2e Bestuursrapportage Versie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0"

Transcriptie

1 2e Bestuursrapportage 2013 Versie:

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting Leeswijzer Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie en toerisme Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Welzijn en zorg Werk en inkomen Algemene dekkingsmiddelen I en II Bedrijfsvoering Bijzondere programma's Samenvatting financiële afwijkingen 94 4 Investeringen Over -en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten Onderuitputting kapitaallasten 99 5 Bedrijfsvoering Bezuiniging op bedrijfsvoering Prognose personele lasten en externe inhuur Concernreserve bedrijfsvoering Tussentijdse afsluiting administratie Plankosten Verbetering financiën en control Verbetering processen vastgoedontwikkeling en grondzaken 107 1

4 2

5 Hoofdstuk 1 1 Voorwoord Volgens de planning en controlcyclus 2013 presenteren we aan het slot van 2013 de Tweede Bestuursrapportage van de Gemeente Leiden. Deze rapportage heeft meerdere doelen: 1. Inzicht geven in de realisatie van de prestatiedoelen per programma; 2. Indicatie geven van het verwachte rekeningresultaat over 2013; 3. Melden van over- en onderschrijdingen op kredieten, zo nodig nieuwe kredieten; 4. Indicatie geven van vrijval op incidentele budgetten, die bij resultaatbestemming jaarrekening 2013 voor budgetoverheveling in aanmerking komen; 5. Inzicht geven in de realisatie van voorgenomen bezuinigingen op de bedrijfsvoering; 6. Prognose geven van de personele lasten en externe inhuur; 7. Inzicht geven in de ontwikkeling van de concernreserve bedrijfsvoering en de reserve bedrijfsvoering plankosten; Tweede bestuursrapportage Het geprognosticeerde resultaat over 2013 komt in deze bestuursrapportage uit op een voordeel van 1,4 miljoen, dat bij de jaarrekening 2013 wordt betrokken. In de samenvatting wordt een indicatie gegeven van de realisatie van de prestaties van belang om de doelen, zoals in de begroting zijn opgenomen, te realiseren. Tevens wordt in deze samenvatting het voordelig resultaat nader onderbouwd. De structurele component van de mutaties, voor zover die in de rapportage en begrotingswijziging is verwerkt, is 0,1 miljoen positief. In programma 6 Stedelijke ontwikkeling is in de toelichting op de financiële mutaties vermeld dat de structurele component van die mutaties een nadeel oplevert van Daarvoor is geen dekking aangewezen of in het totaalresultaat van deze rapportage beschikbaar. Dit nadeel vanaf 2014 wordt om die reden betrokken bij de bestuursrapportage 2014 en begroting Eerste bestuursrapportage De eerste bestuursrapportage leverde een incidenteel voordeel op van bijna 2 miljoen. Dat bedrag is geparkeerd op de post 'Saldo van de rekening voor bestemming'. De structurele component van deze eerste rapportage is verwerkt in de Perspectiefnota en daardoor ook in de begroting Indicatie resultaat jaarrekening 2013 Per saldo bedraagt het begrotingsresultaat 2013 een voordeel van 3,4 miljoen ( 2 miljoen eerste rapportage en 1,4 miljoen tweede rapportage). Dit voordeel van 3,4 miljoen betreft tevens een indicatie van het rekeningresultaat Voorwoord 3

6 4 Voorwoord

7 Hoofdstuk 2 2 Leeswijzer en samenvatting 2.1 Leeswijzer Volgens de planning en controlkalender presenteert het college in 2013 in mei en november een bestuursrapportage aan de raad, waarin we de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2013 op beleid en financiën in beeld brengen. De informatie in deze rapportage biedt de mogelijkheid om bijsturingsmaatregelen te treffen. Ons uitgangspunt is het realiseren van de beleidsdoelen uit de programmabegroting 2013 binnen de beschikbare middelen. Deze tweede rapportage beoogt tevens een indicatie van het rekeningresultaat te bieden. In de bestuursrapportage beperken wij de informatie tot de weergave van de doelenboom met prestaties. Met de kleuren van de stoplichten geven wij de haalbaarheid van de geraamde prestaties weer. In het geval van een 'rood' stoplicht en indien nodig bij 'oranje' geven we de volgende informatie per prestatie: - Waardoor is de afwijking ontstaan? - Wat betekent dat voor het behalen van de doelstelling? - Wat wordt er gedaan/kan er gedaan worden om bij te sturen? In de samenvatting worden in een totaaloverzicht de grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2013 vermeld. De toelichting op deze afwijkingen vindt u terug in de programma's. De financiële over- en onderschrijdingen leggen wij in een begrotingswijziging aan uw raad voor. Wijzigingen die voor budgetoverheveling in aanmerking komen, zijn geïventariseerd. Gekozen is om deze niet in een begrotingswijziging aan te bieden met als reden dat bij resultaatbestemming van de jaarrekening veelal nog een aanvulling op deze overheveling moet plaatsvinden. Deze rapportage biedt wel inzicht in de budgetoverhevelingen die bij resultaatbestemming van de jaarrekening 2013 aan uw raad voor besluitvorming worden aangeboden. Financiële mutaties hebben een incidentele en een structurele component. Voor de incidentele component treft u, afgezien van budgetoverhevelingen, bij dit document een begrotingswijziging aan. Dit geldt ook voor de structurele component voorzover deze wijzigingen budgettair neutraal van karakter zijn. Structurele nadelen vanaf 2014 waarvoor geen dekking is aangewezen, worden betrokken bij de eerste rapportage Leeswijzer en samenvatting 5

8 2.2 Samenvatting Realisatie prestaties 2013 Hieronder vindt u alle prestaties per begrotingsprogramma samengevat in een overzichtelijke grafiek, zodat u in een oogopslag de resultaten per programma terugziet. Van de in totaal 251 prestaties staan er 227 (90%) op groen. Dat betekent dat het overgrote deel van de prestaties conform de begroting is uitgevoerd. 21 prestaties hebben vertraging opgelopen en staan daarom op oranje. Er staan 3 prestaties op rood. Dat betekent dat ze hoogstwaarschijnlijk niet worden gehaald in In de programma-hoofdstukken kunt u zien om welke prestaties het gaat. Bovendien wordt daar een toelichting gegeven op de oranje en de rode prestaties. 6 Leeswijzer en samenvatting

9 Financiële afwijkingen 2013 De 1e bestuursrapportage noteerde een voordeel van 2 miljoen voor Het resultaat van de 2e bestuursrapportage is per saldo positief. De belangrijkste mutaties zijn voor wat betreft deze 2e rapportage (- = voordelig / bedragen x 1.000): Prgr Onderwerp 2013 Totaal per prgr 1 Wachtgeld bestuur -185 Afwikkeling Besluit Woninggebonden Subsidies 275 Inkomsten juridische zaken 100 Sub-totaal Correctie foutieve onttrekking reserve parkeren 698 Sub-totaal Buitenreclame 158 Bedrijfsafval 240 Sub-totaal Wabo leges en bouwregelingen 565 Maatschappelijk vastgoed Impuls subsidie Nieuw Leyden 877 Sub-totaal WMO hulp bij het huishouden -550 Exploitatie bijdrage krediet Slaaghwijk -244 Sub-totaal Bijstandsuitkeringen -650 Participatiebudget -450 WSW Rijkssubsidie -164 Sub-totaal AD 1 Onvoorzien -323 Geldleningen -975 Beleggingen 154 OZB -103 Algemene uitkering 700 Sub-totaal -547 AD II Onderuitputting kapitaallasten Stelpost bedrijfsvoering Sub-totaal Resultaat belangrijkste mutaties 2e bestuursrapportage Het nadeel 2013 van 0,7 miljoen op programma 4 bereikbaarheid en het nadeel 2013 van 3 miljoen op programma 6 Stedelijke ontwikkeling worden opgevangen door de voordelen op de programma's 9 Welzijn en zorg ( 0,8 miljoen), 10 Werk en inkomen ( 1,3 miljoen) en op algemene dekkingsmiddelen I en II ( 3,7 miljoen). Per saldo resteert er een voordeel van ruim 1,4 miljoen. De structurele component is 0,1 miljoen positief, zoals in hoofdstuk 3.14 Samenvatting financiële afwijkingen is aangegeven. Daarop is de meerjarige begrotingswijziging gebaseerd. In programma 6 Stedelijke ontwikkeling is in de toelichting op de financiële mutaties vermeld dat de structurele component van die mutaties een nadeel oplevert van Daarvoor is vanaf 2014 geen dekking aangewezen of in het totaalresultaat van deze rapportage beschikbaar. Dit nadeel vanaf 2014 wordt om die reden betrokken bij de bestuursrapportage 2014 en de begroting Leeswijzer en samenvatting 7

10 8 Leeswijzer en samenvatting

11 Hoofdstuk 3 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting

12 1 Bestuur en dienstverlening 10 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

13 Bestuur en dienstverlening Programmanummer 1 Commissie Portefeuille(s) Leefbaarheid en Bereikbaarheid Bestuur, Veiligheid en Handhaving Ruimtelijke ordening, binnenstad en publiekszaken Jeugd, Welzijn & Zorg Cultuur, Werk & Inkomen De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt: De gemeente Leiden staat voor een betrouwbaar bestuur: open en transparant en in samenwerking met en voor partners en burgers in de stad en regio. De gemeente Leiden staat voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend Doelenbomen Beleidsterrein 1A Bestuur Doel 1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control Prestatie 1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus 1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad 1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente 1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college 1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs- en directieondersteuning 1A2.3 Dagelijks managen door de concerndirectie 1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits 1A2.5 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid 1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, Rijk en Europa 1A2.7 Strategische beleidsadvisering en onderzoek 1A2.8 Adviseren van bestuur over communicatie 1A2.9 Organiseren van medezeggenschap 1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden 1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden 1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting

14 Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1A Bestuur 1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits De doorlichtingsonderzoeken en de inrichting van het Leiden in control traject verlopen goed. Dat geldt nog niet voor de juridische control. De lijnorganisatie is verantwoordelijk voor de effectieve interne beheerstructuur rondom de preventie en detectie van risico s. De monitoring hierop is nog een punt van aandacht. Deze zal zijn plek krijgen bij de nieuwe afdeling Concernstaf die per 1 november wordt opgericht 1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden De gemeenschappelijke regelingen dragen bij aan de realisatie van gemeentelijke doelen. Ook delen ze mee in de bezuinigingen van de gemeente. De hoogte van die bezuinigingen komt op initiatief van de Leidse wethouder Financiën tot stand na overleg met de wethouders Financiën van deelnemende gemeenten. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat voor alle gemeenschappelijke regelingen dezelfde indexatiepercentages gelden. Voor koersen we aan op de afspraak dat alle gemeenschappelijke regelingen op dezelfde manier meedelen in de daling van het gemeentefonds. De gemeenschappelijke regelingen melden uiterlijk 31 januari 2014 aan de deelnemende gemeenten of zij de taakstelling gaan realiseren in hun komende begroting. In geval dat de regeling de taakstelling geheel of gedeeltelijk niet kan realiseren geeft zij dit gemotiveerd aan. Eventuele afwijkingen zullen wij begin 2014 kritisch beoordelen. Beleidsterrein 1B Dienstverlening Doel 1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening Prestatie 1B1.1 Leveren van alle producten en diensten rondom publieke dienstverlening (o.a. identiteitskaarten, vergunningen, informatie etc.) 1B1.2 Zorgen voor eenduidige en klantvriendelijke dienstverlening via alle kanalen (post, , internet, balie en telefoon) 1B1.3 Op orde houden basisregistraties (GBA, BAG etc.) 1B2 De publieke dienstverlening voldoet aan moderne standaarden 1B2.1 Doorontwikkelen van het KCC 1B2.2 Invoeren van zaakgewijs werken 1B2.3 Omzetten papieren archieven in digitale archieven Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1B Dienstverlening Prestatie 1B1.2 Zorgen voor eenduidige en klantvriendelijke dienstverlening via alle kanalen Onder deze prestatie vallen vier indicatoren. Voor indicator 1B1.2b percentage telefonische bereikbaarheid van alle afdelingen wordt de streefwaarde van 65% nog niet gehaald. Externe meting toont aan dat alle afdelingen bij elkaar opgeteld een gezamenlijk resultaat behalen van 56% (bron: bureau Efdrie meting 2e kwartaal 2013). Het niet behalen van de streefwaarde is toe te wijzen aan de introductie van het telefoonnummer. Afdelingen dienen de terugval van telefonie, die voorheen op het centrale telefoonnummer terugviel, nu zelf binnnen de eigen afdeling te organiseren. Dit onderdeel van de implementatie van had de nodige voeten in de aarde. Daarnaast is het behaalde percentage een deelcijfer ; er volgt eind 2013 nogmaals een meting waarmee het jaar streefwaarde alsnog behaald zou kunnen worden. De overige drie indicatoren van deze prestatie (correcte beantwoording telefonische vragen, tijdige beantwoording post en en aantal producten dat digitaal kan worden aangevraagd) scoren een voldoende. Prestatie 1B2.2 Invoeren van Zaakgewijs werken Het project is momenteel in een bepalende fase. Niet alles gaat volgens planning. Zoals echter gebruikelijk bij grote implementaties, zijn er wat opstartproblemen geweest, zowel met het systeem Decos als met de organisatie van de werkzaamheden. Er is een korte tijd een achterstand geweest op het verwerken van de post waar burgers mogelijk last van hebben gehad. Dit heeft echter niet geleid tot grote problemen. Ook de interne organisatie heeft te maken gehad met vertragingen in het proces. De techniek is momenteel stabiel maar het veranderproces van analoog naar digitaal zal nog extra inspanningen blijven vragen van de gehele organisatie. Het krediet is niet voldoende voor de investeringen die nog gedaan moeten worden. Door de lange doorlooptijd van het project is ook extra externe inhuur nodig. Het project is al met al veel complexer gebleken dan bij de start is voorzien. Prestatie 1B2.3 Omzetten papieren archieven in digitale archieven Door een latere start is de planning iets uitgelopen. Het uiteindelijke doel wordt wel op tijd gehaald. 12 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

15 3.1.2 Financiële afwijkingen begroting 2013 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (x 1.000) (- = voordeel) Prg. Beleids-Onderwerterrein B/L I/S Pth Programma Bestuur en dienstverlening Mee- en tegenvallers: 1.1 1A Wachtgeld bestuur L -185 I H.J.J. Lenferink 1.2 1B Correctie afwikkeling BWSgelden 2012 L 275 I H.J.J. Lenferink 1.3 1B Verstrekking Rijbewijzen L -150 I P.T. van Verstrekking Rijbewijzen B 170 I P.T. van 1.4 1A Inkomsten juridsche zaken B 100 I R.C.L. Strijk Budget neutrale wijzigingen: 1.5 8A Technische correctie overheadkosten Technische correctie overheadkosten 1.6 1A Technische correctie herschikking HR-budget Technische correctie herschikking HR-budget L 50 I R.C.L. Strijk L -50 I R.C.L. Strijk B S H.J.J. Lenferink L S H.J.J. Lenferink 1,7 1B RNI Loket L -76 I P.T. van RNI Loket B 76 I P.T. van 1.8 1A Taakstelling Griffie L S H.J.J. Lenferink Taakstelling Griffie L S H.J.J. Lenferink Gemeentebrede personeelsbudgetten Gemeentebrede personeelsbudgetten L S Mw. R.A. van Gelderen L S Mw. R.A. van Gelderen Voordelen van nader te bepalen budget-overhevelingen: A Verbetertraject Stedelijk Beheer L I F.J. de Wit B Digitaliseren bouwarchief L I P.T. van Resultaat programma Budgetoverheveling (besluitvorming bij bestemming Jaarrekening): A Verbetertraject Stedelijk Beheer B Digitaliseren bouwarchief Totaal te besluiten budgetoverheveling bij bestemming jaarrekening Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting

16 Prg. Beleids-Onderwerterrein B/L I/S Pth Resultaat na Budgetoverheveling Toelichting afwijkingen begroting 2013 Mee-en tegenvallers: 1.1 Wachtgeld bestuur Er wordt een voordeel verwacht op de post wachtgelden bestuur doordat er minder voormalige bestuurders zijn dan begroot. 1.2 Correctie afwikkeling Besluit woninggebonden subsidies (BWS) 2012 In de eerste bestuursrapportage 2012 is een voordeel gemeld van inzake de afwikkeling 2012 van de BWS-gelden. Dat is niet terecht geweest omdat deze gelden bestemd waren voor het bijzonder programma WOP Noord. De begrotingswijziging die gemaakt is naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2013 moet nu worden teruggedraaid. 1.3 Verstrekking rijbewijzen Sinds de omzetting van de geldigheidsduur van het rijbewijs van 5 jaar in 10 jaar kent de afgifte van de rijbewijzen een tendens van 5 jaar hoog en 5 jaar laag. De raming is gebaseerd op de hoge afgifte ( stuks), maar 2013 is een jaar met lage afgifte en de verwachting is dat er ongeveer rijbewijzen zullen worden afgegeven. Naast de lagere inkomsten zullen ook de afdrachten aan het Rijk lager zijn. Door de lagere afgifte van de rijbewijzen is ook de bezetting van de balie met oproepkrachten gedaald. Hierdoor ontstaat een verwacht overschot op de salarissen. 1.4 Inkomsten juridische zaken Op ons budget voor extern juridisch advies stevenen we in 2013 af op een tekort van Dit komt doordat de inkomsten uit juridische werkzaamheden voor derden (zoals Holland Rijnland) te rooskleurig zijn geraamd. In onze begroting staat hiervoor sinds jaar en dag een inkomstenpost van De werkelijke inkomsten blijken jaarlijks uit te komen op tot Bij de eerste bestuursrapportage in 2014 en de begroting hebben we meer zicht op het structurele tekort op deze post en op eventuele mogelijkheden om deze op te lossen. De bijsturingsmogelijkheden lijken voorshands beperkt, omdat Leiden geen partij is in de contracten van Servicepunt71 met derden. Budgetneutrale wijzigingen: 1.5 Technische correctie overheadkosten Dit betreft een technische correctie. Bij de verwerking van de 1e bestuursrapportage 2013 is deze aanmelding niet juist verwerkt. Dit is een budgettair neutrale aanpassing. 1.6 Technische mutatie Intergemeentelijke samenwerking De ramingen met betrekking tot Holland Rijnland dienen te worden herschikt. Het is een technische wijziging die budgettair neutraal verloopt. Omdat de geraamde lasten en baten wijzigen dient er wel een begrotingswijziging plaats te vinden. 1.7 Rijksregeling niet-ingezetenen loket Vanaf november 2012 zou bij de gemeente Leiden een RNI-loket worden ingericht. Op basis hiervan zijn in de begroting vanaf leges geraamd. Het RNI-loket is echter nog niet gerealiseerd (verwachting is nu begin december 2013), waardoor de inkomsten niet gerealiseerd zullen worden. In verband met de verwachte uitbreiding met het RNI-loket is de formatie van de balie uitgebreid, dekking legesinkomsten RNI. Vanaf 1 juli 2013 is er een medewerker voor het RNI-loket aangenomen. Omdat het RNIloket nog niet operationeel is en er derhalve geen legesinkomsten gerealiseerd worden, zal het Ministerie van BZK deze salarislasten vergoeden. 14 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

17 1.8 Invulling bezuinigingen Griffie vanaf 2013 In de brief van november 2012 (B&W nr ) is aan de gemeenteraad toegezegd dat een voorstel zal worden geformuleerd over taakstellingen op de budgetten van de Griffie en de Raad en dat de resultaten daarvan na uw instemming in de begroting zouden worden verwerkt. In goede samenspraak met uw griffier is een nieuwe budgetopstelling gemaakt. Met dit voorstel wordt ook een al jaren bestaand structureel tekort in de personele begroting opgelost. De budgetverantwoordelijkheid voor het budget van de griffie valt feitelijk buiten de bevoegdheid van het College en derhalve ook buiten het mandaat van de gemeentesecretaris. Aanpassingen in de begroting van de griffie kunnen alleen plaatsvinden in goede samenspraak met de griffie en dient het voorstel ter accordering te worden voorgelegd aan de Raad. Verwijzende naar de separate behandeling van dit voorstel zal na instemming door de gemeenteraad in de begroting vanaf 2013 de nieuwe budgetopstelling Griffie inclusief de oplossing van het structurele tekort in de personeelsbegroting worden verwerkt. 1.9 Gemeentebrede personeelsbudgetten De budgetten decentrale loonruimte en voormalige ID-ers worden structureel overgeheveld van programma 1 naar programma Bedrijfsvoering omdat op dat programma de kosten ontstaan die corresponderen met deze budgetten. Voordelen van nader te bepalen budgetoverhevelingen: 1.10 Verbetertraject Stedelijk beheer Via resultaatbestemming 2012 is een budget voor 2013 beschikbaar gesteld van Voor 2013 wordt een onderschrijding verwacht van circa Via overheveling bij resultaatbestemming wordt aan de Raad voorgesteld om dit voordeel van over te hevelen naar Digitalisering bouwarchief Het digitaliseren van het bouwarchief zal niet meer in 2013 plaatsvinden doordat het afhankelijk is van de vervanging van het BARS-systeem (bouwaanvragenregistratiesysteem) vertraagd is. Via budgetovergheveling voorstel om dit voordeel over te hevelen naar Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting

18 2 Veiligheid 16 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

19 Veiligheid Programmanummer 2 Commissie Portefeuille(s) Leefbaarheid en Bereikbaarheid Bestuur, Veiligheid en Handhaving De missie van het programma Veiligheid luidt: De gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners Doelenbomen Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid Doel 2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises Prestatie 2A1.1 Gemeentelijke inzet voor een optimale crisisorganisatie: planvorming, training en oefening 2A1.2 Afspraken maken en toezien op naleven afspraken (w.o. begroting en rekening) met VRHM (zie ook prog.9 voor GHOR) 2A1.3 Afspraken maken en toezien op DVO Reg. Brandweer 2A1.4 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken (zie prestatie 6A3.1) Toelichting doelenboom beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting. Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting

20 Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid Doel 2B1 Beperken criminaliteit Prestatie 2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis 2B1.2 Inzet Burgernet 2B1.3 Inzet Veilig Uitgaan 2B1.4 Inzet vermindering overvallen 2B1.5 Preventie woninginbraken (PKVW + voorlichting) 2B1.6 Handhaven Veilig Wonen 2B1.7 Inzet Steun- en meldpunten Huiselijk Geweld/Kindermishandeling 2B1.8 Bijdrage aan Keurmerk Veilig Ondernemen 2B1.9 Bestuurlijke maatregelen als uitkomst onderzoek RIEC -wet BIBOB 2B2 Beperken overlast 2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis 2B2.2 Aanpak verslaafde dak- en thuislozen o.m. realisering scheve huisjes (zie prestatie 9E1.1) 2B2.3 Opleggen gebiedsverboden aan overlastgevende daklozen en drugsdealers 2B2.4 Opleggen bestuurlijke maatregelen aan overlastgevende horecabedrijven 2B2.5 Handhaven prostitutie- en koffieshopbeleid 2B2.6 Doorvertalen nieuw landelijk koffieshopbeleid naar Leidse situatie 2B2.7 Handhaving alcoholbeleid 2B2.8 Project Leiden buitengewoon veilig 2B3 Veilige evenementen (incl. jaarwisseling) 2B3.1 Analyse evenementen (risicoanalysemodel) 2B3.2 Planvorming rondom evenementen 2B3.3 Uitvoering evenementenplannen 2B3.4 Handhaven bij evenementen Toelichting doelenboom Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting. 18 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

21 3.2.2 Financiële afwijkingen begroting 2013 Programma 2 Veiligheid (x 1.000) (- = voordeel) Prg. Beleids-Onderwerterrein B/L I/S Pth Programma Veiligheid Budget neutrale wijzigingen: 2.1 2B Onttrekking voorziening OGGZ regionaal kompas Storting voorziening Veiligheidsbeleid 2.2 2B Verhoging Rijksbijdrage Veiligheidshuis Verhoging Rijksbijdrage Veiligheidshuis B -500 I H.J.J. Lenferink L 500 I H.J.J. Lenferink B S H.J.J. Lenferink L S H.J.J. Lenferink Resultaat programma Toelichting afwijkingen begroting 2013 Budget neutrale wijzigingen: 2.1 Overheveling van Voorziening OGGZ / regionaal kompas naar de Voorziening Veiligheidsbeleid Dit betreft een technische uitwerking die uitvoering geeft aan het raadsbesluit waarin besloten is om een aparte Voorziening Veiligheidsbeleid in te stellen. Bij het instellen van deze Voorziening is besloten om hierin te storten vanuit de Voorziening OGGZ / regionaal kompas. 2.2 Verhoging rijksbijdrage aan Veiligheidshuis vanaf 2013 Vanaf 2013 worden de structurele rijksbijdragen aan de Veiligheidshuizen in Nederland (VenJ-bijdragen) via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds aan de 25 zetelgemeenten van de veiligheidsregio s uitgekeerd. Voor Leiden en Gouda betekent dit dat de rijksbijdrage voor het Veiligheidshuis Hollands Midden wordt uitgekeerd aan de zetelgemeente Leiden. Gouda ontvangt derhalve geen afzonderlijke bijdrage meer. De rijksbijdrage aan het Veiligheidshuis Hollands Midden is vanaf 2013 vastgesteld op Hoewel gesproken kan worden van een verhoging van de meerjarenbegroting voor Leiden is feitelijk sprake van een verlaging van het rijksbudget voor het Veiligheidshuis Hollands Midden. Per saldo ontvingen Gouda en Leiden voorheen namelijk gezamenlijk Dat is circa meer dan het nu structureel vastgestelde bedrag van Door verder samen te werken tussen Gouda en Leiden wordt beoogd efficiency winst te behalen om het verlies op te vangen. De besteding van de rijksbijdrage dient, volgens richtlijnen van het Ministerie Van Veiligheid en Justitie, vastgesteld te worden door de Stuurgroep Veiligheidshuis Hollands Midden. De jaarlijkse rijksbijdrage wordt bij deze aanmelding technisch verwerkt in de meerjarenbegroting vanaf Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting

22 3 Economie en toerisme 20 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

23 Economie en toerisme Programmanummer 3 Commissie Portefeuille(s) Werk en financiën Bereikbaarheid, Financiën en Economie De missie van het programma Economie en toerisme luidt: De gemeente Leiden staat voor een vitale en duurzame economische structuur in samenwerking met haar stadspartners en de regio Doelenbomen Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen Doel 3A1 Meer ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen Prestatie 3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling en advisering 3A1.2 Uitvoeren lokaal en regionaal beleid en advisering 3A1.3 Stimuleren warenmarkten Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen Geen ontwikkeling ten opzichte van de begroting. Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting

24 Beleidsterrein 3B Facilteren/stimuleren van ondernemen Doel 3B1 Sterker ondernemersklimaat Prestatie 3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid 3B1.2 Stroomlijnen horecaprocessen 3B1.3 Informeren en verstrekken vergunningen 3B1.4 Faciliteren Ondernemersfonds Leiden 3B1.5 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap 3B2 Meer kennisintensieve bedrijvigheid 3B2.1 Stimuleren kennisintensieve bedrijvigheid 3B2.2 Stimuleren en faciliteren van netwerken Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3B Faciliteren/stimuleren van ondernemen Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting. Beleidsterrein 3C Marketing en promotie Doel Prestatie 3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden 3C1.1 Citymarketing 3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden 3C1.3 Uitvoering activiteiten kadernota winkelvoorzieningen 3C1.4 Marketing- en activiteitencampagne voor bezoek aan retail binnenstad 3C1.5 Stimuleren toeristische aantrekkelijkheid 3C1.6 Binnenstad aantrekkelijk tijdens de bouw 3C2.1 Acquisitie van kennisintensieve bedrijven Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3C Marketing en promotie. 3C1.5 Stimuleren toeristische aantrekkelijkheid Deze prestatie staat niet opgenomen in de hoofdtekst van de begroting. In het prestatie-overzicht bij de begroting staan 7 onderdelen genoemd bij deze prestatie. Hiervan verlopen 6 onderdelen voldoende tot goed. Het betreft de verbetering van koopzondagen, het participeren in regionale overleggen, het stimuleren van watertoerisme, verbetering van de Leidse Haven, het optimaliseren van bewegwijzering en het adviseren over toerisme en recreatie. Voor het onderdeel Science Route, leidse ontdekkingen in de openbare ruimte (plaatsing van verbeeldingen van de route in beeld, afbeelding en projectie in 2D en 3D) komt de stoplichtmonitor uit op rood. Daarmee komt de hele prestatie uit op oranje. De Science Route betreft de verbeelding van wetenschappelijke ontdekkingen via een route van Sciencepark naar de binnenstad. Het project is van belang omdat het de 2 kernkwaliteiten (cultuur en kennis) van Leiden verbindt en daarmee de identiteit van de stad. Museumgroep Leiden heeft de opdracht voor de realisatie van het project teruggegeven, omdat het volgens hun bestuur niet tot de kerntaken (cultuureducatie) van MGL behoort. Wij onderzoeken nu het draagvlak en participatie voor het project onder de betrokken partijen (universiteit, enkele musea, citymarketing, kennisbedrijven) voor de voortzetting en uitvoering van het project. Pas dan kan met de realisatie worden begonnen. Dat betekent dat de realisatie van het project wordt vertraagd. 22 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Programmabegroting 2016. Versie: 6.0.0.0.0.0

Programmabegroting 2016. Versie: 6.0.0.0.0.0 begroting 2016 Versie: 6.0.0.0.0.0 5.2.5 Toelichting reserves programma 5 Reserve asbestsanering Nummer/Afd. 8100303 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken Raadsbesluit 11.0044 Reservering voor sanering asbest

Nadere informatie

1e Bestuursrapportage 2015. Versie: 3.0.0.0.0.0

1e Bestuursrapportage 2015. Versie: 3.0.0.0.0.0 1e Bestuursrapportage 2015 Versie: 3.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 16 juni 2016

Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 3 mei 2016 Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-288 Bijbehorend veld van de programmabegroting Alle programmavelden Naam

Nadere informatie

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van april 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00021 Onderwerp: Voortgang stelposten nog in te vullen besparingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 5 februari 2015 heeft

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 1. Uitkomst MJB 2014/2018 639.000-856.000-1.077.000-1.362.000-1.362.000 Uitkomst uit de programma begroting 2014 positief negatief negatief negatief negatief (aanname) 2. Correctie MJB vanwege de september

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Begrotingsmarkt 2015 gemeente Leiden Renée de Visser afdeling Strategie, Middelen en Control

Begrotingsmarkt 2015 gemeente Leiden Renée de Visser afdeling Strategie, Middelen en Control Begrotingsmarkt 2015 gemeente Leiden Renée de Visser afdeling Strategie, Middelen en Control Belangrijk moment Rijk: begrotingswet Belang: Keuzes maken voor de stad: beleidskeuzes in programma s Financieel

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

V O O R J A A R S N O T A

V O O R J A A R S N O T A V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Versie: 6.0.0.0.0.0

Jaarstukken 2013. Versie: 6.0.0.0.0.0 Jaarstukken 213 Versie: 6... Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemeen 2.1 Inleiding Programmaverantwoording 5 5 3 Jaarverslag 3.1 Algemeen 3.1.1 Financieel resultaat 213 3.2 Programmaverantwoording 3.2.1

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

1e kwartaalbrief 2014

1e kwartaalbrief 2014 1e kwartaalbrief 2014 09-04-2014 Versie 5.0 raad in bewerking - in bewerking Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Belangrijke ontwikkelingen...7 2.1 Nieuwe ontwikkelingen...8 2.2 Nieuwe ontwikkelingen met

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Najaarsbericht 2012 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 30 oktober 2012, 0. Samenvatting Hierbij bieden wij u het najaarsbericht 2012 aan over

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 30 september 2008 Nummer voorstel: 2008/92

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 30 september 2008 Nummer voorstel: 2008/92 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 30 september 2008 Nummer voorstel: 2008/92 Voor raadsvergadering d.d.: 14-10-2008 Agendapunt:

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Telefoonnummer 14 0517

Telefoonnummer 14 0517 Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00085* GR16.00085 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 29 juni 2016 Agendanummer 10 Datum Raad 13 juli 2016 Agendanummer

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 A. CIJFERMATIG (AANTALLEN / PERCENTAGES / BEDRAGEN EN DATA) 1 Personeelslasten 1.1 Voor de begroting 2016 wordt uitgegaan van 1% salarisverbetering

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Onderwerp rijbewijzen Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 9110

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2015

Bestuursrapportage 2015 Bestuursrapportage 2015 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Ons kenmerk G500/4.28672. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk G500/4.28672. Aantal bijlagen 1 Directie Grondgebied Openbare Ruimte Raad van de gemeente Nijmegen Stationsplein 13 6512 AB Nijmegen Telefoon (024) 329 94 44 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten oktober 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Voorstel voor regioraad Registratienummer 14008268. Mr. drs. R.G. Welten

Voorstel voor regioraad Registratienummer 14008268. Mr. drs. R.G. Welten Voorstel voor regioraad Registratienummer 14008268 Datum vergadering 1 oktober 2014 Agendapunt 5a Portefeuillehouder(s) Mr. drs. R.G. Welten Domein, behandelend ambtenaar, tel. Bedrijfsvoering, B. Rödel,

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010 Bijlage IV Provincie Fryslân Begrotingswijziging 211 Jaarstukken 21 1 Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 1. Algemene dekkingsmiddelen Onderdeel: 1. Decembercirculaire

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie