COV-REACTIE OP INNESTO-VOORSTELLEN CD&V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COV-REACTIE OP INNESTO-VOORSTELLEN CD&V"

Transcriptie

1 COV-REACTIE OP INNESTO-VOORSTELLEN CD&V I.ALGEMEEN Innesto hanteert enkele maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen (omgeving in verandering, overheid in verandering, de Vlaming versterken via empowerment, en op maat) als vertrekpunt voor hun congrestekst. Doorheen de tekst worden deze ontwikkelingen en de Innesto-visie geprojecteerd op de domeinen mensen versterken, leren, werken en ondernemen, mobiliteit en wonen, gezin en zorg en samenleven en overheid. We wensen hierbij op te merken dat het goed is om een weldoordachte basisvisie te hanteren, maar dat de uitwerking hiervan niet zomaar gegeneraliseerd kan worden naar alle beleidsdomeinen. Soms gaat Innesto wel erg kort door de bocht en bij gebrek aan bijkomende uitleg leidt dat tot onduidelijkheid. II.ONDERWIJS Innesto wil het onderwijs versterken op vijf vlakken: de leerling, de leerkracht, de leerinhoud, het leren en de leeromgeving. DE LEERLING Bij leerlingen wordt de kaart van de talenten en competenties getrokken om zo in te spelen op positieve leerervaringen. Dit sluit aan bij de actuele tendens om te focussen op talenten met het oog op een blijvende goesting in leren en werken. Het CD&V-doel Kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling kunnen we als COV zeker onderschrijven. Innesto wil de leerling versterken via enkele maatregelen. Een verlaging van de leerplichtleeftijd naar vier jaar is er een van. Met dit voorstel kunnen we als COV niet akkoord gaan. Te pas en te onpas duikt het voorstel van een leerplichtverlaging op. En nu gebeurt dat in deze Innesto-tekst. In haar voorstel gaat Innesto zelfs nog een stap verder: Ouders moeten verplicht worden om hun kinderen regelmatig naar school te brengen. Hier is dus sprake van een schoolplicht, terwijl er in Vlaanderen een leerplicht telt. De participatiegraad in het kleuteronderwijs ligt op dit moment al vrij hoog. Wat de verlaging van de leerplichtleeftijd betreft moet (opnieuw) gesteld worden dat dit als geïsoleerde maatregel onvoldoende is om de participatie van alle kleuters te realiseren. Er wordt meer heil verwacht van een stimulerend en ondersteunend beleid met doelgerichte acties voor de kleine groep 4-jarigen die nog niet of onvoldoende participeert. Indien er gekozen wordt voor een leerplichtverlaging dan is dat niet zonder financiële gevolgen. Er moet dan een financiële gelijkstelling komen met het desbetreffende jaar van het kleuteronderwijs met het lager onderwijs. Bovendien is een leerplichtverlenging verbonden aan de grondwettelijke opdracht om levensbeschouwelijk onderricht te voorzien. Zijn de noodzakelijke financiële inspanningen wel in verhouding met het beoogde resultaat? Tot slot willen we opmerken dat op dit moment het bepalen van de start en het einde van de leerplichtleeftijd een federale bevoegdheid is. Via het inkorten van de zomervakantie met drie weken zouden, volgens Innesto, zowel de sterke als minder sterke leerlingen baat hebben. COV heeft daar bedenkingen bij:

2 Vooraleer maatregelen voor te stellen, zou deze problematiek ten gronde moeten onderzocht worden: Welke groep(en) van leerlingen lopen juist achterstand op en hoe wordt deze opgelopen?, Welke leerlingen missen uitdagingen en waarom?, Heeft het inkorten van de zomervakantie dan wel het gewenste effect op deze problematiek?, Is dit voorstel wel het enige mogelijke voorstel?, En is het dan ook nog het beste? Innesto heeft in deze tekst ook over versterken op maat. Als er vastgesteld wordt dat leerlingen achterstand oplopen, dan moet men maatregelen op maat van de leerlingen nemen en geen maatregelen die voor iedereen gelden. Er zullen immers ook een heel aantal leerlingen zijn waarvoor de negen weken schoolvakantie meer dan welkom zijn. In het voorstel gaat men er van uit dat reorganisatie van schooltijd mogelijke oplossing biedt voor het bereiken van gelijke kansen. Naast het onderschatten van het organisatorische aspect van deze maatregel, zowel voor ouders, leerlingen, schoolorganisaties, leraren gaat men voorbij aan de toegevoegde waarde van speelpleinwerking, jeugdkampen, buurtwerking die volop in de zomervakanties worden georganiseerd. Ze zijn een meerwaarde voor de totale ontwikkeling van het kind. Als de inkrimping van de zomervakantie niet gepaard gaat met een verlenging van de andere vakantieperioden, dan heeft dit voorstel een serieus kostenplaatje. De loonstudie in 2006 in opdracht van voormalig minister Vanderpoorten wees immers uit dat het loon van het onderwijspersoneel de vergelijking met het loon in de privésector alleen kan doorstaan als men ook rekening houdt met onder andere de vakanties van het onderwijspersoneel. Worden deze vakantieperioden ingekort, dan moeten de lonen verhoogd worden om een job in het onderwijs aantrekkelijk te houden. De maatregel het buitengewoon onderwijs moet blijven bestaan voor wie dat nodig heeft is belangrijk in het kader van de voorbij, huidige en toekomstige discussies m.b.t. leerzorg. Vanuit het COV werd en wordt steeds het belang van het buitengewoon onderwijs benadrukt en verdedigd. Daarnaast moet er inclusief onderwijs mogelijk zijn, daar waar het aangewezen en haalbaar is. Bovendien moeten scholen ook over voldoende omkadering beschikken om hieraan tegemoet te kunnen komen. We hopen dan ook de Innesto-visie We moeten aandacht blijven besteden aan inclusief onderwijs en de Innesto-maatregel Leerzorg toegankelijk maken en aanbieden op school op die wijze te kunnen interpreteren. DE LEERKRACHT Wat ons opvalt is dat er in de tekst gepraat wordt over de leerkracht als teamspeler m.b.t. de ouders, organisaties en begeleiders. Maar waar is het team waar dé leerkracht dagdagelijks mee werkt? Waar zijn de kinderverzorgster, de directeur, de zorgcoördinator, de ict-coördinator, de administratief medewerker, e.a.? Het domein onderwijs in de Innesto-tekst moet opengetrokken worden naar het volledige schoolteam. Daar waar Innesto het talentenverhaal vooropzet wanneer het om leerlingen gaat, lijkt dit een secundaire rol te spelen bij leerkrachten. Volgens de visie en doelstellingen moeten leerkrachten onderlegd zijn op verschillende domeinen, ze moeten bekwaam zijn om, ze moeten kunnen omgaan met, ze behoren te zijn. Het belang van talentontdekking en ontwikkeling houdt niet op met het einde van de leerplichtleeftijd. Ook onderwijspersoneelsleden hebben er nood aan zich toe te leggen op hun interessegebieden. Deze talenten weten te traceren en de mogelijkheid bieden om deze ook professioneel te ontwikkelen kan ertoe bijdragen dat men met goesting blijft werken in de onderwijssector. Innesto stelt zeer terecht in haar doelstellingen dat niet de administratie rond, maar wel de ontwikkeling van de leerling, centraal moet staan. Zo mogen er, in het kader van het loopbaandebat, geen extra hiërarchische functies gecreëerd worden. Dat strookt ook met onze mening: het gros van de leraren wenst geen hiërarchische carrière uit te bouwen, maar wil bewust een functie in de klas. Een einde maken aan de vlakke loopbaan, zoals Innesto voorstelt, is dus niet opportuun als er rekening wordt gehouden met de diversiteit in de schoolteams. Maar, voor zij die dat wensen, moet de vlakke loopbaan wel doorbroken kunnen worden. En 2

3 voor anderen wordt, naar het einde van de loopbaan toe, de lesopdracht toch wel zwaar en willen zij de kans krijgen om andere onderwijskundige/pedagogische taken uit te oefenen. Innesto wenst dat elke school een human resources-beleid uitwerkt, met aandacht voor teamvorming, intervisie, loopbaanbegeleiding en professionalisering. Voor COV moeten wel de nodige middelen, tijd en ruimte voorzien worden opdat dergelijk beleid kans op slagen heeft en geen lege doos of extra planlast wordt. Wanneer Innesto de lerarenopleiding wenst te hervormen vanuit de nood om leraren ook te trainen in leiderschap en management, roept dat bij ons vraagtekens op. Wat is hiervan de bedoeling? Beoogd Innesto dat elke leerkracht een potentieel schoolleider is? Of ziet Innesto de leerkracht als een leiderfiguur in de klas? Dat laatste lijkt o.i. niet overeen te stemmen met de eerdere geformuleerde Innesto-visie op talenten van leerlingen en de didactiek van kansen. Tot slot wenst Innesto niet elke vooropleiding nog langer toegang te geven tot de lerarenopleiding. BSOleerlingen zouden slechts na een HBO5-opleiding kunnen inschrijven voor een lerarenopleiding. Hierbij willen we opmerken dat het diploma van leraar op het einde van de lerarenopleiding uitgereikt wordt en niet bij het inschrijven. Het is aan de lerarenopleiding om met de ingeschreven studenten een leertraject te doorlopen dat (al dan niet) leidt tot kwalitatieve startende leraren. LEERINHOUDEN De eindtermen verdienen een update in het licht van de noden van vandaag en Het onderwijs van de toekomst staat open voor de wereld en voor de snelle veranderingen die er zich in voordoen. Bij het lezen van deze uitdaging en visie, wenst het COV op te merken dat er in onderwijs niet veranderd moet worden omdat er veranderd wordt. Er moet steeds kritisch afgewogen worden wat al dan niet belangrijk is om te wijzigen of te behouden. De maatregel: de eindtermen loskoppelen van de vakken, met meer vrijheidsgraden voor scholen, roept vragen op. In het basisonderwijs zijn de eindtermen immers geregeld per leergebied. En wat bedoelt Innesto met meer vrijheidsgraden voor scholen? LEREN Het onderdeel leren bevat enkele concepten en voorgestelde maatregelen die om verduidelijking vragen. Wat bedoelt Innesto met De verschillende onderwijsniveaus op elkaar afstemmen, evenals op de arbeidsmarkt.? Het is inderdaad belangrijk dat leerlingen een vlotte overgang van het kleuter-, naar het lager onderwijs en van het lager naar het secundair onderwijs kunnen meemaken. In dit verhaal is het wel belangrijk dat de eigenheid van het basisonderwijs bewaard blijft. Het basisonderwijs mag dus niet herleid worden tot een voorprogramma van het secundair onderwijs. Zo heeft het basisonderwijs bijvoorbeeld een rijke expertise opgebouwd in zorg. In het secundair onderwijs zou hierop kunnen voortgebouwd worden. LEEROMGEVING Innesto uit, m.b.t. de leeromgeving, zeer terechte uitdagingen zoals de achterstand qua schoolinfrastructuur en de overregulering in het onderwijs. De uitdaging: De communicatie van scholen, met name jegens de ouders, moet professioneler. is onduidelijk. Een voorbeeld was welkom geweest. Vanuit de achterliggende visies gaat Innesto voluit voor brede scholen. Als men de kaart van brede scholen trekt, moet men echter verder gaan dan in algemene (en brede) termen hierover mooie woorden te schrijven. Het succes van brede scholen is een lokaal verhaal dat staat of valt met engagementen van betrokken 3

4 partners. Om dergelijke projecten te verankeren moeten er middelen voorzien worden zodat langetermijneffecten en daarmee gepaard gaande inspanningen een blijvende meerwaarde hebben. Dat vraagt dus om concrete maatregels. Hierbij moet steeds rekening gehouden worden met de prestatie- en vakantieregeling van onderwijspersoneelsleden. Innesto stelt eveneens volgende maatregel voor: Dat elke jongere een sociale gemeenschapsdienst van minstens drie maanden levert voordat hij afstudeert. Dit voorstel roept vraagtekens op: Is het voltooien van zo n gemeenschapsdienst een voorwaarde voor het diploma secundair onderwijs?, Zal deze gemeenschapsdienst in de loop van het schooljaar plaatsvinden?, Wat gebeurt er met het onderwijscurriculum tijdens deze drie maanden?. Als laatste maatregel voor het domein Onderwijs gaat Innesto voor sterke schoolbesturen. Maar wat bedoelt Innesto met: We zetten onder meer in op deregulering en een sterke kwaliteitsbewaking? III.ONDERWIJS IN ANDERE DOMEINEN ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN Ook CD&V trekt de kaart van het ondernemerschap. De partij wil dat ondernemerschap als een mentaliteit wordt gezien. Hierdoor moeten creativiteit en durf aangemoedigd worden in het onderwijs, en dit reeds vanaf de basisschool. We wensen hierbij op te merken dat in het basisonderwijs een ruime vorming nagestreefd wordt. Op dit moment wordt er reeds in de (vakoverschrijdende) eindtermen aandacht besteed aan creativiteit en durf, maar ook aan andere vaardigheden die o.a. nuttig zijn in ondernemen. Een goed ondernemer is niet noodzakelijk iemand met een uitzonderlijke creativiteit en durf. Er is meer voor nodig om hierin succesvol te zijn. Daarnaast willen we erop wijzen dat in het luik leerlingen, door Innesto, werd gefocust op de (alle) talenten van leerlingen. Het kan niet zijn dat er eenzijdige nadruk gelegd wordt op het ontwikkelen van zogenaamde ondernemerstalenten. Dat ondernemers samenwerken met scholen. Het moet de bedoeling zijn een rolmodel te zijn voor jongeren, hen te inspireren en te doen dromen over een eigen zaak.. Bij deze stelling moet opgemerkt worden dat niet alle kinderen ondernemers moeten worden. Het is goed om deze beroepscategorie onder de aandacht te brengen. Maar ook andere beroepen verdienen dergelijke aandacht. Wat met bijvoorbeeld leraren? We stevenen af op een lerarentekort. Laat jongeren ook dromen van het lerarenberoep! DE OVERHEID ALS FACTOR VAN CONCURRENTIEKRACHT CD&V wil dat alle overheidsniveaus werk maken van een grondige sanering van hun begrotingen, van structurele hervormingen en van economische relanche. Als onderwijsvakbond wensen we hier te benadrukken dat investeren in onderwijs gelijkstaat aan investeren in onze toekomst. Het is zeer gevaarlijk om dat uit het oog te verliezen! 4

5 ONDERWIJS IN DE STAD: SPECIFIEKE PROBLEMEN Om in te spelen op de specifieke problemen van onderwijs in de stad stelt Innesto voor om het lerarentekort aan te pakken door meer leerstages, peterschapsprojecten voor beginnende leerkrachten en extra omkadering voor leerkrachten en directeurs te voorzien. Wij hopen dat deze maatregelen niet enkel opgaan voor onderwijs in de stad. Het lerarentekort doet zich inderdaad in steden voor, maar ook andere gebieden hebben hiermee te kampen. Opnieuw duiken hier onduidelijkheden op: wat wordt bedoeld met leerstages en peterschapsprojecten? Gaat het hier om aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten? Dergelijke voorstellen zijn inderdaad noodzakelijk in het begeleiden van startende leraren. Maar ook opnieuw: dit geldt niet enkel voor leerkrachten tewerkgesteld in steden. Vormen van gedifferentieerde verloning op basis van school- of leerlingenkenmerken hebben wij altijd afgewezen. Als personeelsleden in moeilijkere omstandigheden werken, dan moet dat gecompenseerd worden door een aangepaste omkadering zodat het werk lichter wordt omdat het onder meer personeelsleden verdeeld wordt of doordat de extra begeleidings- of zorgtaken worden uitgevoerd door daarvoor specifiek opgeleide en aangestelde personeelsleden. DE DIVERSE SAMENLEVING: EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Om jongeren op te voeden tot zelfbewuste, kritische en weerbare mensen moet, volgens Innesto, de school radicaal kiezen voor de gelijkheid tussen meisjes en jongens, voor individuele keuzevrijheid, voor godsdienstvrijheid, voor respect voor elkaar seksuele geaardheid en voor de waarde van diversiteit. Als onderwijsvakbond vinden we het noodzakelijk om de diversiteit in het onderwijslandschap te erkennen, te waarderen en in onze werking een essentiële rol toe te kennen. Het nastreven van een gender- en holebigevoelig onderwijs met gelijke kansen voor vrouwen en mannen, meisjes en jongens maakt daarom ook deel uit van onze werking. Holebi- en gendermainstreaming in het onderwijs is een voortdurend werken aan gelijke kansen voor leerlingen en onderwijspersoneelsleden en dat vanop verschillende actieterreinen. Vanuit die betrokkenheid ondersteunt het COV ook de, op 23 oktober 2012 ondertekende, engagementsverklaring over een beleid met betrekking tot gender en seksuele geaardheid in het onderwijs. IV.OVERHEID De Innesto-tekst stelt meermaals voor de statutaire tewerkstelling in de openbare sector af te schaffen. Men wil evolueren naar één vorm van tewerkstelling gelijk met deze in de private sector. Ten gevolge hiervan doven de statutaire benoemingen uit. Statutaire benoemingen worden een rem op de arbeidsmobiliteit genoemd (en dus op langere loopbanen), kunnen een factor zijn van ongelijkheid op de werkvloer ( ander loon voor gelijk werk ) en zouden een performant personeelsbeleid in de weg staan. Voor de openbare zorgsector wordt dit principe nog eens afzonderlijk benadrukt, vermits wordt gesteld dat het personeelsregime dient geregeld op basis van het personeelsstatuut in de privésector. Deze optie brengt volgens de Innesto-tekst onder meer mee dat: het loon meer dient gebaseerd te zijn op prestaties, minder op anciënniteit; we moeten evolueren richting één statuut voor iedereen, met eenzelfde basisbescherming inzake pensioen, gezondheidszorg en kinderbijslag. 5

6 CD&V gaat ervan uit dat mensen vroeger heel hun leven lang dezelfde job deden en dat dit voorbij is. De overgang van de ene job naar de andere zou vlotter moeten verlopen. Eén statuut, of je zelfstandige, arbeider, bediende of ambtenaar bent, moet dat vergemakkelijken. We verdedigen de statutaire benoeming om meerdere redenen: De statutaire benoeming gaat gepaard met de vastheid van betrekking. Dit laatste is voor personeelsleden een erg belangrijk gegeven, zeker in periodes van economische crisis. De statutaire tewerkstelling is een basiselement in de gelijke behandeling van het personeel. Zonder statuut worden de arbeidsrelaties in essentie geregeld op basis van individuele arbeidsovereenkomsten. Aanwervingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden zullen in het Innestovoorstel dus veel meer à la tête du client worden vastgesteld, met alle desastreuse gevolgen van dien op vlak van gelijke behandeling. De statutaire tewerkstelling beschermt het personeel tegen politieke druk. Men stelt het graag nogal eens gemakkelijk voor alsof politieke druk en politisering niet bestaan. De realiteit is nochtans anders. Politici staan vaak erg rechtstreeks in voor de aansturing van overheidsdiensten en hun personeel. De overheid is geen gewone werkgever. Het is een werkgever die zelf eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van het personeel bepaalt. Geen enkele andere werkgever kan eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van z n personeel wijzigen. Het is algemeen bekend dat de overheidssector inzake loonvorming achter loopt op marktsectoren. Dit gegeven wordt verzacht door de vaste benoeming. Maar als dit laatste weg valt, dan leidt dit meteen tot een structurele benadeling van wie in de openbare sector werkt. De statutaire tewerkstelling is met andere woorden een element in de aantrekkelijkheid van werken in de openbare sector. De statutaire tewerkstelling is gekoppeld aan een goed uitgebouw sociaal zekerheidsstatuut, inzonderheid op het vlak van de pensioenen. Het stelsel van het overheidspensioen afbouwen leidt zonder meer tot verarming van gepensioneerden. Dit is sociaal onwenselijk en onaanvaardbaar. We betreuren het erg dat de Innesto-tekst niet de bekommernissen m.b.t. een aantrekkelijk personeelsbeleid in de openbare sector als centraal uitgangspunt neemt. We denken dat dit nodig is wil de overheid haar rol goed opnemen. Door de stelling over de afschaffing van het statuut te lanceren bewijst Innesto de openbare sector een zeer slechte dienst. Want bij ieder voorstel tot hervormingen dat vandaag nog wordt gelanceerd, weet iedereen in het achterhoofd: het ultieme politieke doel is de afschaffing van het statuut. Als voedingsbodem voor de modernisering van de openbare sector is dit zonder meer nefast. 6

Innesto-voorstellen over afschaffing vaste benoeming personeel openbare sector en tot inperking van de rol van de overheid zijn ronduit onaanvaardbaar

Innesto-voorstellen over afschaffing vaste benoeming personeel openbare sector en tot inperking van de rol van de overheid zijn ronduit onaanvaardbaar Innesto-voorstellen over afschaffing vaste benoeming personeel openbare sector en tot inperking van de rol van de overheid zijn ronduit onaanvaardbaar Begin mei zijn ontwerpteksten bekendgemaakt die worden

Nadere informatie

CD&V ONDERWIJS 3 D PLAN STERKER ONDERWIJS, STERKERE TOEKOMST. Sterker onderwijs, Sterkere toekomst ONS 3D PLAN ONDERWIJS

CD&V ONDERWIJS 3 D PLAN STERKER ONDERWIJS, STERKERE TOEKOMST. Sterker onderwijs, Sterkere toekomst ONS 3D PLAN ONDERWIJS CD&V 3 D PLAN STERKER ONDERWIJS, STERKERE TOEKOMST ONDERWIJS DE AANPAKKERS VAN MORGEN ZITTEN VANDAAG IN MIJN KLAS. ONS VLAAMS ONDERWIJS IS TOP! PARTICIPATIE VAN KINDEREN VANAF 3 JAAR IN HET ONDERWIJS HEEFT

Nadere informatie

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Lerarenopleidingen versterken Visie hogescholen bij de conceptnota Johan Veeckman, voorzitter VLHORA 1 Algemene aandachtspunten Nood aan promotie

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Standpunt Lerarenopleiding (21/04/2016)

Standpunt Lerarenopleiding (21/04/2016) Standpunt Lerarenopleiding (21/04/2016) VVS pleit voor een hoogkwalitatieve lerarenopleiding, waarin gemotiveerde en goed ingelichte studiekiezers 1 steeds voldoende en praktisch ingevulde ruimte krijgen

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps.

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps. Onze vraag: Meer dan 10 jaar na het EAD-decreet, komt er een uitvoeringsbesluit voor het onderwijs, zodat onderwijsinstellingen een personeelsbeleid met streefcijfers gaan voeren gericht op evenredige

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Doel: Creativiteit. Middel: ICT onderbenut (bij voorbeeld Sociale media, faceboekgroepen

Doel: Creativiteit. Middel: ICT onderbenut (bij voorbeeld Sociale media, faceboekgroepen Menselijk niveau: Het is nodig dat het onderwijs NU massaal ICT hulpmiddelen integreert in het onderwijzen en leren om zo de kinderen voor te bereiden op de toekomst waarin creatieve en innovatieve vaardigheden

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

Zijn dromen bedrog? Onderwijs anno 2025

Zijn dromen bedrog? Onderwijs anno 2025 Zijn dromen bedrog? Onderwijs anno 2025 Cross-Over 26 januari 2016 Inleiding Onderwijs anno 2025 Waar willen we dan staan? Wat moeten we vandaag aanpakken? Dromen bedrog Grote dossiers Kernvraag: welk

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs

Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs (1) Het Stedelijk Onderwijs is de dynamische ontmoetingsplaats van alle leernetwerken ingericht door de Stad Antwerpen. (2) Het Stedelijk Onderwijs voldoet

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL Jongeren hebben nood aan maatschappelijke en politieke vorming en zien hierin een rol weggelegd voor het onderwijs. De Vlaamse Jeugdraad geeft in

Nadere informatie

Hervorming lerarenopleidingen. Toon Martens Algemeen directeur UC Leuven-Limburg

Hervorming lerarenopleidingen. Toon Martens Algemeen directeur UC Leuven-Limburg Hervorming lerarenopleidingen Toon Martens Algemeen directeur UC Leuven-Limburg Conceptnota Uitgangspunten conceptnota 1. Versterking van instroom via verplichte niet-bindende toelatingsproef 2. Alle lerarenopleidingen

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko

Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko Enquête dko Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko Naar aanleiding van de conceptnota Niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs hebben we eind september

Nadere informatie

WELKOM ACTUALITEIT vormingsdagen maart 2015 COV Antwerpen

WELKOM ACTUALITEIT vormingsdagen maart 2015 COV Antwerpen WELKOM ACTUALITEIT vormingsdagen maart 2015 COV Antwerpen 1 VERLOOP Terugblik acties... en nu Het beleidsplan in relatie tot realiteit M-decreet Werkdruk en planlast Bestuurlijke optimalisatie 2 Terugblik

Nadere informatie

Colloquium Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. Tien jaar GOK-decreet - Inleidende toespraak

Colloquium Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. Tien jaar GOK-decreet - Inleidende toespraak Colloquium Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen Tien jaar GOK-decreet - Inleidende toespraak Dames en heren, (inleiding) Eerst en vooral hartelijk dank aan het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen, in

Nadere informatie

Presentatie 20-05-2016 - GVF Onderwijs

Presentatie 20-05-2016 - GVF Onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft terwijl er net maatregelen nodig

Nadere informatie

#GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs

#GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Presentatie 20 05 2016 GVF Onderwijs 1 Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft

Nadere informatie

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Inleiding: De pedagogische begeleiding heeft voor volgende jaren de samenwerking tussen BaO en SO als prioriteit gekozen.

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

EISENKOHIER 2011 2012

EISENKOHIER 2011 2012 FEDERAAL OPENBAAR AMBT EISENKOHIER 2011 2012 Overhandigd op woensdag 15 februari 2012 aan de heer Hendrik BOGAERT, Staatssecretaris van Ambtenarenzaken en van de Modernisering van de Openbare Diensten

Nadere informatie

Onderzoeksgroep Beleid en Leiderschap in Onderwijs. Elke Staelens (Ugent)

Onderzoeksgroep Beleid en Leiderschap in Onderwijs. Elke Staelens (Ugent) Onderzoeksgroep Beleid en Leiderschap in Onderwijs Elke Staelens (Ugent) REGELGEVING OMTRENT OPLEIDING IN VLAANDEREN ROL VAN DE DIRECTEUR OPLEIDING: EEN ANTWOORD OP NODEN? niet verplicht. Departement Onderwijs

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind.

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind. 1. VERWELKOMING. NAAR DE OUDERS TOE Van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een

Nadere informatie

deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: hand in hand voor verbreding? W IM SMET Sinds de overheveling

Nadere informatie

Werken aan meer kwaliteit in onderwijs

Werken aan meer kwaliteit in onderwijs Werken aan meer kwaliteit in onderwijs Donderdag 20 maart 2014 Vlaams Parlement Commissie Onderwijs Peter Van Hove 1. Onze school - Basisschool Atheneum Denderleeuw (GO!-onderwijs) - Hoofdschool en wijkschool

Nadere informatie

GENDERWORKSHOP. Dag van de 4 de Pijler 18/2/17

GENDERWORKSHOP. Dag van de 4 de Pijler 18/2/17 GENDERWORKSHOP Dag van de 4 de Pijler 18/2/17 GENDER & SEKSE Sekse : fysieke, fysiologisch en biologische kenmerken, bepaald door de XX-chromosomen, XY vrouw / man Gender : socioculturele aspecten van

Nadere informatie

Presentatie GVF Onderwijs 1

Presentatie GVF Onderwijs 1 Presentatie 20 05 2016 GVF Onderwijs 1 #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft

Nadere informatie

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering vergadering 38 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Plenaire Vergadering van 25 mei 2011 Plenaire vergadering nr. 38 (2010-2011) 25 mei 2011 23 ACTUELE VRAAG van de heer Robrecht Bothuyne tot de heer Philippe

Nadere informatie

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Nieuwe ontwikkelingen en impulsen op sociaal, cultureel,

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen wij organiseren dat álle kinderen en jongeren kunnen leren en werken? ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATIE VAN HET KABINET ONDERWIJS JUNI 2017 Een nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in basis- en secundair onderwijs, en voor studenten met een functiebeperking

Nadere informatie

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM programma Nederland een kenniseconomie Leven lang leren Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Wat

Nadere informatie

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg...

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg... Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs (http://www.knack.be/auteurs/simon-demeulemeester/author- Simon Demeulemeester demeulemeester/author-4000174167085.htm) woensdag 23 januari 2013 om

Nadere informatie

Adviestekst. tolken Vlaamse Gebarentaal in het onderwijs. 15 september 2009

Adviestekst. tolken Vlaamse Gebarentaal in het onderwijs. 15 september 2009 Adviestekst tolken Vlaamse Gebarentaal in het onderwijs 15 september 2009 Advies m.b.t. tolken Vlaamse Gebarentaal in het onderwijs aan dove en slechthorende middelbare scholieren naar aanleiding van de

Nadere informatie

#GENOEG LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN. 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs

#GENOEG LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN. 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft terwijl er net maatregelen nodig

Nadere informatie

Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko

Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko Enquête dko 151002 - BVK Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko Naar aanleiding van de conceptnota Niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs hebben we eind

Nadere informatie

COC en COV zijn niet akkoord met volgende artikelen

COC en COV zijn niet akkoord met volgende artikelen COC en COV vinden het positief dat de Vlaamse Regering via een proefproject ervaring wil opdoen alvorens een nieuwe organisatievorm te introduceren in het onderwijs. Alleen op voorwaarde dat dit project

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de leden van de commissie voor Onderwijs, Sociale zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid.

Gemeente Den Haag. Aan de leden van de commissie voor Onderwijs, Sociale zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid. Wethouder van Onderwijs, ociale Zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratie drs P.M.M. Heijnen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de commissie

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-147- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh De waarde van onderwijs oktober 2013 lllllllllllllll dwarsdwarsdwars Inleiding De tijd dat het onderwijs alleen maar gericht was op het overdragen van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa

Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa Brussel, 16 november 2011 Beleidsmakers moeten scholen beter ondersteunen

Nadere informatie

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG DLR 1 BaCo 1 De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces.

Nadere informatie

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org of fout 1. In Afrika bezuiden de Sahara is het aantal personen in extreme armoede gestegen tussen 1990 en 2010. 290 miljoen in 1990, 414 miljoen in 2010. 2. Tussen 2000 en 2011 is het aantal niet-schoolgaande

Nadere informatie

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 Dit sectoraal akkoord is van toepassing op het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli

Nadere informatie

Welk beeld heeft Vlaanderen over de leraar? J.C. Verhoeven (KuLeuven), A. Aelterman (UGent), I. Buvens (KuLeuven), I. Rots (UGent)

Welk beeld heeft Vlaanderen over de leraar? J.C. Verhoeven (KuLeuven), A. Aelterman (UGent), I. Buvens (KuLeuven), I. Rots (UGent) 1 Welk beeld heeft Vlaanderen over de leraar? J.C. Verhoeven (KuLeuven), A. Aelterman (UGent), I. Buvens (KuLeuven), I. Rots (UGent) Doel van het onderzoek Onderzoek naar de wijze waarop de samenleving

Nadere informatie

Actualiteitsdebat Hervorming Secundair Onderwijs. Vlaams Parlement, 18 januari 2017

Actualiteitsdebat Hervorming Secundair Onderwijs. Vlaams Parlement, 18 januari 2017 Actualiteitsdebat Hervorming Secundair Onderwijs Vlaams Parlement, 18 januari 2017 Tussenkomst Jo De Ro (Open Vld) Maar vooral beste ouders en leerkrachten die thuis dit actueel debat aan t volgen zijn:

Nadere informatie

STEM monitor 2015. 9 juni 2015 RITA DUNON

STEM monitor 2015. 9 juni 2015 RITA DUNON STEM monitor 2015 9 juni 2015 RITA DUNON Doelstellingen STEM-actieplan STEM-actieplan 2012-2020 streeft op middellange termijn naar: Meer starters en afgestudeerden in STEMopleidingen en richtingen die

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

Werken met een richtdocument

Werken met een richtdocument Kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding Werken met een richtdocument Marc Van Gils april 2008 1 Een creatieve zoektocht naar mogelijkheden tot optimale afstemming van de doelen van de medewerker en die van

Nadere informatie

Doelen. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten

Doelen. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2014-2015 Projectteam: Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour, Sarah Verslijcke Cofinanciering: scholengemeenschap

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

Word jij leerkracht op de Tienerschool?

Word jij leerkracht op de Tienerschool? Word jij leerkracht op de Tienerschool? Op 1 september 2018 opent de Tienerschool van Anderlecht de deuren. Op 1 september 2019 is de Tienerschool van Schaarbeek aan de beurt. De vzw Sint-Goedele rekruteert

Nadere informatie

Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015

Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015 Algemene Raad 23 april 2015 AR-AR-ADV-1415-014 Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee te nemen voor een meeloopdag.

Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee te nemen voor een meeloopdag. Nationale Zorgvernieuwingsprijs Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen? Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee

Nadere informatie

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs VVKSO CODIS/DOC/11/09 2011-02-07 Arbeidsmarktrapport 2010 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Secundair Onderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Structuur van

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Kinderen met een handicap op de schoolbanken

Kinderen met een handicap op de schoolbanken Kinderen met een handicap op de schoolbanken Ouders van een kind met een handicap moeten vaak een moeilijke weg bewandelen met veel hindernissen en omwegen om voor hun kind de geschikte onderwijsvorm of

Nadere informatie

DISCO : Algemene handleiding

DISCO : Algemene handleiding DISCO : Algemene handleiding DISCO het Screeningsinstrument Diversiteit en Onderwijs m.b.t. omgaan met diversiteit biedt enerzijds handvatten om maatregelen en acties die reeds genomen werden in kader

Nadere informatie

Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen:

Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten OBPWO project 09.05 http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2009/0905

Nadere informatie

Tegelijk moeten we vaststellen dat ons pad nog een aantal belangrijke drempels bevat. Zo blijft het spanningsveld tussen flexibiliteit

Tegelijk moeten we vaststellen dat ons pad nog een aantal belangrijke drempels bevat. Zo blijft het spanningsveld tussen flexibiliteit Vice- Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, Belast met Buitenlandse Handel Vice- Premier Ministre et Ministre de l Emploi, de l Economie et des Consommateurs, Chargé du Commerce

Nadere informatie

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap STEM Visietekst van het GO! 28 november 2016 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2 Samenvatting In de beleidsnota 2014-2019 stelt Vlaams minister van Onderwijs de ambitie om leerlingen warmer te maken

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de

Nadere informatie

Type basisaanbod Voor kinderen met een lichte mentale beperking of een ernstige leerstoornis

Type basisaanbod Voor kinderen met een lichte mentale beperking of een ernstige leerstoornis Type basisaanbod Voor kinderen met een lichte mentale beperking of een ernstige leerstoornis Type basisaanbod Kleuter- en lager onderwijs op maat Type 1 voor leerlingen met een licht mentale beperking

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen NIEUWSBRIEF Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Op 17 januari 2013 hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO- Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over het technisch

Nadere informatie

De beslissing van de Vlaamse Regering op 27 februari hield het volgende in:

De beslissing van de Vlaamse Regering op 27 februari hield het volgende in: De nieuwe uitstapregeling 1 Op 27 februari besliste de Vlaamse Regering om de Terbeschikkingstelling wegens Persoonlijke Aangelegenheden voorafgaand aan het Rustpensioen (de zogenaamde uitstapregeling

Nadere informatie

Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid

Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid Het Zomerakkoord bevat volgende passage ivm de federale ambtenaren Een moderne administratie: Hervorming van het Openbaar Ambt: Wetgeving wordt

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie