Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031"

Transcriptie

1 Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 In opdracht van de gemeente Houten, april Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en bronvermelding. Aan deze uitgave is uiterste zorg besteed, desondanks kan niet worden ingestaan voor de feitelijke juistheid of volledigheid van de opgenomen gegevens. In geen geval kan er een juridische basis aan worden ontleend. Pronexus april 2011 i

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting Inleiding Uitgangspunten Gebiedsindeling Aannames Bevolkingsopbouw per wijk Houten Noord-Oost Noord-West Zuid-Oost Zuid-West Buitengebied en Kleine Kernen Vergelijking met andere prognoses Verschillen met vorige prognose Andere prognoses...15 Bijlage 1 Prognose methode...17 Bijlage 2 Overzicht kengetallen gemeentelijke prognose...20 Bijlage 3 Bevolking in doelgroepen...22 Bijlage 4 Bevolking in 5-jaarsgroepen...25 Bijlage 5 Kentallen gebiedsprognose...32 Pronexus april 2011 i

3 1. Samenvatting Begin 2011 telde de gemeente Houten inwoners. Dit zijn 316 inwoners meer dan het jaar ervoor en 169 inwoners minder dan in de vorige bevolkingsprognose voorspeld. Hoeveel inwoners zullen dat er zijn over 15 a 20 jaar? Op basis van deze bevolkingsprognose zal het inwoneraantal van de gemeente Houten doorgroeien naar in het jaar In de jaren daarna zal het aantal inwoners geleidelijk dalen naar op het einde van de prognoseperiode. De prognose is opgesteld voor de periode 2011 tot en met De uitgangssituatie is de bevolking naar leeftijd en geslacht van 1 januari Verder is aangenomen dat er in de prognoseperiode nog per saldo woningen in de gemeente worden toegevoegd. Dit is het resultaat van sloop en nieuwbouw. Naast resultaten op gemeentelijk niveau levert de prognose ook resultaten op het niveau van de afzonderlijke wijken in de gemeente Houten. Hieronder volgen enkele uitkomsten op gemeentelijk niveau. Bevolkingsomvang Zoals al gezegd stijgt het aantal inwoners in de gemeente Houten van inwoners nu naar inwoners in Dit is een stijging van 9,3%. Ter vergelijking neemt de totale woningvoorraad in dezelfde periode toe met 11,5%, van naar Na 2017 gaat het aantal inwoners geleidelijk dalen naar de op het einde van de prognoseperiode. Ten opzichte van het uitgangsjaar is dat een stijging van het aantal inwoners met 3,9%. Gemiddelde woningbezetting Het aantal personen per woning, de gemiddelde woningbezetting, daalt in de prognose van 2,60 nu naar 2,42 op het einde van de prognoseperiode. De dalende trend is een voortzetting van de trend van de afgelopen jaren. Geboorte en sterfte De gemeente Houten kent de hele prognoseperiode een geboorte-overschot, meer geboorten dan sterfgevallen. Gemiddeld is het geboorte-overschot in de prognose 245 personen. Vanaf 2023 ligt dit cijfer onder dit gemiddelde. Het aantal sterfgevallen gaat de komende jaren geleidelijk stijgen als gevolg van een ouder wordende bevolking. Ten opzichte van 2000 waren er in 2010, 95 sterfgevallen meer in Houten, 155 in 2000 en 250 in Vestiging en vertrek Net als in 2009 kende Houten een licht vertrekoverschot in Per saldo gingen er 45 personen meer weg dan dat zich vestigden. Op basis van de bouwstromen in de komende jaren en de historische cijfers die bij dergelijke bouwstromen horen is er in de eerste jaren van de prognose gerekend met een positief migratiesaldo. Vanaf 2017 wordt er gerekend met een negatief migratiesaldo. Dit negatieve saldo is minder negatief dan in de vorige prognose. In zijn totaliteit wordt er gemiddeld over de prognoseperiode gerekend met een negatief migratiesaldo van 153 personen (was in vorige prognose 238 personen). Leeftijdsopbouw De leeftijdsopbouw van de bevolking zal in de loop van de jaren veranderen. Als we de bevolking onderverdelen in drie groepen zien we dat de jongste leeftijdsgroep van 0 tot en met 17 jaar stijgt van in 2011 naar in In de jaren erna daalt het aantal kinderen tot en met 17 jaar naar in Dit is een daling ten opzichte van het uitgangsjaar van 10%. De groep van 18 tot en met 64 jarigen stijgt in de eerste prognosejaren nog. Op de lange termijn zijn er mensen minder in deze leeftijdsgroep, een daling van bijna 11%. De groep 65+ stijgt gedurende de gehele prognoseperiode. Is in ,6% van de totale bevolking ouder dan 64, in 2015 is dit 11,4%, in 2020 is dit 14,1% en in 2031, 22,3%. Deze groep neemt met bijna toe in de prognoseperiode. Pronexus april

4 In de onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen Houten en heel Nederland voor de jaren 2010 en Hier wordt 1 januari 2010 als vergelijking genomen omdat de bevolking van 1 januari 2011 nog niet op Statline beschikbaar was. Het proces van ontgroening en vergrijzing vindt ook in de gemeente Houten plaats. Het aandeel van de groep van 65 jaar en ouder stijgt in Houten sneller dan landelijk. In 2031 ligt dit aandeel ondanks de stijging nog steeds onder het landelijke niveau. Het aandeel van de jongeren neemt in Houten af van 26,54% naar 22,68%, een daling van 3,86. Landelijk gezien is de daling 2,01. De groep van 18 tot en met 64 neemt in Houten sneller af dan landelijk en ligt in 2031 onder het landelijke niveau. Houten leeftijd \ jaar % % 0 tot en met % % 18 tot en met % % % % Totaal % % Nederland bron CBS leeftijd \ jaar % % 0 tot en met % % 18 tot en met % % % % Totaal % % De gegevens voor Nederland voor 2010 zijn de definitieve gegevens van het CBS en overgenomen van Statline. De gegevens voor Nederland in 2031 komen uit de bevolkingsprognose van het CBS en zijn eveneens overgenomen van Statline. Pronexus april

5 2. Inleiding De Concernstaf van de gemeente Houten heeft Pronexus gevraagd om een prognose op gebiedsniveau voor de gemeente op te stellen. Dit rapport bevat het analysemateriaal en de uitkomsten van de prognose. Als uitgangsjaar is het jaar 2011 gebruikt. De prognose strekt zich uit tot en met het jaar Voor de prognose is de gemeente opgesplitst in 25 gebieden, die samengevoegd zijn in 5 wijken, Noord-Oost, Noord-West, Zuid-West, Zuid-Oost en Kleine Kernen en Buitengebied. De prognose levert, voor elk jaar, zowel uitkomsten op voor elk van de gebieden, voor de 5 wijken als voor de gemeente als geheel. Een aantal uitkomsten op wijkniveau worden in hoofdstuk 4 gepresenteerd. De uitkomsten van de prognose worden voorafgegaan door een hoofdstuk dat gewijd is aan de uitgangspunten en veronderstellingen die er aan ten grondslag liggen. Een beschrijving van het gebruikte prognosemodel staat in bijlage 1. De in het model ingevoerde gegevens zijn voor een groot deel afkomstig uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente en de woningbouwplanning van maart 2011 van de afdeling Projectontwikkeling. Het rapport beperkt zich tot de presentatie van de belangrijkste uitkomsten. In de bijlage vindt u meer resultaten. Bij nauwkeurige inspectie van de prognosecijfers in de tabellen zult u opmerken dat deze niet altijd exact met elkaar overeenkomen. Zo komt het regelmatig voor dat de som van het migratiesaldo en het geboorte/sterftesaldo voor een bepaald jaar niet gelijk is aan het verschil tussen het aantal inwoners aan het begin en aan het einde van dat jaar. Dergelijke inconsistenties, die overigens altijd te verwaarlozen zijn, worden toegeschreven aan de rekenmethodes van het toegepaste prognosemodel. Het gaat daarbij waarschijnlijk altijd om de manier waarop met (tussentijdse) afrondingsverschillen wordt omgegaan. Tenslotte nog dit: De uitkomsten van het prognosemodel worden volledig bepaald door het gehanteerde scenario, dat wil zeggen door de ingevoerde gegevens en (gekwantificeerde) veronderstellingen met betrekking tot bepaalde toekomstige ontwikkelingen. Daarover is natuurlijk altijd verschil van mening mogelijk. Moet bijvoorbeeld de gemiddelde woningbezetting gedurende de hele prognoseperiode constant gehouden worden? En welke sterftecijfers worden gebuikt: het gemiddelde van Nederland of het gemiddelde per wijk? Over die en alle ander invoergegevens moeten keuzes worden gemaakt. Deze keuzes hebben altijd een arbitrair karakter. Op basis van de situatie en op basis van kennis en ervaring van de prognosemaker worden de keuzes gemaakt. In hoofdstuk 3 worden alle keuzes die de prognosemaker heeft gemaakt verantwoord. Pronexus april

6 Pronexus april

7 3. Uitgangspunten In dit hoofdstuk staat de gehanteerde gebiedsindeling voor de gemeente Houten en wordt aangegeven welke aannames er worden gehanteerd in de prognose. 3.1 Gebiedsindeling Voor de prognose is de gemeente Houten opgedeeld in 5 wijkclusters, waarbij aangesloten is bij de clusters van het wijkgericht samenwerken. Onder deze 5 wijkclusters vallen 25 gebieden. Deze gebieden zijn weer samengesteld uit de subbuurtindeling van de gemeente Houten. De clusters en gebieden zijn: I. Noord-Oost Centrum 1110 Molenzoom 1120 Schonenburg 1130 Wernaar 1140 De Geer 1150 Rijsburg 1160 II. III. IV. Noord-West Dorp 1010 Den Oord 1020 De Lobben 1030 De Weerwolf 1040 De Meent 1050 Tiellandt 1060 Wulven 1070 Zuid-Oost Castellum Oost 1312 Loerik 1330 Overdam 1340 Hofstad 1350 Zuid-West Leebrug 1210 De Hoon 1220 Schonauwen 1230 Castellum West 1311 V. Buitengebied en kleine kernen Buitengebied 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1610, 1710, 1800 Tull en t Waal 2010, 2020, 2030 t Goy 3010, 3020, 3030 Schalkwijk 4010, 4020 De getallen achter de gebieden komen overeen met de indeling uit de cbs buurtindeling van de gemeente Houten. Bij Castellum Oost en Castellum West staan de subbuurtnummers. Er kan gesproken worden van een prognose op gebiedsniveau. Pronexus april

8 Gebiedsindeling Houten Pronexus april

9 3.2 Aannames Het startjaar van de bevolkingsprognose is Dit betekent dat als basisbevolking voor elk wijk gehanteerd wordt de waargenomen bevolkingsopbouw van 1 januari 2011 naar leeftijd en geslacht. Voor de vruchtbaarheid, de vertrekkansen, de vestigingsfracties en de sterfte is het gemiddelde van de laatste vijf analysejaren gekozen. Al deze kansen zijn op gemeenteniveau geanalyseerd en doorgevoerd. De woningbouwontwikkelingen zijn meegenomen tot en met De in totaal woningen worden nog voornamelijk gerealiseerd in Zuid-Oost en Zuid-West. In bijlage 5 staan per wijk de exacte aantallen vermeld. In de onderstaande tabel staat een overzicht van de woningbouwprogrammering en het binnenlands migratiesaldo. Aangezien de prognose loopt tot en met is 2030 het laatste jaar waarvan de stroomgegevens worden meegenomen Woningbouw Migratiesaldo Woningbouw Migratiesaldo De aanname voor het binnenlands migratiesaldo is voor een groot deel afhankelijk van de woningbouwprogrammering. De historische ontwikkeling van het saldo speelt echter ook een rol. Na 2009 heeft ook 2010 een negatief migratiesaldo opgeleverd (-45 personen). Dit was in de vorige prognose niet verwacht. Het aantal woningen op 1 januari 2011 was In de vorige prognose was de verwachting dat dit er zouden zijn. Voor de komende jaren is het woningbouwprogramma beduidend hoger dan het werkelijk aantal gerealiseerde woningen in Dat is ook de reden dat er in de eerste jaren van de prognose met een behoorlijk hoog migratiesaldo wordt doorgerekend. Pronexus april

10 Pronexus april

11 4. Bevolkingsopbouw per wijk In dit hoofdstuk worden voor de gemeente de resultaten besproken en wordt de leeftijdsopbouw gepresenteerd. Dit gebeurt voor zowel de gemeente Houten als voor de vijf wijkclusters. Overzichten van de bevolkingsprognose staan in bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4 en bijlage 5. Extra aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de groep van 65 jaar en ouder en de jongeren tot en met Houten Het aantal inwoners van de gemeente Houten stijgt naar in 2017 om in de jaren daarna terug te zakken naar De huidige gemiddelde woningbezetting is 2,60 en deze gaat dalen naar 2,42 op het einde van de prognoseperiode. Het totaal aantal inwoners stijgt in de prognoseperiode met In de leeftijdsopbouw zie je een duidelijke verschuiving. De toename van de groep boven de 64 is duidelijk zichtbaar. Het aandeel van de deze groep stijgt van 9,6% naar 22,3% op het einde van de prognoseperiode. De groep jongeren tot en met 17 jaar geven juist een dalende lijn te zien. Was in 2011 nog 26,2% 17 jaar of jonger in 2031 is dat nog 22,7%. Grafiek 4.1 Leeftijdsopbouw Houten Pronexus april

12 4.2 Noord-Oost In Noord-Oost daalt het aantal inwoners van naar op het einde van de prognoseperiode. De gemiddelde woningbezetting daalt van 2,31 naar Deze ligt beduidend lager dan de gemeentelijke gemiddelde woningbezetting. Het aandeel van de inwoners boven de 64 neemt toe van 12,5% naar 25,9%, deze stijging is groter dan de stijging op gemeentelijk niveau. De daling van het aandeel jongeren tot en met 17 jaar is minder sterk dan de gemeentelijke daling. Het aandeel neemt af van 21,5% naar 19,2%. Grafiek 4.2 Leeftijdsopbouw Noord-Oost Pronexus april

13 4.3 Noord-West In het gebied Noord-West wonen op 1 januari 2011, inwoners. Op termijn daalt het aantal inwoners in het gebied naar De gemiddelde woningbezetting daalt van 2,61 naar 2,46 op het einde van de periode. Deze laatste daling is iets minder sterk dan de daling op gemeentelijk niveau. Ten aanzien van de leeftijdsopbouw neemt de groep van 65 jaar en ouder toe van 11,2% naar 25,4%. Een sterkere stijging dan de gemeente als geheel. De groep jongeren tot en met 17 jaar neemt relatief gezien minder af dan gemeentelijk gezien, van 23,2% naar 20,4%. Grafiek 4.3 Leeftijdsopbouw Noord-West Pronexus april

14 4.4 Zuid-Oost De woningvoorraad in Zuid-Oost neemt de komende jaren nog met toe. Als gevolg van deze toename stijgt het inwoneraantal nog van naar in Daarna daalt het inwoneraantal van dit gebied naar op het einde van de periode. Op het eind van de prognoseperiode is de gemiddelde woningbezetting gedaald van 2,84 nu naar 2,6. Dit is het huidige niveau gemeentebreed. In de leeftijdsopbouw groeit ook hier het aandeel van de inwoners van 65 jaar en ouder, van 6,7% naar 16,7%. De groei is minder dan de groei in de hele gemeente. Het aandeel van de jongeren tot en met 17 jaar daalt van 31,4% naar 27,8% op het einde van de periode. Deze daling is wat sterker dan de daling gemeentelijk gezien. Grafiek 4.4 Leeftijdsopbouw Zuid-Oost Pronexus april

15 4.5 Zuid-West Het aantal inwoners in Zuid-West groeit gestaag tot en met In de jaren daarna treedt er een daling op. Op het einde van de periode wonen er inwoners. In de prognoseperiode worden nog 698 woningen gebouwd. De gemiddelde woningbezetting daalt sneller dan de gemeentelijk gemiddelde woningbezetting. Nu is de gemiddelde woningbezetting 2,73 en op termijn daalt deze naar 2,41. In de leeftijdsopbouw zien we een forse toename van het aandeel van de 65 plussers. Deze groep groeit van 4,0% van de bevolking naar 18,9% van de bevolking. Dit is een toename die fors hoger ligt dan de gemeentelijke toename. Het aandeel van de jongeren tot en met 17 jaar daalt veel harder dan gemeentelijk gezien. Nu is het aandeel 32,2% en in 2031 is dit aandeel 23,9%. Grafiek 4.5 Leeftijdsopbouw Zuid-West Pronexus april

16 4.6 Buitengebied en Kleine Kernen In het buitengebied en in de kleine kernen groeit het aantal inwoners nog licht. Van inwoners nu groeit het aantal inwoners naar in Na 2018 daalt het aantal inwoners naar De gemiddelde woningbezetting in het buitengebied en de kleine kernen daalt van 2,6 naar 2,45 op het einde van de periode. Deze daling is minder dan de gemeentelijke daling. De groep van 65 jaar en ouder groeit relatief gezien minder dan in de hele gemeente. Het aandeel stijgt van 16,1% naar 27,7%. Wel is het zo dat er in deze gebieden naar verhouding meer ouderen wonen, gemeentelijk gezien is het aandeel van personen van 65 jaar en ouder nu 10%. In het Buitengebied en de Kleine kernen is dat aandeel 16,1%. Het aandeel jongeren neemt af van 22,7% naar 20,4%, minder dan de gemeentelijke afname. Grafiek 4.6 Leeftijdsopbouw Buitengebied en Kleine Kernen Pronexus april

17 5. Vergelijking met andere prognoses 5.1 Verschillen met vorige prognose In de prognose van 2011 wordt in totaal uitgegaan van een woningvoorraad van op het einde van de periode. De prognose van 2010 ging op termijn uit van een woningvoorraad van Een verschil van 105 woningen in totaal. Op basis van de nieuwe gegevens, de stroomgegevens van 2010 en de standgegevens van 2011, is het migratiesaldo naar de toekomst toe licht naar boven bijgesteld. Werd vorig jaar nog gerekend met een gemiddeld migratiesaldo over de hele periode van 238, dit jaar is dat saldo 153. De groei van Houten wordt veroorzaakt door een natuurlijke groei, geboorte min sterfte, van gemiddeld 245 personen per jaar. Deze natuurlijke groei is vergelijkbaar met de gemiddelde natuurlijke groei uit de vorige prognose. Daar de prognoses op de lagere niveaus afhankelijk zijn van de resultaten op gemeentelijk niveau is het logisch dat ook de prognoses op de lagere niveaus verschillen van de prognoses van vorig jaar: de gemeentelijke prognose levert namelijk andere resultaten op. 5.2 Andere prognoses Er zijn verschillende instanties die prognoses opstellen voor gemeenten. Naast de gemeente die zelf een prognose laat opstellen, stelt het CBS periodiek een prognose op, op gemeenteniveau. Daarnaast stelt ABF Research jaarlijks de zogenaamde Primosprognoses op in opdracht van het ministerie van VROM. Het probleem met deze verschillende prognoses is dat niet altijd bekend is welke gegevens aan de prognose ten grondslag liggen. Conclusies aan de verschillen verbinden is daarom erg lastig. Grafiek 5.1 Vergelijking met andere prognoses CBS Regionaal Primos Pronexus Pronexus april

18 De prognose die Pronexus heeft opgesteld voor de gemeente Houten gaat in de eerste jaren van de prognose uit van een sterke toename van de woningvoorraad. Dit is de verklaring voor de sterk stijgende lijn van deze prognose. Zou er in de gemeentelijke prognose worden gerekend met een verder uitgesmeerd woningbouwprogramma dan zou het verschil met de overige prognoses de eerste jaren kleiner worden. De kracht van de gemeentelijke prognose ligt echter in de actualiteit van de gegevens. De prognose die Pronexus voor de gemeente Houten heeft opgesteld ligt de hele prognoseperiode boven de Primosprognose. De eerste jaren is sprake van een redelijk groot verschil. Rond 2020 komt de Primosprognose even aan de inwoners om daarna weer te dalen. De CBS regionale prognose gaat na een vlak begin geleidelijk omhoog en komt uiteindelijk iets hoger uit dan de prognose die Pronexus heeft opgesteld voor de gemeente Houten. Pronexus april

19 Bijlage 1 Prognose methode Het GBPRO model Het GBPRO model is een cohort-componentenmodel en een cohort-survivalmodel. Per wijk worden de 0-99 jarigen in beeld gebracht. In de groep 99 jarigen zit ook de bevolking van 100 jaar en ouder. Voor de hele gemeente wordt volgens de cohort-componenten methode gerekend. Hierbij worden de aantallen vestigers en vertrekkers, het aantal overledenen en het aantal geboorten berekend. Dit gebeurt door middel van de aangenomen kansen naar leeftijd en geslacht voor de hele gemeente. Deze berekende aantallen worden van de beginbevolking afgetrokken of erbij opgeteld. De vestigers worden toebedeeld op basis van de aanwezige ruimte op de woningmarkt. Na een prognose voor de hele gemeente wordt de prognose per wijk opgesteld. Deze prognose wordt gemaakt met de cohort-survival methode. Er wordt per leeftijd geanalyseerd wat het aantal inwoners is op 1-1 van een bepaalde leeftijd. Deze worden vergeleken met de aantallen van de leeftijd plus 1 van het jaar daarop. De verkregen factor is de mutatiefactor, op basis van de mutatiefactoren wordt een aanname voor de toekomst gemaakt. De verdeling over de verschillende wijken is afhankelijk van het aantal geboorten per wijk en de woningvoorraad per wijk. Na afronding van de wijkprognose worden beide prognoses naast elkaar gelegd en wordt de wijkprognose gecorrigeerd naar de aantallen van de stadsprognose. Op de volgende pagina staat het schematisch overzicht van hoe het prognosemodel in elkaar steekt. Pronexus april

20 Analyse Kansen Prognose Basisgegevens: Basisbevolking, 1-1- laatste jaar Historische bevolking Geboorten naar leeftijd moeder Sterfte naar leeftijd en geslacht Vertrek Binnenland naar leeftijd en geslacht Vertrek Buitenland naar leeftijd en geslacht Vestiging Binnenland naar leeftijd en geslacht Vestiging Buitenland naar leeftijd en geslacht Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidskans Binnen en buitenlandse vertrekkans naar leeftijd en geslacht Sterftekans naar leeftijd en geslacht Binnen en buitenlandse vestigingsfractie naar leeftijd en geslacht Correcties: Binnenlandse migratiefracties op basis van de CBS bevolkingsprognose Correctiematrix: Total fertlity rate Binnenlands en buitenlands vertrek Correctie binnenlandse vertrekkans 1 - ((Vestigingssaldo - gemiddeld vestiging)/(2*gemiddeld vertrek)) Berekenen vertrek binnenlands en buitenlands Bepalen vestiging naar leeftijd en geslacht Bepalen vertrek naar leeftijd en geslacht Bepalen sterfte naar leeftijd en geslacht Bepalen geboorte naar leeftijd moeder Resultaat totaal aantal geboorten Afgeleide gegevens: Gemiddelde binnenlandse vestiging Gemiddeld binnenlands vertrek Gemiddeld binnenlands migratiesaldo Binnenlands en buitenlands migratie saldo Huishoudenscorrectie Prognose Aantal geboorten verdelen naar geslacht Bepalen vestiging naar leeftijd en geslacht Bepalen vertrek naar leeftijd en geslacht Bepalen sterfte naar leeftijd en geslacht Pronexus april Beginbevolking naar leeftijd en geslacht plus de vestiging min het vertrek min de sterfte is de eindbevolking

21 Analyse Afgeleide factoren Prognose Basisgegevens: Basisbevolking, 1-1- laatste jaar Historische bevolking per gebied Geboorten naar leeftijd moeder Per gebied Aantal woningen per gebied in de historie Woningbouwplanning per gebied Gwb gemiddelde woningbezetting Mutatiefactoren: op stads en gebiedsniveau met correcties voor kleine aantallen, minimale en maximale waarden, grote toename woningvoorraad Vruchtbaarheidsniveau, de verhouding van de vruchtbaarheid van het gebied ten opzichte van het stadsniveau Leeftijdsprofiel leeftijdsverdeling van vestigers voor nieuwbouw Het berekenen van het toekomstig aantal nuljarigen per gebied. Doorrekenen van de bevolking per wijk op basis van de mutatiefactoren. Correctie op basis van verhouding huishoudens woningen. Naast aannames op basis van historische reeksen kunnen er voor de ontwikkeling van de nieuwbouwwoningen ook handmatig aannames opgegeven worden. Het betreft de Gwb, Mf, Fc en het leeftijdsprofiel. Per gebied kunnen deze worden opgegeven Doorrekenen van de bevolking per wijk op basis van de mutatiefactoren. Correctie op basis van verhouding huishoudens woningen. Doorrekenen van de bevolking per wijk op basis van de mutatiefactoren. Consistent maken van de gebiedsprognose met de stadsprognose. Pronexus april

22 Bijlage 2 Overzicht kengetallen gemeentelijke prognose Kengetallen Stadsprognose Pronexus april

23 Woningen Geboorte - Sterfte Migratie saldo Bevolking Geboorte Sterfte Vestiging binnenland Vertrek binnenlands Gemiddelde woningbezetting Pronexus april

24 Bijlage 3 Bevolking in doelgroepen Hele gemeente Per wijkcluster Pronexus april

25 Gemeente Houten Totaal Pronexus april

26 Noord-Oost Totaal Noord-West Totaal Zuid-Oost Totaal Zuid-West Totaal Buitengebied en Kleine kernen Totaal Pronexus april

27 Bijlage 4 Bevolking in 5-jaarsgroepen Hele gemeente Per wijkcluster Pronexus april

28 Gemeente Houten leeftijd Totaal Woningen GWB Pronexus april

29 Noord-Oost leeftijd Totaal Woningen GWB Pronexus april

30 Noord-West leeftijd Totaal Woningen GWB Pronexus april

31 Zuid-Oost leeftijd Totaal Woningen GWB Pronexus april

32 Zuid-West leeftijd Totaal Woningen GWB Pronexus april

33 Buitengebied en Kleine Kernen leeftijd Totaal Woningen GWB Pronexus april

34 Bijlage 5 Kentallen gebiedsprognose Bevolking Woningvoorraad Gemiddelde woningbezetting Pronexus april

35 Noord-Oost Centrum Bevolking Woningen GWB Molenzoom Bevolking Woningen GWB Schonenbrug Bevolking Woningen GWB Wernaar Bevolking Woningen GWB De Geer Bevolking Woningen GWB Rijsburg Bevolking Woningen GWB Totaal Bevolking Woningen GWB Noord-West Dorp Bevolking Woningen GWB Den Oord Bevolking Woningen GWB De Lobben Bevolking Woningen GWB De Weerwolf Bevolking Woningen GWB De Meent Bevolking Woningen GWB Tiellandt Bevolking Woningen GWB Wulven Bevolking Woningen GWB Totaal Bevolking Woningen GWB Pronexus april

Bevolkingsprognose Gemeente Tiel

Bevolkingsprognose Gemeente Tiel Bevolkingsprognose Gemeente Tiel 2015 t/m 2035 In opdracht van de gemeente Tiel, september 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten

Bevolkingsprognose Gemeente Houten Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2014 t/m 2034 In opdracht van de gemeente Houten, mei 2014 2014 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten

Bevolkingsprognose Gemeente Houten Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2016 t/m 2036 In opdracht van de gemeente Houten, mei 2016 2016 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Zoetermeer

Bevolkingsprognose Zoetermeer Bevolkingsprognose Zoetermeer JaBo / Onderzoek & Statistiek Bevolkingsprognose Zoetermeer 2016-2036 juli 2016 opdrachtgever: Directeur / Concerncontroller analyse en rapportage: JaBo, Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Leerlingenprognose basisonderwijs

Leerlingenprognose basisonderwijs Leerlingenprognose basisonderwijs Ten behoeve van schoolstichting Protestants Christelijke Basisschool Deelgebieden Leidsche Rijn Gemeente Utrecht Eindhoven, maart 2017 In opdracht van de PCOU 2017 - Alle

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 december 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016 Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016 Gemeente Twenterand In opdracht van de gemeente Twenterand, juli 2016 2016 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Arnhem

Bevolkingsprognose Arnhem Bevolkingsprognose Arnhem 2016-2030 Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Inhoud Arnhem groeit door... 3 Natuurlijke aanwas nader bekeken... 5 Migratie nader bekeken...

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer oktober 2012

Bevolkingsprognoses Deventer oktober 2012 Bevolkingsprognoses Deventer 2012 oktober 2012 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding... 6

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen September Bevolkingsprognose gemeente Groningen Inleiding Dit vlugschrift behandelt de bevolkingsprognose van de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2016

Bevolkingsprognose 2016 Bevolkingsprognose 2016 een notitie van IB Onderzoek november 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet www.utrecht.nl/onderzoek

Nadere informatie

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015 Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015 Gemeente Geldermalsen In opdracht van de gemeente Geldermalsen, augustus 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Wijkprognoses gemeente Oosterhout

Wijkprognoses gemeente Oosterhout Wijkprognoses gemeente Oosterhout 2013 februari 2013 Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: afdeling Service en Ondersteuning (SO), vakgroep Onderzoek & Statistiek (O&S) conceptversie: november

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 behandeld door algemeen nummer U13-74923 bijlagen FAB-SEC dossiernummer AC Dombroek-van Vliet 14 0320 1 onderwerp

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 O&S s-hertogenbosch Februari 2014 2 Samenvatting Eens in de vier jaar maakt de gemeente s-hertogenbosch een bevolkingsprognose. De resultaten van de meest recente

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos September

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos September Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2006 tot 2036 Narly Rambharos September 2016 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 2. Demografische ontwikkelingen 2006 tot 2016 4 Geboorte en sterfte

Nadere informatie

bevolkingsprognose

bevolkingsprognose bevolkingsprognose -2032 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Augustus 2016 Colofon Dit is een prognose gemaakt door:

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding:

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Auteur: Bart Waasdorp Afdeling: Team Planontwikkeling & RO Juridisch Versienummer: 1.0 Datum: 12 januari 2015 Corsanummer: T15.00406 Inleiding Lansingerland heeft

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING Rapport DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 2014-2040 Gemeente Bergen 2014 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Januari 2015

Nadere informatie

Leerlingenprognose speciaal basisonderwijs 2015

Leerlingenprognose speciaal basisonderwijs 2015 Leerlingenprognose speciaal basisonderwijs 2015 Gemeente Amersfoort In opdracht van de gemeente Amersfoort, december 2014 2014 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum Primos-model Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum 2 Het Primos-model Werking Primos-model Het Primos-model voorspelt de bevolkingsontwikkeling als gevolg van geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen DEEL 2.4 INFORMATIE Demografische ontwikkelingen: - Ontwikkeling inwonersaantallen; - Ontwikkeling migratiestromen; - Ontwikkeling huishoudens; - Prognoses en huishoudens; - Ontgroening en vergrijzing;

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2016 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 63.028 Bevolking 20-64 jaar 155.898 Bevolking 65 jaar 51.002 In de Drechtsteden wonen momenteel bijna 270.000 mensen. In 2015 nam het aantal personen toe

Nadere informatie

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal onderwijs 2014

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal onderwijs 2014 Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal onderwijs 2014 Gemeente Hoogeveen In opdracht van de gemeente Hoogeveen, februari 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014 Fact sheet nummer 4 mei 214 Bevolkingsprognose Figuur 1 Bevolking in Amsterdam, 1985-24 x 1. 15 1 95 9 85 8 75 7 5 Jaarlijks 1. Amsterdammers erbij Het inwonertal van Amsterdam is in 21 met 11.74 personen

Nadere informatie

Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs

Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Gemeente Koggenland September 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2011-1781 Datum September

Nadere informatie

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten Bevolkingstrends 214 Kernprognose 213 : tijdelijk minder geboorten Dit artikel verscheen eerder, op 16-12-213, als thema-artikel en webartikel op de website. Coen van Duin Lenny Stoeldraijer januari 214

Nadere informatie

9 10B. Poelman en C. van Duin

9 10B. Poelman en C. van Duin 9 10B. Poelman en C. van Duin Bevolkingsprognose 2009 2060 Publicatiedatum CBSwebsite: 12 maart 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2017 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 62.751 Bevolking 20-64 jaar 155.582 Bevolking 65 jaar 51.831 De Drechtsteden is het afgelopen kalenderjaar met ruim 200 personen gegroeid. Daarmee doorbrak

Nadere informatie

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS In deze rapportage wordt beschreven hoe de bevolkingsprognose van OIS tot stand komt. De achterliggende veronderstellingen voor de prognose worden toegelicht, en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004

Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004 Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004 Onderzoek & Statistiek Gemeente Schiedam 010-2465597/5598 Inhoud Inleiding... 3 1. Achtergronden bevolkingsontwikkeling... 5 2. Schiedam - de stedelijke

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Noordoostpolder

Bevolkingsprognose Noordoostpolder Bevolkingsprognose Noordoostpolder - 241 Gemeente Noordoostpolder 25-4- 25-4- Inhoudsopgave Inhoud Blz. 1 Inleiding... 3 2 Prognose inwoners... 4 2.1 Emigratie en natuurlijke groei... 5 2.2 Beroepsbevolking

Nadere informatie

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE 216-24 Inhoud 1. Conclusies 2. Bevolkingsomvang 3. Leeftijd 4. Verloop 5. Huishoudens De bevolkings- en huishoudenprognose voor de Drechtstedengemeenten is in het

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2015

Bevolkingsprognose 2015 Bevolkingsprognose 2015 a Bevolkingsprognose 2015 April 2015 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe RO15042801-Bevolkingsprognose 2015 Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 De gebruikte veronderstellingen

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020

Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020 Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020 Onderzoekcentrum Drechtsteden A. van der Linden maart 2008 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij Bevolkingsprognose 22 25: anderhalf miljoen inwoners erbij Andries de Jong Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal het inwonertal van Nederland toenemen van de huidige 16,2 miljoen naar 17,7

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Den Haag De toekomstige ontwikkeling van de bevolking, de huishoudens en de etniciteitsgroepen

Bevolkingsprognose Den Haag De toekomstige ontwikkeling van de bevolking, de huishoudens en de etniciteitsgroepen Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Onderzoek Bevolkingsprognose Den Haag 2006-2022 De toekomstige ontwikkeling van de bevolking, de huishoudens en de etniciteitsgroepen november

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Den Haag 2016

Bevolkingsprognose Den Haag 2016 juni 2016 PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie, innovatie en de programmering van DSO-projecten. Bevolkingsprognose

Nadere informatie

Figuur 1: Veronderstellingen per onderdeel uit de Nationale CBS-Prognoses 2008 en 2012

Figuur 1: Veronderstellingen per onderdeel uit de Nationale CBS-Prognoses 2008 en 2012 Bevolkings Prognose 2013 De Bevolkings Prognose 2013 (BP2013) is bedoeld als provinciale sectorprognose, een prognose die zo goed mogelijk de toekomstige bevolkingsontwikkeling voorspelt en daarmee door

Nadere informatie

Prognose van de bevolking naar herkomst,

Prognose van de bevolking naar herkomst, Prognose van de bevolking naar herkomst, 6 Lenny Stoeldraijer en Joop Garssen In 6 zal Nederland ruim 7,7 miljoen inwoners tellen,, miljoen meer dan op dit moment. De samenstelling van de bevolking zal

Nadere informatie

Second opinion Bevolkingsprognose Den Haag

Second opinion Bevolkingsprognose Den Haag Second opinion Bevolkingsprognose 2008-2025 Den Haag Joop de Beer Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Postbus 11650 2502 AR Den Haag beer@nidi.nl 070-3565234 In opdracht van de afdeling

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016 provincie limburg!ngekomef\i Gemeente Nederweert PERSOONLIJK Gemeente Nederweert College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT 3 1 OKT. 2016 NR. -------- ----.. --- - - -- -- Cluster

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW HOOFDSTUK 2 DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW Van sterke bevolkingsgroei door migratie naar matige groei door geboorteoverschot De drooglegging van de Haarlemmermeerpolder

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Bevolkingsomvang in Bronckhorst

Bevolkingsomvang in Bronckhorst Bevolkingsomvang in Bronckhorst Een demografisch onderzoek naar bevolkingsomvang, geboorte, sterfte, emigratie en vestiging in de (voorlopers) van de gemeente Bronckhorst, 1970-2015 Manfred te Grotenhuis

Nadere informatie

Bevolkingsprognose XVIII

Bevolkingsprognose XVIII Bevolkingsprognose XVIII a Bevolkingsprognose XVIII Provinciale staten van Drenthe Maart 2012 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe ROM&N12032201 Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 De

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 2001-2011

Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 2001-2011 Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 21-211 Deze publicatie is ook beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek Colofon Serie Statistiek 26/13 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek

Nadere informatie

loop van de bevolking

loop van de bevolking 37 2 38 Loop van de bevolking Geboorte en sterfte: mannen sterven 7 jaar jonger dan vrouwen In 2002 werden in Hengelo 1.027 kinderen geboren. Er werden iets meer jongens dan meisjes geboren. De leeftijd

Nadere informatie

Bevolking I.O MVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW

Bevolking I.O MVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW Op een gemiddelde dag worden er in Nijmegen 5 kinderen geboren en overlijden er 3 mensen. Zo n 100 mensen zijn aan het verhuizen. 35 tot 40 van hen doen dat binnen de stad, gaan van het ene Nijmeegse adres

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2011-2030. Afdeling Onderzoek en Statistiek

Bevolkingsprognose 2011-2030. Afdeling Onderzoek en Statistiek Bevolkingsprognose 2011-2030 Afdeling Onderzoek en Statistiek GEMEENTE HELMOND Bevolkingsprognose 2011-2030 Onderzoek & Statistiek COLOFON Titel: Bevolkingsprognose 2011-2030 Opdrachtgever: Gemeente Helmond

Nadere informatie

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte Huishoudensprognose 5: ontwikkelingen naar type en grootte Andries de Jong Het aantal huishoudens neemt de komende decennia fors toe, van 6,9 miljoen in naar 8, miljoen in 5. Deze groei wordt vooral bepaald

Nadere informatie

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER 2013-2033 Zoetermeer, 8 januari 2014 Gemeente Zoetermeer Directie Bedrijfsvoering Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Demografie in Schildersbuurt-Oost

Demografie in Schildersbuurt-Oost Aantal inwoners Demografie in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Aantal inwoners De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2015 515.739

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2016

Bevolkingsprognose 2016 Bevolkingsprognose 2016 In deze rapportage worden de resultaten van de nieuwste bevolkingsprognose voor Amsterdam gepresenteerd. Deze prognose wordt jaarlijks door Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS)

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling gemeente Mill en Sint Hubert

Demografische ontwikkeling gemeente Mill en Sint Hubert Demografische ontwikkeling gemeente Mill en Sint Hubert 2015-2025 2 Samenvatting Hoeveel inwoners zal de gemeente Mill en Sint Hubert in 2025 tellen? Welke verschuivingen zullen zich voordoen in de opbouw

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. Systematiek leerlingenprognoses. Complexiteit leerlingenprognoses

Voorwoord. Inleiding. Systematiek leerlingenprognoses. Complexiteit leerlingenprognoses Voorwoord Inleiding De gemeente Utrecht stelt jaarlijks leerlingenprognoses op. Het doel hiervan is om de programmering van onderwijsvoorzieningen mogelijk te maken. Door dit jaarlijks te doen wordt er

Nadere informatie

TOELICHTING WIJKPROGNOSES PROGNEFF 2012

TOELICHTING WIJKPROGNOSES PROGNEFF 2012 TOELICHTING WIJKPROGNOSES PROGNEFF 2012 In 2012 heeft Etil in opdracht van de Provincie Limburg wederom een binnengemeentelijke prognose opgesteld voor de ontwikkeling van de bevolking, de particuliere

Nadere informatie

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN)

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Masterclass Krimp Presentatie Angelique vanwingerden 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Bevolkingsontwikkeling Bevolkingsontwikkeling in Noord-Drenthe 2000-2010 Bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

Monitor Waalsprong Bevolking en woningen in de Waalsprong

Monitor Waalsprong Bevolking en woningen in de Waalsprong Monitor Waalsprong 2015 Bevolking en woningen in de Waalsprong Monitor Waalsprong 2015 Bevolking en woningen in de Waalsprong Datum: november 2015 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011 1 Inleiding In 2011 heeft Etil in opdracht van de Provincie Limburg weer een nieuwe prognose gemaakt van de ontwikkeling van de bevolking, huishoudens en woningvoorraadbehoefte in Limburg. Hiervoor is

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER 2012-2032 Zoetermeer, 18 juni 2012 Gemeente Zoetermeer Directie Bedrijfsvoering Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

LelyStadsGegevens. Feiten en cijfers over de stad. Bevolkingsprognose

LelyStadsGegevens. Feiten en cijfers over de stad. Bevolkingsprognose LelyStadsGegevens Feiten en cijfers over de stad Bevolkingsprognose 27-222 Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad maakt lijks een bevolkingsprognose. Een bevolkingsprognose is een berekening

Nadere informatie

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER 2011-2031 Zoetermeer, 9 mei 2011 Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING

Nadere informatie

Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015

Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015 Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015 Leerlingenprognose voortgezet onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waalsprongmonitor Bevolking en woningen in de Waalsprong

Waalsprongmonitor Bevolking en woningen in de Waalsprong Waalsprongmonitor 2009 Bevolking en woningen in de Waalsprong Waalsprongmonitor 2009 Bevolking en woningen in de Waalsprong Datum: december 2009 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie