Er is een Archiefverordening Delfland 2011 deze is per in werking getreden en medegedeeld aan Gedeputeerde Staten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er is een Archiefverordening Delfland 2011 deze is per 05-11-2011 in werking getreden en medegedeeld aan Gedeputeerde Staten"

Transcriptie

1 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen Norm Wordt er voldaan aan de norm Te ondernemen acties door Delfland 1 Lokale Regelingen Hoofdvraag: Voldoen de regelingen van het waterschap aan de wettelijke eisen? 1.1 Archiefverordening Beschikt het waterschap over een geactualiseerde, door het algemeen bestuur vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving? Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten? 1.2 Archiefverordening archieftoezicht Beschikt het waterschap over een geactualiseerde, door algemeen bestuur vastgestelde Archiefverordening inzake het toezicht op het bij of krachtens de Archiefwet bepaalde ten aanzien van het beheer van nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten? 1.3 Besluit informatiebeheer Beschikt het waterschap over een door het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager vastgesteld Besluit informatiebeheer inzake het beheer van de archiefbewaarplaats en van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? : Er is een Archiefverordening Delfland 2011 deze is per in werking getreden en medegedeeld aan Gedeputeerde Staten : Dit is geregeld in art. 7 De voorschriften zijn opgenomen in het Regeling Informatiebeheer : Er is een vastgestelde Regeling Informatiebeheer van het hoogheemraadschap Delfland De huidige Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer worden in 2015 geactualiseerd conform de meest recente modellen zoals gepubliceerd op Er wordt aansluiting gezocht bij de (gezamenlijke) archivaris van HH Rijnland en Schieland. Zie punt 1.1 Zie punt 1.1

2 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen 1.4 Wijziging overheidstaken Treft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke? : De uitvoering van de belastingtaken van het HHD zijn per overgegaan in een gemeenschappelijke regeling regionale belasting Groep (RBG). In art 46 van deze regeling is de zorg en toezicht op de archiefbescheiden van de RBG geregeld. Het archief van de afdeling belasting tot 2010 is als aparte bibliotheek opgenomen in het DMS. De RBG heeft hier leesrechten op. In 2018 zal dit archief i.o.m. de RBG vernietigd worden. 1.5 Gemeenschappelijke regelingen Treft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling waarin het waterschap participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden? 1.6 Mandaatregeling archiefzorg Beschikt het waterschap over een vastgestelde mandaatregeling bedoeld om namens de zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde regelgeving/het stellen van regels? 1.7 Uitbesteden archiefbeheer(staken) Indien (aspecten van) het archiefbeheer/ archiefbeheerstaken zijn uitbesteed aan een privaatrechtelijke partij of publiekrechtelijke partij, zijn hiervan dan dienstverleningsovereenkomsten waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke eindverantwoordelijkheid van het waterschap? Deels: Dit is gebeurd in de gemeenschappelijke regeling van Het Waterschapshuis. In de Gemeenschappelijke Regeling AQUON 2011 is geen archiefparagraaf opgenomen. Het archief van de Gemeenschappelijke Regeling Grondwateronttrekking Delft Noord is opgenomen in het DMS van HHD. Het archiveren van Delflands website, intranet en social media Per 1 maart 2015 is hiervoor een overeenkomst aangegaan, het archiveren vindt plaats op Archiefweb.eu.

3 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen 2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Hoofdvraag: Werkt het waterschap structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? 2.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer a Maakt het dagelijks bestuur als zorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd? b Zo ja, welk systeem? c Zo ja, voldoet het beheer van de archiefbescheiden aan de eisen van dat kwaliteitssysteem? Gedeeltelijk door middel van de vastgestelde werkprocessen Ingenomen post, beoordelen bestemming informatieobjecten, vervanging en archiveren te bewaren informatieobjecten. In 2014 zijn er geen audits op de werkprocessen uitgevoerd. Art. 16 van de archiefregeling schrijft niet voor hoe een kwaliteitszorgsysteem vormgegeven moet worden. HHD neemt deel in een DIWA werkgroep kwaliteitshandboek DIV 2.2 Gekwalificeerde Waterschapsarchivaris a Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager een waterschapsarchivaris benoemd voor het toezicht op het beheer van niet-overgebrachte archiefbescheiden en het beheer van de welovergebrachte? b Zo ja, is deze in het bezit van een diploma archivistiek? 2.3 Verslag toezicht archiefbeheer Brengt de waterschapsarchivaris regelmatig verslag uit aan het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager van de wijze waarop hij het toezicht op het beheer in de Archiefverordening 2011 van HHD is de gehele ambtelijke organisatie aangewezen als verantwoordelijke eenheid. Gedeeltelijk Met de KPI rapportage 2014 wordt hieraan invulling gegeven Met de archivaris van Schieland en Rijnland is een eerste verkennend gesprek geweest over mogelijke samenwerking op gebied van KPI s voor toezicht op archiefbeheer, gezamenlijke archivarisfunctie voor de 3 waterschappen. De archiefverordening 2011 en de regeling Informatiebeheer 2011 zullen in 2015 worden geactualiseerd.

4 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen van de niet-overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij 2.4 Verslag beheer archiefbewaarplaats Brengt de waterschapsarchivaris regelmatig verslag uit aan het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager van de wijze waarop het beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij? Door de chartermeester van HHD wordt jaarlijks een rapportage van het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden opgesteld. Over 2014 zal dit verslag met de KPI s 2014 aan het dagelijks bestuur worden verstuurd. 3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden Hoofdvraag: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen he systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden 3.1 Geordend overzicht Beschikt het waterschap over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van {te bewaren) archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur'' 3.2 Authenticiteit en context Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager ervoor gezorgd dat van elk der ontvangen of opgemaakte (te bewaren) archiefbescheiden met behulp van metagegevens(schema) kan worden De BBP structuur ( Structuur van beleidsvelden, beleidsproducten en beheerproducten van waterschappen) vormt de basis voor de ordening in het Record management gedeelte van het DMS Het huidige DMS biedt de mogelijkheid een ordening te tonen op basis van een uitgevoerde query en is daarmee flexibel in de keuze van een ordening. Een van de query s toont een systematische structuur in overeenstemming met het geadviseerde in de norm NEN-ISO Voor de metagegevens in het DMS geldt een metadatastandaard, de basis hiervoor was versie 1.1 van het toepassingsprofiel metadatering lokale overheden. De metadatastandaard is als bijlage bij de machtingsaanvraag tot vervanging van blijvend

5 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen vastgesteld: - de inhoud, structuur en verschijningsvorm; - wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het werd ontvangen of opgemaakt: - de samenhang met andere archiefbescheiden; - de uitgevoerde beheeractiviteiten; - de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur inzake de archiefbescheiden. 3.3 Systeem voor toegankelijkheid Waarborgt het archiveringssysteem de toegankelijke staat van (te bewaren) archiefbescheiden zodanig dat elk van de archiefbescheiden binnen een redelijke termijn kan worden gevonden en leesbaar of waarneembaar te maken is? 3.4 Duurzame materialen en gegevensdragers Gebruikt het waterschap duurzame (fysieke en audiovisuele) materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren van (te bewaren) archiefbescheiden? 3.5 Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag Gebruikt het waterschap duurzame verpakkingsmaterialen voor de opslag van blijvend te bewaren archiefbescheiden? te bewaren archiefbescheiden gevoegd. De machtiging zal in 2015 aan het bevoegd gezag worden gevraagd. : Alle archiefbescheiden vanaf 2005 zijn volledig digitaal beschikbaar via het DMS/RMA of via programmatuur waarbij het DMS als opslag van de documenten dient. In 2014 is begonnen met het digitaliseren van alle keurvergunningen, deze worden ontsloten via Het archiefblok zal t.z.t ook volledig digitaal beschikbaar komen. : Blijvend te bewaren archiefbescheiden worden in PDF/A opgeslagen. Het gebruikte papier ( Bio Top 3 extra) voldoet aan NEN : Er worden zuurvrije dozen, dossieromslagen e.d. gebruikt die voldoen aan de eisen van de Archiefregeling.

6 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen 3.6 Systeem voor duurzaamheid Waarborgt het archiveringssysteem c.q. zijn er naast 3.4 en 3.5 zodanige voorzieningen dat bij het raadplegen van te bewaren archiefbescheiden na ten minste honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang te constateren zal zijn. Dat wil zeggen: worden de archiefbescheiden in goede materiële staat gebracht en gehouden? Gedeeltelijk: Analoge archiefbescheiden worden bij opname in de archiefbewaarplaats geplaatst in verpakkingsmaterialen die voldoen aan de eisen van de archiefregeling. Voor de digitale archiefbescheiden is nog geen oplossing. Er wordt gezocht naar aansluiting bij een ( streek of landelijk) E depot. 4 Digitale archiefbescheiden in het bijzonder Hoofdvraag: Werkt het waterschap inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke voorschriften? 4.1 Opbouw digitaal informatiebeheer Werkt het waterschap op basis van het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer? 4.2 Functionele eisen Zijn de functionele eisen qua inhoud, structuur, verschijningsvorm en gedrag i.v.m. authenticiteit van de digitale archiefbescheiden vastgesteld en geïmplementeerd? 4.3 Aanvullende metagegevens Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en geïmplementeerd? Gedeeltelijk Het DMS/RMA voldoet aan Hoofdstuk 2 ( Informatiebeheer) van de RODIN Referentiekader. In de vastgestelde werkprocessen en de metadatastandaard behorende bij het Handboek vervanging zijn hiervoor regels opgesteld. Hoofdstukken 1 en 3 van de RODIN referentiekader worden in 2015 getoetst met I&A en KAM 4.4 Opslagformaten Worden opslagformaten gebruikt die aan een open standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan Uitgezonderd hiervan zijn rekenbladen welke hun functie verliezen bij het omzetten naar PDF/A. In

7 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen worden verwacht? 4.5 Voorzieningen compressie en encryptie a Zijn voorzieningen getroffen voor de toegankelijkheid en ordening van de archiefbescheiden in het geval men gebruik maakt van compressie- en/of encryptietechnieken? Zo ja, welke? b En zijn deze voorzieningen voldoende beveiligd tegen inbreuk door derden? c Wordt in geval van encryptie bij overbrenging van archiefbescheiden aan de beheerder van de archiefbewaarplaats de encryptiesleutel verstrekt 4.6 Converteren en migreren a Wordt er tijdig geconverteerd/ gemigreerd in het geval niet meer aan de eisen t.a.v. geordende en toegankelijke staat van de archiefbescheiden voldaan zal gaan worden? b Is er een verklaring van de conversie of migratie dit soort gevallen wordt het document 2 maal opgeslagen ( bijvoorbeeld in Excel formaat en als PDF/A)., compressietechnieken worden alleen toegepast bij te vernietigen archiefbescheiden, veelal zijn dit zogenaamde afdelingsbestanden. De toegepaste compressie is 7-zip. Encryptie wordt niet toegepast. Beveiliging wordt op documentniveau door het DMS/RMA gedaan. Het installeren van een nieuwe versie van het DMS/RMA wordt niet als migratie gezien. opgemaakt? 5 Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden Hoofdvraag: Weegt het waterschap zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie? 5.1 Archiefselectielijst en stukkenlijst a Selecteert het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager archiefbescheiden van het waterschap?, archiefbescheiden worden na afhandeling voorzien van een bewaartermijn, zaken die worden afgehandeld in het zaaksysteem zijn afhankelijk

8 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen b Maakt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager bij de selectie van de archiefbescheiden van het waterschap gebruik van de voor Nederlandse waterschappen geldende selectielijst? c Werkt het waterschap aanvullend met een facultatieve stukkenlijst? 5.2 Vernietiging en verklaringen a Vernietigt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden? van het resultaat., in de huidige hybride situatie staan te vernietigen fysieke dossiers in 5-jaren blokken b Maakt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager verklaringen van vernietiging op die ten minste een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden en de grond en wijze van vernietiging bevatten? De verklaring van vernietiging bevat geen specificatie per categorie van de selectielijst waarop de vernietigingstermijn is gebaseerd. Bij archiefbescheiden vanaf 2005 is dit wel mogelijk omdat de vigerende selectielijst als tabel in het DMS staat. Bij de verklaringen van vernietiging van archiefbescheiden gevormd of ontvangen vanaf 2005 wordt dit meegenomen.

9 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen 5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen a Past het waterschap vervanging toe [b.v. het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd? b Zo ja, waarborgt het college als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens? c Zo ja, heeft het college als archiefzorgdrager een verklaring tot vervanging van op termijn te vernietigen en van blijvend te bewaren archiefbescheiden opgemaakt en het besluit daarover op de juiste wijze bekend gemaakt? d Zo ja. heeft het college als archiefzorgdrager voor de vervanging van blijvend te bewaren archiefbescheiden tevoren een machtiging van Gedeputeerde Staten ontvangen op basis van Art. 7 AW? In 2010 is door de zorgdrager een machtiging afgegeven tot vervanging van fysieke, op termijn vernietigbare archiefbescheiden door een digitaal exemplaar, dit vindt plaats aan de hand van de vastgestelde procedures Ingenomen post, beoordeling bestemming informatieobjecten en vervanging. Gedeeltelijke voor wat betreft de op termijn vernietigbare archiefbescheiden Vervreemding, besluiten en verklaringen a Heeft het college als archiefzorgdrager in de afgelopen 5 jaar archiefbescheiden vervreemd? b Zo ja. heeft de zorgdrager daarvoor tevoren een machtiging van de minister van OCW ontvangen? c Zo ja, heeft de zorgdrager de juiste deskundigen geraadpleegd bij de voorbereiding van het besluit tot vervreemding? d Zo ja, heeft de zorgdrager een verklaring van de....

10 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen vervreemding opgemaakt en het besluit tot vervreemding op de juiste wijze bekend gemaakt? 6 Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats; Hoofdvraag: Brengt het waterschap het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden na 20 jaar overbrengen, tenzij met redenen omkleed correct in de praktijk? 6.1 Overbrenging na 20 jaar a Zijn alle te bewaren archiefbescheiden van het waterschap, ouder dan 20 jaar, overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats? b Zo nee, welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht? c Zo nee, wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel en/of praktisch, van de niet-tijdige overbrenging? 6.2 Verklaringen van overbrenging Maakt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager, samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats, van alle overbrengingen een verklaring op? 6.3 Niet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering Heeft het college als archiefzorgdrager voor archiefbescheiden die om redenen van bedrijfsvoering niet na 20 jaar overgebracht kunnen worden een machtiging tot opschorting van overbrenging aangevraagd en ontvangen van Gedeputeerde Staten?, het archiefblok wordt nu bewerkt om in 2024 te worden overgedragen aan het CED. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om deze bestanden, na digitalisering, onder te brengen bij een e-depot.

11 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen 7. Archiefbewaarplaatsen. archiefruimten en e-depots Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? 7.1 Archieforganisatie/ kwaliteitszorg/ benchmark a Is er door het waterschap een (waterschaps- of regionale) archiefinstelling aangewezen ten behoeve van de uitvoering van het beheer van de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats? b Werkt de archieforganisatie op basis van een kwaliteitszorgsysteem C Doet de organisatie mee aan landelijke benchmarking? 7.2 Archiefbewaarplaats a Is door het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager een eigen waterschaps-, een intergemeentelijke of een buiten de vestigingsplaats van het waterschap gelegen archiefbewaarplaats aangewezen waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in het archiefbesluiten regeling en genoemde eisen voldoen? B Gebruikt het dagelijks bestuur deze archiefbewaarplaats t.b.v. de te bewaren overgebrachte archiefbescheiden? C Zo ja, zijn de plannen betreffende bouw, verbouwing, inrichting of verandering van de archiefbewaarplaats goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten op basis van art. 33 AW?, de archiefbewaarplaats van het HHD is aangewezen als archiefbewaarplaats en is in 2014 goedgekeurd.

12 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen 7.3 Archiefruimten a Beschikt het waterschap over een of meer archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en besluit genoemde eisen voldoen? b Gebruikt het dagelijks bestuur deze archiefruimten t.b.v. de te bewaren op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden? de te bewaren papieren archiefbescheiden vanaf 1990 worden vervangen door een digitaal exemplaar en t.z.t. geplaatst in een E-depot. 7.4 E-depot A Beschikt het waterschap over een eigen, een interregionaal of een buiten het waterschap gelden e-depot voor de bewaring van digitale archiefbescheiden dat aan de eisen van de archiefregeling voldoet? B Gebruikt het dagelijks bestuur dit e-depot t.b.v. de te bewaren archiefbescheiden? Zie opmerking bij punt 6.1. a 8 Terbeschikkingstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden Hoofdvraag: Voldoet het waterschap in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet? 8.1 Beschikbaarheid originelen en dubbelen a Zijn de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden voor een ieder kosteloos te raadplegen? b Kan een ieder al dan niet op eigen kosten afbeeldingen, afschriften en bewerkingen van de archiefbescheiden (laten) maken? c Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager, in de Legesverordening Delfland 2007 met

13 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen regels opgesteld over de genoemde kosten? bijbehorende tabel zijn de regels opgenomen. 8.2 Beperking openbaarheid na 20 jaar a Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager de eventuele beperking van de openbaarheid van bepaalde archiefbescheiden na overbrenging schriftelijk gemotiveerd op basis van artikel 15 van de Archiefwet? b Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager tevoren advies ingewonnen van de beheerder van de archiefbewaarplaats? c Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager voldoende rekening gehouden met artikel 15a van de Archiefwet die de beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden op het gebied van milieu-informatie inperkt? d Hebben het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager en de beheerder van de archiefbewaarplaats het besluit tot de beperking aan de openbaarheid van bepaalde overgebrachte archiefbescheiden opgenomen in de verklaring van overbrenging? 8.3 Beperking openbaarheid na 75 jaar Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager voor de archiefbescheiden die ouder zijn dan 75 jaar en die het toch niet openbaar wil maken een machtiging tot opschorting van openbaarmaking aangevraagd en ontvangen van Gedeputeerde Staten? Er zijn geen beperkingen aan de openbaarheid ingediend.

14 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen 8.4 Afwijzing raadpleging of gebruik a Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats, dit is vastgelegd in het studiezaalreglement. regels geformuleerd omtrent afwijzing van raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden wegens de slechte materiële toestand ervan of de onveiligheid van de verzoeker? b Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats de afwijzing van een verzoek tot raadpleging of gebruik gemotiveerd? 8.5 Uitleningen aan overheidsorgaan en deskundige instelling a Voldoet de beheerder van de archiefbewaarplaats aan zijn wettelijke verplichting om de overgebrachte archiefbescheiden voor bepaalde tijd uit te lenen aan het archiefvormende overheidsorgaan' Is dit wel/niet voorgevallen9 b Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats inhoudelijke en financiële voorwaarden geformuleerd waaraan de uitlening van archiefbescheiden aan deskundige externe instellingen zijn verbonden? 8.6 Regulering fysiek bezoek en gebruik a Is er een reglement voor het fysieke bezoek en gebruik van de publieksruimte bij de archiefbewaarplaats? b Zo ja, maakt de archieforganisatie daarbij gebruik van een kwaliteitshandvest? c Zo ja. werkt de archieforganisatie mee aan de, er is een studiezaalreglement

15 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen monitor dienstverlening? 8.7 Regulering digitaal bezoek en gebruik Beschikt de archieforganisatie over een digitale frontoffice met tenminste een toegang tot de collectie (registratie) en het bezoek- en gebruiksreglement? 9. Rampen, calamiteiten on veiligheid via en Hoofdvraag: Heeft het waterschap plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij bijzondere omstandigheden? 9.1 Onderdeel rampenplan waterschap Beschikt het waterschap/de regio over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin ten minste procedures met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde zoals (te bewaren) archiefbescheiden zijn opgenomen? 9.2 Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming a Heeft het waterschap een veiligheidsplan voor de archiefruimten en archiefbewaarplaats met een calamiteitenplan en ontruimingsplan? b Heeft het waterschap daarin een verzamelplaats aangewezen voor te ontruimen archiefbescheiden o.b.v. prioriteiten in het collectieplan? (zie ook 9.1) 9.3 Regionaal en landelijk veiligheidsnetwerk a Stelt het waterschap de archieforganisatie in staat mee te doen aan een regionaal, hieraan wordt nog niet deelgenomen. Toevoegen studiezaalreglement aan 1.Opnemen procedure met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde zoals (te bewaren) Archiefbescheiden in het calamiteitenplan. 2.Onderzoeken of het aangaan van een waakvlamovereenkomst met Documentenwacht een optie is. Zie punt 9.1

16 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen veiligheidsnetwerk voor erfgoedinstellingen? b Stelt het waterschap de archiefbewaarplaats in, hieraan wordt nog niet deelgenomen. staat mee te doen aan incidentenregistratie richting het landelijke veiligheidsnetwerk? c. Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de externe provinciale toezichthouders? 10. Middelen en mensen Hoofdvraag: Kan het waterschap beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau? 10.1 Middelen Hoeveel middelen stelt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager na goedkeuring door het algemeen bestuur ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de organen van het waterschap en het toezicht daarop? 10.2 Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer a. Hoeveel mensen (fte's) stelt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager na goedkeuring door het algemeen bestuur ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de organen van het waterschap resp. voor en na overbrenging van de archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats? (Zie ook 2.2.) b. Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden? dit is vastgelegd in de artikelen 4 en 6 van de vigerende archiefverordening. 3,5 fte Gedeeltelijk, in 2014 is een inhaalslag gestart om de besluitvorming van het waterschap vanaf 2008

17 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief wordt gescoord, kan het doorlopen gedaan met het bestuurlijk informatie systeem (BIS) alsnog op de juiste wijze te archiveren Mensen, kwalitatief tbv beheer a. Kan het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager het kwaliteitsniveau waaronder de opleiding van het onder 10.2 bedoelde personeel aangeven alsmede hun mogelijkheden voor bij- en nascholing? (Zie ook 2.2.) b. Kunnen alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren worden gedaan? c. Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de externe provinciale toezichthouders? alle medewerkers Oud Archief zijn in het bezit van de akte Middelbaar Archiefambtenaar, de medewerkers dynamisch archief zijn minimaal in het bezit van SOD 1.

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Waterschap ei [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Verslag toepassing Wet Revitalisering Generiek Toezicht Kritische Prestatie Indicatoren (KPľs) p. 2-7 p. 8-17 Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 2012/2013

Raadsvoorstel. Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 2012/2013 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 610664 Raad 21 nuari 2014 Documentkenmerk: 610665 B. en W. 10 december 2013 Behandeld door: dhr. E Wolbink E-mail: Erwin.Wolbink@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Verslag horizontale

Nadere informatie

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Bijlage 1. Beantwoording van de KPI-vragen Hieronder volgen de relevante antwoorden op de KPI-vragen. Het schematische overzicht van de archief-kpi s met beantwoording in het kort is als bijlage 2 aan

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 13 februari 2014 Jaarverslagen 2013

Nadere informatie

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek 11 JUL m Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek Postbus 188 1440 AD Purmerend Wielingenstraat 75 1441 ZN Purmerend tel. 0299-411530 fax 0299-411548 directeur -archivaris: mevr.

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014.

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014. Wjlprich.ip [ j Rijn en Ij'.snl 15.03649 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. Dijkgraaf en Heemraden Liemersweg 2 7006 GG DOETINCHEM Waterschap Rijn en IJssel ingekomen - 8 APR, 2015 Doetinchem Ons kenmerk

Nadere informatie

Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan

Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Bezoekadres Postadres Gemeentehuis Kerkbuurt4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20, 1 530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan E-maii Kerkbuurt

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

gemeente QoSteiïlOUt Aan de gemeenteraad Verslag verantwoording archieven

gemeente QoSteiïlOUt Aan de gemeenteraad Verslag verantwoording archieven W W w gemeente QoSteiïlOUt Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij \\ ^Ĉ" 1^!^ 0 1 4 10.1419935 W.Hoek@oosterhout.nl Onderwerp Verslag verantwoording archieven Geachte raad,

Nadere informatie

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014 De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Provincie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 Zaaknummer *331691* Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Het opstellen van een Documentair Structuurplan... 6 1.3. Model van het Documentair Structuurplan

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

Handboek Vervanging. Vervanging analoge documenten door digitale reproducties

Handboek Vervanging. Vervanging analoge documenten door digitale reproducties Handboek Vervanging Vervanging analoge documenten door digitale reproducties Handboek Vervanging. Vervanging analoge documenten door digitale reproducties van de DCMR Milieudienst Rijnmond is in licentie

Nadere informatie

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie)

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) Gemeente Oldebroek Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) ID/DIV Versie 1.0 23-10-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1. Beschrijving van de werkwijze

Nadere informatie

Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering

Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering Gemeentearchief Amsterdam In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Begeleidingsgroep Convenant Archieven

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2a: Het Denkkader 0 Auteur: KING Datum: 5 december 2011 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Doelgroep... 5 1.4

Nadere informatie

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1.

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1. Haagse Documentaire Referentie Architectuur Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep Juni 2013 Versie 1.01 1 Inhoud 1. Managementsamenvatting...3 2. Inleiding...4 a. Aanleiding...4

Nadere informatie

TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Evaluatie van de regelingen

TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Evaluatie van de regelingen TOELICHTING Algemeen 1. Inleiding Ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Archiefwet 1995 worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld met betrekking tot de duurzaamheid van door

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE 1 3 MRT 2013

PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE 1 3 MRT 2013 PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE Reg.nr. Dat. 1 3 MRT 2013 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO

Nadere informatie

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t.

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t. Informatiemanagement & Automatisering Ingekomen stuk D41 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 30 15 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

ED 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 2

ED 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 2 ED 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 2 LOPAI, december 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Onderwerp: Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Onderwerp: Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ Dat. ontv.: 8 MRT 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@>overijssel. nl Provinciale

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Mei 2009 drs. D.M. Bunskoeke drs. J.

Nadere informatie