Opleiding interne controle in de lokale besturen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding interne controle in de lokale besturen"

Transcriptie

1 Opleiding interne controle in de lokale besturen 16 april 2008 Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT), Marcel Habetslaan Genk Deloitte Consulting

2 Agenda Deel 1 Interne controle in lokale besturen Algemene context Wettelijk kader Situering Begrippen Plan van aanpak Oefeningen Conclusies MIDDAGPAUZE Deel 2 Interne controle en procesmanagement in lokale besturen Algemene context Enkele noodzakelijke begrippen Meerwaarde van procesmanagement Structuur van het BPM project in een lokaal bestuur Vragen en antwoorden - 2 -

3 Interne controle bij lokale besturen Sara De Mulder 2006 Deloitte 3

4 Agenda 1. Algemene context 2. Wettelijk kader - Gemeentedecreet 3. Situering 4. Begrippen 4.1. Interne controle 4.2. Risicobeheer 4.3. Interne controle Interne audit 4.4. Interne audit Externe audit 4.5. COSO 5. Plan van aanpak 6. Conclusie 7. Oefeningen 2008 Deloitte 4

5 1. Algemene context Toenemende aandacht voor Risicomanagement en Interne Controle Private sector Boekhoudschandalen: nationaal & internationaal Sarbanes-Oxley Act 2002 Publieke sector Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid 18 juli 2003 Decreet van 8 november 2002 houdende controle op grote infrastructuurprojecten Corporate Governance, als katalysator voor risicomanagement: Code Lippens Code Buysse Gemeentedecreet Provinciedecreet 2008 Deloitte 5

6 1. Algemene context Interne controle Heel wat misverstanden Controle in de enge zin negatief! Is veel ruimer; heeft te maken met: organisatiestructureren taken en verantwoordelijkheden inventariseren en beoordelen van risico s uitwerken van beheersingsmaatregelen informatie en communicatie etc vandaar: Interne controle is niet nieuw voor de steden en gemeenten er bestaan tal van interne procedures en beheersingsmaatregelen verder structureren en optimaliseren! 2008 Deloitte 6

7 2. Wettelijk kader Gemeentedecreet Art. 87 1, lid 2: De gemeentesecretaris staat in voor de interne controle (IC) op de werking van de gemeentelijke diensten. Art. 99 IC = geheel van maatregelen en procedures die redelijke zekerheid moeten verschaffen m.b.t.: bereiken doelstellingen naleven van wetgeving en procedures beschikbaarheid financiële en beheersinformatie efficiënt en economisch gebruik middelen bescherming activa voorkomen van fraude IC systeem wordt: Art vastgesteld door de gemeentesecretaris na overleg met het managementteam onderworpen aan goedkeuring van de gemeenteraad Art. 101 Gemeentesecretaris staat in voor: organisatie en werking IC systeem jaarlijkse rapportage aan college en gemeenteraad 2008 Deloitte 7

8 2. Wettelijk kader Gemeentedecreet Art. 265 Een externe auditcommissie (personeelsleden Vlaamse Gewest) staat in voor externe audit van gemeente, haar IVA s en AGB s. Onder externe audit wordt begrepen: Controle op wettigheid en regelmatigheid handelingen Controle op correctheid en volledigheid financiële bescheiden Controle van inventarislijsten Controle op waar en getrouw beeld van boekhouding en jaarrekening Evaluatie van systeem van interne controle en naleving ervan (incl. formuleren van aanbevelingen tot verbetering) Art. 266 De externe auditcommissie stelt jaarlijks een geconsolideerd rapport op van haar externe audit, inclusief aanbevelingen. De gemeenteraad beslist welke gevolgen er worden gegeven aan deze aanbevelingen Deloitte 8

9 3. Situering Organisatiebeheersing in de stad / gemeente Men weet waar men naartoe wil Men weet of beseft wat de hinderpalen hierbij kunnen zijn Men onderneemt acties om deze hinderpalen maximaal te beheersen Doelstellingen & Strategie Risico s Interne controle Bron: IAVA: Leidraad: Interne Controle / Organisatiebeheersing 2008 Deloitte 9

10 3. Situering Belanghebbendenmanagement Doelstellingen en risicomanagement HRM Financieel management Organisatiestructuur Cultuur & Integriteit ICT Facility management Veranderingsmanagement Informatie & Communicatie Monitoringsystemen Bron: IAVA: Leidraad: Interne Controle / Organisatiebeheersing Interne DELOITTE controle Interne bij lokalecontrole besturen 2008 Deloitte 10

11 3. Situering Interne controleproces is GEEN doel op zich!!! Waarborgen van de realisatie van de doelstellingen van de stad / gemeente degelijke organisatiebeheersing bepalen van de doelstellingen interne organisatie afleggen van verantwoording aan diverse belanghebbenden 2008 Deloitte 11

12 4. Begrippen 4.1. Interne controle 4.2. Risicobeheer 4.3. Interne controle - interne audit 4.4. Interne audit - externe audit 4.5. COSO 2008 Deloitte 12

13 4.1. Begrippen - Interne controle Wat versta jij onder interne controle? 2008 Deloitte 13

14 4.1. Begrippen - Interne controle Misverstanden Interne controle is toch.. Een hoop administratie Wat regels op papier om in orde te zijn met het gemeentedecreet Iets wat enkel nodig is op de financiële dienst Niet nodig want wij kennen elkaar persoonlijk Is iets om ons te straffen als we niet goed presteren Tijdverlies Enkel een probleem voor de secretaris 2008 Deloitte 14

15 4.1. Begrippen - Interne controle CONTROLEREN Niet TO CONTROL Wel BEHEERSEN 2008 Deloitte 15

16 4.1. Begrippen - Interne controle Niet controleren in de strikte zin van het woord, wel organisatiebeheersing. Een manier om processen efficiënter te maken en op elkaar af te stemmen. Uitgebouwd op basis van de kennis van onze medewerkers. Is verantwoordelijkheden duiden. Beleidsdoelstellingen van de gemeente/ stad Een onderdeel van de dagdagelijkse activiteiten. Een focus op doelstellingen en risico s en niet op prestaties/bekwaamheid van de medewerkers. Betrouwbare informatie garanderen Deloitte 16

17 4.1. Begrippen Interne controle COSO-definitie van INTERNE CONTROLE Interne controle: proces (geen éénmalige oefening) iedereen binnen de gemeente is er bij betrokken dat redelijke zekerheid moet bieden met als doel, het behalen van de objectieven van de gemeente: effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten betrouwbaarheid van de rapportering naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving Het Gemeentedecreet art. 99 sluit bijgevolg volledig aan op deze COSO-definitie van interne controle Deloitte 17

18 4.1. Begrippen - Interne controle Het IC-systeem IS NIET NIEUW bestaande afspraken interne reglementen afsprakennota s mondelinge afspraken spelregels IC-systeem moet ervoor zorgen dat wat bestaat geformaliseerd wordt uniform en duidelijk wordt beschreven gebeurt in functie van de doelstellingen met het oog op risico s en potentiële fouten daar waar mogelijk verbeterd wordt 2008 Deloitte 18

19 4. Begrippen 4.1. Interne controle 4.2. Risicobeheer 4.3. Interne controle vs interne audit 4.4. Interne audit vs externe audit 4.5. COSO 2008 Deloitte 19

20 4.2. Begrippen - Risicobeheer Hoe zorg je er voor dat het intern controlesysteem kosteneffectief en efficiënt wordt geïmplementeerd? Controles in functie van risico s Interne controles zijn beheersmaatregelen om risico s te gaan afdekken. Via een risico-analyse kunnen de risico s geïdentificeerd worden die voor de gemeente/stad prioritair zijn. Risicobeheer zorgt met andere woorden voor een kader waarbinnen risicobeheersmaatregelen (waaronder interne controles) kunnen ontwikkeld worden Deloitte 20

21 4.2. Begrippen - Risicobeheer Wat versta jij onder risico s? 2008 Deloitte 21

22 4.2. Begrippen - Risicobeheer 1) Risico s (On)zekere bestaande of toekomstige gebeurtenissen die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op het realiseren van de doelstellingen van de gemeente/ stad. Voorbeelden: Fraude door aankoop en betaling van goederen voor eigen gebruik Personeel heeft niet de juiste competenties Fout in de procedure voor uitlening materiaal Agendapunt niet tijdig op het College van Burgemeester en Schepenen Brand in het gemeentehuis Etc 2) Beheersmaatregelen Concrete preventieve en/of detecterende en corrigerende controleactie ondernomen om een risico binnen bepaalde grenzen te houden. Voorbeelden: Functiescheiding tussen aankoper van goederen en persoon die facturen betaalt Richtlijnen voor aanwerving en selectie Opleidingsplannen Functiebeschrijvingen Verantwoordelijkheden vastleggen Duidelijke, aanvaardde en gedocumenteerd procedure voor uitlening materiaal Planningscyclus met vastgelegde timing voor College van Burgemeester en Schepenen Verzekering tegen brandschade Etc 2008 Deloitte 22

23 4. Begrippen 4.1. Interne controle 4.2. Risicobeheer 4.3. Interne controle - interne audit 4.4. Interne audit - externe audit 4.5. COSO 2008 Deloitte 23

24 4.3. Begrippen - Interne controle - Interne audit Interne controle = het systeem op zich Interne audit = Een onafhankelijke, objectieve zekerheid- en adviesverstrekkende activiteit ontwikkeld om toegevoegde waarde te creëren en de werking van de organisatie te verbeteren. Evaluatie van de efficiëntie, effectiviteit en zuinigheid van het systeem Hulpmiddel voor de organisatie teneinde het bereiken van haar doelstellingen door een systematische aanpak van de evaluatie en van de verbetering van het risicomanagement, de controlemaatregelen en de managementmethoden. Redelijke zekerheid wordt bekomen door een optimaal werkend intern controlesysteem, deze zekerheid krijgt men door het uitvoeren van een interne audit Deloitte 24

25 4. Begrippen 4.1. Interne controle 4.2. Risicobeheer 4.3. Interne controle - interne audit 4.4. Interne audit - externe audit 4.5. COSO 2008 Deloitte 25

26 4.4. Begrippen - Interne audit - Externe audit Interne audit - IIA Externe audit - GD Onafhankelijk van de diensten waarbinnen de controles gebeuren Onafhankelijke instantie externe audit commissie Vlaamse Gewest Het evalueren van: Risicomanagment Beheersmaatregelen en controles en de efficiëntie en effectiviteit van hun werking Deugdelijk bestuur Aanbevelingen tot verbetering Verschaft informatie aan de secretaris en het managementteam Art. 265 Gemeentedecreet: Wettigheid en regelmatigheid van handelingen Correctheid en volledigheid financiële bescheiden Inventarislijsten Getrouw beeld van boekhouding en jaarrekening Evaluatie van IC-systeem incl. formuleren van aanbevelingen tot verbetering ervan Informatie aan derde partijen 2008 Deloitte 26

27 4. Begrippen 4.1. Interne controle 4.2. Risicobeheer 4.3. Interne controle - interne audit 4.4. Interne audit - externe audit 4.5. COSO 2008 Deloitte 27

28 4.5. Begrippen COSO COSO is een managementmodel dat is ontwikkeld door The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dit comité, bestaande uit een aantal private organisaties, heeft in 1992 naar aanleiding van een aantal boekhoudschandalen en fraudegevallen aanbevelingen gedaan en richtlijnen aangegeven ten aanzien van interne controle en interne beheersing. Het COSO interne controle raamwerk van begin de jaren 90 werd in 2004 aangevuld met COSO ERM, een raamwerk voor risicobeheer. Alle elementen van COSO zijn terug te vinden in COSO ERM, maar werden erin geactualiseerd en waar nodig relevant uitgebreid. In de Nederlandstalige versie wordt de term interne controle vervangen door interne beheersing. De interne controle is op die manier een integraal onderdeel van het systeem van risicobeheer geworden, dat zo een solide conceptueel raamwerk vormt voor een organisatie Deloitte 28

29 4.5. Begrippen COSO-ERM De essentiële componenten 2008 Deloitte 29

30 4.5. Begrippen COSO-ERM 4 categorieën van doelstellingen Strategisch: prioriteiten vertaald uit de missie Operationeel: effectieve en efficiënte aanwending van de middelen Rapportering: betrouwbaarheid van rapportering Naleving: conform zijn met wetten en reglementeringen ERM geeft redelijke zekerheid over het bereiken van deze doelstellingen 2008 Deloitte 30

31 4.5. Begrippen COSO-ERM 8 componenten (1) Interne omgeving: ethisch kader, waarden en normen, attitude t.o.v. risicobeheer, basis voor de wijze waarop met risico s omgegaan wordt Doelstellingen: afgestemd op de missie en de visie Identificatie gebeurtenissen: scannen van interne en externe veranderingen die de doelstellingen bedreigen of kansen genereren Risico-evaluatie evaluatie: analyse van impact en probabiliteit om te bepalen hoe risico s behandeld moeten worden 2008 Deloitte 31

32 4.5. Begrippen COSO-ERM 8 componenten (2) Risicobeantwoording: vermijding, aanvaarding, beperking en deling Controleactiviteiten: het opstellen en implementeren van procedures en beleid om de risicobeantwoording effectief te laten verlopen Informatie en communicatie: in alle richtingen Monitoring: sturing ERM en aanpassing indien noodzakelijk d.m.v. evaluaties en managementplannen Deze componenten vormen een geïntegreerd systeem dat aan veranderende omstandigheden kan worden aangepast 2008 Deloitte 32

33 4.5. Begrippen COSO-ERM Niveaus binnen de organisatie Diensten Afdelingen Entiteiten Departementen Deloitte 33

34 4.5. Begrippen COSO-ERM Troeven De effectiviteit van ERM hangt af van het effectief functioneren van de 8 componenten. Verschillende werking van de componenten naargelang de grootte van de entiteit. Kleine en middelgrote ondernemingen zijn vaak minder formeel en gestructureerd in tegenstelling tot grotere entiteiten 2008 Deloitte 34

35 5. Plan van aanpak 2008 Deloitte 35

36 5. Plan van aanpak Componenten van het IC-systeem: monitoring informatie en communicatie controle activiteiten risicoanalyse risicobeheer vaststellen van gebeurtenis doelstellingen interne omgeving Om een adequaat IC-systeem voor de gemeente uit te bouwen, is en gestructureerde aanpak nodig. Zoals elke organisatie wordt ook de gemeente voortdurend met nieuwe risico s geconfronteerd. Het IC-systeem dient bijgevolg voortdurend te worden aangepast en geoptimaliseerd. Plan van aanpak Interne controle is een dynamisch proces dat volledig geïntegreerd moet worden in het beleids- en beheersproces van de gemeente. Het is een element van deugdelijk bestuur om op regelmatige wijze te reflecteren over risico s m.b.t. de activiteiten / taken van de gemeente Deloitte 36

37 5. Plan van aanpak De implementatie / optimalisatie van een intern controlesysteem in de gemeente / stad is een cyclisch proces dat continu zal worden doorlopen. Hierbij wordt telkens gewerkt volgens een uniforme aanpak: Fase 1 Opstarten IC proces Fase 2 Identificeren van de risico s Update van de risico-identificatie Fase 5 Monitoren en rapporteren Fase 3 Analyseren en beoordelen van de risico s Fase 4 Vaststellen en optimaliseren intern controle systeem 2008 Deloitte 37

38 5. Plan van aanpak Fase 1 Optarten IC proces Fase 2 Identificeren van de risico s Update van de risico-identificatie Fase 5 Monitoren en rapporteren Fase 3 Analyseren en beoordelen van de risico s Fase 4 Optimaliseren en implementeren van IC maatregelen 2008 Deloitte 38

39 5. Plan van aanpak FASE 1: Opstarten interne controle proces Doel Introductienota met toelichting van het intern controlesysteem aan de betrokkenen (managementteam, gemeenteraad, medewerkers, ) Projectverantwoordelijke interne controle Communicatie naar gemeenteraad via gemeenteraadsbesluit Aanpak Opstartvergadering met management team met o.a. informatieverstrekking over: het plan van aanpak, de timing, de verantwoordelijkheden, de scope, de update, Output Introductienota: Risicobeheer en interne controle Gemeenteraadsbesluit 2008 Deloitte 39

40 5. Plan van aanpak FASE 2: Identificeren van de risico s Doel Het op een gestructureerde wijze identificeren van alle huidige en toekomstige gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op de realisatie van de doelstellingen van de stad / gemeente. Het adequaat formuleren van deze gebeurtenissen in de vorm van risico s. Het vaststellen van de oorzaken en gevolgen van deze risico s; Aanpak Inventariseren van risico s en bestaande interne beheersmaatregelen Opmaken van risicoraamwerk, waarin risico s zijn beschreven in een duidelijke gemeenschappelijke taal Validatie van het risicoraamwerk door het managementteam Output Gevalideerd risicoraamwerk 2008 Deloitte 40

41 5. Plan van aanpak FASE 3: Analyseren en beoordelen van de risico s Doel Analyseren en evalueren van de waarschijnlijkheid van voorkomen en de impact van alle geïdentificeerde risico s. Dit gebeurt op twee niveaus: Inherent: zonder rekening te houden met de bestaande IC maatregelen Residueel: rekening houdend met de bestaande IC maatregelen Inzicht bekomen in belangrijkheid van de risico s, de effectiviteit van de bestaande beheersmaatregelen Aanpak Optimaliseren van de inventarisatie van de beheersmaatregelen Analyse van de risico s (inherent, residueel) Gemeentesecretaris en/of managementteam bepalen welke risico s prioritair zijn Output Inventaris en evaluatie van bestaande interne controlemaatregelen Risicoanalyse Lijst met prioritaire risico s 2008 Deloitte 41

42 5. Plan van aanpak FASE 4: Optimaliseren en implementeren IC maatregelen Doel Het optimaliseren, uitwerken en implementeren van adequate beheers- / interne controlemaatregelen voor de geprioritiseerde risico s Opmaken van een gedetailleerd plan van aanpak voor het verbeteren van het ICsysteem Aanpak Stap 1: per risicogebied, gedetailleerd in kaart brengen van de bestaande beheersmaatregelen: risico s processen - controleactiviteiten Stap 2: de gewenste situatie op vlak van risicobeheer bepalen Stap 3: Nieuwe beheersmaatregelen invoeren of bestaande maatregelen optimaliseren Output Risicocontrolematrix Een volledig gedocumenteerd intern controle systeem Actieplan, met verbetervoorstellen voor het komende jaar 2008 Deloitte 42

43 5. Plan van aanpak FASE 5: Monitoren en rapporteren Doel Het continu bewaken van de risico s en de werking van de beheersmaatregelen, evenals het opzetten van een gepaste rapportering over de risico s en de effectiviteit van de beheersmaatregelen Het systematisch rapporteren over de oorzaak en de omvang van de risico s, de effectiviteit van de beheersmaatregelen en veranderingen daarin Aanpak Permanente monitoring door het management team van de effectiviteit en kwaliteit van het IC systeem, geïntegreerd in dagdagelijkse management activiteiten Uitwerken van voorstellen ter verbetering van het IC-systeem Opzetten van een rapportering over de risico s, processen en controleactiviteiten Output Periodieke rapportering door het managementteam aan de secretaris Deze informatie is input voor de jaarlijkse rapportering door de secretaris aan de gemeenteraad over de wijze waarop de risico s: werden gemanaged werden weggenomen of verkleind door het nemen van gepaste beheersmaatregelen 2008 Deloitte 43

44 5. Plan van aanpak Wie doet wat? Secretaris Managementteam Coordinator Projectverantwoordelijke Projectverantwoordelijke Projectverantwoordelijke Projectteamlid Projectteamlid Projectteamlid Projectteamlid Projectteamlid 2008 Deloitte 44

45 6. Conclusie Concreet betekent Interne Controle voor een stad / gemeente: - Het is geen éénmalige oefening - Het is een cyclisch en dynamisch proces - De secretaris is de eindverantwoordelijke - Alle medewerkers in alle diensten zijn betrokken - Het omvat een permanente monitoring en optimalisering - Het houdt een jaarlijkse rapportering in Komen tot een betere organisatiebeheersing in de stad / gemeente 2008 Deloitte 45

46 7. Oefeningen 7.1. Risicobeheersmaatregelen 7.2. Proces Kassabeheer 2008 Deloitte 46

47 7.1. Risicobeheersmaatregelen OPDRACHT De situatie: De gemeente plant om in de nabije toekomst samen met het OCMW een groot project te starten. Dit project zal worden uitgevoerd door een externe consultant Deloitte 47

48 7.1. Risicobeheersmaatregelen OPDRACHT De situatie: Het hoofd van de ICT afdeling vond recent een medewerker van het poetsteam terug in het server-lokaal, klaar om de systemen een keertje goed af te boenen dit werd gelukkig op het laatste moment vermeden Deloitte 48

49 7.1. Risicobeheersmaatregelen OPDRACHT De situatie: Op de begraafplaats werkt men met een fichenbaksysteem voor het registreren van plaatsen en concessies. Jos, het hoofd van de begraafplaats is als het ware een wandelende encyclopedie. Hij weet precies wie waar ligt en wanneer welke concessies wanneer ten einde lopen Deloitte 49

50 7.1. Risicobeheersmaatregelen OPDRACHT De situatie: De medewerkers van de jeugddienst gaan samen eten om de afwerking van het jeugdwerkbeleidsplan te vieren. Ze betalen de rekening met het geld uit hun provisiekas Deloitte 50

51 7. Oefeningen 7.1. Risicobeheersmaatregelen 7.2. Opmaak RCM voor proces Kassabeheer 2008 Deloitte 51

52 7.2. RCM proces Kassabeheer OPDRACHT Probeer voor elk van de stappen in het proces risico s en bijhorende beheersmaatregelen te formuleren. Maak hierbij gebruik van de Deloitte risicocontrolematrix Deloitte 52

53 2008 Deloitte 53

54 2008 Deloitte 54

55 Proces Subproces Verantwoordelijke Proces Doelstellingen: Volledigheid Correctheid Tijdigheid Efficiëntie Effectiviteit Rechtmatigheid Autorisatie Risico's: R. 1 R. 2 R. 3 Risico N R.1 R. 2 R. 3 Risico beschrijving Controle N C. 1.1 C. 1.2 C. 1.3 C. 2.1 C. 2.2 C. 2.3 C. 3.1 C. 3.2 Omschrijving beheersmaatregel/ controle Manueel/ automatisch Controleverantwoordelijke Frequentie van controle Controle al aanwezig? Controle effectief/ efficiënt? Actieplan Opmerking 2008 Deloitte 55

56 Vragen? 2008 Deloitte 56

57 Onze coördinaten Sara De Mulder Senior Consultant Deloitte Enterprise Risk Services Berkenlaan 8 b B-1831 Diegem België Tel: Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu Pol Kerremans Director Deloitte Enterprise Risk Services Berkenlaan 8 b B-1831 Diegem België Tel: Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu 2008 Deloitte 57

58 Opleiding interne controle Deel 2: Introductie tot Procesmatig werken Deloitte Consulting

59 Agenda Algemene context Enkele noodzakelijke begrippen Meerwaarde van procesmanagement Pauze Structuur van het BPM project in een lokaal bestuur Vragen en antwoorden

60 Algemene context Doorgedreven professionalisering Gemeentedecreet relatie Gemeente OCMW EFQM CAF STROOMVERSNELLING LOKALE BESTUREN Kerntaken Interne controle PPS Nieuwe wetgeving Toenemende behoefte aan: Toetsing werking eigen bestuur aan beste praktijkvoorbeelden Ondersteuning door applicaties die geïntegreerd beheer van processen en documenten toelaten Ondersteuning door applicaties die voldoende flexibel zijn om veranderingen snel te implementeren TOENEMENDE BEHOEFTE AAN EEN PROCESBENADERING DIE TOELAAT OM ZICH SNEL EN EFFICIËNT AAN TE PASSEN

61 Organisatiemanagement versus procesmanagement Organogram Personeelsformatie Interne gerichtheid Graden, functies Taken Gedragingen Personeelskost Externe vorming Werkprocessen Handboek Externe gerichtheid Medewerkers Verantwoordelijkheden Resultaten Efficiëntie, effectiviteit Interne vorming STRUCTUUR CONCRETE WERKING ONTWIKKELINGEN BEHEERSBAAR MAKEN DOOR EEN PROCESAANPAK

62 en veranderingsmanagement Organisatiemanagement Organogram Personeelsformatie Interne focus Graden, functies Taken Gedragingen Personeelskost Externe vorming Procesmanagement Werkprocessen Handboek Externe focus Medewerkers Verantwoordelijkheden Resultaten Efficiëntie, effectiviteit Interne vorming Organisatiecultuur Training Coaching Communicatie Projectmanagement Veranderingsmanagement STREVEN NAAR EEN INTEGRALE BENADERING

63 Agenda Algemene context Enkele noodzakelijke begrippen Meerwaarde van procesmanagement Pauze Structuur van het BPM project in een lokaal bestuur Vragen en antwoorden

64 Enkele noodzakelijke begrippen Wat is procesmanagement? Wat is een proces?

65 De situatie voor procesmanagement??? proces proces proces proces proces proces Sturen op taken Iedereen gooit het resultaat van de uitgevoerde opdracht over het muurtje Cfr. BPM acadamy

66 Wat is een proces? Een logische opeenvolging van activiteiten of handelingen die 1 of meerdere outputs/resultaten genereert vanuit 1 of meerdere inputs/vragen van klanten. Omzetten van inputs in outputs INPUT PROCES OUTPUT Deelproces Deelproces Deelproces Toevoegen van meerwaarde Doelstellingen realiseren (strategie) Dwars doorheen afdelingen, diensten, secties,

67 Wat is een proces? Proceskenmerken: Onderdelen Waarom? = doel van het proces (kernproces?) Beginpunt en eindpunt = reikwijdte van een proces Wat? = activiteiten Door wie? = rollen en verantwoordelijkheden Wanneer? = doorlooptijden Hoe? = wijze waarop activiteiten worden uitgevoerd Voor wie? = individuele burger/organisatie = bestemmeling Eigenschappen: Performantie = efficiënt en doeltreffend Risico s = momenten in het proces waar een grote kans bestaat op het maken van fouten of slechte uitvoering Kritische succesfactoren = momenten in het proces waar het niet fout mag fout lopen opdat het proces goed zou kunnen worden uitgevoerd

68 Indeling van processen Organisatie Management processen Bepalen strategie Rapporteren resultaat Leverancierprocessen Primaire processen Klantprocessen Leveren grondstoffen Produceren dienst Afleveren dienst Afnemen dienst Ondersteunende processen Ontwikkelen HRM Beschikbaar Stellen IT

69 Een voorbeeld:

70 Een voorbeeld van een procesgestuurde organisatie proces proces proces proces proces proces Sturen op processen Iedereen is interne leverancier en klant, oog hebben voor de noodzakelijkheden van alle spelers in de organisatie Cfr. BPM acadamy

71 Een procesgestuurde organisatie Procesinzicht houdt in dat de aaneenschakeling van activiteiten in de organisatie volledig end-to-end, van leverancier (input) tot klant (output), met een focus op de klantgerichtheid beschouwd wordt

72 Enkele noodzakelijke begrippen Wat is een procedure/proces? en een werkinstructie?

73 Overzicht cascade processen in de stedelijke organisatie Proceskete n Organisatieproces MAT Werkproces Leidinggeven de Werkinstructie Individuele medewerker

74 Wat is een procedure en een werkinstructie Procedure = Beschrijving van een (deel)proces (als een reeks elkaar opvolgende activiteiten Werkinstructie = Gedetailleerde beschrijving van één enkele activiteit Procedure Werkinstructies activiteit Instructie activiteit Instructie activiteit Instructie HOE LAGER HET NIVEAU, HOE GROTER DE OMVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN (TIJD, KOSTEN)

75 Enkele noodzakelijke begrippen Wat is het verband met interne controlesysteem?

76 Intern controlesysteem Fase 1 Optarten IC proces Fase 2 Identificeren van de risico s Update van de risico-identificatie Fase 5 Monitoren en rapporteren Fase 3 Analyseren en beoordelen van de risico s Fase 4 Optimaliseren en implementeren van IC maatregelen

77 Enkele noodzakelijke begrippen Wat is het verschil tussen workflow, documentmanagement en procesmanagement?

78 De relatie tussen procesmanagement, document management en workflow Workflow BPM Business Process Management Document management Interne Controle

79 Agenda Algemene context Enkele noodzakelijke begrippen Meerwaarde van procesmanagement Pauze Structuur van het BPM project in een lokaal bestuur Vragen en antwoorden

80 Wat is de meerwaarde van procesmanagement voor de gemeente?

81 Wat kan procesmanagement ons bijbrengen? Twee belangrijke domeinen INZICHT VERSCHAFFEN in de dagdagelijkse werking Huidige situatie Op een gestructureerde wijze vastleggen Basis voor ANALYSE EN EVALUATIE, resulterend in verbeterde processen Gewenste situatie Instrument in het kader van een globaal verbeterproces

82 Wat kan procesmanagement ons bijbrengen? Tal van interessante mogelijkheden (1/2) Duidelijke afbakening van bevoegdheden Logische opeenvolging van activiteiten Aandacht voor aspecten van interne controle Eliminatie van doublures, overbodige handelingen Mogelijkheden benutten tot standaardisatie Efficiënt gebruik van de middelen Doorlooptijden Documentenstroom Gelijke behandeling van de gebruikers

83 Wat kan procesmanagement ons bijbrengen? Tal van interessante mogelijkheden (2/2 Zingeving aan eigen werkzaamheden Overdracht van kennis, leren van elkaar Administratieve vereenvoudiging

84 Processen analyseren en optimaliseren HUIDIGE WERKING ( AS IS ) GEWENSTE WERKING ( TO BE ) = GROEIPAD (!)

85 Agenda Algemene context Enkele noodzakelijke begrippen Meerwaarde van procesmanagement Pauze Structuur van het BPM project in een lokaal bestuur Vragen en antwoorden

86 Pauze

87 Agenda Algemene context Enkele noodzakelijke begrippen Meerwaarde van procesmanagement Pauze Structuur van het BPM project in een lokaal bestuur Vragen en antwoorden

88 Typische benadering van Deloitte : Globale visie op BPM Referentiemodellen Act Modellen bijsturen of corrigerende acties ondernemen Plan Processen uittekenen of organisatie specifiek maken = modelleren Check Nagaan in welke mate modellen gevolgd werden Aandachtspunten bij Plan : Projectplan (implementatieplan, acties) Rollen en verantwoordelijkheden Do Communicatie Organisatiespecifiek maken Werken volgens modellen Aandachtspunten bij Do : Modellen toegankelijk maken Training en coaching Wegwerken van weerstand Koppeling aan systemen Verzamelen suggesties vanuit diensten Aandachtspunten bij Check : Vastleggen hoe deze info verzameld zal worden Inspraak verlenen Meten van afwijkingen

89 Structuur BPM project in een lokaal bestuur Zijn er al stappen ondernomen voor een interne projectorganisatie?

90 Toekomstige rollen in procesmanagement Proceseigenaar Procesontwerper Procesauditor Procesmanager Procesbeheerder Procesuitvoerder

91 Implementatie procesgerichte organisatie Implementeren is de fase waarin de uitgewerkte en aanvaarde vernieuwing in het doen en denken van een organisatie wordt ingevoerd, ingebed en geëvalueerd op haar rendement (Cozijnsen-Vrakking) Implementeren is het tot stand brengen van de gewenste verandering

92 Centrale vragen bij implementatie procesgerichte organisatie Waar dient het proces geïmplementeerd te worden? Welke managers/medewerkers zijn betrokken? Welke impact heeft het proces op de huidige werkwijze? Welke opleiding(en) zijn noodzakelijk? Hoe leiden we op? Hoe wordt de procesbeschrijving beschikbaar gesteld? papier, elektronisch, intranet Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers volgens de procesbeschrijving gaan en blijven werken?

93 Belangrijkste redenen waarom een implementatie verkeerd loopt. 1. Gebrek aan voorbereiding 2. Geen heldere visie in het veranderprogramma 3. Doelen te ver in de toekomst 4. Te kort-door -de-bocht willen gaan 5. Resten van oud beleid en eerdere veranderingen 6. Onvoldoende samenhang tussen aspecten 7. Implementatie als sluitstuk van het ontwikkeltraject 8. Onvoldoende kwalitatieve inbreng in ontwikkeltraject 9. Slechte communicatie 10. Slecht voorbereide medewerkers (opleiding etc.) 11. Zo-doen-wij-dat-hier-nu-eenmaal 12. Te weinig managementattentie 13. Angst voor mislukking 14. Weerstand van personeel 15. Te weinig aandacht voor nazorg

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten MOBIRISK Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten 14 mei 2008 (correcties december 2008 + CC Licentie 8 juni 2008) Versie 1.2 Bladzijde 1 / 73 Licentiegever: Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie Sofie Senesael Verhandeling in het kader van de benoeming tot statutair ambtenaar, juni

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIIVATE STIICHTIING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 De richtlijnen werden

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE ACC INTERNE EN EXTERNE CONTROLE Voordracht van zaterdag 13 oktober 2012 Stagiairs accountants en belastingconsulenten A. BAUWENS Accountant Bedrijfsrevisor IAB - Voordrachtcyclus stagejaar 2012 INTERNE

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie:

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: HERZIENE VERSIE AUDITSTATUUT Team: Risicomanagement/Rechtmatigheid Auteur: Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: Status: Concept Paraaf Concerncontroller Bestandsnaam:

Nadere informatie

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement TPC Een positieve blik op modellen voor risicomanagement 26 Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen COSO, ISO 31000 en M_o_R

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Vlaamse provincies Opleiding interne controle Oktober 2007. PwC

Vlaamse provincies Opleiding interne controle Oktober 2007. PwC Vlaamse provincies Opleiding interne controle Oktober 2007 PwC Doelstellingen van de opleiding 1. Inzicht krijgen in het begrip «interne controle» (beheersing van processen) 2. Inzicht krijgen in het opzetten

Nadere informatie

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Risicomanagement

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK 2011 Universiteit Twente Naam Student: Martijn Mensink Studentnummer: 0098469 Onderwijsinstelling: Universiteit Twente Studierichting: Bedrijfswetenschappen Begeleider: Prof. dr. P.B. Boorsma Tweede begeleider:

Nadere informatie

Fraude. binnen de Vlaamse publieke sector ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL MASTERCLASS FORENSIC AUDITING ACADEMIEJAAR 2013-2014 MULIER STEVEN

Fraude. binnen de Vlaamse publieke sector ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL MASTERCLASS FORENSIC AUDITING ACADEMIEJAAR 2013-2014 MULIER STEVEN ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL MASTERCLASS FORENSIC AUDITING ACADEMIEJAAR 2013-2014 MULIER STEVEN Fraude binnen de Vlaamse publieke sector Afstudeerreferaat voorgedragen tot het bekomen van het getuigschrift

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie