maasland, februari 2019 HUURPRIJSBELEID 2019 Wonen Midden-Delfland Maasland, februari 2019 1 2 Inleiding In het najaar van 2016 is het huurbeleid 2016-2017 vastgesteld. Voor het huurbeleid 2018-2019 gelden dezelfde uitgangspunten

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Memo Nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden Bijlage 12 Behandeld aan de Bestuurlijke Tafel Wonen d.d. 21 februari 2019 met eerste reactie vanuit SVH

Memo Nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden Bijlage 12 Behandeld aan de Bestuurlijke Tafel Wonen d.d. 21 februari 2019 met eerste reactie vanuit SVH Memo Nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden Bijlage 12 Behandeld aan de Bestuurlijke Tafel Wonen d.d. 21 februari 2019 met eerste reactie vanuit SVH De Bestuurlijke Tafel heeft besloten te willen werken

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

HUURBELEIDSPLAN WOONPARTNERS MIDDEN-HOLLAND

HUURBELEIDSPLAN WOONPARTNERS MIDDEN-HOLLAND HUURBELEIDSPLAN WOONPARTNERS MIDDEN-HOLLAND 2019-2020 Waddinxveen, 28 maart 2019 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 3 2. Beleidsvarianten... 3 2.1 Marktsituatie... 3 2.2 Uitgangspunten... 3 2.3 Beleidskeuzes...

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

In de Herzieningswet en het Besluit Toegelaten Instellingen TERUG VAN WEGGEWEEST: PASSEND TOEWIJZEN

In de Herzieningswet en het Besluit Toegelaten Instellingen TERUG VAN WEGGEWEEST: PASSEND TOEWIJZEN 29 TERUG VAN WEGGEWEEST: PASSEND TOEWIJZEN Vanaf 2016 moeten corporaties huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag zoveel mogelijk huisvesten in woningen onder de aftoppingsgrens. Deze norm

Nadere informatie

Gemeente Oudewater. Huurdersorganisatie De Woningraat

Gemeente Oudewater. Huurdersorganisatie De Woningraat Prestatieafspraken 2018 Gemeente Oudewater Huurdersorganisatie De Woningraat Oudewater is een aantrekkelijke plek om te wonen en te leven en moet ook in de toekomst zo blijven, daar werken wij samen aan!

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Themabijeenkomst betaalbaarheid & beschikbaarheid

Themabijeenkomst betaalbaarheid & beschikbaarheid verslag van vergaderdatum 6 februari 2019 Themabijeenkomst betaalbaarheid & beschikbaarheid 1. Opening Nathalie opent om 19.00 uur de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Ze licht ieders rol kort toe.

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

Concept verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019

Concept verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019 Concept verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019 Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. Aanvangshuurprijs: de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst; b. College:

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2013-2017 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2013-2017 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen. Achtergronden en gevolgen van het afschaffen van de passendheidstoets. 12 november 2014

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen. Achtergronden en gevolgen van het afschaffen van de passendheidstoets. 12 november 2014 Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Achtergronden en gevolgen van het afschaffen van de passendheidstoets 12 november 2014 DATUM 12 november 2014 TITEL Achtergronden en gevolgen van het afschaffen van

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018

Prestatieafspraken 2018 Prestatieafspraken 2018 Gemeente Oudewater Huurdersorganisatie De W oningraat Oudewater is een aantrekkelijke plek om te wonen en te leven en moet ook in de toekomst zo blijven, daar werken wij samen aan!

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Betaalbaarheid en passend toewijzen

Betaalbaarheid en passend toewijzen Corporatiedag 31 mei 2018 Betaalbaarheid en passend toewijzen Wat zeggen de cijfers uit de woonruimteverdeling? Steven Diemel Freja Aurik WoningNet Onderzoek & Advies Betaalbaarheid en passend toewijzen

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Huurverhogingen bij woningcorporaties in Amsterdam 2019

Huurverhogingen bij woningcorporaties in Amsterdam 2019 Huurverhogingen bij woningcorporaties in Amsterdam 2019 Een corporatie mag over het gehele bezit van huurwoningen een gemiddelde verhoging van 2,6% vragen. Dat is inclusief de huurverhoging bij nieuwe

Nadere informatie

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Inleiding Zowel de SJAR als de raad maakt zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bestuur, Ruimte en Wonen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2016-2018 1 Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Totaalbeeld 6 Aantal woningzoekenden, advertenties, reacties, reacties per advertentie, verhuringen

Nadere informatie

1) Kan het college een overzicht sturen van het aantal woningen per puntencategorie in het bezit van de corporaties in Haarlem?

1) Kan het college een overzicht sturen van het aantal woningen per puntencategorie in het bezit van de corporaties in Haarlem? Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Fractie SP T.a.v. de heer A.F. Bloem Datum 6 januari 2015 Ons kenmerk STZ/2014/493512 Contactpersoon JWH Fontein Doorkiesnummer 023-0235113620

Nadere informatie

Tips voor huurdersorganisaties

Tips voor huurdersorganisaties Huurbeleid 2016 Tips voor huurdersorganisaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Overleg en onderhandeling 5 3. In acht stappen naar het nieuwe huurbeleid 2016 7 4. Huurbeleid 2017 en volgende jaren 18 5. Aanbod

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

CONCEPT Verordening doelgroepen woningbouw Diemen 2019

CONCEPT Verordening doelgroepen woningbouw Diemen 2019 CONCEPT Verordening doelgroepen woningbouw Diemen 2019 Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. Aanvangshuurprijs: de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst; b. College:

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018 ONDERWERP Prestatieafspraken 2019 SAMENVATTING Gemeente, de Heemsteedse woningcorporaties Elan Wonen en Pre Wonen en hun huurdersorganisaties Bewonersraad Elan Wonen en Bewonerskern Pre streven een gemeenschappelijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Een nieuw Sociaal Huurakkoord Na weken intensief onderhandelen hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond de onderhandelingen over een Sociaal Huurakkoord afgebroken. Het eindbod

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017 Prestatieafspraken 2017 t/m 2019 2 maart 2017 Gemeente Hillegom, Woonstichting De Key, Huurdersbelangenvereniging Arcade en Bewonerscommissie Bloemhof 02-03-2017 Inleiding Gemeente Hillegom, woonstichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 15 oktober 2014 Geachte leden van de algemene Kamercommissie Wonen en Rijksdienst, In antwoord op de motie van de Kamerleden Knops en

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2011-2015 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2011-2015 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Thema Huurbeleid. Algemene Ledenvergadering HBO HUURBELEID. Jaarlijkse ledenvergadering. Aanleiding

Thema Huurbeleid. Algemene Ledenvergadering HBO HUURBELEID. Jaarlijkse ledenvergadering. Aanleiding Algemene Ledenvergadering HBO HUURBELEID Thema Huurbeleid Aanleiding Op de jaarlijkse ledenvergadering is het thema Huurbeleid besproken. Ook TBV-wonen was uitgenodigd om hun huurbeleid toe te lichten.

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Maaskoepel Ineke Mulder

Maaskoepel Ineke Mulder 2017 Maaskoepel Ineke Mulder Inleiding Rapportage bevat stand van zaken WoonnetRijnmond in 2017. We vergelijken 2017 met 2016. Monitor 2017 Inhoud 1 WoonnetRijnmond.nl 2 Inschrijvingen 3 Adverteren 4 Reageren

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Renske Jongsma en Martijn Schut Directie Woningmarkt Woningvoorraad Woningtype mln % Koopwoningen Corporatie huurwoningen Corporatie huurwoningen

Nadere informatie

BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING

BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING Dilemma s en (on)mogelijkheden Henk Heeger (Havensteder en OTB, TU DELFT) 12 november 2014 13-11-2014 1 INLEIDING Voorstellen Henk Heeger: werkt zowel bij het OTB (TU-Delft)

Nadere informatie

Bijlage 1.Toelichting Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2015

Bijlage 1.Toelichting Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2015 Bijlage 1.Toelichting Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2015 Waarom een nieuwe Huisvestingsverordening? Vanwege de Huisvestingswet 2014 Op 1 januari 2015 is de Huisvestingswet 2014 in werking getreden.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2018-2022 Missie: In ons nieuwe beleidsplan blijft de missie ongewijzigd. Het blijft de beste zin die precies uitdrukt wie wij willen zijn en hoe we willen werken. Rijnhart Wonen creëert kansen

Nadere informatie

Monitoring huurbeleid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 7 november 2018

Monitoring huurbeleid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 7 november 2018 237 Monitoring huurbeleid 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 7 november 2018 DATUM 7 november 2018 TITEL Monitoring huurbeleid 2018 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Energiebesparing en huurverhoging: volop kansen Welke wettelijke mogelijkheden zijn er om bij woningverbetering een huurverhoging te vragen? Het verkrijgen van 70% instemming hoeft

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie