Gloudemans BETREFFENDE: Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage Heide UITGEBRACHT AAN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gloudemans BETREFFENDE: Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage Heide UITGEBRACHT AAN:"

Transcriptie

1 Gloudemans O BETREFFENDE: Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage eide UITGEBRACT AAN: et college van burgemeester en wethouders der gemeente Postbus GA VALKENSWAARD

2 T/jv/i Gloudemans < > TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDE Ondergetekende: ing. J.P. Vugts, beëdigd rentmeester-taxateur, verbonden aan Gloudemans, gevestigd intham 7c, 5246 AE Rosmalen, Postbus 455, 5240 AL Rosmalen verklaart hiermede, op verzoek van de gemeente, naar beste kennis en wetenschap te hebben geschat, de inbrengwaarde van de gronden ten behoeve van een exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.2 van de Wro t.w. onder de gemeente Exploitatiegebied: et exploitatiegebied omvat de gronden gelegen in het plangebied Lage eide en is globaal gelegen tussen de Mgr. Smetsstraat in het westen, de huidige bebouwde kom in het noorden, het Dommeldal in het oosten en et Broek in het zuiden. Peildatum: De peildatum is de datum die relevant is voor de feitelijke toestand en het tijdstip voor de getaxeerde waarde. De peildatum is november 200.

3 Blad T - / Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage eide. Opdracht De gemeente heeft ondergetekende verzocht een taxatie te verrichten van de inbrengwaarde van de gronden ten behoeve van een exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.3 van de Wro. Deze exploitatieopzet maakt deel uit van het exploitatieplan dat behoort bij het ontwerpbestemmingsplan "Lage eide". 2. Algemeen In hoofdstuk 4 zijn enkele algemene grondslagen voor de taxatie van de inbrengwaarden omschreven. In hoofdstuk 5 is een algemene toelichting op de waardebepaling gegeven. Waar naar de mening van ondergetekende een aanvullende toelichting wenselijk is, is deze bij het betreffende object opgenomen. 3. Korte omschrijving van de percelen in het plangebied In bijlage worden de percelen per eigenaar en grondplannummer kort omschreven. Indien meerdere grondplannummers bij elkaar één onroerende zaak vormen, zijn deze groepsgewijs aangegeven. Overige gegevens 4.. Bodem-en grondwaterverontreinigingen In het kader van de onderhavige taxatie heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem en van het grondwater. In het kader van deze opdracht wordt aangenomen dat de onroerende zaken niet verontreinigd zijn Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten Er is geen kennis genomen van eventuele met de onroerende zaak verbonden lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf, van kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 6 Boek 3 BW en andere akten waarbij vooromschreven rechten werden gevestigd. Naar de mededeling van belanghebbende zijn er in de openbare registers of andere akten geen bepalingen opgenomen die een wezenlijk zware belasting betekenen Fasering et plangebied wordt blijkens de bepalingen in het exploitatieplan gefaseerd uitgevoerd. In het exploitatieplan wordt uitgegaan van de volgende fasering: Fase : Fase 2: Fase 3: De gemeente heeft verklaard dat de hierboven weergegeven fasering 'hard' is. ier zal niet van worden afgeweken. Bovenstaande fasering en bijbehorende faseringskaart zullen onderdeel uitmaken van het exploitatieplan. Een kaart met daarop aangegeven de fasering is bijgevoegd als bijlage 3.

4 Blad T -/ Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage eide WAARDEBEPALING ieronder wordt een toelichting op de uitgangspunten gegeven die zijn gehanteerd voor het vaststellen van de inbrengwaarde van de gronden. 5.. Toelichting op raming van de inbrengwaarde van de grond 5... Wettelijk kader Volgens artikel 6.3 van de Wro moet in de exploitatieopzet voor zover nodig een raming van de inbrengwaarde van de gronden worden gemaakt. Deze inbrengwaarden worden beschouwd als kosten in verband met de exploitatie van die gronden. Volgens het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) worden tot de kosten, die redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de inbrengwaarde van de gronden, gerekend de ramingen van: de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt; de kosten voor het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkte en zakelijke lasten; de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kavels en leidingdingen in het exploitatiegebied (deze kosten zijn vooralsnog niet in de inbrengwaarde verrekend). In de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel wordt aangegeven dat de inbrengwaarde gebaseerd dient te worden op de verkeerswaarde van de grond. ierbij zijn net als bij de Wet voorkeursrecht gemeenten, artikel 40b tot en met 40f van de Onteigeningswet van toepassing verklaard. Bij percelen die onteigend zijn, waarvoor een onteigeningsbesluit is genomen of die op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is de inbrengwaarde gelijk aan de schadeloosstelling ingevolge de Onteigeningswet Uitgangspunten taxatie inbrengwaarden. De inbreng van de gemeentelijke openbare gronden die in de nieuwe bestemming openbaar blijven, zijn niet te onteigenen en vallen dus niet in het complex. Derhalve zijn deze op,00 gewaardeerd. Voor de wegen/openbaar groen die in de toekomst komen te vervallen en dus onderdeel gaan vormen van het complex, zou een hogere inbrengwaarde gehanteerd kunnen worden. Op basis van de thans beschikbare kaarten lijkt het dat de bestaande wegen gehandhaafd blijven. 2. Er heeft uitsluitend een gevel-/zichttaxatie plaatsgevonden. De objecten zijn niet bezocht en er is geen contact met de eigenaren geweest. Derhalve kan het blijken dat gehanteerde uitgangspunten met betrekking tot bijvoorbeeld aantal en oppervlakten van gebouwen, de vraag of wel of niet gereconstrueerd dient te worden, de vraag of wel of geen sprake is van pacht/huur etcetera, ertoe leiden dat de raming aangepast moet worden. 3. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar eventueel aanwezige hindercirkels veroorzaakt door omliggende bedrijven. 4. Eventuele quota, productierechten of toeslagrechten zijn niet in de taxatie meegenomen.

5 Blad T - / Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage eide De onbebouwde gronden binnen het plangebied zijn gewaardeerd als ruwe bouwgrond. ierbij is rekening gehouden met de fasering als genoemd onder 4.3. In voorkomende gevallen is rekening gehouden met een voorstrook. Dit is slechts toegepast bij bestaande wegen, voorzien van ondergrondse infrastructuur, waar blijkens het verkavelingsplan aan gebouwd zal gaan worden Inbrengwaarde In bijlage 2 is de inbrengwaarde van de in hoofdstuk 3 genoemde percelen opgenomen. De totale inbrengwaarde voor de gronden, gelegen binnen het exploitatiegebied, bedraagt ,00, afgerond ,00. Aldus gedaan ter plaatse in de maand november 200. de taxateur et taxatierapport mag alleen worden toegepast door de opdrachtgever voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Bijlagen:. omschrijving per object 2. berekening inbrengwaarde 3. kaart fasering

6 BIJLAGE

7 T - BIJLAGE Omschrijving per object.. Kadastraal perceel: Gemeente, sectie G nummer Eigenaar: J4deel: Mevrouw A.C. Boogers Monseigneur Smetsstraat AB VALKENSWAARD / 2 deel: De heer W.P..C. Senders Monseigneur Smetsstraat AB VALKENSWAARD..2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren G ha ha..3. Omschrijving et te taxeren object betreft tuin en erf bij de woning Monseigneur Smetsstraat Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als tuin en erf...5. Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan het huidige gebruik en de huidige bestemming wonen...6. Foto

8 Blad 2^.2. Kadastraal perceel: Gemeente, sectie G nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD.2.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren G ha ha.2.3. Omschrijving et te taxeren object betreft een paardenweide en groenstrook Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als paardenweide Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging naast en achter bestaande bebouwing en de huidige bestemmingen wonen Foto's

9 Blad^.3. Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaar: De heer J.P. oubraken Venbergseweg TJ VALKENSWAARD.3.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren ha geheel.3.3. Omschrijving et te taxeren object betreft landbouwgrond, nabij de Venbergseweg Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt grotendeels gebruikt door de eigenaar als groen, lijk als grasland Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen Foto *

10 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaar: De heer P.C. de Louw Monseigneur Smetsstraat AB VALKENSWAARD.4.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren ha geheel.4.3. Omschrijving et te taxeren object betreft landbouwgrond, nabij de Monseigneur Smetsstraat Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als grasland Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen.

11 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaar: De heer P.C. de Louw Monseigneur Smetsstraat EP VALKENSWAARD.5.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren ha ha.5.3. Omschrijving et te taxeren object betreft een vrijstaande woning met ondergrond waarop tevens een paardenweide, gelegen aan de Monseigneur Smetsstraat. De vrijstaande woning met ondergrond is buiten de waardering gelaten. Dit is buiten het exploitatieplan gelaten Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt door de eigenaar als woning met tuin, erf en grasland Bestemming van de onroerende zaak De betreffende onroerende zaak valt binnen het bestemmingsplan "-Zuid" en heeft de bestemmingen "gemengd, uit te werken", "groene overgangszone" en "zone woon-werk", met de aanduiding "beschermingszone natte natuurparel" Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen Foto's

12 Blad T -Bijlage /jv/i.6. Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD.6.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren ha geheel.6.3. Omschrijving et te taxeren object betreft landbouwgrond, gelegen aan de Pastoor Bolsiusstraat Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt door als grasland Toelichting raming schadeloosstelling. et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen Foto

13 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD.7.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie Nummer grootte te taxeren ha geheel.7.3. Omschrijving et te taxeren object betreft landbouwgrond, gelegen aan de Pastoor Bolsiusstraat Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als grasland Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen Foto

14 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaar: De heer M. Coppens Carolusdreef BE VALKENSWAARD.8.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren ha ha.8.3. Omschrijving Dit perceel is overgegaan in de percelen sectie nummers 93, 94 en 95. De eigenaar is ongewijzigd gebleven. et te taxeren betreft een onbebouwde grond, in gebruik als weide Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als grasland Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen.

15 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaar: /3 deel: De heer J.G.A.M. Baken Wilhelminapark JG VALKENSWAARD /3 deel: Mevrouw J.P.M. Baken Vierlanderhof 555 XK VALKENSWAARD /3 deel: Mevrouw A.G.P.M. Baken Denariehof XM VALKENSWAARD.9.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren ha geheel.9.3. Omschrijving et te taxeren object betreft landbouwgrond, gelegen aan de Venbergseweg Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als grasland Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen Foto

16 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaar: Belast met gebruik en bewoning: De heer P.C de Louw Monseigneur Smetsstraat AB VALKENSWAARD Onbekend aandeel in gebruik en bewoning: Mevrouw B. van den euvel Groenstraat AV VALKENSWAARD Onbekend aandeel in gebruik en bewoning: De heer M. de Louw Groenstraat AV VALKENSWAARD.0.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer 45 grootte te taxeren ha geheel.0.3. Omschrijving et te taxeren object betreft landbouwgrond, gelegen aan de Venbergseweg Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak is in gebruik voor akkerbouw Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen Foto's

17 Blad... Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaar: Belast met gebruik en bewoning: De heer P.C de Louw Monseigneur Smetsstraat AB VALKENSWAARD Onbekend aandeel in gebruik en bewoning: Mevrouw B. van den euvel Groenstraat AV VALKENSWAARD Onbekend aandeel in gebruik en bewoning: De heer M. de Louw Groenstraat AV VALKENSWAARD..2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren ha geheel..3. Omschrijving et te taxeren object betreft landbouwgrond, gelegen aan de Venbergseweg...4. Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak is in gebruik als grasland...5. Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen...6. Foto

18 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD.2.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren ha geheel.2.3. Omschrijving et te taxeren object betreft landbouwgrond, gelegen aan de Venbergseweg Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt voor akkerbouw Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen Foto's

19 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaar:!4 deel: Mevrouw D.M.J.P. Caris Maetsuykerstraat 384 RX AMERSFOORT /4 deel: Mevrouw C.J.C.M.M. Caris Rietveld 7 26 LK DELFT.3.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren ha geheel.3.3. Omschrijving et te taxeren van het object betreft landbouwgrond, gelegen aan et Broek Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als grasland Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen Foto r

20 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD.4.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren ha geheel.4.3. Omschrijving et te taxeren object betreft landbouwgrond, gelegen aan et Broek Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als grasland en volkstuin Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen Foto

21 Blad T -Bijlage /jv/i.5. Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaar: De heer M.. Ketelaars Monseigneur Smetsstraat AB VALKENSWAARD.5.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren ha ha.5.3. Omschrijving et te taxeren object betreft tuin en erf, behorend bij het woonhuis met bijgebouwen, gelegen aan de Monseigneur Smetsstraat Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt door de eigenaar als tuin en erf Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan het huidige gebruik in combinatie met de bestemming woongebied Foto

22 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaar: De heer G..C. Caris Monseigneur Smetsstraat AB VALKENSWAARD.6.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren ha ha.6.3. Omschrijving et te taxeren object betreft tuin en erf bij de woning Monseigneur Smetsstraat Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als tuin en erf Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan het huidige gebruik en de huidige bestemming Wonen Foto

23 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer 83 (inmiddels sectie nummer 92).7.. Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD.7.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren voorheen ha geheel thans Omschrijving. De betreffende onroerende is inmiddels vernummerd tot sectie nummer 92. et betreft erf en tuin behorende bij de langgevelboerderij aan de Monseigneur Smetsstraat Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als tuin, erf en grasland Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan het huidige gebruik en de huidige bestemming wonen.

24 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD.8.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer grootte te taxeren ha geheel.8.3. Omschrijving et te taxeren object betreft een woonhuis met tuin en erf, plaatselijk bekend als Venbergseweg Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als woonhuis Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan het huidige gebruik en de huidige bestemming wonen Foto

25 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaar: De heer J.P. oubraken Venbergseweg TJ VALKENSWAARD.9.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente sectie nummer grootte te taxeren ha geheel.9.3. Omschrijving et te taxeren object betreft tuin en erf, behorende bij de woning Venbergseweg 20/20A Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als tuin en erf Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan het huidige gebruik in combinatie met de toekomstige bestemming Wonen Foto

26 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaar: De heer P.C. Schutjes Pastoor Bolsiusstraat AA VALKENSWAARD Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer grootte te taxeren ha ha Omschrijving et te taxeren object betreft tuin en erf bij de woning Pastoor Bolsiusstraat Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als tuin en erf Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan het huidige gebruik en de huidige bestemming Wonen Foto's

27 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD.2.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer grootte te taxeren ha geheel.2.3. Omschrijving et te taxeren object betreft een woonhuis met ondergrond en erf, plaatselijk bekend als Venbergseweg Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt ten behoeve van wonen Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de bestemming en het gebruik als woonhuis Foto's

28 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaar: De heer M. Coppens Carolusdreef BE VALKENSWAARD Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer 93 grootte ha te taxeren geheel Omschrijving et te taxeren object betreft een perceel weiland Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als grasland Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen.

29 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaar: De heer M. Coppens Carolusdreef BE VALKENSWAARD Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer grootte te taxeren ha geheel Omschrijving et te taxeren object betreft een perceel weiland Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als grasland Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen.

30 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer grootte te taxeren ha ha Omschrijving et te taxeren object betreft een van een bestaande openbare weg, plaatselijk bekend als Venbergseweg Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als openbare weg Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren is gewaardeerd op,00 de massa.

31 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer grootte te taxeren ha geheel Omschrijving et te taxeren object betreft een bosschage op de hoek van de Monseigneur Smetsstraat en de Pastoor Bolsiusstraat Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als bosje Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen.

32 Blad T -Bijlage /jv/i.26. Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer grootte te taxeren ha geheel Omschrijving et te taxeren object betrefteen bestaande openbare weg, plaatselijk bekend als Pastoor Bolsiusstraat Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als openbare weg Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren is gewaardeerd op,00 de massa.

33 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer 43 grootte te taxeren ha geheel Omschrijving et te taxeren object betreft een perceel weiland Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als grasland Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen.

34 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer grootte te taxeren ha geheel Omschrijving et te taxeren object betreft een perceel akkerland Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als bouwland Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen.

35 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer grootte te taxeren ha geheel Omschrijving et te taxeren object betreft een bestaande openbare weg, plaatselijk bekend als et Broek Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als weg Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren is gewaardeerd op,00 de massa.

36 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer grootte te taxeren ha geheel Omschrijving et te taxeren object betreft een perceel weiland Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als grasland Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen.

37 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD.3.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer grootte te taxeren ha geheel.3.3. Omschrijving et te taxeren object betreft een perceel bos Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als bos Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen.

38 Blad T -Bijlage /jv/i.32. Kadastraal perceel: Gemeente, sectie nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer grootte te taxeren ha geheel Omschrijving et te taxeren object betreft een perceel weiland Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt gebruikt als grasland Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen.

39 Blad Kadastraal perceel: Gemeente, sectie G nummer Eigenaresse: Gemeente De ofnar DA VALKENSWAARD Kadastrale aanduiding van de onroerende zaak binnen het plangebied gemeente Sectie nummer grootte te taxeren G ha ha Omschrijving et te taxeren object betreft lijk openbare weg, lijk weiland Gebruik van de onroerende zaak De onroerende zaak wordt lijk gebruikt als openbare weg, lijk als grasland Toelichting raming schadeloosstelling et te taxeren ontleent voor wat betreft het weiland zijn hoogste waarde aan de ligging binnen het complex met de toekomstige bestemming Wonen. Voor wat betreft het openbare weg is de onroerende zaak gewaardeerd op,00 de massa.

40 BIJLAGE 2

41 Kad. gem. Sectie G G G G Nummer 472 ged ged. 29 ged ged ged BlacM T7x/jv Opp. kadastraal onbekend Prijs / m 2 in Fase ? Waardering in

42 BIJLAGE 3

J.A.. Roetert, rentmeester NVR, Register-Taxateur en makelaar in onroerende

J.A.. Roetert, rentmeester NVR, Register-Taxateur en makelaar in onroerende ans Roetert Taxatie- en Adviesburo Onroerende Zaken BV I-R Opdrachtgever: VERKLARIN Stelling 4 487 Etten-Leur Telefoon (076) 5 95 Fax (076) 8 5 E-mail: hronteig@wxs.nl R Breda nr. 007548 datum betreft

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. Ondergetekenden:

TAXATIERAPPORT. Ondergetekenden: 1371.119-T1d1/gbr/a 1371.119-T1d1 Boxtel TAXATIERAPPORT Ondergetekenden: ing. J.P.A.M. Broekmans RT, taxateur en mr. G.F.M. Bakkers, jurist bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht, verbonden aan Gloudemans,

Nadere informatie

DESKUNDIGENADVIES. Ondergetekende:

DESKUNDIGENADVIES. Ondergetekende: 1380.64-D3/gbr/i DESKUNDIGENADVIES Ondergetekende: ing. J.P.A.M. Broekmans RT RMT, registermakelaar-taxateur, verbonden aan Gloudemans, gevestigd Hintham 117c, 5246 AE Rosmalen, Postbus 455, 5240 AL Rosmalen

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. Landschapsinvesteringsregeling voor de locatie aan de Provincialeweg 5-7 te Westerhoven

TAXATIERAPPORT. Landschapsinvesteringsregeling voor de locatie aan de Provincialeweg 5-7 te Westerhoven TAXATIERAPPORT Landschapsinvesteringsregeling voor de locatie aan de Provincialeweg 5-7 te Westerhoven Opdrachtgever De heer W.H.G. van Beek Provincialeweg 7 5563 AG WESTERHOVEN T 040 202 14 46 ZLTO Vastgoed

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDEN. OFFEM-ZUID te NOORDWIJK

TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDEN. OFFEM-ZUID te NOORDWIJK TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDEN OFFEM-ZUID te NOORDWIJK Auteur Wout Ritsema, Reinoud Haaijer Datum 8 februari 2013 Versie 1 Status Definitief van Heijst & partners Koestraat 10 Televisieweg 2 E info@heijstenpartners.nl

Nadere informatie

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Het ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen heeft in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke procedure volgens de Wet

Nadere informatie

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van:

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Taxatierapport Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Object: te Moerdijk AKKOORD BURGEMEESTER: DATUM: Pagina 1 van 21 INHOUDSOPGAVE 1 OPDRACHT...

Nadere informatie

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Taxatierapport Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Tiede de Boer Heemstede, januari 2013 2 Inhoudsopgave Opdracht... 3 Kadastrale gegevens... 4 Bestemmingsplan... 5 Omschrijving... 6 Milieugegevens

Nadere informatie

26-3-2013 TAXATIERAPPORT. Ondergetekende:

26-3-2013 TAXATIERAPPORT. Ondergetekende: 1168.11-T1/fs/a 1168.11- Lansingerland 26-3-2013 TAXATIERAPPORT Ondergetekende: ir. F.C.L.G. Schavemaker, taxateur, verbonden aan Gloudemans, gevestigd Hintham 117c, 5246 AE Rosmalen, Postbus 455, 5240

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV Opdrachtgever: De heer J.A.P. Lavrijsen t Holland 1 5541 PK REUSEL ZLTO Vastgoed ing. J.M.J.M. van den Heuvel Register Makelaar - taxateur o.z. (RMT / RT) Kantoor

Nadere informatie

T A X A T I E R A P P O R T

T A X A T I E R A P P O R T T A X A T I E R A P P O R T Taxatie van een object aan de Maliskampsestraat 61 te Rosmalen Eigenaar Opdrachtgever Maliskamp Holding BV Maliskampsestraat 61 5248 NR ROSMALEN Gemeente s-hertogenbosch Rapportnummer

Nadere informatie

VERHAGEN ADVIES. t2lebruari2ol4 ADVISEURS ONROERENDE ZAKEN TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDEN P1ANGEBI ED DE BLAUWE ZOOM TE HARDI NXVELD-G I ESSEN DAM

VERHAGEN ADVIES. t2lebruari2ol4 ADVISEURS ONROERENDE ZAKEN TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDEN P1ANGEBI ED DE BLAUWE ZOOM TE HARDI NXVELD-G I ESSEN DAM VERHAGEN ADVIES ADVISEURS ONROERENDE ZAKEN TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDEN P1ANGEBI ED DE BLAUWE ZOOM TE HARDI NXVELD-G I ESSEN DAM t2lebruari2ol4 dossienrummer 7I76 Pagina I van 5 VERHAGEN ADVIES ADVISEURS

Nadere informatie

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Aanleiding voor de actualisatie van het globaal exploitatieplan 2. Plangebied en ruimtegebruik 3. Kosten exploitatiegebied

Nadere informatie

Agrarische kavels te koop. in de. gemeente Harderwijk

Agrarische kavels te koop. in de. gemeente Harderwijk Agrarische kavels te koop in de gemeente Harderwijk Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Kadastrale gegevens... 4 3. Bestemming... 4 4. Omschrijving van de koop... 5 Koop 1... 5 Koop 2... 6 Koop 3... 7 Koop 4...

Nadere informatie

Leidraad inbrengwaarde

Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde drs. ing. F.H. de Bruijne RT ir. ing. T.A. te Winkel RT ISBN: 978-90-78066-47-7 NUR 820-823 2010, Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

RENTMEESTERSKANTOOR BV TE KOOP PERCELEN GROND TE OUD-BEIJERLAND

RENTMEESTERSKANTOOR BV TE KOOP PERCELEN GROND TE OUD-BEIJERLAND RENTMEESTERSKANTOOR BV Kerkstraat 54 3291 AM Strijen Tel. 078 674 94 94 Fax 078 674 94 00 info@overwater.nl www.overwater.nl TE KOOP PERCELEN GROND TE OUD-BEIJERLAND Overwater Rentmeesterskantoor biedt

Nadere informatie

NVR. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw M.D.L. Ensing Postbus 352 2100 AJ Heemstede 15 JAN. 2015. 15 januari 2015 Gem. Heemstede

NVR. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw M.D.L. Ensing Postbus 352 2100 AJ Heemstede 15 JAN. 2015. 15 januari 2015 Gem. Heemstede rentmeesterskantoor Reinders Yolmer Postbus 210 2ioo AE Heemstede Heemsteedse Dreef 164 2102 ks Heemstede Telefoon: 023-5267038 Mobiel: 06-51836092 E-mail: p.f0lmer@xs4all.nl ABN-AMRO 54.40.13.697 / NL87ABNA0544013697

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. Betreffende de inbrengwaarden in het kader van Afdeling 6.4 (Grondexploitatie) van de Wet ruimtelijke ordening.

TAXATIERAPPORT. Betreffende de inbrengwaarden in het kader van Afdeling 6.4 (Grondexploitatie) van de Wet ruimtelijke ordening. TAXATIERAPPORT Betreffende de inbrengwaarden in het kader van Afdeling 6.4 (Grondexploitatie) van de Wet ruimtelijke ordening Oost (Fase 1) In opdracht van: Gemeente Almelo Postbus 5100 7600 GC te Almelo

Nadere informatie

Taxatierapport Van de inbrengwaarden van gronden gelegen in exploitatieplan "De Volgerlanden-Oost' Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Taxatierapport Van de inbrengwaarden van gronden gelegen in exploitatieplan De Volgerlanden-Oost' Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Taxatierapport Van de inbrengwaarden van gronden gelegen in exploitatieplan "De VolgerlandenOost' Gemeente HendrikIdoAmbacht projectnr. 0093985.00 revisie 28 januari 2011 auteur F.L. Frerichs Opdrachtgever

Nadere informatie

Tegemoetkoming in planschade 2014

Tegemoetkoming in planschade 2014 Tegemoetkoming in planschade 2014 Achtergrond informatie De Wet ruimtelijke ordening stelt in artikel 6.1 dat belanghebbenden die schade hebben geleden door een ruimtelijk besluit in aanmerking kunnen

Nadere informatie

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Keizersdijk 2

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Keizersdijk 2 Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Crijns Rentmeesters B.V. namens mevrouw Van Bussel-Drieshen voor de splitsing van

Nadere informatie

WAARDERING PER BESTEMMING. Bepaling "normwaarden" ten behoeve van nieuwe bestemmingen in het buitengebied Rijssen-Holten

WAARDERING PER BESTEMMING. Bepaling normwaarden ten behoeve van nieuwe bestemmingen in het buitengebied Rijssen-Holten WAARDERING PER BESTEMMING Bepaling "normwaarden" ten behoeve van nieuwe bestemmingen in het buitengebied Rijssen-Holten Uitgebracht aan: Gemeente Rijssen-Holten, Mevrouw W. Weis en mevrouw A. Brinkhuis

Nadere informatie

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Stationsstraat 19, WOZDORP Opdrachtgever : Gemeente Vaardig Inzake : Vaststelling van de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2003 overeenkomstig

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. Inbrengwaarde exploitatieplan Drechthoek II Leimuiden. Veenendaal, oktober 2012

TAXATIERAPPORT. Inbrengwaarde exploitatieplan Drechthoek II Leimuiden. Veenendaal, oktober 2012 TAXATIERAPPORT Inbrengwaarde exploitatieplan Drechthoek II Leimuiden Veenendaal, oktober 2012 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS BV - WILTONSTRAAT 38 - POSTBUS 314-3900 AH VEENENDAAL T 0318 582150 - F 0318

Nadere informatie

Exploitatieplan Middenboulevard

Exploitatieplan Middenboulevard Exploitatieplan Middenboulevard Badhuisplein Definitief Gemeente Zandvoort Postbus 2 2040 AA ZANDVOORT Grontmij Nederland B.V. Assen, 6 november 2009 Verantwoording Titel : Exploitatieplan Middenboulevard

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. Betreffende de inbrengwaarden in het kader van Afdeling 6.4 (Grondexploitatie) van de Wet ruimtelijke ordening

TAXATIERAPPORT. Betreffende de inbrengwaarden in het kader van Afdeling 6.4 (Grondexploitatie) van de Wet ruimtelijke ordening TAXATIERAPPORT Betreffende de inbrengwaarden in het kader van Afdeling 6.4 (Grondexploitatie) van de Wet ruimtelijke ordening inzake het project Sweensstraat-West te Loon op Zand In opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING.

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. KEUZEBLOK INVULBLOK MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. Partij 1, hierna aangeduid als grondeigenaar Partij

Nadere informatie

RISICOTOETS PLANSCHADE

RISICOTOETS PLANSCHADE RISICOTOETS PLANSCHADE met betrekking tot de vestiging van Iriszorg op de locatie Gondel 3611 te Lelystad. CONCLUSIE Het planschaderisico taxeren wij op: 16.000,--. Opdracht: 3232360 Datum: mei 2012 Adviseur:

Nadere informatie

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager.

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Klager wil een naast zijn woning gelegen strook grond aankopen. Hij bereikt met de eigenaar overeenstemming voor een koopsom van 17.000.

Nadere informatie

Leidraad inbrengwaarde (2 e druk) drs. ing. F.H. de Bruijne MRICS RTsv ir. ing. T.A. te Winkel MRICS RTsv RMT

Leidraad inbrengwaarde (2 e druk) drs. ing. F.H. de Bruijne MRICS RTsv ir. ing. T.A. te Winkel MRICS RTsv RMT Leidraad inbrengwaarde (2 e druk) drs. ing. F.H. de Bruijne MRICS RTsv ir. ing. T.A. te Winkel MRICS RTsv RMT ISBN: 978-90-78066-96-5 NUR 820-823 2015, Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDEN Exploitatieplan "De Vijfde Hoek", Deventer, zesde herziening 12 JULI 2016

TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDEN Exploitatieplan De Vijfde Hoek, Deventer, zesde herziening 12 JULI 2016 TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDEN Exploitatieplan "De Vijfde Hoek", Deventer, zesde herziening 12 JULI 2016 TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDEN Contactpersoon DHR. ING. RENÉ TIMMER RT Taxateur MRICS Arcadis Nederland

Nadere informatie

T A X A T I E R A P P O R T

T A X A T I E R A P P O R T T A X A T I E R A P P O R T INZAKE INBRENGWAARDE HONDERDLAND TE MAASDIJK (Gemeente Westland) Van Ruijven Makelaardij Kijckerweg 55 2678 AB De Lier Tel. 0174 515254 Email: info@vanruijvenmakelaardij.nl

Nadere informatie

Taxatierapport; Perceel Haaren E 2856. Gemeente Haaren

Taxatierapport; Perceel Haaren E 2856. Gemeente Haaren Taxatie JOS Claass Rtmeester R«J\NVR Taxatierapport; Perceel Haar E 2856 Gemete Haar Jos Claass Taxatie Rtmeester Rm i\ NVR 1 Opdrachtgever: Gemete Haar Postbus 44 5076 ZG Haar Contactpersoon: Dhr. C.

Nadere informatie

Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening

Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening pagina 1 van 5 Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening 1. Aanleiding Op 18 juni 2013 is het Exploitatieplan Centrum Vlijmen, gemeente Heusden door de gemeenteraad vastgesteld.

