ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn"

Transcriptie

1 ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan / definitief /

2 KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan / definitief /

3 ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie Opdrachtgever Johan de Witt-gymnasium Stek XS Dordrecht Locatie Opdrachtnemer KRID bv Partners in Veiligheid! Blekersdijk LC DORDRECHT Telefoon : + 31 (0) Mail : Rapportage Kenmerk : KR Versie/datum : Status : definitief Opgesteld door : Ir C. Beckers Geautoriseerd door : Johan de Witt-gymnasium Datum : Paraaf : KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

4 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING SITUATIETEKENING GEBOUW, INSTALLATIE- EN ORGANISATIEGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS ALARMERING BEDRIJFSHULPVERLENINGSORGANISATIE COMMUNICATIEMIDDELEN ALARMERINGSPROCEDURE INTERN EN EXTERN INTERNE ALARMERING EXTERNE ALARMERING STROOMSCHEMA ALARMERING WIJZE VAN ONTRUIMING EN ONTRUIMINGSORGANISATIE WAT TE DOEN BIJ EEN ONTRUIMINGSALARM WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN EEN CALAMITEIT (BIJVOORBEELD BRAND) Wat te doen bij een brand- en / of ontruimingsalarm Wat te doen bij een overheidsalarm Wat te doen bij een mondelinge of telefonische brandmelding of andere calamiteit? Wat te doen bij een melding via de handbrandmelder? TAKEN EN BEVOEGDHEDEN TAKEN SCHOOLLEIDING TAKEN HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENER COÖRDINATOR VERZAMELPLAATS TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENER DOCENTEN LEERLINGEN TAKEN OPGELEID PERSOON TEKENINGEN VERKLARINGEN VAN SYMBOLEN LOGBOEK ONTRUIMINGSPLAN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KRID bv. KRID bv Partners in Veiligheid!, december KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

5 1 INLEIDING In een gebouw / object kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen, bezoekers en medewerkers het gebouw zo snel mogelijk verlaten. In het ontruimingsplan van het Johan de Witt-gymnasium locatie onderscheiden wij de volgende noodzaken: - brand; wateroverlast; stormschade; bommelding; gaslekkage; en /of andere voorkomende gevallen / calamiteiten. Om in een dergelijke situatie / noodzaak een adequate ontruiming / hulpverlening van het object ten uitvoer te kunnen brengen is dit ontruimingsplan opgesteld. In dit ontruimingsplan worden de taken en instructies beschreven die de medewerkers, leerlingen & bezoekers moeten opvolgen voor een goed verloop van de ontruiming, de bestrijding van een beginnende brand en het levensreddend kunnen optreden bij collegae, leerlingen of bezoekers. Met het opstellen van dit ontruimingsplan en bijbehorende ontruimingsplattegronden is voldaan aan artikel punt 5 van het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken: Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel heeft een ontruimingsplan. Los van dit ontruimingsplan zijn de nodige preventie- en preparatiemaatregelen nodig / genomen. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Voor de veiligheid op de werkplek (Arbo-wet) en volgens het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken: 2008, dient dit plan aanwezig zijn in het object en beschikbaar te zijn voor de bevoegde instanties en alle betrokken gebruikers. Als gebruiker van het object dient de voorzitter van de raad van bestuur van het Johan de Witt-gymnasium locatie zich er bovendien van te verzekeren dat zij voldoet aan de vigerende wet en regelgeving. De voorzitter van de raad van bestuur van het Johan de Witt-gymnasium zal zorg dragen voor de verspreiding van dit plan. Van het ontruimingsplan van het Johan de Witt-gymnasium locatie Doelestyn moeten alle medewerkers van het Johan de Witt-gymnasium en zij die regelmatig gebruikmaken van het object het hoofdstuk Wat te doen bij een brand- of ontruimingsalarm kennen. De aanwezige verantwoordelijke van het gymnasium, alle medewerkers en het bedrijfshulpverleningsteam dienen het ontruimingsplan goed te kennen. Alle in het gebouw aanwezige personen moeten opdrachten en commando s van het bedrijfshulpverleningsteam ten tijde van een incident opvolgen. In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw, volgens de Arbo-wet artikel 15. De voorzitter van de raad van bestuur Datum:.. KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

6 2 SITUATIETEKENING KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

7 3 GEBOUW, INSTALLATIE- EN ORGANISATIEGEGEVENS 3.1 ALGEMENE GEGEVENS Object Onderwijsfunctie; Johan de Witt-gymnasium locatie Beheerder Johan de Witt-gymnasium Gebruiker Johan de Witt-gymnasium Adres Stek 22 Plaats 3311 XS Dordrecht Telefoonnummers Object: Populatie: Toegangscontrole: Het gebouw bestaat uit 4 bouwlagen; bestaande uit een fietsenkelder, 2 gymzalen als nevenfunctie voor onderwijs, een mediatheek, een centrale hal, een aula met een keuken en klaslokalen. In totaal heeft het Johan de Witt-gymnasium locatie (JdW) 31 leslokalen en diverse ondersteunende ruimtes voor de leslokalen. Tevens zijn er ruimtes bedoeld voor de kantoorfuncties ondersteunend voor het onderwijs. Binnen de locatie wordt voornamelijk les gegeven aan leerlingen van de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet wetenschappelijk onderwijs. Naast de leslokalen voor de scholieren van het voortgezet wetenschappelijk onderwijs zijn er drie leslokalen beschikbaar gesteld voor de naastgelegen Statenschool. De onderwijsfunctie heeft in de kelder; fietsenkelder en technische ruimtes. Op de Begane Grond bevinden zich; centrale entree, clavigerloge, kantoren (o.a. rector, conrector, administratie en docenten), leslokalen, gymnastieklokaal, lerarenkamer en kantine / aula. Op de 1 e verdieping bevinden zich; leslokalen, gymnastieklokaal, mediatheek en kantoren (o.a. coördinatoren). Op de 2 e verdieping bevinden zich; leslokalen, practicumruimtes en kantoren (o.a. docentenkamers) Het totale complex bedraagt m2 Het gebouw is gelegen in het centrum van Dordrecht, de directe omgeving wordt gevormd door: - Voorzijde; Steegoversloot (openbare weg) - Linkerzijde; Rechtbank Dordrecht - Rechterzijde; Schoolstraat (openbare weg) - Achterzijde; Stek (openbare weg) Bij een volledige bezetting van het gebouw zijn er circa 850 gebruikers in het gebouw. Van het gebouw wordt gebruik gemaakt door leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en circa 30 medewerkers. Er kan vanuit worden gegaan dat de leerlingen, medewerkers en bezoekers zichzelf in veiligheid kunnen brengen bij een calamiteit Naast de leslokalen voor de scholieren van het voortgezet wetenschappelijk onderwijs zijn er drie leslokalen beschikbaar gesteld voor de naastgelegen Statenschool. In deze drie lokalen zijn ongeveer 60 basisschoolleerlingen gehuisvest uit de hoogste groepen. Bezoekers dienen zich te melden bij de claviger. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen bezoek. KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

8 Elke klas heeft een klassenlijst, alle mogelijke klassenlijsten worden geplaatst in ieder lokaal. Bij de claviger is bekend welke leerlingen af- en aanwezig zijn. Openingstijden : Op werkdagen wordt er overdag binnen de locatie lesgegeven. In de avonduren maken ook derden gebruik van het gebouw. Tijdsvak Betreft Aantal Ma. t/m vr.: uur - Leerlingen (ca. 28 per klas) - Docenten - Ondersteuning (clavigers, administratie, t.o.a. s, kantine) Max. 800 Ca. 30 Ca uur Ma.-avond uur schoonmaakdienst Ca. 5 Cursussen (verhuur) Ca. 200 Hoofdafsluiters: Gevaarlijke stoffen: BMI / OAI: Noodverlichting: Vluchtwegaanduiding: BHV-organisatie: Toegang tot het object: In een geval van een incident kan het noodzakelijk zijn de toevoer van water en/of elektriciteit te stoppen. Afsluiters die voor de BHV van belang kunnen zijn, zijn weergegeven op de plattegronden (zie hoofdstuk 9). De fysieke bereikbaarheid van de afsluiters dient optimaal te zijn. Op de 2 e verdieping in bouwdeel III en bouwdeel V worden in de Scheikunde-, Natuurkunde- en Biologielokalen en de naastgelegen opvangruimtes gevaarlijke stoffen opgeslagen en gebruikt. De opslag vindt gedeeltelijk in een brandwerende kast plaats. Het Johan de Witt-gymnasium locatie beschikt over een eigen brandmeldinstalatie (BMI), deze is geschakeld over het gehele complex. In het geval van het JdW-gymnasium is er sprake van een niet automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. In het gebouw zijn op vaste plekken handbrandmelders aanwezig en door het gehele gebouw zijn in de gangen en grotere ruimtes noodverlichting aangebracht. Aan de handbrandmelders is direct het ontruimingssignaal gekoppeld. Naast de noodverlichting is in het complex ook transparantverlichting aangebracht voor het aangeven van de vluchtroutes en vluchtinrichting, deze is aangesloten op het noodverlichtingsysteem. Het Johan de Witt-gymnasium locatie heeft circa 10 gecertificeerde BHV-ers. Daarvan zijn er altijd minimaal 6 aanwezig tijdens schooltijd. Er wordt 2 maal per jaar een ontruimingsoefening gehouden waaraan de BHV-ers deelnemen. Al het personeel neemt minstens één keer per jaar deel aan een brandoefening. In voorkomende gevallen zullen alle leerlingen, personeel en bezoekers van het object samenwerken en gezamenlijk de ontruiming van het object verzorgen. De hoofdingang tot het object bevindt zich op de op begane grond aan de zijde van het Stek. Daar bevindt zich tevens de hoofdingang voor de brandweer. Het brandmeldpaneel is geplaatst op de Begane Grond in het onderwijsgebouw, het paneel bevindt zich in de hal rechts naast de balie van de receptie. KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

9 3.2 ALARMERING Het object beschikt over een brandmeldinstallatie (BMI), bestaande uit hand- en rookmelders, een ontruimingsalarminstallatie (OAI) met een luidalarmsignaal door middel van een Slow Whoop. Bij het ontruimingsalarm door het indrukken van een handbrandmelder wordt het complex ontruimd. De aanwezigen vluchten via de kortste weg naar een rook- en brandvrije vluchtroute of het aansluitende terrein en van daaruit naar de openbare weg. Leerlingen worden bij de ontruiming vanuit een lokaal begeleidt door hun docent; aanwijzingen voor de ontruiming vanuit ieder lokaal zijn in het lokaal aanwezig. De aanwezige personen worden gealarmeerd door een melding via het intercomsysteem, vanuit de BHV-organisatie of vanuit het alarmsignaal (Slow Whoop). Het gebouw is onderverdeeld in verschillende detectiezones en alarmzones die weergegeven worden op het geografische paneel van de brandmeldinstallatie. 3.3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSORGANISATIE De raad van bestuur van het Johan de Witt-gymnasium. De rector van het Johan de Witt-gymnasium. Hoofd bedrijfshulpverlening (HBHV) van het Johan de Witt-gymnasium De BHV-ers zoals aangesteld door het Johan de Witt-gymnasium. o o zij gaan eenmaal per jaar op herhalingscursus om hun BHV-certificaat te behouden; zij draaien mee op alle ontruimingsoefeningen van het Johan de Witt-gymnasium locatie (2 maal per jaar). Door de deelnemers wordt een presentielijst getekend, hiervan gaat een kopie naar het Hoofd BHV; Overige medewerkers van het Johan de Witt-gymnasium. o deze medewerkers zijn niet gecertificeerd; o zij krijgen minimaal tweemaal per jaar instructie inzake brand en andere calamiteiten; 3.4 COMMUNICATIEMIDDELEN Het signaal tot ontruiming wordt gegeven door middel van een luid alarmsignaal. De communicatie hieromtrent geschiedt via de claviger, het hoofd BHV, de omroepinstallatie, per portofoon of mondeling. Het ontruimingplan ligt bij de HBHV, de CBHV, de receptie en bij het brandweerpaneel (naast de hoofdingang) aan de Stekzijde KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

10 4 ALARMERINGSPROCEDURE INTERN EN EXTERN 4.1 INTERNE ALARMERING Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het object, het Johan de Witt-gymnasium locatie, te waarschuwen en de BHV -organisatie op te starten. Bij een incident werkt de alarmering als volgt: Bij het indrukken van de handbrandmelder: o Gaat het luid alarm af op de locatie. o Blokkeert de claviger van het Johan de Witt-gymnasium de inkomende gesprekken en alarmeert op verzoek van het HBHV de hulpdiensten. Het HBHV laat zich informeren door BHV-er ter plaatse. Het HBHV schakelt de eigen BHV organisatie in. De HBHV van het Johan de Witt-gymnasium locatie zorgt tevens voor het alarmeren van de professionele hulpdiensten (brandweer, politie, GHOR) Meldregels: Laat bij voorkeur iemand anders de melding doen, blijf zelf op of bij de plaats van het incident. - Wie: uw naam en telefoonnummer plus eventueel het woningnummer / functie / afdeling. - Waar: de plaats van het incident. - Wat: het soort incident of wat er gebeurd is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een brandje, of om een incident met een persoon. - Het aantal slachtoffers. - Beantwoord eventuele verdere vragen van degene die de melding opneemt. 4.2 EXTERNE ALARMERING De externe alarmering is bedoeld om de professionele hulpdiensten in te schakelen en ter plaatse te krijgen. 1) Door het alarmnummer 112 te bellen. Het is noodzakelijk dat er contact opgenomen wordt met de brandweer. Dit is noodzakelijk om extra informatie door te geven. Dit wordt, bij voorkeur, gedaan door het HBHV. In het geval dat het HBHV niet aanwezig is kan ieder ander ook een melding doen. Meldregels (bij het bellen van 112): - Naam van de melder; - Naam en adres van het object;johan de Witt-gymnasium locatie, Stek 22 - Welke plaats en gemeente; Dordrecht - Aard van het incident en eventuele bijzonderheden; - Of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel (indien bekend). KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

11 5 STROOMSCHEMA ALARMERING Incident/calamiteit Johan de Witt-gymnasium locatie HANDBRANDMELDER INSLAAN LUID ALARM Ontruimen HBHV / CBHV naar receptie Onderzoek BHVers MELDING NAAR BRANDWEER BRANDWEER TER PLAATSE Inzet BHV ploeg Opvang brandweer Uitslag onderzoek BHVers melden aan HBHV Indien het luid alarm afgaat wordt altijd het gehele gebouw ontruimd!!! KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

12 6 WIJZE VAN ONTRUIMING EN ONTRUIMINGSORGANISATIE Eenieder die een handbrandmelding maakt, geeft in principe opdracht voor de gehele ontruiming van het pand van het Johan de Witt-gymnasium locatie. Een ontruiming wordt geleid door de bedrijfshulpverleningsorganisatie. De ontruiming vindt plaats naar drie zijdes van het gebouw; 1. Schoolstraat; uitgang trappenhuis aula, bijgebouw en aula 2. Steegoversloot; uitgang administratie, decanen 3. Stek; uitgang centrale hal Alle klassen worden naar buiten begeleid door hun betreffende docent. De locatie is afhankelijk van het lokaal waar de docent zich bevindt, in ieder lokaal zijn aanwijzingen aanwezig met de wijze van ontruiming. Op iedere locatie wordt gecontroleerd of iedereen aanwezig is, alvorens er naar de gezamenlijke verzamelplaats gegaan wordt. De aanvalsroute van de brandweer vindt altijd plaats vanaf de hoofdingang aan de Stek nummer 22. Bij een ontruiming wordt Het Hof aan de overzijde van de Steegoversloot als verzamelplaats gebruikt. Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden. 7 WAT TE DOEN BIJ EEN ONTRUIMINGSALARM 7.1 WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN EEN CALAMITEIT (BIJVOORBEELD BRAND) Blijf kalm en let op uw eigen veiligheid!; Laat iemand anders het glaasje van de dichtstbijzijnde handbrandmelder inslaan en laat hem/ of haar de (eigen) medewerkers informeren. (Anderen worden nu gewaarschuwd door het alarmsignaal); Bel het interne alarmnummer of laat iemand anders dit nummer bellen om de melding door te geven. Breng in gevaar zijnde personen in veiligheid. Denk daarbij aan uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen; Voorkom uitbreiding. Maak indien mogelijk een aanvang met de brandbestrijding. Denk daarbij aan uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen; Indien zelf blussen bij een beginnende brand niet mogelijk is; Sluit deuren en ramen; Indien zelf blussen bij een beginnende brand niet mogelijk is; Begin met ontruimen; Denk aan uw bezoekers en minder zelfredzame personen, begeleid hen in de ontruiming. Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Als om wat voor reden(en) dan ook alle vluchtwegen geblokkeerd zijn; blijf dan op de eigen verdieping; verzamel in de ruimtes direct aan de zijde van een openbare weg; zorg er voor dat de openingen onder de deuren dichtgestopt worden, bv door natte doeken. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; Begeeft u bij een ontruiming naar de verzamelplaats, dit is Het Hof aan de overzijde van de Steegoversloot. Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

13 7.1.1 WAT TE DOEN BIJ EEN BRAND- EN / OF ONTRUIMINGSALARM U wordt gewaarschuwd door het alarmsignaal of een telefonisch of mondeling verzoek om het object te verlaten; Blijf kalm en let op uw eigen veiligheid! Denk aan uw bezoekers en minder zelfredzame personen, begeleid hen in de ontruiming; Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang, zoals deze is aangegeven in alle lokalen. Buiten de lokalen gebruikt u de dichtstbijzijnde nooduitgang zoals aangegeven op de transparantverlichting. Gebruik nooit de lift; Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; Begeeft u bij een ontruiming naar de verzamelplaats, dit is de parkeerplaats aan de Stek in de richting van de Doelstraat. Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats WAT TE DOEN BIJ EEN OVERHEIDSALARM Bij een overheidsalarm (bijvoorbeeld sirene of rondrijdende geluidswagen) wordt niet ontruimd; U wordt gewaarschuwd door het alarmsignaal of mondeling verzoek om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten; Indien u zich buiten bevindt begeef u dan zo snel mogelijk naar binnen. Blijf kalm en let op uw eigen veiligheid! Verzamel in de kantine en begeleid leerlingen, minder zelfredzame personen en bezoekers naar de kantine. Zet radio of televisie aan op een lokale zender voor verdere informatie. De bedrijfshulpverleningsorganisatie coördineert de benodigde acties binnen de organisatie en voorkomt de uittocht van mensen uit het gebouw WAT TE DOEN BIJ EEN MONDELINGE OF TELEFONISCHE BRANDMELDING OF ANDERE CALAMITEIT? U geeft bij brand aan de melder de opdracht om de dichtstbijzijnde brandmelder in te slaan of u slaat zelf de dichtstbijzijnde melder in; Alarmeer het HBHV, indien nodig ook buiten reguliere werktijden; Indien er brand is, waarschuw op verzoek van het HBHV de alarmcentrale (tel.: (0)112) U overlegt met de HBHV / CBHV of de ontruiming van (een deel van) het Stek 22 noodzakelijk is; U alarmeert bedrijfshulpverleners; Over de plaats en de aard van de melding; U vangt de hulpdiensten op zodra zij arriveren WAT TE DOEN BIJ EEN MELDING VIA DE HANDBRANDMELDER? U overlegt met de melder over de aard van de calamiteit; Alarmeer het HBHV, indien nodig ook buiten reguliere werktijden; Indien er brand is, waarschuw op verzoek van het HBHV de alarmcentrale (tel.: (0)112) Vang aan met de ontruiming van het Johan de Witt-gymnasium locatie. U alarmeert bedrijfshulpverleners; Over de plaats en de aard van de melding; U vangt de hulpdiensten op zodra zij arriveren. KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

14 8 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 8.1 TAKEN SCHOOLLEIDING De Rector en Conrectoren van het Johan de Witt-gymnasium locatie dragen te allen tijde zorg voor de naleving van de instructies en de voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door de brandweer en door de Arbowet. Zij zijn eindverantwoordelijken voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Taken en bevoegdheden rector: De rector is eindverantwoordelijk voor BHV organisatie; De rector is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen op het terrein van de school; Bij een ontruiming, delegeert de rector de uitvoering van dit besluit naar het HBHV en de CBHV. Tijdens en na de ontruiming houd de rector zich beschikbaar voor het HBHV, de CBHV en de andere BHV-ers voor vragen en evaluatie; De rector draagt zorg voor inlichten van de familie bij eventuele slachtoffers binnen uw eigen bestand aan leerlingen / medewerkers / bezoekers; De rector verzorgt de externe voorlichting en contacten met de media; Zo nodig neemt de rector zitting in de door de professionele hulpdiensten te vormen crisis/beleidsteam. Taken en bevoegdheden conrector: De conrector stelt een Hoofd Bedrijfshulpverlening (HBHV) aan voor de beleidsmatige uitvoering van de bedrijfshulpverlening. De conrector is verantwoordelijk voor het Bedrijfshulpverleningsplan als onderdeel van het schoolnoodplan; De conrector is verantwoordelijk voor de schriftelijke vastlegging van de BHV-organisatie. De conrector draagt zorg voor het veiligheidsbewustzijn van de eigen medewerkers. De conrector van het Johan de Witt-gymnasium locatie is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele (eigen) bestand aan medewerkers op de locatie Doelesteijn aan de Stek 22; Bij brand, hulpverlening en ontruiming etc. De conrector neemt van beleidsmatige beslissingen tijdens incidenten; Zo nodig neemt de conrector zitting in de door de professionele hulpdiensten te vormen crisis/beleidsteam. 8.2 TAKEN HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING De raad van bestuur van van het Johan de Witt-gymnasium locatie wijst een hoofd bedrijfshulpverlening (HBHV) aan. Het HBHV draagt te allen tijde de zorg voor de naleving van de instructies en de voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door de brandweer en door de Arbo-wet. Het HBHV draagt zorg voor het veiligheidsbewustzijn van de eigen medewerkers. Het HBHV is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele (eigen) bestand aan medewerkers; Bij brand, hulpverlening en ontruiming etc. De functie van Hoofd BHV (HBHV) is geen volledige dagtaak. Binnen het Johan de Witt-gymnasium locatie wordt de functie van HBHV invulling gegeven door de conrector van de locatie. Bij diens afwezigheid dient er een de plaatsvervangend HBHV als plaatsvervanger aangewezen te worden. KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

15 Taken en bevoegdheden Hoofd bedrijfshulpverlening; Het HBHV adviseert en informeert de Rector met betrekking tot bedrijfshulpverlening; Het HBHV is verantwoordelijk voor toezicht op preventie en repressieve middelen; Het HBHV voert de operationele leiding bij incidenten; Bij een ontruiming, delegeert het HBHV de uitvoering van dit besluit naar de BHV-ers. Tijdens en na de ontruiming of een oefening houd het HBHV zich beschikbaar voor de BHV-ers voor vragen en een evaluatie; Het HBHV draagt zorg voor het beheer, aanschaf en controle van de bedrijfshulpverlenersorganisatie en de middelen die zij tot hun beschikking dienen te hebben; Het HBHV is verantwoordelijk voor de formele vertegenwoordiging naar de professionele hulpverleningsinstanties; Het HBHV vergaart zoveel mogelijk informatie aangaande de oorzaak, omvang en aard van het voorval; Het HBHV bepaalt de te ondernemen acties om de gevolgen van het voorval te beperken totdat een externe hulpverlenende instantie is gearriveerd; Het HBHV bepaalt de benodigde (hulp)organisaties en het (laten) waarschuwen daarvan; Het HBHV geeft leiding aan en houdt contact met de BHV-ers, meldpunt en logistiek/catering; Het HBHV (laat) alle werknemers(sters) studenten en gasten in veiligheid brengen; Het HBHV rapporteert de voortgang tijdens het voorval en houdt contact met de Rector; Het HBHV zorgt voor een vrije toegang van de hulpdiensten; Laat bij ontruiming geen bezoekers meer toe in het gebouw; Het HBHV vangt de hulpdienst(en) op, informeert hen en verwijst hen naar de juiste locatie op het terrein van de onderwijsinstelling; Het HBHV is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar omringende bedrijven indien er een situatie ontstaat die mogelijk een bedreiging kan vormen; Waar nodig houdt het HBHV contact met de Commandant van de Brandweer; Het HBHV dient een Opgeleid Persoon aan te stellen voor de bediening van de brandmeldcentrale. Het HBHV informeert de arbeidsinspectie. Na het arriveren van een externe hulporganisatie vallen de operationele activiteiten tijdens het voorval niet meer onder de verantwoording van het HBHV. Opleidingen/trainingen; Basis BHV met reanimatie en periodieke herhalingslessen; Periodieke praktische oefeningen. 8.3 TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENER COÖRDINATOR VERZAMELPLAATS Binnen de locatie zijn een aantal medewerkers opgeleid to BHV-er. Zij worden door de Claviger of via de omroepinstallatie gewaarschuwd. Eén van deze BHV-ers doet dienst als coördinator verzamelplaats en vangt mensen op, op de verzamelplaats. Taken en bevoegdheden BHV-er coördinator verzamelplaats; Melden na een alarm bij het HBHV; Laten informeren door het HBHV; Indien mogelijk een hes, een portofoon en een megafoon pakken (herkenbaar zijn); Neem voldoende Personen Registratieformulieren en pennen mee; Neem recente leerling- en personeelslijsten mee; Naar de verzamelplaats begeven; Zorg dragen voor een groepsgewijze opstelling t.b.v. controle personen. Per lesgroep op het Personen Registratieformulier noteren hoeveel en welke personen worden vermist; Het rapporteren aan en het contact houden met HBHV. Assisteren externe hulpdiensten; KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

16 8.4 TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENER. Binnen de locatie stek zijn een aantal medewerkers opgeleid to BHV-er. Zij worden door de Claviger of via de omroepinstallatie gewaarschuwd. Er dienen minimaal 6 BHV-ers aanwezig te zijn onder schooltijd. Taken en bevoegdheden BHV-ers; De BHV-ers zijn tijdens een voorval onder leiding van het HBHV verantwoordelijk voor: Levensreddende Eerste Hulp (LEH) Melden na een alarm bij het HBHV; Laten informeren door het HBHV; Indien mogelijk een hes en portofoon pakken (herkenbaar zijn); Het verlenen van levensreddende Eerste Hulp (LEH) Waar nodig het waarschuwen van een arts; Waar nodig regelen van transport naar een ziekenhuis; Waar nodig zorg dragen voor het vervoer van gewonden en/of slachtoffers naar gewondennesten; Leiding van de werkzaamheden doorgeven aan de brandweer / hulpdiensten, wanneer deze ter plaatse zijn. Te allen tijde aan uw eigen veiligheid en die van anderen denken; Het rapporteren aan en het contact houden met HBHV. Assisteren externe hulpdiensten; Brand Melden na een alarm bij het HBHV; Laten informeren door het HBHV; Indien mogelijk een hes en portofoon pakken (herkenbaar zijn); Verzamelen in de hal bij de ruimte van de claviger; De bestrijding van het voorval en voorkoming van uitbreiding; Te allen tijde aan uw eigen veiligheid en die van anderen denken; Zorg dragen dat de gebruikers van het pand gealarmeerd zijn; Het uitschakelen van apparatuur; Het sluiten van ramen en deuren; Het zorg dragen voor gewonden en slachtoffers; Het rapporteren aan en het contact houden met HBHV. Assisteren externe hulpdiensten; Ontruiming Het ontruimen en evacueren van personen naar de verzamelplaats; Het controleren op aanwezigheid van mensen in het gebouw; Het registreren van geëvacueerde personen; Het rapporteren aan en contact houden met de HBHV. Assisteren externe hulpdiensten; Opleidingen/trainingen; Basis BHV met reanimatie en periodieke herhalingslessen; Periodieke praktische oefeningen. KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

17 8.5 DOCENTEN Alle docenten zijn tevens ontruimingsleider voor de klas waar zij op het moment van een incident les aan geven of anderszins bij aanwezig zijn. Taken en bevoegdheden docenten; Het noteren van een aantal leerlingen/studenten en/of presentielijst meenemen; Begeleiden van de leerlingen naar de verzamelplaats; Begeleiden en bij elkaar houden van de leerlingen op de verzamelplaats; Afmelden bij de buitenwacht BHV, met eventuele bijzonderheden. Opleidingen/trainingen; Jaarlijkse ontruimingsinstructie; Periodieke praktische oefeningen. 8.6 LEERLINGEN Alle leerlingen krijgen aan het begin van elk schooljaar voorlichting ten aanzien van het bedrijfshulpverleningsplan en over hoe te handelen bij incidenten. Tevens nemen zij deel aan de praktijkoefeningen. 8.7 TAKEN OPGELEID PERSOON De Opgeleid Persoon van het Johan de Witt-gymnasium locatie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het brandmelddetectiesysteem en de daaraan gekoppelde functies. Het Opgeleid Persoon is verantwoordelijk voor het onderhoud van de brandmeldcentrale en de technische voorzieningen. Het Opgeleid Persoon is verantwoordelijk voor de regelmatige inspectie van de technische voorzieningen. Het Opgeleid Persoon is verantwoordelijk voor het beheer, de controle het preventieve onderhoud van de brandmeldcentrale; Het Opgeleid Persoon is verantwoordelijk voor de melding van storingen en onderhoudsbeurten aan het HBHV waardoor de procedures aangepast kunnen worden; KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

18 9 TEKENINGEN Aantal tekeningen: 15 Tekening 1 Kelder Tekening 2 BG; bouwdeel I Tekening 3 BG; bouwdeel II Tekening 4 BG; bouwdeel III Tekening 5 BG; bouwdeel IV Tekening 6 BG; bouwdeel V Tekening 7 BG; bouwdeel V(nood) Tekening 8 1 e ; bouwdeel I Tekening 9 1 e ; bouwdeel II Tekening 10 1 e ; bouwdeel III Tekening 11 1 e ; bouwdeel IV Tekening 12 1 e ; bouwdeel V Tekening 13 1 e ; bouwdeel V(nood) Tekening 14 2 e ; bouwdeel III Tekening 15 2 e ; bouwdeel V KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

19 KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

20 KRID bv Partners in Veiligheid! KR Johan de Witt-gymnasium locatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Volgens NEN 8112:2010 Januari 2014 Colofon Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem- Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp. Auteur:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Ontruimingsplan Gebouw Tauro Teleport Amsterdam Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2.

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Up date 1.2 16-01-2015 Jaarlijkse update en check Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...

Nadere informatie

PIUSCANISIUS VEILIGHEIDSBELEIDSPLAN

PIUSCANISIUS VEILIGHEIDSBELEIDSPLAN PIUSCANISIUS VEILIGHEIDSBELEIDSPLAN Januari 2014 Veiligheidsbeleidsplan Pius Canisius Prepare and prevent, don't repair and repent. (auteur onbekend) 1. Algemeen 1.1 Visie De Stichting Carmelcollege stelt

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie