Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]"

Transcriptie

1 Waterschap ei [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]

2 Verslag toepassing Wet Revitalisering Generiek Toezicht Kritische Prestatie Indicatoren (KPľs) p. 2-7 p Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT) ar: Documentnr: Auteurs: Datum: Erik Voeten Arjan Leijsten 30 juni

3 Verslag WRGT 1. Lokale regelgeving Voldoen de regelingen m.b.t, het waterschap aan de wettelijke eisen? De Archiefverordening 2013 van het waterschap Peel en Maasvallei is in december 2012 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het Besluit Informatie Beheer is in mei 2013 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei en beschrijft de voorwaarden waaraan het beheer van de archiefbewaarplaats en van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden dienen te voldoen. Hiermee beschikt WPM over een actuele Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer. Ingevolge artikel 4 van de Archiefwet 1995 dient het bestuur voorzieningen te treffen omtrent de archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan. Het waterschap Peel en Maasvallei is ontstaan uit een aantal fusies tussen waterschappen gelegen in de provincie Limburg. De 9 voormalige waterschappen in Noord en Midden Limburg zijn in de periode gefuseerd tot het Waterschap Peel en Maasvallei. De archiefbescheiden zijn geordend naar de waterschappen zoals die voor 1993 bestonden. Ook bij de tot standkoming van het huidige waterschap in 2004 is het archief van de rechtsvoorganger over de periode afgesloten. Het Waterschap neemt deel aan 3 Gemeenschappelijke Regelingen, namelijk het Waterschapsbedrijf Limburg, Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen en Het Waterschapshuis. In deze gemeenschappelijke regelingen zijn bij alle 3 de organisaties afspraken gemaakt over de archiefzorg. 2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt het waterschap structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Volgens Artikel 16 van de Archiefregeling dient de zorgdrager ervoor te zorgen dat het beheer van zijn archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem. Binnen het waterschap Peel en Maasvallei is er op dit moment nog geen kwaliteitssysteem. Dit systeem is wel in ontwikkeling en is onderdeel van het project Professionalisering DIV en staat op de planning voor De afdeling Vergunningen en Handhaving (VenH) is ISO gecertificeerd, dit geldt ook voor het decentrale DIV team binnen VenH. In het kader van de ontwikkelingen bij het archieftoezicht waarbij de provincie op afstand komt te staan is versterking van het horizontaal toezicht inzake de informatievoorziening noodzakelijk. Een kwaliteitssysteem is hiervoor bij uitstek het middel.

4 In de Archiefverordening van het waterschap Peel en Maasvallei is opgenomen dat de Secretaris Directeur verslag uitbrengt aan het dagelijks bestuur. Dit zal in 2014 op basis van de Archiefverordening 2013 en door middel dit verslag voor de eerste keer plaatsvinden. 3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden. Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden? context Artikel 18 van de Archiefregeling bepaalt dat alle overheidsorganen een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de bij dat overheidsorgaan berustende archiefbescheiden (papier en digitaal), geordend worden overeenkomstig het ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur. Dit is de basis van de ordening van de archiefbescheiden. Waterschap Peel en Maasvallei beschikt over een dergelijk overzicht in de rol van MyCorsa (het DMS). In het inspectierapport van 2012 werd geconstateerd dat niet inzichtelijk was welke archiefstukken in welke systemen ontvangen en gecreëerd worden en of deze duurzaam beheerd (kunnen) worden. Deze situatie zou risico's kunnen opleveren voor de integriteit en authenticiteit en voor de raadpleegbaarheid en beschikbaarheid van digitale archiefbescheiden. Concreet betekent dit dat er procedures rondom migratie en conversie trajecten opgezet moeten worden en beheersmaatregelen getroffen moeten worden. WPM heeft de ambitie om zaakgericht en volledig digitaal te gaan werken. Wanneer de hele organisatie met het zaaksysteem werkt zal de ontvangen en gecreëerde informatie hierin worden opgenomen. Voor het zaakgericht werken worden momenteel stappen ondernomen om over te gaan op SharePoint als DMS. Het papier dat nu wordt gebruikt voor het opmaken van archiefbescheiden voldoet aan NEN2728:2006, zoals vereist in de Archiefregeling. Peel en Maasvallei gebruikt duurzame verpakkingsmaterialen voor de opslag van blijvend te bewaren archiefbescheiden en voldoet hiermee aan de artikelen 9 en 10 van de Archiefregeling. 4. Digitale archiefbescheiden Werkt het waterschap inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke voorschriften? Het waterschap Peel en Maasvallei gaat de komende jaren investeren in digitale dienstverlening, digitaal samenwerken en de herinrichting van de digitale informatiehuishouding. Het project digitalisering is hierbij voorwaarde scheppend. Door de vorming van het team Informatiemanagement

5 binnen het proces Bedrijfsvoering is een impuls gegeven aan het beheer van informatie en de inrichting van de digitale informatiehuishouding binnen WPM. Voor documentenbeheer werkt WPM momenteel in een hybride situatie. Deze hybride situatie zorgt er voor dat informatie lastig vindbaar is omdat documenten of digitaal of fysiek zijn. Veel belangrijke documenten worden opgeslagen in Corsa. Tegelijkertijd wordt door de meeste medewerkers in de praktijk voornamelijk gewerkt op de netwerkschijven. Deze hybride situatie zorgt er voor dat er vaak geen compleet dossier te vinden is en dat informatie lastig vindbaar is omdat men niet weet waar het staat en vaak niet duidelijk is wat de meest actueel versie is van een document. De invoering van SharePoint als DMS zal hier verandering in gaan brengen. Artikel 24 van de Archiefregeling schrijft aanvullende metadata voor de digitale archiefbescheiden voor. Het gaat om de zogenaamde technische metadata, deze zijn van belang voor de duurzame bewaring van de archiefbescheiden. Er worden geen extra technische metadata vastgelegd bij digitale archiefbescheiden of de scans in MyCorsa. Er is geconstateerd dat er meer aandacht moet zijn voor de archiefzorg van digitale bestanden buiten de DMS omgeving, voorbeelden zijn financiële en geografische data, website, mail en communicatie via sociale media als Twitter en Facebook. Concreet betekent dit dat er procedures rondom migratie en conversie trajecten opgezet moeten worden en beheersmaatregelen getroffen moeten worden. Het initiatief hiervoor ligt bij het team Informatiemanagement. In de 2 e helft van 2014 zal als pilot gestart worden met het archiveren van onze website. 5. Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden. Weegt het waterschap zorgvuldig af al wanneer het bezit van archiefbescheiden is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie? niet meer van belang Op basis van artikel 5 van de Archiefwet 1995 is een selectielijst voor archiefbescheiden van de waterschappen een verplicht hulpmiddel voor het in goede, geordende en toegankelijke staat hebben en houden van de archiefbescheiden. De vernietigbare archiefbescheiden worden door het waterschap Peel en Maasvallei geselecteerd en waarbij gebruik wordt gemaakt van de voor de waterschap geldende selectielijst die met ingang van is ingesteld. Verder is er een oriënterend onderzoek gestart om de papieren documenten te vervangen door digitale reproducties conform artikel 7 van de Archiefwet. Het streven is om per substitutie geregeld te hebben. Er vond in de afgelopen 5 jaar geen vervreemding plaats van archiefbescheiden. Vervreemding houdt in dat de archiefbescheiden een andere zorgdrager krijgen.

6 6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de openbare archiefbewaarplaats Brengt het waterschap het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden na 20 jaar overbrengen, tenzij met redenen omkleed' correct in de praktijk? Artikel 12 van de Archiefwet 1995 schrijft voor dat alle te bewaren archiefbescheiden ouder dan 20 jaar moeten worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats. De archiefbescheiden zijn na overbrenging openbaar en kosteloos te raadplegen door geïnteresseerden. De archiefbescheiden van 1993 en ouder zijn overgebracht naar de eigen archiefbewaarplaats. Het dagelijks bestuur van waterschap Peel en Maasvallei, maakt als archiefzorgdrager, samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats van alle overbrengingen een verklaring op. 7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? Het waterschap Peel en Maasvallei heeft een eigen archiefbewaarplaats. Deze bevindt zich aan de Drie Decembersingel 46 te Blerick. Deze archiefbewaarplaats wordt gebruikt voor de permanent te bewaren overgebrachte archiefbescheiden. In 2012 heeft er een archiefinspectie plaatsgevonden. Deze inspectie heeft geleid tot een aantal fysieke aanpassingen in de archiefbewaarplaats. Binnen de processen Vergunningen en Handhaving zijn de dossiers decentraal geplaatst. De bewaaromstandigheden van deze dossiers voldoen niet volledig aan de gestelde eisen. Dit is een tijdelijk probleem omdat dit naar verwachting op is opgelost door de verdergaande digitalisering en substitutie. Op termijn zal het waterschap Peel en Maasvallei zich aansluiten op een E-depot. De ontwikkelingen binnen het Limburgse archiefwezen worden nauwlettend gevolgd. 8. Ter beschikking stelling van naar archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden Voldoet het waterschap in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet? Bij de overbrenging van de archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats is de informatie in principe openbaar. De Archiefwet formuleert in artikel 15 enkele uitzonderingen op deze openbaarheid. Het waterschap Peel en Maasvallei hanteert een lichte beperking op de openbaarheid gericht op archiefbescheiden ten aanzien van de persoonlijke levenssfeer. Zo worden er in uitzondering geen documenten van medewerkers openbaar gesteld. In principe worden geen beperkingen gesteld aan de openbaarheid van milieu-informatie. 5

7 9. Rampen, calamiteiten en veiligheid Heeft het waterschap plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden omstandigheden? bij bijzondere WPM beschikt nog niet over een calamiteitenplan voor de informatievoorziening noch over een vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid. Dergelijke plannen zijn gericht op het voorkomen en reduceren van schade aan de informatiehuishouding, ten gevolge van calamiteiten en/of oneigenlijke toegang en gebruik. Met betrekking tot de continuïteit loopt op dit moment de afrondende fase met de implementatie van diverse maatregelen tegen uitval van elektriciteit en/of ICT. Het volledige continuïteitsplan moet voor 1 oktober 2014 gereed zijn. In oktober 2013 is op basis het landelijke project binnen WPM gestart met het project Informatiebeveiliging. Hierin worden een aantal basisproducten voor alle waterschappen opgesteld. WPM beschikt niet over een veiligheidsplan, ontruimingsplan en calamiteitenplan voor de archiefruimte en archiefbewaarplaats. 10. Middelen en mensen Kan het waterschap beredeneerd aangeven gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau? De kosten in de begroting 2013 die ter beschikking staan voor de wettelijke taken voor de archiefzorg zijn als volgt: Onderhoud software, C Doorberekende kapitaallasten C Project Afsluiten archief uit 2004 Project Digitalisering documenten en facturen Verder heeft WPM in de Visie op Informatievoorziening en het daaruit voortvloeiende Project Vervolgstappen Digitalisering en Professionalisering DIV de ambitie voor de komende jaren bepaald. De kosten om deze ambities te realiseren worden geraamd op C ,- Er is 3,26 fte beschikbaar voor de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van het waterschap Peel en Maasvallei voor de overbrenging van de archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats. De adviesrol op strategisch niveau rondom Informatie- en DIV beleid is ondergebracht bij de Adviseurs binnen het team Informatiemanagement. Voor de wettelijke taken zijn voldoende functies aanwezig en zijn de functies bezet door gekwalificeerd personeel.

8 De 5 DIV medewerkers zijn opgeleid op een HBO en MBO niveau. Binnen het waterschap is voldoende ruimte en budget aanwezig om kennis of vaardigheden op te doen middels aanvullende opleidingen of trainingen. In 2013 zijn er door de DIV medewerkers meer dan 10 opleidingen gevolgd, variërend van SOD I tot HBO opleidingen voor Functioneel Beheer en informatiemanagement.

9 Kritische Prestatie Indicatoren (KPľs) *. Lokale Regelingen 1.1 Verordening archiefzorg Beschikt het waterschap over een geactualiseerde, door het bestuur vastgestelde Archief-verordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de vigerende wet-en regelgeving? Is deze medegedeeld aan gedeputeerde Staten? 1.2 Verordening toezicht archiefbeheer Beschikt het waterschap over een geactualiseerde, door het bestuur vastgestelde Archìefverordening inzake het toezicht op het bij of krachtens de Archiefwet bepaalde ten aanzien van het beheer van nog niet naar archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? Is deze medegedeeld aan gedeputeerde Staten? 1.3 Besluit informatiebeheer Beschikt het waterschap over een door het bestuur als archíefzorgdrager vastgesteld besluit informatiebeheer inzake het beheer van de archiefbewaarplaats en van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? 1.4 Wijziging overheidstaken Treft het DB als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke? 1.5 Gemeenschappelijke regelingen Treft het DB als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling waarin hei waterschap participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden? Houdt de zorgdrager een register bij? 1.6 Mandaatregeling archiefzorg Beschikt het waterschap over een vastgestelde mandaatregeling bedoeld om namens de zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde regelgeving/het stellen van regels? 1.7 Uitbesteden archiefbeheer (staken) Indien (aspecten van) het archiefbeheer/ archiefbeheertaken zijn uitbesteed aan een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke partij, zijn hiervan dan dienstverleningsovereenkomsten, waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke eindverantwoordelijkheid? Zie verslag. 8

10 2. Interne kwaliteitszorg en toezicht 2.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer Maakt het DB als archiefzorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd? ĮllltltlltllSI - Welk? - Voldoet het beheer van de archiefbescheiden aan de eisen van dat kwaliteitssysteem? 2.2 Gekwalificeerde archivaris Heeft het DB als archiefzorgdrager een archivaris benoemd voor het toezicht op het beheer van niet-overgebrachte archiefbescheiden en het beheer van de wel overgebrachte? Zo ja, is deze in het bezit van een diploma archivistiek? Bij het ontbreken van een benoemde archivaris wordt deze rol ingevuld door de secretaris van het waterschap, (zie artikel 37 van de Archiefwet 1995) 2.3 Verslag toezicht archiefbeheer Brengt de archivaris regelmatig verslag uit aan het DB als archiefzorgdrager van de wijze waarop hij het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij? 2.4 Verslag beheer archiefbewaarplaats Brengt de archivaris regelmatig verslag uit aan het DB als archiefzorgdrager van de wijze waarop hij het beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij? 9

11 ļ 3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid papieren en digitale archiefbescheiden. 3.1 Geordend overzicht Beschikt het waterschap over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur? 3.2 Authenticiteit en context Heeft het DB als archiefzorgdrager ervoor gezorgd dat van elk der ontvangen of opgemaakte (te bewaren) archiefbescheiden met behulp van metagegevens(schema) kan worden vastgesteld: - de inhoud, structuur en verschijningsvorm; - wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het werd ontvangen of opgemaakt; - de samenhang met andere archiefbescheiden; - de uitgevoerde beheeractiviteiten; - de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur inzake de archiefbescheiden. 3.3 Systeem voor toegankelijkheid Waarborgt het archiveringssysteem de toegankelijke staat van (te bewaren) archiefbescheiden zodanig dat elk van de archiefbescheiden binnen een redelijke termijn kan worden gevonden en leesbaar of waarneembaar te maken is? 3.4 Duurzame materialen en gegevensdragers Gebruikt het waterschap duurzame (fysieke en audiovisuele) materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren van (te bewaren) archiefbescheiden? 3.5 Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag Gebruikt het waterschap duurzame verpakkingsmaterialen voor de opslag van (te bewaren) archiefbescheiden? 3.6 Systeem voor duurzaamheid Waarborgt het archiveringssysteem c.q. zijn er naast 3.4. en 3.5. zodanige voorzieningen dat bij het raadplegen van te bewaren archiefbescheiden na ten minste honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang te constateren zal zijn. Dat wil zeggen: worden de archiefbescheiden in goede materiële staat gebracht en gehouden? WĩiîāåÊįXSĩlĚĚāmĚİKt«SļŜ iāsā&mwěksêįiĩiîissmsisà WSĒÊĒĚĒÊÊKālĒĒ 10

12 ļ 4. Specifieke eisen aan digitale archiefbescheiden. 4.1 : Opbouw digitaal informatiebeheer. Werkt het waterschap op basis van het Referentiekader Opbouw Digitaal - Informatiebeheer? ' 4.2 Functionele eisen Zijn de functionele eisen qua inhoud, structuur, verschijningsvorm en gedrag i.v.m. authenticiteit van de digitale archiefbescheiden vastgesteld en geïmplementeerd? 4.3 Aanvullende metagegevens ļ Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en geïmplementeerd? (zie ook ļ 3.2.) ' 4.4 Opslagformaten Worden opslagformaten gebruikt die aan een open standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verlangd? 4.5 Voorzieningen compressie en encryptie Zijn voorzieningen getroffen voor de toegankelijkheid en ordening van de archiefbescheiden in het geval men gebruik maakt van compressie- en/of encryptietechnieken? En zijn deze voorzieningen voldoende beveiligd is tegen inbreuk door derden? Wordt in geval van encryptie bij overdracht van archiefbescheiden aan de beheerder van de archiefbewaarplaats de encryptiesleutel verstrekt? 4.6 Converteren en migreren Wordt er tijdig geconverteerd/gemigreerd in het geval niet meer aan de geordende en toegankelijke staat van de archiefbescheiden voldaan zal gaan worden? Is er een verklaring van de conversie/migratie opgemaakt? Zie verslag. NVT Zie verslag 11

13 5. Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden. 5.1 Archiefselectielijst en stukkenlijst Selecteert het DB als archiefzorgdrager de archiefbescheiden? Maakt het DB als archiefzorgdrager bij de selectie van de archiefbescheiden gebruik van de voor Nederlandse Waterschappen geldende selectielijst? Werkt het waterschap aanvullend met een facultatieve stukkenlijst? 5.2 Vernietiging en verklaringen Vernietigt het DB als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden? Maakt het DB als archiefzorgdrager verklaringen van vernietiging op die ten minste een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden en de grond en wijze van vernietiging bevatten? 5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen Past het waterschap vervanging toe [b.v. het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd]? Zo ja, - waarborgt het DB als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens? - heeft het DB als archiefzorgdrager een verklaring tot vervanging van op termijn te vernietigen en van blijvend te bewaren archiefbescheiden opgemaakt en het besluit daarover op de juiste wijze bekend gemaakt? Zo ja, heeft het DB als archiefzorgdrager voor de vervanging van blijvend te bewaren archiefbescheiden tevoren een machtiging van gedeputeerde staten ontvangen obv art 7. Aw? 5.4 Vervreemding, besluiten en verklaringen Heeft het DB als archiefzorgdrager in de afgelopen 5 jaar archiefbescheiden vervreemd? Zo ja, - heeft de zorgdrager daarvoor tevoren een machtiging van de minister van OCW ontvangen? - heeft de zorgdrager de juiste deskundigen geraadpleegd bij de voorbereiding van het besluit tot vervreemding? - heeft de zorgdrager een verklaring van de vervreemding opgemaakt en het besluit tot vervreemding op de juiste wijze bekend gemaakt? 12

14 6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats 6.1 Overbrenging na 20 jaar I Zijn alle te bewaren archiefbescheiden van het waterschap, ouder dan 20 jaar, i overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats? ļ Zo nee, - welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht? - wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel en/of praktisch, van de niettijdige overbrenging? v Verklaringen van overbrenging Maakt het DB als archiefzorgdrager, samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats, van alle overbrengingen een verklaring op? Niet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering Heeft het DB als archiefzorgdrager voor archiefbescheiden die om redenen van bedrijfsvoering niet na 20 jaar overgebracht kunnen worden een machtiging tot opschorting van overbrenging aangevraagd en ontvangen van gedeputeerde staten? -! NVT

15 7. Archiefbewaarplaatsen, Archiefruimteji en E-depots. 7.1 Archieforganisatie/kwaliteitszorg/benchmark Is er door het waterschap een (gemeentelijke of regionale) archieforganisatie aangewezen ten behoeve van de uitvoering van het beheer van de \ archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats? į Werkt de archieforganisatie op basis van een kwaliteitszorgsysteem? \ 7.2 Doet de archieforganisatie mee aan landelijke benchmarking? Archiefbewaarplaats Is door het DB als archiefzorgdrager een eigen, een interwaterschappelijke of een buiten het waterschap gelegen archiefbewaarplaats aangewezen waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefbesluit en -regeling en genoemde eisen voldoen? Gebruikt het DB deze archiefbewaarplaats t.b.v. de te bewaren overgebrachte archiefbescheiden? Zo ja, zijn de plannen betreffende bouw, verbouwing, inrichting of verandering van inrichting van de archiefbewaarplaats goedgekeurd door gedeputeerde staten obv art 33. Aw? 7.3 : Archiefruimten : Beschikt het waterschap over een of meer archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en -besluit genoemde eisen voldoen? : j! 7.4 Gebruikt het DB deze archiefruimte(n) t.b.v. de te bewaren op termijn naar de. archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden? i E-depot Beschikt het waterschap over een eigen, een interwaterschappelijk of een buiten het waterschap gelegen e-depot voor de bewaring van digitale archiefbescheiden dat aan de eisen op basis van de Archiefregeling voldoet? Gebruikt het DB dit e-depot t.b.v. de te bewaren overgebrachte archiefbescheiden? 14

16 8. Ter beschikking stelling van naar archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden. 8.1 ; Beschikbaarheid originelen en dubbelen \ : Zijn de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden voor eenieder ļ kosteloos te raadplegen? Kan eenieder al dan niet op eigen kosten afbeeldingen, afschriften en bewerkingen van de archiefbescheiden (laten) maken? Heeft het DB als archiefzorgdrager regels opgesteld over de genoemde kosten? 8.2 Beperking openbaarheid na 20 jaar In beginsel zijn archiefbescheiden na 20 jaar openbaar: heeft het DB als archiefzorgdrager de beperking van de openbaarheid van bepaalde archiefbescheiden na 20 jaar afdoende gemotiveerd, gelet op artikel van de Archiefwet? De beperkingscriteria zijn: eerbiediging persoonlijke levenssfeer; belang van de Staat of zijn bondgenoten; voorkomen van onevenredig bevoor- of benadeling van betrokken natuurlijke of rechtspersonen dan wel van derden. Heeft het DB als archiefzorgdrager tevoren advies ingewonnen van de beheerder van de archiefbewaarplaats? Heeft het DB als archiefzorgdrager voldoende rekening gehouden met artikel 15.a. van de Archiefwet die de beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden inzake milieu-informatie inperkt? Hebben het DB als archiefzorgdrager en de beheerder van de archiefbewaarplaats het besluit tot de beperking aan de openbaarheid van bepaalde overgebrachte archiefbescheiden opgenomen in de verklaring van overbrenging? 8.3 : Beperking openbaarheid na 75 jaar \ Heeft het DB als archiefzorgdrager voor de archiefbescheiden die ouder zijn dan 75 jaar en die het toch niet openbaar wil maken een machtiging tot opschorting van openbaarmaking aangevraagd en ontvangen van g edeputeerde staten? 8.4 Afwijzing raadpleging of gebruik Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats regels geformuleerd omtrent afwijzing van raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden wegens de slechte materiële toestand ervan of de onveiligheid van de verzoeker? İ.N e Ş Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats de afwijzing van een verzoek tot raadpleging of gebruik gemotiveerd? 15

17 8.5 Uitleningen aan overheidsorgaan en deskundige instelling Voldoet de beheerder van de archiefbewaarplaats aan zijn wettelijke verplichting om de overgebrachte archiefbescheiden voor bepaalde tijd uit te lenen aan het archiefvormende overheidsorgaan? Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats inhoudelijke en financiële voorwaarden geformuleerd waaraan de uitlening van archiefbescheiden aan deskundige externe instellingen is verbonden? 8.6 Regulering fysiek bezoek en gebruik Is er een reglement voor het fysieke bezoek en gebruik van de publieksruimte bij de archiefbewaarplaats? Zo ja, maakt de archieforganisatie daarbij gebruik van een kwaliteitshandvest? Zo ja, werkt de archieforganisatie mee aan de monitor dienstverlening? 8.7 Regulering digitaal bezoek en gebruik Beschikt de archieforganisatie over een digitale frontoffice met tenminste een toegang tot de collectie(registratie)en het bezoek- en gebruiksreglement? NVT. MĚĚįĚĒSÊĚĒĚĚĚ NVT. NVT. 16

18 9. Rampen, Calamiteiten en Veiligheid 9.1 i Onderdeel rampenplan waterschap Beschikt het waterschap over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin ten minste procedures met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde zoals (te bewaren) archiefbescheiden zijn opgenomen? 9.2 Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming Heeft het waterschap een veiligheidsplan voor de archiefruimte(n) en archiefbewaarplaats met een calamiteitenplan en ontruimingsplan? Heeft het waterschap daarin een verzamelplaats aangewezen voor te ontruimen archiefbescheiden o.b.v. prioriteiten in het collectieplan? (zie ook q 1 \ 9~3 y.jj.... Regionaal en landelijk veiligheidsnetwerk Stelt hel waterschap de archieforganisatìe in staat mee te doen aan een regionaal veiligheidsnetwerk voor erfgoedinstellingen? Stelt het waterschap de archieforganisatie in staal mee te doen aan incidentenregistratie richting het landelijke veiligheidsnetwerk? lêtļssêlê^êêiskéåěêí 10.Archiefbewaarplaatsen, Archiefruimten en E-depots \ Middelen \ Hoeveel middelen stelt het DB als archiefzorgdrager na goedkeuring van de raad ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de : gemeentelijke organen en het toezicht daarop? 10.2 Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer Hoeveel mensen (fte's) stelt het DB als archiefzorgdrager na goedkeuring van de raad ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen resp. voor en na overbrenging van de archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats? (Zie ook 2.2.) Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden? Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de externe provinciale toezichthouders? 10.3 i Mensen, kwalitatieftb.v. beheer Kan het DB als archiefzorgdrager het kwaliteitsniveau waaronder de opleiding van het onder bedoelde personeel aangeven alsmede hun mogelijkheden voor bij- en nascholing? (Zie ook 2. 2.) ilb^äîilllļihîb Zie verslag Zie verslag ísêêtsêêļětlêêå : Kunnen alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren gedaan ' worden? Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de externe provinciale toezichthouders? 10.4 Mensen, kwantitatief t.b.v. toezicht Hoeveel formatieruimte heeft het DB als archiefzorgdrager vastgesteld voor het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden. Dit betreft de archivaris met de archiefinspecteurs of andere medewerkers. (Zie ook 2.2.) Zie verslag 3,26 fte zie verslag. 17

Uitwerking KPI-vragen

Uitwerking KPI-vragen Bijlage 2 bij verslag Archiefzorg en -beheer 2013 / 2014 Uitwerking KPI-vragen 1 LOKALE REGELINGEN Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? Aw art. 30.1 Aw art. 32.2 Model- Besluit

Nadere informatie

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN - Bijlage bij VNG-ledenbrief Horizontale verantwoording gemeentelijke archiefketen, 21 juli 2011- VNG-MODEL TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

Nadere informatie

Verbeteringen KPI- rapportage Gemeente Zederik juli 2014 t.o.v. rapportage november 2013

Verbeteringen KPI- rapportage Gemeente Zederik juli 2014 t.o.v. rapportage november 2013 Verbeteringen KPI- rapportage Gemeente Zederik juli 2014 t.o.v. rapportage november 2013 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving Ja: groene arcering. Gemeente voldoet aan de norm Deels: oranje

Nadere informatie

Er is een Archiefverordening Delfland 2011 deze is per 05-11-2011 in werking getreden en medegedeeld aan Gedeputeerde Staten

Er is een Archiefverordening Delfland 2011 deze is per 05-11-2011 in werking getreden en medegedeeld aan Gedeputeerde Staten = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief

Nadere informatie

Wordt er voldaan aan de norm. Het "Besluit Informatiebeheer van de gemeente Zuidhorn 2010" is vastgesteld in de B&W-vergadering van 2 februari 2010.

Wordt er voldaan aan de norm. Het Besluit Informatiebeheer van de gemeente Zuidhorn 2010 is vastgesteld in de B&W-vergadering van 2 februari 2010. * UITWERKING KPI'S GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN Wordt er voldaan aan de norm Norm (onderdeel) 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 1.1 Verordening

Nadere informatie

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer Publieke verantwoording gemeentelijke archiefzorg en -beheer Wetgeving /Model Kwaliteitscriteria Oordeel art. 30 art. 32 Algemene wet bestuursrecht titel 10.1. Gemeentewet art. 160-169 Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

KPI- rapportage Gemeente Dinkelland

KPI- rapportage Gemeente Dinkelland KPI- rapportage Gemeente Dinkelland Norm T Wordt er voldaan aan de norm Te ondernemen actie door zorgdrager 1. Lokale Regelingen Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen?

Nadere informatie

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Bijlage 1. Beantwoording van de KPI-vragen Hieronder volgen de relevante antwoorden op de KPI-vragen. Het schematische overzicht van de archief-kpi s met beantwoording in het kort is als bijlage 2 aan

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Noord-Hollands Archief Verslag over 2015 betreffende het door de gemeentearchivaris gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats Samenstelling Klaartje Pompe, hoofd afdeling archief-

Nadere informatie

Verdere handelingen /uitleg. website beschikbaar. Is deze medegedeeld aan gedeputeerde staten? nee ja Exemplaar meesturen op medegedeeld

Verdere handelingen /uitleg. website beschikbaar. Is deze medegedeeld aan gedeputeerde staten? nee ja Exemplaar meesturen op medegedeeld Cat. knmrk 1. In te vullen door: Wet. Grondslag / modellen Categorie Deelvraag Taakverwaarlozingscriteria 1. Lokale regelgeving. Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? Ja/ Verdere

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH),

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Heemstede Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE -6 % ' ^ Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 1 augustus 2012

Nadere informatie

III MPGSD2O1 4012110580338

III MPGSD2O1 4012110580338 t 4 R E G I O N A A L ti[archief t DORDRECHT III MPGSD2O1 4012110580338 GSD 21.01.2014 0338 OPIPP1177791.1PIP 11/11 aonderdeel VAN 00RORECHTS MUSEUM Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER 2014-2015 Inleiding Sinds 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) in werking getreden. De invoering

Nadere informatie

Archiefinspectie Archiefdienst

Archiefinspectie Archiefdienst Archiefinspectie Archiefdienst Verslag over de periode april 2011-maart 2012 betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, welke niet is overgebracht naar

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven rhc regionaal tiistorisch centrum eindhoven 1510936 1 6MRT 2016 Of m UKJ Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven Postbus 191 5600 AD Eindhoven 040-264 99 40 040-264 99 77 info@rhc-eindhoven.nl wwv/.rhc-eindhoven.nl

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

KPI Gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 2016

KPI Gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 2016 KPI Gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 2016 Norm Wordt er voldaan aan de norm Actie/verbeterpunt 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke

Nadere informatie

Behandeling in de raadscommissie

Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 12G201781 PORT.HOUD: Schelberg ONDERWERP: Horizontale verantwoording archiefbeheer 2012. Griffie-advies voor behandeling in commissie

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Resultaten toetsing Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) ARCHIEFWET Versie: definitief, 2 mei Verordening archiefzorg

Resultaten toetsing Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) ARCHIEFWET Versie: definitief, 2 mei Verordening archiefzorg Resultaten toetsing Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) ARCHIEFWET 1995 Versie: definitief, 2 mei 2016 Norm(onderdeel) 1.1 Verordening archiefzorg Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

Ja x Vastgesteld door de Raad op 18. Ja x Vastgesteld door B&W op 17

Ja x Vastgesteld door de Raad op 18. Ja x Vastgesteld door B&W op 17 Ingevulde vragenlijst archief-kpi's Gemeente Heerhugowaard 2015. Bijlage bij Verslag archief-kpi's, [datum]. TVWC=Taakverwaarlozingscriterium GROEN De gemeente voldoet aan de indicator ORANJE De gemeentel

Nadere informatie

JAARVERSLAG ARCHIEF GEMEENTE DE WOLDEN

JAARVERSLAG ARCHIEF GEMEENTE DE WOLDEN JAARVERSLAG ARCHIEF 2015 GEMEENTE DE WOLDEN Voorwoord Voor u ligt het verslag 2015 ten behoeve van horizontale verantwoording uitvoering Archiefwet 1995. Dit verslag is een verantwoording over het beheer

Nadere informatie

Besluit Algemeen bestuur

Besluit Algemeen bestuur Besluit Algemeen bestuur 07-07-2014 Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2014 Opsteller Wytse Kelder Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum overleg 07-07-2014

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

*13.077867* 13.077867

*13.077867* 13.077867 *13.077867* 13.077867 Onderwerp Advies Dossiercode kwaliteitsplan digitaal archief Corsakwaliteitsplan digitaal archief Corsa MEMO INTERN Van : Jean-Luc Rouvroye Aan : zaakgericht werken Datum : 20 november

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief 2017014981 nini Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente Bloemendaal 2016 VJ' M Mŕ Chateau dit Zmancnburij ļ ^ I ïtwatcri Stooiiny í MachwÅB dt Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context Hoogheemraadschap van Delfland Actualiseren archiefverordening 1. Probleemstelling - context De archiefverordening Delfland 2004 (en daarmee het besluit informatiebeheer 2004) sluit niet meer aan bij de

Nadere informatie

ONTVANGEN 1 7 2012 Regionaal Archief

ONTVANGEN 1 7 2012 Regionaal Archief ONTVANGEN 1 7 2012 Regionaal Archief Alkmaar *B201219840* Bezoekadres Bergerweg 1 1815 AC Alkmaar Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD Postadres Postbus 9232 1800

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 368 13 november 2015 Besluit informatiebeheer RUD Zeeland 2015 Het Dagelijks

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr Ontwerp Archiefverordening Rijnland 2015 De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland; gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr overwegende dat -

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening en

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014.

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014. Wjlprich.ip [ j Rijn en Ij'.snl 15.03649 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. Dijkgraaf en Heemraden Liemersweg 2 7006 GG DOETINCHEM Waterschap Rijn en IJssel ingekomen - 8 APR, 2015 Doetinchem Ons kenmerk

Nadere informatie

Verslag Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding 2014

Verslag Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding 2014 rrron, wrrirr : E EEL AAL PEGION4.41 ILtIARCHIEF DORDRECHT Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Gemeente Papendrecht t.a.v. Het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 11 3350 AA Papendrecht Regionaal

Nadere informatie

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Verslag betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, die niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats Samenstelling

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 28 feb 2014/1010 Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN RBO.NR.: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard GEMEENTE ÜSSELSTEIN ING.: 2 8 FEB. 20U

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht Informatiebeheer en -zorg (digitaal) archief gemeente Eemsmond. Rapportage KPI-meting 2015

Horizontaal Toezicht Informatiebeheer en -zorg (digitaal) archief gemeente Eemsmond. Rapportage KPI-meting 2015 Horizontaal Toezicht Informatiebeheer en -zorg (digitaal) archief gemeente Eemsmond Rapportage KPI-meting 2015 1 2 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT)

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014 (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) Samenstelling i.o.v. de streekarchivaris A.A. van der Houwen, archiefinspecteur

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

Bijlage bij collegevoorstel IBT (Interbestuurlijk Toezicht)

Bijlage bij collegevoorstel IBT (Interbestuurlijk Toezicht) Bijlage bij collegevoorstel IBT (Interbestuurlijk Toezicht) VERANTWOORDING U treft aan het verslag van de coördinator DIV met betrekking tot het archief van de Gemeente Achtkarspelen. Daarmee worden zowel

Nadere informatie

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Verslag over de periode van januari 2014 tot mei 2015 betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie die nog niet

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Verslag ten behoeve van de horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s gemeente Reimerswaal 2013

Verslag ten behoeve van de horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s gemeente Reimerswaal 2013 Verslag ten behoeve van de horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s gemeente Reimerswaal 2013 Kruiningen, oktober 2013 Inleiding... 3 1. Lokale regelgeving...

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 42 Officiële naam regeling: Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen Citeertitel: Archiefverordening Provincie Limburg 2014

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017

Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017 Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017 Het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht Gelet op: Artikel 9 van de Archiefverordening RUD Utrecht 2017 Besluit: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer)

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer) MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer) Overwegende: De Minister van Constitutionele en Binnenlandse Zaken,

Nadere informatie

Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Ommen over 2012/2013

Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Ommen over 2012/2013 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 608728 Raad 9 nuari 2014 Documentkenmerk: 608732 B. en W. 10 december 2013 Behandeld door: dhr. E Wolbink E-mail: Erwin.Wolbink@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Verslag horizontale

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5.2.C BIJLAGE 2 Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 In D&H: 16-09-2014 Steller: drs.

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Informatie- en archiefbeheer 2015 Gemeente Gouda

Informatie- en archiefbeheer 2015 Gemeente Gouda Rapportage Informatie- en archiefbeheer 2015 Gemeente Gouda Gouda, april 2016 Auteur: Maro Pas Managementsamenvatting De gemeente Gouda hecht belang aan een gemeentebrede aanpak van het informatiebeheer.

Nadere informatie

GEMEENTE VELSEN 0 1 JULI 2016

GEMEENTE VELSEN 0 1 JULI 2016 noord-hollands archief College van burgemeester en wethouders Gemeente Velsen Postbus 465 1970 AL IJMUIDEN GEMEENTE VELSEN INGEK NR DocInfo 0 1 JULI 2016 Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaarverslag 2015

Nadere informatie

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn * PA201 400694* Post en Archief 201400694 Verslag archiefzorg en -beheer 2012-2013 Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn Samenvatting Voor u ligt het verslag Archiefzorg en -beheer 2012-2013 gemeente Zuidhom.

Nadere informatie

KPI verslag gemeente Moerdijk 2012

KPI verslag gemeente Moerdijk 2012 KPI verslag gemeente Moerdijk 2012 Vooraf: In onderstaande tekst worden de termen archief en informatie door elkaar gebruikt. Met beiden wordt echter hetzelfde bedoeld, namelijk bescheiden, ongeacht hun

Nadere informatie

M. Schreurs, W.v.d. Wetering, S. Nicolasen, E. van Leeuwen

M. Schreurs, W.v.d. Wetering, S. Nicolasen, E. van Leeuwen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00433 Datum: 15 juli 2015 Team: Informatiebeleid Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: M. Schreurs,

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

noord-hollands archief 23 JUNI20H Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

noord-hollands archief 23 JUNI20H Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE 23 JUNI20H Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 18juni 2014 Jaarverslag

Nadere informatie

Noord-Hollands Archief

Noord-Hollands Archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Datum: 28 mei 2014 Onderwerp: Jaarverslag 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06211

Nadere informatie

Jaarverslag archief. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Datum: 20 febr. 2017

Jaarverslag archief. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Datum: 20 febr. 2017 Jaarverslag archief 2016 Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen Datum: 20 febr. 2017 Voorwoord Op 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in werking getreden. Hierdoor is onder

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1077 2 maart 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het

Nadere informatie

Het besluit Informatiebeheer is gebaseerd op het model van het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI).

Het besluit Informatiebeheer is gebaseerd op het model van het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI). BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 10 februari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00101 Onderwerp Vaststelling Besluit Informatiebeheer 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting Omdat het toezicht op het beheer

Nadere informatie