Nadere informatie

Toelichting en (technische) informatie horecakavel Heeswijkse Plas Cuijk

Toelichting en (technische) informatie horecakavel Heeswijkse Plas Cuijk Toelichting en (technische) informatie horecakavel Heeswijkse Plas Cuijk Ligging van de onroerende zaak De onroerende zaak is gelegen aan de noordoever van de Heeswijkse Plas te Cuijk. De onroerende zaak

Nadere informatie

TE KOOP. Zeer ruime woningbouwkavel. Dijkstraat 63 te Asten Vraagprijs: 330.000,= v.o.n.

TE KOOP. Zeer ruime woningbouwkavel. Dijkstraat 63 te Asten Vraagprijs: 330.000,= v.o.n. TE KOOP Zeer ruime woningbouwkavel Dijkstraat 63 te Asten Vraagprijs: 330.000,= v.o.n. Korte omschrijving object Type Inhoud Aan- en bijgebouwen Perceeloppervlakte Ligging Contactpersoon : bouwkavel voor

Nadere informatie

perceel cultuurgrond gelegen aan de Achterstraat te Nistelrode groot ha ( m 2 )

perceel cultuurgrond gelegen aan de Achterstraat te Nistelrode groot ha ( m 2 ) perceel cultuurgrond gelegen aan de Achterstraat te Nistelrode groot 1.48.20 ha (14.820 m 2 ) 1. Algemene beschrijving Het perceel ligt in het agrarische buitengebied van Nistelrode, ongeveer 200 meter

Nadere informatie

exploitatieplan 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG'

exploitatieplan 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG' 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG' 4e herziening '1e Melmseweg' (ontwerp) Inhoudsopgave Exploitatieplan 1e Melmseweg 3 Hoofdstuk 1 3 Inleiding Hoofdstuk 2 Deel A Omschrijving exploitatiegebied

Nadere informatie

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM. Bestemmingsplan. Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM. Bestemmingsplan. Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bestemmingsplan Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. DOEL EN OPZET BESTEMMINGSPLAN... 3 1.1 AANLEIDING EN DOEL... 3 1.2 LIGGING EN BEGRENZING

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0015 Rv. nr.: 10.0015 B&W-besluit d.d.: 2-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0140 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Aanwijzing percelen Stationsweg 36 tot en met 46 en Stationsplein 24 in

Nadere informatie

Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel

Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel Te koop aangeboden: Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel Korte omschrijving: Het betreft een perceel goede kwaliteit agrarische cultuurgrond, gelegen aan de noordzijde

Nadere informatie

Project: Veldzicht Noord, fase 4. Onroerende zaak: Fokko Kortlanglaan 158

Project: Veldzicht Noord, fase 4. Onroerende zaak: Fokko Kortlanglaan 158 TAXATIERAPPORT Project: Veldzicht Noord, fase 4 Onroerende zaak: Fokko Kortlanglaan 158 Eigenaren: Opdrachtgever: mevrouw F. Bruining-Winterink Gemeente Ermelo Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Pagina

Nadere informatie

Verkoop bij inschrijving cultuurgrond

Verkoop bij inschrijving cultuurgrond Deldenerstraat 61 Postbus 1271 7550 BG Hengelo Tel: 085-273 28 00 info@kromhofpullen.nl www.kromhofpullen.nl Verkoop bij inschrijving cultuurgrond Nabij de Veenelanden te Almelo worden diverse kavels cultuurgrond

Nadere informatie

Exploitatieplan Lage Heide Wonen

Exploitatieplan Lage Heide Wonen Exploitatieplan Lage Heide Wonen 1 e herziening Gemeente Valkenswaard oktober 2013 Exploitatieplan Lage Heide Wonen 1 e herziening dossier : C3113-002-001 registratienummer : versie : 6 Gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

BROCHURE Bouwkavels Schaiksedijk 3 (Riethoven)

BROCHURE Bouwkavels Schaiksedijk 3 (Riethoven) BROCHURE Bouwkavels Schaiksedijk 3 (Riethoven) Van der Heijden Rentmeesters Ing. J.P.M. van der Heijden Rentmeester NVR Register Taxateur LV, BV Gerechtelijk Deskundige LRGD Ing. A.C.J. van Oers Rentmeester

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. Inbrengwaarde exploitatieplan Broeklanden Fase II te Elburg

TAXATIERAPPORT. Inbrengwaarde exploitatieplan Broeklanden Fase II te Elburg TAXATIERAPPORT Inbrengwaarde exploitatieplan Broeklanden Fase II te Elburg KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS BV - WILTONSTRAAT 38 - POSTBUS 314-3900 AH VEENENDAAL T 0318 582150 - F 0318 582151 - E INFO@KENDES.NL

Nadere informatie

executoriale verkoop

executoriale verkoop executoriale verkoop AMBACHTSWEG 13 (3161 GL) RHOON T 010-424 88 88 F 010-424 88 89 E: info@ooms.com www.ooms.com Algemeen De volle eigendom omvattende het bedrijfsgebouw met ondergrond, erf en verder

Nadere informatie

ONTWIKKELLOCATIE MET 3 BOUWKAVELS HEIKANTSEWEG NABIJ 4 TE WEHL EN CULTUURGROND

ONTWIKKELLOCATIE MET 3 BOUWKAVELS HEIKANTSEWEG NABIJ 4 TE WEHL EN CULTUURGROND OPENBARE EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W. Op dinsdag 19 november 2013 (bij inzet en afslag in één zitting) in Hotel Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, (6816 VD) Arnhem t.o.v. een van de

Nadere informatie

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Landelijk Vastgoed

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Landelijk Vastgoed TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS Landelijk Vastgoed Opzet van de praktijktoets De praktijktoets LV bestaat uit twee onderdelen: 1. Het maken van een volledig taxatierapport, met daarin de berekening

Nadere informatie

TE KOOP. Plaats: Luyksgestel. Adres: Sengelsbroeksestraat ,= v.o.n. Bouw uw droomhuis op een uitstekende locatie

TE KOOP. Plaats: Luyksgestel. Adres: Sengelsbroeksestraat ,= v.o.n. Bouw uw droomhuis op een uitstekende locatie TE KOOP Plaats: Luyksgestel Adres: Sengelsbroeksestraat Prijs: 210.000,= v.o.n. Bouw uw droomhuis op een uitstekende locatie Ligging Op een landelijke locatie in de gemeente Bergeijk (kerkdorp Luyksgestel)

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1

Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1 Stempel datum ontvangst Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1 In te vullen door medewerker gemeente Eindhoven Dossiernummer Behandelaar De Wet

Nadere informatie

GEEN KIJKDAGEN. ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM

GEEN KIJKDAGEN. ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM GEEN KIJKDAGEN ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Maaskade 113 Postbus 24040

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT UITGIFTEPRIJZEN EN INBRENGWAARDEN WINDTURBINES KLOOSTERLANDEN te DEVENTER

TAXATIERAPPORT UITGIFTEPRIJZEN EN INBRENGWAARDEN WINDTURBINES KLOOSTERLANDEN te DEVENTER TAXATIERAPPORT UITGIFTEPRIJZEN EN INBRENGWAARDEN WINDTURBINES KLOOSTERLANDEN te DEVENTER Auteur Reinoud Haaijer Datum 18 september 2012 Versie 1 Status Definitief van Heijst & partners Koestraat 10 Televisieweg

Nadere informatie

Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie.

Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie. Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie. Beklaagde heeft in het kader van de financiering en verkrijging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor een koper

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan West I en II. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608

Zienswijzennota. Bestemmingsplan West I en II. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608 Zienswijzennota Bestemmingsplan West I en II Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Status zienswijzennota 1.2 Procedure bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan Hooghkamer 2011, 1 e herziening

Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan Hooghkamer 2011, 1 e herziening Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan Hooghkamer 2011, 1 e herziening Versie: 16 januari 2014 Opsteller: Afdeling Ruimte Overzicht aanpassingen bestemmingsplan en exploitatieplan

Nadere informatie

Voorstel. (2003) nummer 103

Voorstel. (2003) nummer 103 Betreft: nazending agendapunt 10 van de raad van 27 maart 2003 Voorstel (2003) nummer 103 Voorstel tot het vaststellen van het onteigeningsplan Centrum ten behoeve van de realisering van de herontwikkeling

Nadere informatie

Haneveldsweg 2 BELTRUM

Haneveldsweg 2 BELTRUM Haneveldsweg 2 BELTRUM Omschrijving In het buitengebied ten zuiden van Beltrum, doch met uitzicht op het dorp, bieden wij u een bouwkavel aan ter grootte van 1.800 m². De bouwkavel mag bebouwd worden met

Nadere informatie

TE KOOP. : door middel van gevelkachels, warm water door middel van een boiler Voorzieningen

TE KOOP. : door middel van gevelkachels, warm water door middel van een boiler Voorzieningen TE KOOP Plaats: Bergeijk Adres: Borkelsedijk 19 Vraagprijs: 265.000,= k.k. Bouwkavel! Vrijstaande houten bungalow met houten bijgebouw gelegen op een riant perceel van 1.390 m². Het geheel verkeert in

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. Project: Veldzicht Noord, fase 4. Onroerende zaak: Fokko Kortlanglaan 160. de heer en mevrouw de With. Taxatie de With oktober 2016

TAXATIERAPPORT. Project: Veldzicht Noord, fase 4. Onroerende zaak: Fokko Kortlanglaan 160. de heer en mevrouw de With. Taxatie de With oktober 2016 TAXATIERAPPORT Project: Veldzicht Noord, fase 4 Onroerende zaak: Fokko Kortlanglaan 160 Eigenaren: Opdrachtgever: de heer en mevrouw de With Gemeente Ermelo Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Pagina 1 van

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- Verkoopbrochure

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229

ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229 ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229 Instantie Datum uitspraak 11-12-2007 Datum publicatie 07-01-2008 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer AWB 06/2511, AWB 06/2530 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende die schade heeft geleden onder bepaalde

Nadere informatie

/'/? Doorkiesnummer (0475) Faxnummer (0475)

/'/? Doorkiesnummer (0475) Faxnummer (0475) INGEKOMEN lerneente Valkenswaard j 1 3 FEB 2013 AANGETEKEND Gemeente Valkenswaard gemeenteraad. ( fööitj De Hofnar 15 5554 DA VALKENSWAARD /'/?,Nf.:., ~W am: Q 0 r i lollllc±usjj-j Secr.: Goed voor elkaar

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen nabij de Krakkedel te Doornenburg gezamenlijk groot 4.21.20 ha 1. Algemene beschrijving De onroerende zaak betreft een goed gevormde kavel cultuurgrond, gelegen nabij de doorgaande

Nadere informatie

Taxatierapport Percelen Boxtel P 554 en 472

Taxatierapport Percelen Boxtel P 554 en 472 Taxatierapport Percelen Boxtel P 554 en 472 Opdrachtgever Gemeente Boxtel Kenmerk Taxateurs J.P.A.M. (Giem) Broekmans T. (Thom) Jongen Datum 30 november 2015 Status Concept Gemeente Boxtel L.F.M.M. van

Nadere informatie

TE KOOP. ongenummerd. Vraagprijs: 69.000,= k.k. Bouw uw droomhuis!

TE KOOP. ongenummerd. Vraagprijs: 69.000,= k.k. Bouw uw droomhuis! TE KOOP Plaats: Helmond Adres: Postelstraat ongenummerd Vraagprijs: 69.000,= k.k. Bouw uw droomhuis! Algemeen Deze bouwkavel is gelegen op een locatie waar verder nooit kavels worden aangeboden. De kavel

Nadere informatie

Exploitatieplan De Afhang

Exploitatieplan De Afhang Exploitatieplan De Afhang Herziening 2016-2 Op structurele onderdelen Toelichting en Regels 1 Datum: 20 juni 2016 Eerste vaststelling exploitatieplan: 14 december 2010 Datum onherroepelijk: 19 oktober

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1539 d.d. 23-12-2005. Verkoop grond grenzend aan perceel Fuchsiadal 15 te Leiden

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1539 d.d. 23-12-2005. Verkoop grond grenzend aan perceel Fuchsiadal 15 te Leiden B&W-nr.: 05.1539 d.d. 23-12-2005 Onderwerp Verkoop grond grenzend aan perceel Fuchsiadal 15 te Leiden BESLUITEN 1. Te verkopen een perceel grond, grenzend aan het perceel plaatselijk bekend als Fuchsiadal

Nadere informatie

Te koop kavel landbouwgrond in Dwingeloo

Te koop kavel landbouwgrond in Dwingeloo Te koop kavel landbouwgrond in Dwingeloo Algemeen De gemeente Westerveld is voornemens een perceel landbouwgrond te koop aan te bieden. Het perceel ligt aan de noordrand van Dwingeloo. Op onderstaande

Nadere informatie

Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie

Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie In onderstaand kader is een uitsnede van de cultuurhistorische waardenkaart van provincie Noord-Brabant opgenomen. Voor de locatie aan de Kerkstraat

Nadere informatie

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe...

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe... Examen: Praktijktoets Wonen versie 2013 (alleen Wonen) Toetsnummer: 51-16 Agglomeratie: Breda/Oosterhout/Etten-Leur/Ulvenhout-Breda Examen datum: 12 juni 2013 A. Opdracht/opname 0 (nog te verdelen punten

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld.

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld. Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld. In artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat dat het college op aanvraag

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDE BIJLAGE 1

TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDE BIJLAGE 1 TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDE BIJLAGE 1 Taxatie inbrengwaarde (Versie definitief 23 juli 2013) Oosthoutlaan in de gemeente Teylingen Opdrachtgever: Gemeente Teylingen Druten, juli 2013 Inbrengwaardetaxatie

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Procedure administratieve onteigening t.b.v. gronden rondweg Buitenpost. Raad. 6 maart Status.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Procedure administratieve onteigening t.b.v. gronden rondweg Buitenpost. Raad. 6 maart Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status 6 maart 2008 Besluitvormend Onderwerp Procedure administratieve onteigening t.b.v. gronden rondweg Buitenpost Punt no. 7 Korte toelichting Op 22 november 2007 hebt u besloten

Nadere informatie

Vestiging voorkeursrecht plangebied "Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk" in Heusden

Vestiging voorkeursrecht plangebied Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk in Heusden Raad Onderwerp: V200801440 Vestiging voorkeursrecht plangebied "Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk" in Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Voor het plangebied Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk in Heusden

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE TE KOOP INDUSTRIEGROND TEGEN ZEER GUNSTIGE PRIJZEN UILENWEG-HOOLSTRAAT (6006 SL) TE WEERT VRIJBLIJVENDE INFORMATIE TE KOOP* : Grondpercelen ten behoeve van industriële bebouwing.

Nadere informatie

Perceel weiland. Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha

Perceel weiland. Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha Perceel weiland Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha Kadastrale informatie Kadastrale omschrijving Grootte van het perceel gemeente sectie Nummer ha a ca Berlicum M 80 1 86

Nadere informatie

RISICOTOETS PLANSCHADE

RISICOTOETS PLANSCHADE fa ^ ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN RISICOTOETS PLANSCHADE met betrekking tot de ontwikkeling van het recreatiegebied Oortjespad te Woerden. CONCLUSIE Het planschaderisico taxeren wij op nihil. Opdracht:

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 13 oktober 2011 Agendapuntnummer : XV, punt 6 Decosnummer : 7 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Het college van gemeente

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven INLEIDING In 2011 is het voorontwerp bestemmingsplan Heliushaven opgesteld en heeft het wettelijk vooroverleg plaatsgevonden, zoals

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0066 Rv. nr.: 09.0066 B&W-besluit d.d.: 27-5-2009 B&W-besluit nr.: 09.0444 Naam programma +onderdeel: Stationsgebied. Onderwerp: Onteigening van het perceel Stationsplein gelegen tussen

Nadere informatie

Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13

Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13 Ontwerpbestemmingsplan Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13 Gemeente Maastricht Datum: 31 mei 2011 Projectnummer: 90569.01 ID: NL.IMRO.0935.bpGebrHstr11en13-vg01 INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend.

Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend. Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend. Ontvankelijkheid. Het ontwerp-exploitatieplan heeft, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport,

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Handleiding exploitatieplan. Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur VD2 Advies b.v.

Handleiding exploitatieplan. Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur VD2 Advies b.v. Handleiding exploitatieplan Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur b.v. Inhoud Exploitatieplan diverse thema s Ervaringen Jurisprudentie th/2008702/110096 2 Exploitatieplan (1):

Nadere informatie

15 augustus 2017 SO/ Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'

15 augustus 2017 SO/ Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Dordrecht Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma Betreft 15 augustus 2017 SO/1902554 Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan

Nadere informatie

TOELICHTING. Boerderijsplitsing aan de Eerselseweg 41 te Knegsel. G.C.M. van de Ven Eerselseweg KL Knegsel. project.

TOELICHTING. Boerderijsplitsing aan de Eerselseweg 41 te Knegsel. G.C.M. van de Ven Eerselseweg KL Knegsel. project. TOELICHTING project opdrachtgever Boerderijsplitsing aan de Eerselseweg 41 te Knegsel G.C.M. van de Ven Eerselseweg 41 5511 KL Knegsel werknummer datum 05409 19 juli 2010 INHOUD 1. INLEIDING pag. 2 1.1.

Nadere informatie

V E R K O O P I N F O R M A T I E

V E R K O O P I N F O R M A T I E V E R K O O P I N F O R M A T I E ONLINE VERKOOP VIJFTIEN PERCELEN GRASLAND HAANSBERG, ETTEN-LEUR Start opbod: Einde opbod: Afslag: donderdag 12 mei 2016 om 12.00 uur donderdag 19 mei 2016 om 12.00 uur

Nadere informatie

Het college vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Studentenhuisvesting Hotel Management

Het college vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Studentenhuisvesting Hotel Management Samenvatting Het college vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Studentenhuisvesting Hotel Management School Maastricht ongewijzigd vast te stellen. Om de verwachte groei aan te kunnen en om woonruimte

Nadere informatie

Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan

Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan Rob de Boer Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 9 maart, Den Haag Hoe was het ook al weer? De gemeenteraad stelt een exploitatieplan

Nadere informatie

Schooldijk 1 Schalkhaar

Schooldijk 1 Schalkhaar Schooldijk 1 Schalkhaar Vraagprijs 249.000,- k.k. Buitenwonen Oerdijk 2 7433 AA Schalkhaar Tel: 088-3230123 E-mail: info@buitenwonen.nl Website: http://www.buitenwonen.nl/ Omschrijving Uniek gelegen bouwkavel

Nadere informatie