*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus AA SELLINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN"

Transcriptie

1 *ZE99C6E6C79* = Gemeenteraad Postbus AA SELLINGEN = = datum: 30 april 2014 ons kenmerk: ZA /DU doorkiesnummer: (0599) uw brief van: uw kenmerk: onderwerp: verslag en verantwoording archiefbeheer 2013 i.h.k.v. het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Geachte leden van de gemeenteraad, Per 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) van kracht geworden. Het specifieke toezicht door de provinciale archiefinspecteur is vervangen door generiek toezicht op de gemeentelijke archiefketen op basis van de Gemeentewet. Het sturend toezicht vooraf is vervangen door een meer terughoudend toezicht achteraf. Dit noemt men horizontale verantwoording. Het College van Burgemeester en Wethouders dienen zich voor de uitvoering van taken in de eerste plaats te verantwoorden aan de gemeenteraad. Dit is een verplichting die ook voortvloeit uit de Archiefverordening. Om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven conform te Archiefwet te ondersteunen, heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) ontwikkeld. Dit op basis van de eisen die aan de gemeente gesteld worden door de archiefwetgeving. Via de antwoorden van de daarbij horende vragen wordt inzichtelijk of de gemeente al dan niet aan de eisen van de Archiefwet voldoet. Tevens brengen de archief KPI s een uniformering aan in de wijze waarop dit gebeurt, waardoor prestaties van gemeenten onderling vergeleken kunnen worden. De archief KPI s bieden een kapstok voor het opmaken van een jaarverslag dat het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad dient uit te brengen. Als bijlage treft u een gecombineerd verslag en verantwoording over 2013 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer aan. Met vriendelijke groet, Aaldert Kroes (medewerker DIV) _áàä~öéåw=hmf=îê~öéåäáàëí=omnp=éå=à~~êîéêëä~ö=omnp=

2 Verslag en verantwoording over 2013 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer

3 Verslag en verantwoording over 2013 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Inleiding De Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT) is in werking getreden per 1 oktober Hierdoor is de gemeente naast het toezicht op de zorg voor (digitale) archieven ook verantwoordelijk voor het toezicht op het (informatie)beheer. De informatiehuishouding van de gemeente Vlagtwedde is door de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) getoetst aan het model-archiefkader van de VNG door middel van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s). Deze KPI s zijn afgeleid van de voor de gemeenten geldende artikelen in de Archiefwet, het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Beantwoording van deze KPI s zijn niet vrijblijvend, maar verplicht. Deze archief-kpi s zijn leidraad geweest voor het opmaken van het jaarverslag dat het college van burgemeester en wethouders als archiefzorgdrager ex artikel 30 van de Archiefwet aan de gemeenteraad dient te overleggen. De archiefinspecteur in de provincie Groningen heeft aangegeven dat voor dit eerste verslagjaar met nadruk gekeken zal worden naar vier onderwerpen. Te weten: - kwaliteitseisen; - goede-, geordende- en toegankelijke staat; - vernietiging, openbaarheid; - duurzame beheeromgeving. Uit de toetsing aan de KPI vragenlijst zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen waarop actie dient te worden ondernomen. De meest belangrijke daarvan zijn in dit jaarverslag genoemd. Het doel is om vanaf 2014 genoemde actiepunten tot uitvoering te brengen en daarmee te voldoen aan de genoemde KPI s. Daarvoor zal een planning van uit te voeren werkzaamheden worden opgesteld. 1. Lokale regelgeving Regelgeving De Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer zijn de basis op welke wijze onze gemeente de Archiefwet vorm geeft. De archiefverordening regelt de zorg die het college van burgemeester en wethouders heeft voor de archieven, die door de gemeentelijke organen worden gevormd, het beheer, de mensen en de daarvoor beschikbare middelen. De archiefverordening van gemeente Vlagtwedde is op 24 september 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. Mededeling van vaststelling van de verordening aan het college van Gedupeerde Staten heeft plaatsgevonden op 31 oktober Het Besluit Informatiebeheer beschrijft in onze gemeente de voorwaarden waaraan het beheer van de archiefbewaarplaats en van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden dienen te voldoen. Het Besluit Informatiebeheer is vastgesteld op 16 september In verband met een herinrichting van de archiefbewaarplaats (zie ook paragraaf 7) bij de gemeente Vlagtwedde, is het Besluit Informatiebeheer nog niet geactualiseerd. In de tweede helft van het jaar 2014 zal de herinrichting zijn voltooid, waarna ook het Besluit Informatiebeheer zal worden aangepast. 2

4 Het informatiebeheer is organisatorisch ondergebracht bij de Bestuursdienst en dan met name de afdeling Documentaire informatievoorziening (DIV). De medewerkers daarvan dragen zorg voor de uitvoering van het integrale archiefbeheer. Toezicht Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is een nieuw model Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer beschikbaar gekomen. De bepalingen met betrekking tot het toezicht van de gemeentesecretaris op het beheer van niet overgebrachte archiefbescheiden zijn daaruit gehaald. Wanneer binnen de gemeentelijke organisatie een gemeentelijke archivaris is aangesteld, is deze verantwoordelijk voor het toezicht op de zorg van niet overgebrachte gemeentelijke archiefbescheiden en het beheer van de archiefbescheiden na overbrenging naar de archiefbewaarplaats. Deze gemeente heeft geen archivaris aangesteld, waardoor wettelijk gezien de gemeentesecretaris verantwoordelijk is voor het toezicht. De gemeentesecretaris dient zich voor het uitoefenen van het toezicht te laten bijstaan door kwalitatief bevoegde personen. Het uitoefenen van het toezicht kan op verschillende manieren geregeld worden. Bijvoorbeeld door het aanwijzen van een gekwalificeerde interne- of externe toezichthouder en/of in samenwerking met andere gemeenten. De mogelijkheden waarop het toezicht vorm kan worden gegeven zullen nader worden onderzocht. Wijzigingen in taken en organisatie Vanaf medio november voert de Omgevingsdienst Groningen (OGD) voor onze gemeente taken uit. De omgevingsdienst verzorgt de vergunningverlening en toezicht- en handhavingstaken. In een dienstverleningsovereenkomst is onder andere vastgelegd hoe wordt omgegaan met de opmaak, verzending en archivering van documenten. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de taakuitvoering en dus ook voor de archivering. Uitvoering van deze taken brengt met zich mee dat de schriftelijke (en digitale) neerslag daarvan, in casu de archivering van documenten, decentraal plaatsvindt. In het kader van deze samenwerking worden binnen afzienbare tijd de bouw- en milieuvergunningen van de gemeente Vlagtwedde gedigitaliseerd, waardoor een betere (digitale) toegang tot deze dossiers mogelijk is. Om te voorkomen dat zich met betrekking tot de archivering bij bovengenoemde organen ongewenste ontwikkelingen voordoen, zal er op worden toegezien dat de afspraken op correcte wijze worden uitgevoerd. 2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Volgens artikel 16 van de Archiefregeling 2010 dient het college van B&W ervoor te zorgen dat het beheer van zijn archiefbescheiden (digitaal en fysiek) voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem. Een kwaliteitssysteem is het geheel van organisatorische structuur, verantwoordelijkheden en procedures die nodig zijn voor de kwaliteitszorg en -controle. Een kwaliteitssysteem geeft weer hoe een correcte uitvoering van vastgestelde procedures en protocollen plaatsvindt. Er zijn door de gemeente een beperkt aantal regelingen en/of protocollen vastgesteld, die onderdeel kunnen zijn van een op te stellen kwaliteitssysteem. Vaak wordt echter gehandeld op basis van gewoonten en informele afspraken. Deze ongeschreven gedragsregels dienen formeel te worden vastgesteld en kunnen bijeen worden gebracht in een handboek. 3

5 Zonder een kwaliteitssysteem kan onvoldoende worden gestuurd op kwaliteit, bewaking en de juiste uitvoering van de procedures. Een algemeen landelijk kwaliteitssysteem is nog niet ontwikkeld. De mogelijkheden en vorm van een kwaliteitssysteem zal worden onderzocht. Verslaglegging toezicht Op grond van artikel 8 van de archiefverordening dient het college tweejaarlijks verslag aan de raad te doen over hetgeen is verricht ter uitvoering van artikel 30 van de archiefwet. Op grond van artikel 14 van de archiefverordening dient de gemeentesecretaris elke twee jaar verslag te doen aan het college betreffende de uitoefening van het toezicht op het beheer van niet overgedragen archiefbescheiden. Het laatste verslag heeft betrekking op de jaren 2005 en Daarna is een dergelijk verslag niet meer aangetroffen. Op grond van artikel 7 van het besluit informatiebeheer brengt de gemeentesecretaris elke twee jaar verslag uit over het gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats. Ten aanzien van het beheer is alleen een verslag aangetroffen betrekking hebbend op de jaren 2005 en Daarna is hieraan geen gevolg meer gegeven. In verband met de wijzigingen op het gebied van het interbestuurlijk toezicht, zal voortaan jaarlijks verslag worden gedaan van de verrichtingen op het gebied van informatiebeheer en de uitoefening van het toezicht. 3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden Documentair structuurplan Op grond van artikel 18 van de archiefregeling dient de gemeente te beschikken over een documentair structuurplan (DSP). Een DSP is een actueel-, compleet- en logisch samenhangend overzicht van de bij de gemeente berustende archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur. Het DSP is met name van belang voor digitale documenten en databestanden. Het DSP geeft inzicht in: - welke taken of werkprocessen de gemeente uitvoert; - welke applicaties daarvoor worden gebruikt; - welke archiefdocumenten (digitaal of fysiek) of data daaruit voortvloeien; - of documenten permanent dan wel op termijn voor vernietiging in aanmerking komen; - waar en in welke vorm documenten worden bewaard; - met welke applicaties permanent te bewaren documenten/data ze blijvend geraadpleegd kunnen worden. Het hebben van een overzicht is belangrijk, omdat daarmee vastgesteld kan worden of documenten c.q. data -die voor bewaring in aanmerking komen- op andere locaties worden bewaard dan in het centrale archief. Zonder zo n overzicht bestaat de kans dat informatie ten onrechte wordt vernietigd of door niet tijdige conversie op termijn niet meer te raadplegen is. De gemeente Vlagtwedde werkt op basis van een model DSP/I-navigator, waarin alle processen die in de gemeente uitgevoerd worden zijn opgenomen. Via dit systeem worden de documenten aan het juiste proces gekoppeld. Een overzicht, zoals hiervoor genoemd is echter (nog) niet op- en vastgesteld. De verdere invulling van het DSP zal worden gerealiseerd. Authenticiteit, context en toegankelijkheid archiefbescheiden De fysieke archieven zijn in goede-, geordende- en toegankelijke staat. De archieven van de rechtsvoorgangers van de gemeente Vlagtwedde zijn geplaatst in de gemeentelijke archiefbewaarplaats. De authenticiteit en context zijn goed te herleiden uit de 4

6 fysieke (zaak)dossiers. De archieven zijn goed toegankelijk door middel van archiefinventarissen, welke zowel in fysieke vorm als in digitale vorm aanwezig zijn. Het dynamisch archief is rechtstreeks toegankelijk. De dossiers zijn geordend op basis van de Basis Archiefcode (BAC). Het digitale archief is in opbouw. Hoewel een aantal voorwaarden voor digitaal- en zaakgericht werken aanwezig zijn, kan nog niet vertrouwd worden op de volledigheid van de digitale zaakdossiers. Er worden nog steeds documenten buiten het zaaksysteem om opgemaakt. Daarom worden de permanent te bewaren documenten -en het merendeel van de op termijn te vernietigen documenten- nog fysiek gearchiveerd. Duurzaamheid De gemeente maakt voor de bewaring van fysieke archiefbescheiden gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen. De oudere archiefbestanden, die zich in de archiefbewaarplaats en deels in de archiefruimte bevinden, zijn nog niet allemaal bewerkt en omgepakt. In een inventarisatie van uit te voeren werkzaamheden zal dit onderdeel worden meegenomen. Voordat tot volledige digitale archivering kan worden overgegaan, zal voorzien moeten worden in een duurzame wijze van opslag van documenten en gegevens (e-depot). 4. Digitale documenten en bestanden Alle inkomende documenten worden op een zaakgerichte wijze in het zaaksysteem Decos geregistreerd. Het zaaksysteem wordt gebruikt voor digitale afhandeling. Reactie- en vervolgdocumenten worden bij correct gebruik van het zaaksysteem toegevoegd aan het zaakdossier. Documenten die voor bestuurlijke besluitvorming zijn geagendeerd, worden na besluitvorming gescand, geregistreerd en aan het zaakdossier toegevoegd. Voor uitgaande brieven, die moeten worden ondertekend, geldt een identieke werkwijze. Na afhandeling wordt het digitale zaakdossier gearchiveerd. Er is nog geen voorziening of protocol voor de wijze waarop omgegaan wordt met ondertekening van uitgaande brieven. Voordat wordt overgegaan tot digitale archivering zal hiervoor een voorziening moeten worden getroffen. Hybride situatie Om de overgang naar digitaal werken en digitaal archiveren mogelijk te maken, dient aan een groot aantal randvoorwaarden te worden voldaan. Intern dient er de discipline te zijn om het zaaksysteem als leidend te beschouwen en dus alle documenten -die van belang zijndaarin op te slaan. Voorgaande kan alleen worden bereikt als het digitaal- en zaakgericht werken tot standaard wordt verheven en gestopt wordt met fysiek archiveren. Het vaststellen van een protocol voor digitale zaakafhandeling kan daarbij uitkomst bieden. Het management dient vervolgens te sturen op het correct gebruik van het zaaksysteem. Daarnaast dienen er maatregelen genomen te worden ter verantwoording van het niet meer fysiek archiveren. Het opstellen van een handboek digitale vervanging archiefbescheiden is daarvoor een goed instrument. Doel van het handboek vervanging is het vastleggen van een beschrijving van de procesmatige- en technische inrichting van de voorgenomen vervanging. 5

7 5. Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden Vernietiging De voor vernietiging in aanmerking komende fysieke archiefbescheiden worden jaarlijks vernietigd. Vernietiging vindt plaats op basis van de selectielijst voor archiefbescheiden van gemeenten en intergemeentelijke organen sinds 1 januari 1996 (en actualisaties daarvan). Verklaringen van vernietiging, inclusief een specificatie van vernietigde documenten, worden opgemaakt en in het archief bewaard. Sinds de invoering van het digitaal- en zaakgericht werken in 2008 worden digitale documenten in het zaaksysteem Decos opgenomen. Vernietiging van daarvoor in aanmerking komende documenten heeft nog niet plaatsgevonden. Documenten worden geregistreerd op basis van het model DSP/I-navigator. Na afsluiting van een zaak worden weliswaar V-termijnen toegekend, maar er wordt nog niet daadwerkelijk vernietigd. Er wordt nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor (resultaatafhankelijke) waardering van bewaar- of vernietigingscriteria. Om over te kunnen gaan naar digitaal archiveren zal daarvoor een voorziening getroffen moeten worden. Dit kan in de vorm van het toevoegen van vernietigingstermijnen aan de zaken in het model DSP/I-navigator. Om alle documenten, die op termijn voor vernietiging in aanmerking komen, niet meer fysiek te hoeven archiveren is de keuze gemaakt om deze in een numerieke serie te bewaren. Vooralsnog is hier geen vernietigingstermijn aan gekoppeld, waardoor niet bekend is wanneer deze documenten daadwerkelijk worden vernietigd. Door deze werkwijze wordt niet voldaan aan de verplichting om daarvoor in aanmerking komende documenten tijdig te vernietigen Vervanging Permanent te bewaren archiefbescheiden, evenals ook de meeste op termijn te vernietigen bescheiden, worden op traditionele wijze en in papieren vorm gearchiveerd. Daarnaast worden gescande/digitale documenten in Decos als zaakdossier opgeslagen. Het fysieke archief is daarbij nog leidend. Er worden nog geen papieren archiefbescheiden vervangen door digitale reproducties (substitutie). Omgekeerde substitutie komt wel voor. Zo worden alle digitaal opgemaakte of ontvangen documenten, die voor blijvende bewaring in aanmerking komen, uitgeprint en in fysieke vorm gearchiveerd. 6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de openbare archiefbewaarplaats In de openbare archiefbewaarplaats zijn de archieven van de voormalige gemeenten Bourtange en Vlagtwedde van geplaatst. Deze archieven zijn in de praktijk openbaar en kosteloos te raadplegen. Indien van toepassing zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. 7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots De gemeentelijke archiefbewaarplaats is gevestigd in het gemeentehuis. De archiefbewaarplaats dateert van 1994 en voldeed destijds aan de gestelde eisen. De klimaatbeheersing in de archiefbewaarplaats is al enige jaren een punt van aandacht. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat een deel van de klimaatinstallatie ín de bewaarplaats is geplaatst en niet er buiten, zoals te doen gebruikelijk is en ook voorgeschreven in de regeling bouw en inrichting archiefruimten en bewaarplaatsen. Tevens wordt ten aanzien van de plaats van de archiefstellingen niet overal de juiste ruimte ten opzichte van het 6

8 plafond en de muren in acht genomen. Voorgaande heeft tot gevolg gehad, dat de archiefbewaarplaats in 2011 voor een deel is afgekeurd. Om deze problemen definitief het hoofd te bieden, heeft de gemeente besloten om de archiefbewaarplaats opnieuw te gaan inrichten. De voorbereidingen zijn in volle gang en normaliter zal de herinrichting aan het einde van 2014 zijn voltooid. De gehele aanpak en uitvoering van de herinrichting van de archiefbewaarplaats wordt in overleg met de provinciale archiefinspectie uitgevoerd. De eisen waaraan de archiefbewaarplaats thans behoort te voldoen zijn opgenomen in de archiefregeling Archiefruimten Naast de gemeentelijke archiefbewaarplaats is er een archiefruimte en wel op de eerste verdieping naast/bij de afdeling Documentaire Informatievoorziening. Deze ruimte is officieel niet goedgekeurd maar is door de jaren heen door de archiefinspectie gedoogd, omdat de gemeente geen alternatief voorhanden heeft daar waar het gaat om het plaatsen van archiefbescheiden. De inspectie heeft de gemeente wel steeds van aanwijzingen voorzien, waardoor deze ruimte zo optimaal mogelijk kon worden gebruikt. Na de algehele herinrichting van de archiefbewaarplaats welke door het plaatsen van verrijdbare stellingen 400 m¹ ruimtewinst oplevert- is het aan te bevelen om de gehele situatie opnieuw te bekijken en te beoordelen. Uiteraard gaan we er dan vanuit dat de hiervoor beschreven problemen tot het verleden zullen behoren. E-depot De definitie van een e-depot is: met het e-depot, ook wel digitaal depot genoemd, wordt bedoeld het geheel van apparatuur, programmatuur, procedures, methoden, kennis en vaardigheden waarmee in staat is digitale objecten en metadata in te nemen en te garanderen deze op lange termijn te beheren en beschikbaar te kunnen houden. De gemeentelijke archiefbewaarplaats, bestemd voor de berging van fysieke archiefbescheiden, dient te voldoen aan de eisen van de archiefregeling De opslag van digitale documenten en data vindt plaats op servers. Op het moment dat overgegaan wordt tot digitale archivering van permanent te bewaren archiefbescheiden, zal ook voorzien moeten worden in een e-depot. Onderdeel van het e-depot is ook de fysieke ruimte waarin dataopslag plaatsvindt. Een serverruimte dient ook aan de eisen, gesteld in de Archiefregeling 2010, te voldoen. Tevens zal er een beheeromgeving gecreëerd moeten worden, zodat aan de in de definitie genoemde voorwaarden kan worden voldaan. 8. Ter beschikking stelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden. Na de overbrenging van de archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats is de informatie in principe openbaar. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis zijn openbare- en originele archiefbescheiden -ouder dan twintig jaar- kosteloos te raadplegen door derden. De gemeente beschikt over een vastgesteld bezoekersreglement, waarin de voorwaarden voor het raadplegen van de archieven worden vastgelegd. Dit bezoekersreglement is, samen met andere informatie over het raadplegen van archieven, geplaatst op de gemeentelijke website. Veel geraadpleegde bestanden -zoals die van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters- zijn gratis te raadplegen (bestand microfiches). Tegen betaling van kosten kunnen afschriften worden verkregen. Naast fysiek bezoek aan het gemeentehuis is het ook mogelijk om digitaal (voor)onderzoek te doen, genealogische gegevens en fotocollecties te raadplegen. Daarvoor is de gemeente aangesloten bij het GroningerArchiefNet en de Beeldbank Groningen. 7

9 Toekomstige archivering digitale archiefbescheiden Bij het creëren van een e-depot voor de opslag van digitale documenten dient nagedacht te worden over het vervroegen van de overbrengingstermijn. Het is niet raadzaam om digitale documenten pas na 20 jaar over te brengen naar een andere beheeromgeving (e-depot). 9. Rampen, calamiteiten en veiligheid De gemeente heeft een calamiteitenplan voor het archief, vastgesteld in december Voorgeschreven is dat het calamiteitenplan eens per twee jaar geactualiseerd dient te worden. Tevens wordt gesproken over vervangende archiefruimte, waarmee aangegeven wordt dat noodopvang geregeld dient te zijn. Voor zover bekend heeft actualisering van het plan niet plaatsgevonden. Wel is de gemeente aangesloten bij de Documentenwacht. In geval van calamiteiten (bijvoorbeeld bij waterschade of schimmel-explosies) kan de hulp van de Documentenwacht worden ingeroepen. Er hebben zich in 2013 geen incidenten voorgedaan. 10. Middelen en mensen Om de wettelijke archieftaak te kunnen uitvoeren worden jaarlijks structurele middelen geraamd. Onder de wettelijke taak wordt verstaan het in goede-, geordende- en toegankelijke staat brengen en houden van archiefbescheiden, het beschikbaar stellen van informatie en onderzoek mogelijk maken van openbare archieven. Tot 2008 werd nog (volledig) gewerkt in een papieren beheeromgeving. De werkzaamheden, die tot het vakgebied van post- en archiefzaken behoorden, konden met de beschikbare formatie naar behoren worden uitgevoerd. Met het invoeren van digitaal- en zaakgericht werken wordt, zowel in kwalitatieve- als in kwantitatieve zin meer gevraagd van de medewerkers belast met post- en archiefzaken. Niet alleen wordt, anders dan voorheen, een veelvoud van documenten op een zaakgerichte manier geregistreerd. Daarnaast vergt ondersteuning in het gebruik en het doorontwikkelen van het digitaal werken de nodige kennis en inspanning. Een landelijk gegeven is dat zolang ongestructureerde informatie (vastgelegd in documenten, , etc.) handmatig moet worden omgezet naar gestructureerde informatie (vastleggen van metadata) in formatieve zin alle zeilen moeten worden bijgezet. Als gevolg van het digitaal werken wordt wel enig voordeel behaald, doordat de op korte termijn te vernietigen fysieke documenten op een eenvoudige wijze in een numerieke serie worden gearchiveerd. Permanent te bewaren archiefbescheiden worden echter ook nog fysiek gearchiveerd. Een hybride situatie, zoals ook beschreven onder punt 4, is niet wenselijk. Achterstanden Geconstateerd is dat er achterstallige werkzaamheden zijn. Deze werkzaamheden bestaan onder ander uit het bewerken van niet geïnventariseerde bestanden, het archiveren van losse stukken in het dynamische- en semi-statisch archief en het ompakken van archiefbestanden in zuurvrije opbergmiddelen. Mede gelet op de ontwikkelingen ten aanzien van de bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen en een mogelijke gemeentelijke herindeling per is het gewenst om de fysieke bestanden in goede- en geordende staat te brengen. Daarvoor zal een planning van uit te voeren werkzaamheden voor de periode worden opgemaakt. 8

10 Horizontaal Toezicht Informatiebeheer en -zorg (digitaal) archief gemeente Vlagtwedde Rapportage KPI-meting

11 KPI s: toetsingsresultaten De toetsingsresultaten zijn in kleur aangegeven. Normonderdelen waaraan niet wordt voldaan worden aangegeven in rood; er worden één of meerdere acties voorgesteld. Normonderdelen waaraan deels wordt voldaan worden aangegeven in oranje; een toelichting wordt gegeven op het toetsoordeel per norm. Normonderdelen waaraan wordt voldaan worden aangegeven in groen; aan deze normen is in een aantal gevallen een toelichting toegevoegd. Van een aantal normonderdelen is geen waardering in kleur aangegeven. Het betreft hier met name onderdelen, die betrekking hebben op de digitale beheeromgeving en (nog) niet van toepassing zijn. Bewijsstukken/bijlagen Van diverse regelingen, afspraken, protocollen etc. zijn bewijsstukken als bijlagen aan de PKI vragenlijst toegevoegd. Dit om te voorkomen dat bij actualisering van de PKI vragenlijst opnieuw naar documenten in het archief moet worden gezocht. 2

12 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 1.1 a Verordening archiefzorg Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad vastgestelde Archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving? Als het antwoord ja is: 24 september wanneer is de archiefverordening vastgesteld?: Besteedt deze aandacht aan (het zorg dragen Art 7. voor) het laten vaststellen van beheervoorschriften? het aanwijzen van beheerders? Art 3. de aanstelling van voldoende deskundig Art 4. personeel? de beschikbaarstelling van voldoende middelen Art 6. de vervaardiging en bewaring van de Art 5. archiefbescheiden (nader uitgewerkt in het Besluit Informatiebeheer)? de aanwijzing van de archiefbewaarplaats? Art 2. de periodieke verslaglegging aan de raad over Art 8. de uitvoering van de zorg? Ja. De huidige archiefverordening is vastgesteld op 24 september De modelverordening van de LOPAI is hiervoor gebruikt. De verordening voldoet aan de vigerende wet -en regelgeving. (zie bijlage 1.1.a). 3

13 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 1.1 b Verordening archiefzorg Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten? Ja. Mededeling van de archiefverordening vastgesteld d.d. 24 september 2013 heeft plaats gevonden bij brief van 31 oktober 2013 (zie bijlage 1.1.b) 4

14 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 1.2 a Verordening toezicht archiefbeheer Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad vastgestelde Archiefverordening inzake het toezicht op het bij of krachtens de Archiefwet bepaalde ten aanzien van het beheer van nog niet naar archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? Nee. In het nieuwe model archiefverordening voor gemeenten zonder benoemde archivaris wordt niets geregeld t.a.v. het toezicht op de zorg. De artikelen 9-12 zijn daaruit gehaald. Toezicht regelen. In de archiefverordening of in het besluit informatiebeheer kan een artikel worden opgenomen over een regeling m.b.t. het toezicht op het informatiebeheer en de archiefbewaarplaats. Het toezicht kan worden uitgevoerd door: - aanwijzing van een (interne) toezichthouder, al dan niet door meerdere gemeenten - aanwijzing van een auditdienst/ commercieel expertise (archief)bureau. Als het antwoord ja is: wanneer is de archiefverordening vastgesteld? Besteedt deze aandacht aan het zorg dragen voor het aanwijzen van de toezichthouder? de informatieverstrekking van beheerders aan de toezichthouder? de informatieverstrekking door de toezichthouder aan de beheerder? de informatieverstrekking door de toezichthouder aan het college? LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 1.2 b Verordening toezicht archiefbeheer Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten? 5 Ja. Zie antwoord bij 1.1.b. en 1.2.a.

15 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 1.3. Besluit informatiebeheer Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager vastgesteld Besluit informatiebeheer inzake het beheer van de archiefbewaarplaats en van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? Ja. Het huidige Besluit Informatiebeheer is vastgesteld op 16 september Het modelbesluit van de LOPAI is hiervoor gebruikt. Het besluit voldoet aan de vigerende wet -en regelgeving, zij het dat er sinds 2012 een nieuw model besluit beschikbaar is. (zie bijlage 1.3). In tegenstelling tot het actualiseren van de archiefverordening is het besluit informatiebeheer (nog) niet aangepast. Dit heeft te maken met de aanpassing van de archiefbewaarplaats, welke in de tweede helft van 2014 zal worden gerealiseerd. Het Besluit Informatiebeheer aanpassen op basis van het model besluit van 2012 i.v.m. wijzigingen interbestuurlijk toezicht. Beheer van de archiefbewaarplaats Als het antwoord ja is: wanneer is het besluit vastgesteld? besteedt dit besluit aandacht aan de dagelijkse leiding, indien relevant, ook in relatie tot de functie van gemeentearchivaris? het laten vaststellen van beheervoorschriften? de overbrenging van archiefbescheiden en indien relevant de verwerving van archieven, collecties en andere documenten? de bewaring en het beheer van archiefbescheiden? de beveiliging van archiefbescheiden tegen calamiteiten, diefstal e.d.? de raadpleging en het gebruik van archiefbescheiden? 6 16 september Art Art 30. Art Art Art 6,

16 het onderzoek in de archiefbescheiden? Art 5-6. het beschikbaar stellen van de Art 24. archiefbescheiden? de periodieke verslaglegging aan het college Art 7. betreffende de uitvoering van het beheer? 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? Beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden Als het antwoord ja is: 16 september wanneer is het besluit vastgesteld? Besteedt dit besluit aandacht aan: het Art 8, 9, 10. toekennen van bevoegdheden en het beleggen van de taken en de verantwoordelijkheden ten aanzien van het informatiebeheer? de organisatorische inrichting van de - informatiebeheerfunctie? het vaststellen van beheervoorschriften? - (het waarborgen van) de ordening, Art duurzaamheid, de authenticiteit en de integriteit en toegankelijkheid van de informatie? de informatiebeveiliging? Art de (ver)bouw, inrichting en het beheer van de Art 2-6 en archiefruimte? de vervanging van informatie? - de overdracht, ter beschikking stelling en Art 27. vervreemding van informatie? de bewaartermijnen van informatie? Art de vernietiging van informatie? Art de overbrenging van informatie naar de archiefbewaarplaats? Art 30. 7

17 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 1.4 Wijziging overheidstaken Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke? Ja. In voorkomende gevallen zijn of worden afspraken vastgelegd en bij overdracht van dossiers worden verklaringen van vervreemding c.q. ter beschikkingstelling, officiële ontvangstbewijzen enz. opgemaakt. Toekomstige ontwikkelingen blijven volgen. Denk aan de overdracht van taken aan de Veiligheidsregio en de RUD/ODG. Systeem ontwikkelen waarbij gesignaleerd kan worden dat archiefbescheiden die (tijdelijk) zijn overgedragen, na afloop van de termijn terug worden gehaald/geplaatst. Heeft er in de laatste vijf jaar een dergelijke situatie plaatsgevonden?: Zo ja, welke? Welke voorziening(en) is/zijn getroffen? Nee. - 8

18 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 1.5. a Gemeenschappelijke regelingen Treft het college als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeente participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden? Ja. In gemeenschappelijke regelingen worden bepalingen t.b.v. archiefvoorzieningen opgenomen. De gemeente is echter voor geen enkele regeling aangewezen als centrumgemeente. Toekomstige ontwikkelingen blijven volgen. Overdracht van taken bijvoorbeeld onder gemeenschappelijke regeling: - Veiligheidsregio; - RUD/ODG Heeft er in de laatste 5 jaar een dergelijke Nee. situatie plaatsgevonden? Zo ja, welke voorziening(en) is/zijn getroffen n.v.t. Neemt de gemeente in Onbekend. samenwerkingsovereenkomsten met private partijen bepalingen op over het archiefbeheer? In voorkomende gevallen hier rekening mee houden. Met juridische zaken overleggen hoe dit in de organisatie, bij opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, kenbaar kan worden gemaakt. 9

19 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 1.5. b Gemeenschappelijke regelingen Houdt de zorgdrager een register bij van gemeenschappelijke regelingen? Ja. Er wordt een register ex artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen bijgehouden; de laatste versie dateert van 5 maart (zie bijlage 1.5.b). In het register opnemen welke gemeente voor een regeling centrumgemeente is. Dit onder andere i.v.m. toezicht en veilig stellen van archieven. Bevat het register per gemeenschappelijke Ja. regeling in ieder geval de deelnemers? de wettelijke voorschriften waardoor de Nee. bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst? de bevoegdheden die bij de regeling zijn Nee. overgedragen? het adres en de plaats van vestiging? Ja. of een openbaar lichaam of een Ja. gemeenschappelijk orgaan is ingesteld? Overleg met afdeling juridische zaken of e.e.a. wenselijk is. Overleg met afdeling juridische zaken of e.e.a. wenselijk is. 10

20 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 1.6. Mandaatregeling archiefzorg Beschikt de gemeente over een vastgestelde mandaatregeling bedoeld om namens de zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde regelgeving/het stellen van regels? Niet van toepassing. Er heeft geen mandatering plaatsgevonden voor het nemen van besluiten op het gebied van de archiefzorg (zie bijlage 1.6). In het besluit informatiebeheer wordt als beheerseenheid aangemerkt de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV), onderdeel uitmakend van de Bestuursdienst. Nagaan of (jaarlijkse) vernietiging formeel gemandateerd moet worden. Zo ja, voldoet deze aan de wettelijke voorschriften voor dergelijke regelingen? Houdt de gemeente zich daaraan, d.w.z. worden de diverse bevoegdheden uitgeoefend door de ter zake bevoegde ambtenaren? n.v.t. n.v.t. 11

Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer

Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Verslag en verantwoording over 2014 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer

Verslag en verantwoording over 2014 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2014 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2014 van het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer

Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn * PA201 400694* Post en Archief 201400694 Verslag archiefzorg en -beheer 2012-2013 Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn Samenvatting Voor u ligt het verslag Archiefzorg en -beheer 2012-2013 gemeente Zuidhom.

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER 2014-2015 Inleiding Sinds 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) in werking getreden. De invoering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht Informatiebeheer en -zorg (digitaal) archief gemeente Eemsmond. Rapportage KPI-meting 2015

Horizontaal Toezicht Informatiebeheer en -zorg (digitaal) archief gemeente Eemsmond. Rapportage KPI-meting 2015 Horizontaal Toezicht Informatiebeheer en -zorg (digitaal) archief gemeente Eemsmond Rapportage KPI-meting 2015 1 2 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH),

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Uitwerking KPI-vragen

Uitwerking KPI-vragen Bijlage 2 bij verslag Archiefzorg en -beheer 2013 / 2014 Uitwerking KPI-vragen 1 LOKALE REGELINGEN Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? Aw art. 30.1 Aw art. 32.2 Model- Besluit

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 1

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 1 Post UIT - 28549 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 1 Verzonten Op'. 06/04/2016 Dofpsstraët 1, 9551 AB Sellinjen telefoon (0599) 320 220 e-mail info@vlajtwedde.nl c/ postadres postbtls 14, 9550 AA

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr Ontwerp Archiefverordening Rijnland 2015 De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland; gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr overwegende dat -

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

de Archiefwet 1995; 2015;

de Archiefwet 1995; 2015; Archiefverordening 2016 De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 november 2015 f '-fj - ^ ^3^' gelet op artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven rhc regionaal tiistorisch centrum eindhoven 1510936 1 6MRT 2016 Of m UKJ Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven Postbus 191 5600 AD Eindhoven 040-264 99 40 040-264 99 77 info@rhc-eindhoven.nl wwv/.rhc-eindhoven.nl

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Bijlage 1. Beantwoording van de KPI-vragen Hieronder volgen de relevante antwoorden op de KPI-vragen. Het schematische overzicht van de archief-kpi s met beantwoording in het kort is als bijlage 2 aan

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

*13.077867* 13.077867

*13.077867* 13.077867 *13.077867* 13.077867 Onderwerp Advies Dossiercode kwaliteitsplan digitaal archief Corsakwaliteitsplan digitaal archief Corsa MEMO INTERN Van : Jean-Luc Rouvroye Aan : zaakgericht werken Datum : 20 november

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING In het verslag van de archivaris zijn per Kritische Prestatie Indicator aandachtspunten geformuleerd. Deze aandachtspunten vormen de basis voor de in dit plan opgenomen verbeteracties en planning hiervan.

Nadere informatie

Jaarverslag archief. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Datum: 20 febr. 2017

Jaarverslag archief. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Datum: 20 febr. 2017 Jaarverslag archief 2016 Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen Datum: 20 febr. 2017 Voorwoord Op 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in werking getreden. Hierdoor is onder

Nadere informatie

Besluit Algemeen bestuur

Besluit Algemeen bestuur Besluit Algemeen bestuur 07-07-2014 Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2014 Opsteller Wytse Kelder Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum overleg 07-07-2014

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp Verordening Archief- en Informatiebeheer Leiden 2015 Aanleiding: Gemeenten zijn op grond

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 42 Officiële naam regeling: Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen Citeertitel: Archiefverordening Provincie Limburg 2014

Nadere informatie

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context Hoogheemraadschap van Delfland Actualiseren archiefverordening 1. Probleemstelling - context De archiefverordening Delfland 2004 (en daarmee het besluit informatiebeheer 2004) sluit niet meer aan bij de

Nadere informatie

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN - Bijlage bij VNG-ledenbrief Horizontale verantwoording gemeentelijke archiefketen, 21 juli 2011- VNG-MODEL TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016

Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016 BLANCO gemeente Eindhoven 16R6835 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00752 Beslisdatum B&W 7 juni 2016 Dossiernummer 16.23.351 Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016 Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam over 2014 Uitgevoerd door de gemeentelijke archiefinspectie Dordrecht R. Lassche BMIC,

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Archiefinspectie Archiefdienst

Archiefinspectie Archiefdienst Archiefinspectie Archiefdienst Verslag over de periode april 2011-maart 2012 betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, welke niet is overgebracht naar

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND Overeenkomst tussen gemeente Edam-Volendam en Omgevingsdienst IJmond over het beheer van archiefbescheiden uit hoofde van de voor

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

Verbeteringen KPI- rapportage Gemeente Zederik juli 2014 t.o.v. rapportage november 2013

Verbeteringen KPI- rapportage Gemeente Zederik juli 2014 t.o.v. rapportage november 2013 Verbeteringen KPI- rapportage Gemeente Zederik juli 2014 t.o.v. rapportage november 2013 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving Ja: groene arcering. Gemeente voldoet aan de norm Deels: oranje

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 368 13 november 2015 Besluit informatiebeheer RUD Zeeland 2015 Het Dagelijks

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 10 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00140* 14RDS00140 Onderwerp Vaststellen Archiefverordening 2014 1 Samenvatting Op grond van de Archiefwet 1995 dienen de gemeenteraden verordeningen op te

Nadere informatie

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L 2 0 1 6 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Waterschap ei [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Verslag toepassing Wet Revitalisering Generiek Toezicht Kritische Prestatie Indicatoren (KPľs) p. 2-7 p. 8-17 Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT)

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer Publieke verantwoording gemeentelijke archiefzorg en -beheer Wetgeving /Model Kwaliteitscriteria Oordeel art. 30 art. 32 Algemene wet bestuursrecht titel 10.1. Gemeentewet art. 160-169 Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. WATERSCHAPSBLAD 29 Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Nr. 7834 september 2016 Bekendmaking Besluit Informatiebeheer Hoogheemraadschap

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1077 2 maart 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het

Nadere informatie

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT)

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014 (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) Samenstelling i.o.v. de streekarchivaris A.A. van der Houwen, archiefinspecteur

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 DE ZORG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN

HOOFDSTUK 2 DE ZORG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR366047_1 29 december 2016 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening en

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Model Besluit Informatiebeheer gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Besluit Informatiebeheer gemeenten zonder benoemde archivaris Model Besluit Informatiebeheer gemeenten zonder benoemde archivaris Besluit Informatiebeheer gemeente Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, Gelet op artikel van de Archiefverordening

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

*3053352* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL. Inspectierapportage.

*3053352* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL. Inspectierapportage. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

O O *

O O * O16.001718 O16.001718* Verslag verantwoording archief- en informatiebeheer gemeente Súdwest-Fryslân 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bevindingen en aanbevelingen... 6 2.1 Lokale regelingen...

Nadere informatie