2e Bestuursrapportage Versie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0"

Transcriptie

1 2e Bestuursrapportage 2013 Versie:

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting Leeswijzer Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie en toerisme Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Welzijn en zorg Werk en inkomen Algemene dekkingsmiddelen I en II Bedrijfsvoering Bijzondere programma's Samenvatting financiële afwijkingen 94 4 Investeringen Over -en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten Onderuitputting kapitaallasten 99 5 Bedrijfsvoering Bezuiniging op bedrijfsvoering Prognose personele lasten en externe inhuur Concernreserve bedrijfsvoering Tussentijdse afsluiting administratie Plankosten Verbetering financiën en control Verbetering processen vastgoedontwikkeling en grondzaken 107 1

4 2

5 Hoofdstuk 1 1 Voorwoord Volgens de planning en controlcyclus 2013 presenteren we aan het slot van 2013 de Tweede Bestuursrapportage van de Gemeente Leiden. Deze rapportage heeft meerdere doelen: 1. Inzicht geven in de realisatie van de prestatiedoelen per programma; 2. Indicatie geven van het verwachte rekeningresultaat over 2013; 3. Melden van over- en onderschrijdingen op kredieten, zo nodig nieuwe kredieten; 4. Indicatie geven van vrijval op incidentele budgetten, die bij resultaatbestemming jaarrekening 2013 voor budgetoverheveling in aanmerking komen; 5. Inzicht geven in de realisatie van voorgenomen bezuinigingen op de bedrijfsvoering; 6. Prognose geven van de personele lasten en externe inhuur; 7. Inzicht geven in de ontwikkeling van de concernreserve bedrijfsvoering en de reserve bedrijfsvoering plankosten; Tweede bestuursrapportage Het geprognosticeerde resultaat over 2013 komt in deze bestuursrapportage uit op een voordeel van 1,4 miljoen, dat bij de jaarrekening 2013 wordt betrokken. In de samenvatting wordt een indicatie gegeven van de realisatie van de prestaties van belang om de doelen, zoals in de begroting zijn opgenomen, te realiseren. Tevens wordt in deze samenvatting het voordelig resultaat nader onderbouwd. De structurele component van de mutaties, voor zover die in de rapportage en begrotingswijziging is verwerkt, is 0,1 miljoen positief. In programma 6 Stedelijke ontwikkeling is in de toelichting op de financiële mutaties vermeld dat de structurele component van die mutaties een nadeel oplevert van Daarvoor is geen dekking aangewezen of in het totaalresultaat van deze rapportage beschikbaar. Dit nadeel vanaf 2014 wordt om die reden betrokken bij de bestuursrapportage 2014 en begroting Eerste bestuursrapportage De eerste bestuursrapportage leverde een incidenteel voordeel op van bijna 2 miljoen. Dat bedrag is geparkeerd op de post 'Saldo van de rekening voor bestemming'. De structurele component van deze eerste rapportage is verwerkt in de Perspectiefnota en daardoor ook in de begroting Indicatie resultaat jaarrekening 2013 Per saldo bedraagt het begrotingsresultaat 2013 een voordeel van 3,4 miljoen ( 2 miljoen eerste rapportage en 1,4 miljoen tweede rapportage). Dit voordeel van 3,4 miljoen betreft tevens een indicatie van het rekeningresultaat Voorwoord 3

6 4 Voorwoord

7 Hoofdstuk 2 2 Leeswijzer en samenvatting 2.1 Leeswijzer Volgens de planning en controlkalender presenteert het college in 2013 in mei en november een bestuursrapportage aan de raad, waarin we de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2013 op beleid en financiën in beeld brengen. De informatie in deze rapportage biedt de mogelijkheid om bijsturingsmaatregelen te treffen. Ons uitgangspunt is het realiseren van de beleidsdoelen uit de programmabegroting 2013 binnen de beschikbare middelen. Deze tweede rapportage beoogt tevens een indicatie van het rekeningresultaat te bieden. In de bestuursrapportage beperken wij de informatie tot de weergave van de doelenboom met prestaties. Met de kleuren van de stoplichten geven wij de haalbaarheid van de geraamde prestaties weer. In het geval van een 'rood' stoplicht en indien nodig bij 'oranje' geven we de volgende informatie per prestatie: - Waardoor is de afwijking ontstaan? - Wat betekent dat voor het behalen van de doelstelling? - Wat wordt er gedaan/kan er gedaan worden om bij te sturen? In de samenvatting worden in een totaaloverzicht de grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2013 vermeld. De toelichting op deze afwijkingen vindt u terug in de programma's. De financiële over- en onderschrijdingen leggen wij in een begrotingswijziging aan uw raad voor. Wijzigingen die voor budgetoverheveling in aanmerking komen, zijn geïventariseerd. Gekozen is om deze niet in een begrotingswijziging aan te bieden met als reden dat bij resultaatbestemming van de jaarrekening veelal nog een aanvulling op deze overheveling moet plaatsvinden. Deze rapportage biedt wel inzicht in de budgetoverhevelingen die bij resultaatbestemming van de jaarrekening 2013 aan uw raad voor besluitvorming worden aangeboden. Financiële mutaties hebben een incidentele en een structurele component. Voor de incidentele component treft u, afgezien van budgetoverhevelingen, bij dit document een begrotingswijziging aan. Dit geldt ook voor de structurele component voorzover deze wijzigingen budgettair neutraal van karakter zijn. Structurele nadelen vanaf 2014 waarvoor geen dekking is aangewezen, worden betrokken bij de eerste rapportage Leeswijzer en samenvatting 5

8 2.2 Samenvatting Realisatie prestaties 2013 Hieronder vindt u alle prestaties per begrotingsprogramma samengevat in een overzichtelijke grafiek, zodat u in een oogopslag de resultaten per programma terugziet. Van de in totaal 251 prestaties staan er 227 (90%) op groen. Dat betekent dat het overgrote deel van de prestaties conform de begroting is uitgevoerd. 21 prestaties hebben vertraging opgelopen en staan daarom op oranje. Er staan 3 prestaties op rood. Dat betekent dat ze hoogstwaarschijnlijk niet worden gehaald in In de programma-hoofdstukken kunt u zien om welke prestaties het gaat. Bovendien wordt daar een toelichting gegeven op de oranje en de rode prestaties. 6 Leeswijzer en samenvatting

9 Financiële afwijkingen 2013 De 1e bestuursrapportage noteerde een voordeel van 2 miljoen voor Het resultaat van de 2e bestuursrapportage is per saldo positief. De belangrijkste mutaties zijn voor wat betreft deze 2e rapportage (- = voordelig / bedragen x 1.000): Prgr Onderwerp 2013 Totaal per prgr 1 Wachtgeld bestuur -185 Afwikkeling Besluit Woninggebonden Subsidies 275 Inkomsten juridische zaken 100 Sub-totaal Correctie foutieve onttrekking reserve parkeren 698 Sub-totaal Buitenreclame 158 Bedrijfsafval 240 Sub-totaal Wabo leges en bouwregelingen 565 Maatschappelijk vastgoed Impuls subsidie Nieuw Leyden 877 Sub-totaal WMO hulp bij het huishouden -550 Exploitatie bijdrage krediet Slaaghwijk -244 Sub-totaal Bijstandsuitkeringen -650 Participatiebudget -450 WSW Rijkssubsidie -164 Sub-totaal AD 1 Onvoorzien -323 Geldleningen -975 Beleggingen 154 OZB -103 Algemene uitkering 700 Sub-totaal -547 AD II Onderuitputting kapitaallasten Stelpost bedrijfsvoering Sub-totaal Resultaat belangrijkste mutaties 2e bestuursrapportage Het nadeel 2013 van 0,7 miljoen op programma 4 bereikbaarheid en het nadeel 2013 van 3 miljoen op programma 6 Stedelijke ontwikkeling worden opgevangen door de voordelen op de programma's 9 Welzijn en zorg ( 0,8 miljoen), 10 Werk en inkomen ( 1,3 miljoen) en op algemene dekkingsmiddelen I en II ( 3,7 miljoen). Per saldo resteert er een voordeel van ruim 1,4 miljoen. De structurele component is 0,1 miljoen positief, zoals in hoofdstuk 3.14 Samenvatting financiële afwijkingen is aangegeven. Daarop is de meerjarige begrotingswijziging gebaseerd. In programma 6 Stedelijke ontwikkeling is in de toelichting op de financiële mutaties vermeld dat de structurele component van die mutaties een nadeel oplevert van Daarvoor is vanaf 2014 geen dekking aangewezen of in het totaalresultaat van deze rapportage beschikbaar. Dit nadeel vanaf 2014 wordt om die reden betrokken bij de bestuursrapportage 2014 en de begroting Leeswijzer en samenvatting 7

10 8 Leeswijzer en samenvatting

11 Hoofdstuk 3 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting

12 1 Bestuur en dienstverlening 10 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

13 Bestuur en dienstverlening Programmanummer 1 Commissie Portefeuille(s) Leefbaarheid en Bereikbaarheid Bestuur, Veiligheid en Handhaving Ruimtelijke ordening, binnenstad en publiekszaken Jeugd, Welzijn & Zorg Cultuur, Werk & Inkomen De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt: De gemeente Leiden staat voor een betrouwbaar bestuur: open en transparant en in samenwerking met en voor partners en burgers in de stad en regio. De gemeente Leiden staat voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend Doelenbomen Beleidsterrein 1A Bestuur Doel 1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control Prestatie 1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus 1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad 1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente 1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college 1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs- en directieondersteuning 1A2.3 Dagelijks managen door de concerndirectie 1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits 1A2.5 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid 1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, Rijk en Europa 1A2.7 Strategische beleidsadvisering en onderzoek 1A2.8 Adviseren van bestuur over communicatie 1A2.9 Organiseren van medezeggenschap 1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden 1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden 1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting

14 Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1A Bestuur 1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits De doorlichtingsonderzoeken en de inrichting van het Leiden in control traject verlopen goed. Dat geldt nog niet voor de juridische control. De lijnorganisatie is verantwoordelijk voor de effectieve interne beheerstructuur rondom de preventie en detectie van risico s. De monitoring hierop is nog een punt van aandacht. Deze zal zijn plek krijgen bij de nieuwe afdeling Concernstaf die per 1 november wordt opgericht 1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden De gemeenschappelijke regelingen dragen bij aan de realisatie van gemeentelijke doelen. Ook delen ze mee in de bezuinigingen van de gemeente. De hoogte van die bezuinigingen komt op initiatief van de Leidse wethouder Financiën tot stand na overleg met de wethouders Financiën van deelnemende gemeenten. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat voor alle gemeenschappelijke regelingen dezelfde indexatiepercentages gelden. Voor koersen we aan op de afspraak dat alle gemeenschappelijke regelingen op dezelfde manier meedelen in de daling van het gemeentefonds. De gemeenschappelijke regelingen melden uiterlijk 31 januari 2014 aan de deelnemende gemeenten of zij de taakstelling gaan realiseren in hun komende begroting. In geval dat de regeling de taakstelling geheel of gedeeltelijk niet kan realiseren geeft zij dit gemotiveerd aan. Eventuele afwijkingen zullen wij begin 2014 kritisch beoordelen. Beleidsterrein 1B Dienstverlening Doel 1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening Prestatie 1B1.1 Leveren van alle producten en diensten rondom publieke dienstverlening (o.a. identiteitskaarten, vergunningen, informatie etc.) 1B1.2 Zorgen voor eenduidige en klantvriendelijke dienstverlening via alle kanalen (post, , internet, balie en telefoon) 1B1.3 Op orde houden basisregistraties (GBA, BAG etc.) 1B2 De publieke dienstverlening voldoet aan moderne standaarden 1B2.1 Doorontwikkelen van het KCC 1B2.2 Invoeren van zaakgewijs werken 1B2.3 Omzetten papieren archieven in digitale archieven Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1B Dienstverlening Prestatie 1B1.2 Zorgen voor eenduidige en klantvriendelijke dienstverlening via alle kanalen Onder deze prestatie vallen vier indicatoren. Voor indicator 1B1.2b percentage telefonische bereikbaarheid van alle afdelingen wordt de streefwaarde van 65% nog niet gehaald. Externe meting toont aan dat alle afdelingen bij elkaar opgeteld een gezamenlijk resultaat behalen van 56% (bron: bureau Efdrie meting 2e kwartaal 2013). Het niet behalen van de streefwaarde is toe te wijzen aan de introductie van het telefoonnummer. Afdelingen dienen de terugval van telefonie, die voorheen op het centrale telefoonnummer terugviel, nu zelf binnnen de eigen afdeling te organiseren. Dit onderdeel van de implementatie van had de nodige voeten in de aarde. Daarnaast is het behaalde percentage een deelcijfer ; er volgt eind 2013 nogmaals een meting waarmee het jaar streefwaarde alsnog behaald zou kunnen worden. De overige drie indicatoren van deze prestatie (correcte beantwoording telefonische vragen, tijdige beantwoording post en en aantal producten dat digitaal kan worden aangevraagd) scoren een voldoende. Prestatie 1B2.2 Invoeren van Zaakgewijs werken Het project is momenteel in een bepalende fase. Niet alles gaat volgens planning. Zoals echter gebruikelijk bij grote implementaties, zijn er wat opstartproblemen geweest, zowel met het systeem Decos als met de organisatie van de werkzaamheden. Er is een korte tijd een achterstand geweest op het verwerken van de post waar burgers mogelijk last van hebben gehad. Dit heeft echter niet geleid tot grote problemen. Ook de interne organisatie heeft te maken gehad met vertragingen in het proces. De techniek is momenteel stabiel maar het veranderproces van analoog naar digitaal zal nog extra inspanningen blijven vragen van de gehele organisatie. Het krediet is niet voldoende voor de investeringen die nog gedaan moeten worden. Door de lange doorlooptijd van het project is ook extra externe inhuur nodig. Het project is al met al veel complexer gebleken dan bij de start is voorzien. Prestatie 1B2.3 Omzetten papieren archieven in digitale archieven Door een latere start is de planning iets uitgelopen. Het uiteindelijke doel wordt wel op tijd gehaald. 12 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

15 3.1.2 Financiële afwijkingen begroting 2013 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (x 1.000) (- = voordeel) Prg. Beleids-Onderwerterrein B/L I/S Pth Programma Bestuur en dienstverlening Mee- en tegenvallers: 1.1 1A Wachtgeld bestuur L -185 I H.J.J. Lenferink 1.2 1B Correctie afwikkeling BWSgelden 2012 L 275 I H.J.J. Lenferink 1.3 1B Verstrekking Rijbewijzen L -150 I P.T. van Verstrekking Rijbewijzen B 170 I P.T. van 1.4 1A Inkomsten juridsche zaken B 100 I R.C.L. Strijk Budget neutrale wijzigingen: 1.5 8A Technische correctie overheadkosten Technische correctie overheadkosten 1.6 1A Technische correctie herschikking HR-budget Technische correctie herschikking HR-budget L 50 I R.C.L. Strijk L -50 I R.C.L. Strijk B S H.J.J. Lenferink L S H.J.J. Lenferink 1,7 1B RNI Loket L -76 I P.T. van RNI Loket B 76 I P.T. van 1.8 1A Taakstelling Griffie L S H.J.J. Lenferink Taakstelling Griffie L S H.J.J. Lenferink Gemeentebrede personeelsbudgetten Gemeentebrede personeelsbudgetten L S Mw. R.A. van Gelderen L S Mw. R.A. van Gelderen Voordelen van nader te bepalen budget-overhevelingen: A Verbetertraject Stedelijk Beheer L I F.J. de Wit B Digitaliseren bouwarchief L I P.T. van Resultaat programma Budgetoverheveling (besluitvorming bij bestemming Jaarrekening): A Verbetertraject Stedelijk Beheer B Digitaliseren bouwarchief Totaal te besluiten budgetoverheveling bij bestemming jaarrekening Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting

16 Prg. Beleids-Onderwerterrein B/L I/S Pth Resultaat na Budgetoverheveling Toelichting afwijkingen begroting 2013 Mee-en tegenvallers: 1.1 Wachtgeld bestuur Er wordt een voordeel verwacht op de post wachtgelden bestuur doordat er minder voormalige bestuurders zijn dan begroot. 1.2 Correctie afwikkeling Besluit woninggebonden subsidies (BWS) 2012 In de eerste bestuursrapportage 2012 is een voordeel gemeld van inzake de afwikkeling 2012 van de BWS-gelden. Dat is niet terecht geweest omdat deze gelden bestemd waren voor het bijzonder programma WOP Noord. De begrotingswijziging die gemaakt is naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2013 moet nu worden teruggedraaid. 1.3 Verstrekking rijbewijzen Sinds de omzetting van de geldigheidsduur van het rijbewijs van 5 jaar in 10 jaar kent de afgifte van de rijbewijzen een tendens van 5 jaar hoog en 5 jaar laag. De raming is gebaseerd op de hoge afgifte ( stuks), maar 2013 is een jaar met lage afgifte en de verwachting is dat er ongeveer rijbewijzen zullen worden afgegeven. Naast de lagere inkomsten zullen ook de afdrachten aan het Rijk lager zijn. Door de lagere afgifte van de rijbewijzen is ook de bezetting van de balie met oproepkrachten gedaald. Hierdoor ontstaat een verwacht overschot op de salarissen. 1.4 Inkomsten juridische zaken Op ons budget voor extern juridisch advies stevenen we in 2013 af op een tekort van Dit komt doordat de inkomsten uit juridische werkzaamheden voor derden (zoals Holland Rijnland) te rooskleurig zijn geraamd. In onze begroting staat hiervoor sinds jaar en dag een inkomstenpost van De werkelijke inkomsten blijken jaarlijks uit te komen op tot Bij de eerste bestuursrapportage in 2014 en de begroting hebben we meer zicht op het structurele tekort op deze post en op eventuele mogelijkheden om deze op te lossen. De bijsturingsmogelijkheden lijken voorshands beperkt, omdat Leiden geen partij is in de contracten van Servicepunt71 met derden. Budgetneutrale wijzigingen: 1.5 Technische correctie overheadkosten Dit betreft een technische correctie. Bij de verwerking van de 1e bestuursrapportage 2013 is deze aanmelding niet juist verwerkt. Dit is een budgettair neutrale aanpassing. 1.6 Technische mutatie Intergemeentelijke samenwerking De ramingen met betrekking tot Holland Rijnland dienen te worden herschikt. Het is een technische wijziging die budgettair neutraal verloopt. Omdat de geraamde lasten en baten wijzigen dient er wel een begrotingswijziging plaats te vinden. 1.7 Rijksregeling niet-ingezetenen loket Vanaf november 2012 zou bij de gemeente Leiden een RNI-loket worden ingericht. Op basis hiervan zijn in de begroting vanaf leges geraamd. Het RNI-loket is echter nog niet gerealiseerd (verwachting is nu begin december 2013), waardoor de inkomsten niet gerealiseerd zullen worden. In verband met de verwachte uitbreiding met het RNI-loket is de formatie van de balie uitgebreid, dekking legesinkomsten RNI. Vanaf 1 juli 2013 is er een medewerker voor het RNI-loket aangenomen. Omdat het RNIloket nog niet operationeel is en er derhalve geen legesinkomsten gerealiseerd worden, zal het Ministerie van BZK deze salarislasten vergoeden. 14 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

17 1.8 Invulling bezuinigingen Griffie vanaf 2013 In de brief van november 2012 (B&W nr ) is aan de gemeenteraad toegezegd dat een voorstel zal worden geformuleerd over taakstellingen op de budgetten van de Griffie en de Raad en dat de resultaten daarvan na uw instemming in de begroting zouden worden verwerkt. In goede samenspraak met uw griffier is een nieuwe budgetopstelling gemaakt. Met dit voorstel wordt ook een al jaren bestaand structureel tekort in de personele begroting opgelost. De budgetverantwoordelijkheid voor het budget van de griffie valt feitelijk buiten de bevoegdheid van het College en derhalve ook buiten het mandaat van de gemeentesecretaris. Aanpassingen in de begroting van de griffie kunnen alleen plaatsvinden in goede samenspraak met de griffie en dient het voorstel ter accordering te worden voorgelegd aan de Raad. Verwijzende naar de separate behandeling van dit voorstel zal na instemming door de gemeenteraad in de begroting vanaf 2013 de nieuwe budgetopstelling Griffie inclusief de oplossing van het structurele tekort in de personeelsbegroting worden verwerkt. 1.9 Gemeentebrede personeelsbudgetten De budgetten decentrale loonruimte en voormalige ID-ers worden structureel overgeheveld van programma 1 naar programma Bedrijfsvoering omdat op dat programma de kosten ontstaan die corresponderen met deze budgetten. Voordelen van nader te bepalen budgetoverhevelingen: 1.10 Verbetertraject Stedelijk beheer Via resultaatbestemming 2012 is een budget voor 2013 beschikbaar gesteld van Voor 2013 wordt een onderschrijding verwacht van circa Via overheveling bij resultaatbestemming wordt aan de Raad voorgesteld om dit voordeel van over te hevelen naar Digitalisering bouwarchief Het digitaliseren van het bouwarchief zal niet meer in 2013 plaatsvinden doordat het afhankelijk is van de vervanging van het BARS-systeem (bouwaanvragenregistratiesysteem) vertraagd is. Via budgetovergheveling voorstel om dit voordeel over te hevelen naar Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting

18 2 Veiligheid 16 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

19 Veiligheid Programmanummer 2 Commissie Portefeuille(s) Leefbaarheid en Bereikbaarheid Bestuur, Veiligheid en Handhaving De missie van het programma Veiligheid luidt: De gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners Doelenbomen Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid Doel 2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises Prestatie 2A1.1 Gemeentelijke inzet voor een optimale crisisorganisatie: planvorming, training en oefening 2A1.2 Afspraken maken en toezien op naleven afspraken (w.o. begroting en rekening) met VRHM (zie ook prog.9 voor GHOR) 2A1.3 Afspraken maken en toezien op DVO Reg. Brandweer 2A1.4 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken (zie prestatie 6A3.1) Toelichting doelenboom beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting. Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting

20 Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid Doel 2B1 Beperken criminaliteit Prestatie 2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis 2B1.2 Inzet Burgernet 2B1.3 Inzet Veilig Uitgaan 2B1.4 Inzet vermindering overvallen 2B1.5 Preventie woninginbraken (PKVW + voorlichting) 2B1.6 Handhaven Veilig Wonen 2B1.7 Inzet Steun- en meldpunten Huiselijk Geweld/Kindermishandeling 2B1.8 Bijdrage aan Keurmerk Veilig Ondernemen 2B1.9 Bestuurlijke maatregelen als uitkomst onderzoek RIEC -wet BIBOB 2B2 Beperken overlast 2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis 2B2.2 Aanpak verslaafde dak- en thuislozen o.m. realisering scheve huisjes (zie prestatie 9E1.1) 2B2.3 Opleggen gebiedsverboden aan overlastgevende daklozen en drugsdealers 2B2.4 Opleggen bestuurlijke maatregelen aan overlastgevende horecabedrijven 2B2.5 Handhaven prostitutie- en koffieshopbeleid 2B2.6 Doorvertalen nieuw landelijk koffieshopbeleid naar Leidse situatie 2B2.7 Handhaving alcoholbeleid 2B2.8 Project Leiden buitengewoon veilig 2B3 Veilige evenementen (incl. jaarwisseling) 2B3.1 Analyse evenementen (risicoanalysemodel) 2B3.2 Planvorming rondom evenementen 2B3.3 Uitvoering evenementenplannen 2B3.4 Handhaven bij evenementen Toelichting doelenboom Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting. 18 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

21 3.2.2 Financiële afwijkingen begroting 2013 Programma 2 Veiligheid (x 1.000) (- = voordeel) Prg. Beleids-Onderwerterrein B/L I/S Pth Programma Veiligheid Budget neutrale wijzigingen: 2.1 2B Onttrekking voorziening OGGZ regionaal kompas Storting voorziening Veiligheidsbeleid 2.2 2B Verhoging Rijksbijdrage Veiligheidshuis Verhoging Rijksbijdrage Veiligheidshuis B -500 I H.J.J. Lenferink L 500 I H.J.J. Lenferink B S H.J.J. Lenferink L S H.J.J. Lenferink Resultaat programma Toelichting afwijkingen begroting 2013 Budget neutrale wijzigingen: 2.1 Overheveling van Voorziening OGGZ / regionaal kompas naar de Voorziening Veiligheidsbeleid Dit betreft een technische uitwerking die uitvoering geeft aan het raadsbesluit waarin besloten is om een aparte Voorziening Veiligheidsbeleid in te stellen. Bij het instellen van deze Voorziening is besloten om hierin te storten vanuit de Voorziening OGGZ / regionaal kompas. 2.2 Verhoging rijksbijdrage aan Veiligheidshuis vanaf 2013 Vanaf 2013 worden de structurele rijksbijdragen aan de Veiligheidshuizen in Nederland (VenJ-bijdragen) via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds aan de 25 zetelgemeenten van de veiligheidsregio s uitgekeerd. Voor Leiden en Gouda betekent dit dat de rijksbijdrage voor het Veiligheidshuis Hollands Midden wordt uitgekeerd aan de zetelgemeente Leiden. Gouda ontvangt derhalve geen afzonderlijke bijdrage meer. De rijksbijdrage aan het Veiligheidshuis Hollands Midden is vanaf 2013 vastgesteld op Hoewel gesproken kan worden van een verhoging van de meerjarenbegroting voor Leiden is feitelijk sprake van een verlaging van het rijksbudget voor het Veiligheidshuis Hollands Midden. Per saldo ontvingen Gouda en Leiden voorheen namelijk gezamenlijk Dat is circa meer dan het nu structureel vastgestelde bedrag van Door verder samen te werken tussen Gouda en Leiden wordt beoogd efficiency winst te behalen om het verlies op te vangen. De besteding van de rijksbijdrage dient, volgens richtlijnen van het Ministerie Van Veiligheid en Justitie, vastgesteld te worden door de Stuurgroep Veiligheidshuis Hollands Midden. De jaarlijkse rijksbijdrage wordt bij deze aanmelding technisch verwerkt in de meerjarenbegroting vanaf Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting

22 3 Economie en toerisme 20 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

23 Economie en toerisme Programmanummer 3 Commissie Portefeuille(s) Werk en financiën Bereikbaarheid, Financiën en Economie De missie van het programma Economie en toerisme luidt: De gemeente Leiden staat voor een vitale en duurzame economische structuur in samenwerking met haar stadspartners en de regio Doelenbomen Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen Doel 3A1 Meer ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen Prestatie 3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling en advisering 3A1.2 Uitvoeren lokaal en regionaal beleid en advisering 3A1.3 Stimuleren warenmarkten Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen Geen ontwikkeling ten opzichte van de begroting. Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting

24 Beleidsterrein 3B Facilteren/stimuleren van ondernemen Doel 3B1 Sterker ondernemersklimaat Prestatie 3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid 3B1.2 Stroomlijnen horecaprocessen 3B1.3 Informeren en verstrekken vergunningen 3B1.4 Faciliteren Ondernemersfonds Leiden 3B1.5 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap 3B2 Meer kennisintensieve bedrijvigheid 3B2.1 Stimuleren kennisintensieve bedrijvigheid 3B2.2 Stimuleren en faciliteren van netwerken Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3B Faciliteren/stimuleren van ondernemen Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting. Beleidsterrein 3C Marketing en promotie Doel Prestatie 3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden 3C1.1 Citymarketing 3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden 3C1.3 Uitvoering activiteiten kadernota winkelvoorzieningen 3C1.4 Marketing- en activiteitencampagne voor bezoek aan retail binnenstad 3C1.5 Stimuleren toeristische aantrekkelijkheid 3C1.6 Binnenstad aantrekkelijk tijdens de bouw 3C2.1 Acquisitie van kennisintensieve bedrijven Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3C Marketing en promotie. 3C1.5 Stimuleren toeristische aantrekkelijkheid Deze prestatie staat niet opgenomen in de hoofdtekst van de begroting. In het prestatie-overzicht bij de begroting staan 7 onderdelen genoemd bij deze prestatie. Hiervan verlopen 6 onderdelen voldoende tot goed. Het betreft de verbetering van koopzondagen, het participeren in regionale overleggen, het stimuleren van watertoerisme, verbetering van de Leidse Haven, het optimaliseren van bewegwijzering en het adviseren over toerisme en recreatie. Voor het onderdeel Science Route, leidse ontdekkingen in de openbare ruimte (plaatsing van verbeeldingen van de route in beeld, afbeelding en projectie in 2D en 3D) komt de stoplichtmonitor uit op rood. Daarmee komt de hele prestatie uit op oranje. De Science Route betreft de verbeelding van wetenschappelijke ontdekkingen via een route van Sciencepark naar de binnenstad. Het project is van belang omdat het de 2 kernkwaliteiten (cultuur en kennis) van Leiden verbindt en daarmee de identiteit van de stad. Museumgroep Leiden heeft de opdracht voor de realisatie van het project teruggegeven, omdat het volgens hun bestuur niet tot de kerntaken (cultuureducatie) van MGL behoort. Wij onderzoeken nu het draagvlak en participatie voor het project onder de betrokken partijen (universiteit, enkele musea, citymarketing, kennisbedrijven) voor de voortzetting en uitvoering van het project. Pas dan kan met de realisatie worden begonnen. Dat betekent dat de realisatie van het project wordt vertraagd. 22 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie