Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan voor kantoorpanden"

Transcriptie

1 Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz. 23 Blz. 23 Blz. 23 Opgesteld door: W. Steeman Hogere Veiligheidskundige

2 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 1 INHOUDSOPGAVE 1 2 INLEIDING INTRODUCTIE DOELSTELLING EN WETTELIJK KADER AFKORTINGEN 4 3 SITUATIESCHETS 5 4 GEBOUW, INSTALLATIE- EN ORGANISATIEGEGEVENS 6 5 ALARMERINGSPROCEDURE 5.1 INTERNE ALARMPROCEDURE EXTERNE ALARMPROCEDURE 8 6 STROOMSCHEMA ALARMERING 9 7 WIJZE VAN ONTRUIMING EN ONTRUIMINGSORGANISATIE 11 8 WAT TE DOEN BIJ BRAND- OF ONTRUIMINGSALARM DOOR PERSONEEL 8.1 HET ONTDEKKEN VAN BRAND EEN ONTRUIMINGSALARM 12 9 TAKEN HOOFD BEDRIJFSHULVERLENER 9.1 UITVOERENDE TAKEN CONTROLELIJST HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENER TAKEN RECEPTIE TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENER TAKEN DIRECTEUR/DIRECTIE TEKENINGEN SYMBOLEN LOGBOEK ONTRUIMINGSPLAN WAARNEMINGSFORMULIER ONTRUIMINGSOEFENING LOGBOEK ONTRUIMINGSPLAN 22 BIJLAGE BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 22 BIJLAGE OVERVAL 22 BIJLAGE BOMMELDING 23

3 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 2 INTRODUCTIE Bij de vestiging van Uw Bedrijfsnaam in Schoonveld kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat bezoekers en personeel het gebouw dienen te verlaten. Deze situatie kan zich voordoen in geval van: Het ontstaan van brand, Een bommelding of Een omvangrijke technische storing; Om een ontruiming mogelijk te maken is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van het voor u liggende plan bij alle medewerkers bekend moet zijn. Door middel van regelmatige instructies tijdens medewerkeroverleg en aansluitende ontruimingsoefening zal dit plan aan de praktijk worden getoetst en zonodig telkens worden bijgesteld. Alle medewerkers bij Uw Bedrijfsnaam dienen goed bekend te zijn met de ontruimingsvoorschriften. Deze staan vermeld in hoofdstuk 8 Wat te doen bij brandof ontruimingsalarm. Alle medewerkers met een BHV functie dienen eveneens bekend te zijn met het gehele plan. Alle medewerkers dienen opdrachten en commando s van de facilitair coördinator en de bedrijfshulpverleners/brandwachten stipt op te volgen. Het voor u liggende plan is opgesteld conform de Nederlandse norm NTA , Leidraad voor het samenstellen van een ontruimingsplan, voor gebouwen met een publieksfunctie. De gevolgde hoofdstukindeling is daarmee bekend bij de lokale brandweer.

4 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van DOELSTELLINGEN EN WETTELIJK KADER De doelstelling van het voor u liggende plan is om een evacuatie van het kantoorpand van Uw Bedrijfsnaam te Schoonveld snel en ordelijk te laten verlopen. Hiervoor moeten alle medewerkers het hoofdstuk 8 Wat te doen bij ontruimingsalarm kennen. Verder moeten alle leden van de directie en de bedrijfshulpverlening het ontruimingsplan goed kennen. Situaties die vooraf niet te voorzien zijn, kunnen zich in praktijk altijd voordoen. Indien deze zogenaamde restrisico s zich voordoen kan de BHV organisatie op basis van evaring en kennis een inschatting maken en kiezen om op te treden. De wettelijke basis voor dit plan is terug te vinden in de (model) bouwverordening artikel en in artikel 15 van de Arbo-wet en 2.17 van het Arbo-besluit. Aanvullend hierop is een NEN 4000 norm voor de BHV organisatie opgesteld. Deze nieuwe norm uit 2007 is ter vervanging van de binnenkort vervallende Arbobeleidsregels. In de nieuwe norm staat omschreven dat de BHV organisatie moet zijn ingericht op basis van de maatgevende risico s zoals benoemd in de RI&E. Tevens staat de noodzaak benoemd om het plan te laten toetsen door de brandweer en, in voorkomende gevallen, door de Arbeidsinspectie. Het beheer en onderhoud van dit plan is de operationele verantwoordelijkheid. Deze verantwoording ligt bij de preventiemedewerker. Voor het opstellen van het plan en het organiseren van de BHV heeft hij veiligheidskundig advies gekregen van BHV NED. De strategische verantwoordelijkheid voor het functioneren van de bedrijfshulpverlening in het gebouw ligt bij de directeur, volgens Arbowet, artikel 15. De operationele verantwoordelijkheid ligt bij de Hoofd BHV-er. 2.2 AFKORTINGEN In dit ontruimingsplan staan afkortingen om de leesbaarheid te versnellen. Hieronder staat een vertaling van deze afkortingen: Hoofd BHV BHV GG & GD BMC AED Hoofd Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverlener Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Brandmeldcentrale Automatische Externe Defibrillator

5 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 3 SITUATIESCHETS Hieronder staat de luchtfoto van de het kantoorpand van Uw Bedrijfsnaam te Schoonveld. De aanrijroute naar het pand en de locatie van de verzamelplaats voor het pand staan hierin aangegeven. Verzamel plaats Plaats hier het luchtaanzicht van uw eigen kantoorpand.

6 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 4 GEBOUW, INSTALLATIE- EN ORGANISATIEGEGEVENS Adres: Uw kantooradres Telefoon: Uw telefoonnummer Intern alarmnummer: Uw interne alarmnummer Openingstijd: Sluitingstijd: Aanrijtijd brandweer: Vraag aan uw brandweer Het pand aan Uw adres, te Schoonveld, heeft een kantoorfunctie voor X medewerkers. Geregeld worden op deze locatie klanten ontvangen. Het gebouw bestaat uit X bouwlagen, een particulier woonhuis is aanpalend. De totale vloeroppervlakte van het kantoorgedeelte is ruim X m². Achter het pand is een leegstaand hallencomplex gevestigd. Voor het pand ligt het kanaal. Het gebouw is onder te verdelen in: Een ontvangsthal met receptie, Een kantoorgedeelte met twee vergaderruimten, een kantoortuin en een eetruimte met keuken, Een eerste verdieping met kantoortuin, Een bovenste verdieping met technische ruimte voor een luchtbehandelingsysteem en drie CV-installaties. Het gebouw heeft een kantoorfunctie. Tijdens kantooruren zijn X medewerkers aanwezig. Buiten kantooruren zijn geen mensen aanwezig. Tijd Receptie Medewerkers Nachtgebruik 02:00 tot 07:00 Geen Geen Daggebruik Bemand van 07:00 tot 17:00 08:00 X Avondgebruik 17:00 tot 02:00 Geen X Alarmering Meerdere ruimten zijn voorzien van handbrandmelder, Rookmelders zijn niet aanwezig, Een handbrandmelding wordt zonder vertraging direct doorgeschakeld naar de brandweer Schoonveld. Inslaan leidt eveneens direct tot activering van het ontruimingsalarm, Het meldpaneel van de ontruimingsinstallatie hangt bij de receptie aan de muur. De Bedrijfshulpverleningsorganisatie is opgebouwd rondom de volgende functies: Hoofd BHV; BHV-er;

7 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 Receptionist en EHBO-er. Blusmiddelen Het pand is ruim voorzien van brandslanghaspels en koolzuurblussers, BHV middelen Oranje hesjes voor de Hoofd BHV-er en overige BHV-ers, EHBO koffer, in de kantoortuin begane grond. Communicatiemiddelen Een ontruimingsalarm, met akoestisch Slow-Whoop signaal is op alle verdiepingen waar te nemen. Gevaarlijke stoffen Er zijn geen gevaarlijke stoffen aanwezig in het pand. Hoofdkranen Locatie hoofdgaskraan: Locatie hoofdstop laagspanning: Locatie stop hoogspanning: Locatie hoofdwaterkraan:

8 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 5 ALARMERINGSPROCEDURE INTERN EN EXTERN 5.1 INTERNE ALARMERING Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: 1. De aanwezige personen in het kantoorpand worden gewaarschuwd door het ontruimingssignaal. Er wordt gebruik gemaakt van een akoestisch slow whoop signaal. 2. De BHV-ers kunnen worden gealarmeerd per telefoon. 5.2 EXTERNE ALARMERING Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten zoals brandweer, politie en ambulance snel ter plaatse te krijgen. In geval van een calamiteit vindt alarmering als volgt plaats: 1. Met de brandmeldinstallatie door het inslaan van een handbrandmelder; 2. Alarmnummer 112 bellen. Aan de alarmcentrale 112 dienen onderstaande gegevens te worden doorgegeven: 1. Naam van degene die de melding doorgeeft; 2. Bedrijfsnaam en adres van de pand, namelijk Uw kantooradres; 3. Aard van het incident en eventuele bijzonderheden; 4. Eventuele aantal slachtoffers;

9 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 6 STROOMSCHEMA ALARMERING Hieronder staan de twee verschillende routes waarlangs een meldingen van een beginnende brand binnenkomt bij de meldcentrale van de brandweer. Het betreft de melding via de handbrandmelder en de telfonische melding door de receptie. Via deze beide meldingsroutes ontstaat direct contact met de brandweermeldcentrale. Dit in tegenstelling tot een melding via de meldcentrale 112. Deze centrale vormt een tussenschakel in de route naar de brandweermeldcentrale. Inslaan handbrandmelder Melding brandmeldpaneel receptie Directe melding brandweer Schoonveld Telefonische melding via 112 Meldcentrale geeft melding door Doormelding brandweer Schoonveld Intern stroomschema: Naast deze twee meldingsroutes naar de externe hulpdienst onderneemt de BHV organisatie intern acties. Deze acties zijn afhankelijk van de meldingsroutes. In onderstaand stroomschema staan deze weergegeven.

10 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 7 WIJZE VAN ONTRUIMING EN ONTRUIMINGSORGANISATIE Eenieder die een handbrandmelding maakt, door het breekplaatje van de handmelder in te slaan, geeft in principe opdracht voor het opstarten van een ontruiming. Een direct gevolg is het afgaan van het ontruimingssignaal, hetgeen geldt als start voor de ontruiming van het gehele pand. Indien mondeling een melding binnenkomt bij de receptie, dan geeft deze de melding door aan het hoofd BHV. Hij bepaalt dan of een gehele of gedeeltelijke ontruiming zal worden ingezet. Fase 1: gedeeltelijke ontruiming Ontruimen van het gebied met de beginnende brand. Dit is het kantoorgedeelte van het pand. Fase 2: gehele ontruiming De ontruiming van het gehele pand. Opdracht hiertoe wordt gegeven door: 1) het hoofd van de BHV 2) het bevoegd gezag. Bij een gedeeltelijke ontruiming wordt deze begeleid door de hoofd BHV-er en de overige BHV-ers. Zij begeleiden alle aanwezigen via vluchtwegen naar de verzamelplaats buiten. Op deze plaats verzamelen zich alle evacués en wachten zij op nadere instructies van het hoofd BHV. De verzamelplaats voor het personeel bij ontruiming is: Verzamelplaats: Voer uw eigen verzamelplaats in.

11 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 8 WAT TE DOEN BIJ BRAND OF ONTRUIMINGSALARM DOOR HET PERSONEEL Bij ontdekking van brand 1. Sla alarm via dichtstbijzijnde handbrandmelder en informeer receptie over locatie, aard, omvang en aantal slachtoffers. 2. Voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw en ren niet. 3. Breng in gevaar zijnde personen in veiligheid 4. Maak indien mogelijk een aanvang met de brandbestrijding. Denk hierbij aan uw eigen veiligheid en die van anderen 5. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond 6. Indien zelf blussen niet mogelijk is, begin met ontruimen van de ruimte en begeef u naar de verzamelplaats: voor het hek naast het fietspad tegenover hoofdingang 7. Verlaat deze verzamelplaats niet zonder instructies van de BHV Hoe te handelen bij ontruimingsalarm U wordt gewaarschuwd door een akoestisch ontruimingsalarm, afgewisseld met een gesproken ontruimingsbericht Stop uw werk onmiddellijk en ga via de dichtstbijzijnde vluchtroute naar de verzamelplaats: voor het hek naast het fietspad tegenover hoofdingang 3 Volg de instructies op van de BHV-ers 4. Eenmaal op de verzamelplaats, mag u deze niet verlaten zonder instructies van de BHV

12 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van TAKEN HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING Telefonische resp. mondelinge brandmelding 1. Neem de melding aan en noteer gegevens van de melder 2. Alarmeer de BHV-ers via de telefoon 3. Informeer de leden van de BHV en ga naar plaats van melding met BHV-er 4. Beslis of ontruiming nodig is, en of deze gedeeltelijk of geheel moet zijn 5. Handel, indien ontruiming niet nodig is, melding af met BHV-ers 6. Indien ontruiming nodig is start ontruiming en activeer ontruimingsalarm Taak bij brandmelding via een handbrandmelder 7. Ga direct naar receptie en lees op meldpaneel locatie van melding af 8. Informeer de hulpdiensten telefonisch via Informeer leden de BHV-ers over melding en zet hen in voor de ontruiming 10. Coördineer de ontruiming en loop hierbij controlelijst (volgende pagina) na 11. Stel telefonisch de directie op de hoogte 12. Vang brandweer op, draag informatie over en volg hun instructies op 13. Stel verslag op in logboek over het verloop van de calamiteit

13 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van CONTROLELIJST HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENER Controlelijst Hoofd BHV-er 1. Is de brandweer, ambulance of politie gewaarschuwd? 2. Zijn de BHV-ers ingezet voor ontruiming? 3. Zijn de omwonenden op de hoogte gebracht? 4. Wordt de brandweer opgevangen en begeleid? 5. Krijgt de brandweer informatie, sleutels en plattegronden? 6. Hebben alle BHV-ers hun evacuatie afgerond en teruggekoppeld? 7. Wordt er voorkomen dat personen weer terug het pand in gaan?

14 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van TAKEN VAN DE RECEPTIE Telefonische resp. mondelinge brandmelding 1. Receptie ontvangt brandmelding 2. Receptionist geeft melding door aan de Hoofd BHV-er 3. Volgt instructies van de Hoofd BHV-er op 4. Start, na instructie van de Hoofd BHV-er, het ontruimingsalarm 5. Receptionist blokkeert binnenkomende telefoon Brandmelding via een handbrandmelder 1. Receptionist geeft melding door aan de Hoofd BHV-er 2. Volgt instructies van de Hoofd BHV-er op 3. Receptionist blokkeert binnenkomende telefoon 4. Geeft aankomst hulpdienst door aan de Hoofd BHV-er 5. Blijft ter beschikking van de Hoofd BHV-er

15 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van TAKEN VAN DE BEDRIJFSHULVERLENER Telefonische resp. mondelinge brandmelding 1. De BHV-er krijgt een telefonische oproep van de Hoofd BHV-er. 2. Volg instructies de Hoofd BHV-er op 3. Evacueer het aan jouw toegewezen gebied en sluit die ruimte, zo mogelijk, af 4. Begeleid de aanwezigen naar de verzamelplaats 5. Meld de Hoofd BHV-er het ontruimde gebied én het aantal evacués op de verzamelplaats 6. Blijf ter beschikking van de Hoofd BHV-er Taak bij brandmelding via een handbrandmelder 1. Begeef je naar de receptie indien het ontruimingssignaal afgaat 2. Volg de instructies van de Hoofd BHV-er op 3. Evacueer het jouw gebied en sluit die ruimte, zo mogelijk, af 4. Begeleid de aanwezigen naar de verzamelplaats 5. Meld de Hoofd BHV-er van het ontruimd gebied én het aantal evacués op de verzamelplaats 6. Blijf ter beschikking van de Hoofd BHV-er

16 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van TAKEN VAN DIRECTIE Tijdens evacuatie 1. Op het hoofdkantoor komt telefonisch de mededeling binnen van de situatie in het pand in Schoonveld 2. Ga op verzoek van de Hoofd BHV-er naar het pand in Schoonveld 3. Meld je bij de Hoofd BHV-er 4. Sta de pers te woord 5. Blijf ter beschikking van de Hoofd BHV-er 6. De brandweer geeft aan wanneer de situatie weer veilig is om het gebouw weer in te gaan

17 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van TEKENINGEN Hieronder is plaats voor de plattegronden met de inpandige vluchtroutes die leiden naar de verzamelplaats buiten.

18 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van VERKLARINGEN VAN SYMBOLEN Hieronder is plaats voor de symbolen die vermeld staan op de plategronden met de vluchtroutes, zoals het icoon verzamelplaats, lift, gasafsluiter, nooduitgang, handbrandmelder slanghaspel etc.

19 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van LOGBOEK ONTRUIMINGSPLAN Hieronder staat een tabel waarin de handelingen en tijdstippen kunnen worden vermeld, tijdens het bestrijden van de calamiteit. Mutaties ontruimingsplan Datum Reden Omschrijving

20 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 Waarnemingsformulier Ontruimingsoefening Waarnemer: Locatie: Datum: Uw Bedrijfsnaam Schoonveld Doel van dit formulier: Aan de hand van dit formulier worden de waarnemingen van de ontruimingsoefening genoteerd. Deze waarnemingen zijn in twee groepen in te delen: 1. in cijfers voor de tijdsduur en het aantal middelen 2. en in beoordelingen voor de organisatie en de communicatie. Deze cijfers en beoordelingen worden gebruikt om de prestaties van de BHV te meten en te vergelijken met voorgaande oefeningen. Acties Tijdstip Duur Evacuatie Start evacuatieoefening t = 0 Eerste melding aan Receptie Eerste melding bij BHV-er Hoofd BHV geïnformeerd Handbrandmelder ingeslagen Eerste evacué verlaat pand 90 % evacués uit pand Laatste evacué verlaat pand Brandweer/Ambulance bellen Beslissing tot algehele ontruiming Starten Slow Whoop Eerste evacués op verzamelplaats (fictieve) Aankomst brandweer Overdracht brandweer Volledige evacuatie Einde oefening Organisatie BHV-er actief Niet-zelfredzame aanwezigen Aantal en omschrijving

21 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 Bijlage Telefoonnummers Hoofd BHV BHV-er INTERN toestel mobiel EXTERN Brandweer 112 Politie 112 Ambulance 112 Buurman Gemeente algemeen

22 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 Bijlage Overval Belangrijk! Hang nooit de held uit. Als je overvallen wordt en er wordt geld geëist, geef het. Als er een overval plaats vindt dan heb jij of je collega de mogelijkheid om de stil alarmknop in te drukken, zodat de politie meteen gewaarschuwd wordt. Deze knop bevindt zich onder de balie links bij de receptie. Wat voor alarm is het als je deze knop indrukt? Het is een akoestisch alarm en is hoorbaar in het gehele pand. Wat is de procedure als een knop is ingedrukt? - De receptionist ervaart een bedreigende situatie door een agressieve bezoeker. - De receptionist drukt de alarmknop in en activeert hiermee het akoestische alarm. - De aanwezige collega s komen vervolgens naar de receptie voor assistentie en nemen het gesprek over. - De receptionist verlaat de receptie en verdwijnt uit het zicht van de bezoeker. - Laat een collega de politie bellen voor en vraag om assistentie. Belangrijk: Bel altijd de politie. Ook als de bezoeker snel is weggegaan. Het is namelijk heel goed mogelijk dat de bezoeker weer terug komt.

23 ONTRUIMINGSPLAN Pagina van 23 Bijlage Bommelding: Een bommelding is een melding van een veronderstelde plaatsing van een bom. Een bommelding kan ook gegeven worden als een bomverdacht voorwerp is aangetroffen zonder dat hiervoor een waarschuwing werd ontvangen. Algemene richtlijnen bij een bommelding 1. zorg voor een rustige behandeling van de bommelding 2. pas de instructie beheerst toe 3. geef er geen onnodige ruchtbaarheid aan!!! RAAK NOOIT EEN VERDACHT VOORWERP AAN!!! Een bom melding kan worden gegeven: per telefoon door persoonlijke melding na de vondst van een verdacht pakje of voorwerp Hoe te handelen bij ontvangst van een bommelding: 1. noteer de gegevens op een bommeldingsformulier 2. geef deze informatie door aan de Hoofd BHV-er. bij telefonische melding: noteer datum en tijdstip ontvangst telefonische melding dring aan op gedetailleerde rapportage en hoor de melder zoveel mogelijk uit waarschuw direct de regionale alarmcentrale 112 bij schriftelijk bommelding: noteer hoe de brief werd ontvangen noteer wanneer en door wie deze werd ontvangen/behandeld geef de brief alleen door aan de relevante personen waarschuw direct de regionale alarmcentrale 112 bij persoonlijke bommelding: tracht zoveel mogelijk inlichtingen van de melder te krijgen leg zoveel mogelijk de persoonsgegevens van de melder vast waarschuw direct de regionale alarmcentrale 112 bij aantreffen bomverdacht pakket: raak het pakket nooit aan waarschuw direct de regionale alarmcentrale 112 Behandeling bommelding: Elke bommelding moet door eenieder serieus en stelselmatig worden behandeld. Formeer op basis van vrijwilligheid een zoekploeg bestaande uit personen die bekend zijn met de plaats. De zoekploeg werkt onder toezicht van de politie.

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan NEN 8112 Versie: Versie 2.0 Datum: Mei 2017 Opgesteld door: W.P. van der Zwan Saval brandbeveiliging 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding en

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein AP Amsterdam Zuidoost

ONTRUIMINGSPLAN. Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein AP Amsterdam Zuidoost ONTRUIMINGSPLAN Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein 78 1102 AP Amsterdam Zuidoost 2017 Ontruimingsplan Buurthuizen Zuidoost, locatie Kwakoe doc.ontr. versie juni 2017 1 INHOUD 1. Inhoudsopgave 2.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Ontruimingsplan Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150858-1771467 Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Datum opstellen plan : 28 augustus 2013 Datum aangepast

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal Ontruimingsplan Locatie Anjelierstraat GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector Inhoud 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Ontruimingsplan Gebouw Tauro Teleport Amsterdam Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2.

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad vestiging Rijswijk ONTRUIMINGSPLAN Naam: Adres: GSR Rijswijk Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Telefoon: 010 2862 939 E-mail: Rotterdam@gsr.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918 Goedkeuring Brandweer 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 2.1Van het plan moeten op de hoogte zijn

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER S6 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 Programma van Eisen Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Markaz 611- V 1 Datum

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Statenkwartier. President Kennedylaan 19 2517 JK Den Haag

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Statenkwartier. President Kennedylaan 19 2517 JK Den Haag Ontruimingsplan Gebouw Tauro Statenkwartier President Kennedylaan 19 2517 JK Den Haag Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Inleiding

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan DEMO Bedrijfshulpverleningsplan Wat Wie Hoofd-BHV Receptie BHV-ers EHBO-er Personeel Brand Blz. 9 Blz. 10 Blz. 11 - Blz. 12 Bommelding Blz. 13 Blz. 14 Blz. 15 - Blz. 16 Agressieve klant Blz. 18 Blz. 18

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan volgens NEN 8112

Ontruimingsplan volgens NEN 8112 volgens NEN 8112 Park Strijp Beheer Gebouw Videolab Torenallee 20 5617 CB Eindhoven Opgesteld door: Office - S Torenallee 20 5617 BC Eindhoven Goedkeuringsstempel brandweer Datum: 01-07-2013 Contactpersoon:

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers M o l e n K y c k o v e r d e n D y c k Datum: 16-04-2006 Pagina 1 van 19 w w w. m o l e n - d o r d r e c h t. n l Ontruimingsplan tijdens brand of andere calamiteiten Ontruimingsplan Molen Kyck over

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Ontruimingsplan Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting... 3 3. Situatietekening... 4 4.1 Gebouw gegevens... 5 4.2 Openingstijden / aantal aanwezigen...

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) OBS HOUTWIJK Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag CBS De Eshof Mari Andriessenerf 15 2552 KL Den Haag 002 04 februari 2015 Definitief AAS Veiligheid 1 van

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE S9 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR zoetermeer HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Volgens NEN 8112:2010 Januari 2014 Colofon Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem- Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp. Auteur:

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie KRID bv Partners in Veiligheid! WWW.KRID.NU KR10.0170-Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 -

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 - Ontruimingsplan Sint Fransschool Harm Tiesingstraat 2 Emmen telefoon 0591-658985 directie: M. Wielage Januari 2013-1 - Inhoudsopgave: Algemene gegevens blz. 3 Telefoonlijst blz. 5 Ontruimingsorganisatie

Nadere informatie