Bestuurlijk aanbesteden EXPERTGROEP 3D VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurlijk aanbesteden EXPERTGROEP 3D VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten"

Transcriptie

1 Bestuurlijk aanbesteden EXPERTGROEP 3D VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten 1

2 2

3 Bestuurlijk aanbesteden 3

4 VOORWOORD De expertgroep 3D binnen de VPNG, heeft als missie om de project- en programmamanagers die betrokken zijn bij de drie grote decentralisaties, met elkaar in contact te brengen. Dit doen we door middel van landelijke bijeenkomsten en door vier regionale groepen te faciliteren met 3D-managers. Voor u ligt de handout van de bijeenkomst op 26 februari, waar Debby den Heijer, 3Dmanager binnen de gemeente Breda, onze gastvrouw was. We hopen dat u met deze handout een slagje dieper informatie tot u neemt, en het u aanmoedigt om meer gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. Namens de VPNG willen we de volgende gastsprekers bedanken: Debby den Heijer Tim Robbe Projectmanager Decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet Gemeente Breda Adviseur bestuurlijk aanbesteden BESTUUR VPNG Francois van Doesburg Afdelingsmanager Projecten Veenendaal Leon Busschops Hoofd Projectbureau Veldhoven Henk Twisk Afdelingshoofd Projectmanagement Delft Gert Bolkesteijn Hoofd Team Projecten Hoogeveen Ivo Dielemans Manager Projectmanagement Maastricht Deze uitgave is een initiatief van de Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten. Kijk voor meer informatie over deze vereniging op 4

5 Managementsamenvatting Voor u ligt de handout Bestuurlijk aanbesteden. Deze bijdrage bevat een bundeling aan waardevolle informatie voor gemeentelijke projectmanagers, projectleiders en andere betrokkenen die geïnteresseerd zijn in bestuurlijk aanbesteden. In deze handout worden twee mensen geïnterviewd en de eerste daarvan is Tim Robbe, de bedenker van het model van bestuurlijk aanbesteden. Natuurlijk legt hij het model uitgebreid uit en hij gaat hierbij in op de processen rond bestuurlijk aanbesteden. Naar voren komt dat bestuurlijk aanbesteden een proces is waarbij gemeenten samen met zorgaanbieders onderhandelen over de wijze waarop voorzieningen worden aangeboden. Wilt u weten wat deze methode inhoudt en bent u benieuwd naar de aspecten waar u tijdens dit proces op moet letten? Lees dan hoofdstuk 1. Colofon Eindredactie Enrico Kraijo Redactie Widjai Magrey Grafische vormgeving Conny Goller Uitgave November 2014 Daarnaast wordt ook ingegaan op hoe de methode er in de praktijk uit kan zien. Hierbij is gekeken naar het model van de gemeente Breda en is gesproken met Debby den Heijer, de projectmanager decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet van de gemeente. De gemeente geeft de nieuwe Wmo namelijk vorm door samen met professionals en cliënten te spreken over de besluitvorming. Dit wordt gedaan in de vorm van een inspiratietafel. Wilt u weten hoe dit proces verloopt en wat de voor-en nadelen ervan zijn? Of wilt u weten welke partijen er aan tafel zitten tijdens de besprekingen? De antwoorden op deze vragen kunt u terug vinden in verslag van het interview met Debby den Heijer. Verder wordt er verslag gelegd over de expertgroepbijeenkomst 3 Decentralisaties: Bestuurlijk aanbesteden georganiseerd door de VPNG. Hier waren ongeveer 80 vertegenwoordigers van gemeenten, zoals projectmanagers en projectleiders, bij aanwezig en het doel van deze bijeenkomst was om kennis en ervaringen over de dilemma s behorend bij Bestuurlijk aanbesteden uit te wisselen. De belangrijkste thema s worden hier besproken. Tot slot zijn relevante documenten aan dit artikel gevoegd. 5

6 INHOUDSOPGAVE 1. Interview Debby Den Heijer en Tim Robbe 8 2. Verslag bijeenkomst 26 feb Achtergrond artikelen Bijlage 1. Presentatie workshop 26 feb 2014 over bekostiging Bijlage 2. Programma 26 feb

7 7

8 8

9 1. Interview Debby den Heijer en Tim Robbe De aanpak van bestuurlijk inkopen van de gemeente Breda is ontwikkeld om samen met partijen uit de stad tot beleidsontwikkeling te komen en heeft betrekking op de transitie van de AWBZ naar de Wmo. Aan de betrokken partijen wordt gevraagd om mee te denken en te praten over de zorg en ondersteuning om gezamenlijk tot een gedragen resultaat te komen. Om ervoor te zorgen dat de partijen daadwerkelijk constructief handelen, worden zij gecommitteerd aan het resultaat zonder dat vast staat wat uit het proces zal komen. Definitie bestuurlijk aanbesteden Om het proces van bestuurlijk inkopen helder te definiëren is gesproken met Tim Robbe, de bedenker van het model van bestuurlijk aanbesteden. Onderhandelingsproces Onder bestuurlijk aanbesteden wordt een methode verstaan waarbij gemeenten samen met zorgaanbieders (en eventueel cliënten) spreken over de wijze waarop voorzieningen aangeboden zullen worden. In een onderhandelingsproces wordt geprobeerd om recht te doen aan elkaars belangen en zullen er afspraken gemaakt worden over de inhoud en prijs van de aan te bieden diensten. Tim Robbe: Aangezien beide partijen verschillende belangen kunnen hebben, kan het lastig zijn om tot een consensus te komen. Hierbij gaat het er soms ook hard aan toe, waarbij de gesprekken zelfs geschorst kunnen worden of helemaal opnieuw moeten beginnen. Echter wordt al voordat de onderhandelingen beginnen erkent dat er belangentegenstellingen zijn en dat er geprobeerd zal worden om voldoende rekening met elkaar te houden. Daar komt bij dat de partijen aan tafel zelf ook weten dat ze wederzijds afhankelijk van elkaar zijn en elkaar nodig hebben om de diensten te leveren. In de praktijk blijkt dat de gemeenten en de zorgaanbieders vooral in het begin veel moeite en tijd nodig hebben om tot gezamenlijke afspraken te komen. Daarna komt het proces langzaam op gang en lukt het altijd wel om afspraken te maken. 9

10 1. Interview Debby den Heijer en Tim Robbe Afspraken in contract De afspraken zullen vervolgens worden vastgelegd in een contract, waarbij het mogelijk moet blijven dat bij veranderende omstandigheden wijzigingen hierin aangebracht kunnen worden. Vooral dit laatste blijkt een belangrijk voordeel te zijn van het bestuurlijk aanbestedingsproces ten opzichte van de klassieke aanbestedingsprocedures. Hierbij bepaalden gemeenten namelijk op basis van de eigen percepties en doelstellingen de inhoud en prijs van een opdracht, waarna de aanbieders hierop konden offreren. Daarna werden de afspraken in een contract vastgelegd, waarna het niet meer mogelijk was om dit te veranderen. Echter is het vrij lastig om vooraf alles te kunnen bedenken, aangezien de afspraken en de maatschappij aan verandering onderhevig kunnen zijn. Hierdoor is het dus van belang dat de flexibiliteit in de contracten gewaarborgd is, waardoor dit een belangrijk element is van bestuurlijk aanbesteden. Door een goede monitor te hebben wordt verder voorkomen dat er voortdurend gesproken zal worden over wijzigingen in het contract. 10

11 1. Interview Debby den Heijer en Tim Robbe Mogelijke problemen of barrières Tijdens dit proces zal dus de samenwerking met de aanbieders gezocht moeten worden, maar zal ook de samenwerking tussen de gemeenten onderling goed geregeld moeten worden. Een probleem dat vaak optreedt is dat de intergemeentelijke samenwerking niet altijd soepel verloopt. Het blijkt dat de gemeenten soms niet dezelfde afspraken naleven. Zo kan de ene gemeenten bijvoorbeeld een bezuinigingsnorm van 3% hanteren, waar de andere gemeente een veel hogere norm kent. Wanneer ze succesvol willen samenwerken, zullen ze op één lijn moeten zitten en er gezamenlijke afspraken over moeten maken. Dit kan wel eens vergeten worden. Daarnaast zijn er ook gemeenten die niet over willen gaan tot bestuurlijk aanbesteden, omdat ze zelf in de hand willen houden welke zorgaanbieders zorg mogen leveren in de gemeente. Bij bestuurlijk aanbesteden zal de gemeenschap hier een grotere keuzevrijheid in kennen. Ook gaat bestuurlijk aanbesteden uit van procesmanagement, waar gemeenten een voorstander kunnen zijn van projectmanagement. Verder kan ook de uitleg over de aanbestedingswet een mogelijke barrière zijn om bestuurlijk aanbesteden in te voeren, aangezien sommige juristen nog twijfelen over de juridische mogelijkheden van het proces. Echter heeft Tim Robbe aangetoond dat bestuurlijk aanbesteden geheel mogelijk is binnen de huidige wetgeving. Op de vraag of de aanpak toegepast zou kunnen worden op elke beleidsterrein is Tim Robbe duidelijk: Bestuurlijk aanbesteden is alleen goed toepasbaar bij wicked problems, waarbij er onzekerheid bestaat over de normen en kennis van het probleem. Door deze onzekerheid zal er hierbij namelijk samen met de betrokken partijen gepraat moeten worden over de oplossing van het probleem, waar dat geen zin zal hebben indien men al weet hoe het probleem opgelost zal worden en de oplossing geaccepteerd wordt door de maatschappij. 11

12 1. Interview Debby den Heijer en Tim Robbe Inspiratietafel Om het proces van bestuurlijk inkopen in de gemeente Breda in kaart te brengen is gesproken met Debby den Heijer, de projectmanager decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet van de gemeente. Uit het gesprek kwam naar voren dat de nieuwe Wmo door de gemeente Breda samen met professionals en cliënten worden vorm gegeven in de vorm van de inspiratietafel. Hierbij spreken we gezamenlijk over de besluitvorming op het gebied van de decentra- lisatie van de zorg. Het is de bedoeling dat de gesprekken vrij open beginnen om de ervaringen en belangen van de partijen in kaart te brengen. Wanneer de aandachtspunten bekend zijn zullen we discussiëren over de manier waarop deze punten het beste uit te voeren zijn en een onderhandeling van de belangen zal vervolgens moeten leiden tot concrete voorstellen. De gemaakte afspraken zullen we vervolgens vastleggen in een contract, aldus Debby den Heijer. 12 Gedurende het proces wordt dus de inhoud van het contract bepaald, maar worden ook de tarieven gezamenlijk vastgelegd. Aan de ene kant treden wij als gemeente hierbij sturend op om de bureaucratie te verminderen, maar aan de andere kant gaan wij ook in gesprek met de betrokken partijen om te zien of onze wensen haalbaar zijn en of de geschatte kosten realistisch zijn. Het is hierbij van belang dat zowel het proces op een transparante wijze verloopt als de partijen openheid van zaken geven. Wij hopen op een eindcontract waarmee kwalitatieve zorgen en ondersteuning wordt aangeboden aan de cliënten en waarbij de aanbieder de zorg kan leveren zonder failliet te gaan, aldus Debby den Heijer. De uitkomsten van de inspiratietafel zijn voor iedereen na te lezen en geldend voor alle betrokken partijen. Als partijen zich niet kunnen vinden in deze uitkomsten zullen zij zich toch moeten schikken in het resultaat, aangezien zij zich hieraan gecommitteerd hebben. Mochten zij dit niet kunnen, dan zullen ze ook geen zorg kunnen leveren in Breda.

13 1. Interview Debby den Heijer en Tim Robbe Partijen aan tafel Er zitten drie algemene groepen aan tafel, namelijk vertegenwoordigers van de gemeente, cliënten en zorg- en welzijnsorganisaties. Volgens Debby den Heijer hebben deze partijen hebben de kennis, ervaring en expertise uit het veld en weten hierdoor goed hoe de zorg georganiseerd moet worden. In principe hebben alle partijen de mogelijkheid om hun mening te laten horen en met constructieve voorstellen te komen. Om aan de fysieke inspiratietafel te mogen zitten moet er echter aan een aantal criteria worden voldaan. Daar staat tegenover dat iedereen hun stem kenbaar kunnen maken op de gemeentelijke website in de vorm van de digitale inspiratietafel. Doordat vele partijen deel kunnen nemen aan de inspiratietafel kunnen zij ook uiteenlopende belangen hebben, waardoor het kan voorkomen dat de visies kunnen botsen. Ook is het lang niet altijd zeker dat er concrete voorstellen ontwikkeld zullen worden. Wanneer dit optreedt zal de gemeente proberen om te polderen en mocht de discussie te lang blijven hangen dan zullen vertegenwoordigers van de gemeente de regie in handen nemen door zelf met maatregelen te komen. De te nemen beslissingen zullen wel voorgelegd worden aan de betrokken partijen, maar deze partijen zullen dan wel met kwalitatief goede en concrete voorstellen moeten komen om verandering hierin aan te brengen. Partijen aan tafel Tot nu toe zijn er een aantal dingen opgevallen tijdens het proces. Debby den Heijer: het samen optrekken met partijen is zowel een kracht als een zwakte. Als voordeel kan ik naar voren brengen dat de partijen hun kennis kunnen inbrengen, waardoor van elkaar geleerd wordt. Door met elkaar te spreken krijgen de partijen namelijk inzicht in elkaars belangen en kan ook meer begrip voor elkaar opgewekt worden. Daarnaast kan onze zoektocht naar een gedragen beslissing ook draagvlak creëren voor het beleid dat we uiteindelijk zullen uitvoeren. Dit is erg belangrijk, aangezien de partijen uit de stad degene zullen zijn die de zorg zullen krijgen of leveren. 13

14 1. Interview Debby den Heijer en Tim Robbe Een nadeel is echter dat het proces langzaam gaat, omdat de partijen veel tijd nodig hebben om tot een besluit te komen. Dit komt doordat de belangen uit elkaar lopen en hierdoor lang gesproken wordt over enkele onderwerpen. Dit wisten we van te voren natuurlijk al, maar in de praktijk blijkt dit toch nog langer te duren dan we voorspeld hadden. Zo hebben we nu vooral gesproken over de inrichting van een sociaal wijknetwerk, waarin onder andere een wijkverpleegkundige, Wmo-klantmanager en expertise uit zorginstellingen is vertegenwoordigd. Het doel van dit team is om de eigen kracht van de burgers te versterken door de focus te richten op wat burgers wél zelf kunnen en hun aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast wordt ook gekeken wat aanvullend nodig is aan inzet van vrijwilligers en professionals. Het wijknetwerk zal dus achterhalen wat er in de wijk leeft en welke problemen extra aandacht verdienen. Voordelen Inspiratietafel Inzicht in kennis en belangen van andere partijen Draagvlak voor gezamenlijk genomen besluit Nadelen Inspiratietafel Proces verloopt langzaam Uiteenlopende belangen Voor-en nadelen inspiratietafel Andere decentralisaties Voor de decentralisatie van de jeugdzorg is geen traject van bestuurlijk contracteren ontwikkeld, omdat in kort tijdsbestek een regionaal transitiearrangement gevormd moest worden en bepaalde zorgaanbieders al vast lagen. Hierdoor was er weinig speelruimte en was het belangrijk om snel tot afspraken te komen met bestaande aanbieders. Voor de decentralisatie van de Participatiewet heeft de gemeente Breda een eigen leerwerkbedrijf en voeren zij het werk grotendeels zelf uit. Daarnaast bestaat er een regionaal platform arbeidsmarkt waar meer de samenwerking kan worden gezocht.

15 2. Verslag bijeenkomst 26 februari 2014 Woensdagmiddag 26 februari heeft de gemeente Breda in samenwerking met VPNG de expertgroepbijeenkomst decentralisaties in het sociaal domein georganiseerd. De belangstelling hiervoor was groot, aangezien ongeveer 80 vertegenwoordigers van gemeenten, zoals projectmanagers en beleidsadviseurs, zich op het stadskantoor van de gemeente Breda hadden verzameld. Doel van deze bijeenkomst was om vooral kennis en ervaringen over de implementatie van de decentralisatie van de AWBZ uit te wisselen. Inleiding Ed Farla, teamleider Zorg&Samenleving in de gemeente Breda, opende de bijeenkomst en maakte het programma bekend. Ook lichtte hij kort de werkwijze van de gemeente Breda toe. Vervolgens ging Genie Hendriks, projectleider decentralisatie AWBZ van dezelfde gemeente, hier verder op in. Verteld werd dat de bezuinigingen een gegeven zijn, maar dat de manier waarop dat gaat gebeuren belangrijk is voor de effectiviteit van het gevoerde beleid. Door alle onzekerheid die gepaard gaat met deze bezuiniging heeft de gemeente Breda daarom gekozen om de kennis en deskundigheid van de partijen uit de stad te gebruiken en gezamenlijk de decentralisatie vorm te geven. 15

16 2. Verslag bijeenkomst 26 februari 2014 Bestuurlijk aanbesteden Na deze korte inleiding werd Tim Robbe het woord gegeven, die als adviseur vele gemeenten heeft geholpen bij de invoering van bestuurlijk aanbesteden. Met een anekdote over een duikboot maakte hij duidelijk dat aanpakken uit het verleden niet gelden voor een zelfde soort vraagstukken in de toekomt. De reden hiervoor is dat de omgeving telkens in beweging is, waardoor ook de aanpak mee moet veranderen. Daarna werd de methode van bestuurlijk aanbesteden aan de hand van vier theorieën uitgelegd, namelijk de netwerktheorie, transactiekostentheorie, onderhandelingstheorie en complexiteittheorie. Hierbij trok vooral de wijze waarop het contract samengesteld wordt en de mate waarin de belangen verenigd kunnen worden de aandacht van het publiek. Zo was extra uitleg nodig over de basisovereenkomst, waarin wordt gesteld op welke manier er zaken gedaan zal worden. Deze overeenkomst gaat vooraf aan de inspiratietafel en gaat in op de toegang, maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. Vervolgens stelden de aanwezigen nog vragen over de reacties en opstelling van de aanbieders en over de tarieven en budgetten die vastgelegd worden in het contract. Tot slot werd nog gevraagd naar de nadelen van de methode, waarna geantwoord werd dat de start moeilijk is en langzaam van start komt. Debby den Heijer, projectleider drie decentralisaties van de gemeente Breda, vulde daarop aan dat onzekere uitkomst van het proces ook als lastig kan worden ervaren. Na de presentatie van Tim Robbe werd er kort gepauzeerd om nog even koffie te drinken en na te praten over hetgeen wat naar voren was gekomen. Daarna ging de groep uiteen om deel te nemen aan drie parallelle werkgroepen, waar gesproken zou worden over de werkwijze en samenhang in de regio s, de bekostiging en monitoring en verantwoording. 16

17 2. Verslag bijeenkomst 26 februari 2014 Werkgroep werkwijze en samenhang in de regio s Voor de werkgroep die gericht was op de werkwijze van de gemeente Breda was zoveel belangstelling dat de groep in tweeën gesplitst moest worden. In de groep die Ed Farla en Caroline Krijnen, projectleider decentralisatie AWBZ, begeleidden werden vragen over de Bredase aanpak beantwoord. Als eerste werd ingegaan op de globale stappen van het proces, met als eerste stap het komen tot een ontwikkelovereenkomst gericht op de zorgaanbieders. Ook werd gesproken over de selectie van de partijen die aan de inspiratietafel mogen zitten en de reacties van de partijen die niet hieraan deel mogen nemen. Zo krijgen alle partijen de mogelijkheid om deel te nemen aan de digitale inspiratietafel en krijgen ze twee weken de tijd om te reageren op de gemaakte afspraken. Op de vraag of de partijen tijdens de bijeenkomsten van de inspiratietafel ook zelf met goede ideeën komen, werd geantwoord dat dat nog tegen viel en voor verbetering vatbaar is. De partijen aan tafel namen in het begin vooral een afwachtende houding aan, doordat ze een regisserende rol van de gemeente verwachtten. 17

18 2. Verslag bijeenkomst 26 februari 2014 Succes van de bijeenkomst De presentaties en vooral de werkgroepen bleken een succes, aangezien alle bijeenkomsten uitliepen en onderbroken moesten worden zodat er nog enigszins binnen de planning gebleven kon worden. De aanwezigen hadden het gevoel dat ze nog wel uren door konden praten en veel van elkaar konden leren. Uit reacties kwam ook naar voren dat de kennis- en ervaringsuitwisseling als uiterst waardevol wordt gezien. 18

19 3. Achtergrond Artikelen Mocht de interesse zijn gewekt in het proces rond bestuurlijk aanbesteden en wilt u hier meer over te weten komen, dan zijn hieronder relevante documenten over dit onderwerp opgenomen. Gezocht is naar meer inhoudelijke diepgang en de documenten zijn vervolgens op thema s gesorteerd. Proces van bestuurlijk aanbesteden 1. Bestuurlijk aanbesteden: waar komt het vandaan, mag het, wat is het en waar gaat het heen?, Tim Robbe. Waar komt bestuurlijk aanbesteden eigenlijk vandaan? Mag je het als gemeente wel toepassen? Wat is het precies? En waar gaat het heen met deze nieuwe procedure? In dit artikel beantwoordt Tim Robbe deze vragen wordt het proces rond bestuurlijk aanbesteden helder en stapsgewijs uiteen gezet. Uitgelegd wordt dat bestuurlijk aanbesteden een methode is waarbij de gemeenten samen met zorgaanbieders afspraken maken over de inhoud en tarieven van de te leveren diensten. 19

20 4. Achtergrond Artikelen 2. Bestuurlijk aanbesteden, PIANOo. In dit artikel worden er onder andere vier processtappen besproken. Voorbereiding: Conceptovereenkomsten worden ontwikkeld, waarna het bestuur inhoudelijke en financiële onderhandelingskaders vaststellen. Vervolgens volgt een open selectiemethode. Onderhandelen: Bespreken van conceptovereenkomsten met alle aanbieders. Indien niet eens met een bepaling, argumenten tegen de bepaling en alternatief aanreiken. Vervolgens definitieve overeenkomst vaststellen. Contracteren: onderhandelingen over prijsstelling op basis van branchestandaarden en begroting. Bij marktwerking [aanbestedende dienst is opdrachtgever] - indienen plannen vanaanpak en indien prijs al niet vastgesteld, prijsstelling opgeven. 20

21 3. Achtergrond Artikelen 3. Nieuwe trend: bestuurlijk aanbesteden, Radar Advies. Op de website van RadarAdvies staat centraal dat bestuurlijk aanbesteden een model is dat steeds meer bekendheid krijgt als mogelijkheid om convenanten te sluiten tussen gemeenten en leveranciers van zorg- en welzijnsdiensten. Er wordt ingegaan op de wederzijdse afhankelijkheid tussen opdrachtgevende overheid en (zorg-) aanbieders. Tevens komt naar voren dat beleidsgestuurde contractfinanciering, om vorm te geven aan subsidierelaties tussen overheden en maatschappelijke organisaties, veel lijkt op het model van bestuurlijk aanbesteden, omdat beide modellen zich focussen op de investering in relatie-ontwikkeling en de afspraken worden vastgelegd in een onderhandelingsdocument. Dit zou de kans verhogen op succesvolle opdrachtuitvoering en het boeken van maatschappelijk relevante resultaten. Contracteren bestuurlijk aanbesteden 4. Contracteren voor maatschappelijk resultaat, B&A. In dit artikel worden twee vormen van aanbesteden en overwegingen om te kiezen voor een van de vormen van contracteren. Maatschappelijk aanbesteden gaat uit van (1) een helder geformuleerd maatschappelijk effect dat wordt neergelegd in de samenleving, (2) dat in samenspraak met de samenleving en partijen wordt ingevuld en (3) het ontstaan van een (brede) coalitie van partijen die gezamenlijk een aanbod neerleggen. Bestuurlijk aanbesteden gaat uit van (1) een beschreven en afbakenbare product of dienst, (2) waarvan het bestek voor de aanbesteding na samenspraak met partijen wordt opgesteld, (3) partijen een aanbod doen op basis waarvan ze zich kunnen kwalificeren tot het leveren van product of dienst, waarna ze (4) in onderlinge concurrentie om de klant in de uitvoeringspraktijk dit product of deze dienst kunnen leveren. 21

22 5. Achtergrond Artikelen 5. Acquisitie en inkoopmodellen: Ben ik in beeld? MO Groep Het boekje geeft stapsgewijs zicht op hoe u kunt aanhaken bij gemeentelijke beslissingen in het sociale domein. Zo worden verschillende inkoopmodellen uitgebreid besproken en worden de gevolgen ervan in kaart gebracht. Ook komen de keuzes tijdens de stappen voor opdrachtgeverschap naar voren en komt de eigen positie van de gemeente ter sprake. 6. Vier inkoopmodellen voor gemeenten, Movisie. van url: Er worden vier inkoopmodellen gepresenteerd, waarvan de voor-en nadelen aan bod komen. Model 1: Prestatie-inkoop; alleen in hoofdlijnen aangeven wat het aanbod moet opleveren. Model 2: Subsidietender met prestatiecontracten; vooraf formuleren wat u wilt realiseren en wat u van de aanbieders verwacht. Model 3: Bestuurlijk aanbesteden; alle partijen die voldoen aan minimale kwaliteitseisen gaan met elkaar in gesprek over de uitkomst die u als gemeente wilt zien. Model 4: Populatiegebonden financiering; aangeven welke resultaten u wilt voor een bepaald geografisch gebied of voor een bepaalde bevolkingsgroep. 22

23 3. Achtergrond Artikelen Bestuurlijk aanbesteden in de praktijk: Gemeente Breda 7. Kader Van AWBZ naar Wmo, 26 november In deze nota wordt het voorgenomen beleid van de gemeente Breda gericht op de drie decentralisaties beschreven. De nadruk ligt op de decentralisatie van de AWBZ staat centraal. Deze notitie geeft in hoofdlijnen antwoord op de volgende vragen: Wat zijn de belangrijkste principes voor het proces van vraagverheldering en de beoordeling van het inzetten van een maatwerkvoorziening, welke vervolgstappen zijn nodig voor het uitwerken van die principes, en elke quick wins kunnen per 1 januari 2015 al worden ingeboekt? 8. Bijeenkomst aanpak decentralisatie AWBZ, 25 april In deze brief wordt nader ingegaan op de inspiratietafel en de deelnemers aan tafel. Beschreven wordt dat vertegenwoordigers van de gemeente, cliënten en zorgorganisaties aan de tafel hun kennis, ervaring en expertise met elkaar kunnen delen. 23

24 5. Achtergrond Artikelen Bestuurlijk aanbesteden in de praktijk: Andere gemeenten 9. Bestuurlijk aanbesteden, Gemeente Roermond. Samenleving/12-juni-2012/Bestuurlijk-aanbesteden/Bestuurlijk-aanbesteden-Bestuurlijk-aanbesteden/ Bestuurlijk-aanbesteden-Bestuurlijk-aanbesteden-Bestuurlijk-aanbesteden.pdf. Met deze notitie wordt u geïnformeerd over de methodiek bestuurlijk aanbesteden voor maatschappelijke diensten in het kader van de Wmo. Kort samengevat is het volgende vermeld over bestuurlijk aanbesteden: door bestuurlijk aanbesteden wordt optimaal ondersteuning gegeven aan de samenwerking met maatschappelijke partners in een complexe omgeving; door bestuurlijk aanbesteden kan flexibiliteit worden geboden. Enerzijds kan voor aanbieders de zekerheid worden geboden dat zij maatschappelijk partner zijn van de gemeente en ook mede invulling en vorm kunnen geven aan de Wmo-diensten. Anderzijds kunnen kortlopende contracten/modules per voorziening afgesproken worden, waardoor nieuwe beleidsinzichten gemakkelijk tot bijsturing kunnen leiden; door bestuurlijk aanbesteden wordt het innovatieve vermogen van de samenwerking ondersteund. De methodiek biedt de mogelijkheid en flexibiliteit om nieuwe inzichten tussentijds in te brengen en te verwerken in nieuwe afspraken. 24

25 3. Achtergrond Artikelen 10. Bijeenkomst bestuurlijk aanbesteden WMO, Gemeente Helmond. Op de website staat beschreven dat de Peel 6.1-gemeenten samen met de zorg- en welzijnspartijen het proces rond inkopen willen vormgeven. Op 30 januari 2014 tekenden de 20 partijen die meepraten aan de overlegtafel een basisovereenkomst waarin de samenwerking wordt geregeld. Om met minder middelen de hulp beter te kunnen organiseren, moeten we op een andere manier gaan werken. En de kennis en ervaring die in het veld aanwezig is benutten. Daarom kiezen we voor een hele open en transparante manier van samenwerken. Dat noemen we bestuurlijk aanbesteden aldus de Astense wethouder Jac Huijsmans namens de Peel 6.1 gemeenten. 11. Verslag tweede bijeenkomst bestuurlijke aanbesteding welzijn, Gemeente Rotterdam. 5mrt2012.pdf. Er wordt verslag gedaan van een bijeenkomst bestuurlijke aanbesteding welzijn. Hierbij licht Tim Robbe de werkwijze van dit model toe en beantwoordt vragen van de betrokken. 25

26 5. Achtergrond Artikelen 12. Opinienota https://www.mijnbabs.nl/babsapi/publicdownload.aspx?site=oss&id= Achtergronden van bestuurlijk aanbesteden middels vragen-en-antwoorden worden in kaart gebracht. Voortgang proces 13. Circulaire gezamenlijke inkoop, Gemeente Rotterdam. Het volgende kan als de kern worden gezien dat op de website is vermeld: Op basis van de voortgangsrapportage zijn wij gesterkt in de gedachte dat het gezamenlijk inkopen voor de komende jaren een zeer kansrijke en sympathieke doelmatigheidsmaatregel is waarvan niemand binnen het concern slechter behoeft te worden en dat aansluiting bij het project belangrijke efficiencyvoordelen kan opleveren omdat niet elke dienst afzonderlijk intensieve contacten met de markt behoeft te onderhouden. Het is nu wel zaak om door te pakken en de krachten/beschikbare expertise goed te bundelen. Zowel bij ons als bij diensten bestaat behoefte om een aantal zaken te finetunen c.q. nadere spelregels te formuleren die de kans van slagen van dit project aanmerkelijk kunnen vergroten. Het gaat vooral om minimaal in acht te nemen gedragsregels, efficiciency bevorderende maatregelen, organisatorische kwesties, het toepassen van incentives en het organiseren van een effectieve controle. 26

27 3. Achtergrond Artikelen Bestuurlijk aanbesteden in de praktijk: Gemeente Breda 14. Weert en Nederweert besteden Wmo bestuurlijk aan, Robbe en partners. De ervaringen en motieven om voor bestuurlijk aanbesteden te kiezen komen kort aan bod. Frank Rijnders, bestuurder van De Zorggroep: De gemeenten Weert en Nederweert hebben bij deze aanbesteding de cliënt centraal gesteld en kiezen voor goede kwaliteit tegen een fatsoenlijke prijs. 15. Inkoop en kwaliteit in de Wmo, AVI-toolkit 5. download/ Een handreiking wordt gedaan op welke wijze de decentralisatie rondom de Wmo aangepakt kan door en aandachtspunten en praktische tips komen naar voren. Zo wordt ingegaan op de volgende vier fasen: Fase 1 - Eerste contact / aanvraag, Fase 2 - Toegangsbeoordeling / arrangement en beschikking, Fase 3: Het aangeboden arrangement, Fase 4: Toezicht door gemeenten. 27

28 28

29 De essentie van onze verening is de ontmoeting tussen projectprofesionals en hun leidinggevenden. Ieder jaar organiseren wij tientallen bijeenkomsten, waarin het opdoen van nieuwe inspiratie en het uitwisselen van kennis en ervaring centraal staan. Deze publicatie is de spin-off van het uitwisselen van deze kennis en ervaring. Niet alleen vind u in deze publicatie het verslag van een bijeenkomst, u kunt samenvattingen lezen van interessante achtergrond artikelen, die aansluiten op het thema en via een link naar ze doorklikken. De opgenomen interviews met de sprekers verbinden de theorie met de weerbarstige praktijk. Motor achter deze publicatiereeks zijn onze drie expertgroepen van 2014: Gebiedsontwikkeling Professionaliseren gemeentelijk projectmanagement Decentralisaties in het sociale domein We hopen u met deze publicatie te inspireren om uw kerntaak nog beter in te vullen, namelijk vanuit een krachtige project filosofie mensen en organisaties verbinden om de stad nog mooier te maken! Francois van Doesburg, Voorzitter VPNG VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten 29

Prijslijst. Bestuurlijk aanbesteden voor gemeenten. Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein?

Prijslijst. Bestuurlijk aanbesteden voor gemeenten. Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein? Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein? Bent u bereid om samen met zorgaanbieders en cliënten invulling te geven aan transformatiedoelen? Wilt

Nadere informatie

Inkoop in het sociale domein

Inkoop in het sociale domein Inkoop in het sociale domein Inleiding o o o uitdaging in het sociale domein subsidie 2A / 2B-variant o bestuurlijk aanbesteden 1.0 o sociaal contracteren? inclusief organiseren? Uitdagingen Transitie

Nadere informatie

Bestuurlijk aanbesteden 2.0

Bestuurlijk aanbesteden 2.0 Bestuurlijk aanbesteden 2.0 Inleiding o o uitdaging in het sociale domein grootste hindernissen o bestuurlijk aanbesteden 1.0 o sociaal contracteren? inclusief organiseren? Uitdagingen Transitie & Transformatie

Nadere informatie

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden WMO en Jeugdzorg Het grotere verband Regels rondom Europees aanbesteden. Boven bepaalde bedragen zijn we verplicht Europees aan te besteden. Verschillende bedragen voor

Nadere informatie

BIJEENKOMSTEN HOOFDEN PMB. Procesmanagement VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten

BIJEENKOMSTEN HOOFDEN PMB. Procesmanagement VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten BIJEENKOMSTEN HOOFDEN PMB Procesmanagement VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten 1 2 Procesmanagement 3 VOORWOORD Op 22 mei vond op uitnodiging van Jeroen Verburg van het PMB Rotterdam

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-Mail Leidse regio Breestraat Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165192 r.kater@leiden.nl Datum 28 mei Contactpersoon

Nadere informatie

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Auteur(s): Rob de Boer, Karin Sok, Saskia Keuzenkamp en Hilde van Xanten Projectnummer: WP1013 Datum: 4 februari 2016 Movisie Inleiding Gemeenten staan

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Bestuurlijk aanbesteden

Bestuurlijk aanbesteden Bestuurlijk aanbesteden Uitdagingen Transitie & Transformatie Gemeenten hebben slechts twee strategische doelstellingen in het Sociale Domein en niet meer dan deze twee: 1. Maximale participatie van individuele

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Werk, Inkomen en Zorg Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Wijs-Menne, De

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 83380 Datum : 23 september 2014 Programma : Jeugd, Welzijn en Werk en Inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres juni Pedro Blom

Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres juni Pedro Blom Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres 2014 5 juni 2014 Pedro Blom Programma 1. Even voorstellen 2. Wmo 2015 3. Inkoopproces 4. Inkoopstrategie 5. DAEB => Yvonne Maasdam EVEN VOORSTELLEN

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Aan de projectleiding Inkoop Maastricht Heuvelland T.a.v. van dhr. Marcel Simons. Geachte heer Simons,

Pagina 1 van 5. Aan de projectleiding Inkoop Maastricht Heuvelland T.a.v. van dhr. Marcel Simons. Geachte heer Simons, Aan de projectleiding Inkoop Maastricht Heuvelland T.a.v. van dhr. Marcel Simons Maastricht, 4 juni 2014 betreft kenmerk reactie XONAR op eerste concept basisovereenkomst RvB/31.2014/AP/HM/WvE Geachte

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie

Bestuurlijk aanbesteden

Bestuurlijk aanbesteden Contracteren in het Sociale Domein Onderwerpen Verhaal uit het echte leven De vier wetenschappelijke theorieën achter bestuurlijk aanbesteden Complexiteit Onzekerheden in het Sociale Domein Wat is het

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Bestuurlijk aanbesteden

Bestuurlijk aanbesteden Bestuurlijk aanbesteden Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht Utrecht, 9 juni 2016 Kromme Nieuwegracht 12-B 3512 HG Utrecht 030 227 0613 www.ar-advocaten.nl info@ar-advocaten.nl Wat gaan we doen?

Nadere informatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief basispresentatie Doelen Doelen 1. geven kort overzicht van voor cliënten belangrijke tendensen 2. toelichten aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief 3. aanreiken

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Terugblik Inkoop 2016 Vooruitblik Inkoop BG, BW & O Datum: 21 januari 2016 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop)

Terugblik Inkoop 2016 Vooruitblik Inkoop BG, BW & O Datum: 21 januari 2016 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop) Terugblik Inkoop 2016 Vooruitblik Inkoop BG, BW & O 2017 Datum: 21 januari 2016 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop) Terugblik inkoop 2016 (1) NB: deze input van zorgaanbieders heeft uitsluitend

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Voortgang overlegtafels BOV*Kempen

Voortgang overlegtafels BOV*Kempen Voortgang overlegtafels BOV*Kempen Met invoering van de nieuwe Wmo (2015) zijn gemeenten (onder andere) verantwoordelijk geworden voor begeleiding 18+. BOV- en Kempengemeenten hebben in 2014 de keuze gemaakt

Nadere informatie

Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntperspectief

Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntperspectief Kies uw moment voor beleidsbeïnvloeding Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntperspectief De decentralisatie van de AWBZ is een stap dichterbij gekomen nu het wetsvoorstel Wmo naar de Tweede Kamer is

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten Traject Dantumadiel Aanvragers: Gemeente Dantumadiel, Achtkarspelen, Ameland, Dongeradeel, Kollumerland, Schiermonnikoog, SW Het Bolwerk, Timpaan Welzijn, Stichting Welzijn Schiermonnikoog Adviseur: Sjoerd

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

ZGW : 27590. Voorstelronde De aanwezigen stellen zich kort voor. Het overzicht van aanwezige organisaties is opgenomen in de bijlage.

ZGW : 27590. Voorstelronde De aanwezigen stellen zich kort voor. Het overzicht van aanwezige organisaties is opgenomen in de bijlage. Aanwezig namenlijst laatste pagina Afwezig Kenmerk ZGW : 27590 Datum Notulen Door 13 april 2016 Henny Jansen Datum Vergadering Vergadering van 12 april 2016 Aftrap Mevrouw Bouchier, projectleider van de

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Producten/diensten Hulpmiddelen Begeleiding etc. input, met beschikbaarheid, prestatie, populatie alle vormen

Producten/diensten Hulpmiddelen Begeleiding etc. input, met beschikbaarheid, prestatie, populatie alle vormen Keuzevrijheid Lokale borging Professionaliteit Toegankelijkheid Ruimte Admin lasten Zorgcontinuiteit Geleidelijkheid Innovatie Synergie In samenwerking met Tim Robbe Producten/diensten Hulpmiddelen Begeleiding

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Regionale samenwerking EXPERTGROEP 3D VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten

Regionale samenwerking EXPERTGROEP 3D VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten EXPERTGROEP 3D VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Regionale samenwerking 1 2 Regionale samenwerking 3 VOORWOORD De expertgroep 3D binnen de VPNG, heeft als missie om de project- en

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST INKOOP WMO 2018 EN VERDER BELLINGWEDDE / VLAGTWEDDE 13 JUNI 2017

INFORMATIEBIJEENKOMST INKOOP WMO 2018 EN VERDER BELLINGWEDDE / VLAGTWEDDE 13 JUNI 2017 INFORMATIEBIJEENKOMST INKOOP WMO 2018 EN VERDER BELLINGWEDDE / VLAGTWEDDE 13 JUNI 2017 AGENDA 13.00 UUR OPENINGSWOORD WETHOUDER WIETZE POTZE 13.10 UUR INKOOP MET HET OPEN HUIS MODEL MR. TIM ROBBE 13.30

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Hoe doen ze t in Regio Zuid-Holland Zuid?

Hoe doen ze t in Regio Zuid-Holland Zuid? Hoe doen ze t in Regio Zuid-Holland Zuid? Regio Zuid-Holland Zuid organiseert Jeugdzorg samen December 2014 Ga met elkaar in gesprek en blijf met elkaar in gesprek. Quirien Houweling, projectmanager informatievoorziening

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Resultaten markconsultatie Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Leeswijzer 1. Inleiding 2. Aan te besteden functies in het kader van de Transitie WMO 3. Kaders beleid Achterhoek 4. Schema Inkooptraject 5.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 AGENDA De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Het speelveld De spelers Het spel De spelregels De opgave Inkopen van zorg Enkele modellen Enkele

Nadere informatie

Nieuw samenspel met burgerinitiatieven en right to challenge Langer Thuis 27 mei 2015

Nieuw samenspel met burgerinitiatieven en right to challenge Langer Thuis 27 mei 2015 Nieuw samenspel met burgerinitiatieven en right to challenge Langer Thuis 27 mei 2015 6/3/2015 In deze workshop 1. Burgerinitiatieven in wonen-welzijn-zorg 2. Stellingen; waar staat u voor? 3. Condities

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

OMGAAN MET ALS MEER- SCHALIG- HEID GEMEENTEN OPDRACHT- GEVER ESSAY

OMGAAN MET ALS MEER- SCHALIG- HEID GEMEENTEN OPDRACHT- GEVER ESSAY GEMEENTEN OMGAAN MET ALS MEER- OPDRACHT- SCHALIG- GEVER HEID Straks zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en het welzijn van haar inwoners. Zij moeten dan diensten voor begeleiding,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Concept raadsbesluit

Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 juni 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 juni 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling basistarieven Huishoudelijke hulp/wmo Bijlage(n) : Onderzoek basistarieven

Nadere informatie

Intentienotitie Regionale samenwerking Sociaal Domein 2015 e.v.

Intentienotitie Regionale samenwerking Sociaal Domein 2015 e.v. Intentienotitie Regionale samenwerking Sociaal Domein 2015 e.v. 1. Inleiding In september 2013 hebben de G12 gemeenten in de regio Arnhem een regionale visie op de drie decentralisaties vastgesteld. Dit

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Van beleid naar inkoop over het inkopen van maatschappelijke ondersteuning door de gemeente, bezien vanuit het perspectief van de cliënt

Van beleid naar inkoop over het inkopen van maatschappelijke ondersteuning door de gemeente, bezien vanuit het perspectief van de cliënt Van beleid naar inkoop over het inkopen van maatschappelijke ondersteuning door de gemeente, bezien vanuit het perspectief van de cliënt Inleiding Inkoop Wmo-taken voor Wmo-raden Henk Beltman adviseur

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016 Factsheet Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein maart 2016 Deze factsheet biedt een korte blik op de samenwerkingen die Nederlandse gemeenten aangaan bij de inkoop van zorg en ondersteuning,

Nadere informatie

Risicomanagement binnen de decentralisaties In het sociale domein. Regionale bijeenkomst 2 juli 2014 gemeenteraden BAR gemeenten. Anton van Rosmalen

Risicomanagement binnen de decentralisaties In het sociale domein. Regionale bijeenkomst 2 juli 2014 gemeenteraden BAR gemeenten. Anton van Rosmalen Risicomanagement binnen de decentralisaties In het sociale domein Regionale bijeenkomst 2 juli 2014 gemeenteraden BAR gemeenten Anton van Rosmalen a.vanrosmalen@risicomanagement.nl 06 53 22 88 34 2 juli

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

De 3 decentralisaties. een handreiking voor de 6 Dongemondraden

De 3 decentralisaties. een handreiking voor de 6 Dongemondraden De 3 decentralisaties een handreiking voor de 6 Dongemondraden oktober 2013 Informatiebijeenkomst 2 oktober 2013 Op 2 oktober 2013 was er een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraden van Aalburg, Drimmelen,

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen op basis van de Quick scan aanbestedingsbeleid Gemeente Barneveld

Conclusies en aanbevelingen op basis van de Quick scan aanbestedingsbeleid Gemeente Barneveld + Conclusies en aanbevelingen op basis van de Quick scan aanbestedingsbeleid Gemeente Barneveld mei 2008 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Zes fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Barneveld hebben een

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr:

Raadsvoorstel Zaaknr: Raadsvoorstel Zaaknr: 43.979 Onderwerp: Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg regio Noordoost-Brabant Samenvatting: Door de decentralisatie van de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Informatienota. Inleiding

Informatienota. Inleiding Informatienota Vergadering : Voorstelnummer : Registratienummer : 13.014527 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : KCC 2 Bijlage(n) : B&W-datum/nummer : juli 2013, nummer Commissie/datum : Samenleving,

Nadere informatie

Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W

Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W Prof.dr. Jan Telgen 1, Niels Uenk MSc 2 De Universiteit Twente en het Public Procurement Research Centre 3 (PPRC) hebben de mate van innovatie in recente

Nadere informatie

Inkoop & subsidie 2018

Inkoop & subsidie 2018 Inkoop & subsidie 2018 AGENDA 1.Welkom en korte inleiding door Myra van den Hoed 2. Stand van zaken Inkoop en subsidie 2017 3. Jeugdhulp Transformatie 2018 4. Jeugdhulp Kenmerken Model 2018 5. Jeugdhulp

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

b) En wordt dit inclusieve beleid nog ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voordat de inkoopprocedure van start gaat? Zo ja, wanneer?

b) En wordt dit inclusieve beleid nog ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voordat de inkoopprocedure van start gaat? Zo ja, wanneer? Raadsvergadering d.d. 17 september 2013 Raadsnota nummer: BI.0130049 Onderwerp: Ontwikkelrichting transitie AWBZ-WMO Vragen van fractie: D66 en Onafhankelijke Fractie Nanda en Gerard Oomen Naam raadslid:

Nadere informatie