Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013"

Transcriptie

1 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de dames Van Dijk en Sundermeijer : de heren Sundermeijer, Kimmel, Van Velzen, Drost, Loos, Hulleman en Hoogvliet Datum : 11 december Opening Namens het bestuur opent Rob de vergadering. Deze vergadering is uitgeschreven, omdat na het aftreden van Katharina de Kool als voorzitter op 29 oktober, het bestuur moet worden aangevuld. Daarnaast moeten er een tweetal besluiten genomen worden die samenhangen met de uitbreiding van de baan in Vaststellen van de agenda De agenda is op een aantal punten aangepast. Voor ieder ligt er een nieuwe agenda klaar bij de presentielijsten. Na het tekenen van de presentielijst heeft ieder ook een consumptie munt ontvangen. 03 Ingekomen stukken en mededelingen Ingekomen stukken: Er is een negental berichten van verhindering ontvangen Mail van Walter Loos over de notulen van 24 april 2013 (wordt bij punt 4 behandeld) Van het Waterschap en de gemeente Oud-Beijerland is de vergunning voor de Mourik Nieuwjaarsloop ontvangen. Van de heer Van Driel is een mail ontvangen waarin hij zich kandidaat stelt voor een bestuursfunctie Van een vijftal leden is een voordracht ontvangen voor een bestuursfunctie voor de heer Van Driel Op 2 december heeft de heer Van Driel een e mail gestuurd waarin hij zich terugtrekt als kandidaat nu het bestuur met een voordracht van drie kandidaten komt. Een mail van de heer Sundermeijer over de contributie (wordt bij punt 6 behandeld) Mededelingen: Rob heeft op 4 december telefonisch overleg gehad met de vrouw van Jan Fok. Ze was erg blij dat de raad nu heeft ingestemd met de uitbreiding van de baan. Ook gaf ze aan dat ze in de toekomst waarschijnlijk weer bij onze vereniging actief zal worden. De taakgroep evenementen weg heeft onlangs de laatste wedstrijd georganiseerd. In de voorjaarsvergadering zal het nieuw te kiezen bestuur op gepaste wijze aandacht besteden aan de leden van deze taakgroep. 1

2 Het eerste jubileum shirt is inmiddels geleverd. In de loop van de volgende week zullen een aantal momenten worden gepland waarop de shirts afgehaald kunnen worden. Deze data zullen via de mail, via de Spirit site en de site avspirt50jaar bekend gemaakt worden. 04 Vaststellen notulen vorige vergadering 1. Notulen Algemene Leden Vergadering van 24 april 2013 Walter merkt in zijn mail op dat hij niet heeft toegezegd, dat er iemand van uit de baan zal deelnemen aan de jubileumcommissie maar dat de baan desgevraagd wel wil meedenken. Met in achtneming van deze opmerking worden de notulen door de algemene leden vergadering goedgekeurd 2. Notulen Algemene Leden Vergadering van 29 oktober 2013 De notulen worden zonder op- of aanmerkingen door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd 05 Mededeling inzake vernieuwing van de baan Alvorens het woord aan Diederik Geijs te geven blikt Rob kort terug op de raadsvergadering van 3 december. Het is positief dat de raad heeft besloten om bijna extra uit te trekken voor de uitbreiding van onze baan. Maar aan deze goedkeuring zijn wel voorwaarden verbonden. Voorwaarden die eerst moeten worden ingevuld voordat er opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden kan worden overgegaan. De belangrijkste voorwaarden is het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst voor de baan. Hieraan is door de raad wel een maximale verhoging verbonden van 5.300,00. Dit bedrag kan nog lager worden als uiteindelijk de werkelijke kosten van de uitbreiding lager uitvallen. Maar daar valt nu nog niets over te zeggen. Straks onder punt zes gaan we hier verder op in. Diederik geeft aan de hand van een presentatie een overzicht van wat er is gebeurd voor het besluit van 3 december en wat er nu nog allemaal moet gebeuren. Ook geeft hij een korte schets van de wijzigingen in de indeling van het terrein. Zo wordt de locatie voor het kogelstoten en verplaatst naar de gravel bak links achter op het terrein en wordt een van de hoogspring kussen naar het rechter deel van het voorterrein verplaatst. Naast het vernieuwen en uitbreiden van de baan staan er nog een viertal opties op de wensen lijst maar deze kunnen pas worden ingevuld als het resultaat van de aanbesteding bekend is. De gemeente gaat er van uit dat de werkzaamheden per 1 pril 2014 kunnen starten en dat de baan op 1 augustus 2014 opgeleverd kan worden. Deze planning lijkt erg optimistisch. Gedurende de periode dat de baan niet gebruik kan worden zal er met name voor de baan atleten naar alternatieve training locaties worden uitgeweken. Hans Blom is hier op dit moment volop mee bezig. Van de vergadering worden een aantal vragen gesteld die nog niet definitief beantwoord kunnen worden omdat dit samenhangt met de uitkomst van de aanbesteding. Deze vragen waren: 2

3 1. Wat wordt de kleur van de baan; antwoord waarschijnlijk gewoon rood 2. Twee extra sprint lanen; afhankelijk van de aanbesteding 3. Ter hoogte van de materiaal berging stond op de oorspronkelijke tekening een vierkant vlak (net als links achter) dat staat er nu niet op, is dit vervallen; neen hierover is overleg met de gemeente, in alle gesprekken is dit nooit een onderwerp van discussie geweest maar op de laatste tekening is het ineens verdwenen. 4. Waar wordt voor gekozen, voor een zo gunstig mogelijk aanbesteding resultaat of voor kwaliteit. Spirit gaat voor kwaliteit. Rob dankt Diederik voor de uitleg. Diederik zal namens het bestuur het overleg met de gemeente blijven voeren over de technische zaken en Mateï Guttenberg zal hierbij aanschuiven als het om de financiële kant gaat. 06 Voorstel aanpassing contributie Rob licht het voorstel van het bestuur kort toe. Zoals aangegeven zal er met de gemeente een nieuw huurcontract voor de baan afgesloten moeten worden. De huur voor de huidige baan bedraagt ca ,00 en dit bedrag zou na het gereed komen Van de baan met maximaal 5.300,00 verhoogd worden. Echter mocht blijken dat niet het volledige bedrag ( ,00 en ,00) benodigd zijn omdat de aannemer dit werk goedkoper kan uitvoeren dan wordt dit in positieve zin verwerkt in de te betalen huurprijs. Maar op dit moment kunnen we niet anders dan rekening houden met een huurverhoging van 5.300,00 per jaar. Het bestuur geeft in het voorstel aan om per 1 januari 2015 boven de trendmatige verhoging een extra verhoging van 0,83 ( 10,00) per jaar door te voeren. Op dit voorstel zijn twee schriftelijke reactie binnen gekomen: Laat de verhoging van de contributie al per 1 januari 2014 ingaan en Geen extra verhoging maar ga via extra leden acties dit bedrag binnen halen. Er ontstaat een discussie over het effect van de huurverhoging. Enerzijds wordt gevraagd of dit ook voor gezinnen met meerdere jeugdleden gaat gelden. Want dan weegt zo n verhoging extra zwaar. Daarnaast wordt of voor alle type leden het zelfde bedrag moet gelden (pupillen junioren, senioren etc) Vanuit de vergadering wordt uitgelegd hoe het verschil in contributie ooit is ontstaan. In het verleden werd van de gemeente per jeugd lid een subsidie ontvangen, dit bedrag werd afgetrokken van de contributie die toe voor ieder gelijk was. Nadat de gemeente de subsidie had afgeschaft is de contributie voor de jeugd niet aangepast. Vandaar het onderscheid. De beide ingediende voorstellen worden door de vergadering niet onderschreven. Na de discussie heeft het bestuur zich kort beraden en stelt voor om in de voorjaarsvergadering met een nadere uitwerking van de contributieverhoging te komen waarbij het uitgangspunt is dat deze niet meer zal zijn dan 0,83 per maand en dat er gekeken zal worden naar de kortingsregeling voor grote gezinnen. Hiermee stemt de Algemene Leden Vergadering in. Ook krijgt het bestuur mandaat om de onderhandelingen met de gemeente te voeren over het nieuwe huurcontract. De maximale huurverhoging mag niet meer bedragen dan 5.300,00. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of we gedurende de periode dat we niet over de baan kunnen beschikken nog een korting op de huur krijgen en of we de derving van inkomsten (minder kantine, geen verhuur aan scholen ed.) bij de gemeente in rekening kunnen brengen. Diederik antwoord hierop dat hier nog niet over gesproken is maar dat dit zeker onderwerp van gesprek zal worden. 3

4 07 Begroting 2014 Rob geeft aan dat de begroting zoals deze nu wordt gepresenteerd een voorlopige begroting 2014 is. Op basis van deze begroting kan de vereniging in 2014 gewoon functioneren. Hij verwacht dat het nog te kiezen nieuwe bestuur in de voorjaarsvergadering met een nieuwe begroting zal komen. Gerda geeft aan dat bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de werkelijke inkomsten en uitgaven tot en met oktober 2013 en dat er rekening is gehouden met een lagere omzet voor de kantine en geen verhuur aan derden. Het bestuur is er van uitgegaan dat de baan zeker 6 maanden niet of zeer beperkt gebruikt kan worden. De begroting wordt door de leden goedgekeurd. 08 Bestuursverkiezing Op verzoek van Rob stellen Olaf en martin zichzelf kort voor. Hugh is in verband met zijn werk afwezig. Rob geeft aan dat Hugh, hoewel nog maar kort lid van de vereniging, voorzitter is van de jubileum commissie en zich inzet om het jubileum jaar tot een onvergetelijk jaar te maken. Zoals aangeven in de vergadering van 29 oktober 2013 stellen Gerda en Rob hun functie beschikbaar maar zijn ook herkiesbaar. De leden stemmen unaniem in. Rob bedankt mede namens Gerda voor het uitgesproken vertrouwen. Het bestuur draagt Olaf Constandse, Martin Korstanje en Hugh Hulleman voor als bestuurslid. De ledenvergadering stemt unaniem in met de benoeming van de kandidaten. Ook stemt de vergadering in met de voor gestelde taakverdeling, te weten: o Voorzitter Rob Rook o Secretaris Martin Korstanje o Penningmeester Gerda Leeuwenburgh o Bestuurslid Olaf Constandse, aandachtsgebied baan o Bestuurslid Hugh Hulleman, aandachtsgebied jubileum 09 Van de taakgroepen o Taakgroep evenementen weg De taakgroep evenementen weg heeft met de Binnenmaas Loop haar laatste wedstrijd georganiseerd. Tot nu toe heeft de taakgroep en het bestuur vergeefs geprobeerd een nieuwe taakgroep van de grond te krijgen. De taakgroep evenementen baan heeft aangeboden om in ieder geval de Mourik Nieuwjaarsloop te organiseren en eventueel ook te onderzoeken of voor de andere lopen geholpen kan worden maar dat kan alleen als er tenminste vier mensen van de weg de taakgroep baan komen helpen. Tot nu toe hebben twee leden zich gemeld. Dit heeft het bestuur doen besluiten om het voorstel om de Splunder Heinenoord Tunnel te schrappen aan de vergadering voor te leggen. Op dit voorstel is met name door de lopers uit groep 2 dinsdag/donderdag gereageerd. Deze groep wil de organisatie op zich nemen. Een mooi voorstel maar hiermee is de door gaan van de wedstrijden niet structureel. Staande de vergadering melden Leo Groeneweg en Henk Weeda zich aan om samen met Luutsen Drost en Rens Hoogvliet de taakgroep evenementen baan te versterken en van daaruit de wedstrijden te organiseren. Na de vergadering heeft zich nog een vijfde lid Cees de Ruijter aangemeld. 4

5 Diederik geeft aan dat de taakgroep evenementen baan de naam wijzigt in WOK. En dat van uit deze groep zowel de baan als wegwedstrijden gecoördineerd zullen worden. Groep A geeft aan ook een loop te willen organiseren. o Taakgroep facilitair Kort na de vergadering van 29 oktober heeft de voorzitter van de taakgroep facilitair, Ebel Magnin, zijn functie neergelegd. Ruud Sundermeijer heeft toen het initiatief genomen om een aantal leden, die voorheen in de taakgroep facilitair actief waren te benaderen. Dit heeft er toe geleid dat de taakgroep inmiddels weer volledig bemenst is. Alex de Lange, Krijn Niemandsverdriet en Rob van de Dijkgraaff trekken voorlopig de kar. Wel is facilitair opgesplitst. Het onderhoud behoort niet tot het aandachtsgebied van Alex, Krijn en Rob. Het onderhoud wordt gecoördineerd door Wim de Wijze en Cor Goudswaard. 10 Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Rob dankt iedereen voor de inbreng en sluit om uur de vergadering. Vastgesteld op: Rob Rook, voorzitter Martin Korstanje, secretaris 5

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen.

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen. Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 1 van 7 Notulen ledenvergadering DSVP, gehouden op 14 juni 2011. Aanwezig: 46 stemgerechtigde leden inclusief zes bestuursleden: Voorzitter: Peter

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Notulist: Sandra Heijmans --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulist: Sandra Heijmans -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen bestuursvergadering Margriet 13 oktober 2014 Aanvang: 19.30 uur Aanwezigen: Piet de Jongh Ellen van den Bosch Anton van Haren Marc van Luijk Jo van der Heijden Riny van Hintum Ron de Vries Joop

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15.

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15. Aan: - de (gast)leden - Vereniging VSE - Landelijke adviesgroep WAP (NGK) - Vereniging van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken - Deputaten Financiën & Beheer en art. 11 KO - Provinciale Zendingsdeputaten

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Verslag jaarvergadering Datum: 7 oktober 2013 20:00 uur Locatie: Kantine AD'69 Aanwezig: 47 leden 1. Welkom Erik-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We hopen vandaag op deze jaarvergadering

Nadere informatie