VNG inbreng plenair debat Huizenprijzen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VNG inbreng plenair debat Huizenprijzen"

Transcriptie

1 VNG inbreng plenair debat Huizenprijzen Tweede Kamer, dinsdag 11 maart 2014, uur. Transparantie, de bouwpolder en de grondmarkt 1. Vergroten van de transparantie De commissie stelt voor om in het belang van gezonde concurrentie en een goed geïnformeerde consument de transparantie van de gemaakte kosten en opbrengsten in het woningbouwproces meer transparant te maken (aanbeveling 11). Voor de gemeente in het bijzonder betekent dit dat voor de consument duidelijk zal worden welke opbrengsten de gemeente van de gronduitgifte heeft gehad (de grondprijs en/of verkregen exploitatiebijdragen) en welke kosten daar voor de gemeente tegenover hebben gestaan (o.a. de kosten van verwerving van gronden en eventuele opstallen in het plangebied, de kosten van het ontwerp, de kosten van onderzoek, de kosten van bodemsanering en andere grondwerken, de kosten van aanleg en inrichting van de openbare ruimte en groenvoorzieningen, de kosten van de aanleg van nutsvoorzieningen, riolering en parkeervoorzieningen, de kosten van de inzet van het gemeentelijk apparaat en de kosten van planschade). De VNG kan zich goed vinden in deze aanbeveling, omdat dit naar onze verwachting voor alle partijen in de bouwkolom (gemeenten, bouwers, beleggers en kopers) een meerwaarde kan opleveren. Bovendien zal, zo is onze inschatting, deze transparantie voor meer uniformiteit en daarmee snelheid in het bouwproces kunnen zorgen. 2. De financiering van de ruimtelijke ordening: «de bouwpolder» De Tijdelijke Commissie Huizenprijzen constateert dat als gevolg van de verwevenheid en afhankelijkheid tussen de partijen in de bouwkolom een bouwpoldermodel is ontstaan (constatering 10). Wijziging van wet- en regelgeving maakten dat tussen de partijen steeds meer moest worden afgestemd en onderhandeld over de realisatie van de woningbouwprojecten. De residuele bepaling van de grondprijs diende daarbij als hulpmiddel en bracht aandacht voor kwaliteit en gezamenlijke ontwikkeling van bouwlocaties. Bijgevolg daarvan was wel dat de bouwmarkt en de grondmarkt sterk verweven zijn geraakt, en grondposities en bouwclaims cruciaal zijn geworden in de bouwkolom (over dit laatste onder punt 4 meer). De Tijdelijke Commissie Huizenprijzen constateert dat het voor gemeenten steeds moeilijker is geworden om baten van bestemmingswijziging van de grond naar zich toe te trekken, en pleit ervoor om de bestaande instrumenten van het gemeentelijk grondbeleid tegen het licht te houden, waar nodig beter te benutten, en indien deze bestaande instrumenten geen soelaas bieden nieuwe maatregelen te nemen (aanbeveling 9). Inmiddels mag bovendien duidelijk zijn dat het

2 bouwpoldermodel (in ieder geval in deze vorm) tot het verleden behoort. Het residu op de grondprijs neem met de daling van de huizenprijzen af, en daarmee ook de investeringsmogelijkheden. Bovendien is er een duidelijke verschuiving waarneembaar van de grootschalige, veelal buitenstedelijke en van overheidswege geplande ontwikkelingen naar ontwikkelingen die kleinschalig, in grote mate binnenstedelijk en organisch van aard zijn. Meer dan de laatste decennia het geval is geweest vormt de toekomstig gebruiker c.q. bewoner bovendien het leidend motief in de ruimtelijke ordening. Ook in deze aanbeveling kan de VNG zich goed vinden. De bestaande instrumenten (i.h.b. de afdeling grondexploitatie van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet, maar ook de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) zijn allen opgesteld cq. ingrijpend gewijzigd om de grootschalige verstedelijkingsopgave van de VINEX te faciliteren, en wij denken dat een heroverweging van de instrumenten noodzakelijk is. Graag zouden wij horen hoe de minister hierover denkt. 3. Tegengaan van grondspeculatie Dat met de ontwikkeling van de huizenprijzen het residu in de bouwkolom in de afgelopen twee decennia is toegenomen, is ook buiten de bouwkolom niet onopgemerkt gebleven. In toenemende mate begeven ook partijen buiten de bouwkolom zich op de grondmarkt en trachten zich een deel van het residu toe te eigenen. Dit komt onder meer tot uiting in de praktijk van de zogenaamde grondbeleggingen, waar een particulier of een daartoe opgerichte onderneming grondposities verwerven en deze in tientallen kleinere delen (van 100 tot 1000 m2) als belegging aan particulieren aanbieden met het bijbehorende vooruitzicht van hoge rendementen bij een latere verwerving door de gemeente of een andere partij uit de bouwkolom (een praktijk waar ook de Autoriteit Financiële Markten een aantal waarschuwingen voor heeft uitgedaan). De Tijdelijke Commissie huizenprijzen constateert dat grondspeculatie geen gewenste ontwikkeling is als dit het bouwproces vertraagt (in aanbeveling 10). In toenemende mate bereiken ons signalen van onze leden dat de praktijk van grondbeleggingen een belemmering gaat vormen. In de eerste plaats aangezien de agrarische grond door de grondbeleggingen dermate versnipperd raakt in kleine percelen, en de gemeente geconfronteerd met tientallen kleine eigenaren waarvan grond verworven moet worden. En aangezien winst het enige doel van de grondbelegging is en tijdsfactor voor de grondbelegger niet of nauwelijks van direct belang is, verlopen deze onderhandelingen uitermate moeizaam en vooral langzaam. In de tweede plaats legt de praktijk van grondbeleggingen een financiële claim op de locatieontwikkeling. De winst die de grondbeleggers uit deze praktijk van speculeren halen moet uiteindelijk worden opgebracht door de andere betrokken partijen uit de bouwkolom, zijnde de gemeente, de ontwikkelaar en in het uiteindelijke geval door de huizenkoper. Juist in een tijd waar de prijskolom van een woning zo zwaar onder druk staat is het niet wenselijk dat beleggers de bouwkolom zuiver speculatief ten gelde kunnen maken zonder hier een inhoudelijke bijdrage aan te leveren. 02/05

3 De VNG is met de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen eens dat grondspeculatie geen gewenste ontwikkeling is. Graag vernemen wij of de minister dit probleem ook herkent, en bereid is maatregelen te nemen. Zelfrealisatie, concurrentie en particulier opdrachtgeverschap 4. Beperken van het zelfrealisatieverweer De Tijdelijke Commissie Huizenprijzen acht het noodzakelijk dat de effecten van zelfrealisatie grondig worden onderzocht (aanbeveling 10). Zoals bovenstaand aangegeven, is een belangrijk gevolg van het bouwpoldermodel dat de bouwmarkt en de grondmarkt sterk verweven zijn geraakt, en grondposities en bouwclaims cruciaal zijn geworden in de bouwkolom (bovenstaand punt 2). Private partijen kregen steeds meer interesse in grondposities, die vervolgens aan de gemeente werden verkocht in ruil voor het eerste recht (lees: bouwclaim) om op termijn op deze gronden de bebouwing voor rekening te mogen nemen. Het overgrote deel van de verstedelijkingsopgave is op deze wijze verdeeld onder de bouwondernemingen en projectontwikkelaars, zonder openbare aanbestedingen en/of selectieprocedures. De VNG wijst er op dat de discussie over de afschaffing van het zelfrealisatierecht en de effecten daarvan, reeds enkele keren gevoerd is in uw kamer, en dat het telkens de minister van VROM is geweest die afwijzend heeft gestaan tegenover de voorstellen (zie bijvoorbeeld TK 27581, nr.19 en nr.26). Om te voorkomen dat deze discussie over volledige afschaffing van het zelfrealisatierecht nogmaals vruchteloos zal worden gevoerd, wil de VNG op deze plaats de suggestie doen om te onderzoeken of het zelfrealisatierecht in ieder geval gedeeltelijk kan worden doorbroken om de door de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen genoemde negatieve bijeffecten weg te nemen. Als aanpak voor het gedeeltelijk doorbreken van het zelfrealisatierecht denken wij hierbij in eerste instantie aan twee mogelijkheden, namelijk (1) het wettelijk vastleggen van de beperking van het zelfrealisatieverweer voor bepaalde ruimtelijke functies zoals bijvoorbeeld particulier opdrachtgeverschap en sociale woningbouw, en (2) het beperken van de onteigeningsvergoeding tot de gebruikswaarde bij bepaalde ruimtelijke functies om grondspeculatie en verwachtingswaarden voor die functies te beperken. 5. Stimuleren van particulier opdrachtgeverschap (PO) De Tijdelijke Commissie Huizenprijzen beveelt aan dat het in elke gemeente in Nederland mogelijk moet zijn particulier opdrachtgeverschap toe te passen (aanbeveling 13). Particulier opdrachtgeverschap voorziet in de behoefte van een deel van de woonconsumenten en draagt bij aan een meer stabiele, kleinschaliger nieuwbouwmarkt, aldus de commissie. Als mede-initatiefnemer van het Expertteam Eigenbouw kan de VNG zich uiteraard goed vinden in de aanbeveling om particulier opdrachtgeverschap te stimuleren. Belangrijke voorwaarde voor particulier opdrachtgeverschap blijkt de beschikking over de grond te 03/05

4 zijn. De ervaring leert dat particulier opdrachtgeverschap in het bijzonder goed van de grond lijkt te komen, op locaties waar de gemeente over de bouwgrond beschikt en op deze bouwgronden geen bouwclaim van een projectontwikkelaar rust. Op andere locaties waar de gemeenten geen grondposities hebben en op locaties waar tussen de gemeenten en projectontwikkelaars bouwclaims zijn overeengekomen komt particulier opdrachtgeverschap slechts met grote inspanningen en veelal met hoge kosten van de grond. De VNG acht het dan ook noodzakelijk, om naast de blijvende inzet om particulier opdrachtgeverschap voor de initiatiefnemer zelf gemakkelijker en aantrekkelijk te maken, om ook de publieke procedures van particulier opdrachtgeverschap tegen het licht te houden, en daar waar mogelijk de mogelijkheden en bevoegdheden van gemeenten tot stimulering van particulier opdrachtgeverschap op gronden zonder zeggenschap van de gemeente verder uit te breiden. Instrumenten van gemeentelijk grondbeleid 6. Actief vs. passief, faciliterend grondbeleid Als gedeelde opvatting lijkt op dit moment tot stand te komen, dat een gemeente niet langer een actief grondbeleid zou moeten voeren, en in de praktijk is ook daadwerkelijk waar te nemen dat gemeenten als gevolg van de huidige economische omstandigheden besluiten over te gaan tot passief grondbeleid. De grote meerwaarde van passief grondbeleid is gelegen in een vermindering van de financiële risico s. De gemeente heeft ten tijde van de planvorming geen gronden in eigendom, en loopt dus ook geen risico op waardevermindering en rentelasten als gevolg van vertragingen. Overigens is het niet juist om te stellen dat passief grondbeleid geheel zonder financiële bijdrage en/of risico s voor de gemeente komt. Zolang aan het passief grondbeleid de fictie van actief grondbeleid ten grondslag ligt (zoals dit het geval is bij de toepassing van de afdeling grondexploitatie, Wet ruimtelijke ordening) zal de gemeente aan de lat blijven staan voor de ontwikkeling van niet-rendabele bestemmingen en zullen er altijd risico s verbonden zijn aan het gemeentelijk grondbeleid. Omgekeerd wordt aan het actief grondbeleid op andere aspecten juist meerwaarde toegekend boven toepassing van passief grondbeleid. De mogelijkheden tot gemeentelijke sturing in een plan met gemeentelijke gronduitgifte worden door gemeenten beter gewaardeerd dan de sturingsmogelijkheden in een plan met passief grondbeleid (in het bijzonder bedoeld het publiekrechtelijke grondbeleid via het exploitatieplan). Actief grondbeleid komt met meer flexibiliteit dan het passief grondbeleid, en ook met meer financiële mogelijkheden tot bijvoorbeeld bovenplanse verevening en fondsvorming. Bovendien biedt actief grondbeleid de mogelijkheid om in concurrentie (inschrijving, aanbesteding, veiling, prijsvraag, en dergelijke) een private ontwikkelaar c.q. bouwer te zoeken. Door de private grondposities ontstaat een gedwongen samenwerking waarbij het gebrek aan concurrentie een neerslag heeft op de onderhandelingen en contractvorming in de eerste plaats, en in het verlengde daarvan ook mogelijk op de kwaliteit van het ontwikkelde. 04/05

5 De VNG vindt dat het de gemeenten in beginsel vrij zou moeten staan om te kunnen kiezen voor actief, danwel passief grondbeleid. Om te bewerkstelligen dat het passief grondbeleid ook op de lange termijn een volwaardig alternatief is voor actief grondbeleid, en niet alleen een tijdelijke keuze ingegeven door de economische omstandigheden, is ons inziens wel een verbetering en uitbreiding van de instrumenten van passief grondbeleid gewenst die de genoemde meerwaarde van actief grondbeleid zal verminderden c.q. wegnemen. Graag horen wij hoe de minister hierover denkt. 7. Bovenplanse verevening In 2005 heeft uw kamer via een breedgedragen amendement (TK 30218, nr.20, het amendement Irrgang, Knops en Verdaas) de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd om bovenplanse verevening mogelijk te maken. Na vijf jaar praktijkervaring met de Wro kan echter geconstateerd worden dat bovenplanse verevening nauwelijks van de grond is gekomen. Eerder werd in de juridische literatuur reeds gewezen op de beperkingen van deze wetsbepaling (zie bijvoorbeeld het onderzoek van Ecorys en VD2, aangeboden aan uw kamer als bijlage bij TK 27581, nr.39) en recent, niet-gepubliceerd enquêteonderzoek heeft inmiddels bevestigd dat bovenplanse verevening niet van de grond komt. In het licht van de aanbeveling van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen om een verevening tussen winstgevende en verliesgevende bouwprojecten mogelijk te maken (aanbeveling 18), is het volgens de VNG noodzakelijk om de betreffende bepaling voor wat betreft bovenplanse verevening nader te bezien, en te herzien zodat bovenplanse verevening onder de Wro wel mogelijk wordt. 8. Modernisering van de onteigeningswetgeving Minnelijkheid en samenwerking zijn en blijven de uitgangspunten van het gemeentelijk grondbeleidsinstrumentarium. Dat betekent dat een overeenkomst over grondexploitatie de voorkeur heeft boven grondexploitatie via het exploitatieplan, alsook dat minnelijke verwerving de voorkeur behoort te hebben boven onteigening. Belangrijke voorwaarde van minnelijkheid en samenwerking is wel dat de wetgeving voorziet in eenvoudig toepasbare en toegankelijke regelingen voor de publiekrechtelijke achtervang door de gemeente in te zetten indien het grondbeleid niet in minnelijkheid tot stand komt. De VNG acht het daarom belangrijk dat de Onteigeningswet uit 1851 wordt herzien, bij voorkeur gelijktijd en in samenhang met de in voorbereiding zijnde Omgevingswet. Door de vele wijzigingen van de Onteigeningswet door de jaren heen, is de wet nauwelijks leesbaar en niet eenvoudig toepasbaar. Bovendien zijn in de systematiek van onteigening onzes inziens nog een aantal aanpassingen te doen waarmee processen kunnen worden geüniformeerd en verder versneld. 05/05

Nota Grondbeleid. Presentatie forum Ruimte 13 januari 2015

Nota Grondbeleid. Presentatie forum Ruimte 13 januari 2015 Nota Grondbeleid. Presentatie forum Ruimte 13 januari 2015 Nota Grondbeleid Opbouw presentatie 1 Inleiding 2 Waar gaat het om bij grondbeleid 3 Visie 4 Beheersen instrumenten en risico s 1 Inleiding Wat

Nadere informatie

Nieuw grondbeleid en nieuwe woningnood (in diverse smaken)

Nieuw grondbeleid en nieuwe woningnood (in diverse smaken) Nieuw grondbeleid en nieuwe woningnood (in diverse smaken) Wooncongres 11 oktober 2016 Herman de Wolff (TU Delft) en Rogier Titulaer (gemeente Amersfoort) Delft University of Technology Challenge the future

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. Hendrik van Sandick. projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM

Grondexploitatiewet. Hendrik van Sandick. projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM Grondexploitatiewet Hendrik van Sandick projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM Waarover gaat het bij grondexploitatie? Onderwerpen die de gemeente wil regelen bij grondexploitatie van

Nadere informatie

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Presentatie Marleen Sanders 2009 Adviesgroep Planeconomie & Grondstrategie inhoud presentatie Doelen van de veranderingen Wat is er veranderd?

Nadere informatie

MEMO. Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges

MEMO. Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges Aan : College van B&W Afdeling : Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges Inleiding Binnen de gemeente

Nadere informatie

Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen AUDITORIUM HADEWYCH, CONSCIENCEGEBOUW, BRUSSEL, 28/11/2013

Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen AUDITORIUM HADEWYCH, CONSCIENCEGEBOUW, BRUSSEL, 28/11/2013 Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen Gebiedsontwikkeling in tijden van crisis: nieuwe strategieën en instrumenten als de oplossing? PROF. DR. ERWIN VANDERKRABBEN Nederland: Vinex-wijken Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Nota Grondbeleid

Bijlagen: 1. Nota Grondbeleid NOTA VOOR DE RAAD Datum: 20 maart 2008 Nummer raadsnota: Onderwerp: Nota Grondbeleid 2008-2012 Portefeuillehouder: De Boer Bijlagen: 1. Nota Grondbeleid 2008 2012 Ter inzage: 1. stukken opiniërende raadsvergadering

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 6 Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 31 januari 2017 RV/16/00717 Z12-18101 Voorstel ingebracht door H. Achterberg Portefeuillehouder Begrotingsprogramma H.N. de Ronde 02 Beheerproduct

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht op en aantal gronden gelegen binnen het plangebied Gebiedsvisie Enkhuizen-Stede Broec, fase I

Onderwerp: Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht op en aantal gronden gelegen binnen het plangebied Gebiedsvisie Enkhuizen-Stede Broec, fase I BIJLAGENUMMER 27 Overeenkomstig voorstel besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 7 mei 2009 AAN DE RAAD Stede Broec, 24 maart 2009 Onderwerp: Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht

Nadere informatie

De gemeente hanteert marktconforme prijzen. De gemeente mag winst maken ten bate van de gemeenschap en de ontwikkeling van kostbare voorzieningen.

De gemeente hanteert marktconforme prijzen. De gemeente mag winst maken ten bate van de gemeenschap en de ontwikkeling van kostbare voorzieningen. De gemeente maakt gebruik van de instrumenten verwerven, Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigening. Vanuit de positie van actief grondbeleid richt de gemeente zich, indien nodig, op samenwerking met

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond het grondbeleid

Ontwikkelingen rond het grondbeleid Ontwikkelingen rond het grondbeleid Inleiding voor wooncongres 3 november 2015 Herman de Wolff (H.W.deWolff@tudelft.nl) Delft University of Technology Challenge the future Opzet Grondbeleid: waarom ook

Nadere informatie

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Aanleiding voor de actualisatie van het globaal exploitatieplan 2. Plangebied en ruimtegebruik 3. Kosten exploitatiegebied

Nadere informatie

Datum 8 juli 2009 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Van den Burg en Neppérus over erfpacht in Amsterdam (2009Z09003)

Datum 8 juli 2009 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Van den Burg en Neppérus over erfpacht in Amsterdam (2009Z09003) > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Debat met de regering over advies van de commissie Kosten Koper, 11 maart 2014. Inbreng Paulus Jansen, SP-fractie.

Debat met de regering over advies van de commissie Kosten Koper, 11 maart 2014. Inbreng Paulus Jansen, SP-fractie. Debat met de regering over advies van de commissie Kosten Koper, 11 maart 2014. Inbreng Paulus Jansen, SP-fractie. We hebben vandaag een interessant debat met de minister van wonen. Interessant omdat de

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal Gemeente Drimmelen. Conceptt

Nota Kostenverhaal Gemeente Drimmelen. Conceptt Nota Kostenverhaal 2016-2020 Gemeente Drimmelen 1. Inleiding Aanleiding Met de komst van de Wro (1 juli 2008) hebben gemeenten meer mogelijkheden gekregen om te sturen op de ontwikkeling van ruimtelijke

Nadere informatie

nieuwe regels voor de ontwikkeling van bouwlocaties

nieuwe regels voor de ontwikkeling van bouwlocaties De Grondexploitatiewet: nieuwe regels voor de ontwikkeling van bouwlocaties April 2007 VROM geeft overheden en private partijen de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Decentraal wat

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 30 oktober 2015 Regnr.: 15int04492 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt :

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Geachte leden van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen,

Geachte leden van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen, Geachte leden van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen, In het kader van het parlementair onderzoek naar de totstandkoming van kosten en prijzen van woningen, heeft de tijdelijke commissie Huizenprijzen

Nadere informatie

Realisatie maatschappelijke doelstellingen met lokale partijen bij gebiedsontwikkeling

Realisatie maatschappelijke doelstellingen met lokale partijen bij gebiedsontwikkeling Realisatie maatschappelijke doelstellingen met lokale partijen bij gebiedsontwikkeling George de Kam Oktober 2008. Inhoud Inleiding... 1 Belang structuurvisie... 1 Afspraken met lokale corporaties?...

Nadere informatie

Elimineren bestemmingsplan waarvoor onteigend wordt. Taxatieaspecten

Elimineren bestemmingsplan waarvoor onteigend wordt. Taxatieaspecten Elimineren bestemmingsplan waarvoor onteigend wordt Taxatieaspecten Mr. H.J.A. (René) van Hoogmoed RT, rentmeester NVR VvOR / VOA 9 oktober 2014 1 Taxatieleer algemeen Planologische mogelijkheden wegen

Nadere informatie

Kostenverhaal en gebiedsontwikkeling. Ir. C.A.C. Westendorp- Frikkee en Mr. P.S.A. Overwater. 1. Inleiding

Kostenverhaal en gebiedsontwikkeling. Ir. C.A.C. Westendorp- Frikkee en Mr. P.S.A. Overwater. 1. Inleiding Kostenverhaal en gebiedsontwikkeling Ir. C.A.C. Westendorp- Frikkee en Mr. P.S.A. Overwater 1. Inleiding De overheid streeft tegenwoordig vaak naar zgn. gebiedsontwikkeling. Daarmee wordt bedoeld het in

Nadere informatie

FACILITEREND GRONDBELEID

FACILITEREND GRONDBELEID FACILITEREND GRONDBELEID Maart 2016 Inhoud 1. Doelstelling notitie... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Richtlijnen... 3 2. Waarom faciliterend grondbeleid?... 5 3. Verslaggevingsaspecten... 6 3.1. Kortlopende

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z0103DC8E8A* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\395 Behandelend ambtenaar A.W.M. van den Dungen Zaaknummer Z.16-17596 Datum: 25 oktober

Nadere informatie

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Concept Opdrachtgever: Gemeente Dirksland NEXT Vastgoed BV Nico Harkes / Erik Lamfers Rotterdam, 31 augustus 2009 NEXT Vastgoed BV WTC Rotterdam, Beursplein 37

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 6 augustus R09S008

Datum Agendapunt Documentnummer. 6 augustus R09S008 Datum Agendapunt Documentnummer 8 R09S008 Onderwerp Kostenverhaal Oosterwold Voorstel Zeewolde Beoogd effect 1. Het vastleggen van het financiële kader voor kostenverhaal ter uitvoering van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Rfv 09.10/001.004. 1. Algemeen

Rfv 09.10/001.004. 1. Algemeen Rfv 09.10/001.004 1. Algemeen Bij brief van 21 januari 1997 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen binnen drie maanden zijn visie te geven op de in de notitie geschetste problematiek inzake het

Nadere informatie

Grond voor betaalbaar wonen

Grond voor betaalbaar wonen Grond voor betaalbaar wonen De positie van de gemeente Naam, Afdeling Willem Korthals Altes 07/01/2009 Gemeentelijke positie De basics: positie, vormen grondbeleid De crisis: enkele cijfers Nota s grondbeleid

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO.12. Voorstel tot vaststelling Nota Grondbeleid AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO.12. Voorstel tot vaststelling Nota Grondbeleid AAN DE RAAD Voorstel tot vaststelling Nota Grondbeleid AGENDAPUNT NO.12 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Het gemeentelijk grondbeleid is een beleidsterrein waar omvangrijke uitgaven worden gedaan en waarbij de risico

Nadere informatie

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014 1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan

Nadere informatie

Wie betaalt de ruimtelijke kwaliteit? Verbetering kostenverevening in herstructurering bedrijventerreinen Dr. Demetrio Muñoz Gielen

Wie betaalt de ruimtelijke kwaliteit? Verbetering kostenverevening in herstructurering bedrijventerreinen Dr. Demetrio Muñoz Gielen Wie betaalt de ruimtelijke kwaliteit? Verbetering kostenverevening in herstructurering bedrijventerreinen Dr. Demetrio Muñoz Gielen Literatuur Capturing value increase in urban redevelopment (proefschrift-dissertatie)

Nadere informatie

Nota Grondbeleid Gemeente Brummen Februari 2016

Nota Grondbeleid Gemeente Brummen Februari 2016 Nota Grondbeleid 2016-2020 Gemeente Brummen Februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3 Inleiding...4 1 Grondbeleid...5 1.1 Vormen van grondbeleid...5 1.1.1 Passief grondbeleid...5 1.1.2

Nadere informatie

Notitie. Datum : 27 februari : Stuurgroep Bommelerwaard : W. Theijse (Metrum)

Notitie. Datum : 27 februari : Stuurgroep Bommelerwaard : W. Theijse (Metrum) Notitie Datum : 27 februari 2009 Aan Van : Stuurgroep Bommelerwaard : W. Theijse (Metrum) Betreft : Uitvoerings- en grondstrategie glastuinbouw Bommelerwaard Aanleiding Met het oog op de ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Handleiding exploitatieplan. Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur VD2 Advies b.v.

Handleiding exploitatieplan. Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur VD2 Advies b.v. Handleiding exploitatieplan Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur b.v. Inhoud Exploitatieplan diverse thema s Ervaringen Jurisprudentie th/2008702/110096 2 Exploitatieplan (1):

Nadere informatie

In dit advies wordt uw raad gevraagd om een aantal kaders vast te stellen ten aanzien van het grondbeleid.

In dit advies wordt uw raad gevraagd om een aantal kaders vast te stellen ten aanzien van het grondbeleid. Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 01-02 Raadsvergadering : 26 januari 2010 Naam opsteller : V. Pirovano Informatie op te vragen bij : V. Pirovano Portefeuillehouders : J. Stam Onderwerp: Uitwerking nota

Nadere informatie

Op deze wijze ontstaat een actueel beleidskader grondbeleid voor de periode 2013 2017.

Op deze wijze ontstaat een actueel beleidskader grondbeleid voor de periode 2013 2017. s grondbeleid gemeente Oostzaan 1. INLEIDING Op 17 oktober 2005 zijn door de gemeenteraad de beleidskaders voor de nota grondbeleid vastgesteld. Bij deze beleidskaders wordt ingegaan op de mogelijkheden

Nadere informatie

UP bijeenkomst Aanpassing Wbb. Peter Kiela

UP bijeenkomst Aanpassing Wbb. Peter Kiela UP bijeenkomst Aanpassing Wbb Peter Kiela Wijziging wet- en regelgeving bodemsaneringsbeleid Convenant: Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties Essenties: Decentralisatie Beleid met de ondergrond

Nadere informatie

Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds

Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds 1 Inleiding Deze notitie, in de vorm van een uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie, bestaat uit twee onderdelen; namelijk

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID Gemeente Leusden

NOTA GRONDBELEID Gemeente Leusden NOTA GRONDBELEID 2013-2017, Grondbedrijf Oktober 2012, reg.nr. 193874 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2. GRONDBELEID... 5 2.1 Actief en faciliterend grondbeleid...

Nadere informatie

1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN

1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN 1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN Mariël Gerritsen, planoloog / Commercieel directeur SAB Arnhem Tjakko Smit, directeur projecten Bouwfonds Ontwikkeling Bert Breedveld, manager grondgebiedzaken

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij de nota integraal grondbeleid Sint Anthonis

Bijlagen behorend bij de nota integraal grondbeleid Sint Anthonis Bijlagen behorend bij de nota integraal grondbeleid Sint Anthonis 2015-2019 BIJLAGE 1 RELEVANTE WETGEVING GRONDBELEID 1. Europese regelgeving Europa wordt steeds belangrijker. Dit geldt ook voor het lokale

Nadere informatie

Handreiking grondbeleid voor raadsleden. Wat u als raadslid moet weten over grondbeleid

Handreiking grondbeleid voor raadsleden. Wat u als raadslid moet weten over grondbeleid Handreiking grondbeleid voor raadsleden Wat u als raadslid moet weten over grondbeleid Handreiking grondbeleid voor raadsleden Wat u als raadslid moet weten over grondbeleid Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal gemeente Dalfsen Deel 1

Nota Kostenverhaal gemeente Dalfsen Deel 1 Nota Kostenverhaal gemeente Dalfsen Deel 1 Maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota 3 1.3 Grondbeleid gemeente Dalfsen 3 1.4 Opbouw van de nota 4 1.5

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal. Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Nota Kostenverhaal. Gemeente Hardinxveld-Giessendam gemeente Hardinxveld-Giessendam Nota Kostenverhaal Gemeente Hardinxveld-Giessendam November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doel van de nota 1.3 Leeswijzer 2 Theoretisch

Nadere informatie

1.2.2 Materiële wet- en regelgeving 1.2.3 Historie kaders grondbeleid gemeente Coevorden. 9 9 9 10 2.2 Grondbeleid in de gemeente Coevorden

1.2.2 Materiële wet- en regelgeving 1.2.3 Historie kaders grondbeleid gemeente Coevorden. 9 9 9 10 2.2 Grondbeleid in de gemeente Coevorden Nota Grondbeleid 1 2 Inhoud 1 Visie en kaders 5 1.1 1.2 Visie en doelstellingen Kaders en criteria 6 6 1.2.1 Formele wetgeving 6 1.2.2 Materiële wet- en regelgeving 6 1.2.3 Historie kaders grondbeleid

Nadere informatie

Exploitatieplan De Afhang

Exploitatieplan De Afhang Exploitatieplan De Afhang Herziening 2016-2 Op structurele onderdelen Toelichting en Regels 1 Datum: 20 juni 2016 Eerste vaststelling exploitatieplan: 14 december 2010 Datum onherroepelijk: 19 oktober

Nadere informatie

Exploitatieplan De Afhang

Exploitatieplan De Afhang Exploitatieplan De Afhang Herziening 2015 Op structurele onderdelen Toelichting en Regels 17 Datum: 2 april 2015 Eerste vaststelling exploitatieplan: 14 december 2010 Datum onherroepelijk: 19 oktober 2011

Nadere informatie

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen 1 november 2009 M. Roobol / P. Bakker Openbare Werken en Ruimtelijke Zaken 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleidend 3 1.2 Aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 4 2 Huidige

Nadere informatie

Verwervingsbeleid spoedaankopen

Verwervingsbeleid spoedaankopen Verwervingsbeleid spoedaankopen Gebleken is dat er behoefte is aan duidelijkheid over de taakverdeling inzake de aankoop van grond en gebouwen (onroerende zaken) door de gemeente. Dit probleem speelt met

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum collegevergadering: 12 mei 2015 Onderwerp: Nota grondbeleid 2015-2018

Raadsvoorstel. Datum collegevergadering: 12 mei 2015 Onderwerp: Nota grondbeleid 2015-2018 Raadsvoorstel Agendanr: CR2 Kenmerk: 15-0114128 Datum collegevergadering: 12 mei 2015 Onderwerp: Nota grondbeleid 2015-2018 0.Samenvatting: Conform vastgesteld beleid dient het grondbeleid elke raadsperiode

Nadere informatie

AAN DE GEMEENTERAAD. Nummer : 2007/78 Datum : 20 september 2007 : Vestiging voorkeursrecht ex artikel 8 Wvg 'Vroonlandseweg en Goessestraatweg'

AAN DE GEMEENTERAAD. Nummer : 2007/78 Datum : 20 september 2007 : Vestiging voorkeursrecht ex artikel 8 Wvg 'Vroonlandseweg en Goessestraatweg' Voorbereidende raadsvergadering: 16 oktober 2007 Besluitvormende raadsvergadering: 13 november 2007 Portefeuillehouder: J.H. Herselman AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2007/78 Datum : 20 september 2007 Onderwerp

Nadere informatie

Evelien van Rij De realiteit van Rood voor Groen

Evelien van Rij De realiteit van Rood voor Groen Evelien van Rij De realiteit van Rood voor Groen De verwachtingen over Rood voor Groen zijn op dit moment onrealistisch hoog. Dat leidt ertoe dat ten onrechte gedacht wordt dat het wel goed komt met het

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10. Aan de raad van de gemeente Lopik.

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10. Aan de raad van de gemeente Lopik. VOORSTEL GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Ontwikkelingsplanologie/Verevening Behandelend ambtenaar: J.C. van Kats Voorstel: 1.

Nadere informatie

Bijlage 5 Uitwerking samenwerkingsvormen Overzicht samenwerkingsvormen Samenwerkingsvormen Afspraken maken over Redenen samenwerking

Bijlage 5 Uitwerking samenwerkingsvormen Overzicht samenwerkingsvormen Samenwerkingsvormen Afspraken maken over Redenen samenwerking Bijlage 5 Uitwerking samenwerkingsvormen In de praktijk bestaan er diverse vormen van samenwerking. In onderstaande tabel worden de verschillende vormen van samenwerken weergegeven. Vervolgens worden deze

Nadere informatie

Exploitatieplan Middenboulevard

Exploitatieplan Middenboulevard Exploitatieplan Middenboulevard Badhuisplein Definitief Gemeente Zandvoort Postbus 2 2040 AA ZANDVOORT Grontmij Nederland B.V. Assen, 6 november 2009 Verantwoording Titel : Exploitatieplan Middenboulevard

Nadere informatie

Actualisering Nota Grondbeleid Gemeente Hof van Twente 2011-2015

Actualisering Nota Grondbeleid Gemeente Hof van Twente 2011-2015 Actualisering 2011-2015 1 INHOUD Conclusies en samenvatting... 4 1... 8 1.1 Aanleiding... 8 1.2 Doel... 9 1.3 Leeswijzer... 10 2 Vormen van grondbeleid... 11 2.1 Inleiding... 11 2.2 Actief grondbeleid...

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 2015-2018 GEMEENTE HATTEM

NOTA GRONDBELEID 2015-2018 GEMEENTE HATTEM NOTA GRONDBELEID 2015-2018 GEMEENTE HATTEM NOVEMBER 2014 Nota Grondbeleid 2015-2018 Gemeente Hattem 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2 Grondbeleid... 4 2.1

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede Rekenkamercommissie Gemeente Wijk bij Duurstede Oktober 2010 Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Doel en

Nadere informatie

Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden

Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 2 Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden Deze Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden is bedoeld als

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling in een nieuw tijdperk: kansen voor stedelijke herverkaveling?

Gebiedsontwikkeling in een nieuw tijdperk: kansen voor stedelijke herverkaveling? Gebiedsontwikkeling in een nieuw tijdperk: kansen voor stedelijke herverkaveling? Prof. dr. Erwin van der Krabben Radboud Universiteit Nijmegen / University of Ulster NVB Studiebijeenkomst Grondbeleid

Nadere informatie

Investeren in koopgrond

Investeren in koopgrond Investeren in koopgrond Duurzaam investeren voor iedereen Project de Scheg, Amstelveen Inhoud De vraag naar nieuwbouwwoningen in Nederland zal volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) tot het

Nadere informatie

Grondbedrijf. Introductie voor nieuwe raadsleden

Grondbedrijf. Introductie voor nieuwe raadsleden Grondbedrijf Introductie voor nieuwe raadsleden Grondbedrijf Yvonne Verkleij Paul van Die Rik Tuitert Planning & control Juridica (privaatrecht) Planeconomie Agenda Taken Beleid Financiële instrumenten

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: H.P.A. Kerkers Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Structuurvisie: Nota Kostenverhaal Steller: P.C.J. Verheijen Datum: 15 november 2011 Nr.: RIB-HK-1155 Op 18 oktober

Nadere informatie

Van grondbeleid naar ontwikkelbeleid

Van grondbeleid naar ontwikkelbeleid P. 6 Van grondbeleid naar ontwikkelbeleid Jan Winsemius P. 7 Achtergrond De nieuwe grondexploitatiewet, die vermoedelijk per 1 januari 2008 van kracht wordt, zal zorgen voor een betere positie voor gemeenten

Nadere informatie

Nota Grondbeleid 2012 Gemeente Voorst

Nota Grondbeleid 2012 Gemeente Voorst Nota Grondbeleid 2012 Gemeente Voorst Nota Grondbeleid 2012 Opgesteld door: Arjan Klein, vakgroep Economie en grondzaken Vastgesteld: Raadsvergadering dd. 17 september 2012 Corsa nummer: 2012-16182; versie

Nadere informatie

Grenzen verleggen in Oosterwold

Grenzen verleggen in Oosterwold 50 Grenzen verleggen in Oosterwold Het gebied Oosterwold, gelegen in het grensgebied tussen Almere en Zeewolde, is een experiment in de ruimtelijke ordening. Hier vindt een systeembreuk plaats met de Nederlandse

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.7. Doetinchem, 23 september Verlenging vestiging voorkeursrecht Land van Wehl, gebied rbt en Heideslag

Aan de raad AGENDAPUNT 6.7. Doetinchem, 23 september Verlenging vestiging voorkeursrecht Land van Wehl, gebied rbt en Heideslag Aan de raad AGENDAPUNT 6.7 Verlenging vestiging voorkeursrecht Land van Wehl, gebied rbt en Heideslag Voorstel: 1. Concluderen dat de naar voren gebrachte zienswijze geen aanleiding geeft de voorgestelde

Nadere informatie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp Stimulans nieuwe bouwprojecten

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp Stimulans nieuwe bouwprojecten Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Grondprijzennota 2013

Grondprijzennota 2013 Grondprijzennota 2013 1 Grondprijzennota 2013 2 Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Methode van grondprijsbepaling 4 1.3 Uitzonderingen 4 1.4 Uitgangspunten 4 1.5 Aansprakelijkheid 4 2.

Nadere informatie

Grond voor betaalbaar wonen

Grond voor betaalbaar wonen Grond voor betaalbaar wonen George de Kam Honorair hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt Rijksuniversiteit Groningen g.r.w.de.kamrug.nl Presentatie op symposium Betaalbaarheid van het wonen 12 november

Nadere informatie

Grond en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Grond en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 1 Rapport 13.2.321 Samenvatting Grond en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling InnovatieNetwerk 2 Rapport 13.2.321 Samenvatting Grond en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Dr. M. Giezen, Mr. T. de Gier, Prof.dr.

Nadere informatie

Nota Grondbeleid Woudenberg 2014

Nota Grondbeleid Woudenberg 2014 Nota Grondbeleid Woudenberg 2014 Auteur: Kernteam grondbeleid Gemeenteraad Woudenberg 0 25-09-2014 Beleidsnota Grondbeleid Woudenberg 2014. Woudenberg, juli 2014 Bestuurlijk opdrachtgever: Wethouder G.A.

Nadere informatie

Memo. De provincie kan maar een klein deel van de belemmeringen wegnemen. Bij collectieve zelfbouw speelt met name de belemmering

Memo. De provincie kan maar een klein deel van de belemmeringen wegnemen. Bij collectieve zelfbouw speelt met name de belemmering Uw contactpersoon D.P. Valk BEL/RI Bijlage bij GS Nota met registratienummer 181477/238413 Doorkiesnummer 023-514 3804 valkd@noord-holland.nl Beleidsreactie Evaluatierapportage CPO Memo 29 augustus 2013

Nadere informatie

Locaties voor energiecoöperaties. In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Locaties voor energiecoöperaties. In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Locaties voor energiecoöperaties In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Waarom Burgers zijn steeds vaker betrokken bij het opwekken van duurzame energie. Zij organiseren in hun directe

Nadere informatie

Nieuwe onderdelen zijn de behandeling van jurisprudentie, de trend van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie en de Omgevingswet.

Nieuwe onderdelen zijn de behandeling van jurisprudentie, de trend van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie en de Omgevingswet. Woord vooraf Dit boek is een bewerking en uitbreiding van mijn boek Wegwijzer exploitatieplannen waarvan de kopij in maart 2010 is afgerond. 1 De Grondexploitatiewet, opgenomen in afdeling 6.4 van de Wet

Nadere informatie

VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN

VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN 1 INLEIDING 1.1 Algemeen Aangeven met welk doel het exploitatieplan wordt gemaakt: om onderhandelingen met één of meerdere grondeigenaren te starten, met als doel

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening

Wet ruimtelijke ordening Gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer Erwin de Bos 5 juni 2008 Inhoud Stand van zaken Kernpunten Wro Structuurvisie Bestemmingsplan Projectbesluit Beheersverordening Grondexploitatie Planschade Overgangsrecht

Nadere informatie

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 gemeente Eindhoven Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 Fundamentele herziening van de lokale ruimtelijke kaders gemeente Eindhoven Inleiding In lijn met de kadernota 2013-2016 ( Morgen centraal ) willen

Nadere informatie

Op 18 juni 2007 heeft minister

Op 18 juni 2007 heeft minister Naar een transparante grondmarkt Kadaster brengt grondposities in be Op 22 mei 2007 is de Wijziging Wet ruimtelijke ordening inzake grondexploitatie (30.218) in de Eerste Kamer behandeld. Deze wet, in

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 07 juni 2011 Betreft Voortgang Expertteam Eigenbouw

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 07 juni 2011 Betreft Voortgang Expertteam Eigenbouw > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend.

Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend. Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend. Ontvankelijkheid. Het ontwerp-exploitatieplan heeft, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport,

Nadere informatie

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Het ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen heeft in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke procedure volgens de Wet

Nadere informatie

Broederenplein. Stedelijke herverkaveling: theorie. Inleiding

Broederenplein. Stedelijke herverkaveling: theorie. Inleiding Broederenplein Leegstand Stedelijke herverkaveling Mr. G. van Moorsel Aukema, jur adviseur gebiedsontwikkeling Grote Overstraat Stadshof Inleiding Nog geen wetgeving Theorie stedelijke herverkaveling 3

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID

NOTA GRONDBELEID NOTA GRONDBELEID 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Aanleiding actualisatie Nota Grondbeleid 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Relevante beleidskaders en wetgeving 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Aanbesteding

Nadere informatie

Duurzame kansen nieuwe grondexploitatiewet

Duurzame kansen nieuwe grondexploitatiewet Duurzame kansen nieuwe grondexploitatiewet Kansen voor energiezuinige en duuzame aanleg Workshop grondexploitatie SenterNovem, 10 oktober, Martijn Blom Inhoud presentatie Huidige situatie exploitatie grond

Nadere informatie

Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013

Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013 Stadsregio Arnhem Nijmegen De heer J. Matthijsse Postbus 6578 6503 GB Nijmegen Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013 Geachte

Nadere informatie

Structuurvisie Bladel Deel B: Uitvoeringsplan. Gemeente Bladel

Structuurvisie Bladel Deel B: Uitvoeringsplan. Gemeente Bladel Structuurvisie Bladel Deel B: Uitvoeringsplan Structuurvisie Bladel Deel B: Uitvoeringsplan Datum: 23 december 2010 Projectgegevens: STV01-BLA00074-01c Postbus 435 5240 AK Rosmalen T (073) 523 39 00 F

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht

Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht 28 mei 2015 Inleiding Deze grondprijzenbrief geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid 2013 waarin het grondbeleid en de te hanteren instrumenten zijn vastgelegd.

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID WADDINXVEEN 2012

NOTA GRONDBELEID WADDINXVEEN 2012 NOTA GRONDBELEID WADDINXVEEN 2012 Afdeling SBO Vastgesteld door de raad op 19 december 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 2. Relevante beleidskaders voor Grondbeleid... 5 2.1 Rijksbeleid...

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKEN S WAAR D. Bij de behandeling van de begroting 2017 in de raadsvergadering van 3

GEMEENTE VA EKEN S WAAR D. Bij de behandeling van de begroting 2017 in de raadsvergadering van 3 Aan de leden van de gemeenteraad V de GEMEENTE VA EKEN S WAAR D Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 aemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl \ \ Uw kenmerk

Nadere informatie

23 april 2001, BPR2001/u64104 mr. drs. A.C.M. de Heij

23 april 2001, BPR2001/u64104 mr. drs. A.C.M. de Heij R e g i s t r a t i e k a m e r De Minister voor Grote Stedenen Integratiebeleid 23 april 2001, BPR2001/u64104 mr. drs. A.C.M. de Heij070-3811339..'s-Gravenhage, 29 mei 2001.. Onderwerp Advies over rapport

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2016

Nota Grondprijzen 2016 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Grondbedrijf en Vastgoedzaken Nota Grondprijzen 2016 Datum 5 januari 2016 Auteur Mark Slingerland Versie Vastgesteld door B&W op 12

Nadere informatie

Locaties voor energiecoöperaties

Locaties voor energiecoöperaties Locaties voor energiecoöperaties Waarom Burgers zijn steeds vaker betrokken bij het opwekken van duurzame energie. Zij organiseren in hun directe leefomgeving energieprojecten vanuit zogenaamde energiecoöperaties.

Nadere informatie

Nota grondbeleid. Gemeente Hulst 2016 t/m 2019

Nota grondbeleid. Gemeente Hulst 2016 t/m 2019 Nota grondbeleid Gemeente Hulst 2016 t/m 2019 Definitief 10-11-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Relevante beleidskaders grondbeleid... 4 3 Vormen van Grondbeleid... 5 3.1 Rollen in grondbeleid... 5 3.2 Actief

Nadere informatie

Faciliterend Grondbeleid in de praktijk

Faciliterend Grondbeleid in de praktijk Faciliterend Grondbeleid in de praktijk Opbrengst van de leerkring Faciliterend Grondbeleid Inleiding In 2014 heeft Platform31 in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu de leerkring

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID GEMEENTE BUSSUM 2010 2020

NOTA GRONDBELEID GEMEENTE BUSSUM 2010 2020 NOTA GRONDBELEID GEMEENTE BUSSUM 2010 2020 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Samenvatting / Beleidskaders 4 Hoofdstuk 2 Inleiding 8 Hoofdstuk 3 Beleidskaders en ruimtelijke opgave 3.1. Landelijk beleid 3.2

Nadere informatie

Naar een economische waarde van groen

Naar een economische waarde van groen Lokale overheden zien in financieel moeilijke tijden investeringen in groen als een kostenpost waar ze zo snel mogelijk vanaf moeten. Bart Dijkman Koninklijke Ginkel Groep foto s: Koninklijke Ginkel Groep

Nadere informatie

Grondverwerving; een introductie

Grondverwerving; een introductie Grondverwerving; een introductie Inleiding De provincie Zuid-Holland heeft als taak het provinciaal- /rijksbeleid uit te voeren. Zij doet er alles aan om dit goed en zorgvuldig te doen. Soms is het nodig

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie