Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: Telefax:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr."

Transcriptie

1 Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: Telefax: internet: Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie tekening 3. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 4. Beschrijving stappenplan alarmering bij brand 5. Alarmeringsprocedure / stroomschema 6. Wijze van ontruimen / verzamelplaatsen 7. Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door docenten, leerlingen en medewerkers 8. Taken BHV steunpunt C16 9. Taken hoofd bedrijfshulpverlening 10. Taken bedrijfshulpverlening en EHBO-ers 11. Taken directeur / plaatsvervanger 12. Tekeningen 13. Logboek ontruimingsplan Bijlage: Namenlijst 2

3 Inleiding In ieder schoolgebouw kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen, leerkrachten, ouders en andere aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk kunnen verlaten. Het is vanzelfsprekend dat de school een plan heeft als zich calamiteiten voordoen zoals: brand, wateroverlast, bommelding, gaslekkage. Wettelijk kader Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van de (model) bouwverordening artikel 6.1.1, en in het kader van de Arbowet; artikel 15 en Arbobesluit; artikel 2.16,17,18 en 19. Het betreft hier een aanwezige Bedrijfshulpverleningsorganisatie en eisen die gesteld worden aan de BHV en het minimum aantal bedrijfshulpverleners. Voorwaarde Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat een ontruimingsplan bij alle medewerkers bekend moet zijn. Door middel van instructie en minimaal een jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Toelichting a) Van het ontruimingsplan moeten alle leerkrachten en medewerkers het hoofdstuk Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm kennen. b) Alle leden van het directieteam en het bedrijfshulpverleningsteam moeten het ontruimingsplan goed kennen. c) Alle overige medewerkers, stagiaires, leerlingen en ouders moeten opdrachten en aanwijzingen van het Hoofd BHV en het bedrijfshulpverleningsteam opvolgen. d) In situaties waarin niet is voorzien zal naar bevind van zaken moeten worden gehandeld. e) De directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie volgens de Arbowet artikel 15. Geraadpleegde literatuur De brochure van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN: NTA december 2010). Dit is een landelijk protocol dat als basis heeft gediend voor ons op maat gemaakte plan. De brochure Voorbeeld ontruimingsplan ten behoeve van schoolgebouw met een brandmeldinstallatie van Intergemeentelijke Brandweersamenwerking Oost. Verder een brochure van Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs, december

4 2. Situatietekening Naam Bouwwerk : Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Adres : Valenciadreef 15 Postcode/Gemeente : 3067 WL Rotterdam Beste bereikbaarheid Postcode/Gemeente : Almeria-erf 8 (punt A op de tekening) : 3067 WX Rotterdam 4

5 3. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Gegevens van de school: Naam : Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Adres : Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Bezoekadres : Almeria-erf 8; 3067 WX Rotterdam Directeur : Dhr. C. Klapwijk tel ( via secretaresse / administratie) Telefoonnummer : Idem buiten schooltijd : Telefax : Internet : http ://www.gsr.nl Schoolgebouw Het schoolgebouw is opgebouwd uit vier vleugels. Het bestaat uit een begane grond en drie verdiepingen. Niet elke verdieping kent dezelfde afmetingen. (zie bijlage bouwtekeningen) De schoolpopulatie bestaat uit ongeveer 1170 leerlingen, 140 personeelsleden. Aanwezig tijdens schooltijden, verspreid over de hele dag: ongeveer 980 personen. De piek ligt rond de middag, dan zijn er ongeveer 1180 personen aanwezig. Op de eerste en laatste twee uren van de dag ( u u en u u ) zijn dat er ongeveer 950. Installatie Op de eerste verdieping bij C16 ( o.a het bhv steunpunt), vlakbij het trappenhuis, bevindt zich een intercom (omroepinstallatie) en een geluidssysteem (slow-whoop). De brandmeldcentrale is er een uit de MPC range. (firma: Sytec B.V) Op iedere verdieping zijn ontruimingshandmelders. Aan de ontruimingshandmelders is direct het ontruimingssignaal gekoppeld en verder is het gebouw voorzien van brandslanghaspels, branddekens, handblussers, AED en evacuatiestoel. Organisatie In de school hebben wij momenteel een Bedrijfshulpverlenersorganisatie en gediplomeerde EHBOers. De norm voor aantallen was 1 BHV-er per 50 werknemers ( Arbobesluit art.2.19). De GSR wil zich houden aan deze aantallen. Met ingang van 2010 wordt er niet meer van aantallen gesproken. De organisatie dient zelf de risico s te inventariseren en de benodigde hoeveelheid BHV-ers aan te passen aan wat aanvaardbaar en noodzakelijk is. Maatwerk moet gebaseerd zijn op de restrisico s uit de RI&E. Verderop wordt bij het hoofdstuk taken van de BHV ingegaan op hoe wij een en ander hebben georganiseerd mocht het tot een ontruiming komen. Voor wat betreft de communicatie geldt dat er voornamelijk mondeling en door middel van mobiele telefoon ( portofoon) wordt gecommuniceerd. 5

