Taxatierapport Percelen Boxtel P 554 en 472

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatierapport Percelen Boxtel P 554 en 472"

Transcriptie

1 Taxatierapport Percelen Boxtel P 554 en 472 Opdrachtgever Gemeente Boxtel Kenmerk Taxateurs J.P.A.M. (Giem) Broekmans T. (Thom) Jongen Datum 30 november 2015 Status Concept

2 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad 2. Boxtel Titel : Taxatierapport Percelen Boxtel P 554 en 472 Opdrachtgever Kenmerk Taxateurs : Gemeente Boxtel : : ing. J.P.A.M. Broekmans RT RMT : T. Jongen BBE Datum : 30 november 2015 Status : Concept Gloudemans Hintham 117c 5246 AE Rosmalen Postbus AL Rosmalen T F I gloudemans.nl

3 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad 3. Inhoudsopgave 1. Opdracht Opdrachtgever Opdrachtnemer Taxateurs Opdrachtverstrekking Onafhankelijkheid Doel van de taxatie Taxatiemethode Te taxeren belang Taxatiebasis Stukken Opname Peildatum Reactie van opdrachtgever Aansprakelijkheid Conformiteit RICS IVS Publicatie Algemene voorwaarden Algemene en bijzondere uitgangspunten Algemene uitgangspunten Titelonderzoek Toestand van bodem en grondwater Bestemmingsplaninformatie Publiekrechtelijke beperkingen Valuta en omzetbelasting Bijzondere uitgangspunten Omschrijving juridische en feitelijke situatie van de onroerende zaken Kadastrale omschrijving Perceel Kadastrale omschrijving Perceel Rechthebbende perceel Rechthebbende perceel Ligging van de onroerende zaken Feitelijke omschrijving van de onroerende zaken Perceel 1 gemeente Boxtel, sectie P nummer Perceel 2 gemeente Boxtel, sectie P nummer Bodemkaart perceel Bodemkaart perceel Gebruik van de onroerende zaken Huidig gebruik Beoogd gebruik Zakelijke rechten Publiekrechtelijke beperkingen Bestemming van de onroerende zaak Vigerend bestemmingsplan Natuurgebieden Waardering... 15

4 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad Inleiding Gebruikte methode Referentietransacties Finale waardering perceel Finale waardering perceel Bijlagen... 17

5 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad Opdracht 1.1. Opdrachtgever Opdrachtgever Gemeente Boxtel Contactpersoon Mevrouw F. Verstraten Adres Postbus Postcode 5280 DA Plaats BOXTEL Telefoon Opdrachtnemer Opdrachtnemer Gloudemans Contactpersoon De heer J.P.A.M. Broekmans Adres Postbus 455 Postcode 5240 AL Plaats ROSMALEN Telefoon Taxateurs Taxateurs ing. J.P.A.M. Broekmans RT RMT, registermakelaar-taxateur 10A473SCVM (AOG) (SCVM), BV SV en RMT (Stichting VastgoedCert) T. (Thom) Jongen BBE, medewerker vastgoed 1.4. Opdrachtverstrekking Op 18 november 2015 heeft mevr. F. Verstraten, namens de gemeente Boxtel, per opdracht verstrekt tot het uitvoeren van onderhavige opdracht Onafhankelijkheid a. Taxateurs verklaren dat zij geheel onafhankelijk zijn van de opdrachtgever en dat er geen banden bestaan tussen de opdrachtgever en de taxateurs die de schijn kunnen opwekken dat de onafhankelijkheid van de taxateurs in twijfel moet worden getrokken. b. Taxateurs verklaren niet betrokken te zijn bij aan- of verkoop van de onroerende zaken.

6 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad 6. c. Taxateurs verklaren dat het honorarium voor onderhavige opdracht niet afhankelijk is van de uitkomst van de taxatie van onderhavige onroerende zaak en dat het totale honorarium dat Gloudemans het afgelopen jaar van opdrachtgever heeft ontvangen een minimaal aandeel vertegenwoordigt in de totale inkomensten uit honoraria, waardoor Gloudemans niet financiëel afhankelijk is van opdrachtgever Doel van de taxatie Deze taxatie zal worden gebruikt ter voorlichting van opdrachtgever in verband met een mogelijke ruiling van beide onroerende zaken door rechthebbenden Taxatiemethode De taxatie is verricht met behulp van de comparatieve methode Te taxeren belang Het te taxeren belang omvat de volledige eigendom van de onroerende zaak vrij van huur en gebruik Taxatiebasis In dit rapport hanteren de taxateurs voor de taxatiebasis het begrip marktwaarde. Hierbij is aangesloten bij de definitie conform het Red Book van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), te weten: Het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatiedatum zou worden overgedragen door een bereidwillige verkoper aan een bereidwillige koper in een marktconforme transactie, na behoorlijke marketing, waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld Stukken De taxateurs hebben kennisgenomen en zijn uitgegaan van de volgende stukken: a. kadastrale uittreksels (bijlage 2) b. akte van levering (Hyp /1) c. tekening d. ruimtelijke plannen zoals beschreven in paragraaf 3.10 van dit rapport Opname De taxateurs hebben de onroerende zaken op 27 november 2015 bezocht en opgenomen, zulks zonder aanwezigheid van de eigenaar Peildatum De peildatum is de datum die relevant is voor de feitelijke toestand en het tijdstip voor de getaxeerde waarde. Indien de peildatum voor taxatie later in de tijd ligt dan de datum van opname, dan wordt ervan uitgegaan dat er tussen deze data geen veranderingen optreden die de waarde kunnen beïnvloeden. De taxatie is verricht per peildatum november 2015.

7 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad Reactie van opdrachtgever Op 30 november 2015 is een concepttaxatierapport verstrekt aan opdrachtgever. Op heeft opdrachtgever per een reactie gegeven op het concepttaxatierapport. De reactie is als aan dit rapport gehecht. De reactie van de taxateurs is in de rapportage verwerkt Aansprakelijkheid Door Gloudemans wordt geen aansprakelijkheid aanvaard jegens anderen dan opdrachtgever en slechts voor het doel van de opdracht Conformiteit RICS IVS Dit taxatierapport voldoet aan de RICS-taxatiestandaarden zoals zijn opgenomen in het Red Book d.d. januari Publicatie Publicatie van (gedeelten van) dit taxatierapport is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gloudemans Algemene voorwaarden Op de dienstverlening door Gloudemans is van toepassing de Regeling van Rentmeesters 2015.

8 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad Algemene en bijzondere uitgangspunten 2.1. Algemene uitgangspunten Titelonderzoek De laatste akte van levering is een ruilverkavelingsakte. Deze akte (Hyp /1 reeks Eindhoven) geeft geen inzicht in eventuele met de onroerende zaak verbonden lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf, van kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 16 Boek 3 BW en andere akten waarbij vooromschreven rechten werden gevestigd. Voor deze taxatie is uitgegaan van geen eventuele met de zaak verbonden lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf, van kettingbedingen, kwalitatieve verplichten en overige lasten en beperkingen Toestand van bodem en grondwater In het kader van deze taxatie is geen onderzoek verricht naar de milieuhygiënische toestand van bodem en/of grondwater, die naar huidige inzichten en maatstaven gevaar zou kunnen opleveren voor het milieu en/of volksgezondheid. Als uitgangspunt voor de taxatie geldt dat er geen sprake is van verontreiniging van bodem en/of grondwater, die het gebruik conform de vigerende bestemming en/of het huidige gebruik in de weg staan, dan wel leiden tot het treffen van maatregelen Bestemmingsplaninformatie In het kader van deze taxatie is het bestemmingsplan geraadpleegd op Als uitgangspunt voor deze taxatie geldt dat deze informatie actueel en volledig is Publiekrechtelijke beperkingen De taxateurs hebben in het kader van deze taxatie kadastrale uittreksels geraadpleegd. Als uitgangspunt voor deze taxatie geldt dat de publiekrechtelijke beperkingen, zoals weergegeven op de kadastrale uittreksels, actueel en volledig zijn Valuta en omzetbelasting Alle in het rapport genoemde bedragen zijn in euro s exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld en/of wettelijk niet belast met omzetbelasting Bijzondere uitgangspunten Er zijn geen bijzondere uitgangspunten waar de taxateurs rekening mee dienen te houden.

9 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad Omschrijving juridische en feitelijke situatie van de onroerende zaken 3.1. Kadastrale omschrijving Perceel 1 gemeente sectie nummer grootte te taxeren gedeelte Boxtel P ha ha 3.2. Kadastrale omschrijving Perceel 2 gemeente sectie nummer grootte te taxeren gedeelte Boxtel P ha ha Uitsnede Kadaster

10 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad Rechthebbende perceel 1 Blijkens informatie van het Kadaster (toestandsdatum 23 november 2015) berust het eigendom van het perceel kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie P nummer 472 de onroerende zaak bij: Naam Lambertus Franciscus Maria Marinus van de Sande Geboortedatum 10 mei 1961 Adres Kleinderliempde 12 Postcode 5281 RC Plaats Boxtel 3.4. Rechthebbende perceel 2 Blijkens informatie van het Kadaster (toestandsdatum 23 november 2015) berust het eigendom van het perceel kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie P nummer 554 de onroerende zaak bij: Naam Gemeente Boxtel Adres Markt 1 Postcode 5281 AT Plaats Boxtel 3.5. Ligging van de onroerende zaken De onroerende zaken zijn gelegen in het buitengebied van de gemeente Boxtel, in de nabijheid van de kern Boxtel en het bedrijventerrein Ladonk. De onroerende zaken worden aan de westzijde begrensd door de Parallelweg Zuid waarnaast ook de spoorlijn Den Bosch Eindhoven is gelegen. Overzichtsfoto (Bron: Bing Maps) Uitsnede (Bron: Bing Maps)

11 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad Feitelijke omschrijving van de onroerende zaken De onroerende zaken zijn delen van twee percelen cultuurgronden gelegen in de nabijheid van de kern Boxtel (gemeente Boxtel), aan de Parallelweg-Zuid. In de omgeving worden voornamelijk cultuurgronden aangetroffen Perceel 1 gemeente Boxtel, sectie P nummer 472 De cultuurgrond is redelijk van vorm. Het perceel is gelegen aan een openbare onverharde weg en is daarmee ontsloten aan een verharde openbare weg. De ontwatering vindt plaats op kavelsloten en is te kwalificeren als goed Perceel 2 gemeente Boxtel, sectie P nummer 554 De cultuurgrond is redelijk van vorm. Het perceel is gelegen aan een openbare onverharde weg en is daarmee ontsloten aan een verharde openbare weg. De ontwatering vindt plaats op kavelsloten en is te kwalificeren als goed.

12 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad Bodemkaart perceel 1 Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te taxeren object (Boxtel P 472) uit hoge zwarte enkeergronden (bruin) en lage enkeerdgronden (groen). Hoge zwarte enkeerdgronden worden gekenmerkt door lemig fijn zand (zez23). Lage enkeerdgronden worden gekenmerkt door lemig fijn zand (EZg23). Deze grondsoort heeft als bijzondere ondergrond moerig materiaal, 15 a 40 cm dik en beginnend tussen 40 en 80 cm. De grondwatertrap bedraagt VI. Bij VI bedraagt de GHG cm en de GLG meer dan 120 cm beneden maaiveld. Uitsnede aardkundige waardenkaart Brabant (Bron: kaartbank.brabant.nl) Bodemkaart perceel 2 Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te taxeren object (Boxtel P 554) uit hoge zwarte enkeergronden (bruin) en lage enkeerdgronden (groen). Hoge zwarte enkeerdgronden worden gekenmerkt door lemig fijn zand (zez23). Lage enkeerdgronden worden gekenmerkt door lemig fijn zand (EZg23). Deze grondsoort heeft als bijzondere ondergrond moerig materiaal, 15 a 40 cm dik en beginnend tussen 40 en 80 cm. De grondwatertrap bedraagt III en VII. Bij III bedraagt de GHG minder dan 40 cm en de GLG cm beneden maaiveld. Bij VI bedraagt de GHG cm en de GLG meer dan 120 cm beneden maaiveld. Uitsnede aardkundige waardenkaart Brabant (Bron: kaartbank.brabant.nl) 3.7. Gebruik van de onroerende zaken Huidig gebruik De onroerende zaken zijn beiden in gebruik als cultuurgrond Beoogd gebruik De onroerende zaken worden tegen elkaar geruild Zakelijke rechten Blijkens informatie van het Kadaster (toestandsdatum 23 november 2015) zijn beide percelen belast met herinrichtingsrente.

13 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad 13. Op het perceel kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie P nummer 472 is herinrichtingsrente met een hoogte van 851,10 vastgesteld met het eindjaar Op het perceel kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie P nummer 554 is herinrichtingsrente met een hoogte van 480,12 vastgesteld met het eindjaar Publiekrechtelijke beperkingen Blijkens informatie van het Kadaster (toestandsdatum 23 november 2015) zijn er op de onroerende zaken geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie Bestemming van de onroerende zaak Vigerend bestemmingsplan De onroerende zaken zijn gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied 2011 van de gemeente Boxtel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 10 april 2012 en onherroepelijk geworden op 10 juli In dit bestemmingsplan zijn de onroerende zaken bestemd tot Agrarisch. Naast de hoofdbestemming zijn ook de dubbelbestemmingen Waarde Historisch akkercomplex, Waarde Archeologie Categorie 3 en 4 en Waarde Leefgebied soorten van kleinschalig cultuurlandschap van toepassing op de onroerende zaken. Bovendien gelden de aanduidingen reconstructiewetzone extensiveringsgebied en geluidzone industrie. Uitsnede bestemmingsplan (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. agrarisch grondgebruik; b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; c. extensief recreatief medegebruik; d. doeleinden van openbaar nut; e. het behoud, het herstel en de versterking van de landschappelijke en natuurwaarden, archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden en kenmerken van de gronden; een en ander met bijbehorende voorzieningen, zoals perceelsontsluitingen, onverharde wegen, kavelpaden, groenvoorzieningen en sloten. De voor Waarde - Historisch akkercomplex aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de aanwezige samenhangende cultuurhistorische waarden waaronder begrepen de kavelstructuur, zandwegenpatroon, kavelgrensbeplanting en slotenpatroon. De voor Waarde - Archeologie - Categorie 3 en 4 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de in de grond aanwezige of te verwachten archeologische waarden.

14 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad 14. De voor Waarde - Leefgebied soorten van kleinschalig cultuurlandschap aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het leefgebied van soorten van kleinschalig cultuurlandschap, waaronder begrepen: a. houtwallen, kleine bosjes, hagen, boszomen en overgangen van bos naar agrarisch gebied, specifiek ten behoeve van het leefgebied van struweelvogels; b. een afwisselend landschap met voldoende fourageermogelijkheden specifiek ten behoeve van het leefgebied van de das; c. structuurrijke vegetaties met waardplanten specifiek ten behoeve van het leefgebied voor vlinders; d. overwinteringsbiotopen (houtige elementen) en voortplantingsbiotopen (poelen) specifiek ten behoeve van het leefgebied voor amfibieën. Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de plankaart en voorschriften die digitaal te raadplegen zijn via (referentie NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1) Natuurgebieden Op de natuurgebiedenkaart wordt binnen een straal van 3 kilometer van de onroerende zaken een beeld gegeven van de aanwezige natuurgebieden. In het kader van deze taxatie valt op te merken dat in de nabijheid van de onroerende zaken de Rivier de Dommel loopt.. Tevens is in de omgeving van de onroerende zaak het Natura 2000 gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen te vinden. Uitsnede natuurgebiedenkaart (Bron: synbiosys.alterra.nl)

15 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad Waardering 4.1. Inleiding Zoals hiervoor in paragraaf 1.6 is weergegeven, omvat de opdracht het taxeren van de marktwaarde van de onroerende zaak in vrije staat Gebruikte methode Bij waardering van de onroerende zaak hebben de taxateurs gebruikgemaakt van de comparatieve methode. Bij de comparatieve methode wordt een parallel getrokken met de gerealiseerde koopprijzen die gehanteerd worden in de (directe) nabijheid van de onroerende zaak. Voor de waarde dient rekening te worden gehouden met specifieke (plaatselijke) omstandigheden, zoals de ligging, de grootte van percelen, de bouw- en gebruiksmogelijkheden, het bestaande aanbod, etcetera Referentietransacties Onderstaande referentietransacties betreffen in het Kadaster geregistreerde transacties met bijbehorende transactieprijzen. Het betreffen uitsluitend transacties van cultuurgrond zonder bouwvlak en opstallen. datum plaatselijk kadastraal oppervlakte bekend bekend prijs per m² Knuistenkoepel, Boxtel, N ha 5,80 Boxtel Tongersestraat, Boxtel, I 474, ha 7,03 Boxtel Eindhovenseweg, Boxtel, P ha 5,93 Boxtel De Bocht, Boxtel Boxtel, N ha 6, De Braken, Boxtel Boxtel, I ha 5,81 Uit het referentieonderzoek blijkt een bandbreedte van 5,80 tot 7,03 per vierkante meter. met vertaling naar marktwaarde voor de onroerende zaak. Met in aanmerking genomen de factoren, ligging, oppervlakte en bodemopbouw is de waarde van de onroerende zaak perceel kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie P nummer 472 bepaald op 6,35 per vierkante meter. Voor het perceel kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie P nummer 554 is rekening gehouden met de bomenrij aan de westzijde die schaduwwerking heeft op de onroerende zaak. Door deze schaduw is sprake van inkomstenderving wegens het beperkte zonlicht aan het einde van de middag. Hierdoor is dit gedeelte van de taxeren onroerende zaak (ter grootte van ca m²) gewaardeerd op 5,20 per vierkante meter. Voor het overblijvende gedeelte van de onroerende zaak waar de bomen geen schaduwwerking hebben is de waarde bepaald op 6,50 per vierkante meter.

16 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad Finale waardering perceel 1 Met inachtneming van alle in dit rapport genoemde uitgangspunten en informatie is de marktwaarde van de onroerende zaak kadastraal bekend Boxtel, sectie P nummer 472 bepaald op afgerond: (zegge: honderd éénenvijftigduizend euro) 4.5. Finale waardering perceel 2 Met inachtneming van alle in dit rapport genoemde uitgangspunten en informatie is de marktwaarde van de onroerende zaak kadastraal bekend Boxtel, sectie P nummer 554 bepaald op afgerond: (zegge: honderdzeventienduizend euro) Bovengenoemde opinie van de waarden is voorlopig en is afhankelijk van de voltooiing van het definitieve rapport. Rosmalen, 30 november 2015 De taxateurs, J.P.A.M. Broekmans T. Jongen

17 Gemeente Boxtel L.F.M.M. van de Sande, Kleinderliempde 12, 5281 RC Boxtel Blad Bijlagen 1. Specificatie van de waardering 2. Kadastrale uittreksels 3. Tekening

18 BIJLAGE 1

19 Blad 1 Algemeen Dossier Gemeente Boxtel Percelen Boxtel P 472 en 554 Datum 30 november 2015 Kenmerk x Status Concept Marktwaarde Hoeveelheid Eenheid Prijs per eenheid Bedragen Bedragen Bedragen Marktwaarde - Grond - perceel Boxtel, sectie P nummer ha 6, Totaal Totaal marktwaarde afgerond: Marktwaarde Hoeveelheid Eenheid Prijs per eenheid Bedragen Bedragen Bedragen Marktwaarde - Grond - perceel Boxtel, sectie P nummer ha 6, perceel Boxtel, sectie P nummer 554 (invloed schaduw) ha 5, Totaal Totaal marktwaarde afgerond:

20 BIJLAGE 2

21

22

23

24

25 BIJLAGE 3

26 A 32 Eindhovenseweg t/m B 35 Paralelweg Zuid Spoorbaan ,39 HA Paralelweg Zuid ,57 HA Spoorbaan Keulsebaan 12 Korenm olen Kleinderliempde 2 Voedseltuinen Boxtel tekening 1 PEV - A HOP Omgeving*.dgn Tekening 1 oppervlakte percelen 1 : november 2015

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van:

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Taxatierapport Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Object: te Moerdijk AKKOORD BURGEMEESTER: DATUM: Pagina 1 van 21 INHOUDSOPGAVE 1 OPDRACHT...

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van 4.77.90 ha Koopsom: Nader overeen te komen Inhoud Kadastrale informatie Omschrijving Bestemmingsplan Verordening Ruimte

Nadere informatie

Agrarische kavels te koop. in de. gemeente Harderwijk

Agrarische kavels te koop. in de. gemeente Harderwijk Agrarische kavels te koop in de gemeente Harderwijk Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Kadastrale gegevens... 4 3. Bestemming... 4 4. Omschrijving van de koop... 5 Koop 1... 5 Koop 2... 6 Koop 3... 7 Koop 4...

Nadere informatie

Grondwaarde advies maatschappelijke voorzieningen en zendmasten

Grondwaarde advies maatschappelijke voorzieningen en zendmasten Grondwaarde advies maatschappelijke voorzieningen en zendmasten Gemeente Oss TaxatieCie Oss 25 april 2016 Grondwaarde advies maatschappelijke voorzieningen en zendmasten 2 Opdrachtgever : Gemeente Oss

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen nabij de Krakkedel te Doornenburg gezamenlijk groot 4.21.20 ha 1. Algemene beschrijving De onroerende zaak betreft een goed gevormde kavel cultuurgrond, gelegen nabij de doorgaande

Nadere informatie

Verkoopinformatie RIETHOVEN / BERGEIJK / EERSEL. Drie percelen landbouwgrond, ter grootte van HA, HA en

Verkoopinformatie RIETHOVEN / BERGEIJK / EERSEL. Drie percelen landbouwgrond, ter grootte van HA, HA en Verkoopinformatie RIETHOVEN / BERGEIJK / EERSEL Drie percelen landbouwgrond, ter grootte van 0.84.35 HA, 01.07.70 HA en 00.67.50 HA Algemeen Drie percelen landbouwgrond, gelegen te Riethoven aan de Broekhovenseweg,

Nadere informatie

Verkoopinformatie EERDE (VEGHEL),

Verkoopinformatie EERDE (VEGHEL), Verkoopinformatie EERDE (VEGHEL), Het Loo/Scheiweg en aan het Zandvliet Perceel landbouwgrond en bos en perceel landbouwgrond Algemeen In het buitengebied van Eerde gemeente Veghel - aan Het Loo-Scheiweg

Nadere informatie

Toelichting en (technische) informatie horecakavel Heeswijkse Plas Cuijk

Toelichting en (technische) informatie horecakavel Heeswijkse Plas Cuijk Toelichting en (technische) informatie horecakavel Heeswijkse Plas Cuijk Ligging van de onroerende zaak De onroerende zaak is gelegen aan de noordoever van de Heeswijkse Plas te Cuijk. De onroerende zaak

Nadere informatie

Perceel weiland. Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha

Perceel weiland. Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha Perceel weiland Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha Kadastrale informatie Kadastrale omschrijving Grootte van het perceel gemeente sectie Nummer ha a ca Berlicum M 80 1 86

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. Landschapsinvesteringsregeling voor de locatie aan de Provincialeweg 5-7 te Westerhoven

TAXATIERAPPORT. Landschapsinvesteringsregeling voor de locatie aan de Provincialeweg 5-7 te Westerhoven TAXATIERAPPORT Landschapsinvesteringsregeling voor de locatie aan de Provincialeweg 5-7 te Westerhoven Opdrachtgever De heer W.H.G. van Beek Provincialeweg 7 5563 AG WESTERHOVEN T 040 202 14 46 ZLTO Vastgoed

Nadere informatie

Certitudo Vastgoed II B.V. T.a.v. Mevrouw F. van Erp RA Postbus 777 5201 AT S-HERTOGENBOSCH. Nunspeet 24 april 2014,

Certitudo Vastgoed II B.V. T.a.v. Mevrouw F. van Erp RA Postbus 777 5201 AT S-HERTOGENBOSCH. Nunspeet 24 april 2014, Certitudo Vastgoed II B.V. T.a.v. Mevrouw F. van Erp RA Postbus 777 5201 AT S-HERTOGENBOSCH Nunspeet 24 april 2014, Betreft: Aanvulling op het taxatierapport d.d. 26-04-2013 Geachte mevrouw Van Erp, U

Nadere informatie

RENTMEESTERSKANTOOR BV TE KOOP PERCELEN GROND TE OUD-BEIJERLAND

RENTMEESTERSKANTOOR BV TE KOOP PERCELEN GROND TE OUD-BEIJERLAND RENTMEESTERSKANTOOR BV Kerkstraat 54 3291 AM Strijen Tel. 078 674 94 94 Fax 078 674 94 00 info@overwater.nl www.overwater.nl TE KOOP PERCELEN GROND TE OUD-BEIJERLAND Overwater Rentmeesterskantoor biedt

Nadere informatie

Verkoopinformatie HEEZE, Euvelwegen. Kavel goede tuinbouw-/ landbouwgrond, totaal ter grootte van hectare.

Verkoopinformatie HEEZE, Euvelwegen. Kavel goede tuinbouw-/ landbouwgrond, totaal ter grootte van hectare. Verkoopinformatie HEEZE, Euvelwegen Kavel goede tuinbouw-/ landbouwgrond, totaal ter grootte van 01.00.45 hectare. Algemeen Twee percelen landbouwgrond, totaal ter grootte van 01.00.45 hectare, gelegen

Nadere informatie

Gloudemans BETREFFENDE: Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage Heide UITGEBRACHT AAN:

Gloudemans BETREFFENDE: Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage Heide UITGEBRACHT AAN: Gloudemans O BETREFFENDE: Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage eide UITGEBRACT AAN: et college van burgemeester en wethouders der gemeente Postbus 000 5550 GA VALKENSWAARD 450.59-T/jv/i Gloudemans < > 2-2-200

Nadere informatie

perceel cultuurgrond gelegen aan de Achterstraat te Nistelrode groot ha ( m 2 )

perceel cultuurgrond gelegen aan de Achterstraat te Nistelrode groot ha ( m 2 ) perceel cultuurgrond gelegen aan de Achterstraat te Nistelrode groot 1.48.20 ha (14.820 m 2 ) 1. Algemene beschrijving Het perceel ligt in het agrarische buitengebied van Nistelrode, ongeveer 200 meter

Nadere informatie

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Taxatierapport Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Tiede de Boer Heemstede, januari 2013 2 Inhoudsopgave Opdracht... 3 Kadastrale gegevens... 4 Bestemmingsplan... 5 Omschrijving... 6 Milieugegevens

Nadere informatie

Te koop kavel landbouwgrond in Dwingeloo

Te koop kavel landbouwgrond in Dwingeloo Te koop kavel landbouwgrond in Dwingeloo Algemeen De gemeente Westerveld is voornemens een perceel landbouwgrond te koop aan te bieden. Het perceel ligt aan de noordrand van Dwingeloo. Op onderstaande

Nadere informatie

Verkoopinformatie MOERDIJK, nabij de Zwaluwsedijk

Verkoopinformatie MOERDIJK, nabij de Zwaluwsedijk Verkoopinformatie MOERDIJK, nabij de Zwaluwsedijk Perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.35.10 hectaren. Algemeen Het betreft een perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.35.10 hectaren, gelegen te

Nadere informatie

Circa 1,49 ha agrarische cultuurgrond (grasland) in Leuth

Circa 1,49 ha agrarische cultuurgrond (grasland) in Leuth Te koop aangeboden: Circa 1,49 ha agrarische cultuurgrond (grasland) in Leuth Korte omschrijving: Het te koop aangeboden perceel betreft agrarische cultuurgrond, welke in gebruik is als grasland. Het perceel

Nadere informatie

Circa 3,47 ha agrarische cultuurgrond (grasland) in Overasselt

Circa 3,47 ha agrarische cultuurgrond (grasland) in Overasselt Te koop aangeboden: Circa 3,47 ha agrarische cultuurgrond (grasland) in Overasselt Korte omschrijving: Het te koop aangeboden perceel betreft agrarische cultuurgrond, welke in gebruik is als grasland.

Nadere informatie

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Kenmerken... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Loopbrug... 4 1.7. Ontsluiting...

Nadere informatie

Verkoopinformatie. OIRSCHOT, Melklanden. Perceel landbouwgrond, ter grootte van ca hectaren

Verkoopinformatie. OIRSCHOT, Melklanden. Perceel landbouwgrond, ter grootte van ca hectaren Verkoopinformatie OIRSCHOT, Melklanden Perceel landbouwgrond, ter grootte van ca. 02.00.00 hectaren Algemeen Perceel landbouwgrond is gelegen te Oirschot aan de Melklanden. ZLTO Verkoopinformatie: Melklanden

Nadere informatie

T A X A T I E R A P P O R T

T A X A T I E R A P P O R T T A X A T I E R A P P O R T Taxatie van een object aan de Maliskampsestraat 61 te Rosmalen Eigenaar Opdrachtgever Maliskamp Holding BV Maliskampsestraat 61 5248 NR ROSMALEN Gemeente s-hertogenbosch Rapportnummer

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. Ondergetekenden:

TAXATIERAPPORT. Ondergetekenden: 1371.119-T1d1/gbr/a 1371.119-T1d1 Boxtel TAXATIERAPPORT Ondergetekenden: ing. J.P.A.M. Broekmans RT, taxateur en mr. G.F.M. Bakkers, jurist bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht, verbonden aan Gloudemans,

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VERKOOP BIJ INSCHRIJVING t Laar 2 in Oirschot Vrijstaande agrarische bedrijfswoning en Landbouwgrond 1. Beschrijving onroerende zaken De gemeente Oirschot biedt de agrarische bedrijfswoning en omliggende

Nadere informatie

WAARDERING PER BESTEMMING. Bepaling "normwaarden" ten behoeve van nieuwe bestemmingen in het buitengebied Rijssen-Holten

WAARDERING PER BESTEMMING. Bepaling normwaarden ten behoeve van nieuwe bestemmingen in het buitengebied Rijssen-Holten WAARDERING PER BESTEMMING Bepaling "normwaarden" ten behoeve van nieuwe bestemmingen in het buitengebied Rijssen-Holten Uitgebracht aan: Gemeente Rijssen-Holten, Mevrouw W. Weis en mevrouw A. Brinkhuis

Nadere informatie

4,1 HA. LANDBOUWGROND TE LUTJEWINKEL

4,1 HA. LANDBOUWGROND TE LUTJEWINKEL 4,1 HA. LANDBOUWGROND TE LUTJEWINKEL Adres Omschrijving Vraagprijs Status Mientweg 58, Lutjewinkel, 1732 LG Lutjewinkel Vruchtbare kleigrond met goede verkaveling en ontsluiting. 72.500 per hectare,- k.k.

Nadere informatie

S-HEER HENDRIKSKINDEREN F. de Voogdstraat. Percelen akkerbouwgrond (warme grond), totaal ter grootte van hectaren

S-HEER HENDRIKSKINDEREN F. de Voogdstraat. Percelen akkerbouwgrond (warme grond), totaal ter grootte van hectaren S-HEER HENDRIKSKINDEREN F. de Voogdstraat Percelen akkerbouwgrond (warme grond), totaal ter grootte van 4.70.26 hectaren Algemeen Percelen akkerbouwgrond (warme grond), totaal ter grootte van 04.70.26

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV Opdrachtgever: De heer J.A.P. Lavrijsen t Holland 1 5541 PK REUSEL ZLTO Vastgoed ing. J.M.J.M. van den Heuvel Register Makelaar - taxateur o.z. (RMT / RT) Kantoor

Nadere informatie

Kavelpaspoort. Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk. Pilot Natuurlijk Ondernemen. 2,952 ha

Kavelpaspoort. Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk. Pilot Natuurlijk Ondernemen. 2,952 ha Kavelpaspoort Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk Pilot Natuurlijk Ondernemen 2,952 ha Geografie en ligging Het gebied van Son en Breugel ligt in het stroomgebied van De Dommel. Tussen de

Nadere informatie

Nr. PB2011/148 13 oktober 2011 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2011/148 13 oktober 2011 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2011/148 13 oktober 2011 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Vaststelling Beleidsregel waardering glastuinbouw- en grondgebonden landbouwbedrijven

Nadere informatie

DESKUNDIGENADVIES. Ondergetekende:

DESKUNDIGENADVIES. Ondergetekende: 1380.64-D3/gbr/i DESKUNDIGENADVIES Ondergetekende: ing. J.P.A.M. Broekmans RT RMT, registermakelaar-taxateur, verbonden aan Gloudemans, gevestigd Hintham 117c, 5246 AE Rosmalen, Postbus 455, 5240 AL Rosmalen

Nadere informatie

Verkoopinformatie LAGE ZWALUWE, Wilgendijk

Verkoopinformatie LAGE ZWALUWE, Wilgendijk Verkoopinformatie LAGE ZWALUWE, Wilgendijk Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.58.00 hectaren. Algemeen Het betreft een perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.58.00 hectaren, gelegen te Lage Zwaluwe

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Oirschot, Sint Jorisstraat 90 Object Het perceel grond met postsorteercentrum plaatselijk bekend te Oirschot als Sint Jorisstraat (ongenummerd) en Sint Jorisstraat 90 Kadastrale

Nadere informatie

Verkoopinformatie WAALRE,

Verkoopinformatie WAALRE, Verkoopinformatie WAALRE, Gildebosweg / Dommelseweg Drie percelen landbouwgrond, ter grootte van circa 04.78.65 hectaren, 00.52.50 hectaren en 02.69.75 hectaren Algemeen In het buitengebied van Waalre

Nadere informatie

TE KOOP ha cultuurgrond gelegen te Lopik, achter Benedeneind NZ 432

TE KOOP ha cultuurgrond gelegen te Lopik, achter Benedeneind NZ 432 TE KOOP 12.03.50 ha cultuurgrond gelegen te Lopik, achter Benedeneind NZ 432 Object Omschrijving : TE KOOP 12.03.50 ha achter Benedeneind NZ 432 te Benschop. Vraagprijs op aanvraag De gronden worden opgeleverd

Nadere informatie

Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lagemierdseweg 10-12 en 14a,

Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lagemierdseweg 10-12 en 14a, 1 Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lagemierdseweg 10-12 en 14a, 5085 NC Esbeek. Aanvrager: Van Dal Vastgoed B.V., Lagemierdseweg 10, 5085 NC Esbeek. 31 maart 2015. 2 Opdracht:

Nadere informatie

Taxatierapport; Perceel Haaren E 2856. Gemeente Haaren

Taxatierapport; Perceel Haaren E 2856. Gemeente Haaren Taxatie JOS Claass Rtmeester R«J\NVR Taxatierapport; Perceel Haar E 2856 Gemete Haar Jos Claass Taxatie Rtmeester Rm i\ NVR 1 Opdrachtgever: Gemete Haar Postbus 44 5076 ZG Haar Contactpersoon: Dhr. C.

Nadere informatie

TE KOOP. Zeer ruime woningbouwkavel. Dijkstraat 63 te Asten Vraagprijs: 330.000,= v.o.n.

TE KOOP. Zeer ruime woningbouwkavel. Dijkstraat 63 te Asten Vraagprijs: 330.000,= v.o.n. TE KOOP Zeer ruime woningbouwkavel Dijkstraat 63 te Asten Vraagprijs: 330.000,= v.o.n. Korte omschrijving object Type Inhoud Aan- en bijgebouwen Perceeloppervlakte Ligging Contactpersoon : bouwkavel voor

Nadere informatie

Page 1 of 1 Kadastraal bericht inzake grondpercelen Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens

Nadere informatie

Circa 1,33 ha agrarische cultuurgrond Broekdijk te Kesteren

Circa 1,33 ha agrarische cultuurgrond Broekdijk te Kesteren Te koop aangeboden: Circa 1,33 ha agrarische cultuurgrond Broekdijk te Kesteren Korte omschrijving: Het te koop aangeboden perceel betreft agrarische cultuurgrond, gelegen tussen de huisnummers Broekdijk

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE. Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha. Veenendaal, september 2014

VERKOOPBROCHURE. Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha. Veenendaal, september 2014 VERKOOPBROCHURE Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha Veenendaal, september 2014 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS BV - WILTONSTRAAT 38 - POSTBUS 314-3900

Nadere informatie

Verkoopinformatie. ROOSENDAAL, Roosendaalswegje. Perceel landbouwgrond, ter grootte van hectaren

Verkoopinformatie. ROOSENDAAL, Roosendaalswegje. Perceel landbouwgrond, ter grootte van hectaren Verkoopinformatie ROOSENDAAL, Roosendaalswegje Perceel landbouwgrond, ter grootte van 3.51.55 hectaren Algemeen Perceel landbouwgrond is gelegen te Roosendaal, aan de Roosendaalswegje. ZLTO Verkoopinformatie:

Nadere informatie

Leropperweg sint odiliënberg

Leropperweg sint odiliënberg Leropperweg sint odiliënberg te koop Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U interesse in heeft. U vindt hierin een omschrijving,

Nadere informatie

KOGELVANGERSTRAAT 114-116 TE ROTTERDAM

KOGELVANGERSTRAAT 114-116 TE ROTTERDAM KOGELVANGERSTRAAT 114-116 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP Betreft : Een voormalig schoolgebouw met buitenterrein met een totaal vloeroppervlakte van ca. 932 m², gebouwd omstreeks

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING HA BOSPERCEEL GELEGEN AAN DE DAMIANENWEG TE SINT OEDENRODE GEMEENTE SINT OEDENRODE

VERKOOPBROCHURE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING HA BOSPERCEEL GELEGEN AAN DE DAMIANENWEG TE SINT OEDENRODE GEMEENTE SINT OEDENRODE VERKOOPBROCHURE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 0.67.20 HA BOSPERCEEL GELEGEN AAN DE DAMIANENWEG TE SINT OEDENRODE GEMEENTE SINT OEDENRODE Opening inschrijving: maandag 4 januari 2016 Sluiting inschrijving: maandag

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Alkmaar, Hertog Aalbrechtweg 1 Object Het betreft het PostNL pand aan de Hertog Aalbrechtweg 1 te Alkmaar, momenteel nog in gebruik als businesspoint en postsorteercentrum.

Nadere informatie

Vrijblijvende Projectinformatie TE KOOP. Perceelgrond inclusief opstallen. Object: Strijkviertel 74 te De Meern

Vrijblijvende Projectinformatie TE KOOP. Perceelgrond inclusief opstallen. Object: Strijkviertel 74 te De Meern Vrijblijvende Projectinformatie TE KOOP Perceelgrond inclusief opstallen Strijkviertel 74 te De Meern Object: Strijkviertel 74 te De Meern Pagina 1 van 9 030 233 11 16 ADRES Strijkviertel 74, 3554 NJ te

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE DRIE PERCELEN NATUURTERREIN (OBJECT 2) WIERDENSEWEG / HAARWEG, DAARLE ONLINE VERKOOP

VERKOOPINFORMATIE DRIE PERCELEN NATUURTERREIN (OBJECT 2) WIERDENSEWEG / HAARWEG, DAARLE ONLINE VERKOOP VERKOOPINFORMATIE ONLINE VERKOOP DRIE PERCELEN NATUURTERREIN (OBJECT 2) WIERDENSEWEG / HAARWEG, DAARLE Kijkmoment: Start opbod: Einde opbod: Afslag: maandag 15 april 2013 van 12.00 uur tot 16.00 uur. zaterdag

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Hellevoetsluis, H. Heijermansstraat 1 Object Op een markante locatie gelegen (voormalig) post- en bestelkantoor met een ruim buitenterrein dat zich uitstekend

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Wezep, Clematisstraat 2 Object Het (voormalige) post- en bestelkantoor met terrein en ondergrond, gelegen aan de Clematisstraat 2 te Wezep, aan de rand van het winkelcentrum

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Groningen, Diamantlaan 1 Object Het betreft een businesspoint en een postsorteercentrum op bedrijventerrein Hoendiep direct naast de meubelboulevard. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel

Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel Te koop aangeboden: Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel Korte omschrijving: Het betreft een perceel goede kwaliteit agrarische cultuurgrond, gelegen aan de noordzijde

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Deurne, Posthoek 2 + 4 Object Het perceel grond met voormalig postkantoor en bestellersruimte gelegen aan de Posthoek 2 + 4 te Deurne. Kadastrale aanduiding Gemeente

Nadere informatie

Verkoopinformatie. ROOSENDAAL, Rietgoorsestraat. Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa hectaren

Verkoopinformatie. ROOSENDAAL, Rietgoorsestraat. Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa hectaren Verkoopinformatie ROOSENDAAL, Rietgoorsestraat Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 08.80.00 hectaren Algemeen Perceel landbouwgrond is gelegen te Roosendaal, aan de Rietgoorsestraat achter nummer

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Klimopweg 5 Object Het kavel bouwgrond, gelegen aan de Klimopweg 5 te Amsterdam. Kadastrale aanduiding Gemeente Amsterdam K, Sectie K, nummer 7410, groot 4.510

Nadere informatie

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager.

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Klager wil een naast zijn woning gelegen strook grond aankopen. Hij bereikt met de eigenaar overeenstemming voor een koopsom van 17.000.

Nadere informatie

t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs Postbus AA Aalten Gantvoortweg 4 a, Aalten Tel 0031 (0) Fax 0031 (0)

t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs Postbus AA Aalten Gantvoortweg 4 a, Aalten Tel 0031 (0) Fax 0031 (0) Dé Agrarisch Specialist!!! t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs Postbus 38 7120 AA Aalten Gantvoortweg 4 a, Aalten Tel 0031 (0) 543 47 69 80 Fax 0031 (0) 543 47 60 24 E-mail info@gantvoort.nl Website www.gantvoort.nl

Nadere informatie

GEMEENTE SON EN BREUGEL

GEMEENTE SON EN BREUGEL GEMEENTE SON EN BREUGEL Bestemmingsplan Buitengebied; Driehoek 7 Toelichting NL.IMRO.0848.BP813BUITENGEBIED-VA01/ Vastgesteld Projectnr. 021-012 / 19 december 2013 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BESTAANDE

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoorn, De Huesmolen 223 Object Het postkantoor, bestellerscentrum met aanhorigheden, voorzieningen, erf- en ondergrond gelegen in het winkelcentrum Huesmolen. Kadastrale

Nadere informatie

RUIM 1 HA. MET VELDSCHUUR (CA. 110M2) OIRBROEKDREEF te ESCH / VUGHT

RUIM 1 HA. MET VELDSCHUUR (CA. 110M2) OIRBROEKDREEF te ESCH / VUGHT RUIM 1 HA. MET VELDSCHUUR (CA. 110M2) OIRBROEKDREEF te ESCH / VUGHT KENMERKEN: Ligging en bereikbaarheid: Het perceel is gelegen in het buitengebied van de gemeente Esch aan een zandweg genaamd de Oirbroekdreef.

Nadere informatie

Verkoopinformatie. Diessen, Krekelshof. Perceel landbouwgrond, ter grootte van hectare

Verkoopinformatie. Diessen, Krekelshof. Perceel landbouwgrond, ter grootte van hectare Verkoopinformatie Diessen, Krekelshof Perceel landbouwgrond, ter grootte van 00.45.10 hectare Algemeen Perceel landbouwgrond, gelegen te Diessen aan de Krekelshof, ter grootte van 00.45.10 hectare. ZLTO

Nadere informatie

V E R K O O P I N F O R M A T I E

V E R K O O P I N F O R M A T I E V E R K O O P I N F O R M A T I E ONLINE VERKOOP VIJFTIEN PERCELEN GRASLAND HAANSBERG, ETTEN-LEUR Start opbod: Einde opbod: Afslag: donderdag 12 mei 2016 om 12.00 uur donderdag 19 mei 2016 om 12.00 uur

Nadere informatie

26-3-2013 TAXATIERAPPORT. Ondergetekende:

26-3-2013 TAXATIERAPPORT. Ondergetekende: 1168.11-T1/fs/a 1168.11- Lansingerland 26-3-2013 TAXATIERAPPORT Ondergetekende: ir. F.C.L.G. Schavemaker, taxateur, verbonden aan Gloudemans, gevestigd Hintham 117c, 5246 AE Rosmalen, Postbus 455, 5240

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Tegelen, Industriestraat 79 Object Het post- en bestelkantoor, parkeerterrein en erf gelegen aan de Industriestraat 79 te Tegelen. Kadastrale aanduiding Gemeente Tegelen

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Hoogoorddreef 2 Object Het Object is gelegen op de hoek van het Winkelcentrum Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuid Oost. Kadastrale aanduiding Gemeente Weesperkarspel,

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Goor, Stationslaan 2 Object Het post- en bestellerskantoor gelegen aan de Stationslaan 2, centraal gelegen in Goor. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend Gemeente Goor,

Nadere informatie

TE KOOP ha cultuurgrond gelegen te Lopik, achter Benedeneind ZZ 299. Object

TE KOOP ha cultuurgrond gelegen te Lopik, achter Benedeneind ZZ 299. Object TE KOOP 12.51.50 ha cultuurgrond gelegen te Lopik, achter Benedeneind ZZ 299 Object Omschrijving Kadastraal bekend : : TE KOOP 12.51.50 ha achter Benedeneind ZZ 299 te Benschop. Vraagprijs: 5,80 / m 2

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Te Koop Houttuinen 14 Dordrecht

Te Koop Houttuinen 14 Dordrecht Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. Spuiboulevard 4 3311 GR Dordrecht telefoon 078 614 43 33 fax 078 614 75 52 Te Koop Houttuinen 14 Dordrecht Te Koop Houttuinen 14 Dordrecht Algemeen In het hart

Nadere informatie

T E K O O P. Holderden 2a Sterksel

T E K O O P. Holderden 2a Sterksel Holderden 2a - Sterksel Sterksel is een van de prachtige kernen in de gemeente Heeze- Leende. Sterksel heeft ca. 1350 inwoners en beschikt o.a. over een basisschool, kerk en supermarkt. Omringd door natuurgebieden,

Nadere informatie

Verkoopinformatie. BERLICUM (N.Br.), Dreef / Milrooijsedijk

Verkoopinformatie. BERLICUM (N.Br.), Dreef / Milrooijsedijk Verkoopinformatie BERLICUM (N.Br.), Dreef / Milrooijsedijk Percelen landbouwgrond, ter grootte van circa 07.49.50 hectaren, 02.54.40 hectaren en 01.01.15 hectare Algemeen Percelen landbouwgrond, gelegen

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Losser, De Brink 2 Object Het post- en bestelkantoor met bijbehorend buitenterrein aan het begin van het winkelcentrum De Brink. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend,

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Etten-Leur, Stationsplein 2 Object Het postkantoor met erf, ondergrond en verdere aanhorigheden, gelegen Stationsplein 2 te Etten-Leur. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Lelystad, Stadhuisplein 51 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan het Stadhuisplein 51 in Lelystad. Kadastrale

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Nuenen, Aardappeleterssteegje 4 Object Het voormalige post- en bestelkantoor met binnenterrein en ondergrond, gelegen op de hoek van de Margot Begemannstraat

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Wezep, Clematisstraat 2 Object Het voormalige post- en bestelkantoor met terrein en ondergrond, gelegen aan de Clematisstraat 2 te Wezep, aan de rand van het

Nadere informatie

PER INSCHRIJVING TE KOOP. Percelen grasland Kleiweg te Camperduin

PER INSCHRIJVING TE KOOP. Percelen grasland Kleiweg te Camperduin PER INSCHRIJVING TE KOOP Percelen grasland Kleiweg te Camperduin INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Percelen cultuurgrond Kleiweg te Schoorl, Camperduin 1 De sluitingsdatum van de inschrijving is vrijdag 13 april

Nadere informatie

Leemsteeg ongenummerd te Wilp

Leemsteeg ongenummerd te Wilp Per inschrijving te koop, landbouwgrond Leemsteeg ongenummerd te Wilp WILBRINK Makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN 055 5061397 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer R. Wilbrink (agrarisch)

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Bilthoven, Postlaan 1 Object Het bestelkantoor gelegen aan de Postlaan 1, hoek Anthonie van Leeuwenhoeklaan te Bilthoven. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend

Nadere informatie

coxsebaan nabij nr. 9 boerdonk (erp)

coxsebaan nabij nr. 9 boerdonk (erp) coxsebaan nabij nr. 9 boerdonk (erp) te koop per inschrijving Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U interesse in heeft.

Nadere informatie

RISICOTOETS PLANSCHADE

RISICOTOETS PLANSCHADE RISICOTOETS PLANSCHADE met betrekking tot de vestiging van Iriszorg op de locatie Gondel 3611 te Lelystad. CONCLUSIE Het planschaderisico taxeren wij op: 16.000,--. Opdracht: 3232360 Datum: mei 2012 Adviseur:

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE EÉN PERCEEL BOUWLAND ONLINE VERKOOP LACTARIAWEG, STEVENSBEEK. donderdag 23 januari 2014 om 12:30 uur

VERKOOPINFORMATIE EÉN PERCEEL BOUWLAND ONLINE VERKOOP LACTARIAWEG, STEVENSBEEK. donderdag 23 januari 2014 om 12:30 uur VERKOOPINFORMATIE ONLINE VERKOOP EÉN PERCEEL BOUWLAND LACTARIAWEG, STEVENSBEEK Start opbod: Einde opbod: Afslag: donderdag 18 januari 2014 om 12:00 uur donderdag 23 januari 2014 om 12:00 uur donderdag

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE TE KOOP INDUSTRIEGROND TEGEN ZEER GUNSTIGE PRIJZEN UILENWEG-HOOLSTRAAT (6006 SL) TE WEERT VRIJBLIJVENDE INFORMATIE TE KOOP* : Grondpercelen ten behoeve van industriële bebouwing.

Nadere informatie

Verkoopbrochure Fianestraat te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure Fianestraat te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure Fianestraat te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 4 3. Luchtfoto... 5 4. Foto s... 6 BIJLAGEN... 7 VERKOOPTEKENING... 8 KAART BERGEN

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Den Haag, Badhuisstraat 225 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan de Badhuisstraat 225 te Den Haag, deel uitmakend van het

Nadere informatie

Beusichem. Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a. Perceel agrarische grond, huidige cultuur akkerbouw Oppervlak 02.20.10 ha

Beusichem. Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a. Perceel agrarische grond, huidige cultuur akkerbouw Oppervlak 02.20.10 ha Beusichem Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a Perceel agrarische grond, huidige cultuur akkerbouw Oppervlak 02.20.10 ha Beusichem Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a Vraagprijs : Reacties van gegadigden

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE NIEUWBOUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW LORENTZWEG LORENTZWEG SPIJKENISSE

PROJECTINFORMATIE NIEUWBOUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW LORENTZWEG LORENTZWEG SPIJKENISSE PROJECTINFORMATIE NIEUWBOUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW LORENTZWEG LORENTZWEG SPIJKENISSE TE KOOP 12 nieuwbouw bedrijfsunits Ca. 108 m² bedrijfsruimte met parkeerplaats Eigen grond Goede aansluiting op A15

Nadere informatie

Nieuwendijk 3 te Rumpt

Nieuwendijk 3 te Rumpt Nieuwendijk 3 te Rumpt Vraagprijs 1.300.000,-- k.k. VG Makelaardij Roodseweg 11A 4156 AP RUMPT 0345-651635 / 06-51260930 / 06-23401100 Kenmerken & Locatie Objectomschrijving: Op prachtige landelijke locatie

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING

VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING 1. Waarom is er geen Koopinstrument voor alle woningen die te koop staan? De koopregeling is een proef. Deze proef geldt voor huizen van eigenaarbewoners en biedt

Nadere informatie

KAVEL TE PETROLEUMWEG MEETBRIEF NUMMER 19 VAN 1966 ESPERANZA BIJ SALSBACH CURAÇAO

KAVEL TE PETROLEUMWEG MEETBRIEF NUMMER 19 VAN 1966 ESPERANZA BIJ SALSBACH CURAÇAO Mei 2016 2016179 W A A R D E B E P A L I N G KAVEL TE PETROLEUMWEG MEETBRIEF NUMMER 19 VAN 1966 ESPERANZA BIJ SALSBACH CURAÇAO TAXATEUR: Lysander A.A Borgschot 1 OPDRACHT/OPNAME Waardepeildatum : Prijspeil

Nadere informatie

V E R K O O P I N F O R M A T I E

V E R K O O P I N F O R M A T I E V E R K O O P I N F O R M A T I E ONLINE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING RECREATIE EILAND VAN 3.53.50 HECTARE KEVEREILAND GEMEENTE KAAG EN BRAASEM VERKOOP IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND SLUITING VAN

Nadere informatie

Informatiebrochure. Landbouwgrond Blenkert te Roggel R153155.002/FHE. Aelmans Rentmeesters- & Makelaarskantoor BV

Informatiebrochure. Landbouwgrond Blenkert te Roggel R153155.002/FHE. Aelmans Rentmeesters- & Makelaarskantoor BV Documentnummer R153155.002/FHE Aelmans Rentmeesters- & Makelaarskantoor BV Kerkstraat 4, Ubachsberg 6367 JE Voerendaal T (045) 575 32 55 F (045) 575 15 09 Kerkstraat 2 6095 BE Baexem T (0475) 459 260 F

Nadere informatie

Retrospectieve toets : Verbeelding algemeen

Retrospectieve toets : Verbeelding algemeen Bestemmingen algemeen Diverse benamingen Wettelijke verplichting 2011 Diverse benamingen De benaming van de bestemmingen, de volgorde en de opzet en deels de inhoud van de regels zijn afgestemd op de standaarden

Nadere informatie

Verkoop bij inschrijving cultuurgrond

Verkoop bij inschrijving cultuurgrond Deldenerstraat 61 Postbus 1271 7550 BG Hengelo Tel: 085-273 28 00 info@kromhofpullen.nl www.kromhofpullen.nl Verkoop bij inschrijving cultuurgrond Nabij de Veenelanden te Almelo worden diverse kavels cultuurgrond

Nadere informatie

TE KOOP Voorstraat 429 te Dordrecht Markant woon- winkelpand met uitzicht op de Grote Kerk

TE KOOP Voorstraat 429 te Dordrecht Markant woon- winkelpand met uitzicht op de Grote Kerk TE KOOP Voorstraat 429 te Dordrecht Markant woon- winkelpand met uitzicht op de Grote Kerk Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. Johan de Wittstraat 40 3311 KJ Dordrecht telefoon 078 614 43 33 web:

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Beilen, Ettenstraat 11 Object Het perceel grond met postsorteercentrum, plaatselijk bekend als Ettenstraat 11 en 11a te Beilen Kadastrale aanduiding Gemeente Beilen sectie

Nadere informatie

Nijverdalseweg te Marienheem

Nijverdalseweg te Marienheem Per inschrijving te koop, landbouwgrond Nijverdalseweg te Marienheem WILBRINK Makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN 055 5061397 Fax 055 5062081 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer R. Wilbrink

Nadere informatie

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BODEGRAVEN H 636

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BODEGRAVEN H 636 4 Kadastraal bericht object Page 1 of 4 Kadastraal bericht object Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Kadaster Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0015 Rv. nr.: 10.0015 B&W-besluit d.d.: 2-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0140 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Aanwijzing percelen Stationsweg 36 tot en met 46 en Stationsplein 24 in

Nadere informatie