Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs"

Transcriptie

1 Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Gemeente Koggenland September 2011

2 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr Rapportnummer Datum September 2011 Opdrachtgever Gemeente Koggenland Postbus ZG Avenhorn Auteurs Tijmen Siermann, MSc. Drs. Bianca de Haan Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. I

3 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding Achtergrond Methode en verantwoording Leeswijzer 1 2. Prognose basisgeneratie Werkwijze en veronderstellingen Uitkomsten prognose basisgeneratie 4 3. Leerlingenprognose Werkwijze en veronderstellingen Belangstellingspercentages Voedingsgebied Verwacht aantal leerlingen Ontwikkelingen per school 9 4. Leerlingenprognose onderbouw 12 Bijlage 1. Werkwijze 14 Bijlage 2. Prognosecijfers 15

4 Hoofdstuk Inleiding

5 Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Inleiding 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Het gemeentebestuur van Koggenland heeft in 2010 voor het laatst een reguliere leerlingenprognose voor het basisonderwijs laten uitvoeren. Deze prognose geeft inzicht in de lange termijn ontwikkeling van de leerlingenaantallen in het basisonderwijs. De prognose bevat tevens een doorrekening van het verwachte aantal leerlingen per school. De informatie wordt gebruikt voor (de planning van) de onderwijshuisvesting. Op basis hiervan is te bepalen welke scholen, op welke termijn en over welke periode zich eventueel extra ruimtebehoefte voordoet. Momenteel bestaat er bij de gemeente Koggenland behoefte aan een tussentijdse actualisatie van de leerlingenprognose voor drie basisscholen gesitueerd in Avenhorn/De Goorn: Jozefschool, De Ieveling en De Overhaal. Op verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Koggenland is daarom deze nieuwe leerlingenprognose opgesteld. Met de geactualiseerde gegevens kan worden berekend bij welke scholen in Avenhorn/de Goorn, op welke termijn en over welke periode zich eventueel extra ruimtebehoefte voordoet. Deze informatie is van belang voor (de planning van) de onderwijshuisvesting. 1.2 Methode en verantwoording Voor het opstellen van de prognose is gebruik gemaakt van het prognoseprogramma G4PRO van Pronexus. Deze software is door de VNG getoetst en goedgekeurd voor het maken van leerlingenprognoses ten behoeve van aanvragen voor huisvesting van scholen volgens de modelverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Het maken van een leerlingenprognose met behulp van G4PRO bestaat uit een aantal stappen. Voor de inhoud van deze stappen wordt verwezen naar de bijlage. De prognose geeft een zo realistisch mogelijk beeld van de toekomstige ontwikkeling van de leerlingenaantallen in het basisonderwijs in Koggenland op basis van de uitgangspunten en gegevens die op dit moment voorhanden zijn. Duidelijk is dat toekomstige ontwikkelingen zoals woningbouw, sterfte, geboorte, vestiging en vertrek en diverse sociale en maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op de leerlingenaantallen. Iedere prognose wordt uitgevoerd op basis van de op dat moment meest actuele en betrouwbare gegevens. Als gevolg van bijgestelde basisgegevens over bijvoorbeeld bevolking en woningbouw kunnen de uitkomsten van leerlingenprognoses fluctueren. Een prognose dient daarom regelmatig te worden herhaald. De resultaten van de prognoses zijn vier jaar na het peiljaar meer indicatief van aard. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de resultaten van de basisgeneratieprognose. In het daaropvolgende hoofdstuk komt de leerlingenprognose aan bod. Daarbij worden de verwachte leerlingenaantallen per school weergegeven. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van het aantal verwachte leerlingen in de onderbouw. Voor een toelichting over de werkwijze met de programmatuur G4PRO wordt verwezen naar de bijlage. 1

6 Hoofdstuk Prognose basisgeneratie

7 Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Prognose basisgeneratie 2. Prognose basisgeneratie De eerste stap bij het opstellen van de leerlingenprognose, is het vaststellen van de verwachte omvang van de basisgeneratie. De basisgeneratie bestaat uit alle 4 t/m 11 jarigen en 30% van de 12-jarigen. Voor het gebied Avenhorn en de Goorn is gekeken naar de volgende elementen: - omvang van de woningvoorraad en de woningbouwplanning; - aantal vrouwen van 15 t/m 49 jaar; - aantal geboorten per leeftijdgroep vrouw; - aantal kinderen in de leeftijd van 0 t/m 19 jaar. 2.1 Werkwijze en veronderstellingen Bij de berekening van de basisgeneratie is uitgegaan van een aantal aannames en veronderstellingen over de ontwikkelingen van het aantal woningen, vrouwen, kinderen en geboorten. Woningvoorraad Een belangrijk element in de prognose van de basisgeneratie is de ontwikkeling van de woningvoorraad. Immers, als er in een kern woningen bij komen, kan de bevolking theoretisch gezien groeien. De bevolkingsgroei is vervolgens weer van invloed op het aantal kinderen in het gebied en dus ook op het aantal basisschoolleerlingen. Uitgangspunt van de prognose is het overzicht van de woningbouwplannen voor Avenhorn/De Goorn zoals in overleg vastgesteld met de gemeente. Woningen die in 2011 gepland zijn, worden per 1 januari 2012 meegenomen in het prognosemodel. Tabel 2.1 Toe- of afname van de woningvoorraad tot 2021 zoals ingevoerd in het prognosemodel Avenhorn/ De Goorn Ontwikkeling aantal vrouwen Voor de prognose van de basisgeneratie speelt naast de woningbouwplannen, ook het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd een rol. Het betreft hier het aantal vrouwen in de leeftijd van 15 tot en met 49 jaar. Hoe meer vruchtbare vrouwen er in een bepaald gebied wonen, hoe groter de kans is dat het aantal kinderen zal toenemen. De berekening van het toekomstig aantal vrouwen is gebaseerd op verschuivingen in de leeftijdsopbouw, de ontwikkeling van het aantal vrouwen in het verleden en de (eventuele) woningbouwplannen. Voor de basisgeneratieprognose is uitgegaan van de gemiddelde groei van het aantal vrouwen van de laatste vijf jaren. 3

8 Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Prognose basisgeneratie Ontwikkeling aantal geboorten Binnen het prognosemodel wordt ook gekeken naar het aantal geboorten. Het aantal te verwachten geboorten binnen een bepaald gebied hangt af van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd en het leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfer (LVC). Het LVC geeft het aantal levendgeborenen per vrouwen in een bepaalde leeftijdscategorie weer. Voor de berekening van het toekomstig aantal geboorten is uitgegaan van het gemiddelde LVC van de laatste vijf jaren. Ontwikkeling aantal kinderen (0-19 jaar) Tot slot wordt gekeken naar het werkelijk aantal kinderen in een bepaald gebied en de ontwikkeling hierin. Dit vormt samen met de woningbouwplannen een indicator voor het toekomstig te verwachten aantal kinderen. Voor de berekening van het toekomstig aantal kinderen is uitgegaan van de gemiddelde groei van het aantal kinderen van de laatste vijf jaren. 2.2 Uitkomsten prognose basisgeneratie Het aantal 4-12 jarigen in Avenhorn/De Goorn is tussen 2007 en 2010 toegenomen. De toename is in die jaren langzaam afgevlakt. Tussen 2010 en 2011 daalde de basisgeneratie. Deze afname zal zich volgens de prognose de komende jaren blijven doorzetten. In 2014 worden er ongeveer 750 kinderen geprognosticeerd; dit is vergelijkbaar met het niveau van Ook daarna blijft de basisgeneratie afnemen tot minder dan 700 kinderen in Na 2018 vlakt de afname iets af, maar er blijft sprake van een negatieve trend. Tabel 2.2 en 2,3 Werkelijke aantallen basisgeneratie 2007 t/m 2011 en prognose basisgeneratie 2012 t/m 2026 in de Goorn/Avenhorn, stand per 1 januari Avenhorn/ De Goorn Avenhorn/ De Goorn

9 Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Prognose basisgeneratie Figuur 2.1 Werkelijke aantallen basisgeneratie 2007 t/m 2011 en prognose basisgeneratie 2012 t/m 2026 in voedingsgebied Avenhorn/De Goorn, stand per 1 januari

10 Hoofdstuk Leerlingenprognose

11 Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Leerlingenprognose 3. Leerlingenprognose 3.1 Werkwijze en veronderstellingen Op basis van de prognose van de basisgeneratie kan een berekening worden gemaakt van het verwachte aantal leerlingen per basisschool in het voedingsgebied Avenhorn/De Goorn. Hierbij wordt uitgegaan van het belangstellingspercentage. Dit cijfer geeft het deel van de basisgeneratie uit een bepaald herkomstgebied weer dat naar een bepaalde school gaat. Een hoger belangstellingspercentage betekent niet altijd dat er getalsmatig meer kinderen uit een bepaald voedingsgebied onderwijs volgen op een bepaalde school. Als bijvoorbeeld het aantal leerlingen gelijk blijft, maar de basisgeneratie daalt, stijgt het belangstellingspercentage. Het belangstellingspercentage is kortom een relatief cijfer en dient op overeenkomstige wijze geïnterpreteerd te worden. Op basis van de belangstellingspercentages en de totale omvang van de basisgeneratie, is het verwachte toekomstige aantal leerlingen per basisschool te berekenen. Voor de prognose is uitgegaan van de trend in de belangstellingspercentages van de afgelopen drie jaar. Met dit aannametype ontstaat een afvlakkende lijn die op korte termijn rekening houdt met trends uit het recente verleden. 3.2 Belangstellingspercentages Tabel 3.1 geeft een overzicht van de belangstellingspercentages per 1 oktober 2010 voor Avenhorn/De Goorn. Daarbij is aangegeven welk percentage van de basisgeneratie een bepaalde school bezoekt. In Avenhorn/De Goorn gaat bijvoorbeeld 38% van de basisgeneratie naar de Jozefschool. Het totaalpercentage is lager dan 100% doordat een deel van de basisgeneratie een basisschool buiten het voedingsgebied bezoekt c.q. speciaal onderwijs volgt. Tabel 3.1 Belangstelling voor scholen Avenhorn/De Goorn, per 1 oktober 2010 Gebied Herkomst leerlingen Avenhorn/De Goorn Jozefschool (38%), de Ieveling (29%), de Overhaal (25%) 7

12 Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Leerlingenprognose 3.3 Voedingsgebied In tabel 3.2 is per school weergegeven uit welke voedingsgebieden de leerlingen afkomstig zijn. Basisschool de Overhaal haalt bijvoorbeeld 92% van haar leerlingen uit Avenhorn/De Goorn en 2% uit Berkhout/Bobeldijk. Voedingsgebieden waaruit een klein percentage (minder dan één procent) van de leerlingen afkomstig is en leerlingen waarvan de herkomst onbekend is, zijn samengevat onder de noemer overige. Tabel 3.2 Belangstelling per school School Herkomst leerlingen De Overhaal Avenhorn/De Goorn (92%), Berkhout/Bobeldijk (2%), Rustenburg/Ursem (1%), overige (4%) Jozefschool Avenhorn/De Goorn (93%), Berkhout/Bobeldijk (4%), overige (3%) De Ieveling Avenhorn/De Goorn (97%), Grosthuizen/Scharwoude/Oudendijk (1%), overige (2%) 3.4 Verwacht aantal leerlingen In onderstaande tabellen is voor de jaren de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen per school weergegeven. Leerlingen die in oktober 2010 zijn opgegeven, worden per 1 januari 2011 meegenomen in G4PRO. Voor een meer gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de bijlage. Tabel 3.3 en 3.4 Werkelijke aantallen leerlingen per school voor de jaren 2008 t/m 2010 en prognose van het aantal leerlingen per school van 2011 t/m 2025, stand per 1 oktober. School De Overhaal Jozefschool De Ieveling totaal School De Overhaal Jozefschool De Ieveling totaal

13 Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Leerlingenprognose 3.5 Ontwikkelingen per school De Overhaal In oktober 2010 telt de Overhaal 222 leerlingen. Er is al enkele jaren sprake van een afname van het aantal leerlingen. Verwacht wordt dat deze trend zich doorzet. In 2014 worden er ongeveer 200 kinderen geprognosticeerd. Daarna is nog steeds een dalende trendlijn zichtbaar. Vanaf 2018 zwakt de dalende trend iets af. Figuur 3.1 Prognose leerlingenaantallen de Overhaal Jozefschool Ondanks een toename van het aantal leerlingen over de afgelopen jaren laat de leerlingenprognose voor de Jozefschool op de lange termijn een dalende trendlijn zien. Het afgelopen jaar was er sprake van een lichte toename van het aantal leerlingen. De verwachte afname na 2010 hangt nauw samen met de daling van het aantal 4-12 jarigen in Avenhorn/De Goorn. Op 1 oktober 2010 telde de basisschool 335 leerlingen. Na 2011 is een dalende trendlijn zichtbaar; in 2014 prognosticeert het model iets meer dan 300 leerlingen. In 2025 worden er circa 250 verwacht. Figuur 3.2 Prognose leerlingenaantallen Jozefschool

14 Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Leerlingenprognose Basisschool de Ieveling De leerlingen van basisschool de Ieveling zijn grotendeels afkomstig uit Avenhorn/De Goorn. Het aantal is na een piek in 2008 gedaald tot 249 kinderen in oktober Verwacht wordt dat deze daling door gaat zetten. In 2014 worden er 214 leerlingen verwacht. Ook daarna is een dalende trendlijn waarneembaar. Figuur 3.3 Prognose leerlingenaantallen de Ieveling

15 Hoofdstuk Leerlingenprognose onderbouw

16 Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Leerlingenprognose onderbouw 4. Leerlingenprognose onderbouw Omdat veel scholen met kleinere leerlingengroepen zijn gaan werken in de onderbouw, is het van belang om inzicht te hebben in de ontwikkeling van het aantal 4-7 jarigen. Er zijn twee manieren om deze prognose uit te voeren. De eerste methode is gebaseerd op de belangstellingspercentages voor de gehele basisgeneratie (4-12 jarigen). Deze methode voldoet aan de eisen van de VNG. Nadeel van deze methode is dat er geen rekening wordt gehouden met de samenstelling van de onderbouw uit het verleden, maar gekeken wordt naar de ontwikkeling van de totale groep 4-12 jarigen. Een alternatieve methode gaat uit van de verhouding van het aantal kinderen in de onderbouw ten opzichte van het totaal aantal leerlingen. De verhoudingsmethodiek wordt binnen deze methode als uitgangspunt genomen. We hebben gekozen voor deze alternatieve methodiek omdat deze een representatiever beeld geeft voor de korte termijn. In tabellen 4.1 en 4.2 worden de resultaten op basis van de verhoudingsmethode weergegeven. Voor een betrouwbare prognose op de lange termijn is ervoor gekozen om vijf jaar na het peiljaar (2011) de verhouding tussen de onderbouw en bovenbouw in 5 stappen (5 jaren) terug te brengen tot de verhouding 50/50. Tabel 4.1 en 4.2 Werkelijke aantallen onderbouwleerlingen per school voor de jaren 2008 t/m 2010 en prognose van het aantal leerlingen per school van 2011 t/m 2025, stand per 1 oktober. School De Overhaal Jozefschool De Ieveling totaal School De Overhaal Jozefschool De Ieveling totaal

17 bijlagen

18 Bijlage 1. Werkwijze Voor het opstellen van de prognose is gebruik gemaakt van het prognoseprogramma G4PRO van Pronexus. Deze software is door de VNG getoetst en goedgekeurd voor het maken van leerlingenprognoses ten behoeve van aanvragen voor huisvesting van scholen volgens de modelverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Het maken van een leerlingenprognose met behulp van G4PRO bestaat uit een aantal stappen. In deze bijlage worden deze stappen toegelicht. Stap 1: Verzamelen basisgegevens De eerste stap voor het opstellen van een leerlingenprognose bestaat uit het verzamelen en invoeren van de basisgegevens. De basisgegevens worden verzameld per wijk/kern en bestaan uit: - omvang van de woningvoorraad en de woningbouwplanning; - aantal geboorten per leeftijdsgroep vrouw; - aantal vrouwen in de leeftijd van 0 t/m 49 jaar; - aantal kinderen in de leeftijd van 0 t/m 19 jaar; - gegevens van de scholen (brinnrs.); - de officiële leerlingenaantallen per school/locatie (Cfi-tellingen); - gegevens over de herkomst van de leerlingen. Stap 2: Prognose basisgeneratie Nadat alle gegevens zijn verzameld en ingevoerd in het programma G4PRO, kan een prognose worden gemaakt van de basisgeneratie. De basisgeneratie bestaat uit alle 4 t/m 11 jarigen en 30% van de 12- jarigen woonachtig in een bepaalde wijk/kern. De berekening van de basisgeneratie vindt plaats volgens het cohort-componenten model. Binnen dit model wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de woningvoorraad, het aantal vruchtbare vrouwen (15 t/m 49 jaar), het aantal geboorten en kinderen (0 t/m 19 jaar). Het cohort-componenten model is gebaseerd op het doorschuifprincipe; de aantallen kinderen worden steeds een jaar doorgeschoven. Een kind van 0 jaar is een jaar later 1 jaar, etc. Het aantal 0-jarigen wordt (na 4 jaar) aangevuld door een prognose van het aantal geboorten te maken. Hierbij spelen het aantal vruchtbare vrouwen en het leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfer (LVC) een rol. Naast het doorschuiven van de aantallen, wordt ook rekening gehouden met ontwikkelingen uit het verleden. Deze ontwikkelingen worden uitgedrukt in mutatiefactoren. Via de cohortmethode worden aannames gemaakt hoe de mutatiefactoren van vrouwen, LVC s en kinderen uit voorgaande jaren toegepast worden in de prognose. De mutatiefactoren worden gecorrigeerd voor de (eventuele) woningbouw en toegepast op het doorschuifsysteem. De prognose van de basisgeneratie vormt de basis voor de leerlingenprognose. Bij lage aantallen vruchtbare vrouwen (< 100), bij lage geboorteaantallen en wanneer het aantal 4-12 jarigen minder dan 100 per analysejaar is en raar loopt in de ontwikkeling, adviseert Pronexus gebruik te maken van de verdeelmethodiek in plaats van het cohort-componenten model. Door deze methode toe te passen wordt voorkomen dat relatief kleine schommelingen in de bevolkingsopbouw tot grote effecten in de prognose leiden. Bij de verdeelmethode vindt de toedeling van de basisgeneratie plaats op basis van een analyse van de verhouding tussen het berekeningsgebied (de gemeente als geheel) en het prognosegebied in het verleden. Daarbij wordt de verandering in de verhouding tussen de woningvoorraad van het prognosegebied en de woningvoorraad van het berekeningsgebied als uitgangspunt genomen. In deze procedure spelen de geboorten en vrouwen geen rol. Stap 3: Leerlingenprognose Het maken van een prognose van het toekomstige aantal basisschoolleerlingen is de laatste stap. Daarbij speelt de herkomst (=woonplaats) van de leerlingen een centrale rol. Op basis van de herkomst bepaalt de programmatuur het voedingsgebied en de belangstelling voor de scholen. De belangstelling voor een school in de afgelopen jaren is maatgevend voor de belangstelling in de toekomst. 14

19 Bijlage 2. Prognosecijfers 15

Leerlingenprognose basisonderwijs

Leerlingenprognose basisonderwijs Leerlingenprognose basisonderwijs Ten behoeve van schoolstichting Protestants Christelijke Basisschool Deelgebieden Leidsche Rijn Gemeente Utrecht Eindhoven, maart 2017 In opdracht van de PCOU 2017 - Alle

Nadere informatie

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016 Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016 Gemeente Twenterand In opdracht van de gemeente Twenterand, juli 2016 2016 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015 Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015 Gemeente Geldermalsen In opdracht van de gemeente Geldermalsen, augustus 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2014-2029

Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2014-2029 Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2014-2029 Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2014-2029 Colofon Titel : Leerlingenprognose basisonderwijs,

Nadere informatie

Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs

Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2013-2028 Logo in Grijs: C Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2013-2028 Colofon Titel : Leerlingenprognose

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal onderwijs 2014

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal onderwijs 2014 Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal onderwijs 2014 Gemeente Hoogeveen In opdracht van de gemeente Hoogeveen, februari 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER 2011-2031 Zoetermeer, 9 mei 2011 Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING

Nadere informatie

Leerlingenprognose speciaal basisonderwijs 2015

Leerlingenprognose speciaal basisonderwijs 2015 Leerlingenprognose speciaal basisonderwijs 2015 Gemeente Amersfoort In opdracht van de gemeente Amersfoort, december 2014 2014 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER 2012-2032 Zoetermeer, 18 juni 2012 Gemeente Zoetermeer Directie Bedrijfsvoering Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Leerlingenprognose speciaal onderwijs

Leerlingenprognose speciaal onderwijs Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) Leerlingenprognose speciaal onderwijs / drs. M van der Oord Maart Bezoekadres Oudezijds Voorburgwal GL Amsterdam Postbus AR Amsterdam Telefoon www.os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER 2013-2033 Zoetermeer, 8 januari 2014 Gemeente Zoetermeer Directie Bedrijfsvoering Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

PROGNOSE BASISONDERWIJS ZOETERMEER

PROGNOSE BASISONDERWIJS ZOETERMEER PROGNOSE BASISONDERWIJS ZOETERMEER 21-23 Zoetermeer, 29 april 21 Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Tiel

Bevolkingsprognose Gemeente Tiel Bevolkingsprognose Gemeente Tiel 2015 t/m 2035 In opdracht van de gemeente Tiel, september 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Zoetermeer

Bevolkingsprognose Zoetermeer Bevolkingsprognose Zoetermeer JaBo / Onderzoek & Statistiek Bevolkingsprognose Zoetermeer 2016-2036 juli 2016 opdrachtgever: Directeur / Concerncontroller analyse en rapportage: JaBo, Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS MAASTRICHT 2013-2026

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS MAASTRICHT 2013-2026 PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS MAASTRICHT 2013-2026 Rapportage Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Paul Hinssen Mosae Forum 10 Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Telefoon : 043-3504800 E-mail : paul.hinssen@maastricht.nl

Nadere informatie

Rapport prognoses basisscholen Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Rapport prognoses basisscholen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Rapport prognoses basisscholen Gemeente Utrechtse Heuvelrug November 215, 2 e versie Postmus Advies Malta 49 861 GW SNEEK dick@postmus.frl Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Indeling voedingsgebieden... 1 3.

Nadere informatie

Leerlingenprognose. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Leerlingenprognose. Onderzoek, Informatie en Statistiek Leerlingenprognose SBO en SO / Leerlingenprognose SBO en SO /' In opdracht van: OJZ Projectnummer: Manilde van der Oord Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam m.van.der.oord@amsterdam.nl

Nadere informatie

Leerlingenprognoses in vogelvlucht. Analist Planning & Prognose

Leerlingenprognoses in vogelvlucht. Analist Planning & Prognose Leerlingenprognoses in vogelvlucht Herman Rake Jelmer Dekker Adviseur Planning & Prognose Analist Planning & Prognose Inhoudsopgave De bevolkingsprognose Theorie Het wat, waar en waarom van een prognose

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 december 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING Rapport DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 2014-2040 Gemeente Bergen 2014 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Januari 2015

Nadere informatie

Monitor Waalsprong Bevolking en woningen in de Waalsprong

Monitor Waalsprong Bevolking en woningen in de Waalsprong Monitor Waalsprong 2015 Bevolking en woningen in de Waalsprong Monitor Waalsprong 2015 Bevolking en woningen in de Waalsprong Datum: november 2015 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen September Bevolkingsprognose gemeente Groningen Inleiding Dit vlugschrift behandelt de bevolkingsprognose van de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Leerlingenprognose SO

Leerlingenprognose SO Leerlingenprognose SO / Leerlingenprognose SO /' In opdracht van: OJZ Projectnummer: Manilde van der Oord Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam m.van.der.oord@amsterdam.nl

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Auteur: Bart Waasdorp Afdeling: Team Planontwikkeling & RO Juridisch Versienummer: 1.0 Datum: 12 januari 2015 Corsanummer: T15.00406 Inleiding Lansingerland heeft

Nadere informatie

Plan van Scholen

Plan van Scholen Plan van Scholen 2014-2016 De gemeente Waterland heeft een aanvraag ontvangen van stichting De Verwondering. Deze stichting wil een school voor Algemeen Bijzonder Onderwijs starten in de gemeente Waterland.

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Arnhem

Bevolkingsprognose Arnhem Bevolkingsprognose Arnhem 2016-2030 Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Inhoud Arnhem groeit door... 3 Natuurlijke aanwas nader bekeken... 5 Migratie nader bekeken...

Nadere informatie

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015 Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015 Gemeente Amersfoort In opdracht van de gemeente Amersfoort, december 2014 2014 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,

Nadere informatie

Rapport basisschool De Ontdekkingsreis Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Rapport basisschool De Ontdekkingsreis Gemeente Utrechtse Heuvelrug Rapport basisschool De Ontdekkingsreis Gemeente Utrechtse Heuvelrug December 201; concept Postmus Advies Malta 49 8601 GW SNEEK dick@postmus.frl Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Karakteristieken De Ontdekkingsreis...

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 In opdracht van de gemeente Houten, april 2011 2011 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

2013-2028. Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.

2013-2028. Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel. LEERLINGENprognose 2013-2028 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Januari 2012 Colofon Dit is een prognose gemaakt door:

Nadere informatie

De effecten van demografische ontwikkelingen op het onderwijs

De effecten van demografische ontwikkelingen op het onderwijs De effecten van demografische ontwikkelingen op het onderwijs Modus Inleiding Carlien de Witt Hamer In dit artikel worden de effecten beschreven die de demografische ontwikkelingen van de periode 1997-2001

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS GEMEENTE KAMPEN BIJLAGE II

VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS GEMEENTE KAMPEN BIJLAGE II VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS GEMEENTE KAMPEN BIJLAGE II Criteria voor opstelling en toetsing van leerlingprognoses De prognose van het aantal te verwachten leerlingen van de school als

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten

Bevolkingsprognose Gemeente Houten Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2016 t/m 2036 In opdracht van de gemeente Houten, mei 2016 2016 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

GESCAND. Aan het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Dordrecht Postbus AA Dordrecht. Rotterdam, 21 januari 2003

GESCAND. Aan het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Dordrecht Postbus AA Dordrecht. Rotterdam, 21 januari 2003 Postbus 51183 3007 GD Rotterdam GESCAND www.sipor.nl KvK 4112776 ABN Amro 41.34.3.133 Aan het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Rotterdam, 21 januari

Nadere informatie

Aan. Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van scholen van een basisschool voor Algemeen Bijzonder Onderwijs in de gemeente Hulst.

Aan. Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van scholen van een basisschool voor Algemeen Bijzonder Onderwijs in de gemeente Hulst. Raadsvoorstel agenda nummer Volgnummer rv2008/58 Aan datum 19 mei 2008 portefeuillehouder Wethouder F.A.D. van Driessche De raad van de gemeente Hulst Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van

Nadere informatie

Wijkprognoses gemeente Oosterhout

Wijkprognoses gemeente Oosterhout Wijkprognoses gemeente Oosterhout 2013 februari 2013 Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: afdeling Service en Ondersteuning (SO), vakgroep Onderzoek & Statistiek (O&S) conceptversie: november

Nadere informatie

Provinciale leerlingenontwikkeling in Nederland: 1990 2040 Wat hebben we achter de rug en wat staat ons nog te wachten?

Provinciale leerlingenontwikkeling in Nederland: 1990 2040 Wat hebben we achter de rug en wat staat ons nog te wachten? Provinciale leerlingenontwikkeling in Nederland: 199 Wat hebben we achter de rug en wat staat ons nog te wachten? Verus Ledenvoordeel Jelmer Dekker Januari Levendgeborenen Algemeen vruchtbaarheidscijfer

Nadere informatie

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding:

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten

Bevolkingsprognose Gemeente Houten Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2014 t/m 2034 In opdracht van de gemeente Houten, mei 2014 2014 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Advies Stichting. Islamitische Basisschool. Zaanstad 2017

Advies Stichting. Islamitische Basisschool. Zaanstad 2017 Advies Stichting Islamitische Basisschool Zaanstad 2017 Buro Planning Verband Groningen BV Schweitzerlaan 2 9728 NP GRONINGEN tel 050 571 36 14 e-mail buro@pvg.nl internet www.pvg.nl Voorwoord Dit advies

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015

Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015 Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015 Leerlingenprognose voortgezet onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Prognose Het Revius te Doorn school voor Voortgezet Onderwijs

Prognose Het Revius te Doorn school voor Voortgezet Onderwijs Prognose Het Revius te Doorn school voor Voortgezet Onderwijs September 2014, 1 e versie Postmus Advies Malta 49 8601 GW Sneek dick@postmus.info Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Doorstroommodel... 1 3. Verloop

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer oktober 2012

Bevolkingsprognoses Deventer oktober 2012 Bevolkingsprognoses Deventer 2012 oktober 2012 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding... 6

Nadere informatie

Leerlingenprognose VO

Leerlingenprognose VO /' In opdracht van: Onderwijs, Jeugd en Zorg Projectnummer: Lotje Cohen MSc drs. Manilde van der Oord dr. Esther Jakobs dr. Annika Smits Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam lotje.cohen@amsterdam.nl

Nadere informatie

Basisstatistiek Westfriesland

Basisstatistiek Westfriesland Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomensverdeling 2005 September 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6A 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2008-1577 Datum September

Nadere informatie

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS In deze rapportage wordt beschreven hoe de bevolkingsprognose van OIS tot stand komt. De achterliggende veronderstellingen voor de prognose worden toegelicht, en

Nadere informatie

Prognose van de bevolking naar herkomst,

Prognose van de bevolking naar herkomst, Prognose van de bevolking naar herkomst, 6 Lenny Stoeldraijer en Joop Garssen In 6 zal Nederland ruim 7,7 miljoen inwoners tellen,, miljoen meer dan op dit moment. De samenstelling van de bevolking zal

Nadere informatie

Sophia STICHTING. Gemeente Teylingen t.a.v. Mvr. M. Spaargaren Postbus ZJ Voorhout. Geachte mevrouw Spaargaren,

Sophia STICHTING. Gemeente Teylingen t.a.v. Mvr. M. Spaargaren Postbus ZJ Voorhout. Geachte mevrouw Spaargaren, Sophia STICHTING Gemeente Teylingen t.a.v. Mvr. M. Spaargaren Postbus 149 2215 ZJ Voorhout uw kenmerk uw brief van ons kenmerk onderwerp Renovatie basisschool de Springplank te Sassenheim Onderbouwing

Nadere informatie

Leerlingenprognoses en Ruimtebehoefte Op de Esch het Gebint - Plaggenborg Gemeente Vlagtwedde

Leerlingenprognoses en Ruimtebehoefte Op de Esch het Gebint - Plaggenborg Gemeente Vlagtwedde Leerlingenprognoses en Ruimtebehoefte Op de Esch het Gebint - Plaggenborg 2013-2030 Schweitzerlaan 2 9728 NP GRONINGEN tel 050 571 36 14 e-mail buro@pvg.nl internet www.pvg.nl Voorwoord Bijgaande rapportage

Nadere informatie

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten Bevolkingstrends 214 Kernprognose 213 : tijdelijk minder geboorten Dit artikel verscheen eerder, op 16-12-213, als thema-artikel en webartikel op de website. Coen van Duin Lenny Stoeldraijer januari 214

Nadere informatie

Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs Onderzoek en Statistiek

Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs Onderzoek en Statistiek Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2016-2031 Onderzoek en Statistiek Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2016-2031 Colofon Titel : Leerlingenprognose

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. Systematiek leerlingenprognoses. Complexiteit leerlingenprognoses

Voorwoord. Inleiding. Systematiek leerlingenprognoses. Complexiteit leerlingenprognoses Voorwoord Inleiding De gemeente Utrecht stelt jaarlijks leerlingenprognoses op. Het doel hiervan is om de programmering van onderwijsvoorzieningen mogelijk te maken. Door dit jaarlijks te doen wordt er

Nadere informatie

Leerlingenprognose primair onderwijs Gemeente Dordrecht

Leerlingenprognose primair onderwijs Gemeente Dordrecht Leerlingenprognose primair onderwijs Gemeente Dordrecht 1. Inleiding Ten behoeve van de herijking van het IHP is een prognose gemaakt van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Waalsprongmonitor Bevolking en woningen in de Waalsprong

Waalsprongmonitor Bevolking en woningen in de Waalsprong Waalsprongmonitor 2009 Bevolking en woningen in de Waalsprong Waalsprongmonitor 2009 Bevolking en woningen in de Waalsprong Datum: december 2009 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling gemeente Mill en Sint Hubert

Demografische ontwikkeling gemeente Mill en Sint Hubert Demografische ontwikkeling gemeente Mill en Sint Hubert 2015-2025 2 Samenvatting Hoeveel inwoners zal de gemeente Mill en Sint Hubert in 2025 tellen? Welke verschuivingen zullen zich voordoen in de opbouw

Nadere informatie

Aan de hand van de nieuwste leerlingentellingen wordt bovengenoemd onderzoek geactualiseerd. In dit memo wordt achtereenvolgens ingegaan op:

Aan de hand van de nieuwste leerlingentellingen wordt bovengenoemd onderzoek geactualiseerd. In dit memo wordt achtereenvolgens ingegaan op: MEMO Aan : Almende college Van : Rozemarijn Boer en Krijno van Vugt Betreft : Herkomst leerlingen Almende college Datum : 25 mei 2016 Inleiding In augustus 2013 is onderzocht wat het mogelijke weglekeffect

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2016

Bevolkingsprognose 2016 Bevolkingsprognose 2016 een notitie van IB Onderzoek november 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet www.utrecht.nl/onderzoek

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij Bevolkingsprognose 22 25: anderhalf miljoen inwoners erbij Andries de Jong Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal het inwonertal van Nederland toenemen van de huidige 16,2 miljoen naar 17,7

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Leerlingenprognose VO

Leerlingenprognose VO Leerlingenprognose VO /' Leerlingenprognose VO / In opdracht van: Onderwijs, Jeugd en Zorg Projectnummer: drs. Manilde van der Oord dr. Annika Smits Merel van der Wouden MSc dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014 Fact sheet nummer 4 mei 214 Bevolkingsprognose Figuur 1 Bevolking in Amsterdam, 1985-24 x 1. 15 1 95 9 85 8 75 7 5 Jaarlijks 1. Amsterdammers erbij Het inwonertal van Amsterdam is in 21 met 11.74 personen

Nadere informatie

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 1 S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad Rapportage t.b.v. Verzoek om opname in het plan van nieuwe scholen gemeente Purmerend Maart 2013 2 1. Inleiding Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

BIJLAGE I. Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen. DEEL A Lesgebouwen

BIJLAGE I. Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen. DEEL A Lesgebouwen BIJLAGE I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen DEEL A Lesgebouwen DEEL B Voorzieningen voor lichamelijke opvoeding DEEL A Lesgebouwen 1 BIJLAGE I Criteria voor beoordeling van aangevraagde

Nadere informatie

Waalsprongmonitor Bevolking en woningen in de Waalsprong

Waalsprongmonitor Bevolking en woningen in de Waalsprong Waalsprongmonitor 2011 Bevolking en woningen in de Waalsprong Waalsprongmonitor 2011 Bevolking en woningen in de Waalsprong Datum: augustus 2012 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen Gegevensbronnen De overgewichtcijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op lengte en gewicht gegevens uit twee verschillende registratiesystemen: Kidos en de Fitmeter. Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse

Nadere informatie

Vragenformulier. Vraag: technisch Hoe zijn de in- en uitstroomcijfers van de afgelopen 3 jaar verwerkt in de scenarioanalyse?

Vragenformulier. Vraag: technisch Hoe zijn de in- en uitstroomcijfers van de afgelopen 3 jaar verwerkt in de scenarioanalyse? Vragenformulier datum: Vragensteller de heer A. van der Velde Fractie CDA Raadsvoorstelnr Onderwerp Scenarioanalyse leerlingenstromen Beantwoording aan: Raads- en commissieleden Inleiding: Deze reactie

Nadere informatie

Age Stinissen September 2017

Age Stinissen September 2017 Age Stinissen September 2017 Inhoud Inhoud 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 4 2 De respons 6 3 De resultaten 8 3.1 Algemeen 8 3.2 Jongens en meisjes. 9 3.3 De Stadsdelen

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas Artikelen Huishoudensprognose 2 25: belangrijkste uitkomsten Maarten Alders en Han Nicolaas Het aantal huishoudens neemt de komende jaren toe, van 7,1 miljoen in 25 tot 8,1 miljoen in 25. Dit blijkt uit

Nadere informatie

LaboXX 2. Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011-2030. Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen

LaboXX 2. Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011-2030. Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen A B C D E F G 1 LaboXX 2 Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011-2030 3 Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen 4 5 6 7 8 9 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Inleiding: evaluatie

Nadere informatie

9 10B. Poelman en C. van Duin

9 10B. Poelman en C. van Duin 9 10B. Poelman en C. van Duin Bevolkingsprognose 2009 2060 Publicatiedatum CBSwebsite: 12 maart 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025

Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025 Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink & Dik Leering ResearchNed & QDelft mei 2012 2012 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Noordoostpolder

Bevolkingsprognose Noordoostpolder Bevolkingsprognose Noordoostpolder - 241 Gemeente Noordoostpolder 25-4- 25-4- Inhoudsopgave Inhoud Blz. 1 Inleiding... 3 2 Prognose inwoners... 4 2.1 Emigratie en natuurlijke groei... 5 2.2 Beroepsbevolking

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Scenariomodel VO. Een leerlingenprognose-instrument voor scenario-analyses. Richard Defourny

Scenariomodel VO. Een leerlingenprognose-instrument voor scenario-analyses. Richard Defourny Scenariomodel VO Een leerlingenprognose-instrument voor scenario-analyses Richard Defourny Inleiding Korte presentatie in PowerPoint Demonstratie van Scenariomodel VO Vragen en discussie Geschiedenis Scenariomodel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Artikelen. Allochtonenprognose : naar 5 miljoen allochtonen

Artikelen. Allochtonenprognose : naar 5 miljoen allochtonen Artikelen Allochtonenprognose 28 2: naar miljoen allochtonen Joop Garssen en Coen van Duin Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in 2 bijna, miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer dan

Nadere informatie

Leerlingenprognose Noord-Holland Noord

Leerlingenprognose Noord-Holland Noord Leerlingenprognose Noord-Holland Noord 2012-2026 Onderzoeknotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink (MOOZ Onderzoek) Dik Leering (QDelft) MOOZ Onderzoek & QDelft februari 2013

Nadere informatie