Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014."

Transcriptie

1 Wjlprich.ip [ j Rijn en Ij'.snl Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. Dijkgraaf en Heemraden Liemersweg GG DOETINCHEM Waterschap Rijn en IJssel ingekomen - 8 APR, 2015 Doetinchem Ons kenmerk Onderwerp Bijlage dinsdag 7 april U-0059/EM/HV Archief KPI-verslag :-l- Geacht college, Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van Conform artikel 17 van de Archiefverordening van Waterschap Rijn en IJssel brengt de waters chaps archivaris verslag uit omtrent de uitoefening van het toezicht op de informatiehuishouding aan het college van Dijkgraaf en Heemraden. Het college dient hieromtrent op zijn beurt verantwoording af te leggen aan het Algemeen Bestuur volgens artikel 9 van bovengenoemde verordening. Het verslag is gebaseerd op de Archief Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). Deze KPI's zijn opgesteld door de VNG in het kader van de Wet Revitalisering generiek toezicht (Wet Rgt), die 1 oktober 2012 in werking trad. Omdat de externe toezichthouder (de provincie) bij de invoering van de Wet Rgt op grotere afstand is komen te staan van de lagere overheden, zijn de KPI's (als model kaders) vastgesteld om de horizontale verantwoording te versterken. In de KPI's worden tien indicatoren benoemd op grond waarvan de kwaliteit van de informatiehuishouding van een organisatie kan worden geanalyseerd. In 2014 en februari 2015 is deze vragenlijst besproken met de afdeling documentaire informatievoorziening in uw organisatie. De ingevulde lijst vormt de basis voor het verslag. Het verslag schetst een beeld van de stand van zaken van het archief- en informatiebeheer in uw organisatie en de mate waarin het waterschap voldoet aan de vereisten van de Archiefwet- en regelgeving. Het verslag is opgebouwd naar de tien KPI's. Graag ontvang ik uw reactie op dit verslag, en word ik geïnformeerd over uw verantwoording aan het Algemeen Bestuur en de toezending van het verslag aan de provinciale toezichthouder. Uiteraard ben ik bereid het verslag nader toe te lichten. Hoogachtend, Femia Siero, Gemeentearchivaris historisch onderzoek archiefbeheer erfgoededucatie acquisitie publicaties streektaal bibliotheek archiefinspectie Usselfeade 13 t AN Doetinchem e. Postbus AR Doetinchem

2 Bijlage bij brief 2015 U OÜ59/EM/HV inleiding Het voorliggende KPi-versiag Waterschap Rijn en ijssei is gebaseerd op de Kritische Prestatie indicatoren (KPI'S) voor de gemeentelijke archieftaken zoals die zijn opgesteld door de VNG (ledenbrlef 'Horizontale verantwoording gemeentelijke archiefketen' van 21 juli 201l). De archief-kpi's omvatten tien hoofdvragen die bij het beantwoorden daarvan een beeld vormen van de kwaliteit van de Informatiehuishouding en van de mate waarin de organisatie aan de archlefwettelijke eisen voldoet. Aangezien er geen aparte archlef-kpi's zijn ontwikkeld voor de waterschappen, is besloten om het formulier te hanteren dat voor de gemeentelijke overheden Is opgesteld. Daar waar In de vragen een verwijzing wordt gemaakt naar de gemeentelijke organisatie is zoveel mogelijk geprobeerd om dergelijke terminologie te vertalen naar de organisatie van een waterschap. Het verslag beschrijft per KPI-categorie de stand van zaken binnen Waterschap Rijn en IJssel. Per categorie wordt in een korte conclusie de vraag beantwoord in hoeverre het waterschap aan de archiefwettelijke eis voldoet. De aanbevelingen worden apart benoemd. De KPI-vragenlijst is ingevuld door Ronna Gllat (medewerker DIV, Waterschap Rijn en IJssel [WRIj]), Marlijn Heringa (Coördinator DIV WRIj), Femia Siero (gemeentearchivaris Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers [Erfgoedcentrum]) en Eleonore Manning (archiefinspecteur Erfgoedcentrum). Iedere KPI-categorIe bestaat uit een hoofdvraag en deelvragen, de wettelijke grondslag van de KPI-vraag, een oordeel of al dan niet voldaan wordt aan de wettelijke eis en of er eventueel sprake is van taakverwaarlozing op grond waarvan de provinciale toezichthouder kan besluiten in te grijpen. Ook bevat het een toelichting en actiepunten. De KPI-vragenlijst, die bij de afdeling DiV is op te vragen, vormt de basis van het KPI-verslag. 1. Lokale regelgeving Voldoen de waterschapsregelingen aan de wettelijke eisen? Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer Het waterschap beschikt over een door het algemeen bestuur vastgestelde Archiefverordening (l3 november 2012) en een door het college van dijkgraaf en heemraden vastgesteld Besluit Informatiebeheer (l7 juli 2012) Gemeenschappelijke regelingen Het waterschap houdt een register bij van gemeenschappelijke regelingen, dia is echter niet verplicht. De provincie heeft in deze de verplichting om een dusdanig register bij te houden. WRIJ is vertegenwoordigd in; GBLT te Zwolle Aqualysis te Zwolle Het Waterschapshuis te Amersfoort

3 Bijlage bij brief 2015 U-OÜ59/EIV1/HV Mandaatregellng archiefzorg Momenteel wordt een mandaatregeling opgesteld waarin de bevoegdtield omtrent het archief wordt opgenomen. Uitbesteden archiefbeheer(staken) Bepaalde archiefbeheerstaken zijn uitbesteed aan derden. Zo is de archivering van de website en sociale media middels een dienstverieningsovereenkomst uitbesteed aan Archiefweb.eu. De gearchiveerde data zijn eigendom van het waterschap. De OpenSource software waarmee het archief is opgebouwd is vrij beschikbaar voor het waterschap. Data kunnen desgewenst vrijelijk worden overgedragen en teruggenomen. Archiefbescheiden die op termijn voor vernietiging in aanmerking komen zijn bij Van Dam Verhuizingen geplaatst. Dit is in een overeenkomst tot bewaarneming op 26 september 2012 vastgelegd. Bij faillissement worden de archiefbescheiden geretourneerd aan het waterschap. De backup-voorziening is bij Avira BV ondergebracht, in de overeenkomst van 2 december 2010 is dat vastgelegd. De intellectuele eigendomsrechten van data en informatie behoren aan de klant. Dergelijke data vallen niet in een faillissementsboedel. Het beheer van de overgebrachte archieven, de toezichthoudende functie op de niet overgebrachte archieven én het opnemen en beheren van archiefbescheiden en documentatie van particuliere organisaties of personen in de archiefbewaarplaats zijn met een dienstverleningsovereenkomst uit 23 mei 2014 opgedragen aan het Erfgoedcentrum. Het Besluit Informatiebeheer is in tijd eerder vastgesteld dan de Archiefverordening waarop het betrekking heeft. Artikel 8 van de Archiefverordening bepaalt namelijk dat het college voorschriften vast stelt voor het beheer van archiefbescheiden die nog niet naar een archiefbewaarplaats zijn overgebracht. Dergelijke voorschriften worden In het Besluit Informatiebeheer opgesteld. Op 7 januari 2013 heeft GBLT een nieuwe Archiefverordening vastgesteld. Het benoemen van een archivaris is hierin niet opgenomen. Daarmee is vooralsnog geen regeling getroffen omtrent het toezicht op het beheer van nietovergedragen archieven. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid is het van belang om binnen het dagelijks bestuur opnieuw aan te dringen om een archivaris te benoemen die tevens de toezichthoudende taak op zich neemt. Tref voor het beheer van niet-overgebrachte archieven bij GBLT voorzieningen omtrent de toezichthoudende taak en stel een waterschapsarchivaris aan.

4 Bijlage bij brief 2015 U 0059/EM/HV 2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt het waterschap structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar informatiehuishouding? Kwaliteitssysteem archiefbeheer Het waterschap toetst middels het KAMdocument doe.nr , versie 2 van 8 oktober 2014 of de organisatie voldoet aan artikel 16 van de huidige Archiefregeling. Aan de hand van de PDCA-cyclus worden de toetsen uitgevoerd door het Team Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). Authenticiteit is geborgd in het DMS/RMA en In procedures m.b.t. vervanging. Het waterschap beschikt over een informatiebeveiligingsplan van 22 maart 2004 en autorlsatiebeleld Corsa, gedateerd december 2007 en autorlsatiebeleid SharePoInt d.d. 17 augustus Er vinden jaarlijks diverse audits en beoordelingen plaats op het KAM-systeem en verschillende procedures door interne auditors. Gekwalificeerde waterschapsarchivaris Het college heeft een waterschapsarchivaris benoemd die In het bezit Is van het diploma archivistiek. Sinds juni 2014 Is de waterschapsarchivaris mw. H. Marsman teruggetreden en is mw. F. Siero benoemd als waterschapsarchivaris. Verslag toezicht archiefbeheer De door het college aangestelde waterschapsarchivaris heeft nog geen verslag over het jaar 2014 uitgebracht. Dat zal conform de afgesloten DVO voor het eerst in 2015 plaatsvinden. Het KAMdocument doe.nr , versie 2 van 8 oktober 2014 is gebaseerd op NEN-ISO 15489:2001. Uit het KAMdocument valt op te maken dat niet alle beheersmaatregelen gereed zijn dan wel zijn geïmplementeerd. Onder andere is het beleggen en vastleggen van bevoegdheden (o.a. [onder]mandatering), verantwoordelijkheden en taken ten dele geregeld In de mandaatregeling. Eveneens zijn procedures voor informatiebeheer deels vastgelegd. Dit geldt dan met name voor de procedures voor SharePoint en ten aanzien van de overbrenging van archiefbescheiden. Archiefwaardige informatie In backoffice applicaties is niet In een overzicht met aanvullende informatie opgenomen. Hoewel de authenticiteit en beveiliging van Informatie voldoende is gewaarborgd, is de duurzaamheid van de informatie slechts in een concept bewaarstrategie beschreven. Een aantal andere documenten is eveneens In concept aanwezig. Stel procedures op en vast voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden zodat aan de hand van de In het kwaliteitssysteem vastgestelde en toetsbare eisen kan worden getoetst. Maak helder wat de status Is van archiefwaardige informatie In backoffice applicaties. Pas documenten (o.a. de bewaarstrategie) aan zodat ze een definitieve status krijgen en stel ze vervolgens vast

5 Bijlage bij brief 2015-U-0059/EM/HV 3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden Geschiedt de ordening pianmatig, waarborgen het systeem en de materiaien de authenticiteit, context en toegankeiijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden? Geordend overzicht, authenticiteit en context Bij het waterschap is sprake van een hybride situatie. Vanaf 2015 zal men volledig digitaal zaakgericht gaan werken. Dit wordt echter fasegewijs ingevoerd. Bovendien werkt men met meerdere systemen. Corsa bevat Inkomende en uitgaande post en Interne stukken die geregistreerd en gescand worden. In SharePointprocessenportaal en Sharepoint-projectenportaal worden eveneens Inkomende en uitgaande post én Interne stukken geregistreerd en gescand. Daarmee beschikt de organisatie over meerdere overzichten van (te bewaren) archiefbescheiden. Tussen de overzichten bestaan relaties op het niveau van documenten, dossiers en databases. De metagegevens voor Corsa zijn in het Documentair Structuurplan (DSP) beschreven, die van SharePoIntprocessenportaal In het metagegevensschema dat Is vastgesteld op 6 augustus In de I-Controller worden metadata van Corsa en SharePoInt beheerd. Het DSP uit 2008 wordt niet meer bijgehouden. De reden daarvan is dat het waterschap steeds meer digitaal zaakgericht gaat werken waardoor de zaaktypecatalogus (ZTC) in de plaats treedt van het DSP. In het ZTC wordt alle informatie voor het zaakgericht werken bijgehouden. Te denken valt dan aan het vastleggen, volgen, behandelen, sluiten en archiveren van zaken, maar bijvoorbeeld ook aan het gebruiken en beheren van zaaktypen. Per zaaktypen worden metadata vastgesteld en opgenomen. Het Is mogelijk om de originele vorm van analoge of digitale archiefbescheiden in Corsa vast te leggen, In SharePoInt is daar echter geen apart veld voor beschikbaar. Alle tekstbestanden worden overigens in Pdf-A overgezet ter voorkoming dat stukken in hun originele vorm hergebruikt gaan worden. Andere bestanden, zoals bijvoorbeeld excelformulieren, blijven voorlopig in hun originele vorm bewaard. Systeem voor toegankelijkheid De organisatie heeft een procedure (KAM, doc.nr. P ) opgesteld voor de wijze van het verstrekken van Informatie. In dit stuk wordt beschreven hoe men uiteindelijk over analoge of digitale Informatie kan beschikken. Een termijn waarbinnen een medewerker de informatie uiterlijk ontvangt of ter beschikking heeft staat niet vermeld. Duurzame (verpakklngs)materlalen, gegevensdragers en systeem voor duurzaamheid Er wordt over het algemeen gebruik gemaakt van duurzame materialen om archiefbescheiden te bewaren en te beheren. In 2015 wordt gestart met de uitvoering van het duurzaam bewaren van informatie op digitale dragers. Dan worden de verpakkingsmaterialen daaromtrent eveneens meegenomen. Bij het Erfgoedcentrum worden metagegevens van overgebrachte archieven In het archiefbeheersysteem MalsFlexIs (MF) geborgd per archief en voor de gehele collectie archieven.

6 Bijlage bij brief 2015-U-0059/EM/HV De informatie en daarmee de archiefbescheiden van het waterschap bevinden zich in een hybride situatie. Daarmee is het een kwetsbaar geheel. Van de andere kant is ai veei energie gestoken in het opstelien van procedures en richtlijnen in dit kader. Het waterschap ioopt een risico omdat men beschikt over deeis digitale en deeis analoge dossiers. Het is daarmee onbekend of digitaie dossiers voiledig zijn en daarmee de informatie up-to-date is. Uitgangspunt in de organisatie is dat digitaie dossiers voiiedig en compieet zijn behoudens de te bewaren archiefbescheiden die tot het tijdstip van invoering van voiiedig digitaal zaakgericht werken worden gevormd. De origineie vorm van archiefbescheiden wordt in Corsa niet opgenomen, in SharePoint is daar echter geen apart veid voor beschikbaar. Voor tekstdocumenten geidt dat het archiefexemplaar altijd een Pdf-A-formaat heeft. Vermijd het werken in een hybride situatie. Verklein de kans op risico's op het gebied van onvoiiedige en onjuiste informatie door zo spoedig mogelijk over te gaan op voiiedig digitaal werken. Leg de originele verschijningsvorm van archiefbescheiden vast conform Archiefregeling, art. 17, iid a. Zorg voor het duurzaam bewaren van andere dan tekstbestanden 4. Digitaie archiefbescheiden Werkt het waterschap inzake digitaie archiefbescheiden systematisch aan digitaai informatiebeheer en voidoet ze aan de specifieke wetteiijke voorschriften? Digitaie archiefbescheiden in het bijzonder In SharePonit processenportaal is vastgesteid beleid ten aanzien van het beheer van digitale gegevens. In Corsa en SharePoint projectenportaal is geen beleid vastgesteld. De organisatie werkt op basis van het Referentiekader Opbouw Digitaai Informatiebeheer (RODIN) voor SharePoint processenportaal. Functionele eisen Voor SharePoint processenportaal zijn de functionele eisen m.b.t. inhoud, structuur en verschijning vastgesteld en geïmplementeerd. Dat is echter nog niet gebeurd voor de eis van gedrag. Het is voorts van belang dat bij Corsa de functionele eisen -die reeds geïmplementeerd zijn- alsnog worden vastgesteld. In SharePoint projectenportaal is in dit kader niets vastgesteid. Aanvullende metagegevens Vooralsnog zijn geen aanvullende metadatagegevens ontworpen. Wellicht dat dit zal plaatsvinden bij het vaststellen van een nieuw metadataschema op basis van het TMLO.

7 Bijlage bij brief 2015 U-()059/EM/IIV Opslagformaten Het waterschap schrijft Pdf-A voor als opslagformaat voor tekstdocumenten. De organisatie werkt aan een bewaarstrategie die momenteel als concept voorhanden is. In de bewaarstrategie zal een opsomming worden gegeven van opslagformaten die binnen de organisatie gebruikt worden. Voorzieningen compressie en encryptie Er wordt geen gebruik gemaakt van encryptie, wel van compressietechnieken. Bij compressie wordt altijd eerst getest of dit niet leidt tot informatieverlies. Converteren en migreren In 2013 heeft een migratie plaatsgevonden van SharePoint 2010 naar SharePoint Van deze migratie is geen verklaring conform art. 25 van de Archiefregeling opgesteld. Er is inmiddels een verslag met testresultaten van de migratie ontvangen van MotionlO. Het verslag is van 24 maart Het is van belang om een vervolg te geven op het handboek en de voorwaarden voor duurzame bewaring van archiefbescheiden. Daartoe behoren onder andere het hebben van een bewaarstrategie en het vaststellen van reeds geïmplementeerde werkzaamheden (KAM, doe.nr ). De functionele eis van gedrag ten aanzien van digitale archiefbescheiden wordt momenteel niet vastgelegd. Dit is onder andere van belang bij het bewaren van spreadsheets vanwege de bijzondere functionaliteiten die onderdeel uitmaken van dergelijke bestanden. Maak de bewaarstrategie definitief en stel hem vast. Implementeer de functionele eis qua gedrag van digitale archiefbescheiden. Stel reeds geïmplementeerde werkzaamheden vast die in KAM, doe.nr worden beschreven. 5. Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden Weegt het waterschap zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van beiang is voor de bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie? Archiefselectielijst en stukkenlijst Het waterschap hanteert de geldende selectielijst voor archiefbescheiden van de waterschappen voor archiefbescheiden. Het gaat niettemin om archiefbescheiden waar DIV kennis van heeft dan wel die ze onder haar beheer heeft.

8 Bijlage bij brief 201& U 0059/EM/HV Vernietiging en verklaringen DIV hanteert de wettelijke bewaartermijnen van archiefbescheiden en legt dit vast bij het afsluiten van een dossier (Corsa) of bij het archiveren van een zaak (SharePoint). in de verklaring van vernietiging wordt de categorie vanuit de selectielijst niet opgenomen. In SharePoint staan de categorieën wel vermeld maar van daaruit heeft nog geen vernietiging plaatsgevonden. Vervanging. Besluiten en verklaringen Gedurende 2014 is het waterschap druk bezig geweest met het opstellen van een handboek vervanging voor (te bewaren) archiefbescheiden, in datzelfde jaar zijn procedures opgesteld om ervoor te zorgen dat het college van Dijkgraaf en Heemraden kon overgaan tot het nemen van een vervangingsbesluit. Dat besluit is uiteindelijk op 16 december 2014 genomen. Sinds 2014 past het waterschap vervanging toe van archiefbescheiden op grond van het vervangingsbesluit d.d iedere drie maanden na scanning vindt vervanging middels feitelijke vernietiging plaats. Vervreemding, besluiten en verklaringen De afgelopen vijf jaar heeft geen vervreemding plaatsgevonden. Het waterschap is in 2014 voortvarend bezig geweest met het opstellen van een handboek vervanging met als resultaat het nemen van het vervangingsbesluit. In het kader van vervanging van archiefbescheiden heeft men daartoe een besluit genomen. Het waterschap voldoet aan de wettelijke vereisten ten aanzien van het selecteren en vernietigen van archiefbescheiden voor zover zij kennis hebben van het bestaan van archiefbescheiden in de organisatie. Onderzoek waar binnen het waterschap archiefbescheiden worden beheerd die voor waardering en selectie in aanmerking komen die buiten het gezichtsveld van DIV bevinden. Laat deze bescheiden de vastgestelde procedure van bewaren en vernietiging doorlopen. 6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de openbare archiefbewaarplaats Brengt tiet waterschap het principe van de Archiefwet 1995 'te bewaren archiefbescheiden na 20 jaar overbrengen, tenzij met redenen omkieed' correct in de praktijk? Overbrenging na 20 jaar Alle archieven van 20 jaar en ouder zijn naar de archiefbewaarplaats overgebracht. Verklaringen van overbrenging De huidige organisatie heeft nog geen verklaring van overbrenging opgesteld omdat ze nog geen 20 jaar bestaat.

9 Bijlage bij brief 2015-U 0059/EM/HV Niet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering Aiie voormalige archieven van de rechtsvoorgangers van het huidige waterschap zijn overgebracht en opgenomen in de archiefbewaarplaats die zich In hetzelfde gebouw bevindt als het waterschap zelf. Er is In dit geval geen sprake van niet overbrengen vanwege bedrijfsvoering. Het waterschap voldoet aan de eisen die zijn gesteld t.a.v. overbrenging van archiefbescheiden naar de openbare archiefbewaarplaats. n.v.t. 7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots Zijn de fysieke en digitaie bewaaromstandigheden op orde? Archiefbewaarplaats De archiefbewaarplaats van het waterschap Is door GS met brief van 21 november 2008 goedgekeurd. Archiefruimten De archiefruimte voldoet aan de wettelijke eisen behoudens de klimaatbeheersing. Het is met name een probleem om de luchtvochtigheid stabiel te krijgen. De temperatuur wijkt een weinig af van de eisen uit de Archiefregeling. Bij Van Dam verhuizingen zijn te vernietigen archiefbescheiden (financiële bescheiden) geplaatst. Deze locatie is (mondeling) goedgekeurd door de toenmalige archivaris. Het waterschap beschikt over meerdere serverruimten. Een daarvan bevindt zich in huis en de andere bevinden zich bij Archiefweb.eu en Avira BV. Het is niet bekend of deze serverruimten voldoen aan alle in de Archiefregeling en -besluit genoemde eisen voldoet. E-depot Het waterschap beschikt nog niet over een e-depot voor de bewaring van haar digitale archiefbescheiden. In gezamenlijkheid met het Erfgoedcentrum onderzoekt ze momenteel de mogelijkheden om een e-depot In te richten of aansluiting te zoeken bij andere partijen. De archiefbewaarplaats voldoet volledig aan de eisen. Bij de archiefruimte dient de aandacht uit te gaan naar het beheersen van de klimatologische omstandigheden. Voor de serverruimten is het vooralsnog onbekend of ze voldoen aan de gestelde eisen. Het waterschap zal voor haar digitale archiefbescheiden in de nabije toekomst gebruik maken van een e-depotachtige voorziening.

10 Bijlage bij brief 2015'U'0()59/EM/HV Voer een check uit of serverruimten voldoen aan alle in de Archiefregeling en -besluit gestelde eisen. Verbeter de klimatologische omstahdigheden in de archiefruimte zodat ze voldoet aan de wettelijke eisen. 8. Ter beschikking stelling van naar archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden Voldoet het waterschap in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet 1995? Beperking openbaarheid na 20 jaar Er zijn geen beperkingen gesteld ten aanzien van de openbaarheid van archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Afwijzing raadpleging of gebruik Regels omtrent een afwijzing van raadpleging of gebruik van archiefbescheiden zijn opgenomen in de huisregels van het Erfgoedcentrum. Uitleningen aan overheidsorgaan en deskundige instelling Er vinden geen uitleningen plaats aan overheidsorganen. Het Erfgoedcentrum fungeert echter ais raadpieegplek voor burgers die arhciefbescheiden van het waterschap willen raadplegen. Regulering fysiek bezoek en gebruik Overgebrachte archieven worden door het Erfgoedcentrum aan bezoekers ter inzage gegeven. Middels de dienstverleningsovereenkomst uit 2014 is dit geregeld. Het Erfgoedcentrum hanteert het Kwaliteitshandvest Dienstverlening van Brain. Regulering digitaal bezoek en gebruik Via de website van het Erfgoedcentrum is inzage mogelijk in de inventarissen van de overgebrachte archieven van het waterschap. Het ter beschikking stellen van overgebrachte archieven is afdoende geregeld in de Overeenkomst Archiefzorg van 23 mei n.v.t.

11 Bijlage bij brief 2015-U-0059/EM/Hy 9. Rampen, calamiteiten en veiligheid Heeft het waterschap plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij bijzondere omstandigheden? Onderdeel waterschapsrampenplan In het onlangs opgestelde 'Noodplan analoge archieven' (noodplan) is een verbinding gemaakt met het calamiteitenplan van het waterschap. Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming In het 'Noodplan analoge archieven' is een relatie gelegd naar het Calamiteitenplan Waterschap Rijn en IJssel (calamiteitenplan). Ten aanzien van rampen en calamiteiten zijn plannen opgesteld om archiefbescheiden bij bijzondere omstandigheden te beschermen. Omdat het noodplan pas onlangs is vastgesteld heeft er nog geen oefening plaatsgevonden. Check aan de hand van een oefening of het noodplan als zodanig voldoet, maar ook of het in samenhang met het calamiteitenplan voldoende beschreven is. 10. Middelen en mensen Kan het waterschap beredeneerd aangeven, geiet op haar wetteiijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveei middeien en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau? Middelen Binnen de unit ICT Is men verantwoordelijk voor de uitoefening van de zorg en het beheer van archiefbescheiden van de gehele organisatie. Uit de begroting 2014 is op te maken dat voor deze unit een bedrag is gereserveerd van euro. Dit is exclusief personeelskosten, die geraamd zijn op euro. Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer Het Waterschap heeft 218 fte aan medewerkers die zich bezig houden met het verwerken en beheren van informatie. Het aantal informatiespecialisten, zoals DIV, ICT, informatiemanagers, is in totaal 14,7 fte. De medewerkers in de organisatie worden door DIV-medewerkers geïnformeerd over het informatiebeheer. Allerlei activiteiten worden op dit gebied ontplooid om de kwaliteit van het informatiebeheer te verbeteren. Het organisatiebreed implementeren van zaakgericht werken Is hier een voorbeeld van. 10

12 Dijlage bij brief 2015 U-0059/EIVI/tlV De medewerkers binnen de unit ICT hebben de vereiste opleidingen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Voorts wordt een opleidingsplan voor DiV-medewerkers opgesteld. Het totale opleidingsbudget voor de hele afdeling bedraagt euro Mensen, kwalitatief t.b.v. beheer Alle wettelijke taken kunnen naar behoren worden uitgevoerd. De provinciale archiefinspectie heeft bij brief van 19 december 2011 aandacht gevraagd voor diverse zaken omtrent het (digitale) beheer van archiefbescheiden en het toepassen van vervanging. Ook het invullen van de checklist Referentiekader Opbouw Digitaai informatiebeheer (RODIN) binnen de eigen organisatie, maar ook voor de extern geplaatste digitale bestanden wordt door hem aandacht voor gevraagd. Mensen, kwantitatief t.b.v. toezicht in de dienstverleningsovereenkomst met het Erfgoedcentrum is o.a. geregeld dat toezicht op de niet-overgebrachte archieven structureel plaatsvindt. Daarnaast is 1 fte aanwezig voor de kwaliteitszorg binnen de organisatie. Deze taak wordt door een DiV-speciaiist uitgevoerd. De DiV-medewerkers nemen actief contact op met de toezichthouder. Het waterschap heeft momenteel voldoende gekwalificeerde mensen aangesteld om de huidige archiefwerkzaamheden (analoog en digitaai) te kunnen uitvoeren. De organisatie is op het vlak van digitaai werken voortvarend aan de slag gegaan en heeft daarmee een nieuwe manier van werken geïmplementeerd. Langzamerhand schakelt de organisatie over naar volledig digitaai en zaakgericht werken. Het is daarmee van belang om het kwaliteitsniveau van de medewerkers in dit kader vast te houden of mogelijk zelfs te verbeteren. Er wordt een ontwikkelingsplan opgesteld voor de persoonlijke ontwikkeling in kennis en vaardigheden voor de DiVmedewerkers. Zorg voor het verbeteren van het kwaliteitsniveau in het algemeen van de medewerkers die zich bezig houden met zaakgericht werken en specifiek voor medewerkers in het informatiebeheer en -voorziening.

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

Waterschap pjj Rijn en IJssel

Waterschap pjj Rijn en IJssel Waterschap n.ijn en ussel ingekomen Waterschap pjj Rijn en IJssel 1i DEC. 2016 16.09912 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. het college van dijkgraaf en heemraden Liemersweg 2 7006 GG DETIN CHEM Doetinchem

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH),

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Uitwerking KPI-vragen

Uitwerking KPI-vragen Bijlage 2 bij verslag Archiefzorg en -beheer 2013 / 2014 Uitwerking KPI-vragen 1 LOKALE REGELINGEN Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? Aw art. 30.1 Aw art. 32.2 Model- Besluit

Nadere informatie

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN - Bijlage bij VNG-ledenbrief Horizontale verantwoording gemeentelijke archiefketen, 21 juli 2011- VNG-MODEL TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER 2014-2015 Inleiding Sinds 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) in werking getreden. De invoering

Nadere informatie

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven rhc regionaal tiistorisch centrum eindhoven 1510936 1 6MRT 2016 Of m UKJ Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven Postbus 191 5600 AD Eindhoven 040-264 99 40 040-264 99 77 info@rhc-eindhoven.nl wwv/.rhc-eindhoven.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5.2.C BIJLAGE 2 Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 In D&H: 16-09-2014 Steller: drs.

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Waterschap ei [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Verslag toepassing Wet Revitalisering Generiek Toezicht Kritische Prestatie Indicatoren (KPľs) p. 2-7 p. 8-17 Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT)

Nadere informatie

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Bijlage 1. Beantwoording van de KPI-vragen Hieronder volgen de relevante antwoorden op de KPI-vragen. Het schematische overzicht van de archief-kpi s met beantwoording in het kort is als bijlage 2 aan

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Verbeteringen KPI- rapportage Gemeente Zederik juli 2014 t.o.v. rapportage november 2013

Verbeteringen KPI- rapportage Gemeente Zederik juli 2014 t.o.v. rapportage november 2013 Verbeteringen KPI- rapportage Gemeente Zederik juli 2014 t.o.v. rapportage november 2013 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving Ja: groene arcering. Gemeente voldoet aan de norm Deels: oranje

Nadere informatie

*13.077867* 13.077867

*13.077867* 13.077867 *13.077867* 13.077867 Onderwerp Advies Dossiercode kwaliteitsplan digitaal archief Corsakwaliteitsplan digitaal archief Corsa MEMO INTERN Van : Jean-Luc Rouvroye Aan : zaakgericht werken Datum : 20 november

Nadere informatie

Er is een Archiefverordening Delfland 2011 deze is per 05-11-2011 in werking getreden en medegedeeld aan Gedeputeerde Staten

Er is een Archiefverordening Delfland 2011 deze is per 05-11-2011 in werking getreden en medegedeeld aan Gedeputeerde Staten = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief

Nadere informatie

JAARVERSLAG ARCHIEF 2014. Auteur Marja Disveld Functie Beleidscoördinator DIV Datum 26 november 2015 Versienummer definitief JAARVERSLAG

JAARVERSLAG ARCHIEF 2014. Auteur Marja Disveld Functie Beleidscoördinator DIV Datum 26 november 2015 Versienummer definitief JAARVERSLAG JAARVERSLAG ARCHIEF 2014 Auteur Marja Disveld Functie Beleidscoördinator DIV Datum 26 november 2015 Versienummer definitief JAARVERSLAG Inleiding Het voorliggende KPI-verslag gemeente Aalten is gebaseerd

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn * PA201 400694* Post en Archief 201400694 Verslag archiefzorg en -beheer 2012-2013 Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn Samenvatting Voor u ligt het verslag Archiefzorg en -beheer 2012-2013 gemeente Zuidhom.

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING In het verslag van de archivaris zijn per Kritische Prestatie Indicator aandachtspunten geformuleerd. Deze aandachtspunten vormen de basis voor de in dit plan opgenomen verbeteracties en planning hiervan.

Nadere informatie

III III IIIII III llllll IIII 15ink04627

III III IIIII III llllll IIII 15ink04627 Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: Lieneke van Tilburg Datum: 5 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02700 Onderwerp: Stand van zaken informatiehuishouding gemeente Oude IJsselstreek Bijgevoegde documenten

Nadere informatie

Wordt er voldaan aan de norm. Het "Besluit Informatiebeheer van de gemeente Zuidhorn 2010" is vastgesteld in de B&W-vergadering van 2 februari 2010.

Wordt er voldaan aan de norm. Het Besluit Informatiebeheer van de gemeente Zuidhorn 2010 is vastgesteld in de B&W-vergadering van 2 februari 2010. * UITWERKING KPI'S GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN Wordt er voldaan aan de norm Norm (onderdeel) 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 1.1 Verordening

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer Publieke verantwoording gemeentelijke archiefzorg en -beheer Wetgeving /Model Kwaliteitscriteria Oordeel art. 30 art. 32 Algemene wet bestuursrecht titel 10.1. Gemeentewet art. 160-169 Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

j Regionaal Archief Alkmaar Bezoekadres Bergerweg AC Alkmaar *16SC Postadres Postbus GE Alkmaar

j Regionaal Archief Alkmaar Bezoekadres Bergerweg AC Alkmaar *16SC Postadres Postbus GE Alkmaar ù j Regionaal Archief Alkmaar Bezoekadres Bergerweg 1 1815AC Alkmaar Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk Postbus 15 1723 ZG NOORD-SCHARWOUDE Datum 15 april 2016 Kenmerk 2016fh-L-1 Onderwerp

Nadere informatie

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT)

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014 (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) Samenstelling i.o.v. de streekarchivaris A.A. van der Houwen, archiefinspecteur

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Heemstede Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE -6 % ' ^ Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 1 augustus 2012

Nadere informatie

KPI- rapportage Gemeente Dinkelland

KPI- rapportage Gemeente Dinkelland KPI- rapportage Gemeente Dinkelland Norm T Wordt er voldaan aan de norm Te ondernemen actie door zorgdrager 1. Lokale Regelingen Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen?

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Verslag betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, die niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats Samenstelling

Nadere informatie

centrum voor regionaal historisch onderzoek Verslag van het toezicht op het archiefbeheer van de gemeente Waterland 2016

centrum voor regionaal historisch onderzoek Verslag van het toezicht op het archiefbeheer van de gemeente Waterland 2016 Waterlands Archief centrum voor regionaal historisch onderzoek Verslag van het toezicht op het archiefbeheer van de gemeente Waterland 2016 Mevrouw L.M. de Beurs Archiefinspecteur Waterlands Archief Juni

Nadere informatie

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Verslag over de periode van januari 2014 tot mei 2015 betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie die nog niet

Nadere informatie

Jaarverslag archief. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Datum: 20 febr. 2017

Jaarverslag archief. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Datum: 20 febr. 2017 Jaarverslag archief 2016 Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen Datum: 20 febr. 2017 Voorwoord Op 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in werking getreden. Hierdoor is onder

Nadere informatie

Archiefinspectie Archiefdienst

Archiefinspectie Archiefdienst Archiefinspectie Archiefdienst Verslag over de periode april 2011-maart 2012 betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, welke niet is overgebracht naar

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht Informatiebeheer en -zorg (digitaal) archief gemeente Eemsmond. Rapportage KPI-meting 2015

Horizontaal Toezicht Informatiebeheer en -zorg (digitaal) archief gemeente Eemsmond. Rapportage KPI-meting 2015 Horizontaal Toezicht Informatiebeheer en -zorg (digitaal) archief gemeente Eemsmond Rapportage KPI-meting 2015 1 2 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam over 2014 Uitgevoerd door de gemeentelijke archiefinspectie Dordrecht R. Lassche BMIC,

Nadere informatie

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s Gemeente Midden-Delfland februari 2015 Opgesteld door gemeentearchivaris Delft Aan: college

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L 2 0 1 6 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN

*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN *ZE99C6E6C79* = Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN = = datum: 30 april 2014 ons kenmerk: ZA.14-26938/DU.14-20279 doorkiesnummer: (0599) 320 183 uw brief van: uw kenmerk: onderwerp: verslag en verantwoording

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

O O *

O O * O16.001718 O16.001718* Verslag verantwoording archief- en informatiebeheer gemeente Súdwest-Fryslân 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bevindingen en aanbevelingen... 6 2.1 Lokale regelingen...

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer gemeente Eindhoven verslag ten behoeve van de horizontale verantwoording Archiefwet 1995

Verslag archief- en informatiebeheer gemeente Eindhoven verslag ten behoeve van de horizontale verantwoording Archiefwet 1995 Verslag archief- en informatiebeheer gemeente Eindhoven 2014-2016 verslag ten behoeve van de horizontale verantwoording Archiefwet 1995 gemeente Eindhoven Sector Facilitaire en Administratieve Ondersteuning

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

GEMEENTE VELSEN 1 * APR. 2015

GEMEENTE VELSEN 1 * APR. 2015 noord-hollands archief a Theo Pieters Gemeente Velsen Postbus 465 1970 AL IJMUIDEN X0 GEMEENTE VELSEN INGEK NR Docinfo 1 * APR. 2015 Datum: 9 april 2015 Onderwerp: Jaarverslag 2014 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

ONTVANGEN 1 7 2012 Regionaal Archief

ONTVANGEN 1 7 2012 Regionaal Archief ONTVANGEN 1 7 2012 Regionaal Archief Alkmaar *B201219840* Bezoekadres Bergerweg 1 1815 AC Alkmaar Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD Postadres Postbus 9232 1800

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer

Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

*3078514* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK. Inspectierapportage

*3078514* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK. Inspectierapportage Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Team DIV Aan de Gemeenteraad van Purmerend Postbus DM PURMEREND

Team DIV Aan de Gemeenteraad van Purmerend Postbus DM PURMEREND gemeentebestuur PURMEREND Team DIV Aan de Gemeenteraad van Purmerend Postbus 15 1442 DM PURMEREND uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1369280 datum 2 mei 2017 onderwerp KPI-verslag archieftoezicht 2016

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie

Zaakgericht werken. Adviesrapport Peel en Maas

Zaakgericht werken. Adviesrapport Peel en Maas Zaakgericht werken Adviesrapport Peel en Maas Ed Vullings juni 2012 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Huidige situatie 4 1.2 Doelstelling 4 2 Voorwaarden zaakgericht werken 5 2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Ommen over 2012/2013

Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Ommen over 2012/2013 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 608728 Raad 9 nuari 2014 Documentkenmerk: 608732 B. en W. 10 december 2013 Behandeld door: dhr. E Wolbink E-mail: Erwin.Wolbink@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Verslag horizontale

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

-Dito 2 C JA* 201 EWOLD. Gemeente Zeewolde T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders Postbus AA ZEEWOLDE.

-Dito 2 C JA* 201 EWOLD. Gemeente Zeewolde T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders Postbus AA ZEEWOLDE. i EWOLD -Dito Gemeente Zeewolde T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 1 3890 AA ZEEWOLDE P. ome, secr, 2 C JA* 201 u : Datum Bijlagen Uw Kenmerk Ons kenmerk 19-01-2015 als genoemd 15.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013

Besluit informatiebeheer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 2 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. wet: de Archiefwet 1995; b. archiefverordening: de Archiefverordening Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Noord-Hollands Archief

Noord-Hollands Archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Datum: 28 mei 2014 Onderwerp: Jaarverslag 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06211

Nadere informatie

Rapportage Informatie- en Archiefbeheer Gouda 2016

Rapportage Informatie- en Archiefbeheer Gouda 2016 Rapportage Informatie- en Archiefbeheer Gouda 2016 INLEIDING Het college van Burgemeester en Wethouders is ingevolge artikel 30 Archiefwet zorgdrager voor de gemeentelijke archiefbescheiden en dient daar

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

III MPGSD2O1 4012110580338

III MPGSD2O1 4012110580338 t 4 R E G I O N A A L ti[archief t DORDRECHT III MPGSD2O1 4012110580338 GSD 21.01.2014 0338 OPIPP1177791.1PIP 11/11 aonderdeel VAN 00RORECHTS MUSEUM Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

KPI verslag gemeente Moerdijk 2012

KPI verslag gemeente Moerdijk 2012 KPI verslag gemeente Moerdijk 2012 Vooraf: In onderstaande tekst worden de termen archief en informatie door elkaar gebruikt. Met beiden wordt echter hetzelfde bedoeld, namelijk bescheiden, ongeacht hun

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

noord-hollands archief 23 JUNI20H Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

noord-hollands archief 23 JUNI20H Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE 23 JUNI20H Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 18juni 2014 Jaarverslag

Nadere informatie

Bijlage bij collegevoorstel IBT (Interbestuurlijk Toezicht)

Bijlage bij collegevoorstel IBT (Interbestuurlijk Toezicht) Bijlage bij collegevoorstel IBT (Interbestuurlijk Toezicht) VERANTWOORDING U treft aan het verslag van de coördinator DIV met betrekking tot het archief van de Gemeente Achtkarspelen. Daarmee worden zowel

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

Besluit Algemeen bestuur

Besluit Algemeen bestuur Besluit Algemeen bestuur 07-07-2014 Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2014 Opsteller Wytse Kelder Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum overleg 07-07-2014

Nadere informatie

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. WATERSCHAPSBLAD 29 Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Nr. 7834 september 2016 Bekendmaking Besluit Informatiebeheer Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Verdere handelingen /uitleg. website beschikbaar. Is deze medegedeeld aan gedeputeerde staten? nee ja Exemplaar meesturen op medegedeeld

Verdere handelingen /uitleg. website beschikbaar. Is deze medegedeeld aan gedeputeerde staten? nee ja Exemplaar meesturen op medegedeeld Cat. knmrk 1. In te vullen door: Wet. Grondslag / modellen Categorie Deelvraag Taakverwaarlozingscriteria 1. Lokale regelgeving. Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? Ja/ Verdere

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

i 28 mei 2015 BMO/fzci Kees Ruigrok

i 28 mei 2015 BMO/fzci Kees Ruigrok Adviesformulier 23 Het college van B. en W. De burgemeester El De secretaris El Het managementteam Agendanummer: Datum: Afdeling/team: Adviseur: i 28 mei 2015 BMO/fzci Kees Ruigrok Reg.nr. Par. manager:

Nadere informatie

GEMEENTE VELSEN 0 1 JULI 2016

GEMEENTE VELSEN 0 1 JULI 2016 noord-hollands archief College van burgemeester en wethouders Gemeente Velsen Postbus 465 1970 AL IJMUIDEN GEMEENTE VELSEN INGEK NR DocInfo 0 1 JULI 2016 Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaarverslag 2015

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Behandeling in de raadscommissie

Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 12G201781 PORT.HOUD: Schelberg ONDERWERP: Horizontale verantwoording archiefbeheer 2012. Griffie-advies voor behandeling in commissie

Nadere informatie