Opleiden in school. Versie: 4 Datum: September 2013 Auteur: Henk Jacobs. Opleiden in school - concept Versie 4. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiden in school. Versie: 4 Datum: September 2013 Auteur: Henk Jacobs. Opleiden in school - concept Versie 4. 1"

Transcriptie

1 Opleiden in school Versie: 4 Datum: September 2013 Auteur: Henk Jacobs Opleiden in school - concept Versie 4. 1

2 Versiehistorie Versie Datum Omschrijving Auteur 01. Juli 2011 Eerste opzet notitie werkplekleren Henk Jacobs 02. Augustus Bijstelling na overleg met Paul Maasen en Peter Henk Jacobs 2011 Lorist 03. Augustus Bijgestelde versie n.a.v. ontwikkelingen in het Henk Jacobs 2012 studiejaar September 2013 Bijgestelde versie n.a.v. ontwikkelingen in het studiejaar Henk Jacobs Opleiden in school - concept Versie 4. 2

3 Inhoud 1. Inleiding 2. Verantwoording 3. Opleidingsraad 4. Tweede schil scholen en besturen 5. Bovenschools Opleiden In School 6. Terminologie 7. Praktijkopleider 8. Schoolopleider 9. Instituutsopleider 10. Keurmerk 11. Professionaliseringstraject Bijlagen: 1. Overzicht besturen opleidingsraad 2. Overzicht indeling scholen ten aanzien van opleiden Opleiden in school - concept Versie 4. 3

4 Inleiding Instituut Theo Thijssen (ITT) van de Hogeschool Utrecht wil graag samen met het werkveld kwalitatief goed geschoolde leraren voor het primair onderwijs opleiden. Daarnaast heeft ITT de ambitie een belangrijke rol te spelen bij onderwijsontwikkelingen in de regio Utrecht. De verbindende factor is het werkplekleren van de studenten van ITT. Het gezamenlijk opleiden van studenten biedt vele mogelijkheden om te werken aan onderwijsontwikkeling. Deze notitie geeft richting. De kracht van samen opleiden wordt o.a. aangetoond in de promotieonderzoeken van Jeannette Geldens 1 en Miranda Timmermans 2. Een cruciale rol speelt daarbij de begeleiding. De begeleiding van studenten en praktijkopleiders. Bij het opleiden in school ligt een spilfunctie bij de schoolopleider en instituutsopleider. Het is van groot belang dat zowel vanuit het werkveld als vanuit de opleiding aan voorwaarden (tijd en professionalisering) wordt voldaan zodat beide opleiders kunnen functioneren. 1 Geldens, J.J.M Leren onderwijzen in een werkplekleeromgeving (Proefschrift Radbouduniversiteit). Helmond, Kempellectoraat Hogeschool de Kempel. 2 Timmermans, M Kwaliteit van de Opleidingsschool. Over Affordance, Agency en Competentieontwikkeling (Proefschrift Tilburg University). Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Educatie Opleiden in school - concept Versie 4. 4

5 Verantwoording Opleiden doe je als opleiding niet alleen. De verbinding theorie praktijk is cruciaal in de ontwikkeling van toekomstige leraren primair onderwijs. Die verbinding was tot nu toe vooral gericht op de student in de praktijk. Het lectoraat Academische Basisschool 3 toont aan dat het gezamenlijk opleiden van studenten een bijdrage levert aan de professioneel lerende organisatie op instituuts-, bestuurs- en schoolniveau. In de verbinding theorie praktijk spelen de schoolopleider en de instituutsopleider een belangrijke rol. Zij zijn het intermediair tussen de opleiding en het werkveld. Deze notitie is er op gericht om deze twee spelers in positie te brengen en hun rol te versterken. De samenwerking tussen deze opleiders vormt de kern van het opleiden in school. Deze samenwerking vraagt om een heldere structuur. In het studiejaar hebben 16 besturen uit de regio Utrecht/ t Gooi en ITT afspraken gemaakt over het gezamenlijk opleiden. Eén bestuur is in het studiejaar afgehaakt. Als uitwerkings- en adviesinstrument is het Bovenschool Opleiden In School (BOIS) netwerk ingericht. Naast een structuur is er behoefte aan een intern keurmerk. De kwaliteit van het netwerk moet voldoen aan landelijke criteria 4 zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVOA). In het studiejaar is een start gemaakt met het afnemen van audits. Deze pilot is positief verlopen en zal worden voortgezet. 3 Beleidskaders Academische Basisschool, oktober Toetsingskader Opleidingsschool, NVAO, 3 maart 2009 Opleiden in school - concept Versie 4. 5

6 Opleidingsraad De Opleidingsraad bestaat uit leden van College van Bestuur c.q. centrale directies van de regionale partner schoolbesturen en de directeur van Instituut Theo Thijssen. Zij bespreken het algemeen strategisch beleid, delen onderling en met ITT kennis en expertise en vormen een regionaal netwerk. De Opleidingsraad vergadert 3 à 4 maal per jaar. De leden van de Opleidingsraad zijn gezamenlijk een raamovereenkomst aangegaan. Deze raamovereenkomst is uitgewerkt in een bilaterale samenwerkingsovereenkomst van Instituut Theo Thijssen met ieder van haar partner schoolbesturen. Een lid van het Instituutsmanagementteam van Instituut Theo Thijssen is agendalid 5 van dit managementoverleg 6. Het doel hiervan is ook om de samenwerking met schoolleiders van het betreffende schoolbestuur te versterken. Bovendien vragen we ieder van deze schoolbesturen om één van de schoolopleiders binnen het bestuur een coördinerende rol op bestuursniveau te laten vervullen. Per 1 augustus 2011 nemen er 15 besturen deel aan de opleidingsraad. (zie bijlage 1.)Samen zijn zij verantwoordelijk voor 244 scholen voor primair onderwijs. Deze 244 scholen zijn door ITT ingedeeld in 4 categorieën. Dat zijn: 1. Gecertificeerde Academische Opleidingsscholen (5 scholen) 2. Gecertificeerde opleidingscholen. (8 scholen) 3. Opleidingsscholen. Besturen hebben aangegeven dat deze scholen binnen de stichting opleidingsscholen gaan worden (76). 4. Scholen van de Opleidingsraad besturen die (nog) geen opleidingsschool willen worden. (183) Verder hanteren we nog een categorie 5 en 6 5. Basisscholen die niet behoren bij de Opleidingsraad maar wel graag studenten willen opleiden. De z.g. Tweede Schil (169). 6. Andere scholen. Deze scholen komen in principe niet in aanmerking om studenten te begeleiden. Scholen kunnen wel een verzoek doen om opgenomen te worden in de Tweede Schil. 5 Een agendalid ontvangt de vergaderstukken, kan deelnemen aan de vergadering als de agenda de samenwerking met Instituut Theo Thijssen betreft en kan verzoeken om deze samenwerking enkele malen per jaar te agenderen in het managementoverleg. 6 Binnen de besturen worden hiervoor verschillende omschrijvingen gebruikt, bedoeld is het regelmatige gezamenlijke overleg van CvB en directeuren van de scholen. Opleiden in school - concept Versie 4. 6

7 Tweede schil Niet alle studenten van ITT kunnen een praktijkplaats vinden bij de scholen van de Opleidingsraad. De Tweede Schil is dus noodzakelijk. ITT begeleidt ongeveer 1200 studenten. Scholen/besturen die aan de Tweede Schil willen deelnemen krijgen ook de mogelijkheid om door te groeien naar gecertificeerd opleidingsschool. Ook zij kunnen gaan voor het keurmerk (zie hoofdstuk over keurmerk).deze scholen/besturen nemen niet deel aan de Opleidingsraad en het BOIS overleg en hebben dus niet direct invloed op beleidsontwikkelingen Besturen van deze tweede schil scholen kunnen verzoeken, opgenomen te worden in de Opleidingsraad. Omgekeerd kunnen besturen in de Opleidingsraad besluiten minder intensief deel te nemen en plaats te nemen in de tweede schil. Opleiden in school - concept Versie 4. 7

8 BOIS Ten behoeve van het tactisch en operationeel beleid vormt het BOIS (Bovenschool Opleiden In School) een learning community bestaande uit bovengenoemde bovenschools schoolopleiders en twee medewerkers van centrum voor werkplekleren van Instituut Theo Thijssen. Zij concretiseren het algemene beleid naar bestuurs- en schoolniveau en vice versa als schakel tussen de praktijk en Opleidingsraad. Bovendien geven ze gevraagd en ongevraagd advies over nieuwe onderwijsproducten (curriculum) en de kwaliteitszorg van ITT als een plek voor feedback en samenwerken aan nieuwe producten voor school en opleiding. De frequentie van werken en de vorm waarin zoals bijvoorbeeld intensieve werkbijeenkomsten is de verantwoordelijkheid van BOIS zelf. De agendering en prioritering van onderwerpen wordt in samenspraak bepaald, waarbij de strategische agenda van de Opleidingsraad, kwaliteitszorg en feedback op het curriculum prioriteit hebben. De benodigde tijd voor het lidmaatschap van BOIS is onderdeel van de taak als bovenschools schoolopleider c.q. coördinatoren centrum voor werkplekleren. Opleiden in school - concept Versie 4. 8

9 Terminologie In zowel het werkveld als de opleiding worden verschillende termen gebruikt voor dezelfde taken en functies. Om hierin duidelijkheid te verschaffen is binnen de Opleidingsraad afgesproken onderstaande termen te gebruiken. Deze terminologie is aanbevolen door de beroepsgroep van opleiders, het VELON. Werkplekleren in plaats van stage Praktijkplaats in plaats van stageplaats Praktijkopleider in plaats van mentor Schoolopleider in plaats van stagecoördinator of interne coach Instituutsopleider in plaats van schoolcontactpersoon of stagebegeleider. Opleiden in school - concept Versie 4. 9

10 Praktijkopleider De praktijkopleider is de man of vrouw voor de groep die een student begeleidt bij het praktijkgedeelte van de opleiding. Om dit adequaat te kunnen doen is het noodzakelijk dat een praktijkopleider toegerust wordt. De volgende onderdelen horen bij die toerusting. Globale kennis van de opbouw van de opleiding tot leraar primair onderwijs Kennis van de SBL competenties uitgewerkt in de competentiematrix Kennis van de beroepsrollen Kennis van verschillende begeleidingsvaardigheden Kennis van verschillende gesprekstechnieken Gericht feedback kunnen geven De praktijkopleider wordt geprofessionaliseerd door de schoolopleider van de school in samenwerking met de instituutsopleider van de school. In overleg tussen de school- en instituutsopleiders wordt bepaald wat nodig is en op welk moment, rekening houdend met de wensen van de praktijkopleiders Opleiden in school - concept Versie 4. 10

11 Schoolopleiders De schoolopleider heeft naast de instituutsopleider een sleutelrol binnen het Opleiden in School. De schoolopleider begeleidt in principe de praktijkopleiders. Er is regelmatig overleg tussen de school- en instituutsopleider om te komen tot afstemming. De taken van de schoolopleider zijn als volgt te definiëren: De schoolopleider heeft een spilfunctie tussen basisschool en opleiding De schoolopleider begeleidt de praktijkopleiders De scholopleider kan in overleg met de praktijkopleider gesprekken voeren met de student De schoolopleider ontwikkelt een opleidingsplan voor de praktijkopleiders De schoolopleider overlegt regelmatig met de instituutsopleider De schoolopleider begeleidt in principe de onderzoeken van studenten. Op schoolniveau kunnen daar andere afspraken over gemaakt worden. De schoolopleiders verzorgen in samenwerking met de instituutsopleiders de professionalisering van de praktijkopleiders (train de trainer) De schoolopleiders van een stichting vormen een netwerk o.l.v. bovenschools schoolopleiders (geldt niet voor Tweede Schil scholen) Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om de schoolopleiders toe te rusten. Daarvoor is nodig dat: Schoolopleiders de opleiding voor de professionalisering praktijkopleiders (train de trainer) bij ITT volgen De Opleidingraad en BOIS overleg worden betrokken bij de inhoud van de opleiding Jaarlijks vindt is er een terugkommomenten plaats waarbij nieuwe ontwikkelingen t.a.v. opleiden worden meegenomen, verzorgd door ITT (masterclasses) Schoolopleiders volgen deze professionalisering zo mogelijk samen met instituutsopleider Schoolopleiders begeleiden de onderzoeken van 3e en 4e jaars studenten. Na de eerste professionalisering schoolopleider volgen zij ook de professionalisering Leergang Onderzoek. Elke stichting/school bepaalt welke personeelsleden in aanmerking komen voor schoolopleider. Voorwaarde vanuit de opleiding is een HBO denkkader en affiniteit met opleiden in de brede zin Opleiden in school - concept Versie 4. 11

12 Instituutsopleider De instituutsopleider vormt samen met de schoolopleider de kern van het Opleiden In School. De samenwerking is cruciaal voor het welslagen van het gezamenlijk opleiden van toekomstig personeel. De instituutsopleider zal toegerust moeten worden voor deze taak. Het gaat dan om de volgende zaken: De instituutsopleider wordt geprofessionaliseerd op het gebied van het onderhouden van de relatie met basisscholen De instituutsopleider volgt samen met de schoolopleider de professionalisering schoolopleider (indien organisatorisch mogelijk) Op verzoek van de schoolopleider kan de instituutsopleider betrokken worden bij de professionalisering van de praktijkopleiders De instituutsopleider heeft regelmatig overleg met de schoolopleider De instituutsopleider voert het beoordelingsgesprek met de student en praktijkopleider over de voortgang in de praktijk van de student. De instituutsopleider maakt van het gesprek een verslag a.d.h.v. een format. De instituutsopleider legt een klassenbezoek af bij alle eerstejaars studenten (vol- en deeltijd) in het tweede semester. Van het bezoek en gesprek met student en praktijkopleider wordt door de instituutsopleider een verslag gemaakt. De instituutsopleider legt klassenbezoeken af op verzoek van praktijkopleider, schoolopleider, studieloopbaanbegeleider of student in alle studiejaren De instituutsopleider is op de hoogte van het doen van onderzoek door de student en kan de student en schoolopleider hierin begeleiden en adviseren op de werkplek De instituutsopleider kan de schoolopleider adviseren in het doen van professionalisering op het gebied van opleiden en begeleiden De instituutsopleider kan de schoolopleider en schoolleider adviseren in het betrekken van vakprofessionals van ITT bij de schoolontwikkeling In principe is elke docent van ITT instituutsopleider. Dat hoort bij de taken van een docent. Elke instituutsopleider is verbonden aan meerdere scholen van één bestuur afhankelijk van de aanstelling van de docent. Verder is hij/zij in staat studenten van alle leerjaren van de vol- en deeltijd te kunnen begeleiden op de praktijkplaats. Het is verder van belang dat de instituutsopleider kennis heeft van de ontwikkelingen van het onderwijs in het algemeen en van de school en bestuur in het bijzonder. Een instituutsopleider wordt voor meerdere jaren gekoppeld aan scholen om te werken aan de relatie met de school. Nabijheid, korte lijnen en openheid zijn kernwoorden voor de instituutsopleider. Opleiden in school - concept Versie 4. 12

13 Keurmerk In de provincie Utrecht werken basisscholen en de lerarenopleiding intensief samen aan het opleiden van leerkrachten primair onderwijs. In de opleiding staat de onderwijspraktijk centraal. De ontwikkeling van de beroepscompetenties vindt daarbij voor een groot deel op de opleidingsschool plaats. De student is vanaf het begin van de studie werkzaam als collega in opleiding bij een basisschool. De opleidingsschool speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden, begeleiden en beoordelen. Het opleiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en is dus niet voorbehouden aan het opleidingsinstituut (de lerarenopleiding). De keurmerkcommissie ziet opleiden in de school als een kansrijke ontwikkeling waarmee het opleidingsinstituut en de samenwerkende scholen graag verder willen. Het leren op de werkplek van studenten zorgt voor een nieuwe dynamiek binnen de school waarbij opleiden, innoveren en professionaliseren bij elkaar komen. Er ontstaat een leerklimaat voor alle medewerkers binnen de school. Het opleiden in de school neemt een belangrijke plaats in binnen de lerarenopleiding en de scholen. Het samen opleiden vraagt van alle betrokkenen een grote inspanning. Taken en verantwoordelijkheden moeten op elkaar afgestemd worden. Vertrouwen in elkaars deskundigheid is noodzakelijk. Om de kwaliteit van het opleiden in de school te borgen wordt het eigen Keurmerk Opleidingsschool ontwikkeld. Met de invoering van de bekostiging van Opleiden in de school door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2009 is het belang van goede kwaliteitsborging toegenomen. Bij de accreditatie van de lerarenopleiding worden ook de opleidingsscholen meegenomen. Samen gaan we voor gecertificeerd en liefst bekostigd Opleidingsschool worden. Kwaliteitsborging van het opleiden in de school is natuurlijk ook voor de scholen van belang. Daarnaast zijn er verschillende redenen voor een school om het keurmerk te willen halen: Door het verkrijgen van een Keurmerk Opleidingsschool kwalificeren en profileren opleidingsscholen zich ten opzichte van andere scholen. Het laat zien dat zij beleid, visie en een organisatiestructuur hebben op het gebied van innoveren, opleiden en professionaliseren. Met opleiden in de school wordt opleidingsexpertise ontwikkeld. Deze kan voor de scholing van al het personeel van belang zijn. Daardoor is opleiden in de school niet alleen een kwaliteitsimpuls voor de opleiding van personeel maar ook voor de ontwikkeling van de school als geheel. Het keurmerk maakt dit zichtbaar. Dit sluit goed aan bij het Integraal PersoneelsBeleid (IPB) van de scholen. In het kader hiervan moeten leerkrachten een bekwaamheidsdossier samenstellen. Hieraan kan scholing worden gekoppeld. Het mag duidelijk zijn dat de opleidingsexpertise die ontwikkeld is voor opleiden in de school ook in dit kader gebruikt kan worden. Het keurmerk is een gezamenlijk gedragen traject van de scholen en de lerarenopleiding. Uitwisseling van expertise staat centraal. Schoolopleiders zijn medebeoordelaars in het keurmerktraject. Op die manier kunnen scholen van elkaar leren. Het behalen van een keurmerk luidt niet de afsluiting van het traject in, maar juist het begin van een volgende fase. Schoolopleiders binnen het Utrechts Model kunnen deelnemen aan de auditorengroep van het Keurmerk Opleidingsschool. Opleiden in school - concept Versie 4. 13

14 Professionaliseringstrajecten Om in het studiejaar een start te kunnen maken met het realiseren van de ambitie van het gezamenlijk opleiden van studenten is een professionaliseringstraject ontwikkeld voor de schoolopleiders van de deelnemende besturen. De training bestaat uit een basistraining (4 bijeenkomsten van 3 uur) en een verdiepende training (8 bijeenkomsten van 3 uur). De basistraining wordt twee keer per jaar aangeboden. De verdiepende training één keer. De verdiepende training is ontwikkeld en wordt verzorgd samen met de Universiteit Utrecht. Naast de professionalisering voor de schoolopleider is het ook van belang dat de instituutsopleiders van ITT geïnformeerd en waar nodig geprofessionaliseerd gaan worden zodat zij zich kunnen voorbereiden op hun, voor een deel van de docenten, nieuwe taak. Dit traject is in het studiejaar gestart en wordt jaarlijks verder uitgebreid. Ook deze professionalisering wordt samen met het Centrum Theo Thijssen en de Universiteit Utrecht ontwikkeld en uitgevoerd. Uiteindelijk ligt er een gevarieerd pakket van opleidingen voor praktijk-, school- en instituutsopleiders op het gebied van coaching, begeleiding, verzorgen van feedback, het doen van onderzoek enz. Globale inhoud professionalisering praktijkopleider (door schoolopleider) Competentiegericht opleiden (opbouw studiefasen) Vormen van begeleiding Toetsing De competenties; vaardigheden, kennis, houding en beroepsrollen Persoonlijk ontwikkelingsplan Portfolio s Gesprekken voeren Het SMART formuleren van leervragen Eigen leerstijl (Kolb) Reflecteren (Korthagen ) Globale inhoud professionalisering schoolopleider Het coachen van studenten gericht op het verbeteren van het persoonlijk functioneren van de student op pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk gebied Het begeleiden van praktijkopleiders gericht op het competentiegericht kunnen begeleiden van de student Begeleiden van leervragen Het begeleiden van studenten met het doen van praktijkonderzoek Een bijdrage leveren aan de gezamenlijke kennisconstructie t.b.v. de schoolontwikkeling Visie op leren en opleiden Kennis van begeleidingsinstrumenten; intervisie, POP, plan van aanpak Reflectie, leercyclus en leerstijlen Beoordelen op de werkplek en opleiding Opleiden in school - concept Versie 4. 14

15 Globale inhoud professionalisering instituutsopleider Standaarden opleiden in school Schoolontwikkelingsagenda (schoolplan, schoolgids) Koppeling theorie en praktijk Student startend leerkracht ervaren leerkracht expert leerkracht gekoppeld aan de competenties Het geven en ontvangen van feedback Opleiden in school - concept Versie 4. 15

16 Kosten professionalisering De basistraining voor schoolopleider wordt door ITT aan alle schoolopleiders aangeboden Aan de verdiepende training zijn wel kosten verbonden. 895,- per persoon De leergang onderzoek kost 550,- per persoon Als herhaling organiseert ITT twee keer per schooljaar een masterclass voor de schoolopleiders. De onderwerpen zijn toegesneden op de praktijk van de schoolopleider Opleiden in school - concept Versie 4. 16

17 Bijlagen Bijlage 1. Deelnemende besturen Opleidingsraad Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Stichting Katholiek Onderwijs Lek en IJssel Stichting Katholiek Primair Onderwijs Nieuwegein Stichting Katholiek Primair Onderwijs Het Sticht Stichting De Groeiling Stichting Katholiek Onderwijs Fectio Verschillend Onderwijs In Leusden, Achterveld Meerkring, Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort Stichting Katholiek Basisonderwijs Achterveld Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Nieuwegein, IJsselstein Katholieke Scholenstichting Utrecht Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Bureau Openbaar Onderwijs Hilversum (STIP) Stichting Rijn en Heuvelland (Wereldkidz) Hilversum IJsselstein Nieuwegein Zeist Gouda Houten Leusden Amersfoort Achterveld Nieuwegein Utrecht Amersfoort Utrecht Hilversum Zeist Opleiden in school - concept Versie 4. 17

Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort

Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort 2016-2019 Opleiden doe je niet alleen Deze overeenkomst is een uitbreiding van het Convenant Academische basisschool Utrecht-Amersfoort 2012-2016

Nadere informatie

Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure

Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure Opzet basistraject schoolopleiders De schoolopleider heeft een spilfunctie tussen basisschool en opleiding en heeft een coördinerende, begeleidende taak t.a.v.

Nadere informatie

Schoolopleiders en instituutopleiders

Schoolopleiders en instituutopleiders Praktische samenwerking van opleiding en scholen door het vormen van leerteams op diverse niveaus Bestuurlijke samenwerking in Opleidingsraad Tactische samenwerking in het bovenschools opleiden in school

Nadere informatie

Handleiding Keurmerk Opleidingsschool Instituut Theo Thijssen

Handleiding Keurmerk Opleidingsschool Instituut Theo Thijssen Handleiding Keurmerk Opleidingsschool Instituut Theo Thijssen St. Jozefschool Auteur: Karin Vogelaar (Archimedes) Bewerkt door: Ed Booms, Rineke van Kampen en Henk Jacobs Inlichtingen Henk.jacobs@hu.nl

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN. Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016

INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN. Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016 INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016 Welkom Samen opleiden van studenten vraagt een nauwe samenwerking tussen de

Nadere informatie

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten Gecertificeerde 0pleidingsschool ITT-HU 4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten De school heeft: 1. een schoolopleider aangesteld en gefaciliteerd; 2. elk jaar een substantieel

Nadere informatie

Evolueren naar leerwerkgemeenschappen: Betekenisvol Samen leraar worden

Evolueren naar leerwerkgemeenschappen: Betekenisvol Samen leraar worden Evolueren naar leerwerkgemeenschappen: Betekenisvol Samen leraar worden Workshop KHLeuven 3 mei 2011 Jeannette Geldens Herman L. Popeijus Kempelonderzoekscentrum Helmond Tue-Eindhoven School of Education

Nadere informatie

3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering

3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering 3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering Susan Beckers en Linda Verheijen beschreven onderzoek naar het logboek als middel voor professionalisering van instituutsopleiders.

Nadere informatie

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

TKAO. Visie op samen opleiden. Samenwerking en organisatiestructuur. Professionalisering. Kwaliteitszorg. Regionale spreiding

TKAO. Visie op samen opleiden. Samenwerking en organisatiestructuur. Professionalisering. Kwaliteitszorg. Regionale spreiding Beoordelingscriteria aspirant-opleidingsscholen Hieronder treft u een samenvatting van de criteria aan, die op de volgende pagina s verder worden uitgewerkt. Elk van de criteria wordt uitgewerkt op drie

Nadere informatie

2.4. Paul Hennissen en Pie Pelzer: Eisen aan opleidingsscholen Aanleiding Hoe is te werk gegaan?

2.4. Paul Hennissen en Pie Pelzer: Eisen aan opleidingsscholen Aanleiding Hoe is te werk gegaan? 2.4. Paul Hennissen en Pie Pelzer: Eisen aan opleidingsscholen Pie Pelzer (bovenschools schoolopleider van Movare) en Paul Hennissen hebben de vraag van de stuurgroep om een instrument te ontwikkelen dat

Nadere informatie

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

Inductietraject koppelen aan werkplekleren

Inductietraject koppelen aan werkplekleren Inductietraject koppelen aan werkplekleren Marcelle Hobma Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk In-Zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Werkgroepen 6

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Professionalisering van de werkplekbegeleider

Professionalisering van de werkplekbegeleider Professionalisering van de werkplekbegeleider Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom professionalisering

Nadere informatie

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom één beoordelingsprocedure?

Nadere informatie

Informatieboekje voor de school- en praktijkopleiders

Informatieboekje voor de school- en praktijkopleiders Informatieboekje voor de school- en praktijkopleiders Instituut Theo Thijssen Studiejaar 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Instituut Theo Thijssen pagina 4 Visie pagina 5 Opleidingsprofiel pagina

Nadere informatie

Beroepsregistratie. PROJECT Versterking Samenwerking. Borging en met elkaar in verbinding (blijven) Inleiding Beroepsstandaard. Beroepsregistratie

Beroepsregistratie. PROJECT Versterking Samenwerking. Borging en met elkaar in verbinding (blijven) Inleiding Beroepsstandaard. Beroepsregistratie Beroepsregistratie PROJECT Versterking Samenwerking Borging en met elkaar in verbinding (blijven) Inleiding Beroepsstandaard Beroepsregistratie Mogelijkheden VSLS 26 januari 2017 Joke Kiewiet-Kester Doorgaande

Nadere informatie

Opleiden in de school (OidS) Wat is opleiden in de school? De opleiding

Opleiden in de school (OidS) Wat is opleiden in de school? De opleiding Opleiden in de school (OidS) Sinds 2015 is t Schöppert een opleidingsschool. Opleiden in de School is bij uitstek een vorm van opleiden die past bij de visie van t Schöppert: Samen leren leven: betrokken

Nadere informatie

BEAUTY, CREATIVE EN SPORT COLLEGE ROC MIDDEN NEDERLAND AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL

BEAUTY, CREATIVE EN SPORT COLLEGE ROC MIDDEN NEDERLAND AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL BEAUTY, CREATIVE EN SPORT COLLEGE ROC MIDDEN NEDERLAND AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL Gegevens audit Datum: 18 december 2013 Leden auditcommissie: Contactpersoon van de school: Jan van

Nadere informatie

1 Augustus 2017, Bureau Assessments en Validering, onderdeel van KCC, Faculteit Educatie C.I.

1 Augustus 2017, Bureau Assessments en Validering, onderdeel van KCC, Faculteit Educatie C.I. assessmentbureau.archimedes@hu.nl 1 Augustus 2017, Bureau Assessments en Validering, onderdeel van KCC, Faculteit Educatie C.I. Beste collega, Inleiding: In deze brochure wordt uitgelegd wat de training

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek.

1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek. HOOFDSTUK 1: CURRICULUM 1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek. Susan Beckers en Linda Verheijen beschreven onderzoek naar de veranderende rol van de slb er

Nadere informatie

Samen de kwaliteit ontwikkelen, monitoren en borgen van Samen (academisch) Opleiden!

Samen de kwaliteit ontwikkelen, monitoren en borgen van Samen (academisch) Opleiden! Samen de kwaliteit ontwikkelen, monitoren en borgen van Samen (academisch) Opleiden! Congres Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO Samen sterker Doorn, di 2 juni 2015 Jeannette Geldens, lector Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool

Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Werkplekleren Werkplekleren: het han Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Miranda Timmermans en Bas van Lanen Beide auteurs zijn verbonden aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Faculteit

Nadere informatie

Samen opleiden, samenwerken en leren samen werken

Samen opleiden, samenwerken en leren samen werken Samen opleiden, samenwerken en leren samen werken Een onderzoek naar elementen van (leren) samenwerken en het belang dat basisscholen, aanstaande leraren en hogeschooldocenten hechten aan afspraken daarover

Nadere informatie

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Concept beleidsplan Opleidingsschool 1 Inhoud: 1. Personeel, functieomschrijving 2. Visie op de Opleidingsschool

Nadere informatie

Kwaliteitstandaarden opleidingsschool en academische opleidingsschool

Kwaliteitstandaarden opleidingsschool en academische opleidingsschool Kwaliteitstandaarden opleidingsschool en academische opleidingsschool Als advies (aan de HBO-RAAD) vastgesteld door het SAC (Sector Adviescollege Hoger Pedagogisch Onderwijs). Met instemming besproken

Nadere informatie

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk In-Zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom één beoordelingsprocedure?

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

Grote dank aan het werkveld. Informatiebrief 2015-01

Grote dank aan het werkveld. Informatiebrief 2015-01 Informatiebrief 2015-01 Graag wil ik u via deze informatiebrief op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rond het beroepsregister voor lerarenopleiders. In november verscheen de eerste informatiebrief

Nadere informatie

Tweejarig plan 2013-2014 en 2014-2015 m.b.t. het opleiden

Tweejarig plan 2013-2014 en 2014-2015 m.b.t. het opleiden ROWF Kwaliteitszorgsysteem, tweejarig plan 2013-2014 en 2014-2015 Aan deze activiteit werken mee: Corrie van Breenen, locatie directeur Praktijkschool Hoorn Mireille Meyer, schoolopleider Oscar Romero

Nadere informatie

Geregeld, periodiek voor onze opleidingspartners

Geregeld, periodiek voor onze opleidingspartners Geregeld Instituut Theo Thijssen December 2013, jaargang 4, nr. 2. Website voor de schoolopleiders: http://www.voorbedrijven.hu.nl/ los/instituut%20theo%20thijsse n.aspx Agenda 19 maart: masterclass 16

Nadere informatie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie 2017-2018 Inhoudsopgave Intern Coördinator Opleiden in de school (ico)... 04 Update Intern Coördinator Opleiden in de school...

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Verantwoording... 4 Verantwoording Afstudeerfase in schema: Matrix competenties/dublin

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

TKAO. Ontwikkelplan Tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen. Gegevens aspirant-opleidingsschool. Visie op de opleidingsschool *

TKAO. Ontwikkelplan Tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen. Gegevens aspirant-opleidingsschool. Visie op de opleidingsschool * Ontwikkelplan Tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen TKAO Dit is het format voor het ontwikkelplan ten behoeve van de tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen. Beschrijf alle doelen,

Nadere informatie

3.3. Mieke Groten en Paul Hennissen: Eisen aan lerarenopleiders van de Nieuwste Pabo.

3.3. Mieke Groten en Paul Hennissen: Eisen aan lerarenopleiders van de Nieuwste Pabo. 3.3. Mieke Groten en Paul Hennissen: Eisen aan lerarenopleiders van de Nieuwste Pabo. Mieke Groten is coördinator werkplekleren en mede verantwoordelijk voor de professionalisering van mentoren en schoolopleiders

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Kritische Reflectie. Utrecht Amersfoort

Kritische Reflectie. Utrecht Amersfoort Bijlage 3 Kritische Reflectie Academische Opleidingsschool Utrecht Amersfoort Versie 4 juni 14 VOORWOORD Voor u ligt de kritische reflectie van de Academische Opleidingsschool Utrecht Amersfoort (AOS).

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

Samen opleiden. Vlaanderen. Nederland. Leuven, 3 mei Jeannette Geldens Herman L. Popeijus

Samen opleiden. Vlaanderen. Nederland. Leuven, 3 mei Jeannette Geldens Herman L. Popeijus Samen opleiden in Vlaanderen en Nederland Jeannette Geldens Herman L. Popeijus Kempelonderzoekscentrum Helmond Tue-Eindhoven School of Education Leuven, 3 mei 2011 Doel en opbrengst Kennis en inzicht verwerven

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Sjoerd de Jong. Van versterking samenwerking naar bekostiging opleidingsschool in het mbo

Sjoerd de Jong. Van versterking samenwerking naar bekostiging opleidingsschool in het mbo Van versterking samenwerking naar bekostiging opleidingsschool in het mbo Sjoerd de Jong Directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering s.n.dejong@minocw.nl 18-02-2016 Historie Opleiden in de School 2002-2009

Nadere informatie

Opleidingsscholen W&T

Opleidingsscholen W&T DEEL DEEL III III 10 Model Opleidingsscholen Wetenschap & Techniek Frank Sengers 11 Pabo Almere en opleidingsschool W&T Frank van der Knaap 12 Opleidingsscholen W&T binnen PABO HvA Frank Sengers 13 W&T-opleidingsschool

Nadere informatie

Beleidsnotitie beginnende leraar

Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar 20140703.docx 1 3-7-2014 Inleiding Onderwijsstichting KempenKind hecht groot belang aan het welzijn en het professioneel functioneren van

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Beroepsregistratie. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. - Kijken naar jezelf - Het kán omdat - En nu? Edmée Suasso Joke Kiewiet-Kester

Beroepsregistratie. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. - Kijken naar jezelf - Het kán omdat - En nu? Edmée Suasso Joke Kiewiet-Kester Beroepsregistratie Niet omdat het moet, maar omdat het kan - Kijken naar jezelf - Het kán omdat - En nu? Edmée Suasso Joke Kiewiet-Kester Contact: Beroepsregister@VELON.nl Welk standpunt heb je ingenomen?

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

De Opleidingsschool, verlengstuk van de op. Samenwerking

De Opleidingsschool, verlengstuk van de op. Samenwerking Samenwerking De Opleidingsschool, verlengstuk van de op Miranda Timmermans en Martine Derks zijn verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Pabo Arnhem Pabo Arnhem werkt intensief samen met twintig

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen Omgaan met verschillen De ZAOS ontwikkelt een kenniskring binnen de opleidingsschool waar het thema 'omgaan met verschillen' in samenwerking met de opleidingsinstituten concreet zal worden uitgewerkt.

Nadere informatie

Werken met leerwerktaken

Werken met leerwerktaken Werken met leerwerktaken Naar een natuurlijke integratie van theorie en praktijk Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Meesters en Masters voor Lelystad Dronten

Meesters en Masters voor Lelystad Dronten EINDRAPPORTAGE 20-07-2012 Arbeidsmarktprojecten regionale platforms 2011 (Q1213) Datum: jj-mm-dd Regionaal platform WIO Lelystad Dronten en namen (Werken in het onderwijs) deelnemende 1. SKOFV schoolbesturen

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Doel van de workshop Inzicht krijgen in de wijze waarop de organisatie als leerbedrijf van goed naar beter gebracht kan worden. Kwaliteitsgebieden BPV

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT

FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT Inhoudsopgave 1 Academische Opleidingsschool Midden-Brabant 3 Academische Opleidingsschool 3 Visie en doelstelling 3 Organisatie

Nadere informatie

SCALA COLLEGE AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL

SCALA COLLEGE AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL SCALA COLLEGE AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL Gegevens audit Datum: 12 februari 2014 Leden auditcommissie: Contactpersoon van de school: Deelnemers audit: Eugène Diederiks (voorzitter)

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Uitgelezen kans voor samenwerking tussen mbo en lerarenopleiding!

Uitgelezen kans voor samenwerking tussen mbo en lerarenopleiding! Congresbijdrage symposium Velon-conferentie, 11 maart 2013 Meesterschap en vakmanschap van mbo-docenten. Uitgelezen kans voor samenwerking tussen mbo en lerarenopleiding! 1. Samenvatting, context symposium

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst VO: Handreiking schrijven subsidieaanvraag toetredingsregeling nieuwe en niet-ocwbekostigde.

Voorlichtingsbijeenkomst VO: Handreiking schrijven subsidieaanvraag toetredingsregeling nieuwe en niet-ocwbekostigde. Voorlichtingsbijeenkomst VO: Handreiking schrijven subsidieaanvraag toetredingsregeling nieuwe en niet-ocwbekostigde opleidingsscholen September 2015 Programma 13.30 14.00 Inloop met koffie en thee 14.00

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming Consulent taalvorming opleiding 2014-2016 In september 2014 starten we met een nieuwe groep cursisten voor de opleiding Consulent Taalvorming. De opleiding is bedoeld voor docenten Nederlands en Pedagogiek

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar 1. Omschrijving plan overbruggingsjaar De scholen voor voortgezet onderwijs in oostelijk West-Friesland hebben in samenwerking met de lerarenopleidingen in de periode 2006-2008 inhoud en vorm gegeven aan

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 30 juni 2010 22 september 2010 14 februari 2011 3.3 Scholingsbeleid Onderwijs/Scholingsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 1.1 Faciliteiten

Nadere informatie

1. Samen opleiden, samen certificeren Het project Registratie Schoolopleiders (ROS-project), opbrengsten en perspectieven 19

1. Samen opleiden, samen certificeren Het project Registratie Schoolopleiders (ROS-project), opbrengsten en perspectieven 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 11 1. Samen opleiden, samen certificeren Het project Registratie Schoolopleiders (ROS-project), opbrengsten en perspectieven 19 Ko Melief Samenvatting 19 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Jong, U. de, Ledoux, G, Emmelot, Y., & Roeleveld. J. (2009). Opleiden in de School. SCO-rapport 809. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Jong, U. de, Ledoux, G, Emmelot, Y., & Roeleveld. J. (2009). Opleiden in de School. SCO-rapport 809. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. Rapporttitel Jong, U. de, Ledoux, G, Emmelot, Y., & Roeleveld. J. (2009). Opleiden in de School. SCO-rapport 809. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. Samenvatting Achtergrond van het onderzoek In Amsterdam

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School Samenwerkingsovereenkomst ILO - School TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van (Post)Master-studenten met een stageplek) Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen

Nadere informatie

Stage Hogeschool de Kempel Helmond

Stage Hogeschool de Kempel Helmond Stage 2014-2015 Hogeschool de Kempel Helmond op de K3-fase (WPO-stage). De term WPO staat voor WerkPlekOpleiden. Dat wil zeggen dat de werkplek in de afstudeerfase een centrale rol heeft in het werken

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Opleiden op school. nieuw denken. nieuw doen?

Opleiden op school. nieuw denken. nieuw doen? Opleiden op school nieuw denken en nieuw doen? 1 Leraren opleiden in twee contexten School Inst. Theo Thijssen Werkplekleren: Leren docent te worden door het te zijn, erover te praten en na te denken met

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Van Karin Vogelaar. Datum/tijd vergadering 22 januari 2008

Van Karin Vogelaar. Datum/tijd vergadering 22 januari 2008 Keurmerk Opleidingsschool Keurmerkcommissie Wim van Ruitenbeek, Wim Swinkels Arien Bekker, Karin Vogelaar Aanwezig Wim van Impelen, Peter Doove, Angela Pfaff, Wilma van Wijk, Veronica Pors, Guus Peek,

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie