Informatieboekje voor de school- en praktijkopleiders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje voor de school- en praktijkopleiders"

Transcriptie

1 Informatieboekje voor de school- en praktijkopleiders Instituut Theo Thijssen Studiejaar

2 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Instituut Theo Thijssen pagina 4 Visie pagina 5 Opleidingsprofiel pagina 6 Wat mag u van de student verwachten? pagina 7 Begeleiding van de student pagina 9 Beoordeling van de student pagina 11 Feedback en tussenevaluatie pagina 11 De organisatie van het werkplekleren pagina 13 Het praktijkrooster voor het studiejaar pagina 14 Contact pagina 15 Dit informatieboekje voor de school- en praktijkopleider is een uitgave van de Hogeschool Utrecht, Instituut Theo Thijssen. Tekst en redactie Paul Maasen en Henk Jacobs Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor intern en eigen gebruik is toegestaan. Wijzigingen voorbehouden. juni

3 Inleiding Het leren in de beroepspraktijk vormt een essentieel onderdeel van de opleiding tot leerkracht primair onderwijs. Instituut Theo Thijssen (ITT) en basisscholen in de regio leiden samen leerkrachten op, ieder vanuit zijn eigen rol en deskundigheid. Dit informatieboekje is geschreven voor u als school- en praktijkopleider. U kunt hierin lezen wat u van ons en van de student mag verwachten en wat wij van u verwachten. Met de professionele kennis en vaardigheden bent u voor de student een voorbeeld, inspirator en criticus. In het studiejaar is het nieuw curriculum voor fase 1 en 4 ingevoerd. In het studiejaar volgen fase 2 en 3. Met ingang van september 2015 zitten dus alle studenten van de DAG en DAV opleiding in het vernieuwde curriculum. Ook het curriculum van de Verkorte Opleiding en ALPO worden bijgesteld. Fase 1 van de Verkorte Opleiding wordt ook in het studiejaar ingevoerd. Fase 2 volgt een jaar later. Het bijgestelde ALPO curriculum wordt in het studiejaar ingevoerd. Dit informatieboekje is terug te vinden op de website voor het werkveld. De link naar deze website is: Naast dit informatieboekje vindt u op de website alle informatie over het werkplekleren van ITT. Mocht u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen hebben, neem dan contact op met de instituutsopleider van ITT die aan uw school is verbonden. Een overzicht van de instituutsopleiders vindt u op de hiervoor genoemde website. De contactgegevens van het centrum voor WPL vindt u op de laatste bladzijde van dit boekje. Wij wensen u een goed studiejaar toe. Wichert Duyvendak (Directeur Instituut Theo Thijssen) Paul Maasen en Henk Jacobs (Coördinatoren Centrum voor Werkplekleren Instituut Theo Thijssen) 3

4 Instituut Theo Thijssen Instituut Theo Thijssen (ITT) is onderdeel van de Faculteit Educatie (FE) van Hogeschool Utrecht (HU) en verzorgt de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (PABO) op de locaties Utrecht en Amersfoort. ITT verzorgt in samenwerking met de opleiding Onderwijskunde van Universiteit Utrecht de academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO). Samen werken aan onderwijs. Dit motto is leidend voor de wijze waarop wij, medewerkers en directie van Instituut Theo Thijssen (ITT), vorm willen geven aan de PABO van Hogeschool Utrecht. We werken intensief samen met het Kenniscentrum Educatie, regionale schoolbesturen en de bacheloropleiding onderwijskunde van Universiteit Utrecht. Zo creëren wij in de opleiding en het werkveld een leeromgeving waarin studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen tot startbekwame leerkrachten in het primair onderwijs. ITT beschouwt samenwerken aan goed onderwijs als haar strategische prioriteit. Met het scholenveld en onderwijspartners in de regio richt ITT zich op onderwijsinnovatie, onderzoek, opleiden van nieuwe leraren en professionalisering van leraren. Het richtinggevend overleg voor deze samenwerking is de Opleidingsraad waarin 16 schoolbesturen en de Universiteit Utrecht participeren. Instituut Theo Thijssen verzorgt de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (PABO) in Utrecht en Amersfoort. In Utrecht worden de voltijdvariant, deeltijdvariant en de versnelde deeltijdvariant (VO) aangeboden. In Amersfoort alleen de voltijdvariant. In Utrecht wordt verder, in samenwerking met de afdeling Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht (UU), de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) in voltijd aangeboden. ALPO leidt op tot een universitair gevormde leraar basisonderwijs. ALPO-studenten verwerven het HBO-bachelordiploma Leraar Basisonderwijs en het universitaire bachelordiploma Onderwijskunde. De ALPO studenten zullen binnen uw school naast activiteiten in de klas ook buiten de klas opdrachten vervullen om het volledige pakket aan taken dat hoort bij de academisch gevormde leraar te kunnen uitvoeren. 4

5 Visie Onze visie beschrijft het streefbeeld van de leerkracht basisonderwijs. De innovatieve leerkracht die wij nastreven, is inspirator, opvoeder, kennisdrager, cultuurdrager, organisator, onderzoeker en (wereld)burger tegelijk. Tijdens onze opleiding houden we studenten (en onszelf) onderstaand streefbeeld voor en leggen we een stevig en vruchtbaar fundament voor de realisatie ervan, onder andere door zelf het goede voorbeeld te geven. Wij onderschrijven het beeld dat de onderwijzer Theo Thijssen zelf ooit schetste van de gelukkige klas : het hechte verbond met de klas, de liefde voor het vak en het onnoemlijke begrip dat de leerkracht van de leerlingen heeft. De leerkracht staat daartoe midden in de maatschappij, is op de hoogte van actuele vraagstukken (diversiteit, solidariteit etc.), maakt die voor kinderen toegankelijk en helpt hen eigen standpunten in te nemen, te beargumenteren en uit te dragen. De leerkracht geniet als kennis- en cultuurdrager aanzien bij kinderen, ouders en gemeenschap. De leerkracht is voor kinderen en ouders een rolmodel en maakt hen bewust van de rechten èn plichten van goed (wereld)burgerschap. De leerkracht voelt zich deel van de school waar hij werkt. Dat betekent dat hij actief participeert in het ontwikkelen en realiseren van de visie van de school. Dat uit zich in de organisatie van en de deelname aan discussies, projecten, bijscholingsactiviteiten en evaluaties. De leerkracht is een teamspeler; de eigen klas is geen geïsoleerd koninkrijkje maar deel van de inspirerende leeromgeving die de school voor kinderen wil zijn. De leerkracht werkt graag samen en communiceert uitstekend; ook over moeilijke of weerbarstige onderwerpen. Hij kent de eigen sterkten en zwakten, is loyaal naar teamleden en schroomt niet hen op een positieve manier aan te spreken op hun gedrag of omgekeerd, echt te luisteren als zij hem ergens op aanspreken. De leerkracht paart een onderzoekende, positief-kritische houding aan de durf om gebaande paden te verlaten als dat nodig of profijtelijk is. Hij is zich ervan bewust dat kennis beperkt houdbaar is, geeft daar blijk van in contacten met kinderen, ouders en collega s en hecht grote waarde aan het zich blijven ontwikkelen. Hij is in staat om in samenwerking met anderen de resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek te benutten voor verbetering van de onderwijspraktijk, zowel in de eigen klas, in de eigen school als in het basisonderwijs als geheel. In dat kader is de leerkracht ook in staat om actief samen te werken met (wetenschappelijk) onderzoekers in de onderwijspraktijk. Wij zien leerkracht basisonderwijs als een veelzijdig uitdagend beroep en dragen er met plezier aan bij, dat studenten in dat beroep kunnen gaan werken. Als leerkracht ben je voor de kinderen inspirator, kennisdrager, onderzoeker, cultuurdrager en opvoeder tegelijk. Hij inspireert de kinderen tot leerprestaties, draagt de noodzakelijke kennis en vaardigheden over en zorgt voor een rijke leeromgeving die kinderen structuur, veiligheid en inspiratie biedt. In die leeromgeving is ook aandacht voor de explicitering en onderbouwing van de eigen waarden en normen van het kind. De leerkracht ondersteunt de kinderen bij hun leerproces, zowel cognitief, emotioneel als sociaal. Daarbij heeft de leerkracht oog voor de groep (samenwerken, discussiëren, omgaan met conflicten), maar ook voor de specifieke behoeften en talenten van het individu. De leerkracht is zich bewust van diens voorbeeldrol en heeft een positieve grondhouding tegenover de leervermogens van alle kinderen, ongeacht hun aanleg, afkomst, religie of overtuiging. De leerkracht is de opvoedkundige partner van de ouders, betrekt hen bij het leerproces van het kind en fungeert zo nodig als hun gids en inspirator. 5

6 Opleidingsprofiel ITT heeft een nieuw opleidingsprofiel ontworpen dat de basis vormt van het curriculum. Hierin zijn kerntaken en deeltaken omschreven met daarbij behorende (gedrags)indicatoren. Deze omvatten het gehele handelingsrepertoire van de leraar. Vanuit dit opleidingsprofiel worden cursusinhouden ontwikkeld, maar ook wordt dit opleidingsprofiel gebruikt om de ontwikkeling van de student te volgen, te ondersteunen en te beoordelen. Het opleidingsprofiel is als apart document terug te vinden op de website. Kerntaak 1. Pedagogisch adequaat handelen. Opbouwen en onderhouden van een ondersteunende relatie met kinderen, leiding geven aan de groep en zorgen voor een goed en pedagogisch adequaat leerklimaat Kerntaak 2. Voorbereiden en evalueren. Professioneel voorbereiden en evalueren van onderwijsactiviteiten Kerntaak 3. Uitvoeren van onderwijs en begeleiding. Professioneel uitvoeren van onderwijsactiviteiten en volgen en begeleiden van kinderen Kerntaak 4. Communiceren en samenwerken. Communiceren, overleggen en samenwerken met ouders, collega s en andere professionals Kerntaak 5. Werken aan professionele ontwikkeling. Blijven werken aan persoonlijke en professionele groei, kritisch, systematisch en gefundeerd 6

7 Wat mag u van de student verwachten? Het werkplekleren start met een kennismakingsgesprek met de praktijk- en schoolopleider. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over aanwezigheid, over de uitvoering van activiteiten, opdrachten, beroepstaken en beroepsproducten, over de regels en gewoontes van de school, over taken, verantwoordelijkheden en over de manier waarop met elkaar wordt gecommuniceerd. Deze afspraken worden door de student schriftelijk vastgelegd. Van de student kan verwacht worden dat hij initiatiefrijk is en probeert zoveel mogelijk ervaring op te doen in het werken met leerlingen in kleine groepen en met de totale groep. De student is daarnaast behulpzaam bij alle activiteiten die behoren bij het uitoefenen van het beroep. Naarmate de opleiding vordert wordt daar van de student steeds meer eigen initiatief in verwacht. Verder wordt van de student verwacht dat hij zich aan de cultuur van de school aanpast. Vanuit de opleiding krijgt de student opdrachten / beroepstaken mee die hij tijdens het werkplekleren gaat uitvoeren. In overleg met de praktijkopleider maakt hij daarvoor een planning. Daarnaast voert de student lesactiviteiten uit die horen bij de dagelijkse gang van zaken in een klas. De student levert altijd van tevoren zijn lesvoorbereiding in bij de praktijkopleider en bespreekt hij na de les zijn ervaringen met de praktijkopleider. Op basis van deze reflectie stelt hij zijn leerdoelen bij. ALPO studenten zullen ook opdrachten buiten de klas gaan uitvoeren, deze kunnen onderwijskundig van aard zijn. De student legt de voorbereiding van de lessen en andere activiteiten vast in zijn (digitaal) portfolio of dossier. De feedback, adviezen of commentaar van de praktijkopleider en zijn eigen reflectieverslagen neemt hij ook op hierin op. Het werken met een digitaal portfolio of dossier is verplicht. Hij levert via de of in een geprinte versie lesvoorbereidingen en reflecties bij de praktijkopleider in. De school- en/of praktijkopleider kan de student vragen zijn digitale portfolio of dossier te mogen inzien. Het geeft een goed beeld hoe een student op Instituut Theo Thijssen studeert. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn over de student dan kan er altijd contact worden opgenomen met de instituutsopleider van uw school. Op de website vindt u een overzicht van de instituutsopleiders. Onderstaand overzicht geeft een indicatie wat u per opleidingsjaar minimaal van de student kunt verwachten. Een student kan natuurlijk meer doen. De meeste studenten zullen al snel na de start van de opleiding onder supervisie van de leerkracht op de basisschool lessen verzorgen voor de hele groep. Fase 1. Oriëntatie op het beroep (opleidingsbekwaam) In het eerste semester werkt de student er naar toe per dag minimaal 2 praktijkactiviteiten (lessen) achter elkaar uit te voeren. In het tweede semester werkt de student toe naar het verzorgen van meerdere lesactiviteiten na elkaar. Fase 2. Ontwikkelen van vakmanschap (basisbekwaam) In het tweede jaar werkt de student er naar toe dat hij dagdelen onderwijs verzorgt in verschillende leeftijdsgroepen, waarbij de student zijn praktijkactiviteiten op minimaal drie niveaus ontwerpt, uitvoert en evalueert. Fase 3. Verschillen tussen leerlingen (gevorderd bekwaam) In het derde jaar werkt de student toe naar een volledige dag onderwijs verzorgen, waarbij de student zijn praktijkactiviteiten op minimaal drie niveaus ontwerpt, uitvoert en evalueert. Hij werkt toe naar het dragen van steeds meer groepsverantwoordelijkheid. Hiervoor ontwerpt de student vanuit groepsplannen zijn praktijkactiviteiten op meerdere niveaus en waar nodig op individueel niveau. Deze worden uitgevoerd en geëvalueerd. Bovendien werkt de student ook vanuit thema s, 7

8 waarbij hij verschillende vak- en vormingsgebieden op elkaar afstemt en werkt vanuit projecten waarbij een specifiek vak- of vormingsgebied langere tijd centraal staat. Tot slot doet de student onderzoek. Hiervoor is hij één keer per 14 dagen op woensdag aanwezig op de basisschool. Fase 4. De school als organisatie in ontwikkeling (startbekwaam) In de afstudeerfase (tweede semester) ligt de focus op het dragen van volledige groepsverantwoordelijkheid. In de oriëntatiefase verzorgt de student de eerste weken dagdelen onderwijs toewerkend naar volledige dagen. In de afstudeerfase draagt de student 20 dagen volledige groepsverantwoordelijkheid en voert hij alle taken van een leerkracht uit. De student registreert en administreert de gegevens van kinderen. Als volwaardig teamlid participeert de student actief in verschillende overlegsituaties binnen de school zoals oudergesprekken, teamvergaderingen, bouwvergaderingen, commissievergaderingen en leerling besprekingen Onderzoek Het HBO levert professionals af die naast kennis en vaardigheden van het beroep ook in staat zijn ontwikkelingen binnen dit beroep te volgen en vernieuwingen zelf vorm te geven. Voor de HU pabo betekent dit dat studenten onderzoek doen in en naar hun eigen onderwijspraktijk om zo adequaat te kunnen reageren op de wisselwerking tussen de kwaliteit van het onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen. De leerlijn onderzoek beslaat vier jaar en is vormgegeven vanuit de didactische principes voordoen en nadoen en van kleine delen naar grotere gehelen. In het eerste jaar leren de studenten hoe systematisch observeren een bijdrage kan leveren aan een onderzoek naar de ontwikkelingen van jonge kinderen. In het onderzoek ontbreken de data van de observatie en een deel van de verslaglegging; studenten vullen dit aan. In het tweede jaar leren studenten theoretische inzichten die gegeven zijn, te vertalen naar de praktijk. Voor het verzamelen van gegevens worden verschillende instrumenten ingezet: een observatie instrument en een interview of vragenlijst. Zij leren verkregen data te vertalen naar leesbare resultaten. In het derde jaar doorlopen studenten onder begeleiding van een docent de gehele onderzoekscyclus. Hierbij gaat het om een praktijkonderzoek dat een meerwaarde heeft voor de bouw waarin studenten lesgeven of een werkgroep waarin zij zitting nemen. In het vierde jaar voeren studenten zelfstandig een onderzoek uit naar een eigen praktijkvraag waardoor zij enerzijds een bijdrage aan de schoolontwikkeling leveren en anderzijds zij hun beroepsdeskundigheid vergroten. Onderzoek ALPO De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) leidt op voor universitair geschoolde leraren basisonderwijs. Het kunnen verrichten van onderzoek is één van de kenmerken van de universitair geschoolde leraar. Het onderzoek van de ALPO is gericht op pedagogische, onderwijskundige en organisatorische vraagstukken van de school of de scholengemeenschap (schoolbestuur), dus op schoolontwikkeling. Tijdens de studie voeren ALPO-studenten op grond van aangeboden theorie kleine onderzoeksopdrachten binnen de groep en in de school uit. In het vierde fase voert de student een bachalorthesis uit op grond van een thema of vraag vanuit de school zelf. Het betreft bijvoorbeeld onderzoek naar de stand van zaken m.b.t. pesten binnen een school of scholengemeenschap inclusief degelijke rapportage, werkzame methoden, aankoop van deze methoden en invoering van deze methoden binnen een school of zelfs een gehele scholengemeenschap. Daarnaast dient het onderzoek ook bij te dragen aan wetenschappelijke ontwikkeling. Een universitair geschoolde leraar basisonderwijs kan dus een voor de praktijk goed leesbaar/bruikbaar adviesrapport schrijven waarin concrete op het onderzoek gebaseerde adviezen worden gegeven aan de opdrachtgevende school en een wetenschappelijk artikel. 8

9 Begeleiding van de student In de begeleiding van de student onderscheiden wij vier rollen: 1. De praktijkopleider op de basisschool. 2. De schoolopleider op de basisschool. 3. De instituutsopleider vanuit de opleiding. 4. De docent Studie en Werk vanuit de opleiding. (voorheen studieloopbaanbegeleider) Hieronder staat beschreven welke taken en verantwoordelijkheden bij elke rol horen. 1. De praktijkopleider De praktijkopleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de student tijdens het werken en leren op de school. Elke week bespreekt de student met de praktijkopleider de voorbereide en uitgevoerde activiteiten voor en na. Het doel van werkplekbegeleiding is om de student zelf antwoorden te laten vinden op de vragen: hoe doe ik het morgen/volgende week beter en hoe bekwaam ik me als leraar? De praktijkopleider observeert, coacht, geeft (mondelinge en schriftelijke) feedback en helpt de student. Op de school heeft de student het meest te maken met de praktijkopleider. De praktijkopleider: is de directe begeleider van de student. adviseert de student bij het maken van het POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) en PAP (Persoonlijk Activiteiten Plan) voor de komende periode en de bijstelling van het POP en PAP na uitgevoerde lesactiviteiten bespreekt de uitgevoerde onderwijsactiviteiten en de planning voor de komende week. observeert onderwijsactiviteiten (o.a. lessen) van de student en geeft schriftelijke feedback en licht deze mondeling toe. geeft tussentijds feedback met behulp van Scorion (zie voor een toelichting pag. 11). begeleidt bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de opdrachten en beroepstaken. maakt afspraken over de verslaglegging van de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en reflectie en begeleidt dit. Lessen worden door de student voorbereid op een lesvoorbereidingsformulier. geeft een adviesbeoordeling over het functioneren van de student aan de instituutsopleider. 2. De schoolopleider De schoolopleider is verantwoordelijk voor de inhoud en coördinatie van het werkplekleren binnen zijn school. Hij neemt deel aan activiteiten rond het keurmerk opleidingsscholen en coördineert het keurmerkproces van de school. Hij traint en coacht de praktijkopleiders in het begeleiden van de studenten. Tevens onderhoudt de schoolopleider het contact met de instituutsopleider en het centrum voor werkplekleren van ITT. De schoolopleider: is op de hoogte van de ontwikkeling en het algemeen functioneren van de studenten die op zijn school stage lopen. onderhoudt contact en overlegt regelmatig met de instituutsopleider. houdt intakegesprekken met studenten en koppelt studenten aan praktijkopleider. regelt voor de nieuwe studenten: sleutels, kluisjes, postbakjes, kopieerpas, toegang tot computers en dergelijke. coacht de praktijkopleider in begeleidings- en beoordelingsadviestaken. houdt evaluatiegesprekken met praktijkopleiders over de begeleiding van student. bemiddelt in conflicten tussen praktijkopleider en student en legt dit bij een blijvend geschil voor 9

10 aan de instituutsopleider. organiseert intervisiebijeenkomsten en informatieve bijeenkomsten over werkplekleren voor de praktijkopleider ondersteunt de student bij het verhelderen en formuleren van een geschikte onderzoeksvraag 3. De instituutsopleider De instituutsopleider onderhoudt het contact met de praktijkopleider en de schoolopleider voor het optimaliseren van de leeromgeving voor de begeleiding en beoordeling van de student. De instituutsopleider is tevens verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van de student. De instituutsopleider: overlegt structureel met de schoolopleider over de ontwikkeling en het algemeen functioneren van de studenten. legt een klassenbezoek af bij alle eerste fase studenten als onderdeel van het bindend studieadvies. legt een klassenbezoek of schoolbezoek af bij studenten uit andere fasen als er sprake is van een kritische tussenevaluatie of op verzoek van de praktijkopleider, schoolopleider, docent Studie en Werk of van de student. bemiddelt indien nodig bij conflicten tussen student en school. stelt de eindbeoordeling vast op basis van advies van de praktijkopleider en zelfevaluatie door de student. begeleidt in samenwerking met de schoolopleider de praktijkopleiders. heeft contact met de docent Studie en Werk bij problemen of een onvoldoende stage van de student. 4. Docent Studie en Werk (voorheen studieloopbaanbegeleider) Binnen Studie en Werk (S&W) staan drie doelen voorop: reflectie, zelfsturing en studieoverstijgende problematiek. Bij S&W leert de student te leren reflecteren op de eigen ontwikkeling ten aanzien van relatie, competenties en autonomie en vorming van het professioneel werkconcept (wat kan en wil de student in het licht van zijn toekomstige beroep). Daarnaast ondersteunt de docent S&W de student in de keuzes die hij in zijn studie kan maken en in zijn competentieontwikkeling. Binnen de S&W-bijeenkomsten komen ervaringen uit de stage regelmatig aan bod. De docent S&W ondersteunt de student bij het bijstellen van zijn POP en PAP. De docent S&W: begeleidt de student bij het reflecteren op de persoonlijke en professionele ontwikkeling. begeleidt de student bij het ontwikkelen van een visie op onderwijs. begeleidt de student bij het formuleren van zijn POP en PAP en geeft hier feedback op. begeleidt de student bij het doen van onderzoek. Overlegt met de student over zijn voortgang en ontwikkeling van de student op de werkplek. Zo nodig kan de docent S&W informatie verkrijgen bij de instituutsopleider is op de opleiding het eerste aanspreekpunt voor de student 10

11 Beoordeling van de student De Instituutsopleider beoordeelt aan de hand van tien centrale criteria vanuit het opleidingsprofiel het professioneel handelen in de praktijk. De tien centrale criteria worden door het werkveld en de opleiding essentieel geacht voor het functioneren tijdens een praktijkperiode en moeten daarom allemaal ten minste met een zes worden beoordeeld. Er kan niet worden gecompenseerd. Het oordeel van de instituutsopleider wordt ingevuld op het beoordelingsformulier. Het is gebaseerd op de Scorionrapportages en het advies van de praktijkopleider. Voor studenten van het eerste studie fase is een verplicht lesbezoek in het tweede semester een onderdeel van de beoordeling. Wanneer de praktijkbeoordeling onvoldoende is, wordt door de docent Studie en Werk samen met de student een praktijkcontract opgesteld. De instituutsopleider moet zich goed kunnen voorbereiden op de beoordeling van de student. De Scorionrapportages vormen hierbij verplichte onderdelen. De Scorionrapportages worden vooraf toegestuurd aan de instituutsopleider. Mochten de Scorionrapportages niet beschikbaar zijn dan kan geen beoordelingsgesprek plaats vinden. De centrale criteria vindt u terug bij het hoofdstuk feedback. Op de website vindt u een uitwerking van de centrale criteria met daarbij aangegeven wat wij een voldoende (6) en wat goed (8) is. Feedback en tussenevaluatie Scorion Instituut Theo Thijssen gebruikt een digitaal feedbackinstrument, genaamd Scorion. Twee keer per semester stuurt de student u een met het verzoek deze vragenlijst in te vullen. Eerste fase studenten vragen in het eerste semester één keer feedback via Scorion. Uw feedback is van groot belang, omdat deze meetelt in de beoordeling van de student. Zie beoordeling student. Als de uitslag van Scorion daar aanleiding toe geeft, dan vindt overleg plaats met de instituutsopleider. De student verwerkt de feedback van de tussenevaluatie in zijn POP en PAP. Het totale overzicht komt in het digitaal portfolio of dossier van de student. In de spidergrafiek is per kerntaak de score van de student en de feedbackscore van de praktijkopleider zichtbaar. 11

12 Score per centraal criterium Centraal criterium 1: Aandacht en zorg hebben voor kinderen en tegemoet komen aan hun basisbehoeften Centraal criterium 2: Veilig leef- en leerklimaat creëren, duidelijk zijn over gedragsregels, het voorbeeld geven in rekening houden met elkaar Centraal criterium 3: Aansluiten bij de beginsituatie en lesdoelen formuleren met passende inhouden, werkvormen, taken en leermaterialen Centraal criterium 4: Systematisch gebruiken van evaluaties bij het voorbereiden van onderwijsactiviteiten Centraal criterium 5: Met de kinderen een onderwijsactiviteit starten, hen motiveren en aansluiten bij hun voorkennis Centraal criterium 6: Geven van doelgerichte en gedifferentieerde instructie met gebruik van relevante (pedagogische, onderwijspsychologische en vakdidactische) kennis. Centraal criterium 7: Kinderen aan het werk zetten en houden met taken en werkvormen passend bij de lesdoelen. Centraal criterium 8: Begeleiden van kinderen bij hun leerproces met gebruik van relevante kennis, behouden van het overzicht en samen de les evalueren. Centraal criterium 9: Open en professioneel communiceren met volwassenen. Centraal criterium 10: Leren van feedback en reflectie, zowel individueel als gezamenlijk. 12

13 De organisatie van het werkplekleren De plaatsing van de studenten wordt uitgevoerd door de medewerkers van het Centrum voor Werkplekleren in Utrecht. Na de toewijzing krijgen de school en de eerste en tweede fase student bericht over de plaatsing. Daarna neemt de student contact op voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit kennismakingsgesprek bespreekt de student zijn persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor de komende periode en evt. specifieke leerpunten uit een vorige stage. Ook bespreekt de student evt. belemmeringen in zijn studie en stage. Dit geldt natuurlijk nog niet voor de eerste fase studenten in het eerste semester. In fase 1 en 2 lopen studenten stages van een half jaar. Hierdoor zien ze in deze semesters vier verschillende scholen. In deze vier stages worden ze geplaatst in een groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Studenten in fase 3 hebben een leeftijdsspecialisatie gekozen. Ze blijven het hele jaar op dezelfde school. In het eerste semester lopen ze stage niet in de leeftijdsspecialisatie. In het tweede semester wel. Bijv. een student heeft gekozen voor onderbouw. In het eerste semester loopt hij in groep 7 en het tweede semester in groep 3. De afstudeerfase in fase 4 vindt plaats in het tweede semester. In het eerste semester lopen deze studenten hun minor. ALPO fase 4 studenten lopen geen minor. Zij blijven het hele jaar op dezelfde school en groep. Studenten die vertragen of versnellen in de studie kunnen de afstudeerfase ook in het eerste semester lopen. Wanneer komen de studenten? Eerste fase studenten starten begin oktober met de stage. Voor de tweede en derde fase studenten start de stage gelijk aan het begin van het schooljaar (voor de regio midden is dat 24 augustus. Voor noord is dat 17 augustus). De afstudeerstage van de vierde fase studenten start in de tweede week van februari. Alle (fasen) deeltijd en versnelde deeltijd studenten starten begin september met de stage. Attentie: fase 2 heeft een afwijkende stageweek in semester 1. De stageweek is niet zoals andere fasen in week 41 maar in week 39. Aanwezigheid De student is aanwezig op de stageschool op de in het bijgaande rooster aangegeven dagen. Mocht een student door omstandigheden dagen missen dat maakt hij zelf afspraken met de praktijkopleider om de gemiste dagen in te halen. Deeltijdstudenten Deeltijd- en versnelde deeltijdstudenten maken zelf met de school afspraken over hun stagedagen. Zij lopen 20 dagen stage per semester. In de afstudeerfase van de deeltijd en versnelde deeltijd lopen de studenten 40 dagen. 13

14 Het praktijkrooster voor het studiejaar Amersfoort Utrecht Semester Dag Dag Start stage Stageweken Einde stage Toetsweken Scorion Student afwezig Dag 1 1 dinsdag donderdag Week en 50 Week 2 Week 44/ 45 Week 49 2 dinsdag donderdag Week 5 10 en 20 Week 23 Week 14* Week 10 en 19 Dag 2 1 donderdag dinsdag Week en 50 Week 2 Week 44/45 Week 41 en 49 Week 42 2 donderdag dinsdag Week 5 10 en 20 Week 23 Week 14* Week 10 en 19 ma + di. Om ma + di. Om Week 41 en 49 Dag 3 1 de week wo de week wo Week 35 Week 50 Week 2 Week 44/45 2 ma + di. Om de week wo ma + di. Om de week wo Week 5 Week 20 Week 23 Week 14* Week 10 en 19 Dag 4 1 Student loopt minor. Bij sommige minoren loopt een student stage. 2 Ma t/m do Ma t/m do Week 6 n.v.t. student afh. n.v.t. Student afh. ALPO 1 1 Dinsdag Week en 50 Week 2 Week 45 Week 49 2 Dinsdag Week 5 10 en 20 Week 23 Week 14 Week 10 en 19 ALPO 2 1 Donderdag Week en 50 Week 2 Week 45 Week 41 en 49 2 Donderdag Week 5 10 en 20 Week 23 Week 14 Week 10 en 19 ALPO 3 1 Wo + do Week en 50 Week 2 Week 45 Week 41 en 49 2 Wo + do Week 5 10 en 20 Week 23 Week 14 Week 10 en 19 Week 10 ALPO 4 1 Dinsdag Week Week 2 Week dagen Week 5 student afh. Week 14 * studenten hebben ook toetsen in week 13 maar lopen dan stage. Op 5 december lopen alle voltijdstudenten stage. 14

15 Contact Hogeschool Utrecht, faculteit Educatie, Instituut Theo Thijssen Directeur: Wichert Duijvendak Opleidingsmanagers: Matthijs Brouwer (onderwijs) Louella Rooijer (bedrijfsvoering) Instituut Theo Thijssen Utrecht Padualaan 97 Postbus CH Utrecht 3508 SB Utrecht T Instituut Theo Thijssen Amersfoort De Nieuwe Poort 21 Postbus PA Amersfoort 3800 AM Amersfoort T Centrum voor Werkplekleren Instituut Theo Thijssen Utrecht en Amersfoort Coördinatoren: Paul Maasen en Henk Jacobs M E. M E. Centrum voor Werkplekleren: Heleen Ophof, Janneke Rosario en Anne Verweij T E. 15

Informatieboekje voor de school- en praktijkopleiders

Informatieboekje voor de school- en praktijkopleiders Informatieboekje voor de school- en praktijkopleiders Instituut Theo Thijssen Studiejaar 2016-2017 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Instituut Theo Thijssen pagina 4 Visie pagina 5 Opleidingsprofiel pagina

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN. Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016

INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN. Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016 INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016 Welkom Samen opleiden van studenten vraagt een nauwe samenwerking tussen de

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

Aansluiting op kern- en deeltaken

Aansluiting op kern- en deeltaken GLVF Implementatie In studiejaar 2016-2017 zullen alle studenten leren lesgeven met de GLVF. Enkele aanpassingen in de GLVF formulieren: Aansluiting op kern- en deeltaken; Aantallen GLVF per semester;

Nadere informatie

Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad

Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad In dit document beschrijf je zo concreet mogelijk jouw ontwikkeling op de vijf kerntaken gedurende de stage in het buitenland. Elke kerntaak onderbouw je met

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort

Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort 2016-2019 Opleiden doe je niet alleen Deze overeenkomst is een uitbreiding van het Convenant Academische basisschool Utrecht-Amersfoort 2012-2016

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Stagebeleid 2015 2019

Stagebeleid 2015 2019 Stagebeleid 2015 2019 2 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 4 PLAATSING STAGIAIRES... 4 DOELSTELLING VAN EEN BELEIDSPLAN... 4 UITGANGSPUNT STAGEMOGELIJKHEDEN... 4 VASTSTELLING AANTAL STAGIAIRES PER SCHOOLJAAR...

Nadere informatie

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Verantwoording... 4 Verantwoording Afstudeerfase in schema: Matrix competenties/dublin

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Informatiebrief voor scholen

Informatiebrief voor scholen Informatiebrief voor scholen Aan: Van : Datum: Onderwerp: Scholen die informatie willen over werkplekleren/begeleiding van deeltijdstudenten van Instituut Archimedes Bureau Ondersteuning Leerlijnen, Instituut

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Wegwijzer. werkplekleren

Wegwijzer. werkplekleren Wegwijzer werkplekleren 2014-2015 Wegwijzer werkplekleren 2014-2015 Wegwijzers wijzen de routes door de verschillende landschappen van pabo-land: Basisbekwaam Beginnende pabostudenten, onder leiding van

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding

Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding Kerntaak 1 Pedagogisch adequaat handelen 1. Kennis hebben van hoe kinderen kunnen leren, zich

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Geregeld, periodiek voor onze opleidingspartners

Geregeld, periodiek voor onze opleidingspartners Geregeld Instituut Theo Thijssen December 2013, jaargang 4, nr. 2. Website voor de schoolopleiders: http://www.voorbedrijven.hu.nl/ los/instituut%20theo%20thijsse n.aspx Agenda 19 maart: masterclass 16

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Schoolopleiders en instituutopleiders

Schoolopleiders en instituutopleiders Praktische samenwerking van opleiding en scholen door het vormen van leerteams op diverse niveaus Bestuurlijke samenwerking in Opleidingsraad Tactische samenwerking in het bovenschools opleiden in school

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten Gecertificeerde 0pleidingsschool ITT-HU 4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten De school heeft: 1. een schoolopleider aangesteld en gefaciliteerd; 2. elk jaar een substantieel

Nadere informatie

BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e),

BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e), BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST 2017-2018 (Master) Beste student(e), De afspraken in deze overeenkomst zijn bedoeld om studie, werk en begeleiding van de student in het kader van de opleiding Master of

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Werkplekleren Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Doel van deze brochure U bent benaderd door een student van Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom één beoordelingsprocedure?

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure

Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure Opzet basistraject schoolopleiders De schoolopleider heeft een spilfunctie tussen basisschool en opleiding en heeft een coördinerende, begeleidende taak t.a.v.

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor Groep lerarenopleiding - Kleuter- en lager onderwijs Campus Oude Luikerbaan, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt - T 011 18 05 00 Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Het is eind mei. Het

Nadere informatie

Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar

Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2015-2016 Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT/ DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTR4-AFS01-14 OTC-B-VOAFS31-14

Nadere informatie

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk In-Zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom één beoordelingsprocedure?

Nadere informatie

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar 2007-2008, januari 2008. Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO Plaats : Zeist BRIN nummer : 26HY C1 BRIN nummer : 26HY 00 PRO Onderzoeksnummer : 254037 Datum onderzoek : 25

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School Samenwerkingsovereenkomst ILO - School TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van (Post)Master-studenten met een stageplek) Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Professionalisering van de werkplekbegeleider

Professionalisering van de werkplekbegeleider Professionalisering van de werkplekbegeleider Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom professionalisering

Nadere informatie

Master Expertleerkracht PO (MEPO)

Master Expertleerkracht PO (MEPO) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN

Krammer HE Brielle / BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN In dit begeleidingsplan vinden studenten die binnen stage lopen, de afspraken voor alle partijen die te maken hebben

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

Stage. op de St. Josephschool. Schooljaar 2015-2016

Stage. op de St. Josephschool. Schooljaar 2015-2016 Stage op de St. Josephschool Schooljaar 2015-2016 Algemene gegevens Adres: Disselplein 10, 3829 MD Hooglanderveen Tel. 033-2571205 E-mail: kbs.st.joseph@kpoa.nl Directeur: Gert de Wit Website: www.kbs-st-joseph.nl

Nadere informatie

LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar

LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar 2017-2018 Studenten van de Pabo HvA en UPvA lopen in hun vierde studiejaar de LIO-stage op een basisschool in Amsterdam. Deze stage vindt plaats op een opleidingsschool

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd 2016-2017 Inleiding: Bij Studie en Werk 1B word je beoordeeld op je leerproces én je functioneren als (aankomend) docent op je leerwerkplek. De beoordeling

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie januari 2016

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie januari 2016 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie januari 2016 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Opleiden in school. Versie: 4 Datum: September 2013 Auteur: Henk Jacobs. Opleiden in school - concept Versie 4. 1

Opleiden in school. Versie: 4 Datum: September 2013 Auteur: Henk Jacobs. Opleiden in school - concept Versie 4. 1 Opleiden in school Versie: 4 Datum: September 2013 Auteur: Henk Jacobs Opleiden in school - concept Versie 4. 1 Versiehistorie Versie Datum Omschrijving Auteur 01. Juli 2011 Eerste opzet notitie werkplekleren

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie door: Wietse van der Linden Onderzoek??? Waarom moeten studenten leren onderzoek

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Afdruk Voorbeeld Enquête. Enquête Groep Referentie Unit/Locatie Aantal vragen 30 WPL '13-'14 Voorbeeld Instelling (HAN Instituut voor Leraar en School) 1. In welke variant volg je je opleiding?

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie