Bevolkingsprognose Gemeente Tiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevolkingsprognose Gemeente Tiel"

Transcriptie

1 Bevolkingsprognose Gemeente Tiel 2015 t/m 2035 In opdracht van de gemeente Tiel, september Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en bronvermelding. Aan deze uitgave is uiterste zorg besteed, desondanks kan niet worden ingestaan voor de feitelijke juistheid of volledigheid van de opgenomen gegevens. In geen geval kan er een juridische basis aan worden ontleend. Pronexus september 2015 i

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting Inleiding Uitgangspunten Gebiedsindeling Aannames Bevolkingsopbouw Gemeente Tiel Vergelijking met andere gemeenten Bijlage 1 Prognosemethode...12 Bijlage 2 Overzicht kengetallen gemeentelijke prognose...15 Bijlage 3 Bevolking per gebied in doelgroepen...17 Bijlage 4 Bevolking per gebied in 5-jaarsgroepen...24 Pronexus september 2015 i

3 1. Samenvatting De bevolkingsprognose is opgesteld voor de periode 2015 tot en met De uitgangssituatie is de bevolking naar leeftijd en geslacht van 1 januari Begin 2015 telde de gemeente Tiel inwoners. Dit zijn 281 inwoners minder dan het jaar ervoor. In de vorige prognose (2013) waren voor 1 januari 2015 totaal inwoners berekend, 533 meer dan werkelijk geteld. Leeftijdsopbouw Er is een groeiende aandacht voor de veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Ook gemeenten vragen zich in toenemende mate af hoe niet alleen het aantal inwoners maar ook de bevolkingssamenstelling zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen. In de meeste gevallen komt het er op neer dat de vergrijzing merkbaar toeneemt met als gevolg een groeiende zorgvraag. Basisscholen krijgen te maken met een afnemend aantal leerlingen als gevolg van ontgroening. Wellicht dat er scholen moeten gaan fuseren. Een bevolkingsprognose geeft inzicht in de ontwikkeling van de doelgroepen en de klassieke bevolkingspiramide laat in één oogopslag zien hoe ook in de gemeente Tiel de ontgroening en de vergrijzing de afgelopen 10 jaar is toegenomen en in de komende 20 jaar verder zal toenemen. Verder is te zien dat over 20 jaar een beduidend groter deel van werkende bevolking ouder dan 50 zal zijn en het aantal personen van 65+ flink zal zijn toegenomen. De leeftijdsopbouw van de bevolking zal in de loop van de jaren veranderen. De ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Tiel van de afgelopen jaren laat zien dat de leeftijdsopbouw van de bevolking in die periode sterk is veranderd (zie onderstaande tabel). Met name het aantal personen van 65+ is flink toegenomen. De nieuwe bevolkingsprognose laat zien dat deze verandering ook de komende jaren zal doorzetten. lft jr jr De jongste leeftijdsgroep (0 tot en met 19 jaar) daalt als gevolg van genoemde ontgroening van in 2015 naar in Dit is een daling ten opzichte van het uitgangsjaar (2015) van ruim 13%. In onderstaande grafiek is te zien hoe sterk deze daling relatief gezien is. Het aantal 20 tot en met 64 jarigen blijft in de eerste helft van de prognoseperiode (tot 2020) redelijk stabiel om daarna wat te stijgen en vervolgens weer te dalen. Relatief gezien is dit min of meer ook het geval zoals hieronder is te zien. De groep 65+ stijgt gedurende de gehele prognoseperiode. Is in 2015 bijna 15,9% van de totale bevolking ouder dan 64, in 2020 is dit 17,9%, in 2025 is dit ruim 19,7% en in 2035 is het aandeel 65 plussers 24,3%. Deze groep neemt met personen toe in de prognoseperiode ofwel een stijging van ruim 55,4%. Op basis van deze prognose zal het inwonertal van de gemeente Tiel doorgroeien naar ruim in 2025 om daarna af te nemen naar ruim in het jaar Pronexus september

4 Woningbouw en groei bevolking Het aantal inwoners in de gemeente Tiel neemt van inwoners begin dit jaar toe naar in 2025 om daarna te dalen naar in Tot en met 2025 is dit een stijging van nog geen 2,5%. Ter vergelijking neemt de totale woningvoorraad in dezelfde periode toe met ruim 6,0%, van bijna op 1 januari 2015 naar op 1 januari 2025, d.w.z. ruim woningen. Gemiddelde woningbezetting Het aantal personen per woning, de gemiddelde woningbezetting, daalt in de prognose van nog geen 2,35 nu naar iets minder dan 2,24 op het einde van de prognoseperiode. De dalende trend is een voortzetting van de trend van de afgelopen jaren. Geboorte en sterfte De gemeente Tiel kent vanwege de woningen die nog gebouwd worden tot 2031 een geboorteoverschot, d.w.z. meer geboorten dan sterfgevallen. Gemiddeld is het geboorteoverschot in die periode ruim 27 personen per jaar. Vanaf 2028 ligt dit cijfer onder dit gemiddelde. Het aantal sterfgevallen is de afgelopen jaren wat toegenomen en zal de komende jaren langzaam verder stijgen als gevolg van een ouder wordende bevolking. Vestiging en vertrek Per saldo gingen er in de periode totaal ruim 550 personen meer weg dan dat zich in de gemeente Tiel vestigden. Op basis van de bouwstromen in de komende jaren en de historische cijfers die bij dergelijke bouwstromen horen is er dit jaar en het volgend jaar nog gerekend met een negatief migratiesaldo. Daarna wordt vanwege de woningbouw een aantal jaren gerekend met een licht positief migratiesaldo en vanaf 2025 met een klein negatief migratiesaldo. Pronexus september

5 Gebiedsprognose In de onderstaande tabel staan per gebied de resultaten van de prognoses voor een aantal peiljaren A Centrum B Burg-Hertog C Oost D Oost E West F Noord - Ind en Buitengeb G Drumpt-Rauwenhof H Passewaaij-Zennewijnen I Wadenoijen J Kapel-Avezaath Totaal Vergelijking met andere prognoses De volgende grafiek laat zien hoe de prognose voor de gemeente Tiel als geheel zich verhoudt ten opzichte van andere prognoses die onlangs voor Tiel zijn opgesteld. De prognoses waar we deze nieuwe prognose langs leggen zijn de oude bevolkingsprognose van Pronexus van 2013, de prognoses van het CBS\PBL (CBS Regionaal 2013) van oktober 2013, de Primosprognose van oktober 2013 van ABF Research (Bron: Prognoses, ABF Research B.V. Delft). Wat de exacte uitgangspunten van de prognoses van het CBS en Primos zijn, is niet bekend. De prognose die Pronexus heeft opgesteld voor de gemeente Tiel gaat uit van een andere toename van de woningvoorraad dan in de vorige prognose (2013). In de periode zijn beduidend minder woningen gebouwd dan in de prognose van 2013 werd aangenomen met als gevolg minder inwoners op 1 januari 2015 dan in de vorige prognose was berekend. Daarnaast is de woningbouwplanning opgeschoven in de tijd. Het gevolg is een ander verloop van de bevolkingsontwikkeling zoals in bovenstaande grafiek is te zien. Volgens de huidige woningbouwplanning zal de woningvoorraad in de periode jaarlijks met gemiddeld 100 woningen toenemen. In de vorige prognose lag dit gemiddelde beduidend hoger en was de periode waarin woningen werden gebouwd korter. Het werkelijk aantal inwoners op 1 januari 2015 in de gemeente Tiel was CBS en Primos hebben voor die datum respectievelijk en inwoners berekend. In bovenstaande grafiek is te zien dat de nieuwe prognose die Pronexus heeft opgesteld over de hele prognoseperiode lager uitkomt dan de CBS- en de Primosprognose. Het is mogelijk dat CBS en Primos een hoger migratiesaldo hanteren en uitgaan van een langere woningbouwplanning. Pronexus september

6 2. Inleiding De gemeente Tiel heeft Pronexus gevraagd om een prognose op gebiedsniveau voor de gemeente op te stellen. Dit rapport bevat analysemateriaal en de uitkomsten van de prognose. Als uitgangsjaar is het jaar 2015 gebruikt. De prognose strekt zich uit tot en met het jaar Voor de prognose is, net als in de voorgaande prognose (2013), de gemeente opgesplitst in 10 bestaande gebieden. De prognose levert voor elk jaar zowel uitkomsten op voor elk van de gebieden als voor de gemeente als geheel. Een aantal uitkomsten op gebiedsniveau worden in hoofdstuk 4 gepresenteerd. In hoofdstuk 5 is gekeken hoe de ontwikkeling in de leeftijdsopbouw van de gemeente Tiel zich verhoudt tot twee buurgemeenten (Geldermalsen en Oss). De in het model ingevoerde gegevens zijn voor een groot deel afkomstig uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente en de woningbouwplanning van juni 2015 van de afdeling Projectontwikkeling. Verder zijn gegevens voor de gemeente als geheel (sterfte, migratie en huishoudens) afkomstig van het CBS. Dit rapport beperkt zich tot de presentatie van de belangrijkste uitkomsten. In de bijlagen vindt u meer resultaten. Bij nauwkeurige inspectie van de prognosecijfers in de tabellen zult u opmerken dat deze niet altijd exact met elkaar overeenkomen. Zo komt het regelmatig voor dat de som van het migratiesaldo en het geboorte/sterftesaldo voor een bepaald jaar niet gelijk is aan het verschil tussen het aantal inwoners aan het begin en aan het einde van dat jaar. Dergelijke inconsistenties, die overigens altijd te verwaarlozen zijn, worden toegeschreven aan de rekenmethodes van het toegepaste prognosemodel. Het gaat daarbij waarschijnlijk altijd om de manier waarop met (tussentijdse) afrondingsverschillen wordt omgegaan. De uitkomsten van het prognosemodel worden volledig bepaald door het gehanteerde scenario, dat wil zeggen door de ingevoerde gegevens en (gekwantificeerde) veronderstellingen met betrekking tot bepaalde toekomstige ontwikkelingen. Daarover is natuurlijk altijd verschil van mening mogelijk. Moet bijvoorbeeld de gemiddelde woningbezetting gedurende de hele prognoseperiode constant gehouden worden? En welke sterftecijfers worden gebuikt: het gemiddelde van Nederland of het gemiddelde per wijk? Over die en alle ander invoergegevens moeten keuzes worden gemaakt. Deze keuzes hebben altijd een arbitrair karakter. Op basis van de situatie en op basis van kennis en ervaring van de prognosemaker worden de keuzes gemaakt. In hoofdstuk 3 worden alle keuzes die de prognosemaker heeft gemaakt verantwoord. De uitkomsten van de prognose worden voorafgegaan door een hoofdstuk (hoofdstuk 3) dat gewijd is aan de aannames en veronderstellingen die er aan ten grondslag liggen. Een beschrijving van het gebruikte prognosemodel staat in bijlage 1. Bijlage 2 bevat een overzicht (historie en toekomst) van een aantal kengetallen in de gemeentelijke prognose. Bijlage 3 toont per prognosegebied de prognose van een aantal doelgroepen. Bijlage 4 laat per prognosegebied de bevolkingsprognose in 5-jaarsgroepen zien inclusief per gebied de woningbouwplanning en gemiddelde woningbezetting. Pronexus september

7 3. Uitgangspunten In dit hoofdstuk staat de gehanteerde gebiedsindeling voor de gemeente Tiel en wordt aangegeven welke aannames er worden gehanteerd in de prognose. 3.1 Gebiedsindeling Voor de prognose is de gemeente Tiel opgedeeld in 10 prognosegebieden. De gebieden zijn: code naam prognosegebied nr telgebied (buurt) A Centrum B Burg-Hertog C Oost D Oost E West 0008 F Noord G Drumpt-Rauwenhof H Passewaaij-Zennewijnen I Wadenoijen J Kapel-Avezaath Er kan gesproken worden van een prognose op gebiedsniveau. Op de volgende pagina zijn de verschillende telgebieden met de bijbehorende buurtcodes in beeld gebracht. Het betreft hier een wijkindeling zoals die door de gemeente wordt gehanteerd. In overleg met de gemeente is voor het opstellen van de leerlingenprognoses afgeweken van de gemeentelijke wijkindeling en zijn andere buurtcombinaties gehanteerd. Hieronder zijn de afwijkingen met de gemeentelijke wijkindeling weergegeven. Tussen haakjes staat de code van het prognosegebied: Wijk Tiel-Oost is voor de leerlingenprognoses opgesplitst in Oost 1 (C) en Oost 2 (D) Wijk Tiel-West is voor de leerlingenprognoses opgesplitst in Burg-Hertog (B) en West (E) Wijk Tiel-Noord is opgesplitst in Noord (F inclusief de wijk Kellen) en Drumpt-Rauwenhof (G) Wijk Passewaaij en wijk Zennewijnen zijn samengevoegd tot Passewaaij-Zennewijnen (H) De gemeentelijke wijken Centrum, Wadenoijen en Kapel-Avezaath komen overeen met de respectievelijke prognosegebieden. Pronexus september

8 Gebiedsindeling Tiel Pronexus september

9 3.2 Aannames Het startjaar van de bevolkingsprognose is Dit betekent dat als basisbevolking voor elk gebied wordt gehanteerd de waargenomen bevolkingsopbouw van 1 januari 2015 naar leeftijd en geslacht. Voor de vruchtbaarheid, de vertrekkansen, de vestigingsfracties en de sterfte is het gemiddelde van de laatste drie analysejaren gekozen. Al deze kansen zijn op gemeenteniveau geanalyseerd en doorgevoerd. In overleg met de opdrachtgever zijn de woningbouwontwikkelingen meegenomen tot en met De in totaal ruim woningen worden voornamelijk gerealiseerd in de gebieden Centrum, Oost 2, Noord, en Passewaaij. In de tabellen van bijlage 4 staan per gebied per jaar de exacte aantallen vermeld. In de onderstaande tabel staat een overzicht van de woningbouwprogrammering en het binnenlands migratiesaldo. Aangezien de prognose loopt tot en met is 2034 het laatste jaar waarvan de stroomgegevens worden meegenomen Woningbouw Migratiesaldo Woningbouw Migratiesaldo De aanname voor het binnenlands migratiesaldo is voor een groot deel afhankelijk van de woningbouwprogrammering. De historische ontwikkeling van het saldo speelt echter ook een rol. De afgelopen tien jaar is het migratiesaldo zeer wisselend geweest (zie hoofdstuk 1). Voor de komende tien jaar is het woningbouwprogramma niet veel lager dan het werkelijk aantal gerealiseerde woningen in de afgelopen tien jaar. Aangezien het binnenlands migratiesaldo in de eerste vijf maanden van 2015 beduidend minder negatief is dan in de eerste vijf maanden van het vorig jaar wordt er in deze prognose van uitgegaan dat vanaf volgend jaar er sprake zal zijn van licht toenemend positief binnenlands migratiesaldo. Pronexus september

10 4. Bevolkingsopbouw In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken en wordt de leeftijdsopbouw van de gemeente gepresenteerd. Overzichten van de bevolkingsprognoses voor de 10 bestaande gebieden staan in de bijlagen 3 en Gemeente Tiel Het aantal inwoners van de gemeente Tiel als geheel stijgt van inwoners nu naar in het jaar Daarna neemt de bevolking weer langzaam af naar ruim inwoners in De komende tien jaar is dit een toename van ruim personen en ten opzichte van het uitgangsjaar ofwel een stijging van bijna 2,5%. Ter vergelijking: de totale woningvoorraad neemt in dezelfde periode toe met ruim 6,0%, van bijna op 1 januari 2015 naar op 1 januari De huidige gemiddelde woningbezetting (het aantal inwoners gedeeld door het aantal woningen) is nog geen 2,35 en gaat dalen naar iets minder dan 2,24 op het einde van de prognoseperiode. In de leeftijdsopbouw is een duidelijke verschuiving te zien. De toename van de groep boven de 64 is duidelijk zichtbaar. Het aandeel van de deze groep stijgt van bijna 15,9% nu naar ruim 24,3% op het einde van de prognoseperiode. Het aandeel jongeren tot en met 17 jaar geeft een licht dalende lijn te zien. In 2015 is ruim 21,8% van de inwoners 17 jaar of jonger. Tien jaar later is dat percentage terug gelopen naar ruim 18,7% om daarna zeer langzaam verder te dalen naar 18.6% in Begin dit jaar was het percentage 18 tot en met 64 jarigen bijna 62,3%. De komende 20 jaar zal dit aandeel afnemen naar bijna 57,1% in Grafiek 4.1 Leeftijdsopbouw Gemeente Tiel Pronexus september

11 5. Vergelijking met andere gemeenten Om te kijken hoe de ontwikkeling in de leeftijdsopbouw van de gemeente Tiel zich verhoudt tot omliggende gemeenten is in de onderstaande grafieken een vergelijk gemaakt tussen de leeftijdsopbouw van de gemeente Tiel met die van Geldermalsen en Oss. De bevolking is in drie leeftijdsgroepen onderverdeeld en het aandeel van deze groepen op de totaal bevolking per gemeente is naast elkaar gezet. De gegevens van de twee buurgemeenten zijn afkomstig uit recent door Pronexus BV opgestelde bevolkingsprognose voor deze gemeenten. Grafiek 5.1 Vergelijking leeftijdsopbouw 0 tot en met 19 jarigen In de bovenstaande grafiek zien we dat het aandeel 0 tot en met 19 jarigen in de gemeente Tiel naar verhouding wat groter is dan in de gemeente Oss en wat kleiner dan in de gemeente Geldermalsen. Op de lange termijn worden de verschillen tussen de drie gemeenten kleiner. Grafiek 5.2 Vergelijking leeftijdsopbouw 20 tot en met 64 jarigen Duidelijk is te zien hoe de aandelen 20 tot en met 64 jarigen per gemeente verschillen. De lichte daling, daarna een aantal jaren min of meer stabiel en daarna een verdere daling zien we bij Tiel en Geldermalsen. De daling van het aandeel 20 tot en met 64 jarigen de gemeente Oss wijkt daar duidelijk van af. Naar verhouding wonen er in Tiel de meeste 20 tot en met 64 jarigen. Pronexus september

12 Grafiek 5.3 Vergelijking leeftijdsopbouw 65 plussers Naar verhouding wonen er in de gemeente Tiel op dit moment de minste inwoners van 65 jaar en ouder. Op het einde van de prognoseperiode is dat nog steeds zo. Het aandeel van deze groep stijgt in alle drie de gemeenten ongeveer even sterk. Pronexus september

13 Bijlage 1 Prognosemethode Het GBPRO model Het GBPRO model is een cohort-componentenmodel en een cohort-survivalmodel. Per wijk worden de 0-99 jarigen in beeld gebracht. In de groep 99 jarigen zit ook de bevolking van 100 jaar en ouder. Voor de hele gemeente wordt volgens de cohort-componenten methode gerekend. Hierbij worden de aantallen vestigers en vertrekkers, het aantal overledenen en het aantal geboorten berekend. Dit gebeurt door middel van de aangenomen kansen naar leeftijd en geslacht voor de hele gemeente. Deze berekende aantallen worden van de beginbevolking afgetrokken of erbij opgeteld. De vestigers worden toebedeeld op basis van de aanwezige ruimte op de woningmarkt. Na een prognose voor de hele gemeente wordt de prognose per wijk opgesteld. Deze prognose wordt gemaakt met de cohort-survival methode. Er wordt per leeftijd geanalyseerd wat het aantal inwoners is op 1-1 van een bepaalde leeftijd. Deze worden vergeleken met de aantallen van de leeftijd plus 1 van het jaar daarop. De verkregen factor is de mutatiefactor, op basis van de mutatiefactoren wordt een aanname voor de toekomst gemaakt. De verdeling over de verschillende wijken is afhankelijk van het aantal geboorten per wijk en de woningvoorraad per wijk. Na afronding van de wijkprognose worden beide prognoses naast elkaar gelegd en wordt de wijkprognose gecorrigeerd naar de aantallen van de stadsprognose. Op de volgende pagina staat het schematisch overzicht van hoe het prognosemodel in elkaar steekt. Pronexus september

14 Analyse Kansen Prognose Basisgegevens: Basisbevolking, 1-1- laatste jaar Historische bevolking Geboorten naar leeftijd moeder Sterfte naar leeftijd en geslacht Vertrek Binnenland naar leeftijd en geslacht Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidskans Binnen en buitenlandse vertrekkans naar leeftijd en geslacht Sterftekans naar leeftijd en geslacht Binnen en buitenlandse vestigingsfractie naar leeftijd en geslacht Correctie binnenlandse vertrekkans 1 - ((Vestigingssaldo - gemiddeld vestiging)/(2*gemiddeld vertrek)) Berekenen vertrek binnenlands en buitenlands Vertrek Buitenland naar leeftijd en geslacht Vestiging Binnenland naar leeftijd en geslacht Vestiging Buitenland naar leeftijd en geslacht Correcties: Binnenlandse migratiefracties op basis van de CBS bevolkingsprognose Correctiematrix: Total fertlity rate Binnenlands en buitenlands vertrek Bepalen vestiging naar leeftijd en geslacht Bepalen vertrek naar leeftijd en geslacht Bepalen sterfte naar leeftijd en geslacht Bepalen geboorte naar leeftijd moeder Resultaat totaal aantal geboorten Afgeleide gegevens: Gemiddelde binnenlandse vestiging Gemiddeld binnenlands vertrek Gemiddeld binnenlands migratiesaldo Binnenlands en buitenlands migratie saldo Huishoudenscorrectie Prognose Aantal geboorten verdelen naar geslacht Bepalen vestiging naar leeftijd en geslacht Bepalen vertrek naar leeftijd en geslacht Bepalen sterfte naar leeftijd en geslacht Pronexus september Beginbevolking naar leeftijd en geslacht plus de vestiging min het vertrek min de sterfte is de eindbevolking

15 Analyse Afgeleide factoren Prognose Basisgegevens: Basisbevolking, 1-1- laatste jaar Historische bevolking per gebied Geboorten naar leeftijd moeder Per gebied Aantal woningen per gebied in de historie Woningbouwplanning per gebied Gwb gemiddelde woningbezetting Mutatiefactoren: op stads en gebiedsniveau met correcties voor kleine aantallen, minimale en maximale waarden, grote toename woningvoorraad Vruchtbaarheidsniveau, de verhouding van de vruchtbaarheid van het gebied ten opzichte van het stadsniveau Leeftijdsprofiel leeftijdsverdeling van vestigers voor nieuwbouw Het berekenen van het toekomstig aantal nuljarigen per gebied. Doorrekenen van de bevolking per wijk op basis van de mutatiefactoren. Correctie op basis van verhouding huishoudens woningen. Naast aannames op basis van historische reeksen kunnen er voor de ontwikkeling van de nieuwbouwwoningen ook handmatig aannames opgegeven worden. Het betreft de Gwb, Mf, Fc en het leeftijdsprofiel. Per gebied kunnen deze worden opgegeven Doorrekenen van de bevolking per wijk op basis van de mutatiefactoren. Correctie op basis van verhouding huishoudens woningen. Doorrekenen van de bevolking per wijk op basis van de mutatiefactoren. Consistent maken van de gebiedsprognose met de stadsprognose. Pronexus september

16 Bijlage 2 Overzicht kengetallen gemeentelijke prognose Kengetallen Stadsprognose Kengetallen historie Pronexus september

17 Kentallen stadsprognose Woningen Geboorte - Sterfte Migratie saldo Bevolking Geboorte Sterfte Vestiging binnenland Vertrek binnenland Gemiddelde woningbezetting 2,34 2,34 2,33 2,32 2,31 2,30 2,29 2,28 2,28 2,27 2,27 2,26 2,26 2,26 2,25 2,25 2,25 2,25 2,24 2,24 2,24 Kentallen stadsprognose historie Woningen Geboorte - Sterfte Migratie saldo Bevolking Geboorte Sterfte Vestiging binnenland Vertrek binnenland Gemiddelde woningbezetting 2,53 2,49 2,48 2,48 2,47 2,45 2,41 2,41 2,38 2,37 2,34 Pronexus september

18 Bijlage 3 Bevolking per gebied in doelgroepen Hele gemeente Per gebied Pronexus september

19 Hieronder per doelgroep de aantallen inwoners in de gemeente als geheel Gemeente Tiel lftd Pronexus september

20 Centrum lftd tot Burg-Hertog lftd tot Pronexus september

21 Oost 1 lftd tot Oost 2 lftd tot Pronexus september

22 West lftd tot Noord - Ind en Buitengeb lftd tot Pronexus september

23 Drumpt-Rauwenhof lftd tot Passewaaij-Zennewijnen lftd tot Pronexus september

24 Wadenoijen lftd tot Kapel-Avezaath lftd tot Pronexus september

25 Bijlage 4 Bevolking per gebied in 5-jaarsgroepen Hele gemeente Per gebied Met per gebied per jaar de aantallen woningen en de gemiddelde woningbezetting (GWB) Pronexus september

26 Gemeente Tiel leeftijd Totaal Woningen GWB 2,34 2,34 2,33 2,32 2,31 2,30 2,29 2,28 2,28 2,27 2,27 2,26 2,26 2,26 2,25 2,25 2,25 2,25 2,24 2,24 2,24 Pronexus september

27 Centrum leeftijd Totaal Woningen GWB 1,90 1,89 1,87 1,86 1,86 1,84 1,84 1,84 1,82 1,82 1,81 1,80 1,79 1,78 1,78 1,78 1,77 1,77 1,76 1,76 1,76 Burg-Hertog leeftijd Totaal Woningen GWB 2,00 1,99 1,97 1,97 1,95 1,94 1,92 1,90 1,89 1,89 1,88 1,88 1,88 1,87 1,87 1,87 1,86 1,86 1,86 1,85 1,85 Pronexus september

28 Oost 1 leeftijd Totaal Woningen GWB 2,10 2,12 2,11 2,11 2,10 2,09 2,08 2,07 2,07 2,07 2,05 2,06 2,05 2,05 2,04 2,05 2,04 2,04 2,04 2,02 2,03 Oost 2 leeftijd Totaal Woningen GWB 2,43 2,42 2,41 2,39 2,38 2,38 2,36 2,35 2,35 2,34 2,34 2,33 2,33 2,33 2,33 2,32 2,33 2,32 2,32 2,32 2,31 Pronexus september

29 West leeftijd Totaal Woningen GWB 2,12 2,13 2,12 2,11 2,10 2,09 2,08 2,07 2,08 2,06 2,07 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,05 2,05 2,05 Noord - Ind en Buitengeb leeftijd Totaal Woningen GWB 2,53 2,52 2,51 2,50 2,48 2,47 2,45 2,45 2,46 2,45 2,45 2,45 2,44 2,44 2,43 2,42 2,42 2,41 2,40 2,40 2,39 Pronexus september

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 In opdracht van de gemeente Houten, april 2011 2011 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten

Bevolkingsprognose Gemeente Houten Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2014 t/m 2034 In opdracht van de gemeente Houten, mei 2014 2014 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 december 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen September Bevolkingsprognose gemeente Groningen Inleiding Dit vlugschrift behandelt de bevolkingsprognose van de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer oktober 2012

Bevolkingsprognoses Deventer oktober 2012 Bevolkingsprognoses Deventer 2012 oktober 2012 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding... 6

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Arnhem

Bevolkingsprognose Arnhem Bevolkingsprognose Arnhem 2016-2030 Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Inhoud Arnhem groeit door... 3 Natuurlijke aanwas nader bekeken... 5 Migratie nader bekeken...

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 behandeld door algemeen nummer U13-74923 bijlagen FAB-SEC dossiernummer AC Dombroek-van Vliet 14 0320 1 onderwerp

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 O&S s-hertogenbosch Februari 2014 2 Samenvatting Eens in de vier jaar maakt de gemeente s-hertogenbosch een bevolkingsprognose. De resultaten van de meest recente

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

bevolkingsprognose

bevolkingsprognose bevolkingsprognose -2032 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Augustus 2016 Colofon Dit is een prognose gemaakt door:

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Noordoostpolder

Bevolkingsprognose Noordoostpolder Bevolkingsprognose Noordoostpolder - 241 Gemeente Noordoostpolder 25-4- 25-4- Inhoudsopgave Inhoud Blz. 1 Inleiding... 3 2 Prognose inwoners... 4 2.1 Emigratie en natuurlijke groei... 5 2.2 Beroepsbevolking

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020

Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020 Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020 Onderzoekcentrum Drechtsteden A. van der Linden maart 2008 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos September

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos September Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2006 tot 2036 Narly Rambharos September 2016 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 2. Demografische ontwikkelingen 2006 tot 2016 4 Geboorte en sterfte

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014 Fact sheet nummer 4 mei 214 Bevolkingsprognose Figuur 1 Bevolking in Amsterdam, 1985-24 x 1. 15 1 95 9 85 8 75 7 5 Jaarlijks 1. Amsterdammers erbij Het inwonertal van Amsterdam is in 21 met 11.74 personen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004

Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004 Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004 Onderzoek & Statistiek Gemeente Schiedam 010-2465597/5598 Inhoud Inleiding... 3 1. Achtergronden bevolkingsontwikkeling... 5 2. Schiedam - de stedelijke

Nadere informatie

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE 216-24 Inhoud 1. Conclusies 2. Bevolkingsomvang 3. Leeftijd 4. Verloop 5. Huishoudens De bevolkings- en huishoudenprognose voor de Drechtstedengemeenten is in het

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2011-2030. Afdeling Onderzoek en Statistiek

Bevolkingsprognose 2011-2030. Afdeling Onderzoek en Statistiek Bevolkingsprognose 2011-2030 Afdeling Onderzoek en Statistiek GEMEENTE HELMOND Bevolkingsprognose 2011-2030 Onderzoek & Statistiek COLOFON Titel: Bevolkingsprognose 2011-2030 Opdrachtgever: Gemeente Helmond

Nadere informatie

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS In deze rapportage wordt beschreven hoe de bevolkingsprognose van OIS tot stand komt. De achterliggende veronderstellingen voor de prognose worden toegelicht, en

Nadere informatie

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum Primos-model Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum 2 Het Primos-model Werking Primos-model Het Primos-model voorspelt de bevolkingsontwikkeling als gevolg van geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER 2012-2032 Zoetermeer, 18 juni 2012 Gemeente Zoetermeer Directie Bedrijfsvoering Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

9 10B. Poelman en C. van Duin

9 10B. Poelman en C. van Duin 9 10B. Poelman en C. van Duin Bevolkingsprognose 2009 2060 Publicatiedatum CBSwebsite: 12 maart 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2016 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 63.028 Bevolking 20-64 jaar 155.898 Bevolking 65 jaar 51.002 In de Drechtsteden wonen momenteel bijna 270.000 mensen. In 2015 nam het aantal personen toe

Nadere informatie

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER 2011-2031 Zoetermeer, 9 mei 2011 Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING

Nadere informatie

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten Bevolkingstrends 214 Kernprognose 213 : tijdelijk minder geboorten Dit artikel verscheen eerder, op 16-12-213, als thema-artikel en webartikel op de website. Coen van Duin Lenny Stoeldraijer januari 214

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij Bevolkingsprognose 22 25: anderhalf miljoen inwoners erbij Andries de Jong Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal het inwonertal van Nederland toenemen van de huidige 16,2 miljoen naar 17,7

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2015

Bevolkingsprognose 2015 Bevolkingsprognose 2015 a Bevolkingsprognose 2015 April 2015 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe RO15042801-Bevolkingsprognose 2015 Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 De gebruikte veronderstellingen

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte Huishoudensprognose 5: ontwikkelingen naar type en grootte Andries de Jong Het aantal huishoudens neemt de komende decennia fors toe, van 6,9 miljoen in naar 8, miljoen in 5. Deze groei wordt vooral bepaald

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 2001-2011

Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 2001-2011 Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 21-211 Deze publicatie is ook beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek Colofon Serie Statistiek 26/13 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek

Nadere informatie

Prognose van de bevolking naar herkomst,

Prognose van de bevolking naar herkomst, Prognose van de bevolking naar herkomst, 6 Lenny Stoeldraijer en Joop Garssen In 6 zal Nederland ruim 7,7 miljoen inwoners tellen,, miljoen meer dan op dit moment. De samenstelling van de bevolking zal

Nadere informatie

Second opinion Bevolkingsprognose Den Haag

Second opinion Bevolkingsprognose Den Haag Second opinion Bevolkingsprognose 2008-2025 Den Haag Joop de Beer Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Postbus 11650 2502 AR Den Haag beer@nidi.nl 070-3565234 In opdracht van de afdeling

Nadere informatie

Bevolking I.O MVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW

Bevolking I.O MVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW Op een gemiddelde dag worden er in Nijmegen 5 kinderen geboren en overlijden er 3 mensen. Zo n 100 mensen zijn aan het verhuizen. 35 tot 40 van hen doen dat binnen de stad, gaan van het ene Nijmeegse adres

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 225 voor provincies Andries de Jong 1) In 26 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst

Nadere informatie

Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015

Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015 Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015 Leerlingenprognose voortgezet onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie bevolkingsprognoses Regio Groningen-Assen

Evaluatie bevolkingsprognoses Regio Groningen-Assen Evaluatie bevolkingsprognoses Regio Groningen-Assen H. Elshof L.J.G. van Wissen November 21 Basiseenheid Demografie Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Nr. 332 Evaluatie

Nadere informatie

Bevolking Ommoord. Aantal inwoners. Stand van het aantal inwoners op 1 januari

Bevolking Ommoord. Aantal inwoners. Stand van het aantal inwoners op 1 januari Bevolking Ommoord Aantal inwoners Stand van het aantal inwoners op 1 januari Buurt Ommoord Gebied Prins Alexander Gemeente Rotterdam 2009 24.147 90.312 587.161 2010 24.195 91.645 592.939 2011 24.504 92.640

Nadere informatie

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW HOOFDSTUK 2 DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW Van sterke bevolkingsgroei door migratie naar matige groei door geboorteoverschot De drooglegging van de Haarlemmermeerpolder

Nadere informatie

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011 1 Inleiding In 2011 heeft Etil in opdracht van de Provincie Limburg weer een nieuwe prognose gemaakt van de ontwikkeling van de bevolking, huishoudens en woningvoorraadbehoefte in Limburg. Hiervoor is

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

LaboXX 2. Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011-2030. Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen

LaboXX 2. Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011-2030. Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen A B C D E F G 1 LaboXX 2 Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011-2030 3 Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen 4 5 6 7 8 9 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Inleiding: evaluatie

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses vergeleken

Bevolkingsprognoses vergeleken Bevolkingsprognoses vergeleken Auke Vlonk en Paul Reijn, AimTrack, 19 mei 2015 Voor organisaties in en rondom wonen, welzijn en zorg is het van groot belang om een goed inzicht te hebben in de toekomstige

Nadere informatie

Artikelen. Allochtonenprognose : naar 5 miljoen allochtonen

Artikelen. Allochtonenprognose : naar 5 miljoen allochtonen Artikelen Allochtonenprognose 28 2: naar miljoen allochtonen Joop Garssen en Coen van Duin Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in 2 bijna, miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer dan

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040:

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas Artikelen Huishoudensprognose 2 25: belangrijkste uitkomsten Maarten Alders en Han Nicolaas Het aantal huishoudens neemt de komende jaren toe, van 7,1 miljoen in 25 tot 8,1 miljoen in 25. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Leerlingenprognose SO

Leerlingenprognose SO Leerlingenprognose SO / Leerlingenprognose SO /' In opdracht van: OJZ Projectnummer: Manilde van der Oord Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam m.van.der.oord@amsterdam.nl

Nadere informatie

THERMOMETER AANDACHTSGROEP EN KERNVOORRAAD 2007-2017

THERMOMETER AANDACHTSGROEP EN KERNVOORRAAD 2007-2017 ONDERZOEKSRAPPORTAGE THERMOMETER AANDACHTSGROEP EN KERNVOORRAAD 2007-2017 ten behoeve van de nieuwe woonvisie Gemeente Lelystad Afdeling Advies en Beheer Onderzoek en Statistiek December 2007 Colofon

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Zuid- en Oost-Gelderland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN GULPEN-WITTEM. Demografische ontwikkelingen en prognoses op gemeente- en kernniveau

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN GULPEN-WITTEM. Demografische ontwikkelingen en prognoses op gemeente- en kernniveau DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN GULPEN-WITTEM Demografische ontwikkelingen en prognoses op gemeente- en kernniveau DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN GULPEN-WITTEM DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN EN PROGNOSES OP GEMEENTE-

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Den Haag De toekomstige ontwikkeling van de bevolking, de huishoudens en de etniciteitsgroepen

Bevolkingsprognose Den Haag De toekomstige ontwikkeling van de bevolking, de huishoudens en de etniciteitsgroepen Bevolkingsprognose Den Haag 2008-2025 De toekomstige ontwikkeling van de bevolking, de huishoudens en de etniciteitsgroepen DSO/Beleid/Onderzoek Den Haag, augustus 2008 Colofon Bevolkingsprognose Den Haag

Nadere informatie

Leerlingenprognoses in vogelvlucht. Analist Planning & Prognose

Leerlingenprognoses in vogelvlucht. Analist Planning & Prognose Leerlingenprognoses in vogelvlucht Herman Rake Jelmer Dekker Adviseur Planning & Prognose Analist Planning & Prognose Inhoudsopgave De bevolkingsprognose Theorie Het wat, waar en waarom van een prognose

Nadere informatie

Bevolking per Inleiding

Bevolking per Inleiding Bevolking per 1-1-2011 Inleiding In deze notitie wordt nader ingegaan op de informatie die afkomstig is uit de basisset bevolkingsgegevens per 1-1-2011, ontleend aan de Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

Bevolkingsprognose : veronderstellingen

Bevolkingsprognose : veronderstellingen Bevolkingsprognose 24 25: veronderstellingen Andries de Jong In de afgelopen twee jaar is de bevolking minder sterk gegroeid dan in de vorige prognose werd aangenomen. De immigratie is veel sneller gedaald

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Bevolking-

Stadsmonitor. -thema Bevolking- Stadsmonitor -thema Bevolking- Modules Actuele ontwikkelingen 2 Omvang en samenstelling 5 Demografische processen 14 Bevolkingsprognose 18 Bijlage: Bronnen 20 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Den Haag 2015 2

Bevolkingsprognose Den Haag 2015 2 2 3 4 De omvang en samenstelling van de bevolking is van grote betekenis voor gemeentelijk beleid en gemeentelijke dienstverlening. Om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen is inzicht nodig in hoe

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Bevolkingsprognose Den Haag 2013 Lange termijn bevolkingsprognoses voor Den Haag, 2013-2040 Bevolkings-, huishoudens- en herkomstprognose,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

6. Vergrijzing in Noord-Nederland

6. Vergrijzing in Noord-Nederland 6. Vergrijzing in Noord-Nederland De komende jaren zal de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking sterk stijgen. Er worden minder kinderen geboren dan vroeger en onder invloed van stijgende welvaart

Nadere informatie

Artikelen. Bevolkingsprognose : maximaal 17 miljoen inwoners. Andries de Jong

Artikelen. Bevolkingsprognose : maximaal 17 miljoen inwoners. Andries de Jong Artikelen Bevolkingsprognose 24 25: maximaal 17 miljoen inwoners Andries de Jong Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal het inwonertal van Nederland toenemen van de huidige 16,3 miljoen naar

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Versie juni 2016 Inleiding In deze derde monitor woningproductie wordt in vogelvlucht een weergave gegeven van de cijfers die op dit moment beschikbaar zijn. Het

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie