Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan voor kantoorpanden"

Transcriptie

1 Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz. 23 Blz. 23 Blz. 23 Opgesteld door: W. Steeman Hogere Veiligheidskundige

2 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 1 INHOUDSOPGAVE 1 2 INLEIDING INTRODUCTIE DOELSTELLING EN WETTELIJK KADER AFKORTINGEN 4 3 SITUATIESCHETS 5 4 GEBOUW, INSTALLATIE- EN ORGANISATIEGEGEVENS 6 5 ALARMERINGSPROCEDURE 5.1 INTERNE ALARMPROCEDURE EXTERNE ALARMPROCEDURE 8 6 STROOMSCHEMA ALARMERING 9 7 WIJZE VAN ONTRUIMING EN ONTRUIMINGSORGANISATIE 11 8 WAT TE DOEN BIJ BRAND- OF ONTRUIMINGSALARM DOOR PERSONEEL 8.1 HET ONTDEKKEN VAN BRAND EEN ONTRUIMINGSALARM 12 9 TAKEN HOOFD BEDRIJFSHULVERLENER 9.1 UITVOERENDE TAKEN CONTROLELIJST HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENER TAKEN RECEPTIE TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENER TAKEN DIRECTEUR/DIRECTIE TEKENINGEN SYMBOLEN LOGBOEK ONTRUIMINGSPLAN WAARNEMINGSFORMULIER ONTRUIMINGSOEFENING LOGBOEK ONTRUIMINGSPLAN 22 BIJLAGE BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 22 BIJLAGE OVERVAL 22 BIJLAGE BOMMELDING 23

3 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 2 INTRODUCTIE Bij de vestiging van Uw Bedrijfsnaam in Schoonveld kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat bezoekers en personeel het gebouw dienen te verlaten. Deze situatie kan zich voordoen in geval van: Het ontstaan van brand, Een bommelding of Een omvangrijke technische storing; Om een ontruiming mogelijk te maken is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van het voor u liggende plan bij alle medewerkers bekend moet zijn. Door middel van regelmatige instructies tijdens medewerkeroverleg en aansluitende ontruimingsoefening zal dit plan aan de praktijk worden getoetst en zonodig telkens worden bijgesteld. Alle medewerkers bij Uw Bedrijfsnaam dienen goed bekend te zijn met de ontruimingsvoorschriften. Deze staan vermeld in hoofdstuk 8 Wat te doen bij brandof ontruimingsalarm. Alle medewerkers met een BHV functie dienen eveneens bekend te zijn met het gehele plan. Alle medewerkers dienen opdrachten en commando s van de facilitair coördinator en de bedrijfshulpverleners/brandwachten stipt op te volgen. Het voor u liggende plan is opgesteld conform de Nederlandse norm NTA , Leidraad voor het samenstellen van een ontruimingsplan, voor gebouwen met een publieksfunctie. De gevolgde hoofdstukindeling is daarmee bekend bij de lokale brandweer.

4 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van DOELSTELLINGEN EN WETTELIJK KADER De doelstelling van het voor u liggende plan is om een evacuatie van het kantoorpand van Uw Bedrijfsnaam te Schoonveld snel en ordelijk te laten verlopen. Hiervoor moeten alle medewerkers het hoofdstuk 8 Wat te doen bij ontruimingsalarm kennen. Verder moeten alle leden van de directie en de bedrijfshulpverlening het ontruimingsplan goed kennen. Situaties die vooraf niet te voorzien zijn, kunnen zich in praktijk altijd voordoen. Indien deze zogenaamde restrisico s zich voordoen kan de BHV organisatie op basis van evaring en kennis een inschatting maken en kiezen om op te treden. De wettelijke basis voor dit plan is terug te vinden in de (model) bouwverordening artikel en in artikel 15 van de Arbo-wet en 2.17 van het Arbo-besluit. Aanvullend hierop is een NEN 4000 norm voor de BHV organisatie opgesteld. Deze nieuwe norm uit 2007 is ter vervanging van de binnenkort vervallende Arbobeleidsregels. In de nieuwe norm staat omschreven dat de BHV organisatie moet zijn ingericht op basis van de maatgevende risico s zoals benoemd in de RI&E. Tevens staat de noodzaak benoemd om het plan te laten toetsen door de brandweer en, in voorkomende gevallen, door de Arbeidsinspectie. Het beheer en onderhoud van dit plan is de operationele verantwoordelijkheid. Deze verantwoording ligt bij de preventiemedewerker. Voor het opstellen van het plan en het organiseren van de BHV heeft hij veiligheidskundig advies gekregen van BHV NED. De strategische verantwoordelijkheid voor het functioneren van de bedrijfshulpverlening in het gebouw ligt bij de directeur, volgens Arbowet, artikel 15. De operationele verantwoordelijkheid ligt bij de Hoofd BHV-er. 2.2 AFKORTINGEN In dit ontruimingsplan staan afkortingen om de leesbaarheid te versnellen. Hieronder staat een vertaling van deze afkortingen: Hoofd BHV BHV GG & GD BMC AED Hoofd Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverlener Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Brandmeldcentrale Automatische Externe Defibrillator

5 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 3 SITUATIESCHETS Hieronder staat de luchtfoto van de het kantoorpand van Uw Bedrijfsnaam te Schoonveld. De aanrijroute naar het pand en de locatie van de verzamelplaats voor het pand staan hierin aangegeven. Verzamel plaats Plaats hier het luchtaanzicht van uw eigen kantoorpand.

6 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 4 GEBOUW, INSTALLATIE- EN ORGANISATIEGEGEVENS Adres: Uw kantooradres Telefoon: Uw telefoonnummer Intern alarmnummer: Uw interne alarmnummer Openingstijd: Sluitingstijd: Aanrijtijd brandweer: Vraag aan uw brandweer Het pand aan Uw adres, te Schoonveld, heeft een kantoorfunctie voor X medewerkers. Geregeld worden op deze locatie klanten ontvangen. Het gebouw bestaat uit X bouwlagen, een particulier woonhuis is aanpalend. De totale vloeroppervlakte van het kantoorgedeelte is ruim X m². Achter het pand is een leegstaand hallencomplex gevestigd. Voor het pand ligt het kanaal. Het gebouw is onder te verdelen in: Een ontvangsthal met receptie, Een kantoorgedeelte met twee vergaderruimten, een kantoortuin en een eetruimte met keuken, Een eerste verdieping met kantoortuin, Een bovenste verdieping met technische ruimte voor een luchtbehandelingsysteem en drie CV-installaties. Het gebouw heeft een kantoorfunctie. Tijdens kantooruren zijn X medewerkers aanwezig. Buiten kantooruren zijn geen mensen aanwezig. Tijd Receptie Medewerkers Nachtgebruik 02:00 tot 07:00 Geen Geen Daggebruik Bemand van 07:00 tot 17:00 08:00 X Avondgebruik 17:00 tot 02:00 Geen X Alarmering Meerdere ruimten zijn voorzien van handbrandmelder, Rookmelders zijn niet aanwezig, Een handbrandmelding wordt zonder vertraging direct doorgeschakeld naar de brandweer Schoonveld. Inslaan leidt eveneens direct tot activering van het ontruimingsalarm, Het meldpaneel van de ontruimingsinstallatie hangt bij de receptie aan de muur. De Bedrijfshulpverleningsorganisatie is opgebouwd rondom de volgende functies: Hoofd BHV; BHV-er;

7 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 Receptionist en EHBO-er. Blusmiddelen Het pand is ruim voorzien van brandslanghaspels en koolzuurblussers, BHV middelen Oranje hesjes voor de Hoofd BHV-er en overige BHV-ers, EHBO koffer, in de kantoortuin begane grond. Communicatiemiddelen Een ontruimingsalarm, met akoestisch Slow-Whoop signaal is op alle verdiepingen waar te nemen. Gevaarlijke stoffen Er zijn geen gevaarlijke stoffen aanwezig in het pand. Hoofdkranen Locatie hoofdgaskraan: Locatie hoofdstop laagspanning: Locatie stop hoogspanning: Locatie hoofdwaterkraan:

8 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 5 ALARMERINGSPROCEDURE INTERN EN EXTERN 5.1 INTERNE ALARMERING Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: 1. De aanwezige personen in het kantoorpand worden gewaarschuwd door het ontruimingssignaal. Er wordt gebruik gemaakt van een akoestisch slow whoop signaal. 2. De BHV-ers kunnen worden gealarmeerd per telefoon. 5.2 EXTERNE ALARMERING Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten zoals brandweer, politie en ambulance snel ter plaatse te krijgen. In geval van een calamiteit vindt alarmering als volgt plaats: 1. Met de brandmeldinstallatie door het inslaan van een handbrandmelder; 2. Alarmnummer 112 bellen. Aan de alarmcentrale 112 dienen onderstaande gegevens te worden doorgegeven: 1. Naam van degene die de melding doorgeeft; 2. Bedrijfsnaam en adres van de pand, namelijk Uw kantooradres; 3. Aard van het incident en eventuele bijzonderheden; 4. Eventuele aantal slachtoffers;

9 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 6 STROOMSCHEMA ALARMERING Hieronder staan de twee verschillende routes waarlangs een meldingen van een beginnende brand binnenkomt bij de meldcentrale van de brandweer. Het betreft de melding via de handbrandmelder en de telfonische melding door de receptie. Via deze beide meldingsroutes ontstaat direct contact met de brandweermeldcentrale. Dit in tegenstelling tot een melding via de meldcentrale 112. Deze centrale vormt een tussenschakel in de route naar de brandweermeldcentrale. Inslaan handbrandmelder Melding brandmeldpaneel receptie Directe melding brandweer Schoonveld Telefonische melding via 112 Meldcentrale geeft melding door Doormelding brandweer Schoonveld Intern stroomschema: Naast deze twee meldingsroutes naar de externe hulpdienst onderneemt de BHV organisatie intern acties. Deze acties zijn afhankelijk van de meldingsroutes. In onderstaand stroomschema staan deze weergegeven.

10 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 7 WIJZE VAN ONTRUIMING EN ONTRUIMINGSORGANISATIE Eenieder die een handbrandmelding maakt, door het breekplaatje van de handmelder in te slaan, geeft in principe opdracht voor het opstarten van een ontruiming. Een direct gevolg is het afgaan van het ontruimingssignaal, hetgeen geldt als start voor de ontruiming van het gehele pand. Indien mondeling een melding binnenkomt bij de receptie, dan geeft deze de melding door aan het hoofd BHV. Hij bepaalt dan of een gehele of gedeeltelijke ontruiming zal worden ingezet. Fase 1: gedeeltelijke ontruiming Ontruimen van het gebied met de beginnende brand. Dit is het kantoorgedeelte van het pand. Fase 2: gehele ontruiming De ontruiming van het gehele pand. Opdracht hiertoe wordt gegeven door: 1) het hoofd van de BHV 2) het bevoegd gezag. Bij een gedeeltelijke ontruiming wordt deze begeleid door de hoofd BHV-er en de overige BHV-ers. Zij begeleiden alle aanwezigen via vluchtwegen naar de verzamelplaats buiten. Op deze plaats verzamelen zich alle evacués en wachten zij op nadere instructies van het hoofd BHV. De verzamelplaats voor het personeel bij ontruiming is: Verzamelplaats: Voer uw eigen verzamelplaats in.

11 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 8 WAT TE DOEN BIJ BRAND OF ONTRUIMINGSALARM DOOR HET PERSONEEL Bij ontdekking van brand 1. Sla alarm via dichtstbijzijnde handbrandmelder en informeer receptie over locatie, aard, omvang en aantal slachtoffers. 2. Voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw en ren niet. 3. Breng in gevaar zijnde personen in veiligheid 4. Maak indien mogelijk een aanvang met de brandbestrijding. Denk hierbij aan uw eigen veiligheid en die van anderen 5. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond 6. Indien zelf blussen niet mogelijk is, begin met ontruimen van de ruimte en begeef u naar de verzamelplaats: voor het hek naast het fietspad tegenover hoofdingang 7. Verlaat deze verzamelplaats niet zonder instructies van de BHV Hoe te handelen bij ontruimingsalarm U wordt gewaarschuwd door een akoestisch ontruimingsalarm, afgewisseld met een gesproken ontruimingsbericht Stop uw werk onmiddellijk en ga via de dichtstbijzijnde vluchtroute naar de verzamelplaats: voor het hek naast het fietspad tegenover hoofdingang 3 Volg de instructies op van de BHV-ers 4. Eenmaal op de verzamelplaats, mag u deze niet verlaten zonder instructies van de BHV

12 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van TAKEN HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING Telefonische resp. mondelinge brandmelding 1. Neem de melding aan en noteer gegevens van de melder 2. Alarmeer de BHV-ers via de telefoon 3. Informeer de leden van de BHV en ga naar plaats van melding met BHV-er 4. Beslis of ontruiming nodig is, en of deze gedeeltelijk of geheel moet zijn 5. Handel, indien ontruiming niet nodig is, melding af met BHV-ers 6. Indien ontruiming nodig is start ontruiming en activeer ontruimingsalarm Taak bij brandmelding via een handbrandmelder 7. Ga direct naar receptie en lees op meldpaneel locatie van melding af 8. Informeer de hulpdiensten telefonisch via Informeer leden de BHV-ers over melding en zet hen in voor de ontruiming 10. Coördineer de ontruiming en loop hierbij controlelijst (volgende pagina) na 11. Stel telefonisch de directie op de hoogte 12. Vang brandweer op, draag informatie over en volg hun instructies op 13. Stel verslag op in logboek over het verloop van de calamiteit

13 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van CONTROLELIJST HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENER Controlelijst Hoofd BHV-er 1. Is de brandweer, ambulance of politie gewaarschuwd? 2. Zijn de BHV-ers ingezet voor ontruiming? 3. Zijn de omwonenden op de hoogte gebracht? 4. Wordt de brandweer opgevangen en begeleid? 5. Krijgt de brandweer informatie, sleutels en plattegronden? 6. Hebben alle BHV-ers hun evacuatie afgerond en teruggekoppeld? 7. Wordt er voorkomen dat personen weer terug het pand in gaan?

14 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van TAKEN VAN DE RECEPTIE Telefonische resp. mondelinge brandmelding 1. Receptie ontvangt brandmelding 2. Receptionist geeft melding door aan de Hoofd BHV-er 3. Volgt instructies van de Hoofd BHV-er op 4. Start, na instructie van de Hoofd BHV-er, het ontruimingsalarm 5. Receptionist blokkeert binnenkomende telefoon Brandmelding via een handbrandmelder 1. Receptionist geeft melding door aan de Hoofd BHV-er 2. Volgt instructies van de Hoofd BHV-er op 3. Receptionist blokkeert binnenkomende telefoon 4. Geeft aankomst hulpdienst door aan de Hoofd BHV-er 5. Blijft ter beschikking van de Hoofd BHV-er

15 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van TAKEN VAN DE BEDRIJFSHULVERLENER Telefonische resp. mondelinge brandmelding 1. De BHV-er krijgt een telefonische oproep van de Hoofd BHV-er. 2. Volg instructies de Hoofd BHV-er op 3. Evacueer het aan jouw toegewezen gebied en sluit die ruimte, zo mogelijk, af 4. Begeleid de aanwezigen naar de verzamelplaats 5. Meld de Hoofd BHV-er het ontruimde gebied én het aantal evacués op de verzamelplaats 6. Blijf ter beschikking van de Hoofd BHV-er Taak bij brandmelding via een handbrandmelder 1. Begeef je naar de receptie indien het ontruimingssignaal afgaat 2. Volg de instructies van de Hoofd BHV-er op 3. Evacueer het jouw gebied en sluit die ruimte, zo mogelijk, af 4. Begeleid de aanwezigen naar de verzamelplaats 5. Meld de Hoofd BHV-er van het ontruimd gebied én het aantal evacués op de verzamelplaats 6. Blijf ter beschikking van de Hoofd BHV-er

16 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van TAKEN VAN DIRECTIE Tijdens evacuatie 1. Op het hoofdkantoor komt telefonisch de mededeling binnen van de situatie in het pand in Schoonveld 2. Ga op verzoek van de Hoofd BHV-er naar het pand in Schoonveld 3. Meld je bij de Hoofd BHV-er 4. Sta de pers te woord 5. Blijf ter beschikking van de Hoofd BHV-er 6. De brandweer geeft aan wanneer de situatie weer veilig is om het gebouw weer in te gaan

17 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van TEKENINGEN Hieronder is plaats voor de plattegronden met de inpandige vluchtroutes die leiden naar de verzamelplaats buiten.

18 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van VERKLARINGEN VAN SYMBOLEN Hieronder is plaats voor de symbolen die vermeld staan op de plategronden met de vluchtroutes, zoals het icoon verzamelplaats, lift, gasafsluiter, nooduitgang, handbrandmelder slanghaspel etc.

19 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van LOGBOEK ONTRUIMINGSPLAN Hieronder staat een tabel waarin de handelingen en tijdstippen kunnen worden vermeld, tijdens het bestrijden van de calamiteit. Mutaties ontruimingsplan Datum Reden Omschrijving

20 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 Waarnemingsformulier Ontruimingsoefening Waarnemer: Locatie: Datum: Uw Bedrijfsnaam Schoonveld Doel van dit formulier: Aan de hand van dit formulier worden de waarnemingen van de ontruimingsoefening genoteerd. Deze waarnemingen zijn in twee groepen in te delen: 1. in cijfers voor de tijdsduur en het aantal middelen 2. en in beoordelingen voor de organisatie en de communicatie. Deze cijfers en beoordelingen worden gebruikt om de prestaties van de BHV te meten en te vergelijken met voorgaande oefeningen. Acties Tijdstip Duur Evacuatie Start evacuatieoefening t = 0 Eerste melding aan Receptie Eerste melding bij BHV-er Hoofd BHV geïnformeerd Handbrandmelder ingeslagen Eerste evacué verlaat pand 90 % evacués uit pand Laatste evacué verlaat pand Brandweer/Ambulance bellen Beslissing tot algehele ontruiming Starten Slow Whoop Eerste evacués op verzamelplaats (fictieve) Aankomst brandweer Overdracht brandweer Volledige evacuatie Einde oefening Organisatie BHV-er actief Niet-zelfredzame aanwezigen Aantal en omschrijving

21 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 Bijlage Telefoonnummers Hoofd BHV BHV-er INTERN toestel mobiel EXTERN Brandweer 112 Politie 112 Ambulance 112 Buurman Gemeente algemeen

22 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 Bijlage Overval Belangrijk! Hang nooit de held uit. Als je overvallen wordt en er wordt geld geëist, geef het. Als er een overval plaats vindt dan heb jij of je collega de mogelijkheid om de stil alarmknop in te drukken, zodat de politie meteen gewaarschuwd wordt. Deze knop bevindt zich onder de balie links bij de receptie. Wat voor alarm is het als je deze knop indrukt? Het is een akoestisch alarm en is hoorbaar in het gehele pand. Wat is de procedure als een knop is ingedrukt? - De receptionist ervaart een bedreigende situatie door een agressieve bezoeker. - De receptionist drukt de alarmknop in en activeert hiermee het akoestische alarm. - De aanwezige collega s komen vervolgens naar de receptie voor assistentie en nemen het gesprek over. - De receptionist verlaat de receptie en verdwijnt uit het zicht van de bezoeker. - Laat een collega de politie bellen voor en vraag om assistentie. Belangrijk: Bel altijd de politie. Ook als de bezoeker snel is weggegaan. Het is namelijk heel goed mogelijk dat de bezoeker weer terug komt.

23 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 Bijlage Bommelding: Een bommelding is een melding van een veronderstelde plaatsing van een bom. Een bommelding kan ook gegeven worden als een bomverdacht voorwerp is aangetroffen zonder dat hiervoor een waarschuwing werd ontvangen. Algemene richtlijnen bij een bommelding 1. zorg voor een rustige behandeling van de bommelding 2. pas de instructie beheerst toe 3. geef er geen onnodige ruchtbaarheid aan!!! RAAK NOOIT EEN VERDACHT VOORWERP AAN!!! Een bom melding kan worden gegeven: per telefoon door persoonlijke melding na de vondst van een verdacht pakje of voorwerp Hoe te handelen bij ontvangst van een bommelding: 1. noteer de gegevens op een bommeldingsformulier 2. geef deze informatie door aan de Hoofd BHV-er. bij telefonische melding: noteer datum en tijdstip ontvangst telefonische melding dring aan op gedetailleerde rapportage en hoor de melder zoveel mogelijk uit waarschuw direct de regionale alarmcentrale 112 bij schriftelijk bommelding: noteer hoe de brief werd ontvangen noteer wanneer en door wie deze werd ontvangen/behandeld geef de brief alleen door aan de relevante personen waarschuw direct de regionale alarmcentrale 112 bij persoonlijke bommelding: tracht zoveel mogelijk inlichtingen van de melder te krijgen leg zoveel mogelijk de persoonsgegevens van de melder vast waarschuw direct de regionale alarmcentrale 112 bij aantreffen bomverdacht pakket: raak het pakket nooit aan waarschuw direct de regionale alarmcentrale 112 Behandeling bommelding: Elke bommelding moet door eenieder serieus en stelselmatig worden behandeld. Formeer op basis van vrijwilligheid een zoekploeg bestaande uit personen die bekend zijn met de plaats. De zoekploeg werkt onder toezicht van de politie.

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Ontruimingsplan Gebouw Tauro Teleport Amsterdam Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Volgens NEN 8112:2010 Januari 2014 Colofon Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem- Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp. Auteur:

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Up date 1.2 16-01-2015 Jaarlijkse update en check Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

PIUSCANISIUS VEILIGHEIDSBELEIDSPLAN

PIUSCANISIUS VEILIGHEIDSBELEIDSPLAN PIUSCANISIUS VEILIGHEIDSBELEIDSPLAN Januari 2014 Veiligheidsbeleidsplan Pius Canisius Prepare and prevent, don't repair and repent. (auteur onbekend) 1. Algemeen 1.1 Visie De Stichting Carmelcollege stelt

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan Inhoudsopgave Inleiding 3 1.Ontruimingsplan 3 2 Kinder-EHBO en BHV 3 3 Bedrijfshulpverlening 3 3.1 Doel van bedrijfshulpverlening 3 3.2 Uitgangspunt 3 3.3 Categorieën direct

Nadere informatie