Communicatieplan. Herinrichting organisatie / IST. Versie 19/08/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan. Herinrichting organisatie / IST. Versie 19/08/2013"

Transcriptie

1 Communicatieplan Herinrichting organisatie / IST Versie 19/08/2013

2 1. Inleiding Sutfene is momenteel bezig om de organisatiestructuur aan te passen aan de nieuwe beleidskoers en de daarbinnen geformuleerde uitgangspunten staat in het teken van de Integrale Sutfene Teams (IST) en het doorvoeren van de transformatie naar faciliterend leiderschap. Het betreft zowel een organisatie- als een cultuurverandering, waarbij de organisatie In voor Zorg! ons ondersteunt. Definitie Integraal Sutfene Team Een team dat verantwoordelijk is voor een groep cliënten, waarbij het team professioneel en zelfstandig opereert binnen de visie en de kaders van Sutfene. Binnen deze verantwoordelijkheid, met de bijbehorende bevoegdheden, stemmen zij de zorg in samenspraak met de cliënt af. Per 1 september 2013 werkt Sutfene volgens de nieuwe organisatiestructuur. Deze kent een wijkgerichte indeling, bestaande uit 6 wijken. De wijken worden aangestuurd door een manager die integraal verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de dienstverlening in de wijk en hebben daarnaast een organisatie brede deelverantwoordelijkheid. Er worden zo n 50 IST teams gevormd, verdeeld over 6 wijken. In juni 2013 is het besluit genomen om met koploperteams te gaan werken. In totaal 12 teams (gemiddeld 2 teams per wijk) zijn geselecteerd om vanaf 2013 voorop te lopen in de ontwikkeling naar integrale Sutfene teams. De koploperteams zijn mede-uitvinder van de vernieuwing lopen vooraan en gaan een voorbeeldrol vervullen voor de hele organisatie. De resterende teams worden uiteraard meegenomen in dit proces en kunnen de leerervaring van de koploperteams gebruiken voor hun eigen ontwikkeling. Globaal tijdspad September 2013: Koploperteams van start September 2013: Nieuwe managers in verantwoordelijkheid April/mei/juni 2013: Werving, selectie en benoeming functies nieuwe topstructuur Maart t/m medio 2013: Teamsessies integraal Sutfene team (2 sessies per team) Mei/juni/juli 2013: Vaststellen sociaal plan Maart 2013: Ontwerp toekomstige organisatie (top)structuur is definitief Half maart 2013: Ieder team heeft een diepteanalyse gehad en advies gekregen voor doorontwikkeling Februari/maart 2013: Duidelijkheid over reikwijdte Sutfene teams en over positionering ondersteunende diensten binnen de organisatie De impact en consequenties van bovengenoemde zijn groot. Er wordt een nieuwe organisatie opgebouwd, waarbij het aantal leidinggevende functies flink wordt teruggebracht. Veiligheid en bekendheid raken in het geding. De communicatielijnen over de organisatieverandering Integrale Sutfene teams wordt samen met In Voor Zorg uitgezet. De verantwoordelijkheid voor communicatie over de aanpassing van de organisatiestructuur ligt bij de bestuurder/mt. Het MT zal regelmatig van zich moeten laten horen. De afdeling Marketing & Communicatie draagt er samen zorg voor betrokkenen juist en tijdig te informeren. Juiste en tijdige communicatie over wat er gebeurt, waarom en wanneer kan ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen betrokken blijven wat er gebeurt. Communicatieplan reorganisatie 2

3 Missie Sutfene Wij ondersteunen de onafhankelijkheid van kwetsbare ouderen in de gemeente Lochem en Zutphen, waarbij regie over eigen leven voorop staat. De professionele zorg die hierbij nodig is, vullen wij waardig en respectvol in. Kernwaarden Sutfene De kernwaarden van Sutfene luiden: Betrokken, Kundig en Samen. Betrokken De kernwaarde Betrokken geeft een gevoel weer rechtstreeks vanuit het hart. De medewerkers van Sutfene zijn oprecht betrokken bij de cliënten waarvoor zij zorgen. Het zorgen gaat veel verder dan de technische vaardigheden, het komt vanuit hun hart. Kundig De kernwaarde Kundig heeft een meer rationele achtergrond. Cliënten mogen er altijd op rekenen dat zij de beste zorg krijgen, verleend door kundige, professionele zorgverleners. In die zin komt deze kernwaarde vanuit het hoofd. Samen De kernwaarde Samen slaat op de verbinding. Onze ambitie is om de komende jaren veel meer samen met de cliënt en zijn/haar omgeving (denk aan mantelzorgers, vrijwilligers, familie) én ketenpartners de best mogelijke zorg te verlenen. 1.1 Woord vooraf Een organisatieverandering kan leiden tot onzekerheid en een informatiehonger vanuit de organisatie. Zorgvuldige communicatie over de reorganisatie is daarom van groot belang. Als er geen formele communicatiekansen zijn, gaan medewerkers in hun onzekerheid op zoek naar nieuws en zal men dus informatie maken. Dit informele communicatiekanaal is gebaseerd op geruchten en eigen interpretaties van (non-verbale) communicatie en het kan de reorganisatie bemoeilijken. Hoe langer men in onzekerheid verkeert, hoe moeilijker het wordt om breed draagvlak te creëren, welke nodig is om een dergelijke reorganisatie te laten slagen. Onzekerheid hoeft overigens niet per definitie als negatief te worden gezien; het kan vaak ook worden opgevat als een teken van betrokkenheid van de persoon bij het eigen dagelijkse werk en de organisatie als geheel. Dit communicatieplan heeft tot doel het draagvlak voor de reorganisatie te optimaliseren. Om dit te bewerkstelligen moet de focus in de communicatie liggen op het delen van successen. Dit plan beschrijft doelstellingen, doelgroepen, strategie, communicatiemomenten en middeleninzet. Het betreft een eerste uitwerking hiervan en zal een dynamisch document vormen, dat tussentijds aangepast moet worden aan eventuele nieuwe feiten en voortschrijdend inzicht. In eerste instantie beschrijft het met name de interne communicatie, aangezien de eerste maanden van dit proces de focus vooral hierop zal liggen. De contouren voor externe communicatie zijn echter ook kort uitgewerkt. NB: Het is goed om ons te realiseren dat communicatie slechts een van de interventies is, die beschikbaar is om de gewenste veranderingen te bereiken. Communicatie is een Communicatieplan reorganisatie 3

4 ondersteunend instrument. Goede communicatie kan een slecht veranderingsproject niet redden. Slechte communicatie kan een goed project wel ernstig schaden. 2. Doelstellingen van de communicatie Aanbrengen van urgentiebesef De communicatie moet ertoe bijdragen dat medewerkers gaan beseffen dat de organisatieverandering/het werken met integrale Sutfene teams niet een leuk, tijdelijk project is dat door het management is bedacht, maar dat het bittere noodzaak is om als organisatie toekomstbestendig te worden en blijven. Er wordt nog te veel achterover geleund, terwijl de medewerkers moeten beseffen dat ze zelf aan de bak moeten en zelf moeten bepalen. Creëren van draagvlak en enthousiasme Het voornaamste strategische doel van gestructureerde communicatie rond deze organisatieverandering is het verkrijgen van draagvlak. Draagvlak wordt daarbij gedefinieerd als acceptatie en steun voor en het leveren van een actieve bijdrage aan de voorgestelde organisatie- en beleidsveranderingen. Het creëren van draagvlak hangt samen met het enthousiasmeren van medewerkers voor het nieuw ingeslagen pad. Het delen van successen gedurende het proces is hiervoor een goed middel. Daar willen we naartoe! Een team dat grotendeels zelf de regie voert en dat gezamenlijk, in samenspraak met de cliënt, de zorg voor de cliënt vorm geeft. Een team dat zelf verantwoordelijk is voor het eindresultaat en ook de middelen krijgt om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Een team waarin je kunt werken vanuit je hart, kunt doen waarin je goed bent. Een team waarin de cliënt centraal mag staan, niet de regels of de organisatie. Zo n team noemen we voortaan een integraal, zelfverantwoordelijk Sutfene team. Verhogen van acceptatie Organisatieveranderingen kunnen in de regel rekenen op weerstanden bij medewerkers in alle lagen van de organisatie. Deze weerstand is in de regel te verklaren uit onzekerheid bij de medewerkers. Men is onzeker over de concrete veranderingen in de eigen werksituatie. De onzekerheid is zeker een pluspunt te noemen, want het toont betrokkenheid bij het eigen werk en de organisatie. Communicatie rond de integratie moet hierop inspelen en ook op detailniveau antwoorden kunnen bieden. Door in een zo vroeg mogelijk stadium medewerkers te informeren over de ideeën en hen een rol te geven in verdere uitwerking van plannen, wil het management onzekerheid reduceren en acceptatie verhogen. Verkrijgen van steun en een actieve bijdrage Naast acceptatie van beleid, is ook functionele steun en een actieve bijdrage nodig van alle medewerkers om de voorgestelde integratie te kunnen realiseren. Men zal ook Communicatieplan reorganisatie 4

5 daadwerkelijk moeten functioneren in nieuwe structuren en teams. Hiervoor moet men niet alleen aanvaarden dat er iets zal veranderen in de organisatie, men moet dit beleid ook zelf uitdenken en straks in de praktijk uitvoeren. Om functionele steun en een actieve bijdrage te realiseren, dient ook elke mogelijkheid van meedenken, inspraak en het kunnen geven van meningen te worden benut. 3. Doelgroepen De doelgroepen die we onderscheiden zijn: 1. Medewerkers 2. Vrijwilligers 3. Cliënten & mantelzorgers 4. Middenkader 5. MT 6. Raad van Toezicht 7. Cliëntenraad 8. OR 9. Verwijzers en overige externe partijen Ad 1) Medewerkers Alle medewerkers van Sutfene krijgen te maken met de veranderingen. Zorgmedewerkers zijn volop bezig met de ontwikkeling naar integrale Sutfene teams en als gevolg hiervan vindt er een herpositionering plaats van medewerkers in de ondersteunende diensten. Als de medewerkers niet bereid zijn om te veranderen, dan zijn alle investeringen en inspanningen voor niets geweest. Vanuit alle geledingen van de organisatie is een medewerker afgevaardigd naar de klankbordgroep. De klankbordgroep is de stem van de medewerkers en adviseert de regiegroep, gevraagd en ongevraagd. NB: Het is belangrijk dat nieuwe medewerkers/leerlingen hierin niet worden vergeten. De afdeling HRM zal hiervoor in samenwerking met één van de interne coaches een programma ontwikkelen, zodat nieuwe medewerkers worden genomen in de nieuwe ontwikkelingen. Ad 2) Vrijwilligers Sutfene heeft ca. 600 vrijwilligers die haar ondersteunen bij de zorg voor haar cliënten. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn en welbevinden van de oudere medemens en zijn daarmee onmisbaar. De vrijwilligers worden straks niet langer centraal aangestuurd, maar juist op wijk- of teamniveau. Hierover moeten ze worden geïnformeerd en voorbereid. Ad 3) Cliënten & mantelzorgers Sutfene is bezig met de herinrichting van haar organisatie om het primaire proces en de schil om de cliënt te versterken. Kortom, de cliënt staat centraal en is in dit proces een belangrijke doelgroep. Dat geldt ook voor de mantelzorger die nauw verbonden is met de cliënt. De huiskamergesprekken/familiebijeenkomsten zijn een goed middel om de cliënten en mantelzorgers/familieleden op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen. NB: De toekomstige cliënt mag niet vergeten worden. Zodra de ontwikkelingen resulteren in Communicatieplan reorganisatie 5

6 de aanpassing van procedures en werkwijzen waarmee de (toekomstige) cliënt te maken krijgt, moet de cliënt daarover worden geïnformeerd. Ad 4) Middenkader De leden van het middenkader worden in dit plan als aparte doelgroep benoemd, omdat zij vanwege verschillende redenen een belangrijke rol spelen. Zij zijn verantwoordelijk voor het delen van informatie en het vertonen van voorbeeldgedrag. Anderzijds is bekend dat juist deze groep medewerkers zwaar zal worden getroffen door de reorganisatie. Kortom, een belangrijke doelgroep waarvoor voldoende aandacht moet zijn tijdens het proces. Ad 5) MT Het managementteam mag in dit kader niet vergeten worden. De verantwoordelijkheid voor communicatie over veranderingstrajecten ligt altijd bij het management. Het MT zal regelmatig van zich moeten laten horen: onderstrepen van het belang van de veranderingen en enthousiasmeren van medewerkers. Ad 6) Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht zijn nauw betrokken bij de reorganisatie. Zo moeten zij het voorstel voor inrichting van de topstructuur en de bijbehorende functieprofielen goedkeuren. De communicatie met de Raad van Toezicht verloopt via de bestuurder. Tijdens de vergaderingen tussen RvT en bestuurder is de herinrichting van de organisatie een belangrijk onderwerp. Ad 7) Cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad en cliëntenadviesraden adviseren Sutfene gevraagd en ongevraagd over haar dienstverlening: wat gaat goed en wat kan er verbeterd worden. Over zaken zoals de ontwerpcriteria inrichting nieuwe organisatie en het inrichtingsplan Sutfene wordt de CCR om advies gevraagd. De regiodirecteur sluit regelmatig aan bij de vergaderingen van de CCR om hen te informeren over de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Ad 8) OR De meest gestructureerde vorm van bottom-up communicatie vindt plaats via de OR. De OR heeft het recht om informatie te krijgen van de bestuurder/het management en heeft de plicht om de achterban te informeren. Over zaken zoals de ontwerpcriteria inrichting nieuwe organisatie en het inrichtingsplan Sutfene wordt de OR om advies gevraagd. ad 9) Verwijzers en overige externe partijen Verwijzers zijn huisartsen, ziekenhuizen, collega zorgaanbieders. Onder overige externe partijen vallen bijvoorbeeld gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraars, potentiële cliënten en pers. Maar ook de partners in onze gebouwen, denk aan ViaReva, apotheek, tandarts, Siza, Delta en de gebruikers van het therapeutisch bad (reumapatiëntenvereniging, longvereniging e.d.) mogen in dit kader niet vergeten worden. Op een bepaald moment tijdens de reorganisatie veranderen werkwijzen (Sutfene teams gaan steeds meer zaken zelf doen/regelen). Op dat moment zullen de verwijzers hiervan op de hoogte moeten worden gebracht. In een later stadium geldt dat ook voor de overige externe partijen. Dit zal op een later moment nader moeten worden uitgewerkt. Voor nu is deze doelgroep niet meegenomen in de uitwerking naar communicatiemomenten en -middelen. Communicatieplan reorganisatie 6

7 4. Communicatiestrategie Het communicatiekruispunt van Van Ruler (zie figuur 1) noemt vier basisstrategieën voor communicatie bij een verandering. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het al of niet kiezen voor tweerichtingsverkeer met de omgeving en het wel of niet willen beïnvloeden van doelgroepen. Figuur 1: het communicatiekruispunt Het doel is: Informatie bekendmaken Doelgroep beïnvloeden Alleen zenden Informering Overreding Zenden en ontvangen Dialogisering Formering In dit plan wordt uitgegaan van dialogiseren als basis communicatiestrategie voor de ontwikkeling van integrale Sutfene teams en informeren als basis communicatiestrategie voor de herinrichting van de organisatie. Bij de dialoog als basisstrategie gaat het om het uitwisselen van argumenten, om het verwerken van nieuwe inzichten. Dat lukt alleen in samenspraak met de ander. Belangrijk om in dit kader te noemen, is dat de gekozen communicatiestrategie niet gezien mag worden als een gegeven voor de gehele periode. Afhankelijk van de fase en het onderdeel zal situationeel gekozen worden voor een andere strategie. Hieronder staat een aantal belangrijke strategische uitgangspunten voor de communicatie over de reorganisatie. Organisatorisch/timing Er wordt zo vroeg mogelijk gestart met de communicatie over de reorganisatie. Vroeg communiceren levert uiteindelijk minder weerstand op dan het achteraf informeren. De reorganisatie dient ook als vast punt terug te komen op de diverse agenda s in de overlegstructuur: in het MT, migratieoverleg, overleg BV en de diverse werkoverleggen van de teams. Daarnaast kan het wenselijk zijn om tussentijds een (of meerdere) bredere medewerkerbijeenkomst(en) te beleggen. In de planning van het veranderingstraject dient rekening gehouden te worden met mogelijke weerstand. Een veranderingsproces heeft tijd nodig; er mogen geen fasen overgeslagen worden. Wanneer er gevoelens van onzekerheid en onrust bestaan is het belangrijk ruimte te bieden om deze te uiten via persoonlijke benadering. Communicatieplan reorganisatie 7

8 De gebruikte communicatiemiddelen worden afgestemd op de doelgroep. Hoe persoonlijker de boodschap, hoe persoonlijker (mondeling) de communicatie dient te zijn. De communicatie verloopt in dat geval via de eigen leidinggevende (deze is het beste in staat de boodschap te vertalen en in te spelen op vragen/attitude van eigen medewerkers). Voorkomen radiostilte. Het is belangrijk om zogenaamde quick wins in het verandertraject in te bouwen en hierover te communiceren. Quick wins zijn eerste concrete resultaten van de verandering. Een lange periode tussen de aankondiging van een verandering en het zichtbaar zijn van de eerste resultaten kan de acceptatie van een verandering hinderen. Eerst intern informeren, dan extern. Medewerkers moeten voorbereid zijn op eventuele vragen van externe doelgroepen. Inhoudelijk/boodschap Waar het management en de trekkers in algemene lijnen zullen communiceren over beleidsveranderingen, zijn medewerkers in de regel geïnteresseerd in de veranderingen in hun dagelijkse werk en individuele situatie: What s in it for me?. Hun communicatiebehoefte zal zich dan ook waarschijnlijk op dat niveau concentreren. Om steun voor de reorganisatie te optimaliseren, moet er vooral zo volledig en zo snel als mogelijk ook bottom-up kunnen worden gecommuniceerd. Communicatie is hier vooral tweerichtingsverkeer. Medewerkers moeten hun vragen kunnen stellen en beantwoord krijgen. Zorgmedewerkers vinden in het algemeen prettig om informatie via plaatjes en beelden gedeeld te krijgen. Het is belangrijk om in de communicatie gebruik te maken van aanvullende vormen naast schriftelijke communicatie. Denk hierbij aan filmpjes, inspirerende lezingen en bijvoorbeeld een inloopspreekuur. De medewerkers zullen voortdurend geïnformeerd moeten worden over de noodzaak/wenselijkheid van de herinrichting van de organisatie, alsook de onomkeerbaarheid ervan. Medewerkers dienen geïnformeerd te worden over de gemaakte keuzen en het resultaat van de veranderingen. Wat zijn de gevolgen van de verandering? Wat heeft de verandering opgeleverd? Zijn de doelen bereikt? Maar ook tussentijdse communicatie over de voortgang en geboekte successen. Over het hoe (de manier waarop het doel kan worden bereikt) dient zoveel mogelijk participatie te worden georganiseerd. In de communicatie dient ook aandacht besteed te worden aan de belangen die onder druk staan als gevolg van de veranderingen. Hoewel het belangrijk is om in de communicatie ook minpunten te benoemen, moet vooral benadrukt worden wat het op gaat leveren. 5. Communicatiemomenten en middeleninzet Communicatiemiddelen Hieronder wordt beschreven welke communicatiemiddelen worden ingezet. In de middelenmatrix wordt aangegeven welke middelen voor welke doelgroep worden ingezet. Communicatieplan reorganisatie 8

9 Digitaal * Nieuwsbrief Zelf aan het stuur, samen in de zorg Een nieuwe nieuwsbrief waarin alle informatie wordt meegenomen over de onderwerpen doorontwikkeling naar integrale Sutfene teams en herinrichting van de organisatie. In de nieuwsbrief moeten vooral items staan over het daadwerkelijk betrekken van medewerkers bij de veranderingen. (Succes)verhalen van medewerkers/filmpjes die inspirerend/enthousiasmerend werken voor collega s en af en toe een prijsvraag waarmee men iets leuks kan winnen. Frequentie: eens per maand (eerste nummer week 12) Doelgroep: alle medewerkers, vrijwilligers, CCR en Raad van Toezicht Onderwerpen: Nieuws uit de klankbordgroep/or, Medewerker aan het woord over de veranderingen, Berichtgeving vanuit MT, Nieuws uit deelprogramma s (ontwikkeling dashboard; scholing & e-learning; vrijwilligersbeleid; mantelzorgbeleid) Verspreiding: als pdf bijlage per mail naar alle Sutfene accounts + publicatie op intranet NB: Op basis van het tijdspad (zie pagina 2) dat nog nader wordt aangevuld, zal er een planning worden gemaakt van interessante onderwerpen per nieuwsbrief. Dit kan bijvoorbeeld de overgang naar een nieuwe teamfase zijn, of een andere deelmijlpaal. * Nieuwsflits Zelf aan het stuur, samen in de zorg In aanvulling op de nieuwsbrief wordt er gewerkt met een nieuwsflits, een bericht (in dezelfde opmaak als de nieuwsbrief) dat kan worden gebruikt voor urgent nieuws dat niet kan wachten tot de volgende nieuwsbrief. * Intranet Op intranet zijn in de afgelopen periode verschillende nieuwsberichten verschenen over de ontwikkeling naar integrale Sutfene teams. Omdat de nieuwsbrief kort en krachtig moet zijn, zal er af en toe vanuit de nieuwsbrief worden verwezen naar uitgebreide info op intranet. Deze info is te vinden onder de knop Projecten > Integrale Sutfene teams. De nieuwsbrieven zullen ook op deze pagina terug te vinden zijn. Daarnaast zal intranet nadrukkelijk worden ingezet voor tweerichtingsverkeer. Via bijvoorbeeld het starten van een discussie worden medewerkers uitgenodigd te reageren. * Social media Facebook zal bijvoorbeeld worden ingezet op de verschijningsmomenten van de nieuwsbrief (nagenoeg alle vrienden van de Sutfene facebookpagina zijn medewerkers). Daarnaast wordt mogelijk een sms naar zakelijke nummers van medewerkers ook ingezet om hen te attenderen op de nieuwsbrief. Schriftelijk * Posters Om medewerkers te stimuleren om kennis te nemen van de informatie in de nieuwsbrief/nieuwsflits, worden er op de verschillende afdelingen en locaties (alleen op interne plekken, zoals personeelskamers, keukens) posters opgehangen. De posters zijn duidelijk herkenbaar als Zelf aan het stuur, samen in de zorg posters en bevatten altijd een verwijzing naar de nieuwsbrief Zelf aan het stuur, samen in de zorg (inclusief plek waar Communicatieplan reorganisatie 9

10 deze te vinden is). * Brieven In oktober 2012 heeft Sutfene haar cliënten en/of hun familieleden geïnformeerd over de wisseling van zorgmanagers per 1/1/2013 als gevolg van de verdere ontwikkeling van de Sutfene teams. Ook is in deze brief verwezen naar het nieuwe strategische beleidsplan. In juli 2013 zijn cliënten en/of hun familieleden per brief geïnformeerd over de nieuwe topstructuur en de wijkindeling. Ook de verwijzers worden hiervan per brief (eind augustus) op de hoogte gebracht. * SutVenster en Sutfene Nieuws Het SutVenster is het personeelsmagazine van Sutfene dat drie keer per jaar (april, augustus en december) verschijnt en wordt verspreid naar alle medewerkers en vrijwilligers. Dit jaar wordt er in elke uitgave van Sutfene aandacht besteed aan dit grote veranderingstraject. In de cliëntenkrant Sutfene Nieuws (april, augustus, december) wordt belangrijk nieuws over de herinrichting van de organisatie meegenomen. In het augustusnummer is een interview met Wybren Bakker opgenomen over de veranderingen binnen Sutfene. Persoonlijk * Herinrichting organisatie vast agendapunt Het onderwerp Zelf aan het stuur, samen in de zorg (omvat ontwikkeling integrale Sutfene teams en herinrichting van de organisatie) moet een vast agendapunt worden bij alle werkoverlegvormen. Als input kan bijvoorbeeld de speciale nieuwsbrief worden gebruikt (checken of er nog vragen zijn; gebruiken voor aanzwengelen dialoog). Juist binnen het werkoverleg kan een open uitwisseling van ideeën en gedachten plaatsvinden en kan worden gesignaleerd of er nog weerstand is en op welk gebied. * Informatiebijeenkomsten Twee keer per jaar (voor- en najaar) vindt er een ronde informatiebijeenkomsten plaats om medewerkers enerzijds te informeren over de laatste ontwikkelingen en anderzijds om de vernemen wat er leeft in de organisatie. Cliënten en familieleden worden waar nodig ook via bijeenkomsten geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen. Zo zijn cliënten, familieleden en vrijwilligers eind 2012 geïnformeerd over de nieuwe strategische beleidskoers van Sutfene en wordt er eind september/begin oktober 2013 per wijk een bijeenkomst georganiseerd voor cliënten/familieleden en vrijwilligers? om hen te informeren over de nieuwe topstructuur en wijkindeling. * Kick-off koploperteams Per september 2013 gaan de koploperteams binnen Sutfene van start. Deze 12 teams gaan vooroplopen in de ontwikkeling naar integrale Sutfene teams. Door middel van een kick-off bijeenkomst wordt stilgestaan bij deze mijlpaal. Deze bijeenkomst kan worden gebruikt om de rest van de organisatie te enthousiasmeren over de volgende stappen in het IST proces. Filmpje presentatie Jan Rotmans tijdens in voor Zorg! Congres 27 mei 2013 inzetten. * Inloopspreekuur Als de agenda van de bestuurder en/of wijkmanagers het toelaat, zou naast de informatiebijeenkomsten gestart kunnen worden met een inloopspreekuur met de Communicatieplan reorganisatie 10

11 bestuurder en/of wijkmanagers. Dit spreekuur (evt. aan te kleden met koffie/thee) zou regionaal (indeling wijkteams) moeten worden georganiseerd, zodat de medewerkers behorend bij de betreffende wijk de dialoog met de bestuurder/wijkmanager aan kunnen gaan en hun vragen kunnen stellen. In een later stadium zou dit inloopspreekuur eventueel ook kunnen worden ingezet voor cliënten, familieleden en vrijwilligers. * Huiskamergesprekken/familiebijeenkomsten Op alle Sutfene verblijflocaties en binnen de dagbehandeling worden minimaal twee keer per jaar huiskamergesprekken gehouden. De belangrijkste informatie uit de nieuwsbrief Zelf aan het stuur, samen in de zorg kan tijdens deze bijeenkomsten worden gedeeld met de cliënt/familie. Cliënten/familieleden kunnen dan gelijk hun vragen stellen. Ludiek * Lezing over zelforganisatie door Ben Kuiken. Hij is onder andere schrijver van het boek Fuck de regels, we lossen het zelf wel op. De programmamanager integrale Sutfene teams zoekt uit wat hiervoor de mogelijkheden/kosten zijn. * Filmpjes over zelfverantwoordelijke teams (à la Jiskefet). Daarnaast waar mogelijk gebruikmaken van filmpjes om bepaalde thema s toe te lichten. NB: Tijdens het proces moet er aandacht zijn voor het evalueren van de effecten van de communicatie. Dit kan geborgd worden door het onderwerp communicatie als vast agendapunt op te nemen in het overleg van de klankbordgroep en het managersoverleg. Eventuele ontevredenheid over de communicatie kan dan worden doorgeleid, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd. Ook tijdens de huiskamerbijeenkomsten met cliënten en mantelzorgers moet worden gevraagd naar de tevredenheid over de communicatie. Voor de doelgroep-middelenmatrix wordt verwezen naar bijlage I. Voor de communicatieplanning wordt verwezen naar bijlage II. Communicatieplan reorganisatie 11

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Workshop Strategische Communicatie 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Doelstelling Werken aan communicatieplan of aanpak voor je centre Communicatie gebruiken

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Communicatie aanpak Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Van visie naar opgave - beleidsdoel Vanuit de visie op 3D Meedoen en meetellen : transitie 3D = transformatie = cultuuromslag De visie Meedoen

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties

Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties November 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Nieuwe taken gemeente...3 1.2 Doelstellingen...3 1.3 Projectdoelstellingen...3 2. Doelgroepen...4

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2017

3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2017 3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2017 Januari 2017 Inleiding Indaver Nederland B.V. heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo willen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van de

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM

Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM Aan : Projectgroep Van :, adviseur VGGM Datum : September 2016 Kopie : - De 16 gemeenten van Gelderland-Midden maakten bekend dat zij

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij

Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij Fase II: Communicatie met de Rotterdammer Christel de Valk Mei 2014 1. Ondersteuning, zorg, werk dichtbij 1.1. Wat verandert? Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2015

3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2015 3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2015 December 2014 Inleiding Indaver Nederland B.V. heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo willen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van

Nadere informatie

Ieder overleg met TH dus tweemaandelijks met ingang van 5 januari

Ieder overleg met TH dus tweemaandelijks met ingang van 5 januari Werkplan Cliëntenraad Waalstaete 2015 (vastgesteld: 19-6-2015) Daar waar verwezen wordt naar een paginanummer betreft dit het Jaarplan CCR 2015. Inhoud Bespreken op afspraken 1. Punten voortvloeiend uit

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016

Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016 Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016 In dit document vindt u de reactie van LOC Zeggenschap in zorg op het wetsontwerp

Nadere informatie

Welkom. Dag van de Orde Zeist, 30 oktober 2012. Workshop. Is uw Schijf van Vijf in balans? Test het Organisatie Verandervermogen. Drs.

Welkom. Dag van de Orde Zeist, 30 oktober 2012. Workshop. Is uw Schijf van Vijf in balans? Test het Organisatie Verandervermogen. Drs. Welkom Dag van de Orde Zeist, 30 oktober 2012 Workshop Is uw Schijf van Vijf in balans? Test het Organisatie Verandervermogen Drs. 1 Programma 16:10 Even voorstellen 16:15 Inleiding Schijf van Vijf 16:30

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

FM 2015. Transitie in de zorg: wendbaarheid in cultuur en structuur. Expertmeeting 20 juni 2014

FM 2015. Transitie in de zorg: wendbaarheid in cultuur en structuur. Expertmeeting 20 juni 2014 1 FM 2015 Transitie in de zorg: wendbaarheid in cultuur en structuur Expertmeeting 20 juni 2014 2 Programma Veranderend zorglandschap Rob Maréchal,directeur FunktieMediair Praktijkvoorbeeld Vitras Dinie

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Communicatieplan project Gaan!

Communicatieplan project Gaan! Communicatieplan project Gaan! Team Communicatie, Tom Schooltink 11 januari 2012, versie 0.1 Inleiding Veranderen kan niet zonder communiceren. Daarom is er voor alle verandertrajecten een plan voor de

Nadere informatie

28 november X

28 november X 28 november 2017 3.5 X 28 november 2017 Nijmegen, 14 november 2017 Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Op 5 oktober jongstleden heeft U van ons een schrijven ontvangen, waarin door de raad

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Project Sterk in zorg en werk! Mantelzorg bespreekbaar op de werkvloer (15 januari 15 maart 2015)

COMMUNICATIEPLAN. Project Sterk in zorg en werk! Mantelzorg bespreekbaar op de werkvloer (15 januari 15 maart 2015) COMMUNICATIEPLAN Project Sterk in zorg en werk! Mantelzorg bespreekbaar op de werkvloer (15 januari 15 maart 2015) Algemeen Situatiebeschrijving Dit communicatieplan maakt deel uit van het project Sterk

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving 3D COMMUNICATIE & PARTICIPATIE Samenleven in Leiderdorp Met elkaar voor een sterke samenleving 1 Inhoud De opgave... 3 Communicatiedoelstellingen... 3 Communicatieaanpak... 5 Doelgroepen, belangen en invloed...

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Stein Digitaal. Communicatieplan Programma Dienstverlening Centraal gemeente Stein

Stein Digitaal. Communicatieplan Programma Dienstverlening Centraal gemeente Stein Stein Digitaal Communicatieplan Programma Dienstverlening Centraal gemeente Stein Opdrachtgever: Erik Hoffman Opdrachtnemer: Charlotte van Voorst en Paul van Alphen Versie: 0.1 Verspreid Versie aan Datum

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel >JS/RS Onderwerp > Functie- en Competentieprofiel Directeur - bestuurder

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

1. Communicatie met stakeholders de Zaanse aanpak

1. Communicatie met stakeholders de Zaanse aanpak 1. Communicatie met stakeholders de Zaanse aanpak What is the why? Maatschappelijk Domein Wat Sociale Wijkteams, Jeugdteams, Hervorming wijkmanagement, Hervormingsagenda sport, BUUV, Sociale kaart, Vrijwilligersbeleid,

Nadere informatie

Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul

Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul Valkenburg aan de Geul heeft gekozen voor een visie op burgerparticipatie, waarin zelfsturing centraal staat. Uitgangspunt van deze visie is de gedachte,

Nadere informatie

Format Communicatieplan

Format Communicatieplan Format Communicatieplan Communiceren is van belang Staan er veranderingen op stapel of wilt u mensen informeren over jouw producten en diensten of misschien organiseert u een evenement of tentoonstelling

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Energie- en CO 2 - Communicatieplan

Energie- en CO 2 - Communicatieplan Energie- en CO 2 - Communicatieplan Versie: 5, januari 2016 Auteur Rob Boers CSU John Bos CSU Inhoud Aanleiding... 3 Doelgroepen... 4 Interne... 4 Externe... 4 Communicatiedoelstellingen (in- en extern)...

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel HULPKOK

Functie en competentieprofiel HULPKOK Functie en competentieprofiel HULPKOK 1. Situering van de functie Functietitel Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Hulpkok Woonzorgcentrum D D1 D2 D3 kok procesbewaker 1. Positionering in het

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties DOEL VAN DE SCAN Het doel van de quickscan is de bestuurder, directie en management snel een globaal inzicht te verschaffen in de actuele stand van zaken

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

Netwerkparticipatie verplichting of verwachting?

Netwerkparticipatie verplichting of verwachting? Netwerkparticipatie verplichting of verwachting? Workshop 28 oktober 2014 Arina Markus Jan Rutten 30 mei 2011 Wat is netwerkparticipatie? Vierstroom wil meer bieden dan kwalitatief verantwoorde zorg. Clienten

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT

COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT 1. Algemeen Inleiding De gemeente Woensdrecht heeft ICS adviseurs opdracht gegeven om een integraal accommodatieplan te ontwikkelen in twee fasen.

Nadere informatie

Communicatieplan Croon CO2 Footprint

Communicatieplan Croon CO2 Footprint Croon Elektrotechniek B.V. Marketing & Business Development Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon 088-923 33 44 www.croon.nl Communicatieplan

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Hart voor Leefbaarheid

Plan van Aanpak. Hart voor Leefbaarheid Plan van Aanpak Hart voor Leefbaarheid Samengesteld door: Yolande de Leeuw Medewerker team Maatschappelijke ontwikkeling In overleg met: Ella-Marie van Vijfeijken Marlène van Leuken Miriam Meijers Dolf

Nadere informatie

... Lees de Functionele Instructie in deze toolkit voor nadere informatie over de rol van een administrator.

... Lees de Functionele Instructie in deze toolkit voor nadere informatie over de rol van een administrator. IMPLEMENTATIEPLAN... Op FLOW WEP vindt u een drietal uitstekende instrumenten die uw organisatie kunnen helpen om de ontwikkeling en doorstroom van personeel te versterken. Maar met het aanbieden van de

Nadere informatie

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie Communicatie en participatie Beleid / project: Documentversie: WISH 1.0 / 4 oktober 2011 (definitief) Paragraaf 5.4 van het projectplan WISH (pagina 12) is gewijd aan Informatie en communicatie. Dit document

Nadere informatie

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen:

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen: Dialoog met externe belanghebbenden Stichting Zuidwester is een maatschappelijke organisatie die de dialoog met belanghebbenden een zodanige invulling geeft dat deze het mogelijk maakt om de ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Limburg

Regiobijeenkomst Limburg Regiobijeenkomst Limburg Met wie wil/moet ik als RvT-lid samen werken en op welke wijze? 9 november 2016 Venlo 1 Voorwoord Op 9 november j.l. heeft de 3 e regionale bijeenkomst van de NVTZ plaatsgevonden.

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding Bijlage 2 Communicatieplan bij het opslagtanks PGS29 Petra van Zijst, 24 september 2012 Aanleiding Van augustus 2012 tot en met maart 2013 wordt het Inspectieproject Tankopslagbedrijven uitgevoerd. Hierin

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Colofon: De tekst in deze handreiking is gebaseerd op de Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad van de Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

De zorg aan kop. De zorg aan kop! 16 oktober 2015 Rick Westerhof en Marcel Kruger

De zorg aan kop. De zorg aan kop! 16 oktober 2015 Rick Westerhof en Marcel Kruger De zorg aan kop De zorg aan kop! 16 oktober 2015 Rick Westerhof en Marcel Kruger Even voorstellen Rick Westerhof Adviseur op gebied van Strategie en stuurinformatie in de zorg Ervaren analist op het snijvlak

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie 1 Inleiding Dé Ontwikkeling van het netwerk Een unieke vorm van samenwerken Het dagelijks bestuur en stakeholders van het Netwerk Dementie hebben in 2015 een belangrijke

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg

Samen werken aan goede zorg Nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg Samen werken aan goede zorg Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat goede

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie