GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011."

Transcriptie

1 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB N.D. Sector: Ontruimingsplan Franciscusschool

2 Inhoud 1 Inleiding en toelichting 3 2 Situatiebeschrijving 4 3 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 4 Alarmeringsprocedure intern en extern 7 5 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie 8 6 Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door leerkrachten en medewerkers 9 7 Taken directie 10 8 Taken bedrijfshulpverleners 11 9 Algemeen Logboek ontruimingsplan 13 Bijlagen: info per lokaal Ontruimingsplan Franciscusschool

3 1 Inleiding en toelichting Inleiding In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen, ouders, leerkrachten en overige aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: - brand; - wateroverlast; - stormschade; - bommelding; - gaslekkage; - in opdracht van bevoegd gezag; - of andere voorkomende gevallen. Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers van de school bekend moet zijn. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Toelichting a) Van het ontruimingsplan moeten alle leerkrachten en medewerkers het hoofdstuk 'Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm" kennen. b) Alle leden van het directieteam en het bedrijfshulpverleningsteam moeten het ontruimingsplan goed kennen. c) Alle overige medewerkers, stagiaires, leerlingen en ouders moeten opdrachten en aanwijzingen van het bedrijfshulpverleningsteam opvolgen. d) In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. e) De directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw, volgens de Arbowet artikel 15. De directeur, Monique Franken Maart 2015 Ontruimingsplan Franciscusschool

4 2 Situatiebeschrijving Franciscusschool Mesdagstraat SE Ede VERZAMELPLAATS SCHOOLGEBOUW Ontruimingsplan Franciscusschool

5 De indeling van ons gebouw 1;3 2; ; MIDDENGEBIED VERKLARING 1 Meldkast 2 Handmelder 3 Schuimblusser 4 CO2-blusser 5 Waterslang 6 Nooduitgang Ontruimingsplan Franciscusschool

6 3 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Franciscusschool Mesdagstraat SE Ede Dit onderwijsgebouw bestaat uit een bouwdeel van één verdieping hoog, er zijn negen lokalen aanwezig. Tijdens schooltijd (08.30 uur en uur zijn er circa 140 leerlingen aanwezig, na schooltijd op maandag, dinsdag en donderdag zijn er circa 20 kinderen aanwezig i.v.m. BSO) Alarmering: De Ontruimingsalarminstallatie is uitgevoerd met ontruimingshandmelders. Hieraan is direct het ontruimingsalarm gekoppeld. Bij brandmeldingen wordt het totale gebouw ontruimd. Bedriifshulpverleningsorganisatie: Tijdens schooltijd zijn voldoende gecertificeerde bedrijfshulpverleners (leerkrachten) aanwezig Communicatiemiddelen: De bedrijfshulpverleners communiceren vooral mondeling. Het ontruimingsplan hangt in alle lokalen, de personeelsruimte, de BSO -ruimte, de directiekamer, en bij de meldkast. Ontruimingsplan Franciscusschool

7 4 Alarmeringsprocedure intern en extern 4.1 Interne alarmering Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in schoolgebouw te waarschuwen en de bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: 1) Alle aanwezigen in de school worden gewaarschuwd door het ontruimingsalarmsignaal. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde 'slow-whoop' signaal. Dit is een oplopend signaal met verschillende toonhoogtes. 2) De bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt eveneens gewaarschuwd door het ontruimingsalarmsignaal. 4.2 Externe alarmering Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: 1. Bel het alarmnummer Vraag aan de telefonist om politie, brandweer of ambulance. Aan de betreffende centralist moet worden verteld: De naam van degene die belt; School: Franciscusschool; Adres: Mesdagstraat 5; Plaats: 6717 SE Ede; Telefoon: ; Meerdere scholen in het gebouw; Aard van het incident en eventuele bijzonderheden; Of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel. Ontruimingsplan Franciscusschool

8 5 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie Een ieder die een ontruimingshandmelding maakt, geeft in principe opdracht voor de ontruiming. Bij een ontruimingsalarmsignaal wordt altijd het gehele gebouw ontruimd. Anders dan bij brand wordt de opdracht gegeven door: a) de directeur / plaatsvervanger van de directeur; b) het hoofd van de bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening); c) het bevoegd gezag. De ontruiming wordt begeleid door de bedrijfshulpverleningsorganisatie en de overige leerkrachten en medewerkers. Verzamelplaats bij totale ontruiming: - Bij totale ontruiming is de verzamelplaats het grote speelveld aan de Meinerstraat - Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden. De betreffende leerkrachten verifiëren de leerlingenlijsten, en melden zich daarna af de directeur / plaatsvervanger van de directeur Vermissing van personen wordt direct doorgegeven aan de directeur / plaatsvervanger van de directeur. - Indien het niet mogelijk is om na ontruiming terug de school in te gaan, gaan we naar Cinemec, Laan der Verenigde Naties 150, 6716 JE Ede Ouders/ verzorgers worden gebeld en de kinderen worden daar opgehaald. Ontruimingsplan Franciscusschool

9 6 Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door leerkrachten en medewerkers. - Blijf kalm. - Brand melden bij directie of BHV-er. - Ga terug naar je groep en wacht op nadere instructies Ontruimingsplan Franciscusschool

10 7. Taken van de directeur Op het moment dat de directeur niet aanwezig is en de intern begeleider wel, neemt de interb begeleider de groep van een BHV-er over. Op de woensdagen is geen van de BHV-ers ambulant. Bij ontruimen op de woensdag neemt de leerkracht van groep 8, ook groep 7 mee naar buiten. Op deze manier heeft de leerkracht van groep 7 haar handen vrij voor de BHV-taken. Dit geldt ook als op een andere dag directie en intern begeleider afwezig zijn. - constateert brand / brand wordt hem gemeld - Geeft opdracht tot ontruiming door op het rode kastje te drukken, Slow-whoop gaat daardoor klinken. - belt 112 (volg de meldregels die bij elke telefoon hangen). Door bij 112 te melden dat er meerdere scholen in het pand zijn, worden andere scholen ook gealarmeerd. - waarschuwt alle collega s, denk aan kamers! (zegt duidelijk waar de brand is - schakel aanwezige hulpouders in, zodat taken gedelegeerd kunnen worden. - controleert personeelstoiletten en alle leerling-toiletten - controleert de ramen in personeelskamer, speelzaal en overblijflokaal (indien mogelijk) - ziet toe op ordelijk verloop ontruiming - verleent hulp waar nodig - neemt poolshoogte op veld tegenover de sportzaal, informeert naar afwezige kinderen (dit is dus controle of iedereen het gebouw verlaten heeft). - wacht op komst brandweer bij de hoofdingang, ziet toe dat niemand meer de school binnengaat via deze ingang (een aanwezige ouder al snel bij deze ingang zetten) - overlegt met commandant brandweer over te nemen stappen - houdt contact met situatie op het veld, stelt zich op de hoogte van kinderen die naar het Medisch Centrum zijn verwezen - houdt verloop bluswerkzaamheden in de gaten en blijft in contact met commandant van de brandweer - waarschuwt het Stafbureau van de SKOVV - bij slecht weer en indien we na ontruiming niet terug de school in kunnen zal opvang zijn in de Cinemec - groepen die op het moment van het incident in de sportzaal zijn blijven daar ook. Waarschuwen gebeurt, als het lukt door de directeur, maar die heeft een grote hoeveelheid aan taken. Die groep moet alert zijn bij teruggaan naar de school op het ontruimingssignaal - groepen die op het moment van het incident in de speelzaal zijn nemen de leerlingenlijsten mee die op de deur hangen - indien de ontruiming een oefening betreft zal de brandweer hierover ingelicht worden. - draagt zorg voor inlichten van de familie bij eventuele slachtoffers; informeert de nieuwsmedia (in overleg met brandweer). Ontruimingsplan Franciscusschool

11 8. Taken bedrijfshulpverleners De bedrijfshulpverlener: - ontruimt na het ontruimingssignaal zijn of haar klas via de voor dit gedeelte beschikbare uitgangen (zie plattegronden); - 1 van de BHV-ers draagt, na beëindigen ontruimingstaak (indien mogelijk), de klas over aan een collega op de verzamelplaats; - begeeft zich naar de directiekamer en meldt zich voor nacontrole; Hierna begeven alle leden van de bedrijfshulpverlening zich naar de verzamelplaats. Ontruimingsplan Franciscusschool

12 9. Algemeen De directeur of diens plaatsvervanger draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door onder meer de brandweer en de Arbowet. Hij/zij is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel bij: - brand; - hulpverlening; - ontruiming enz. De directeur of diens plaatsvervanger is verantwoordelijk voor regelmatige controle van: - blusmiddelen; - installaties; - bereikbaarheid van het bouwwerk (ook bij sneeuw en ijzel). Ontruimingsplan Franciscusschool

13 10. Logboek ontruimingsplan Mutaties ontruimingsplan Datum Reden omschrijving Ontruimingsoefeningen Datum Bijzonderheden Ontruimingsoefeningen Datum Bijzonderheden Ontruimingsoefeningen Datum Bijzonderheden Ontruimingsoefeningen Datum Bijzonderheden Ontruimingsoefeningen Datum Bijzonderheden Ontruimingsoefeningen Datum Bijzonderheden Ontruimingsoefeningen Datum Bijzonderheden Ontruimingsoefeningen Datum Bijzonderheden Ontruimingsoefeningen Datum Bijzonderheden Ontruimingsplan Franciscusschool

14 lokaal 1 (Het nummer van het lokaal is aangegeven d.m.v. het zwarte cijfer op de voorzijde van de deur van elk lokaal). Je wordt gewaarschuwd door het geluid van slow whoop. Sluit ramen en deuren (denk ook aan de bovenramen). Controleer je leerlingen en de toiletgroep (indien nodig) Pak je EHBI-map (zorg steeds voor een complete leerlingenlijst) Is er een invaller in het lokaal naast jou, ontferm je daarover. Verlaat je klas via de nooduitgang. Bij brand in de ruimte van de CV-ketel verlaat je de school via de kleuteruitgang. Ben je in het speellokaal, verlaat deze dan door de nooduitgang. Bij brand in de ruimte van de CV-ketel verlaat je de school via de kleuteruitgang. Ben je in de sporthal dan blijf je daar, ook na de waarschuwing door de directeur. Als directeur niet in staat is om te waarschuwen, wees dan alert op het alarmsignaal als je de school weer binnen wil komen Ramen zitten op slot. De sleutel hangt rechts in het kozijn bij de afstandsbediening van de sheets. Centrale verzamelplaats is het veld tegenover de sportzaal. Controleer daar je klassenlijst. Kind weg? Waarschuw de directeur. Dokter nodig, wacht dan op ambulance, die ook gebeld is. Vanuit de verzamelplek weer terug naar school gebeurt in de volgorde: eerst de kleutergroep, dan groep 3, 4/5, 5/6,7,8, dan eventueel kinderen van BSO (de directeur geeft het teken) Zorg ervoor dat dit rustig gebeurt. Ontruimingsplan Franciscusschool

15 lokaal 2 TSO (in gebruik tussen en uur). (Het nummer van het lokaal is aangegeven d.m.v. het zwarte cijfer op de voorzijde van de deur van elk lokaal). Je wordt gewaarschuwd door het geluid van Slow whoop. Sluit ramen en deuren. ( behalve als dit een vluchtweg moet zijn) Controleer je leerlingen, en de toiletgroep(en) (indien nodig). Verlaat de school via de nooduitgang Leerlingenlijst TSO meenemen. Centrale verzamelplaats is het veld tegenover de sportzaal. Controleer daar je klassenlijst. Kind weg? Waarschuw de directeur. Dokter nodig, wacht dan op ambulance, die ook gebeld is. Vanuit de verzamelplek weer terug naar school gebeurt in de volgorde: eerst de kleutergroep, dan groep 3, 4/5, 5/6,7,8, dan eventueel kinderen van BSO (de directeur geeft het teken) Zorg ervoor dat dit rustig gebeurt. Ontruimingsplan Franciscusschool

16 lokaal 3 (Het nummer van het lokaal is aangegeven d.m.v. het zwarte cijfer op de voorzijde van de deur van elk lokaal). Je wordt gewaarschuwd door het geluid van slow whoop. Sluit ramen en deuren, ( behalve als dit een vluchtweg moet zijn), denk aan bovenramen Controleer je leerlingen en de toiletgroep (indien nodig). Pak je complete leerlingenlijst. Verlaat de school via de kleuteruitgang. Bij brand in de hal bij lokaal 3 en 4/en/of in de hal bij lokaal 1 en 2 verlaat het lokaal via de ramen. Sluit de ramen als die als vluchtweg zijn gebruikt. Is er een invaller in het lokaal naast jou, ontferm je daarover. Ben je in het speellokaal, verlaat deze dan door de nooduitgang. Bij brand in de ruimte van de CV-ketel verlaat je de school via de kleuteruitgang. Centrale verzamelplaats is het veld tegenover de sportzaal. Controleer daar je klassenlijst. Kind weg? Waarschuw de directeur. Dokter nodig, wacht dan op ambulance, die ook gebeld is. Vanuit de verzamelplek weer terug naar school gebeurt in de volgorde: eerst de kleutergroep, dan groep 3, 4/5, 5/6,7,8, dan eventueel kinderen van BSO (de directeur geeft het teken) Zorg ervoor dat dit rustig gebeurt. Ontruimingsplan Franciscusschool

17 lokaal 4 (Het nummer van het lokaal is aangegeven d.m.v. het zwarte cijfer op de voorzijde van de deur van elk lokaal). Je wordt gewaarschuwd door het geluid van Slow whoop. Sluit ramen en deuren. ( behalve als dit een vluchtweg moet zijn) Controleer je leerlingen, en de toiletgroep(en) (indien nodig). Pak je complete leerlingenlijst. Verlaat de school via de kleuteruitgang. Bij brand in de hal bij lokaal 3 en 4 verlaat het lokaal via de ramen. Bij brand in de hal bij lokaal 1 en 2 verlaat je de school via de uitgang van de midden- en bovenbouw. Ga dan naar de verzamelplek via het hek bij de hoofduitgang, volg het voetpad naar de verzamelplaats Sluit ramen als die als vluchtweg zijn gebruikt. Is er een invaller in het lokaal naast jou, ontferm je daarover Ben je in de sporthal dan blijf je daar, ook na de waarschuwing door de directeur. Als de directeur niet in staat is om te waarschuwen ben dan altijd alert op het alarmsignaal als je de school wil binnenkomen. Wees alert op die leerlingen die, omdat ze niet mee gymmen, bij andere collega zijn, of nog in de eigen klas. Centrale verzamelplaats is het veld tegenover de sportzaal. Controleer daar je klassenlijst. Kind weg? Waarschuw de directeur. Dokter nodig, wacht dan op ambulance, die ook gebeld is. Vanuit de verzamelplek weer terug naar school gebeurt in de volgorde: eerst de kleutergroep, dan groep 3, 4/5, 5/6,7,8, dan eventueel kinderen van BSO (de directeur geeft het teken) Zorg ervoor dat dit rustig gebeurt. Ontruimingsplan Franciscusschool

18 lokaal 5 (Het nummer van het lokaal is aangegeven d.m.v. het zwarte cijfer op de voorzijde van de deur van elk lokaal). Je wordt gewaarschuwd door het geluid van slow whoop. Sluit ramen en deuren. ( behalve als dit een vluchtweg moet zijn) Controleer je leerlingen, en de toiletgroep (indien nodig). Pak je complete leerlingenlijst. Verlaat de school via uitgang grote hal, is daar brand, verlaat dan het lokaal via de ramen. Ga dan naar de verzamelplek via het hek bij de hoofduitgang, volg het voetpad naar de verzamelplaats Sluit de ramen die als vluchtweg zijn gebruikt. Is er een invaller in het lokaal naast jou, ontferm je daar over. Ben je in de sporthal dan blijf je daar, ook na de waarschuwing door de directeur. Als de directeur niet in staat is om te waarschuwen, wees dan altijd alert op het alarmsignaal als je de school wil binnenkomen. Wees alert op die leerlingen die, omdat ze niet mee gymmen, bij een andere collega zijn, of nog in de eigen klas. Centrale verzamelplaats is het veld tegenover de sportzaal. Controleer daar je klassenlijst. Kind weg? Waarschuw de directeur. Dokter nodig, wacht dan op ambulance, die ook gebeld is. Vanuit de verzamelplek weer terug naar school gebeurt in de volgorde: eerst de kleutergroep, dan groep 3, 4/5, 5/6,7,8, dan eventueel kinderen van BSO (de directeur geeft het teken) Zorg ervoor dat dit rustig gebeurt. Ontruimingsplan Franciscusschool

19 lokaal 6 (Het nummer van het lokaal is aangegeven d.m.v. het zwarte cijfer op de voorzijde van de deur van elk lokaal). Je wordt gewaarschuwd door het geluid van Slow whoop. Sluit ramen en deuren. ( behalve als dit een vluchtweg moet zijn) Controleer je leerlingen, en de toiletgroep (indien nodig). Pak je complete leerlingenlijst. Verlaat de school via uitgang grote hal. Is daar brand, verlaat dan het lokaal via de ramen. Ga dan naar de verzamelplek via het hek bij de hoofduitgang, volg het voetpad naar de verzamelplaats Sluit de ramen als die als vluchtweg zijn gebruikt. Is er een invaller in het lokaal naast jou, ontferm je daar over. Ben je in de sporthal dan blijf je daar, ook na de waarschuwing door de directeur. Als de directeur niet in staat is om te waarschuwen, wees dan altijd alert op het Alarmsignaal als je de school wil binnenkomen. Wees alert op die leerlingen die, omdat ze niet mee gymmen, bij een andere collega zijn, of nog in de eigen klas. Centrale verzamelplaats is het veld tegenover de sportzaal. Controleer daar je klassenlijst. Kind weg? Waarschuw de directeur. Dokter nodig, wacht dan op ambulance, die ook gebeld is. Vanuit de verzamelplek weer terug naar school gebeurt in de volgorde: eerst de kleutergroep, dan groep 3, 4/5, 5/6,7,8, dan eventueel kinderen van BSO (de directeur geeft het teken) Zorg ervoor dat dit rustig gebeurt. Ontruimingsplan Franciscusschool

20 lokaal 7 (Het nummer van het lokaal is aangegeven d.m.v. het zwarte cijfer op de voorzijde van de deur van elk lokaal). Je wordt gewaarschuwd door het geluid van Slow whoop. Sluit ramen en deuren. ( behalve als dit een vluchtweg moet zijn) Controleer je leerlingen, en de toiletgroep(en) (indien nodig). Pak je complete leerlingenlijst. Verlaat de school via uitgang grote hal. Is daar brand, verlaat dan het lokaal via de ramen. Ga dan naar de verzamelplek via het hek bij de hoofduitgang, volg het voetpad naar de verzamelplaats. Sluit de ramen als die als vluchtweg zijn gebruikt. Is er een invaller in het lokaal naast jou, ontferm je daar over. Ben je in de sporthal dan blijf je daar, ook na waarschuwing door de directeur. Als de directeur niet in staat is om te waarschuwen, wees altijd alert op het alarm als je de school wil binnenkomen. Wees alert op die leerlingen die, omdat ze niet mee gymmen, bij een collega zijn of in de eigen klas zijn. Centrale verzamelplaats is het veld tegenover de sportzaal. Controleer daar je klassenlijst. Kind weg? Waarschuw de directeur. Dokter nodig, wacht dan op ambulance, die ook gebeld is. Vanuit de verzamelplek weer terug naar school gebeurt in de volgorde: eerst de kleutergroep, dan groep 3, 4/5, 5/6,7,8, dan eventueel kinderen van BSO (de directeur geeft het teken) Zorg ervoor dat dit rustig gebeurt. Ontruimingsplan Franciscusschool

21 lokaal 8 BSO (aanwezig vanaf uur tot uur) (Het nummer van het lokaal is aangegeven d.m.v. het zwarte cijfer op de voorzijde van de deur van elk lokaal). Je wordt gewaarschuwd door het geluid van Slow whoop. Sluit ramen en deuren. ( behalve als dit een vluchtweg moet zijn) Controleer de kinderen, en de toiletgroep(en) (indien nodig). Pak je map met gegevens van de kinderen (zorg steeds voor een complete leerlingenlijst). Verlaat de school via uitgang grote hal. Is daar brand, verlaat dan het lokaal via de ramen. Sluit deze ook weer. Ga dan naar de verzamelplek via het hek bij de hoofduitgang, volg het voetpad naar de verzamelplaats Centrale verzamelplaats is het veld tegenover de sportzaal. Controleer daar je klassenlijst. Kind weg? Waarschuw de directeur. Dokter nodig, wacht dan op ambulance, die ook gebeld is. Vanuit de verzamelplek weer terug naar school gebeurt in de volgorde: eerst de kleutergroep, dan groep 3, 4/5, 5/6,7,8, dan eventueel kinderen van BSO (de directeur geeft het teken) Zorg ervoor dat dit rustig gebeurt. Ontruimingsplan Franciscusschool

22 lokaal 9 TSO (in gebruik tussen en uur). (Het nummer van het lokaal is aangegeven d.m.v. het zwarte cijfer op de voorzijde van de deur van elk lokaal). Je wordt gewaarschuwd door het geluid van Slow whoop. Sluit ramen en deuren. ( behalve als dit een vluchtweg moet zijn) Controleer je leerlingen, en de toiletgroep(en) (indien nodig). Verlaat de school via de vluchtroute richting het middengebied (bij UNIEK) behalve als er brand is in de gang voor het lokaal in dat geval verlaat de school via de ramen (en sluit deze ook weer). Leerlingenlijst TSO meenemen. Centrale verzamelplaats is het veld tegenover de sportzaal. Controleer daar je klassenlijst. Kind weg? Waarschuw de directeur. Dokter nodig, wacht dan op ambulance, die ook gebeld is. Vanuit de verzamelplek weer terug naar school gebeurt in de volgorde: eerst de kleutergroep, dan groep 3, 4/5, 5/6,7,8, dan eventueel kinderen van BSO (de directeur geeft het teken) Zorg ervoor dat dit rustig gebeurt. Ontruimingsplan Franciscusschool

23 IB-kamer, personeelskamer, directiekamer, magazijn en overigen. Je wordt gewaarschuwd door het geluid van Slow whoop. Sluit ramen en deuren. ( behalve als dit een vluchtweg moet zijn) Verlaat de school uit de richting van de brand. Centrale verzamelplaats is het veld tegenover de sportzaal. Speelzaal. Let op ook in gebruik door BSO (aanwezig vanaf uur tot uur) Je wordt gewaarschuwd door het geluid van Slow whoop. Sluit ramen en deuren. Controleer je leerlingen en de toiletgroep van je eigen klas, neem leerlingenlijst mee die op de deur Hangt. Verlaat het lokaal via de nooddeur, bij brand in de CV-ruimte via de kleuteruitgang. Neem je leerlingenlijst mee die op de deur hangt. Zorg zelf voor aanvulling van deze lijst (wat je eigen groep betreft) Centrale verzamelplaats is het veld tegenover de sportzaal. Controleer daar je klassenlijst. Kind weg? Waarschuw de directeur. Dokter nodig, wacht dan op ambulance, die ook gebeld is. Ontruimingsplan Franciscusschool

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten...

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede

Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede Mei 2011 Inleiding In dit document treft u de huisregels zoals ze gelden binnen onze buitenschoolse opvang. Deze regels bevorderen een veilige en

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Directie - Branchedirecteur: mevrouw G. Vink. - Branchedirecteur: de heer J.B. Boer

Directie - Branchedirecteur: mevrouw G. Vink. - Branchedirecteur: de heer J.B. Boer Informatie leslocaties Haastrechtstraat en Stolwijkstraat Adresgegevens Haastrechtstraat 3 3079 DC Rotterdam T 010 497 37 37 T 010 497 37 00 Stolwijkstraat 8 3079 DN Rotterdam T 010 292 90 29 F 010 292

Nadere informatie

V.S.O.- Z.M.O.K. Postadres: Postbus 17, 3940 AA Doorn e- mail adres : admin@beukenrodeonderwijs.nl

V.S.O.- Z.M.O.K. Postadres: Postbus 17, 3940 AA Doorn e- mail adres : admin@beukenrodeonderwijs.nl V.S.O.- Z.M.O.K. Postadres: Postbus 17, 3940 AA Doorn e- mail adres : admin@beukenrodeonderwijs.nl Agressie-protocol en gebruik pieper. Het idee Het gebruik van de pieper dient vooral het gevoel van veiligheid

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Status: Instemming MR 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beleidsdoel 3 Verantwoordelijkheden van de school 4 Privacy 5 Omgang privacy website en sociale media

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie