ICT monitor mbo Vergelijking van ICT organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van mbo instellingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT monitor mbo 2014. Vergelijking van ICT organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van mbo instellingen"

Transcriptie

1 ICT monitor mbo 2014 Vergelijking van ICT organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van mbo instellingen

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond Werkwijze Deelname 2013 en Representativiteit van de ICT monitor De organisatie van de ICT Organisatiestructuur Kwaliteit Samenwerking in ICT Leveranciersmanagement 9 3. De visie op ICT Ambitie Architectuur Innovatie Informatiebeveiliging en privacy De ICT-infrastructuur Werkplekken Netwerkaspecten Servers en opslagcapaciteit Applicaties Onderwijsapplicaties Administratie en bedrijfsvoering Saas Projecten Soorten van projecten Gebruik van businesscases Personeel Personeel voor ICT Samenstelling ICT-afdeling Zelf doen of uitbesteden Financiën ICT-uitgaven 2012 en Personele kosten Begroting Conclusie en vervolg 26 Bijlage 1: deelnemers 2013/

3 Voorwoord De ICT monitor mbo is in 2013 voor het eerst uitgevoerd. In dit tweede jaar 2014 hebben iets meer instellingen deelgenomen. Deze monitor laat daarom ook iets meer zien van de ontwikkelingen van de sector op het gebied van ICT. Er is nu zicht op de ICT-organisatie, de activiteiten, plannen en kosten. We hebben bij deze monitor dankbaar gebruik gemaakt van de opmerkingen over de vorige monitor. Een aantal vragen zijn aangepast, onderwerpen toegevoegd en het invullen was deze keer eenvoudiger. We zijn er nog niet, voor het komende onderzoek zijn suggesties en opmerkingen van harte welkom. Tenslotte moet de monitor voldoen aan de vraag om inzicht in het gebruik van ICT in de sector. Daarmee is het vooral bedoeld voor de sector zelf. Ook deze keer worden de instellingen die de monitor hebben ingevuld beloond met een rapportage waarbij zichtbaar wordt hoe de eigen resultaten zich verhouden tot de rest van de sector. Jan Bartling Manager sambo-ict 3

4 1. Inleiding 1.1 Achtergrond De ICT-verantwoordelijken in onze mbo-scholen staan voor de opgave om hun bestuur, medewerkers en studenten te voorzien van goede en betaalbare ICT. Zij werken voortdurend aan programma s en projecten om de applicaties, de infrastructuur en de interne organisatie te verbeteren en de kosten te verlagen. Het zou erg nuttig zijn wanneer deze verantwoordelijken en de sector als geheel meer inzicht hadden in hoe andere mbo-scholen bezig zijn met de verschillende aspecten van ICT organisatie, infrastructuur, applicaties, formatie, kosten. En om te zien hoe de eigen instelling ten opzichte van de hele sector er voor staat op ICT-gebied. Voor dat doel hebben sambo-ict en Stichting Kennisnet een nieuwe ICT monitor mbo ontwikkeld. De monitor moet dat beeld gaan leveren door bij een meerderheid van de scholen via een eenvoudige digitale vragenlijst informatie over ICT op te vragen. En wel zo dat het nut van de informatie die de monitor oplevert voor een instelling duidelijk opweegt tegen de inspanning voor het opzoeken en invullen van de gevraagde informatie (2 tot 4 uur). De ICT monitor mbo is ontwikkeld in samenwerking met Berenschot en vormt een aanvulling op de bestaande Vier in Balans monitor van Stichting Kennisnet. 1.2 Werkwijze Kennisnet, sambo-ict en Berenschot hebben in 2013 een vragenlijst ontwikkeld. Die is vervolgens in 2014 nog wat aangescherpt en getoetst door een aantal ICT-managers van mbo-scholen en door Kennisnet geprogrammeerd met het digitale enquêtetool Survey Monkey. sambo-ict heeft vervolgens de ICT-verantwoordelijken van de instellingen gevraagd deel te nemen aan de monitor. Berenschot heeft de resultaten verzameld en geanalyseerd. Deze rapportage geeft het beeld van de ICT in de sector weer. Alle deelnemers ontvangen een overzicht waarmee zij hun eigen posities kunnen vergelijken met de gemiddelden van andere instellingen. 1.3 Deelname 2013 en 2014 In de periode van 1 oktober 2014 tot 15 november 2014 hebben 28 mbo-scholen de vragenlijst ingevuld. In 2013 waren dat er scholen deden beide keren mee. De deelnemende instellingen zijn te verdelen in 4 grootte-categorieën: Categorie Totaal Waarvan Uniek # studenten Klein tot Middelgroot tot Groot tot Zeer groot tot Totaal

5 De namen van de deelnemende scholen zijn opgenomen in bijlage 1. Wij danken hen hartelijk voor de geleverde inspanningen. Zij ontvangen een rapportage die specifiek op hun instelling is gericht. 1.4 Representativiteit van de ICT monitor 2014 Nederland telt op dit moment 69 mbo-scholen. De 38 deelnemende scholen in 2013 en 2014 (30 ROC s, 4 AOC s en 4 vakscholen) vertegenwoordigen samen iets meer dan 55% van alle mbo s. Ook in de ICT monitor mbo 2014, waaraan 28 scholen deelnamen, zijn de ROC s naar verhouding iets oververtegenwoordigd. Omdat de ROC s gemiddeld groter zijn dan de AOC s en vakscholen liggen enkele van de berekende gemiddelden in de monitor ook boven de werkelijke gemiddelden. Zo heeft de gemiddelde deelnemende school in de ICT monitor MBO circa mbo-studenten. Het werkelijk landelijk gemiddelde is echter circa studenten per school 1. Doordat veel van de indicatoren in de ICT monitor genormaliseerd zijn naar de grootte, zoals bijvoorbeeld bij de ICT-kosten per student, zijn de uitkomsten toch goed vergelijkbaar. In de individuele rapportage die de deelnemende mbo-scholen ontvangen kunnen zij aflezen hoeveel zij afwijken van het algemene gemiddelde van alle deelnemende scholen en van het gemiddelde uit hun grootte-categorie. Bij veel van de onderwerpen zijn er geen significante verschillen te zien tussen de resultaten van 2013 en In deze gevallen geven we de resultaten weer van alle deelnemers uit 2013 en 2014 samen. Niet alle deelnemers vulden steeds alle vragen in. Bij elke rubriek is daarom aangegeven hoeveel van de 38 unieke deelnemers een geldig antwoord gaven (bijvoorbeeld n=36 ). Om bepaalde trends te laten zien tussen de cijfers van 2013 en 2014 vergeleken we alleen die cijfers van de 14 scholen die zowel in 2013 als in 2014 aan de monitor deelnamen. 1 Bron: feiten en cijfers MBO-raad

6 2. De organisatie van de ICT 2.1 Organisatiestructuur De deelnemende mbo-scholen hebben in hoofdzaak (74%) hun ICT-functie in één centrale ICT-afdeling ondergebracht. In die afdeling is vaak zowel de ICTservices organisatie (het aanbod) ondergebracht als ook het informatiemanagement (IM, de vraagarticulatie), onder één leiding. Een klein deel van de instellingen (13%) heeft naast de centrale eenheid ook nog enkele decentrale units op verschillende locaties. Wanneer het informatiemanagement niet centraal is gepositioneerd zijn er soms decentrale informatiemanagers (20% van het totaal) of zijn er helemaal geen informatiemanagers (29%). Dat laatste is vooral het geval bij de wat kleinere instellingen. Ongeveer tweederde van de scholen (68%) heeft een (beleids)orgaan ingesteld waar de ICT-strategie wordt bepaald. Ongeveer een kwart van de scholen (31%) heeft een tweede beleidsorgaan, bijvoorbeeld een ICTportfolioboard, waarin de verdeling van ICT-budget en ICT-capaciteit over de projecten wordt vastgesteld. Veel instellingen (84%) hebben de rol van Chief Information Officer (CIO) in hun organisatie belegd. Figuur 1. Organisatiestructuren (met % voorkomen, n=35 n=38) 24% 16% 19% 25% Positie van de CIO Lid CvB 16% Directeur bedrijfsvoering Hoofd ICT Er is geen CIO Directeur middelen/facilitair/ict 50% 6% Budgethouder ICT 17% 20% 7% Lid CvB Directeur bedrijfsvoering Directeur(en) opleiding(en) Hoofd ICT Hoofd van een stafafdeling anders dan ICT Figuur 2. Positie van de CIO (n=38 ) en budgethouder ICT (n=37 ) Figuur 2: Positie van de CIO (n=38 ) en budgethouder ICT (n=37 ) In de meeste organisaties is een onderscheid gemaakt tussen ICT-beleid en ICT-uitvoering, maar 6 beide functies rapporteren meestal aan dezelfde manager. Bij 26% van de scholen, vooral de zeer grote, zijn deze functies bij twee verschillende managers belegd.

7 In de meeste organisaties is een onderscheid gemaakt tussen ICT-beleid en ICT-uitvoering, maar beide functies rapporteren meestal aan dezelfde manager. Bij 26% van de scholen, vooral de zeer grote, zijn deze functies bij twee verschillende managers belegd. 2.2 Kwaliteit De middelgrote organisaties maken altijd gebruik van een (ICT-)kwaliteitsmodel voor dienstverlening zoals bijvoorbeeld ITIL. Bij de kleine organisaties is dat niet zo gebruikelijk. Het verschil tussen scholen blijkt aanzienlijk te zijn: Is er een ICT-kwaliteitsmodel geïmplementeerd? Klein Middel groot Groot Zeer groot Nee 62% 0% 25% 14% Ja, namelijk Bisl 8% 13% 38% 57% Ja, namelijk ITIL 38% 88% 75% 86% Ja, namelijk INK 0% 25% 13% 0% Tabel 1: Gebruik van kwaliteitsmodellen voor dienstverlening (n=36, meerdere antw. mogelijk) Tabel 1. Gebruik van kwaliteitsmodellen voor dienstverlening (n=36, meerdere antw. mogelijk) Hoewel een ruime meerderheid van de grote en zeer grote scholen ITIL toepassen valt op dat Bij respectievelijk 19% van de instellingen 25% en 14% is de zegt CIO geen lid kwaliteitssysteem van het de kleine geïmplementeerd instellingen veel te functies hebben. in één persoon College Bij kleine van scholen Bestuur. Bij is dat 40% 62%. is de Een CIO een mogelijk directielid verklaring zijn hiervan verenigd. is het feit dat binnen grotere (facilities, afdelingen bedrijfsvoering). vanzelfsprekend Bij 25% goede van afspraken de scholen gemaakt Voor moeten een goede worden ICT-dienstverlening over de uitvoering is het van van belang heeft werkzaamheden het hoofd ICT door de rol verschillende van CIO. personen (functiescheiding), dat wordt gemeten terwijl wat bij de afnemers kleine instellingen (medewerkers veel In functies de meeste in één organisaties persoon zijn is een verenigd. onderscheid en studenten) vinden van de kwaliteit van de ICTdienstverlening. Vrijwel alle instellingen (92%) gemaakt tussen ICT-beleid en ICT-uitvoering, maar beide functies rapporteren meestal aan dezelfde meten de klanttevredenheid onder medewerkers. Voor een goede ICT-dienstverlening is het van belang dat wordt gemeten wat de afnemers manager. Bij 26% van de scholen, vooral de zeer Klanttevredenheid onder studenten wordt minder (medewerkers en studenten) vinden van de kwaliteit van de ICT-dienstverlening. Vrijwel alle grote, instellingen zijn deze (92%) functies meten bij de twee klanttevredenheid verschillende onder vaak medewerkers. gemeten. Ongeveer Klanttevredenheid 20% van grote onder en zeer managers studenten belegd. wordt minder vaak gemeten. Ongeveer 20% grote van scholen de grote meet en geen zeer klanttevredenheid grote scholen meet onder geen klanttevredenheid onder studenten. En 50% van studenten. AOC s En en 50% vakscholen van de AOC s meten en vakscholen dit niet. meten 2.2 Kwaliteit dit niet. De middelgrote organisaties maken altijd gebruik van Wij vroegen de invullers (voornamelijk hoofden ICT) een (ICT-)kwaliteitsmodel voor dienstverlening zoals om een beoordeling te geven van de kwaliteit van ICT Monitor mbo bijvoorbeeld ITIL. Bij de kleine organisaties is dat de eigen ICT-dienstverlening en van de mate waarin niet zo gebruikelijk. Het verschil tussen scholen blijkt de afnemers van de ICT-diensten in staat waren aanzienlijk te zijn (zie tabel 1). hun eisen en wensen op het gebied van ICT konden Hoewel een ruime meerderheid van de grote en formuleren. De invullers konden op een 5-puntsschaal zeer grote scholen ITIL toepassen valt op dat aangeven op welk volwassenheidsniveau de vraag en respectievelijk 25% en 14% zegt geen kwaliteitssysteem geïmplementeerd te hebben. Het valt op dat de invullers van grotere scholen van de aanbodorganisaties opereerden (zie figuur 3). Bij kleine scholen is dat 62%. Een mogelijk verklaring mening zijn, blijkbaar op basis van eigen metingen, hiervan is het feit dat binnen grotere afdelingen dat hun gebruikers beter in staat zijn hun wensen vanzelfsprekend goede afspraken gemaakt moeten te formuleren en dat zij de kwaliteit van hun ICTservices als voldoende of uitstekend kwalificeren (zie worden over de uitvoering van werkzaamheden door verschillende personen (functiescheiding), terwijl bij figuur 4). 7

8 29% Klanttevredenheidsmeting studenten 34% 16% Klanttevredenheidsmeting Nee studenten 21% Klanttevredenheidsmeting 16% studenten Minder dan eens per 3 jaar Ja, Neetenminste om de 3 jaar Klanttevredenheidsmeting medewerkers 8% Klanttevredenheidsmeting 8% Nee 31% medewerkers Minder dan eens per 3 jaar Klanttevredenheidsmeting 8% 53% 8% Ja, Neetenminste om de 3 jaar medewerkers 29% Ja, Minder elk jaar dan eens per 3 jaar 31% Ja, Minder elk jaar dan eens per 3 jaar 16% 21% 8% Nee 8% Nee 34% Ja, tenminste om de 3 jaar 53% Ja, tenminste om de 3 jaar Figuur 29% 3: Klantevredenheidmetingen Minder dan eens onder per 3 jaar 31% studenten en medewerkers (n=38) Minder dan eens per 3 jaar 21% Ja, elk jaar Ja, elk jaar Wij vroegen 34% Ja, tenminste om 3 jaar 53% Ja, tenminste om de 3 jaar de invullers (voornamelijk hoofden ICT) om een beoordeling te geven van de kwaliteit van de eigen ICT-dienstverlening Ja, elk jaar Figuur 3: Klantevredenheidmetingen en van onder de studenten mate waarin en medewerkers de afnemers van (n=38) de Ja, elk ICT-diensten jaar in staat waren hun eisen en wensen op het gebied van ICT konden formuleren. De invullers konden op een Figuur Wij 5-puntsschaal vroegen 3. Klantevredenheidmetingen aangeven invullers (voornamelijk op welk onder volwassenheidsniveau studenten hoofden medewerkers ICT) om een (n=38) de beoordeling vraag en te aanbodorganisaties geven van de kwaliteit opereerden. van Figuur 3: eigen Klantevredenheidmetingen ICT-dienstverlening en van onder de studenten mate waarin en medewerkers de afnemers van (n=38) de ICT-diensten in staat waren Wij vroegen hun eisen de invullers en wensen (voornamelijk op het gebied hoofden van ICT) konden om een formuleren. beoordeling De te geven invullers van konden kwaliteit op een 5-puntsschaal van de Volwassenheid eigen ICT-dienstverlening aangeven Vraagorganisatie op welk volwassenheidsniveau van de mate waarin Volwassenheid de afnemers vraag de van ICT-dienstverlening aanbodorganisaties de ICT-diensten in staat waren opereerden. 60% hun eisen en wensen op het gebied van ICT 60% konden formuleren. De invullers konden op een 5-puntsschaal aangeven op welk volwassenheidsniveau Initieel de vraag en de aanbodorganisaties Initieel opereerden. Volwassenheid Vraagorganisatie 40% Herhalend Volwassenheid ICT-dienstverlening 40% Herhalend 60% Gedefinieerd 60% Gedefinieerd 20% Volwassenheid Vraagorganisatie Initieel Beheerst 20% Volwassenheid ICT-dienstverlening Initieel Beheerst 40% Herhalend 40% Herhalend 60% Optimaal 60% Optimaal 0% Gedefinieerd Initieel 0% Gedefinieerd Initieel 20% 40% Beheerst Herhalend 20% 40% Beheerst Herhalend Figuur 4. 4: Mate Mate waarin waarin gebruikers gebruikers wensen wensen formuleren Optimaal Gedefinieerd formuleren en kwaliteit van en ICT-services kwaliteit van (n=28) ICT-services (n=28) Optimaal Gedefinieerd 20% Beheerst 20% Beheerst Het valt op dat de invullers van grotere scholen van mening zijn, blijkbaar op basis van eigen 2.3 Samenwerking in ICT Optimaal vakschool denk aan de grafische opleidingen Optimaal metingen, dat hun gebruikers beter in staat zijn hun wensen te formuleren en dat zij de kwaliteit van Op Figuur het 0% gebied 4: Mate van waarin samenwerking gebruikers op ICT-gebied wensen met formuleren dan 0% en bij de kwaliteit ROC s. van ICT-services (n=28) hun ICT-services als voldoende of uitstekend kwalificeren. andere Het valt mbo-scholen op dat de zijn invullers verschillen van grotere zien tussen scholen van Het mening meest genoemde zijn, blijkbaar doel voor op samenwerken basis van eigen is ROC s, 2.3 metingen, Figuur Samenwerking AOC s 4: Mate en dat Vakscholen hun waarin gebruikers in gebruikers (zie ICT tabel beter 2). wensen in staat formuleren zijn hun kennisdelen. wensen en kwaliteit te In formuleren 2014 van werd ICT-services dat en 6x dat genoemd zij (n=28) de (n=22). kwaliteit van Vakscholen Op hun Het het valt ICT-services gebied op werken dat van minder als invullers samenwerking voldoende met anderen van grotere of samen op uitstekend ICT-gebied op scholen kwalificeren. van met Daarna mening andere volgen zijn, mbo-scholen gezamenlijk blijkbaar inkopen zijn basis er (5x verschillen van genoemd), eigen te zien ICT-gebied tussen ROC s, dan de AOC s ROC s en en AOC s. Vakscholen. Mogelijk is dat een gezamenlijke ICT-voorzieningen (5x), het dienstenpakket 2.3 metingen, Samenwerking dat hun gebruikers in ICT beter in staat zijn hun wensen te formuleren dat zij de kwaliteit van gevolg hun ICT-services van de gemiddeld als wat voldoende zwaardere of uitstekend ICT bij een kwalificeren. verbeteren (2x) en de kwetsbaarheid verlagen (2x). Wordt er met andere instellingen Op het gebied van samenwerking op ICT-gebied met andere mbo-scholen zijn er verschillen te zien samengewerkt op ICT-gebied? ROC AOC Vakschool tussen 2.3 Samenwerking ROC s, AOC s in en Vakscholen. Nee 10% 25% 75% Op Nee, Wordt het gebied maar er met van zijn andere samenwerking we wel instellingen op ICT-gebied met andere mbo-scholen zijn er verschillen te zien mee bezig 10% 0% 0% tussen ROC s, AOC s en Vakscholen. Ja samengewerkt op ICT-gebied? ROC 80% AOC 75% Vakschool 25% Nee Tabel Wordt 2: er Samenwerking met andere instellingen 10% 25% 75% ICT (n=38) Nee, samengewerkt maar zijn we op wel ICT-gebied? mee bezig ROC 10% AOC 0% Vakschool 0% Ja Nee 80% 10% 75% 25% 25% 75% Tabel Nee, maar 2: Samenwerking zijn wel mee in ICT bezig (n=38) 10% 0% 0% Ja 80% 75% 25% Tabel 2. Samenwerking in ICT (n=38) ICT Tabel Monitor 2: Samenwerking mbo 2014 in ICT (n=38) 6 8 ICT Monitor mbo ICT Monitor mbo

9 Vakscholen werken minder met anderen samen op ICT-gebied dan de ROC s en AOC s. Mogelijk is dat een gevolg van de gemiddeld wat zwaardere ICT bij een vakschool denk aan de grafische opleidingen dan bij de ROC s. 2.4 Vakscholen Leveranciersmanagement werken minder met anderen samen op en ICT-gebied grote mbo scholen dan de vaker ROC s gebruik en maken AOC s. van Mogelijk SLA s is Het Kleinere dat een meest ICT-organisaties gevolg genoemde van de doel sturen gemiddeld voor samenwerken vaker hun wat ICTleveranciers opleidingen zwaardere is kennisdelen. dan ICT de bij kleine een vakschool In 2014 werd en de zeer grote denk dat 6x (zie aan genoemd tabel de 4). grafische (n=22). Daarna volgen direct dan gezamenlijk aan bij dan de de ROC s. inkopen (5x genoemd), gezamenlijke ICT-voorzieningen (5x), het grotere. In 20% van Hoewel een Service Level Agreements (SLA s) een dienstenpakket verbeteren (2x) en de kwetsbaarheid verlagen (2x). de Het instellingen meest genoemde zijn er meerdere doel voor afdelingen samenwerken die is kennisdelen. afspraak over In de 2014 aard werd van het dat geleverde 6x genoemd tussen (n=22). leveranciers Daarna 2.4 Leveranciersmanagement volgen aansturen. gezamenlijk Een enkele inkopen instelling (5x laat genoemd), de leverancier gezamenlijke en instelling, ICT-voorzieningen we dat SLA s (5x), wel het hoofdleverancier dienstenpakket Kleinere ICT-organisaties (outsourcing) verbeteren andere sturen (2x) en ICT-leveranciers vaker de kwetsbaarheid hun ICT-leveranciers worden verlagen opgesteld direct (2x). door aan de dan leverancier. de grotere. De kwaliteit In 20% van aansturen (zie tabel 3). van de SLA s kan sterk variëren. Er is niet gevraagd 2.4 de instellingen Leveranciersmanagement zijn er meerdere afdelingen die leveranciers aansturen. Een enkele instelling laat de Het hoofdleverancier gebruik van Service (outsourcing) Level Agreements andere (SLA s) ICT-leveranciers om naar de aansturen. kwaliteit van de SLA s. Het is dan ook de de Kleinere afspraken ICT-organisaties met de leveranciers sturen vast vaker te leggen hun en ICT-leveranciers te vraag of deze direct geschikt aan zijn dan om de gericht grotere. op te In sturen. 20% van de instellingen zijn er meerdere afdelingen die leveranciers aansturen. Middel Een enkele instelling Zeer laat de monitoren Hoe worden varieert, de leveranciers waarbij opvalt aangestuurd? dat middelgrote Klein groot Groot groot hoofdleverancier (outsourcing) andere ICT-leveranciers aansturen. Centrale inkooporganisatie 8% 30% 13% 29% Door ICT-inkoop 54% Middel 40% 25% Zeer 14% Hoe worden de leveranciers aangestuurd? Klein groot Groot groot Door meerdere afdelingen 15% 20% 38% 29% Centrale inkooporganisatie 8% 30% 13% 29% Tabel 3: Leveranciersaansturing (n=38) Door ICT-inkoop 54% 40% 25% 14% Het Door gebruik meerdere van Service afdelingen Level Agreements (SLA s) om 15% de afspraken 20% met de 38% leveranciers 29% vast te leggen 3: en te monitoren varieert, waarbij (n=38) opvalt dat middelgrote en grote mbo scholen vaker gebruik Tabel 3. Leveranciersaansturing (n=38) maken van SLA s dan de kleine en de zeer grote: Het gebruik van Service Level Agreements (SLA s) om de afspraken met de leveranciers vast te leggen en te monitoren varieert, waarbij opvalt dat middelgrote Middel en grote mbo scholen vaker Zeer gebruik Maakt u gebruik van SLA's? Klein groot Groot groot maken van SLA s dan de kleine en de zeer grote: Nee 0% 10% 13% 0% Middel Zeer Ja, maar niet altijd 69% 50% 50% 71% Maakt u gebruik van SLA's? Klein groot Groot groot Ja 31% 40% 38% 29% Nee 0% 10% 13% 0% Tabel 4: 4: Gebruik Gebruik van SLA s van (n=38) SLA s (n=38) Ja, maar niet altijd 69% 50% 50% 71% Hoewel Ja een Service Level Agreements (SLA s) een 31% afspraak is over 40% de aard 38% van het geleverde 29% tussen Tabel 4: leverancier Gebruik van en SLA s instelling, (n=38) zien we dat SLA s wel worden opgesteld door de leverancier. De kwaliteit van de SLA s kan sterk variëren. Er is niet gevraagd naar de kwaliteit van de SLA s. Het is dan Hoewel ook een de vraag Service of deze Level geschikt Agreements zijn om (SLA s) gericht een op afspraak te sturen. is over de aard van het geleverde tussen leverancier en instelling, zien we dat SLA s wel worden opgesteld door de leverancier. De kwaliteit van de SLA s kan sterk variëren. Er is niet gevraagd naar de kwaliteit van de SLA s. Het is dan ook de vraag of deze geschikt zijn om gericht op te sturen. ICT Monitor mbo

10 3. De visie op ICT 3.1 Ambitie voor ICT en de beschikbare tijd en middelen, komt Veel instellingen, maar niet alle, hebben hun ambitie 3. De visie op ICT met betrekking tot ICT voor het onderwijs beschreven en vastgesteld. Er is weinig verschil tussen kleine en 3. De visie op ICT 3.1 grote Ambitie instellingen (zie tabel 5). overeen met een vraag uit de Vier in Balans monitor (zie figuur 5). Ongeveer 14% van de ROC s vind de aandacht van het management voor ICT onvoldoende. Bij de AOC s Op de vraag of er in het IT-beleid ook aandacht is en vakscholen is dat 25%. De AOC s (50%) en de Veel instellingen, maar niet alle, hebben hun ambitie met betrekking tot ICT voor het onderwijs voor 3.1 Green Ambitie IT antwoordt 91% ontkennend. Vakscholen (75%) geven aan dat er maar matig tijd en beschreven en vastgesteld. Er is weinig verschil tussen kleine en grote instellingen: De volgende vraag, naar de aandacht bij de directie middelen voor ICT worden vrijgemaakt. Is Veel er een instellingen, specifieke maar visie bepaald niet alle, over hebben de rol hun van ambitie ICT in met het betrekking tot ICT voor het 2014 onderwijs onderwijsproces? beschreven en vastgesteld. Er is weinig verschil tussen kleine en grote instellingen: Nee Is er een specifieke visie bepaald over de rol van ICT in het 4% 2014 onderwijsproces? Ja, impliciet 36% Nee 4% Ja, beschreven 32% Ja, impliciet 36% Ja, beschreven en vastgesteld 29% Ja, beschreven 32% Tabel 5: Ambitie mbt ICT bepaald (n=28) Ja, beschreven en vastgesteld 29% Op de vraag of er in het IT-beleid ook aandacht is voor Green IT antwoordt 91% ontkennend. Tabel 5: Ambitie mbt ICT bepaald (n=28) De Tabel volgende 5. Ambitie vraag, mbt ICT naar bepaald de (n=28) aandacht bij de directie voor ICT en de beschikbare tijd en middelen, komt Op overeen de vraag met of er een in het vraag IT-beleid uit de Vier ook aandacht in Balans is monitor. voor Green IT antwoordt 91% ontkennend. De volgende vraag, naar de aandacht bij de directie voor ICT en de beschikbare tijd en middelen, Voldoende aandacht voor ICT? Voldoende tijd en middelen? komt overeen met een vraag uit de Vier in Balans monitor. 5% Voldoende 14% 16% aandacht voor ICT? 14% 16% 24% 46% 24% 46% Onvoldoende Matig Voldoende Onvoldoende Ruim Matig Voldoende Voldoende Ruim Voldoende Figuur 5. Aandacht, middelen voor ICT (n=37) Figuur 5: Aandacht, middelen voor ICT (n=37) 5% Voldoende 14% tijd en middelen? 38% 14% 43% 38% 43% Onvoldoende Matig Voldoende Onvoldoende Ruim Matig Voldoende Voldoende Ruim Voldoende 10 Ongeveer 14% van de ROC s vind de aandacht van het management voor ICT onvoldoende. Bij de AOC s Figuur en 5: vakscholen Aandacht, is middelen dat 25%. voor De ICT AOC s (n=37) (50%) en de Vakscholen (75%) geven aan dat er maar matig tijd en middelen voor ICT worden vrijgemaakt. Ongeveer 14% van de ROC s vind de aandacht van het management voor ICT onvoldoende. Bij de 3.2 AOC s Architectuur en vakscholen is dat 25%. De AOC s (50%) en de Vakscholen (75%) geven aan dat er maar matig tijd en middelen voor ICT worden vrijgemaakt. Alle mbo-scholen hechten belang aan de architectuur van de ICT. De volgende figuur geeft een zelfbeeld 3.2 Architectuur van de beoordeling van de mate van volwassenheid van het werken onder architectuur. Alle mbo-scholen hechten belang aan de architectuur van de ICT. De volgende figuur geeft een zelfbeeld van de beoordeling van de mate van volwassenheid van het werken onder architectuur.

11 3.2 Architectuur investeringsbeslissingen speelt architectuur een Alle mbo-scholen hechten belang aan de architectuur relatief grote rol. Het zijn de vooral de Vakscholen en van de ICT. Figuur 6 geeft een zelfbeeld van de de (zeer) grote ROC s (elk met 75%) die aangeven dat beoordeling van de mate van volwassenheid de rol van architectuur bij investeringsbeslissingen van het werken onder architectuur. Bij groot is (zie figuur 7). 40% 40% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% Volwassenheid werken onder Architectuur Volwassenheid werken onder Architectuur Figuur 6: Het volwassenheidsniveau van het werken onder architectuur (n=28) Figuur 6. Het volwassenheidsniveau van het werken onder architectuur (n=28) Figuur 6: Het volwassenheidsniveau van het werken onder architectuur (n=28) Bij investeringsbeslissingen speelt architectuur een relatief grote rol. Bij investeringsbeslissingen speelt architectuur een relatief grote rol. 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% Welke rol speelt architectuur bij Welke rol investeringen? speelt architectuur bij investeringen? ROC ROC AOC AOC Vakschool Vakschool Initieel Initieel Herhalend Gedefinieerd Herhalend Gedefinieerd Beheerst Optimaal Beheerst Optimaal 0% 0% Gering Gemiddeld Groot Zeer groot Gering Gemiddeld Groot Zeer groot Figuur 7. Rol van architectuur bij investeringen (n=37) 7: Rol van architectuur bij investeringen (n=37) Figuur 7: Rol van architectuur bij investeringen (n=37) Het zijn de vooral de Vakscholen en de (zeer) grote ROC s (elk met 75%) die aangeven dat de rol van Het architectuur zijn de vooral bij de investeringsbeslissingen Vakscholen en de (zeer) groot grote is. ROC s (elk met 75%) die aangeven dat de rol 11 van architectuur bij investeringsbeslissingen groot is. 3.3 Innovatie 3.3 Innovatie Op de vraag aan welke ICT-innovaties wordt gewerkt in 2013 en 2014 worden vooral Cloud/Saas en

12 3.3 Innovatie geeft aan positieve ervaringen te hebben met cloud Op de vraag aan welke ICT-innovaties wordt gewerkt computing. in 2013 en 2014 worden vooral Cloud/Saas en BYOD De helft van de scholen heeft een beleid bepaald voor projecten genoemd als technologische ontwikkelingen cloud computing, een kwart heeft nu al de meeste (zie figuur 8). Opvallend is verder dat de introductie applicaties naar de cloud overgebracht en men ziet van tablets minder aandacht vraagt in meer veranderingen aankomen. De cloud is geen Waarschijnlijk zijn die projecten in een afrondende hype, maar een serieuze ontwikkeling met blijvende fase beland. impact op de ICT-afdelingen. In 2014 zijn we nader ingegaan op cloud computing van tablets minder aandacht vraagt in Waarschijnlijk zijn die projecten in een afrondende fase (zie figuur 9). Ongeveer 2/3-de van de deelnemers beland. In welke ICT-innovaties wordt geinvesteerd? 93% 71% 67% 43% 29% 14% 8% 42% Figuur 8: ICT-innovaties (n=14) In Informatiebeveiliging zijn we nader ingegaan en privacy op cloud computing. Verder Ongeveer valt op 2/3-de dat er scholen van de zijn deelnemers die wel aangeven geeft aan positieve In 2014 is ervaringen voor het eerst te hebben gevraagd met welke cloud uitspraken computing. dat ze maatregelen hebben genomen, maar waar geen op het gebied van de informatieveiligheid van risicoanalyse heeft plaatsgevonden. toepassing zijn (zie figuur Uitspraken 10). over cloud Op het gebied computing van de privacy gaf 14% aan dat er een Ongeveer 20% van de scholen heeft deze vraag niet privacy officer was aangesteld (zie figuur 11). beantwoord. Van de overige scholen voert ongeveer Wij hebben positieve ervaringen met cloud 63% 40% minder dan eens per 3 jaar audits uit. Dat betekent Transities dat waarschijnlijk naar de cloud meer zijn dan in de het helft verleden van 44% scholen geen beleid heeft soepel en verlopen niet weet hoe het nu staat Er met staan de informatieveiligheid. nog ict-organisatieveranderingen Dat is een risico. op 78% stapel 12 Figuur 8. ICT-innovaties (n=14) Er heeft een ict-organisatieverandering plaatsgevonden, als gevolg van de transitie naar Het merendeel van de applicaties is naar de cloud gemigreerd 22% 26%

13 Figuur 8: ICT-innovaties (n=14) In 2014 zijn we nader ingegaan op cloud computing. Ongeveer 2/3-de van de deelnemers geeft aan positieve ervaringen te hebben met cloud computing. Uitspraken over cloud computing Wij hebben positieve ervaringen met cloud 63% Transities naar de cloud zijn in het verleden 44% De helft van de scholen soepel heeft een verlopen beleid bepaald voor cloud computing, een kwart heeft nu al de meeste applicaties Er staan nog naar ict-organisatieveranderingen de cloud overgebracht en op men ziet meer veranderingen aankomen. De cloud is geen hype, maar een 78% stapel serieuze ontwikkeling met blijvende impact op de ICT-afdelingen. 3.4 Informatiebeveiliging Er heeft een ict-organisatieverandering en privacy 22% plaatsgevonden, als gevolg van de transitie naar In 2014 is voor het eerst gevraagd welke uitspraken op het gebied van de informatieveiligheid van toepassing Het merendeel zijn: van de applicaties is naar de cloud De helft van de scholen 26% gemigreerd heeft een beleid bepaald voor cloud computing, een kwart heeft nu al de meeste applicaties naar de cloud overgebracht en men ziet meer veranderingen aankomen. De cloud Er is een is geen beleid hype, Uitspraken vastgesteld maar een voor serieuze cloud over computing ontwikkeling informatieveiligheid met blijvende impact op 48% de ICT-afdelingen. 3.4 Informatiebeveiliging en privacy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% In 2014 is voor het eerst gevraagd welke uitspraken op het gebied van de informatieveiligheid van toepassing 9: zijn: over cloud computing (n=27) Er is een analyse gemaakt van de Figuur 9. Uitspraken over cloud computing (n=27) risico s Uitspraken over informatieveiligheid Er is een beleidsplan voor informatieveiligheid vastgesteld ICT Monitor mbo 2014 Er is een 10 Er is information een analyse security gemaakt van de officer risico s aangesteld Er worden Er zijn tenminste maatregelen eens genomen per 3 om jaar IT-audits de risico s uitgevoerd te reduceren 0% 20% 40% 60% 80% 100% Er zijn maatregelen genomen om de risico s te reduceren Er is een beleidsplan voor informatieveiligheid vastgesteld Er is een information security Figuur 10: Uitspraken over informatieveiligheid (n=22) officer aangesteld Ongeveer 20% van de scholen heeft deze vraag niet beantwoord. Van de Er overige worden scholen tenminste voert eens per 3 ongeveer 40% minder dan eens per 3 jaar audits uit. Dat betekent dat waarschijnlijk jaar IT-audits meer uitgevoerd dan de helft van de scholen geen beleid heeft en niet weet hoe het nu staat met de informatieveiligheid. Dat is een 0% risico. Verder 20% valt op dat 40% er scholen 60% zijn die wel 80% aangeven 100% dat ze maatregelen hebben genomen, maar waar geen risicoanalyse heeft plaatsgevonden. Figuur : Uitspraken Op het gebied over van de privacy over informatieveiligheid gaf informatieveiligheid (n=22) 14% aan dat er een (n=22) privacy officer was aangesteld. Ongeveer 20% van de scholen heeft deze vraag niet beantwoord. Van de overige scholen voert ongeveer 40% minder dan Uitspraken eens per 3 jaar audits over uit. Dat privacy betekent dat waarschijnlijk meer dan de helft van de scholen geen beleid heeft en niet weet hoe het nu staat met de informatieveiligheid. Dat Er is een privacy officer is een risico. Verder valt op dat er scholen zijn die wel aangeven dat aangesteld ze maatregelen hebben genomen, maar waar geen risicoanalyse heeft plaatsgevonden. Er is een beleidsplan voor Op 0% het gebied van 10% de privacy 20% gaf 14% aan 30% dat er een privacy 40% privacy vastgesteld officer was aangesteld. Figuur Figuur 11: 11. Uitspraken over privacy (n=22) (n=22) Uitspraken over privacy Er is een privacy officer aangesteld Er is een beleidsplan voor ICT Monitor mbo privacy vastgesteld 13

14 4. De ICT-infrastructuur 4.1 Werkplekken van het werkplekbeheer. Die wordt bepaald door Bijna 70% van de door de ICT-organisaties beheerde het totaal aantal beheerde devices te delen door 4. De end-user ICT-infrastructuur devices zijn vaste PC s (zie figuur 12). Ten het aantal fte in de ICT-afdeling. Hierin zijn de opzichte van 2013 is het aandeel van de vaste PC s beheerinspanningen voor studentenaccounts met 4% gedaald tot 66%. Het aandeel laptops is in zonder device en de bring your own devices van de 4.1 Werkplekken De met ICT-infrastructuur 4% gegroeid tot 27%. Er is nog een kleine eindgebruikers zelf niet meegenomen. Bijna 70% van de door de groei aan tablets Verdeling waar te van nemen. type devices in beheer De kleine instellingen beheren naar verhouding iets ICT-organisaties beheerde Figuur 13 biedt een maat voor de doelmatigheid meer devices PC s per fte in de ICT-afdeling. 4.1 Werkplekken end-user devices zijn vaste 80% 66% PC s. Ten opzichte van % is het Bijna aandeel 70% van de vaste door de Verdeling van type devices in beheer PC s ICT-organisaties met 4% gedaald beheerde tot 40% % 66%. end-user Het aandeel devices laptops zijn vaste is 80% 66% % in 2014 PC s. met Ten 4% opzichte gegroeid van tot % 3% 4% 27%. is Er het is aandeel nog een van kleine de vaste 0% PC s met 4% gedaald tot 40% 2013 groei aan tablets waar te Vaste pc's Laptops Tablets Smartphones 27% nemen. 66%. Het aandeel laptops is % in 2014 met 4% gegroeid tot Figuur 12: In beheer zijnde end-user devices 3% (n=14) 4% 27%. Er is nog een kleine 0% De volgende figuur groei aan tablets waar te Vaste pc's biedt een Laptops maat voor Tablets de doelmatigheid Smartphones van het werkplekbeheer. Die wordt bepaald door het totaal aantal beheerde devices te delen door het aantal fte nemen. in de ICT-afdeling. Hierin Figuur zijn de 12: 12. beheerinspanningen In beheer zijnde zijnde end-user voor end-user devices studentenaccounts devices (n=14) zonder device en de bring your own (n=14) devices van de eindgebruikers zelf niet meegenomen. De volgende figuur biedt een maat voor de doelmatigheid van het werkplekbeheer. Die wordt bepaald door het totaal Aantal aantal beheerde devices devices te delen per door ICTfte het aantal fte in de ICT-afdeling. Hierin zijn de beheerinspanningen voor studentenaccounts zonder device en de bring your own devices van de eindgebruikers Totaal aantal zelf vaste niet pc's meegenomen. Totaal aantal andere devices Aantal beheerde devices per ICTfte 29 Totaal aantal vaste pc's Totaal aantal andere devices Klein Middelgroot Groot Zeer groot Figuur Figuur 13: Aantal 13. Aantal beheerde devices per fte in de ICT-organisatie (n=36) (n=36) De kleine instellingen Klein beheren naar verhouding Middelgroot iets meer devices Groot en PC s per fte Zeer in de groot ICT-afdeling. 4.2 Netwerkaspecten Figuur 13: Aantal beheerde devices per fte in de ICT-organisatie (n=36) Bij 86% van de deelnemers is het mogelijk om thuis te werken, met toegang tot alle relevante applicaties De kleine en instellingen gegevens. Plaatsonafhankelijk beheren naar verhouding werken iets en meer leren devices is dus bij en veel PC s instellingen per fte de al een ICT-afdeling. realiteit. 4.2 Netwerkaspecten Bij 8% van de instellingen, allen in de categorie Klein, is thuiswerken nog niet mogelijk. 14Bij 86% van de deelnemers is het mogelijk om thuis te werken, met toegang tot alle relevante applicaties en gegevens. Plaatsonafhankelijk werken en leren is dus bij veel instellingen al een ICT Monitor realiteit. mbo Bij 8% 2014 van de instellingen, allen in de categorie Klein, is thuiswerken nog niet mogelijk. 12

15 4.2 Netwerkaspecten Bij 86% van de deelnemers is het mogelijk om thuis te werken, met toegang tot alle relevante applicaties en gegevens. Plaatsonafhankelijk werken en leren Dat betekent dat tenminste 22% van de instellingen risico s lopen bij stroomuitval. Dat is een hoog percentage. Het aantal serverlocaties blijkt bij de kleine is In dus 84% bij van veel de instellingen voor studenten al een en realiteit. medewerkers Bij 8% toegankelijke instellingen ruimtes hoger is wifi te liggen beschikbaar. dan bij de grote. Waarschijnlijk met hebben een capaciteit de grote instellingen van 1 Gigabit consolidaties per van Tweederde instellingen, van de deelnemers allen in categorie hebben een Klein, internetverbinding is thuiswerken seconde. Bij nog 2 zeer niet grote mogelijk. scholen is dat 10 Gigabit per van seconde. hun datacentra Circa 74% uitgevoerd van de deelnemers en zijn servers heeft één centrale toegang tot internet. In 84% van de voor studenten en medewerkers daar gemiddeld ook groter. De kleine instellingen toegankelijke In Bij 84% 92% van de de ruimtes voor deelnemers studenten is wifi is beschikbaar. ook en medewerkers telefonie ondergebracht toegankelijke kunnen ruimtes bij hier de nog ICT-afdeling is voordeel wifi beschikbaar. behalen. en 86% gebruikt Voice over IP (VOIP). Het is duidelijk dat VOIP een geaccepteerde en volwassen technologie is. Tweederde Tweederde van van de de deelnemers deelnemers hebben hebben een een internetverbinding De totale met opslagcapaciteit een capaciteit van van de 1 ICT-infrastructuur Gigabit per internetverbinding seconde. Bij 2 zeer met grote een scholen capaciteit is dat van 101 Gigabit per neemt seconde. toe met Circa de 74% omvang van de deelnemers instelling (zie per heeft 4.3 seconde. Servers één centrale Bij en 2 opslagcapaciteit zeer toegang grote tot scholen internet. is dat 10 tabel 6). De zeer grote instellingen slaan veel meer Gigabit Bij per seconde. Circa 74% van deelnemers in cloud op dan kleinere. De meeste scholen 78% 92% van van de deelnemers deelnemers heeft is ook voorzieningen de telefonie getroffen ondergebracht om bij stroomstoringen bij de ICT-afdeling toch en (delen 86% gebruikt van) de heeft Voice infrastructuur één over centrale IP operationeel (VOIP). toegang Het tot is te duidelijk kunnen internet. dat houden. VOIP Dat een betekent geaccepteerde hebben dat circa tenminste en 12 volwassen Gigabyte 22% van aan technologie de opslagcapaciteit instellingen is. per Bij risico s 92% lopen van de bij deelnemers stroomuitval. is ook Dat de is telefonie een hoog percentage. student, waarvan 70-80% in de cloud. De vakscholen ondergebracht bij de ICT-afdeling en 86% gebruikt vormen daarin een uitzondering, die hebben bijna Het aantal Servers serverlocaties en opslagcapaciteit blijkt bij de kleine instellingen hoger te liggen dan bij de grote. Waarschijnlijk over hebben IP (VOIP). de Het grote is instellingen duidelijk dat consolidaties VOIP een van Gigabyte hun datacentra per deelnemer uitgevoerd beschikbaar. en zijn de Voice 78% van de deelnemers heeft voorzieningen getroffen om bij stroomstoringen toch (delen van) de geaccepteerde servers daar gemiddeld en volwassen ook technologie groter. De kleine is. instellingen Het kunnen aantal digiborden hier nog voordeel per deelnemer behalen. is bij de infrastructuur operationeel te kunnen houden. Dat betekent dat tenminste 22% van de instellingen grotere scholen ongeveer 3x zo hoog als bij de risico s lopen bij stroomuitval. Dat is een hoog percentage. 4.3 Servers en opslagcapaciteit kleinere scholen (zie tabel 7). Ook op dit onderwerp Het Opslagcapaciteit aantal serverlocaties blijkt bij de kleine Klein instellingen Middelgroot hoger te liggen Groot dan bij de grote. Zeer groot Waarschijnlijk Tbyte opslagcapaciteit hebben de grote in instellingen huis consolidaties 29 van hun 33 datacentra uitgevoerd 51 en 43 zijn de 78% van de deelnemers heeft voorzieningen vormen de Vakscholen een uitzondering, daar zijn getroffen servers Tbyte opslagcapaciteit daar om bij gemiddeld stroomstoringen ook de groter. cloud toch De (delen kleine 49 van) instellingen circa 78 kunnen twee maal hier nog zoveel 75 voordeel digiborden behalen. 178 per student als op de Percentage infrastructuur opslag operationeel in de cloud te kunnen houden. 63% de 71% grote scholen 60% (circa 36 per 1000). 80% Gbyte per deelnemer 12,69 12,60 9,26 12,70 Opslagcapaciteit % virtuele servers tov totaal Klein 77% Middelgroot 89% Groot 68% Zeer 79% groot Tabel Tbyte 6: opslagcapaciteit Opslagcapaciteit in en huis virtuele servers 29 naar grootte 33 van de instelling Tbyte opslagcapaciteit in de cloud De totale opslagcapaciteit van de ICT-infrastructuur neemt toe met de omvang van de instelling. De Percentage opslag in de cloud 63% 71% 60% 80% zeer grote instellingen slaan veel meer in de cloud op dan de kleinere. De meeste scholen hebben Gbyte per deelnemer 12,69 12,60 9,26 12,70 circa 12 Gigabyte aan opslagcapaciteit per student, waarvan 70-80% in de cloud. De vakscholen % virtuele servers tov totaal 77% 89% 68% 79% vormen daarin een uitzondering, die hebben bijna 20 Gigabyte per deelnemer beschikbaar. Tabel 6. 6: Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit en virtuele en virtuele servers servers naar grootte naar grootte van de instelling van de instelling De totale opslagcapaciteit van de ICT-infrastructuur neemt toe met de omvang van de instelling. De zeer Digiborden grote instellingen slaan veel meer in Klein de cloud op Middelgroot dan de kleinere. Groot De meeste Zeer scholen groot hebben circa Aantal 12 digitale Gigabyte schoolborden aan opslagcapaciteit per 11 student, waarvan % in 218 de cloud. De 341 vakscholen vormen Aantal digiborden daarin een per uitzondering, 1000 dlnmrs die hebben 3,7 bijna 20 Gigabyte 9,5 per deelnemer 18,4 beschikbaar. 15,8 Tabel 7: Digiborden naar grootte van de instelling Tabel 7. Digiborden naar grootte van de instelling Het aantal digiborden per deelnemer is bij de grotere scholen ongeveer 3x zo hoog als bij de Digiborden Klein Middelgroot Groot Zeer groot kleinere scholen. Ook op dit onderwerp vormen de Vakscholen een uitzondering, daar zijn circa Aantal digitale schoolborden twee maal zoveel digiborden per student als op de grote scholen (circa 36 per 1000). Aantal digiborden per 1000 dlnmrs 3,7 9,5 18,4 15,8 Tabel 7: Digiborden naar grootte van de instelling Het aantal digiborden per deelnemer is bij de grotere scholen ongeveer 3x zo hoog als bij de kleinere scholen. Ook op dit onderwerp vormen de Vakscholen een uitzondering, daar zijn circa 15

16 5. Applicaties 5. Applicaties 5.1 Onderwijsapplicaties 5.1 Onderwijsapplicaties functionele overlap tussen een ELO en Collaboration De Figuur volgende 14 geeft figuur weer geeft welke weer pakketten welke de pakketten deelnemers de deelnemers tools. Het is interessant gebruiken om voor te constateren hun ELO (n=36), dat een portfolio gebruiken (n=26) voor hun en collaboration ELO (n=36), portfolio (n=32). (n=26) Er is een behoorlijke aantal functionele instellingen overlap beiden tussen gebruiken. een ELO en en Collaboration collaboration (n=32). tools. Er Het is is een interessant behoorlijke om te constateren dat een behoorlijk aantal instellingen beiden gebruiken. ELO Portfolio Collaboration 35% 15% 31% 15% 21% 14% 22% 4% 3% 11% 11% 71% 43% 4% ItsLearning Fronter Sharepoint Yammer Sakai Fronter Facebook Livelink Blackboard Itslearning Learning4U Geen Figuur 14. Gebruik van applicaties in het onderwijs Figuur 14: Gebruik van applicaties in het onderwijs 5.2 Administratie en bedrijfsvoering zou nader onderzocht kunnen worden. Bij vrijwel elk 5.2 Figuur Administratie 15 laat zien welk en deel bedrijfsvoering van de deelnemers welke type van applicaties is een duidelijke marktleider aan applicaties gebruiken voor studentenadministratie te wijzen. De volgende figuur laat zien welk deel van de deelnemers welke applicaties gebruiken voor (in 2013 en 2014; n=14), studiebegeleiding (n=26), Bij alle deelnemers maken docenten en studenten studentenadministratie (in 2013 en 2014; n=14), studiebegeleiding (n=26), planning/roostering (n=35), planning/roostering financiën (n=35), hrm financiën (n=34) (n=35), en crm hrm (n=35). gebruik Het is van interessant de Microsoft te zien Office dat suite! crm Alternatieven, niet breed gebruikt (n=34) en wordt. crm (n=35). Wat daarvan Het is interessant de oorzaak te zien is dat zou crm nader zoals onderzocht die van Apple kunnen of uit worden. het open domein Bij vrijwel worden elk type niet van breed applicaties gebruikt wordt. is een Wat duidelijke daarvan marktleider oorzaak is aan vrijwel te wijzen. niet genoemd. 16ICT Monitor mbo

17 Studenteninformatiesysteem Studiebegeleiding 71% 14% 7% 7% 0% % 15% 6% 6% 46% SAP Edictis Eduarte Trajectplanner Anders Roostering 3% Financien Afas Exact 3% 3% 11% 11% 72% EduFlex Untis Masterplan Xedule Anders 3% 3% 12% 3% 3% 3% 3% 67% WebSolutins DBS Decade CODA Peoplesoft Accountview Anders HRM CRM 55% 7% 7% 10% 21% Afas HR2day Merces Peoplesoft Raet 60% 30% 10% Microsoft Dynamics Sharepoint Geen Figuur 15. Gebruik van applicaties voor administratieve taken Figuur 15: Gebruik van applicaties voor administratieve taken Bij alle deelnemers maken docenten en studenten gebruik van de Microsoft Office suite! Alternatieven, zoals die van Apple of uit het open domein worden vrijwel niet genoemd. 17

18 5.3 Saas 5.3 Saas SAAS Type in applicatie gebruik. Percentage SAAS Het blijkt dat het SAAS-aanbod (Software As A Service ) van de administratieve applicaties nogal wisselend Dat Studentenregistratie wil echter ook zeggen dat ongeveer 81% 40% van deze Studiebegeleiding 79% applicaties niet vanuit de cloud wordt betrokken. Planning 23% is. Dat heeft alles te maken met het aanbod. Gezien het belang van deze applicaties zullen Financiën 18% Opvallende categorieën zijn de planningsapplicaties leveranciers gedwongen zijn deze in de toekomst als HRM 91% en de crm-systemen. SaaS CRM aan te gaan bieden. 24% t het SAAS-aanbod (Software As A Service ) van de administratieve applicaties nogal Van de onderwijsapplicaties is ongeveer de helft als Tabel 8: Saas voor administratieve applicaties (n=33) s. Dat heeft alles te maken met het aanbod. Opvallende categorieën zijn de pplicaties en de crm-systemen. Van de onderwijsapplicaties is ongeveer de helft als SAAS in gebruik. Type applicatie Percentage SAAS Type applicatie Percentage SAAS Studentenregistratie 81% Elo 59% Studiebegeleiding 79% Portfolio 63% Planning 23% Collaboration 43% Financiën 18% Tabel 9: Saas voor onderwijsapplicaties (n=30) HRM 91% Dat wil echter ook zeggen Tabel dat 9. ongeveer Saas voor 40% onderwijsapplicaties van deze applicaties (n=30) niet vanuit de cloud word CRM 24% betrokken. Gezien het belang van deze applicaties zullen leveranciers gedwongen zijn deze Tabel 8: Saas voor administratieve applicaties (n=33) Tabel 8. Saas voor administratieve toekomst applicaties als (n=33) SaaS aan te gaan bieden. erwijsapplicaties is ongeveer de helft als SAAS in gebruik. Type applicatie Percentage SAAS Elo 59% Portfolio 63% Collaboration 43% Tabel 9: Saas voor onderwijsapplicaties (n=30) Het blijkt dat het SAAS-aanbod (Software As A Service ) van de administratieve applicaties wisselend is. Dat heeft alles te maken met het aanbod. Opvallende categorieën zijn de planningsapplicaties en de crm-systemen. ter ook zeggen dat ongeveer 40% van deze applicaties niet vanuit de cloud wordt Gezien het belang van deze applicaties zullen leveranciers gedwongen zijn deze in de ls SaaS aan te gaan bieden. ICT Monitor mbo

19 6. Projecten 6. Projecten 6.1 Soorten van projecten Op de open vraag aan welke ICT-projecten men in 6.1 Soorten van projecten 2014 vooral werkt worden de volgende projecten (hierin zijn alleen de scholen betrokken die én in 2013 én in 2014 meededen. In de figuur hieronder worden deze subgroepen aangeduid met 2013 CG en Op de open vraag aan welke ICT-projecten men in 2014 vooral werkt worden de volgende projecten genoemd (aantal scholen dat aan dit type project 2014 CG (controle groep) ). genoemd (aantal scholen dat aan dit type project werkt, n=27): werkt, n=27): De businesscases bevatten wel overzichten van kosten Verbeteringen werkplekken (12 x genoemd) Verbeteringen werkplekken (12x genoemd) en baten, maar die zijn vaak niet volledig uitgewerkt. Servers en en SAN (10x) Netwerken/wifi (9x) (10 x) (9 x) Slechts 5% van de scholen geeft aan dat deze businesscases altijd ook baten bevatten. Printing, audio en video (7x) Printing, audio en video (7 x) Applicaties onderwijs (5x) Applicaties onderwijs (5 x) Applicaties administratief (5x) De businesscase wordt achteraf maar weinig gebruikt om te zien of de baten werkelijk worden behaald (zie figuur 17). Daarin wijkt het onderwijs overigens niet Applicaties Collaboratie administratief (5x) Collaboratie Toegangssystemen (2x) (5 x) (5 x) af van andere sectoren. Veel businesscases worden vooraf opgesteld als Toegangssystemen (2 x) motivatie om een project te starten. Het is vaak ook 6.2 Gebruik van businesscases In 2013 bleek dat het gebruik van businesscases bij 6.2 Gebruik investeringsbeslissingen van businesscases vooral aan de orde is bij lastig om achteraf de behaalde resultaten aan een specifiek project toe te schrijven. Het omgaan met businesscases binnen onderwijsinstellingen verdient In 2013 bleek de zeer dat grote het gebruik instellingen. van businesscases In 2014 is het gebruik bij investeringsbeslissingen nog wel de nodige vooral aandacht. de orde is bij de zeer van grote businesscases instellingen. toegenomen In 2014 is ten het opzichte gebruik van 2013 businesscases toegenomen ten opzichte van 2013 (hierin zijn alleen de scholen betrokken die én in 2013 én in 2014 meededen. In de figuur hieronder worden deze subgroepen aangeduid met 2013 CG en 2014 CG (controle groep) ). 60% 50% 40% Maak je businesscases? 30% 20% 2013 CG 2014 CG 10% 0% Nee Soms Altijd, maar ze zijn beperkt Altijd Figuur 16. Gebruik van Figuur businesscases 16: Gebruik (n=14) van businesscases (n=14) De businesscases bevatten wel overzichten van kosten en baten, maar die zijn vaak niet volledig uitgewerkt. Slechts 5% van de scholen geeft aan dat deze businesscases altijd ook baten bevatten. ICT Monitor mbo

20 De businesscase wordt achteraf maar weinig gebruikt om te zien of de baten werkelijk worden behaald. Daarin wijkt het onderwijs overigens niet af van andere sectoren. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wordt de businesscase later nog gebruikt voor batenmanagement? 19% 59% 16% Nee Soms Altijd, maar het gebruik is beperkt 5% Altijd Figuur 17. Gebruik Figuur van businesscases 17: Gebruik achteraf van businesscases (n=37) achteraf (n=37) Veel businesscases worden vooraf opgesteld als motivatie om een project te starten. Het is vaak ook lastig om achteraf de behaalde resultaten aan een specifiek project toe te schrijven. Het omgaan met businesscases binnen onderwijsinstellingen verdient nog wel de nodige aandacht. ICT Monitor mbo

ICT-monitor 2014. Vergelijking van ict-organisatie, -visie, -infrastructuur, -applicaties, -projecten, -personeel en -financiën van mbo-instellingen

ICT-monitor 2014. Vergelijking van ict-organisatie, -visie, -infrastructuur, -applicaties, -projecten, -personeel en -financiën van mbo-instellingen ICT-monitor 2014 Vergelijking van ict-organisatie, -visie, -infrastructuur, -applicaties, -projecten, -personeel en -financiën van mbo-instellingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Achtergrond 4 1.2 Werkwijze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 4 1.1 Achtergrond 4 1.2 Werkwijze 4 1.3 Deelname 2013 en 2014 4 1.4 Representativiteit van de ICT-monitor mbo 2014 5

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 4 1.1 Achtergrond 4 1.2 Werkwijze 4 1.3 Deelname 2013 en 2014 4 1.4 Representativiteit van de ICT-monitor mbo 2014 5 ICT-monitor mbo 2014 Vergelijking van ict-organisatie, -visie, -infrastructuur, -applicaties, -projecten, -personeel en -financiën van mbo-instellingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Achtergrond 4 1.2

Nadere informatie

De ICT monitor mbo 2014

De ICT monitor mbo 2014 De ICT monitor mbo 2014 Na de start van de ict monitor voor het mbo in 2013 brengt Kennisnet in samenwerking met sambo ICT en Berenschot de ict monitor voor het mbo 2014 uit. Met deze monitor wordt een

Nadere informatie

ICT monitor mbo 2013. Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen

ICT monitor mbo 2013. Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen ICT monitor mbo 2013 Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 5 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

De ICT monitor mbo 2015

De ICT monitor mbo 2015 De ICT monitor mbo 2015 Na de start van de ICT monitor voor het mbo in 2013 brengt Kennisnet in samenwerking met sambo ICT en Berenschot de ICT monitor 2015 uit. Met deze monitor wordt een bijdrage geleverd

Nadere informatie

Ict-monitor mbo 2015. Vergelijking van ict organisaties van mbo-instellingen: visie, infrastructuuur, applicaties, projecten, personeel en kosten

Ict-monitor mbo 2015. Vergelijking van ict organisaties van mbo-instellingen: visie, infrastructuuur, applicaties, projecten, personeel en kosten Ict-monitor mbo 2015 Vergelijking van ict organisaties van mbo-instellingen: visie, infrastructuuur, applicaties, projecten, personeel en kosten Laat ict werken voor het onderwijs Ict-monitor mbo 2015

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi. Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met IMPRESSIE andere instellingen ICT BENCHMARK BVE 2011 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker

Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker Informatiemanagement Even bijpraten over sambo-ict en Kennisnet Algemeen: (meerjaren)plannen sambo-ict en KN en even voorstellen: Marvin Leerdam, nieuwe sectormanager

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Van Service Management Naar Self Service

Van Service Management Naar Self Service Van Service Management Naar Self Service Rob van der Werff Servicemanager ROC Midden Nederland Werkzaam bij ROC MN sinds 2014 Onderwijs, ING, Yacht, KPN, Huawei Voorzitter van de TOPdesk gebruikersgroep

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Een ROC in de CLOUD Rob Keemink Cloud Cases Strategie Een ROC in de Cloud 2 Welke instelling(en) ROC van Amsterdam, ROC Flevoland, Voortgezet Onderwijs van

Nadere informatie

5 Het wtco model uitgelegd

5 Het wtco model uitgelegd 5 Het wtco model uitgelegd Dennis Prins en Ies van Rij Sinds 2002 wordt in de woningcorporatiesector een ICT benchmark toegepast. Deze benchmark maakt gebruik van het woningcorporatie Total Cost of Ownership

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Help, wij hebben (g)een informatiemanager!

Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Informatiemanagement in het MBO Jan Bartling Jan Kees Meindersma Bas Vermolen Bram Lankreijer Marc van Leeuwen 14 september 2011 1 Het bestaansrecht van IM Onbekend

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking Cloud? Cloud computing refers to on-demand network access to a shared pool of

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Welkom. René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep

Welkom. René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Welkom René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Wie zijn wij? 11 scholen Lentiz onderwijsgroep 7021 leerlingen 841 medewerkers Welk onderwijs verzorgen wij? MAVO HAVO VMBO

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Brochure HC&H Masterclasses

Brochure HC&H Masterclasses Brochure HC&H Masterclasses & Masterclass Informatiebeveiliging & Masterclass Proces en Informatiemanagement & Masterclass Klantgericht werken & Masterclass Functioneel Beheer & Masterclass Inkoop ICT

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Document Management in het MBO

Document Management in het MBO Document Management in het MBO Een verkenning Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker Vragen Wat is document management en hoe wordt deze term gehanteerd in het MBO? Welke processen

Nadere informatie

ICT-scan voor het MKB

ICT-scan voor het MKB ICT-scan voor het MKB Inventarisatie huidige ICT situatie De ICT-coach voor het MKB Karel van Egmondstraat 46 5913 CP VENLO T 077-4778477 E info@de-ictcoach.nl De ICT-coach voor het MKB Versie 3.0 Algemene

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 Kees Woortmeijer en Maurice de Wit Grip op ICT ICT de klok rond Passie voor ICT ICT met een glimlach Kennis van ICT Inhoud ComPromise Strategie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014 Onderzoeksrapport ICT-uitdagingen in 2013 2014 april / mei 2013 Website: www.lemontree.nl Op welk vlak liggen de belangrijkste ICT-uitdagingen in 2013 en 2014. Het verbeteren van de kwaliteit van IT- en

Nadere informatie

Document Management in het MBO Een verkenning. Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker

Document Management in het MBO Een verkenning. Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker Document Management in het MBO Een verkenning Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker Inleiding Aanleiding voor deze opdracht Vragen Wat is document management en hoe wordt deze

Nadere informatie

Outsourcing en offshoring staan in Nederland volop in de

Outsourcing en offshoring staan in Nederland volop in de Sturen van de IT-dienstverlener door de klant.6 De gevolgen voor ICT-governance, de organisatie van de ICT en de beheerders 171 staan in Nederland volop in de belangstelling. Volgens cijfers van Giarte

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Functieprofiel van een informatiemanagementrol

Functieprofiel van een informatiemanagementrol Functieprofiel van een informatiemanagementrol Globaal zijn er twee profielen te schetsen voor de invulling van informatiemanagement in het PO en VO. Daarbij gaan we uit van een profiel van een informatiemanagementrol

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC. Rob Keemink Arjan Jonker

Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC. Rob Keemink Arjan Jonker Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC Rob Keemink Arjan Jonker ROCvA & ROCF: resp. 9 en 3 MBO Colleges 300 mbo-opleidingen verdeeld over 14 domeinen Meer dan 50 locaties Twee grote projecten

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten

Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten Deze impressie is geschreven

Nadere informatie

Directie Informatisering

Directie Informatisering ϕ1 Ministerie van Justitie Directie Informatisering Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen)

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage 10 Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Gehele of gedeeltelijke overneming of

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

Enquête document management

Enquête document management Enquête document management 1. Naam instelling 100,0% 26 Uw rol of functie 100,0% 26 beantwoorde vraag 26 overgeslagen vraag 0 2. Is er binnen uw instelling in de afgelopen 2 jaar formeel beleid geformuleerd

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven?

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Begrippen ICT-strategie ICT-besturing Toekomst van IM NGI, 7 april 2014 Generiek model voor informatiemanagement Bedrijfs- Informatie- ICTdomein domein

Nadere informatie

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Slaagt uw school voor de BYOD-test? Mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken uit

Nadere informatie

Informatiebeveiliging en privacy beleid binnen de mbo sector Congres sambo-ict te Assen

Informatiebeveiliging en privacy beleid binnen de mbo sector Congres sambo-ict te Assen Informatiebeveiliging en privacy beleid binnen de mbo sector Congres sambo-ict te Assen Auteur Datum Ludo Cuijpers 5 februari 2016 1. Informatiebeveiliging en privacy in het mbo 2. IBP framework 3. Mens

Nadere informatie

Office365 Kennisdeling Joël de Bruijn www.blogisch.nl 29 mei 2015. Hoe kom ik in de Cloud?

Office365 Kennisdeling Joël de Bruijn www.blogisch.nl 29 mei 2015. Hoe kom ik in de Cloud? Office365 Kennisdeling Joël de Bruijn www.blogisch.nl 29 mei 2015 Hoe kom ik in de Cloud? Programma Context Waarom? Waar komen we vandaan? Hoe: Organisatorisch Hoe: Technisch Keuzes Context Onderwijsgroep

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

De outsourcing aanpak van PGGM

De outsourcing aanpak van PGGM De outsourcing aanpak van PGGM 10 jaar PON - Hét Outsourcing Congres 12 November 2015 Hans van der Zwaag ICT & Facility Services 8 jaar ervaring met een sterk gevirtualiseerde ICT infrastructuur Mainframe

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties 6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties Een aanzet tot trendanalyse Ies van Rij en Patrick van Eekeren In 2008 is voor de zevende keer de jaarlijkse ICT Benchmark Woningcorporaties (wtco) uitgevoerd.

Nadere informatie

VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN

VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark 2012 VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en resultaten ICT-projecten Jaargang 5 26 2005 ICTbarometer ICT Barometer 26 2005 Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Project 113333 Versie 00-01 / 12 januari 2015 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2014 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ

Nadere informatie

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Profiel Naam André Noorlander Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Gehuwd Nationaliteit Nederlands Religie Protestant Ervaring ICT 20 jaar Ervaring leiding geven 15 jaar Ervaring (project)management

Nadere informatie

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Persbericht IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Igel beschouwt cloud computing als een kernelement in een nieuwe golf van outsourcing, een golf waarvan vooral het MKB zal gaan

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

PSV IN DE AXIANS CLOUD

PSV IN DE AXIANS CLOUD PSV IN DE AXIANS CLOUD Roy Smits Manager ICT bij PSV Arnold Kamphuis Business Unit Manager bij Axians 1 PSV EN ICT PSV: 60 Miljoen omzet 250 FTE 3 locaties Fiber 2x 10 Gb/s internet WIFI VoIP 1 Gb/s cloud

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB)

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) BIJLAGE E.3 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 3 Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) Zorgt dat de SLA met Functioneel Beheer wordt opgesteld, waar gemaakt en onderhouden Zorgt voor up-to-date technische

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

White paper User Based Computing. 14:45 u

White paper User Based Computing. 14:45 u 14:45 u White paper User Based Computing De wereld van ICT verandert snel. Komt uw bedrijf nog mee in de 21e eeuw? User Based Computing is de oplossing voor een organisatie van nu. Verlagen van complexiteit

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

VAN A NAAR B(ETERE ICT) TERUG- EN VOORUITBLIK

VAN A NAAR B(ETERE ICT) TERUG- EN VOORUITBLIK VAN A NAAR B(ETERE ICT) TERUG- EN VOORUITBLIK SAMBO-ICT CONFERENTIE 2 OKTOBER 2015 People, Process & Technology SUZAN KOUWENHOVEN FRANK PINXT RENÉ VAN DEN BERG DOMEIN NFORMATIEMANAGER MANAGER ICT OPERATIONS

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie