Bevolkingsprognose Purmerend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026"

Transcriptie

1 Bevolkingsprognose Purmerend

2 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Telefoon Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

3 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Werkelijke Bevolkingsontwikkeling in Het woningbouwprogramma en overige aannamen 9 Het woningbouwprogramma 9 Overige aannamen 10 4 De Belangrijkste uitkomsten 12 De bevolkingsomvang 12 De bevolkingssamenstelling 14 5 Uitkomsten huishoudenprognose 17 6 Uitkomsten bevolkingsprognose per wijk 19 Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

4 Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

5 1 Inleiding Voor u liggen de uitkomsten van de bevolkingsprognose voor Purmerend tot het jaar Als u alleen geïnteresseerd bent in de uitkomsten dan verwijzen we u naar hoofdstuk 6 waarin u in tabelvorm de belangrijkste resultaten aantreft voor Purmerend en de verschillende wijken. Wilt u iets meer weten over de achtergronden dan kunt u in hoofdstuk 2 lezen hoe de bevolking van Purmerend zich in 2010 in werkelijkheid heeft ontwikkeld en welke verklaringen er zijn voor de verschillen ten opzichte van de prognose voor het jaar In hoofdstuk 3 kunt u lezen welk woningbouwprogramma in deze nieuwe prognose wordt gehanteerd en welke andere aannamen er zijn gedaan. Hoofdstuk 4 geeft u een korte beschrijving van de belangrijkste uitkomsten voor heel Purmerend. Nieuw in deze publicatie zijn de uitkomsten van de huishoudenprognose voor Purmerend. Deze vindt u in hoofdstuk 5. Een huishoudenprognose voor de afzonderlijke wijken is echter niet mogelijk. Heeft u nog vragen of mist u bepaalde cijfers, laat het ons even weten. Wij helpen u graag. Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

6 Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

7 2 Werkelijke Bevolkingsontwikkeling in 2010 Bij het opstellen van de jaarlijkse bevolkingsprognose kijken we altijd eerst hoe de werkelijke bevolkingsontwikkeling in het afgelopen jaar is geweest en of het verwachte aantal nieuwbouwwoningen is gerealiseerd. De bevolking van Purmerend is in 2010 met 200 personen toegenomen. Op 1 januari 2011 woonden er personen in Purmerend. Volgens de uitkomsten van de bevolkingsprognose uit 2010 hadden dit er moeten zijn. Dit betekent dat de werkelijke bevolkingstoename slechts 40 personen is achtergebleven bij de verwachtingen. In de volgende tabel kunt u zien welke demografische componenten aan dit verschil hebben bijgedragen. Tabel 1: De werkelijke bevolkingsontwikkeling in 2010 vergeleken met de prognose voor 2010 Werkelijke ontwikkeling in 2010 Volgens Prognose uit 2010 Stand per 1 januari Afwijking t.o.v. Prognose Geboren Overleden Natuurlijke aanwas Vestiging Vertrek Migratiesaldo Totale toename (inclusief administratieve correcties) Stand per 1 januari Team B&I (mei 2011) Uit de cijfers blijkt dat de helft van de bevolkingstoename in 2010 voor rekening kwam van de natuurlijke aanwas. Er werden 776 kinderen geboren en er overleden 663 Purmerenders. De natuurlijke aanwas bedroeg daardoor 113 personen. Zowel de omvang van de vestiging als die van het vertrek bleven in 2010 achter bij de verwachtingen. Het vestigingsoverschot bedroeg slechts 92 personen. Hoewel er in 2010 maar 200 Purmerenders bijkwamen, betekent dit niet dat er in de leeftijdsopbouw van Purmerend weinig veranderde. Zo is vorig jaar alleen al het aantal 65 plussers met 287 personen toegenomen. Dit is meer dan de totale bevolkingstoename in het jaar Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

8 De verwachtingen ten aanzien van de woningopleveringen zijn in 2010 nagenoeg volledig uitgekomen. In de bevolkingsprognose van 2010 werd uitgegaan van 303 op te leveren nieuwbouwwoningen. In werkelijkheid zijn 285 woningen opgeleverd. Dat de woningvoorraad per saldo met maar 258 woningen toenam, komt doordat een deel van de woningvoorraad door het CBS als bijzonder woongebouw wordt aangemerkt. Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

9 3 Het woningbouwprogramma en overige aannamen Het woningbouwprogramma In het bevolkingsprognosemodel is het voorgenomen woningbouwprogramma de belangrijke inputvariabele. Voor de nieuwe bevolkingsprognose heeft de woningbouwplanning van het Team Projecten van februari 2011 als uitgangspunt gediend. Daarin staat een overzicht van de jaarlijks op te leveren en te slopen woningen tot en met het jaar Voor de jaren daarna voorzien de plannen in 1742 nog op te leveren woningen. Deze woningen zijn gelijkmatig verdeeld over een periode van 10 jaar. Het gaat hier om woningen op locaties als Kop van West, Wagenweg (Het Plateel), het terrein van de Prinsenstichting (Kwadijkerpark), bedrijventerrein de Where, de Brantjesoever en de Schapenmarkt/Nukahal. Voor veel van deze plannen geldt dat zij nog in een pril stadium verkeren en dat er nog veel hobbels genomen moeten worden voordat de eerste paal geslagen kan worden. Zelfs de plancapaciteit is voor een aantal locaties onzeker. Wanneer dit laatste het geval is, zijn deze buiten beschouwing gelaten. Tabel 2: Het gehanteerde woningbouw- en sloopprogramma in de bevolkingsprognose van 2011 Zuid Zuid Jaar Centrum Overwhere Wheermolen Gors Purmer- Purmer- Weidevenne Saldo Totaal / Totaal Team B&I (mei 2011) Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

10 Samengevat komt het er op neer dat er in deze bevolkingsprognose van wordt uitgegaan dat de komende 15 jaar per saldo nog ruim woningen aan de Purmerendse woningvoorraad worden toegevoegd. Het overgrote deel daarvan wordt gerealiseerd in de wijken Weidevenne en Overwhere. Vergeleken met de woningbouwplanning die in de bevolkingsprognose van 2010 is gehanteerd, is de plancapaciteit met ca. 200 woningen uitgebreid. Deze toename kan bijna volledig toegeschreven worden aan het opnemen van een geraamde plancapaciteit voor de Brantjesoever van 175 woningen. In onderstaande tabel is duidelijk te zien dat met name in de jaren 2012 en 2015 een achterstand ontstaat in de woningopleveringen ten opzichte van de woningbouwplanning uit Tabel 3: De woningbouwprognose van 2011 vergeleken met die van 2010 Jaar Woningbouw planning 2011 Woningbouw planning 2010 Achterstand per jaar Achterstand cumulatief Totaal Team B&I (mei 2011) Overige aannamen Naast het woningbouwprogramma moeten er nog een aantal andere variabelen vastgesteld worden voordat de berekeningen kunnen aanvangen. Voor de prognose voor de gehele stad betreft het ondermeer leeftijdspecifieke cijfers voor geboorte, sterfte, vestiging en vertrek. Bij de keuze van de hoogte van deze variabelen is aangesloten bij de keuzen die gemaakt zijn in vorige bevolkingsprognoses. Dit houdt in dat gekozen is voor de gemiddelde waarde van deze variabelen in de meest recente 5 jaar. Hiermee worden de Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

11 werkelijke ontwikkelingen uit het jaar 2010 voor een deel meegewogen in de nieuwe aannamen en wordt de invloed van eenmalige uitschieters afgevlakt. Ook nu wordt bij de berekening van het jaarlijkse migratiesaldo al rekening gehouden met het effect van de sloop van woningen in het jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke sloop. In het concrete geval gaat het om de sloop van de laatste 179 flatwoningen in Wheermolen-West in het jaar Voor de wijkprognoses is de leeftijdsverdeling van bewoners die in de te realiseren nieuwbouw gaan wonen, gebaseerd op de leeftijdsverdeling van de bewoners die de laatste jaren in deze wijken zijn komen wonen. Daarbij is niet alleen gekeken naar de vestiging afkomstig van buiten Purmerend maar ook vanuit andere Purmerendse wijken. Nieuw: de huishoudenprognose Het computerprogramma waarmee de bevolkingsprognose wordt opgesteld biedt ook de mogelijkheid om een prognose te maken van de veranderingen in de huishoudensamenstelling van de Purmerendse bevolking. In de berekening wordt aangesloten op de uitkomsten van de bevolkingsprognose. De methode komt er in grote lijnen op neer dat voor de afgelopen jaren per leeftijdsjaar de overgangskansen worden berekend naar andere huishoudentypes. Het gemiddelde van de overgangskansen van de afgelopen 5 jaar worden toegepast op de uitkomsten van de bevolkingsprognose zodat een verdeling over de huishoudentypes en de positie binnen het betreffende huishouden verkregen wordt. Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

12 4 De Belangrijkste uitkomsten De bevolkingsomvang Volgens de nieuwe bevolkingsprognose zal Purmerend in de loop van 2013 de grens van inwoners passeren. Vanaf het jaar 2015 zal de groei minimaal zijn. Met een nieuwbouwproductie van gemiddeld 150 woningen per jaar kan de bevolkingsomvang nog net op peil blijven.. Tabel 4: Woningvoorraad en inwonertal volgens bevolkingsprognose (mei 2011) 1 januari Woningen Inwoners 1 januari Woningen Inwoners Team B&I (mei 2011) Het aantal Purmerendse kinderen dat jaarlijks geboren wordt, zal gedurende de gehele prognoseperiode ongeveer gelijk blijven. Gemiddeld zullen er per jaar 730 kinderen geboren worden. Het aantal overledenen zal daarentegen blijven stijgen. Als gevolg van de vergrijzing verwachten we een toename met gemiddeld 20 sterfgevallen per jaar. Voor het jaar 2011 komen de berekeningen uit op 726 sterfgevallen, in 2025 nadert het aantal de In het jaar 2012 zal het aantal geborenen ongeveer gelijk zijn aan het aantal overleden Purmerenders. Daarna krijgt Purmerend te maken met een sterfteoverschot. Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

13 Tabel 5: Loop van de bevolking volgens bevolkingsprognose (mei 2011) Jaar Inwonertal 1 januari Geboorte Sterfte Vestiging Vertrek Inwonertal 31 december Team B&I (mei 2011) Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

14 De bevolkingssamenstelling Niet alleen de bevolkingsomvang maar ook de leeftijdsverdeling van Purmerend zal de komende jaren veranderen. In onderstaande figuur ziet u voor welke leeftijdgroepen dat met name het geval zal zijn. Duidelijk is te zien dat over 15 jaar de leeftijdsgroepen van 55 jaar en ouder allemaal in aantal zullen zijn toegenomen. De 0-19 jarigen en de jarigen zullen daarentegen sterk in omvang teruglopen, terwijl de jarigen zich weten te handhaven op het huidige niveau. Samengevat: het inwonertal van Purmerend zal tussen 2011 en 2026 met personen toenemen. In deze 15 jaar neemt het aantal inwoners van 55 jaar en ouder met personen toe, maar daalt het aantal inwoners jonger dan 55 jaar met personen. Purmerend: veranderingen tussen 2011 en 2026 per leeftijdsgroep Afname aantal Toename Het percentage 65 plussers zal de komende 15 jaar stijgen van 15% tot boven de 21%. In absolute aantallen gaat het om een toename met ca ouderen. De verwachting is dat ook ná 2025 de vergrijzing doorgaat. Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

15 Tabel 6: Veranderingen in de leeftijdsopbouw volgens bevolkingsprognose mei 2011 Leeftijdsgroep 1 januari januari januari januari 2026 Absoluut Totaal Percentages ,4 21,8 20,5 19, ,8 17,1 17,1 17, ,0 21,3 19,2 18, ,5 21,9 23,1 22, ,3 10,1 11,6 12, ,9 7,8 8,5 10,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 Indexcijfers ,5 89,4 85, ,6 104,4 103, ,4 81,5 78, ,8 114,9 111, ,0 142,6 152, ,7 125,8 148,3 Totaal ,8 102,2 102,1 Team B&I (mei 2011) Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

16 Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

17 5 Uitkomsten huishoudenprognose In de huishoudenprognose onderscheiden we 4 huishoudentypen: paren met kinderen, paren zonder kinderen, eenoudergezinnen en alleenstaanden. In de volgende tabel ziet u zowel de ontwikkeling van het aantal huishoudens als het totaal aantal personen behorend tot de verschillende huishoudentypen. Tabel 7: Ontwikkeling aantal huishoudens en aantal personen behorend tot deze huishoudens 1 januari Paren zonder kinderen Paren met kinderen Eenoudergezinnen Alleenstaanden Totaal Aantal huishoudens: Aantal Personen behorend tot deze huishoudens *: * exclusief bewoners in bijzondere woongebouwen Team B&I (mei 2011) Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

18 De grootste verandering komen we tegen bij de alleenstaanden: hun aantal zal de komende 15 jaar toenemen van ruim naar personen. Tegelijkertijd daalt het aantal (personen behorend tot) paren met kinderen en stijgt het aantal (personen behorend tot) paren zonder kinderen. De geringe toename van het aantal eenoudergezinnen zal na 2021 tot stilstand komen. Afhankelijk of men naar het aantal huishoudens of naar het aantal personen kijkt zal het aandeel alleenstaanden toenemen van 33% naar 38% respectievelijk van 15% naar 18%. Ontwikkeling aantal huishoudens Paar zonder kinderen Paar met kinderen Eenoudergezin Alleenstaand Ontwikkeling aantal personen behorend tot huishoudens Paar zonder kinderen Paar met kinderen Eenoudergezin Alleenstaand Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

19 6 Uitkomsten bevolkingsprognose per wijk Wijkindeling Purmerend Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

20 Purmerend Totaal Woningvoorraad en inwonertal volgens bevolkingsprognose 1 januari Woningen Inwoners 1 januari Woningen Inwoners Team B&I (mei2010) Purmerend: Leeftijdsverdeling 2011 en 2026 in procenten mannen % Vrouwen Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

21 Purmerend Totaal Werkelijk 1 januari totaal totaal woning- voorraad gwb* 2,33 2,32 2,32 2,30 2,29 2,29 2,23 2,18 * gwb = gemiddelde woningbezetting Team B&I (mei 2011) Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

22 Centrum Woningvoorraad en inwonertal volgens bevolkingsprognose 1 januari Woningen Inwoners 1 januari Woningen Inwoners Team B&I (mei2011) Centrum: Leeftijdsverdeling 2011 en Mannen aantal Vrouwen Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

23 Centrum Werkelijk 1 januari totaal totaal woning- voorraad gwb* 1,81 1,81 1,81 1,80 1,80 1,81 1,80 1,79 * gwb = gemiddelde woningbezetting Team B&I (mei 2011) Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

24 Overwhere Woningvoorraad en inwonertal volgens bevolkingsprognose 1 januari Woningen Inwoners 1 januari Woningen Inwoners Team B&I (mei2011) Overwhere: Leeftijdsverdeling 2011 en Mannen aantal Vrouwen Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

25 Overwhere Werkelijk 1 januari totaal totaal woning- voorraad gwb* 2,04 2,04 2,04 2,03 2,02 2,03 2,01 1,97 * gwb = gemiddelde woningbezetting Team B&I (mei 2011) Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

26 Wheermolen Woningvoorraad en inwonertal volgens bevolkingsprognose 1 januari Woningen Inwoners 1 januari Woningen Inwoners Team B&I (mei2011) Wheermolen: Leeftijdsverdeling 2011 en Mannen aantal Vrouwen Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

27 Wheermolen Werkelijk 1 januari totaal totaal woning- voorraad gwb* 2,04 2,09 2,10 2,10 2,08 2,07 2,02 1,96 * gwb = gemiddelde woningbezetting Team B&I (mei 2011) Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

28 Gors Woningvoorraad en inwonertal volgens bevolkingsprognose 1 januari Woningen Inwoners 1 januari Woningen Inwoners Team B&I (mei2011) Gors: Leeftijdsverdeling 2011 en Mannen aantal Vrouwen Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

29 Gors Werkelijk 1 januari totaal totaal woning- voorraad gwb* 2,32 2,30 2,29 2,27 2,26 2,26 2,22 2,18 * gwb = gemiddelde woningbezetting Team B&I (mei 2011) Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

30 Purmer-Noord Woningvoorraad en inwonertal volgens bevolkingsprognose 1 januari Woningen Inwoners 1 januari Woningen Inwoners Team B&I (mei2011) Purmer-Noord: Leeftijdsverdeling 2011 en Mannen aantal Vrouwen Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

31 Purmer-Noord Werkelijk 1 januari totaal totaal woning- voorraad gwb* 2,31 2,29 2,28 2,26 2,25 2,24 2,19 2,15 * gwb = gemiddelde woningbezetting Team B&I (mei 2011) Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

32 Purmer-Zuid Woningvoorraad en inwonertal volgens bevolkingsprognose 1 januari Woningen Inwoners 1 januari Woningen Inwoners Team B&I (mei2011) Purmer-Zuid: Leeftijdsverdeling 2011 en Mannen aantal Vrouwen Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

33 Purmer-Zuid Werkelijk 1 januari totaal totaal woning- voorraad gwb* 2,65 2,63 2,61 2,58 2,56 2,55 2,49 2,46 * gwb = gemiddelde woningbezetting Team B&I (mei 2011) Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

34 Weidevenne Woningvoorraad en inwonertal volgens bevolkingsprognose 1 januari Woningen Inwoners 1 januari Woningen Inwoners Team B&I (mei2011) Weidevenne: Leeftijdsverdeling 2011 en Mannen aantal Vrouwen Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

35 Weidevenne Werkelijk 1 januari totaal totaal woning- voorraad gwb* 2,75 2,73 2,72 2,69 2,68 2,66 2,58 2,50 * gwb = gemiddelde woningbezetting Team B&I (mei 2011) Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

36 Bevolkingsprognose B&I, Gemeente Purmerend

37

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 december 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding:

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Zoetermeer

Bevolkingsprognose Zoetermeer Bevolkingsprognose Zoetermeer JaBo / Onderzoek & Statistiek Bevolkingsprognose Zoetermeer 2016-2036 juli 2016 opdrachtgever: Directeur / Concerncontroller analyse en rapportage: JaBo, Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

Demografie in Schildersbuurt-Oost

Demografie in Schildersbuurt-Oost Aantal inwoners Demografie in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Aantal inwoners De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2015 515.739

Nadere informatie

Wijkprognoses gemeente Oosterhout

Wijkprognoses gemeente Oosterhout Wijkprognoses gemeente Oosterhout 2013 februari 2013 Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: afdeling Service en Ondersteuning (SO), vakgroep Onderzoek & Statistiek (O&S) conceptversie: november

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen September Bevolkingsprognose gemeente Groningen Inleiding Dit vlugschrift behandelt de bevolkingsprognose van de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 O&S s-hertogenbosch Februari 2014 2 Samenvatting Eens in de vier jaar maakt de gemeente s-hertogenbosch een bevolkingsprognose. De resultaten van de meest recente

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Arnhem

Bevolkingsprognose Arnhem Bevolkingsprognose Arnhem 2016-2030 Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Inhoud Arnhem groeit door... 3 Natuurlijke aanwas nader bekeken... 5 Migratie nader bekeken...

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Tiel

Bevolkingsprognose Gemeente Tiel Bevolkingsprognose Gemeente Tiel 2015 t/m 2035 In opdracht van de gemeente Tiel, september 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer oktober 2012

Bevolkingsprognoses Deventer oktober 2012 Bevolkingsprognoses Deventer 2012 oktober 2012 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding... 6

Nadere informatie

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE 216-24 Inhoud 1. Conclusies 2. Bevolkingsomvang 3. Leeftijd 4. Verloop 5. Huishoudens De bevolkings- en huishoudenprognose voor de Drechtstedengemeenten is in het

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING Rapport DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 2014-2040 Gemeente Bergen 2014 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Januari 2015

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2017 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 62.751 Bevolking 20-64 jaar 155.582 Bevolking 65 jaar 51.831 De Drechtsteden is het afgelopen kalenderjaar met ruim 200 personen gegroeid. Daarmee doorbrak

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 In opdracht van de gemeente Houten, april 2011 2011 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2016

Bevolkingsprognose 2016 Bevolkingsprognose 2016 een notitie van IB Onderzoek november 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet www.utrecht.nl/onderzoek

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 behandeld door algemeen nummer U13-74923 bijlagen FAB-SEC dossiernummer AC Dombroek-van Vliet 14 0320 1 onderwerp

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004

Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004 Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004 Onderzoek & Statistiek Gemeente Schiedam 010-2465597/5598 Inhoud Inleiding... 3 1. Achtergronden bevolkingsontwikkeling... 5 2. Schiedam - de stedelijke

Nadere informatie

bevolkingsprognose

bevolkingsprognose bevolkingsprognose -2032 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Augustus 2016 Colofon Dit is een prognose gemaakt door:

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Auteur: Bart Waasdorp Afdeling: Team Planontwikkeling & RO Juridisch Versienummer: 1.0 Datum: 12 januari 2015 Corsanummer: T15.00406 Inleiding Lansingerland heeft

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos September

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos September Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2006 tot 2036 Narly Rambharos September 2016 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 2. Demografische ontwikkelingen 2006 tot 2016 4 Geboorte en sterfte

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Figuur 1: Veronderstellingen per onderdeel uit de Nationale CBS-Prognoses 2008 en 2012

Figuur 1: Veronderstellingen per onderdeel uit de Nationale CBS-Prognoses 2008 en 2012 Bevolkings Prognose 2013 De Bevolkings Prognose 2013 (BP2013) is bedoeld als provinciale sectorprognose, een prognose die zo goed mogelijk de toekomstige bevolkingsontwikkeling voorspelt en daarmee door

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten

Bevolkingsprognose Gemeente Houten Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2016 t/m 2036 In opdracht van de gemeente Houten, mei 2016 2016 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2016 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 63.028 Bevolking 20-64 jaar 155.898 Bevolking 65 jaar 51.002 In de Drechtsteden wonen momenteel bijna 270.000 mensen. In 2015 nam het aantal personen toe

Nadere informatie

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Inleiding In de komende decennia zal de bevolkingssamenstelling veranderen en zal het aandeel ouderen in de bevolking toenemen. Indien nu al bekend is hoeveel ouderen

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Monitor Waalsprong Bevolking en woningen in de Waalsprong

Monitor Waalsprong Bevolking en woningen in de Waalsprong Monitor Waalsprong 2015 Bevolking en woningen in de Waalsprong Monitor Waalsprong 2015 Bevolking en woningen in de Waalsprong Datum: november 2015 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2015

Bevolkingsprognose 2015 Bevolkingsprognose 2015 a Bevolkingsprognose 2015 April 2015 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe RO15042801-Bevolkingsprognose 2015 Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 De gebruikte veronderstellingen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten

Bevolkingsprognose Gemeente Houten Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2014 t/m 2034 In opdracht van de gemeente Houten, mei 2014 2014 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Den Haag De toekomstige ontwikkeling van de bevolking, de huishoudens en de etniciteitsgroepen

Bevolkingsprognose Den Haag De toekomstige ontwikkeling van de bevolking, de huishoudens en de etniciteitsgroepen Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Onderzoek Bevolkingsprognose Den Haag 2006-2022 De toekomstige ontwikkeling van de bevolking, de huishoudens en de etniciteitsgroepen november

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW HOOFDSTUK 2 DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW Van sterke bevolkingsgroei door migratie naar matige groei door geboorteoverschot De drooglegging van de Haarlemmermeerpolder

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen DEEL 2.4 INFORMATIE Demografische ontwikkelingen: - Ontwikkeling inwonersaantallen; - Ontwikkeling migratiestromen; - Ontwikkeling huishoudens; - Prognoses en huishoudens; - Ontgroening en vergrijzing;

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte Huishoudensprognose 5: ontwikkelingen naar type en grootte Andries de Jong Het aantal huishoudens neemt de komende decennia fors toe, van 6,9 miljoen in naar 8, miljoen in 5. Deze groei wordt vooral bepaald

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij Bevolkingsprognose 22 25: anderhalf miljoen inwoners erbij Andries de Jong Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal het inwonertal van Nederland toenemen van de huidige 16,2 miljoen naar 17,7

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Den Haag 2016

Bevolkingsprognose Den Haag 2016 juni 2016 PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie, innovatie en de programmering van DSO-projecten. Bevolkingsprognose

Nadere informatie

Noord-Brabant in demografisch perspectief

Noord-Brabant in demografisch perspectief Noord-Brabant in demografisch perspectief over prognoses, trends en ontwikkelingen en de opgaven op het vlak van wonen met zorg en welzijn --- Inspiratiebijeenkomst Wonen met zorg en welzijn Futura / Provincie

Nadere informatie

Bevolkingsprognose XVIII

Bevolkingsprognose XVIII Bevolkingsprognose XVIII a Bevolkingsprognose XVIII Provinciale staten van Drenthe Maart 2012 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe ROM&N12032201 Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 De

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

BEVOLKINGS- EN HUISHOUDENSPROGNOSE PROVINCIE LIMBURG 2014-2050. Progneff 2014

BEVOLKINGS- EN HUISHOUDENSPROGNOSE PROVINCIE LIMBURG 2014-2050. Progneff 2014 BEVOLKINGS- EN HUISHOUDENSPROGNOSE PROVINCIE LIMBURG 2014-2050 Progneff 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina MANAGEMENT SAMENVATTING 2 1 INLEIDING 4 1.1 Prognosemodel Progneff 4 1.2 Leeswijzer 4 2 DE ONTWIKKELING

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN)

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Masterclass Krimp Presentatie Angelique vanwingerden 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Bevolkingsontwikkeling Bevolkingsontwikkeling in Noord-Drenthe 2000-2010 Bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum Primos-model Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum 2 Het Primos-model Werking Primos-model Het Primos-model voorspelt de bevolkingsontwikkeling als gevolg van geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Noordoostpolder

Bevolkingsprognose Noordoostpolder Bevolkingsprognose Noordoostpolder - 241 Gemeente Noordoostpolder 25-4- 25-4- Inhoudsopgave Inhoud Blz. 1 Inleiding... 3 2 Prognose inwoners... 4 2.1 Emigratie en natuurlijke groei... 5 2.2 Beroepsbevolking

Nadere informatie

9 10B. Poelman en C. van Duin

9 10B. Poelman en C. van Duin 9 10B. Poelman en C. van Duin Bevolkingsprognose 2009 2060 Publicatiedatum CBSwebsite: 12 maart 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

prognoses in tijden van crisis

prognoses in tijden van crisis prognoses in tijden van crisis over demografische veranderingen, flinke bouwopgaven en stagnerende woningbouw --- Bouwberaad West-Brabant 1 maart 2012 --- Niek Bargeman senior adviseur bevolking en wonen

Nadere informatie

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040:

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020

Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020 Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020 Onderzoekcentrum Drechtsteden A. van der Linden maart 2008 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten Bevolkingstrends 214 Kernprognose 213 : tijdelijk minder geboorten Dit artikel verscheen eerder, op 16-12-213, als thema-artikel en webartikel op de website. Coen van Duin Lenny Stoeldraijer januari 214

Nadere informatie

De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner

De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner In Nederland is een trend zichtbaar naar steeds kleinere families, ook wel de verdunning van huishoudens genoemd. Niet het aantal huishoudens neemt af,

Nadere informatie

Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 2001-2011

Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 2001-2011 Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 21-211 Deze publicatie is ook beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek Colofon Serie Statistiek 26/13 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Second opinion Bevolkingsprognose Den Haag

Second opinion Bevolkingsprognose Den Haag Second opinion Bevolkingsprognose 2008-2025 Den Haag Joop de Beer Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Postbus 11650 2502 AR Den Haag beer@nidi.nl 070-3565234 In opdracht van de afdeling

Nadere informatie

Waalsprongmonitor Bevolking en woningen in de Waalsprong

Waalsprongmonitor Bevolking en woningen in de Waalsprong Waalsprongmonitor 2011 Bevolking en woningen in de Waalsprong Waalsprongmonitor 2011 Bevolking en woningen in de Waalsprong Datum: augustus 2012 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Huishoudenprognoses December 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies...

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN COLMSCHATE ZUID

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN COLMSCHATE ZUID DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN COLMSCHATE ZUID De statistische gegevens hieronder zijn beschikbaar gesteld door het team Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer. In beeld gebracht zijn de buurten:

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014 Fact sheet nummer 4 mei 214 Bevolkingsprognose Figuur 1 Bevolking in Amsterdam, 1985-24 x 1. 15 1 95 9 85 8 75 7 5 Jaarlijks 1. Amsterdammers erbij Het inwonertal van Amsterdam is in 21 met 11.74 personen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2011-2030. Afdeling Onderzoek en Statistiek

Bevolkingsprognose 2011-2030. Afdeling Onderzoek en Statistiek Bevolkingsprognose 2011-2030 Afdeling Onderzoek en Statistiek GEMEENTE HELMOND Bevolkingsprognose 2011-2030 Onderzoek & Statistiek COLOFON Titel: Bevolkingsprognose 2011-2030 Opdrachtgever: Gemeente Helmond

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas Artikelen Huishoudensprognose 2 25: belangrijkste uitkomsten Maarten Alders en Han Nicolaas Het aantal huishoudens neemt de komende jaren toe, van 7,1 miljoen in 25 tot 8,1 miljoen in 25. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Bevolking-

Stadsmonitor. -thema Bevolking- Stadsmonitor -thema Bevolking- Modules Actuele ontwikkelingen 2 Omvang en samenstelling 5 Demografische processen 14 Bevolkingsprognose 18 Bijlage: Bronnen 20 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Purmerend in cijfers 2012 Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Oktober 2012 PURMEREND IN CIJFERS 2 0 1 2

Purmerend in cijfers 2012 Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Oktober 2012 PURMEREND IN CIJFERS 2 0 1 2 PURMEREND IN CIJFERS 2 0 1 2 Purmerend in cijfers 2012 Colofon Purmerend in cijfers is een uitgave van de gemeente Purmerend, team Beleidsonderzoek en informatiemanagement (B&I). Samenstelling Saskia Hofstede

Nadere informatie

LelyStadsGegevens. Feiten en cijfers over de stad. Bevolkingsprognose

LelyStadsGegevens. Feiten en cijfers over de stad. Bevolkingsprognose LelyStadsGegevens Feiten en cijfers over de stad Bevolkingsprognose 27-222 Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad maakt lijks een bevolkingsprognose. Een bevolkingsprognose is een berekening

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016 provincie limburg!ngekomef\i Gemeente Nederweert PERSOONLIJK Gemeente Nederweert College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT 3 1 OKT. 2016 NR. -------- ----.. --- - - -- -- Cluster

Nadere informatie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Versie juni 2016 Inleiding In deze derde monitor woningproductie wordt in vogelvlucht een weergave gegeven van de cijfers die op dit moment beschikbaar zijn. Het

Nadere informatie

Bevolkingsomvang in Bronckhorst

Bevolkingsomvang in Bronckhorst Bevolkingsomvang in Bronckhorst Een demografisch onderzoek naar bevolkingsomvang, geboorte, sterfte, emigratie en vestiging in de (voorlopers) van de gemeente Bronckhorst, 1970-2015 Manfred te Grotenhuis

Nadere informatie

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven Regionale Collegebijeenkomst Regio West-Brabant 19 september 2012 Niek Bargeman

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS In deze rapportage wordt beschreven hoe de bevolkingsprognose van OIS tot stand komt. De achterliggende veronderstellingen voor de prognose worden toegelicht, en

Nadere informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Geringe toename woningvoorraad De woningvoorraad van de is in 29 met 46 toegenomen tot 36.777 op 1 januari 21. Deze toename is het saldo van toevoegingen (+236), onttrekkingen

Nadere informatie

Monitor woningbouwplannen Holland Rijnland

Monitor woningbouwplannen Holland Rijnland Monitor woningbouwplannen Holland Rijnland Inhoud Voorwoord Rapportage Voorwoord 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Demografische ontwikkelingen 4 Ontwikkeling van de 5 Woningbouwafspraken voor de periode 2000-2019

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN GULPEN-WITTEM. Demografische ontwikkelingen en prognoses op gemeente- en kernniveau

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN GULPEN-WITTEM. Demografische ontwikkelingen en prognoses op gemeente- en kernniveau DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN GULPEN-WITTEM Demografische ontwikkelingen en prognoses op gemeente- en kernniveau DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN GULPEN-WITTEM DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN EN PROGNOSES OP GEMEENTE-

Nadere informatie

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 225 voor provincies Andries de Jong 1) In 26 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst

Nadere informatie