6 4. Beschrijving stappenplan alarmering bij brand Brandmeldingen komen op twee manieren binnen: - Via een handmelder, hoorbaar middels een akoestisch signaal (slow whoop) en zichtbaar bij het BHV steunpunt (C16); bij onterecht gebruik wordt de installatie gereset ; - via een personeelslid of leerling die 4949 (intern) of belt. De volgende activiteiten vinden vanaf dat moment plaats: - Melding via de handmelder wordt gecheckt op eventuele vals melding. - De HBHV activeert indien nodig het ontruimingsalarm. - De HBHV laat direct 112 bellen en vermeldt de volgende gegevens: o Naam melder o Naam van de school o Adres van de school (Almeriaerf 8 ) o Aard van de melding (brand) o Eventuele slachtoffers - Bij het horen van het alarmeringssignaal melden de volgende functionarissen zich bij het BHV steunpunt (C16) : o De directeur o De HBHV o Alle in het gebouw aanwezige BHV ers o Alle in het gebouw aanwezige EHBO ers - Bij het horen van het alarmeringssignaal wordt de school direct ontruimd conform de instructies in de lokalen en andere ruimtes. - De HBHV deelt aan de genoemde functionarissen mee: o Plaats van de brand o Eventuele slachtoffers o Verder noodzakelijke informatie - De HBHV stuurt de hulpverleners conform hun instructie, naar de calamiteit of naar een vleugel. - De directeur en de HBHV begeven zich direct daarna naar de commandopost. Dat is de conciërgeloge tenzij anders afgesproken.. - Na het volbrengen van de opgedragen taken melden de hulpverleners zich af bij de HBHV op de commandopost en vermelden daarbij bijzonderheden (o.a. verzorging gewonden etc.). - De HBHV geeft aan de brandweercommandant de stand van zaken door, overhandigt plattegronden en sleutels van het gebouw en overlegt met hem wat er van onze BHV organisatie nog wordt verwacht. - Nadat de brandweer aangeeft dat het veilig is terug te keren in het gebouw geeft de HBHV aan BHV en EHBO leden het signaal veilig. - De directeur is verantwoordelijk voor de communicatie met familieleden van slachtoffers en eventueel de pers. - Na het signaal veilig kan er, indien gewenst, overleg plaatsvinden tussen brandweer, directeur en HBHV. HBHV= hoofdbedrijfhulpverlener 6

7 5. Stroomschema alarmering bij brand STROOMSCHEMA ALARMERING BIJ BRAND Actie Door Stap Melder 1 Te ontwikkelen activiteit BRAND Geconstateerd Stap 2 Melder MELDEN VIA BELLEN 4949= HBHV Stap 3 BHV STEUNP UNT Ontruimingsalarm activeren Brandweer Bellen 112 Stap 4 Directeur Hoofden BHV EHBO Directeur HOOFD BHV HOOFD EHBO VERZAMELEN bij C16 (BHVsteunpunt) BHV ers EHBO ers VERZAMELEN bij HOOFD BHV HOOFD EHBO Almeriaerf Stap 5 Allen POSITIES INNEMEN HBHV stuurt iedereen naar zijn post. Stap 6 Directeur EINDE ALARM HBHV: geeft in overleg met brandweer sein veilig 7

8 6. Wijze van ontruimen/ verzamelplaatsen Hieronder volgt schematisch de ontruiming via uitgangen en waar er verzamelt dient te worden. ONTRUIMINGSROUTE VLEUGEL UITGANG VERZAMELPLAATS COMMANDOPOST A via de hoofdingang Almeriaerf hoofdingang bankjes langs het water voorlopig in de conciërgeloge B via BO Valenciadreef achter het hek basketbalveld C via CO vluchtuitgang achter het hek via gymzalen basketbalveld D via DO Almeriaerf hoofdingang bankjes langs het water E via EO Valenciadreef achter het hek basketveld Overige via hoofdingang hoofdingang bankjes Almeriaerf langs het water Idem Idem Idem Idem Idem 8

9 7. Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door docenten, leerlingen en medewerkers Informatie De ontruimingsoefening wordt niet altijd van te voren aangekondigd. Is dit wel het geval dan wordt via de mail gewezen op de instructies. De mentoren van met name de brugklassen nemen aan het begin van de cursus de instructie voor ontruiming en de te nemen vluchtroutes met de leerlingen door. Op de GSR site staat het ontruimingsplan aangegeven. De instructie bevindt zich naast de deur van de lokalen. 7.1 Bij het ontdekken van brand in eigen ruimte ( instructie voor lokalen) : Instructie voor docenten / leerlingen / medewerkers bij brand of ontruiming. A.bij brand in eigen lokaal: 1. laat lokaal ontruimen niets meenemen 2. dichtstbijzijnde Brandmelder activeren 3. bellen 4949 (HBHV) en/of conciërge / balie 4. zie verder bij B. B. bij alarm: Leerlingen naar verzamelplaats sturen niets meenemen. 1. volgens vluchtweg pictogram. 2. verzamelplaatsen zijn: achter het hek van het basketbalveld of: het terrein bij de bankjes langs het water. Gas en elektra afsluiten. Ramen en deuren sluiten, deuren niet op slot. Trappenhuizen leegmaken, buiten toezicht houden. U mag pas terugkeren na het signaal veilig. 9

10 7.2 Hoe te handelen bij ontruiming u wordt gewaarschuwd door het ontruimingssignaal (slow-whoop); handel overeenkomstig de instructie bij brand en ontruiming opgehangen in elke ruimte (zie hierboven); neem de leerlingen mee naar de verzamelplaats; u bent verantwoordelijk voor de leerlingen; blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; maak gebruik van de aangegeven (nood)uitgang; verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats; wacht daar op verdere instructie van brandweer en/of HBHV; bij vals alarm wordt de installatie gereset; de HBHV zorgt ervoor dat iedereen wordt ingelicht als sein veilig is gegeven. bij vals alarm wordt de installatie gereset en wordt iedereen geïnformeerd. 10

11 8. Taken BHV steunpunt ( C16) Bij mondelinge en/of telefonische melding PROBEER RUSTIG DE NODIGE INFO TE VERKRIJGEN / DOOR TE GEVEN Volgorde Activiteit Notitie Af 1. Melder vragen om gegevens - Aard melding: brand / gewonden - Plaats calamiteit 2. Alarm activeren 3. Brandweer bellen 112 Calamiteit melden: brandweer/ambulance Adres vermelden- Almeriaerf 8 Naam school vermelden: GSG Randstad Slachtoffers vermelden 4. Directeur (D) informeren Als D zich niet snel meldt zelf D of vervanger bellen 5. HBHV informeren Aard melding Plaats melding Slachtoffers 6. Naam melder noteren Naam: 7. Brandweer opvangen Sleutels overhandigen HBHV stuurt een BHV-er naar brandweer 8. Brandweer weg wijzen Plattegronden overhandigen 9. Afmelden bij Directeur Checklistvragen D. beantwoorden 10. Sein veilig HBHV ziet erop toe dat iedereen wordt ingelicht. Bij melding via een handmelder 1. Melding lezen 2 Melding checken 1. BHV naar plaats sturen 2. Wachten tot mondelinge melding komt 3a. Bij juiste melding Zie 2. hierboven en volgende punten 3b. Bij onjuiste melding Toets alarm stil in Informeer D / HBHV Laat gebroken glaasje herstellen Reset de installatie HBHV ziet erop toe dat iedereen wordt ingelicht na sein veilig 4. Afmelden bij Directeur 11

12 9. Taken Hoofd Bedrijfshulpverlening Taakomschrijving Hoofd BHV bij ontruiming Volgorde Activiteit Notitie Af 1. Meldt zich bij C16 Heeft de leiding over de - Aard melding: brand / gewonden - Plaats calamiteiten ontruiming 2. Informeert de D, BHV-ers en - Zie punt 1 EHBO-ers 3. Maakt afspraken met BHV- - Wie gaat waarheen? ers en EHBO-ers 4. Begeeft zich naar de conciërgeloge (commandopost) - Coördineert hier de ontruiming - Controleert of brandweer wordt opgevangen en de weg gewezen - Hanteert de checklist ( zie hieronder) 5. Afmelden bij Directeur - Verslag doen middels checklist Checklist Hoofd Bedrijfshulpverlening zijn brandweer of andere hulpdiensten al gewaarschuwd? loopt de ontruiming goed (krijg ik terugkoppeling)? zijn de bedrijfshulpverleners ingezet? wordt de brandweer opgevangen? krijgt de brandweer informatie, sleutels en plattegronden? is begeleiding brandweer geregeld? HBHV = Hoofd bedrijfshulpverlener D= Directeur 12

13 10. Taken Bedrijfshulpverleners en EHBO-ers Taakomschrijving Bedrijfshulpverleners bij ontruiming Volgorde Activiteit Notitie Af 1. Na alarm melden bij C16 - Docent BHV-er zorgt eerst voor ontruiming klas en draagt deze over aan aangrenzende collega 2. Overleg met HBHV en EHBOers, Directeur - Er vindt een taakverdeling plaats - Afgesproken wordt wie waar heen gaat 3. Vanuit toegewezen vleugel de ontruiming leiden. - Controle op achterblijvers in kleine ruimten - Biedt eerste hulp bij brandbestrijding 4. Meldt zich af bij HBHV - Doet verslag van ontruiming Verder zijn er nog de volgende taken buiten het gebouw: ervoor zorgen dat mensen naar de verzamelplaats gaan en zich niet gaan verspreiden; erop toezien dat de professionele hulpverleningsdiensten, zoals de brandweer, vrije toegang hebben; voorkomen dat iemand het gebouw ingaat voordat het veiligheidssignaal gegeven is. Taakomschrijving EHBO-ers bij ongeval Volgorde Activiteit Notitie Af 1. Na alarm melden bij C16 - Docent EHBO-er zorgt eerst voor ontruiming klas en draagt deze over aan aangrenzende collega 2. Overleg met HBHV Taakverdeling: Wie gaat waar heen? 3. HBHV stuurt EHBO-er naar plaats ongeval 4. Indien nodig EHBO-er inschakelen ( via portofoon) 5. Na verlenen hulp naar commandopost - Verlenen van eerste hulp - Slachtoffer naar beneden begeleiden, eventueel ouders inlichten - Indien nodig ambulance bellen en daarvoor aangewezen persoon oproepen voor begeleiding; verder ouders inseinen - Samen verlenen van eerste hulp - Bij ontruiming volg de pijlen - Bij niet kunnen verplaatsen slachtoffer, hulp inroepen. - Verslag doen van situatie en verleende hulp. 13

14 11. Taken Directeur/plaatsvervanger 11.1 Bij een calamiteit Taakomschrijving Directeur bij ontruiming Volgorde Activiteit Notitie Af 1. Na alarm vervoegen bij C16 Is eindverantwoordelijke voor ontruiming 2. Neemt deel aan overleg tussen De HBHV onderneemt actie en is op dit moment HBHV en coördinator EHBO 3. Gaat samen met HBHV naar commandopost de verantwoordelijke persoon - Laat zich informeren door HBHV a.d.h.v. checklists - Op aangeven van HBHV wordt signaal veilig gegeven - Draagt zorg voor inlichten van familie bij eventuele slachtoffers - Informeert, indien nodig, de nieuwsmedia (i.o.m brandweer) - Informeert indien nodig het bestuur. 14

15 12.Bouwtekeningen Op de bijlagen hierna zijn de vier vleugels van de school weergegeven. 15

16 16

17 17

18 18

19 14.Logboek ontruimingsplan Mutaties ontruimingsplan Datum Reden Omschrijving Ontruimingsoefening Datum Bijzonderheden Zie aparte verslagen van ontruimingsoefening 19

20 ONDERTEKENINGSVERKLARING Naam: Dhr. C.A. Klapwijk ( Directeur ) Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad, locatie Rotterdam en namens de Brandweer Rotterdam Naam: verklaren hierbij het ontruimingsplan te hebben gelezen. Goedkeuring is verleend d.d. Rotterdam, Stempel Brandweer 20

21 Bijlage Namenlijst Directie Naam Kantoor Toestel C.A. Klapwijk ( Directeur) Preventiemedewerker Naam Kantoor Toestel A.D. Emmerzaal BHV en EHBO organisatie Naam Werkplek Toestel R. Dekker HBHV/EHBO Helpdesk 949 W.Belder BHV Rijswijk C. de Gelder-Vreugdenhil BHV/EHBO Kabinet scheikunde 922 C. Brink BHV B. Halbesma BHV Diversen H.W.M Wiegers-Holsappel BHV/EHBO Kabinet scheikunde 922 H. Gunnink EHBO loge zitkuil 990 H. Pieffers EHBO D 02 G. Baas BHV K. Hollenberg EHBO Loge zitkuil M.van der Gugten BHV Rijswijk B. Boog EHBO Gymlokaal/ A12 C. Pronk BHV/ EHBO Rijswijk T. Bosscha EHBO Gymlokaal 909 M. van Apeldoorn -Bakker BHV Kabinet Biologie 920 M. van t Hoff-Tempelaar BHV D vleugel J. Neutel BHV Kabinet natuurkunde 921 G. de Gelder BHV ( alleen Rijswijk brand) P. van de Berg BHV ( alleen Rotterdam 947 brand) 21

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam Brinnummer 00TU Bestuursnummer 43591 Tel. nummer 010 2862 930 Fax 010 456 45 17 E-mail rotterdam@gsr.nl Website www.gsr.nl PDCA-PERIODE

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan ST GREGORIUS COLLEGE 2011 2012 M:\SWP2 VANAF 1700\3619 SGC_Schoolveiligheidsplan_2011_v4.docx 1 Schoolveiligheidsplan Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1 Coördinatie en veiligheid 1.1 De

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie