Zekerheden en Executierecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zekerheden en Executierecht"

Transcriptie

1 Zekerheden en Executierecht [27/09/2005] Notities (L. Caesens) Centrale vraag : hoe komt een schuldeiser aan zijn geld als een debiteur zijn verbintenis niet nakomt? Wat bij samenloop van SE s? = elke situatie waarbij meerdere SE s verhaal doen op het vermogen van dezelfde SA Bv. Faillissement, vb bij uitstek van samenloop Rspraak voegt daar nog figuren aan toe : vereffening vennootschap, beslag,... Algemene regel : gelijkheidsbeginsel (art. 7 & 8 Hyp.W.) Niet : iedereen gelijk, wel : iedereen gelijk die zich in dezelfde situatie bevindt, iedereen verschillend die zich in verschillende situatie bevindt ZEKERHEDEN Sensu stricto : attributen (krahctens wet of OK) v/e SV die ertoe strekken de positie vd SE bij samenloop te versterken Sensu lato : alle juridische mechanismen die van aard zijn de betaling van de SE veilig te stellen, ongeacht hun aard (dus ook zekerheden eigen à Rverhouding zoals schuldvgl, mechanismen met preventieve fn,...) SOORTEN ZEKERHEDEN : 1. Persoonlijke zekerheden Bv : borgtocht, garantie,... SE ontvlucht samenloop : uitwijking naar 3 e vermogen, bijkomende SA wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke debiteur Soms uit de wet, soms contractueel 2. Zakelijke zekerheden SE krijgt sterke positie tav anderen in de samenloop (tegenwerpelijk aan 3 e ) door bepaalde preferente rechten te verlenen

2 Afwijking van gelijke bestemming vh vermogen; gevolg : vereiste van wettelijke grondslag + restrictieve interpretatie Onderverdeling binnen de ZR : 1. Algemeen voorrecht : ZR? Maar half, want geeft geen recht op de zaak, enkel op de prijs. Wél zakelijke zekerheid 2. Bijzonder voorrecht wet; gevolg : geen publiciteit vereist want publiciteit = wet zelf 3. Hypotheek Wel publiciteit vereist : hypothecaire inschrijving, registers : positieve publiciteit 4. Pandrechten : ook publiciteit vereist, maar verschillende vormen : a. Roerende lich. goederen vuistpand : publiciteit door buitenbezitstelling = negatieve publiciteit (niet meer in bezit zijn) b. Handelszaak (W. 1919, oa art. 3 en 4) registerpand : geen buitenbezitstelling want onmogelijk om HZ uit te baten als men er het bezit niet meer van heeft, terwijl uitbating net moet dienen om à schulden tegemoet te komen (cf HdlR) c. Schuldvorderingen (2075 B.W.) stil pandrecht (3 e weet het niet, tenzij het expliciet ter kennis wordt gebracht: wel buitenbzst vereist maar dit gebeurt door de inpandgeving zelf : het contract zorgt voor btbzst, het creëert een fictie want fysisch kan een SV sowieso nt btbz gesteld worden 3. en 4. : separatisten = SE s met buitengewoon sterke positie die hun recht kunnen uitoefenen ongeacht de samenloop ( als ware er geen faill. ) Bv : Faillissementsboedel niet meer vatbaar voor individueel beslag maar goederen waarop hyp/pand rust vormt een subboedel, een aparte boedel waarop die SE s hun rechten kunnen uitoefenen Separatistenpositie wel stilaan verzwakt : cf Faill. en GA, wachten met uitoefening van rechten tot bepaalde fase vd procedure Nog andere zekerheidsrechten? Eigendomsvoorbehoud : ZR?

3 Verkopen levert goederen maar blijft juridische eigenaar terwijl de koper slechts economische eigenaar is (hoewel K op termijn wel jurid eig kàn worden als à voorwaarden voldaan wordt) = in geval van samenloop super-separatist : VK kan revindiceren als eigenaar 2 vormen van eigendomsvoorbehoud : Retention of title : SE blijft eigenaar, houdt de eigendom terug die al van hem was Overdracht van eigendom : SA draagt zijn voormalige eigendom over à SE (bv klant draagt eigendom van huis over à bank als zekerheid) eigendom is het sterkste zakelijk recht, maar kan het op zichzelf als zekerheid gebruikt worden? Discussie hierover in heel Europa o Klassieke visie : niet toegestaan o Komt evenwel in beperkte mate reeds voor in BW : 1. Geldsom tot zekerheid : geld wordt vermengd met andere gelden, komt erop neer dat het eigendom wordt gemaakt van de SE (cf 2 e vorm van eigendomsvbh) 2. Feduciair verbod : bres hierin heel recentelijk door W. Financiële Zekerheden (nav richtlijn) : vr alle financiële instrumenten (aandelen, obligaties,...) toch mogelijkheid van eigendom-alszekerheid Beter aparte categorie benoemen : Eigendom tot zekerheid Verschillende collectieve procedures die betrekking hebben op samenloop : welke? Welke gelijkenissen en verschillen? Niet afzonderlijk bekijken, samenhang Bv : Faillissement = collectief beslag Opmerkingen bij tabel : Allemaal collectieve procedures op beslag na (tenminste bij het vh beslag) Vermogen blijft eigendom vd SA maar wordt tevens boedel gelinkt à doel vd procedure (vereffenen / saneren) = doelvermogen, bestuurd door bewindvoerder

4 Bewindvoerder : moet schipperen tss belangenconflicten (SA-SE + SE s onderling), hele procedure lang neutraal blijven tav deze partijen, enkel gebonden à doel Faillissementsregels als leitmotiv : leidraad vr de andere procedures Procedure Beslag Faillissement Gerechtelijk Akkoord Collectieve Sregeling Ontbinding Rpers Aard Fresh Start Handel / Bewindvoerder Doel procedure (schuldbevrijding) Burg Partieel : RG : deurwaarder slechts deel OG : notaris vermogen Vereffenen Nvt Globaal : heel Verschoonbrhd vr Curator Vereffenen vermogen fysieke personen Handel Globaal Comm. inzake Ja mr als GA mislukt : Saneren opschort. faill. Handel Globaal Schuldbemiddelaar Vereffenen Ja, schone lei geven Particulier Globaal Vereffenaar Vereffenen Nee, gewoon einde Rpersoon HET VERMOGEN = geheel vh actief goederen en rechten in geld waardeerbaar, dat aan een bepaald rechtssubject toebehoort (sommigen : + passief, vermogen = rechten en plichten) Term komt zelden voor in BW, tenzij art. 7 & 8 : in geval van samenloop ontstaat er een recht tav het vermogen, ook bij pandrecht Vermogen overdraagbaar & ondeelbaar? o Voor fysieke personen niet, tenzij bij cf klassieke leer van eenheid van vermogen, juridische algemeenheid enz. : alle Rsubj hebben 1 vermogen + elk Rsubj slechts 1 vermogen + alleen Rsubj hebben 1 vermogen Recente literatuur wijkt hier soms van af : in zo n gevallen staat titularis vermogen niet meer centraal, maar bestemming vh vermogen.

5 Voorwaarden voor vermogenssplitsing = belang v vermogenssplitsing + naleven van publiciteitsvereisten o Voor rechtspersonen wel denkbaar : fusie,... Economische eigendom : uitzonderingen mogelijk op ondeelbaarheid vd vermogen? Splitsing tss juridische eig (= macht) en economische eig (= belang bij het goed) In B beperkt want telkens gedacht vanuit VerbR o à fiduciegever worden geen zakenrechtelijke aanspraken verleend op het à fiduciair toevertrouwde vermogen o Uitzonderlijk toch bestaand, bv : Fonds verzekering arbeidsongevallen is gereserveerd voor de verzekeringsnemer = opgesplitst vermogen voorbehouden voor bepaalde SE s GB : figuur van Trust, niet louter verbintenisrechtelijk, maar eigenlijk vooral zakenrechtelijk Benificiary : was eig, krijgt ZR bescherming onder bep omstandigh. Trustee (bewindvooerder) : w jurid eigenaar mr beheer tvv benif. Nuttig in verschillende gevallen : Trustee : eigendom gaat niet over op kinderen Echtscheiding trustee : ex-partner krijgt niet de ½, afgescheiden vermogen Faill / beslag /... : niet gerekend onder vermogen zoals in art. 7 & 8 PrivéSE s mogen geen beslag leggen op trustgoederen; tav zaakskrediteurs zijn de trustgoederen slechts beschermd in 3 specifieke gevallen Bijkomende bescherming : tracing, soort volgrecht waardoor de 3 e ter goeder trouw nt beschermd w tav benif, ook al is het trustgoed veranderd van vorm (bv

6 Casino waar trust werd verbrast). Deze bijkomende bescherming zal in EU nt snel doordringen, mr rest v trust misschien wel In B al enigszins aanvaard als het om fiduciaire verhoudingen ten titel van beheer gaat, niet als het tot zekerheid strekt o Toepassing : kwaliteitsrekening = rekening geopend en aangehouden in bepaalde hoedanigheid/kwaliteit vd SE waardoor deze wel juridische eigenaar is maar de begunstigde in bepaalde omstandigheden wel zakenrechtelijke bescherming geniet (afscheiding vh vermogen vd rekeninghouder zodat diens privése s er zich niet op kunnen verhalen) Bv 3en-rekening v advocaat : rekening waarop geld voor cliënt v advocaat wordt gestort, in eigendom vd advocaat mr beheerd tvv cliënt (eco eigenaar, belang); stel advocaat of scheiding vorm van trustfiguur, 3en-rekening beschermd wanneer het echt nodig is. (Andere interpretatie : vorm v middelijke vertegenwoordiging) o Van Gerven : voorwaarden voor afwijking van ondeeldbaarheid vermogen : maatschappelijk doel / belang + publiciteit (3en-rek advocaat voldoet à vw, grootvader die op eigen naam spaarrekening houdt voor kleinzoon voldoet nt want noch mpelijk doel, noch publiciteit) [28/09/2005] SAMENLOOP o Gelijkheidsbeginsel : o gelijke behandeling van verhaalsrechten SE s op vermogen van gemeenschappelijke debiteur (pondspondsgewijs, art. 7 & 8 HypW) tenzij uitzonderingen ( wettige redenen voorrechten en hypotheken, art. 9) o prioriteits/anterioriteitsregel vh zakenrecht + gelijkheidsbeginsel verbintenissenr : bij samenloop vallen beide principes samen

7 o Fixatiebeginsel (Cass 2/5/85 beginselarrest) in definitie samenloop : iedere SE die over een verkregen recht beschikt o Gelijkheidsbeginsel van openbare orde? veelal aanvaard, mr in bepaalde situaties kan men er toch afstand van doen : samenloop & gelijkheidsbeginsel passen niet goed in opdeling O.O./dwingend/aanvullend recht o Bv : pari-passo -beginsel : O krijgt krediet v verschillende banken met bepaalde zekerheden; bij faill doen banken niet moeilijk onder elkaar en stellen zich gemeenschappelijk op gelijkheidsbeginsel bij consensus tss banken opgeheven o Bv : zelf afstand doen van voordelige positie o Waarom dan toch soms als OO gezien? Partijen kunnen niet bij contract positie van 3 e benadelen POSITIE VAN 3 E 1. Zijdelingse vordering Art BW A (SE) B (SA / SE) C (SA) - Art Om zijn rechten tav B uit te oefenen dagvaardt A C in naam van B (vertegenwoordiging) en betrekt A B in het geding. Als vordering w toegewezen komt de betaling door C in het vermogen van B terecht. Stel : o T1 : dagvaarding C door A in naam van B o T2 : Faillissement B kan vordering worden verdergezet? Nee, B vervangen door curator; eventuele betaling zal in faillissementsboedel vallen directe vordering : ook driehoek, maar gevolgen erg verschillend want handeling in eigen naam (in casu zou betaling in vermogen van A terecht komen)

8 2. Pauliaanse vordering Art BW (cf ook in hun eigen naam, as opposed to zijdelingse vordering in andermans naam) A (SE) B (SA / SE) ter KwT C (SA) ter KwT - Art Stel : in vermogen B bevindt zich OG dat tegen spotprijs à C wordt verkocht waarbij zowel B als C ter kwader trouw handelen om B onvermogend te maken en zo A onderpand te ontnemen A mag C rechtstreeks dagvaarden in eigen naam (owv procedurele redenen best toch B betrekken in geschil) o Eigenlijk toepassing van 1382 BW : schade door eigen fout = medeplichtig o Probleem : wat is het voorwerp vd eis, natura of equivalent? o Natura : ongedaan maken van gevolgen OD, i.e. niettegenwerpelijkheid tav A met als gevolg dat C gn eigenaar is vh OG en dat A beslag kan laten leggen op het goed! Voor de rest vd wereld is C wel eigenaar vh goed = relativiteit vd A. Pauliana! Enkel wie vordering heeft ingesteld draagt er positieve gevolgen van A bijzonder sterke positie bij samenloop tav vermogen B, kan vorderingen van andere SE s verdringen. o Equivalent / Schadevergoeding o Stel dat C ter goeder trouw was, of C (KT) doorverkocht heeft à D schadevergoeding tov A, uitsluitend te betalen à A Kan Pauliana nog ingesteld worden na Faill? Nee, fixatiebeginsel maar curator kan nog altijd de faillissementspauliana instellen (Art. 20 Faill W)

9 HET FAILLISSEMENT = collectief globaal beslag ten behoeve van alle SE s, uitsluitend gericht op betaling vd schulden op voet v gelijkheid Algemeen vereffeningsbewind door curator cf trustfiguur : neutraliteit, treedt op in bepaalde hoedanigheid; moet boedel vereffenen o Boedel = alle activa die bestaan ten tijde vh faill.vonnis + die nog verkregen worden tijdens loop procedure (art. 16 FaillW) Bv : T1 = koop OG, T2 = Faill, T3 = overschrijving koopakte (art. 1 Hyp) Koop zal niet tegenwerpelijk zijn à 3 e -SE s; curator denkt in termen van doelvermogen en zal koop namens SE s kunnen aanvechten Andere voorbeelden : krediet niet tijdig opgezegd, teveel krediet toegekend waardoor O kunstmatig in leven w gehouden, zware fout bestuurder waardoor actief daalt,... : allemaal OD en waardoor niet alle SE s horen getroffen te worden curator bevoegd om iedereen achterna te zitten die extra schade heeft toegebracht à boedel (schade boedel nt noodzakelijk gelijk aan schade vr alle SE s) Bovendien art.17 FaillW : verdachte periode kan teruggaan tot 6m voor Faill-verklaring; handelingen van die periode zijn niet à boedel tegenwerpelijk principes van samenloop beginnen dan te lopen voor Faill. Positie vd SE s: kunnen geen individueel beslag meer leggen, ook al beschikken ze over uitvoerbare titel omdat er automatisch collectief beslag is o Geldt vr alle SE s opm : je kan nog wel een vonnis vragen, maar de uitvoering wordt geschorst o Uitz : separatisten, hoewel dr nieuwe FaillW ook hun rechten beperkt zn (zie art. 26) : executierechten geschorst tot bepaald tijdstip vd procedure (= verificatie PV s v SV)

10 Ook hyp SE w geschorst, hoewel daar vaak OK w gesloten met curator wat hem vaak goed uitkomt, + mt slechts bijdragen in kosten v vereffening voor zover hij er zelf baat bij heeft (art. 100) Wet Financiële zekerheden zet recente evoluties terug op helling : positie separatisten weer versterkt Art. 22 : opeisbaar worden v SV = verlies voordeel T (cf prioriteitsregel ZR) o T heeft geen zin : als hij nu niet betaalt, betaalt hij binnen T zeker nt o Eenvoudiger vr schuldvereffening (evt wel disconto) Art. 23 : stuiting interesten tav boedel = schulden dr interesten blijven wel doorlopen mr nt in de boedel restschulden die nt w vergoed dr afwikkeling Faill. (evenwel : dr evt Fresh Start komt met hier wel à tegemoet) separatisten : ook hier onderscheid, interesten vr hun vorderingen blijven doorlopen, te betalen vr zover ze kn w verhaald op het specifieke onderpand vd separatist Compensatie o Na Faill in principe geen compensatie omdat dit in B (en FR) geacht w tg het gelijkheidsbeginsel in te gaan ( rest v EU waar compensatie net aangemoedigd w) o Evenwel belangrijke uitzonderingen Oa connexiteit = SV en die uit zelfde contract voortvloeien kunnen wel gecompenseerd w Bv : aannemer failliet, bouwheer moest AN nog 100 mr BH heeft vordering van 100 voor schade compensatie hoewel strikt genomen niet mgl Boedelschulden = nieuwe schulden van het doelvermogen aangegaan na het Faill door de curator Bv : curator huurt boekhouder in om balansen op te maken, goederen w ingekocht om voorraad te verwerken zodat afgewerkte producten nog verkocht kn w,... = boedelschulden

11 Voorrang tav andere SE s! Schulden van de boedel (door Faill) krijgen voorrang op S en van de boedel Gevaar van veel boedelschulden : actief w opgepeuzeld nog voor men aan verdeling begint Voorwaarden : o na Faill o Voortvloeiend uit actief of passief handelen v curator passief = nieuw, OD vd curator ook gezien als boedelschuld (Case : stad A pen zegt dat er iets mt gebeuren à bepaald gebouw, curator doet niets, A pen doet het zelf en dient SV in tijdens procedure, schuld van de boedel aanvaard door Cass, ondanks verdediging curator S bestond voor faill + ik heb niets gedaan ook nalaten kan S vd boedel) Overeenkomsten welke gevolgen van faill voor bestaande contracten? Principe : contract blijft intact tenzij contractuele clausule (continuïteit vd OK) Art. 46 : geen einde v OK, maar vage formuleren + curator kan beslissen de OK nt verder uit te voeren om te vermijden dat het passief nog veel toeneemt Nt uitvoeren schadevergoeding, concurrente vordeling in de boedel Wel uitvoeren prestaties vd curator, schuld van de boedel (?? Oorzaak in faill?.. maar zie art. 46, 3 e lid : ten laste vd boedel...) o Wat betekent niet uitvoeren? wegtoveren, maar wat zijn dan wel de gevolgen? Bv : huurcontract dat perfect in orde is (dagtekening ed) - curator legt OK naast zich neer en wil pand verkopen Dirix : kan nt zomaar, men kan wel beslissen nts meer uit te voeren (bv qua onderhoud) mr de tegenwerpelijke huur kan nt zomaar geschonden w Cass 24/06/2004 : curator mag einde maken aan huurok als noodzakelijk vr beheer vd boedel (erg betwiste positie, zie artikel Breys)

12 Dirix : voordeel vr boedel op zich al moeilijk aantoonbaar + sowieso schadevergoeding vereist (= boedelschuld) die in principe hoog zal oplopen dus voordeel boedel?... Verschoonbaarheidsverklaring o Principe : restschulden w nt vergoed o Evenwel : FaillW + reparatiewetten fresh start mgl Voorbehouden à fysieke personen Rpers kan nt verschoonbaar verklaard w want afwikkeling Faill heeft sowieso einde vd Rpers tot gevolg Aanvankelijk strikte vw en, thans bijna een recht ( tenzij KT enz.) o Problematiek vd borg : wordt hij ook bevrijd? Vroeger nt, maar Ahof : schending gelijkheidsbeginsel nieuwe wet : elke borg, fysieke persoon, kan bevrijding vragen Vergelijk Faill. met andere vormen van samenloop op vlak van : o Doelvermogen o Neutraal bewind o Boedelschulden o Collectieve sanering o Verbod compensatie o Opeisbaarheid vorderingen (nt overal) o Stopzetting rente (nt overal) o Continuïteit contracten o Fresh start [05/10/2005] PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSOVEREENKOMSTEN extra vermogen toevoegen dat tot zekerheid strekt Voorbeeld bij uitstek : borgtocht o 3 partijen o Kenmerken o Varianten

13 DE BORGTOCHT Schuldeiser Hoofdverbintenis Schuldenaar Borgtocht Dekkingsverhouding Borg Borgtocht : secundaire verplichting die pas effectief ontstaat in geval van niet-uitvoering hoofdverbintenis (kan eender wat zijn, bv schadevergoeding) = subsidiair karakter van de borg Kenmerken : Waarborgverbintenis : de wil zich te verbinden voor de geldelijke gevolgen in geval van wanprestatie moet duidelijk zijn kan zelfs als er nog geen te waarborgen verbintenis bestaat! Betalingsverbintenis in tweede instantie : wanneer een te waarborgen hoofdschuld ontstaat; opeisbaar bij wanprestatie o Van belang voor Actio Pauliana : anterioriteitsvw, afhankelijk v ontstaan hoofdverbintenis o Vererving : borg gaat teniet (waarborgverplichting) maar als verbintenis tot betaling reeds voor betalingsplicht gaat over (dit is het bedoelde in art BW) Consensuele overeenkomst (art BW): men moet de uitdrukkelijke wil hebben zich te verbinden, maar schrift is niet vereist (uitdrukkelijk slaat nt op vorm, wel op wilsuiting ook woord borgtocht nt vereist) hoewel schrift voor bewijs natuurlijk v belang o Quid met handtekening van 3 e op een OK? begin van schriftelijk bewijs, aan te vullen met vermoedens ed.

14 o Infoplicht : SE s hier in principe niet toe gehouden, taak vd SA uitz - Art. 34 W Consumentenkrediet : kredietok duidelijke vermeldingen + expliciet ter kennis brengen Eenzijdige OK o Gevolg : art BW vereist geschrift als bewijs o Uitz : Band met OK die zelf voldoet à bewijsregels Bedrag schuld onbepaald Art. 1326, lid 2 Art. 25 Wb Kh Accessoire OK = lot hoofdv bepalend voor borgv Geldige hoofdv vereist (nietige hoofdv nietige borg) HoofdV betaald borg Cf 2012 en 2013BW, niet meer dan waarvoor SA zelf is gehouden, sanctie = vermindering! Toch zekere onafhankelijkheid : o Borg op zich moet ook geldig zijn o Voorrechten van uitwinning en schuldvergelijking (hoewel contractueel vaak uitgesloten) o Bovendien trend van verzelfstandiging vd borg - suppletieve regeling wordt vaak wegbedongen, bv bij kredietverlening (i/d richting van garantieok, cf infra) Burgerlijk / commercieel? o Wordt bepaald door aard vd borg, niet door aard vd verplichting /hoofdv Bv : borg handelaar ( + in kader van handelspraktijk) handelsborg, solidair gehouden ( burgerlijke borg), met als gevolg dat hij de SE niet eerst naar de SA zelf mag sturen! Wat met onbepaalde borg?... o Excepties ten voordele vd borg

15 1. Uit verhouding SA-borg? o in principe geen excepties : de borg is abstract, onderlinge verhouding doet er nt toe tav SE (res inter alios acta) o Uitz : (1) OO en goede zeden of (2) OK waarbij borgtocht afhankelijk gemaakt wordt van verhouding SA-borg 2. Uit verhouding SE-SA? o Alle gebreken hoofdv kn borgtocht aantasten Allerlei excepties (nietige hoofdv enz.) mogen w ingeroepen door borg (zie art : borg mag zich beroepen op alle excepties van hoofdsa) Uitz : excepties verbonden à persoon vd hoofdsa (2036, lid 2), bv onbekwaamheid Als deel voldaan is, borg beperkt tot dat deel (cf accessoir karakter) evenwel : stel dat borg maar aangegaan werd voor deel vd hoofdv gedeeltelijke betaling van hoofdv w eerst aangerekend op deel dat nt versterkt is door borg (bv hoofdv 100, borg vr 50, betaling hoofdv 50, overblijvende borg 50) o Wat met verzwaring plicht SA? Bv termijnverkorting mag plicht borg nt verzwaren o Wat met verlichting plicht SA? Bv : pas later betalen pb : enerzijds verlichting : moet zelf nt zo snel betalen, mr anderzijds verzwaring : langer gebonden door borg. Gevolg : wet voorziet anticipatief verhaalsrecht vr borg op hoofdsa (art en 2032,4 BW, om hem tot betaling te noodzaken ) Bovendien : termijn toegestaan door R er is persoonlijk en komt borg nt ten goede (nog vb van 2036, lid 2) o Toch relatieve zelfstandigheid : borg mag excepties aanhalen waarvan SA afziet 3. Uit verhouding SE-borg? Voorrecht van uitwinning

16 o Cf subsidiariteit : pas wanneer SA verplichtingen nt nakomt mag SE rechtstreeks borg aanspreken, hoeft nt eerst beslag te leggen op vermogen SA o oppassen bewoording art voorafgaande ingebrekestelling nt noodzakelijk + betekent nt dat borg slechts kan w aangesproken als SA werd uitgewonnen in gebreke blijven van SA volstaat o procedure : voorrecht v uitwinning laten gelden in limine litis, goederen aanwijzen v SA die eerst mt w aangesproken, Voorrecht van schuldsplitsing o In principe bij meerdere borgen elk gehouden tot het geheel (Art. 2025) o beroep doen op voorr v Ssplitsing : vragen naar verdeling en beperking tot deel van iedere borg Bv : Hoofdschuld = 500; borg A 250, borg B 400, borg C 350 (totaal aan borgen = 1000) elk pro rato van hun borg gehouden krachtens voorrecht Ssplitsing tot 1/3 pro rato hun borg, dus A : 250/1000 x 500 = 125; B = 200; C = 175 ( = 500 = hoofdschuld) Opmerkingen : De twee voorrechten worden vaak wegbedongen want nt interessant vr de SE Excepties uit de borgtochverbintenis zelf kn ook nog ingeroepen worden (geldigheid, toestemming,...) SPECIALE BORGTOCHTEN Achterborg : staat in voor de verbintenis vd borg (borg-sa), mr in tweede rang, i.e. wanneer zowel hoofdsa als borg in gebreke zijn gebleven Tegenborg : borg betaalt heeft regresvordering op hoofdsa. VerhaalsR v borg kan op zich ook gewaarborgd w 2 regresmogelijkheden : o Art : eigen regresr

17 o Art : subrogatoir regresr, men treedt i/d plaats van SE, zij het beperkt tot de effectief betaalde bedragen Bv : Schuld SA van 100 waarvan 50 betaald door borg. SA heeft plots inkomen van 50. Beginsel Niemand mag tg zz subrogeren betekent indirecte voorrang voor SE want als borg gaat eisen tg SA is dat nadelig vr zz want SE krijgt niets en zal naar borg stappen om betaald te worden Stel : 100 betaald door borg, ondertussen 10 interesten. Maakt borg aanspraak op interesten? Ja, subrogatie dus treedt in alle rechten (Cass 2003). Dirix : eigen verhaalsrecht hoofdsom is hetgeen borg à SE betaalt dus = 110, zien als één bedrag. Daarnaast moet SA interesten betalen die het gevolg zijn van de borgstellingok (indien geen interest bedongen : de wettelijke) subrogatie : treedt i/d rechten van SE, hoofdsom blijft 100; de extra 10 die betaald werden komen nt in aanmerking voor interestberekening, enkel de hoofdsom (?) Art : vervroegd verhaalsrecht o Vgl met schadeloosstelling Borgtocht mbt faillissementsprocedure vd SA : evolutie o FaillW 1997 : verschoonbaarheid vd SA volgens Cass louter persoonlijke exceptie, borg blijft gebonden <-> Ahof 2002 : strijdig met 10 & 11 GW o Reparatiewet 2002 : art 82 kosteloze borgstelling door natuurlijke persoon w gelinkt à persoon vd SA dus w dan wel bevrijd o Vernietiging artt. 81,1 e lid en 82, 1 e lid (20/07/2005) want dergelijke automatische bevrijding kan blijkbaar niet + grof onderscheid tss Ahof o W 28/07/2005 Positie borg los van positie SA Voor alle kosteloze persoonlijke zekerheden zelfde regeling

18 Last nt te zwaar vr borg : rechten kan zorgen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding W voorziet opschorting door procedure, ook tav borg Borgtocht bij gerechtelijk akkoord verschoonbaarheid enkel voor SA (persoonlijke exceptie) Borgtocht op 1 e verzoek = betalen op louter verzoek zonder bewijslast, pas achteraf kan onrechtmatigheid eventueel aangeklaagd worden als onverschuldigde betaling Eerder garantie? Accessoir karakter verdwijnt hier namelijk wat op de achtergrond ANDERE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN 1. DE GARANTIE Verschilpunten met borgtocht : Accessoir karakter vervalt 2 schulden : die vd garant, die tss SA & SE Garant kan enkel excepties uit de garantieok putten! Nt uit de SA-SE-OK ( borgtocht) Nt subsidiair dus ook geen voorrecht van uitwinning Geen subrogatie i/d rechten v/d SA Nochtans met borgtocht niet altijd evident kijken naar bedoeling partijen om al dan nt accessoir karakter te gebruiken Variante : garantie op 1 e verzoek 2. DE WISSELBRIEF (ART. 30) : DE AVAL Moet betaald w ook al is wisselbrief nietig Kan tot meer gehouden zijn dan SA Commercieel karakter! Gevolg : passieve solidariteit, w vermoed bij handelaars - mr als SA gn belang heeft w OK geherkwalificeerd en w geacht een borgtocht te zijn

19 3. DE PATROONSVERKLARING (VGLBAAR MET LETTER OF INTENT) Moeder staat in voor dochter o Verbintenis / morele druk /... : verscheidenheid qua bindende kracht [12/10/2005] COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Preventieve oplossingen : Databank Kredietcentrale checkt kredietlast + terugbetalingscapaciteiten Curatieve oplossingen : Uitstel van betaling (Art BW) (zie borg : geniet niet van uitstel betaling, persoonlijke gunst) Uitwinning voorafgegaan door poging tot minnelijke regeling (art. 59 Hyp. Krediet) Art. 38 Consumentenkrediet : betalingsplan voor consumenten Wet 1998, invoering artt t/m -19 Ger Wb : collectieve schuldenregeling Principe vd curatieve schuldenregeling Fresh start-idee via procedure v herstelplan afbetaling waarna men schuldenvrij is Doel vervat in art Ger. Wb : herstel financiële toestand vd SA; evenwicht : o Menswaardig leven o Toch betaling schulden i/d mate van het mogelijke Doel = saneren Schema vd wet : 1. Verzoekschrift 2. Indien toelaatbaar, schuldbemiddelaar die minnelijk aanzuiveringsplan opmaakt Geslaagde uitvoering Niet-geslaagde uitvoering beslagrechter : o Gewone gerechtelijke aanzuivering

20 o Gerechtelijke aanzuivering met kwijtschelding van bepaalde schulden Toepassingsgebied Fysieke personen Gn handelaar (anders GA & Faill) Alle schulden Woonplaats in België Toepassingsvw en (art ) Objectieve vw en o Overmatige schuldenlast hb o Duurzame situatie (nt tijdelijk betalingsproblemen) Subjectieve vw en o Niet kennelijk zijn onvermogen bewerkstellingen Bv wanneer langdurig werkloos, dienstbetrekking weigeren o Procedureel zich ter goederen trouw gedragen Bv bij verzoekschrift moet hij alle financiën blootgeven Gevolgen van procedure Tav schuldeisers : o Art Ger Wb : samenloop publiciteit wanneer iemand recht op schuldregeling krijgt o Cass : gelijkheidsbeginsel, gn onderscheid tss verhaalsrechten SE s tav boedel (paritas creditorum-regel) o Boedel collectieve procedure mbt bestaand vermogen vd SA maar ook de goederen die in de loop vd procedure w verkregen Tav SA zelf : onbeschikbaarheid o Cf evenwicht tss menswaardig leven en belangen SE s o SA mag normaal vermogensbeheer doen + krijgt leefgeld (dus geen algehele onbekwaamheid, wel een gebonden bevoegdheid gerelateerd à belang SE s & sanering)

21 Bv : Om leningen aan te gaan moet toestemming verleend w, anders nttegenstelbaar à SE s 3 fases : 1. Minnelijke aanzuiveringsregeling (Art ) In principe zwaartepunt vd collectieve schuldregeling Spilfiguur : schuldbemiddelaar SE s krijgen periode om te melden of ze al dan niet akkoord gaan met het herstelplan o Alle SE s moeten akkoord gaan (Fiscus weigert bijna steeds) o Stilzwijgen = toestemmen 2. Gerechtelijke aanzuiveringsregeling (als 1 niet werkt) PV van nt-akkoord beslagrechter : o Ofwel gewone gerechtelijke aanzuivering : limitatieve lijst van maatregelen (art en Ger Wb) o Ofwel gerechtelijke kwijtschelding (art ) = fase 3 Bv VK OG hypothecaire SE afbetalen, rest gerechtelijke kwijtschelding o Limitatieve opsomming van wat Rechter mag doen; max. termijn = 5 jaar o Zekerheidsrechten blijven bestaan; enkel executie wordt geschorst 3. Kwijtschelding van schulden (als 1 en 2 niet volstaan) Vw en vr kwijtschelding schulden na 3 jaar (fresh start) = je aan de regels houden + 3 jaar volhouden. Niet voor kwijtschelding vatbare schulden : Alimentatieschulden Misdrijf (ethische ratio) Restschulden na faillissement (anders zouden natuurlijke personen 2x kwijtschelding van schulden kunnen verkrijgen) Gerechtelijke aanzuivering & gelijkheidsbeginsel o Cass 31/05/2001 : zolang geen tengeldemaking vd borg vd SE ers blijft gelijkheid Bv : als huis verkocht wordt, dan geldt wel het voorrecht vd hyp. SE s)

22 Positie vd borgen en medesa en : cf supra, kwijtschelding persoonlijke exceptie, enkel de hoofdsa kan het inroepen Beëindiging vd collectieve schuldenregeling [19/10/2005] BESLAGRECHT Rol vd overheid, die toestemming moet geven om over te gaan tot executie Toch gevallen warbij executie plaatsvindt buiten de OH om o parate executie / dadelijke uitwinning, zonder uitvoerbare titel vd R er o Wetgever heeft het aantal gevallen evenwel beperkt : Loonoverdracht (wel achteraf controle dr OH mgl, dus beperkt paraat ) Pandverzilvering o Evenwel terug wat in de mode geraakt Executie = hoe SE dwang kan uitoefenen op de SA om betaling (sensu lato) te bekomen o 2 mglheden : Reële executie : SA verplichten te presteren wat beloofd werd (cf in natura), mr is in vele gevallen nt mgl Beslag : cf wetboek, executie op het vermogen, omzetting in geldsom o Formeel executierecht : procedure v exec. o Materieel executierecht : verbintenisrechtelijke verhoudingen ExecutieR : van openbare orde? geval per geval bekijken o Bv : buitengerechtelijk verzet

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W.

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Het pand Toekomstige wetswijziging: Wet Zakelijke Zekerheid RG (p. 1248 in Wetboek 2) Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Soorten pandrecht: Vuistpand:

Nadere informatie

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten Voorrechten p. 1254 e.v. Wetboek 2 1. Algemene regels inzake voorrechten Begrip: Een voorrecht is een recht dat door de wet wordt verleend aan een SE wegens de bijzondere aarde van zijn SV, waardoor die

Nadere informatie

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS BESCHERMING VAN SCHULDEISERS 1. Verhaalsrecht = recht van de SE om de goederen waarop het zekerheidsrecht ligt, ten gelde te maken en met de opbrengst de schuldvordering te voldoen - wijze: via uitvoerend

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent Zakelijke zekerheden Joke Baeck Docent Universiteit Gent Contrast Law Seminar Knipperlichten 2015 Vrijdag 9 mei 2014 Hervorming zekerheidsrecht 1. Wet van 11 juli 2013 Datum inwerkingtreding: nog te bepalen

Nadere informatie

Master Rechten. Insolventierecht. Vanmeenen. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR

Master Rechten. Insolventierecht. Vanmeenen. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR Master Rechten Insolventierecht Vanmeenen Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR SAMENVATTING LESNOTA'S INSOLVENTIERECHT INLEIDING: INSOLVENTIERECHT NADER BEKEKEN

Nadere informatie

SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN

SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING VOORDELEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Schuldeisers kunnen niet meer uitvoeren: Geen deurwaarders

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN

LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN Het beslag op roerend goed kan op tweevoudige wijze verder geclassificeerd worden: - het bewarend beslag op roerend goed (voor een algemene bespreking kan verwezen worden naar Fiche 1) en het uitvoerend

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. Aan de Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling ****** Ten verzoeke van: 1. Eerste verzoeker: Geboorteplaats: Burgerlijke

Nadere informatie

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED Beslag op onlichamelijke goederen (ook derdenbeslag genoemd) is een procedure die een schuldeiser toelaat onlichamelijke goederen uit het vermogen van zijn schuldenaar, te vatten; Lichamelijke goederen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven,

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Op verzoek van : (adres) (adres) (raadsman) (vorige adressen in de afgelopen drie jaar)

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be woensdag 10/10/2012 Overeenkomst mogelijk bij aanwezigheid: (Art. 1108 BW) - toestemming - handelingsbekwaamheid - bepaald

Nadere informatie

Bankgaranties. Wilfred Goris en Caroline Wildemeersch 28 februari 2013

Bankgaranties. Wilfred Goris en Caroline Wildemeersch 28 februari 2013 Bankgaranties Wilfred Goris en Caroline Wildemeersch 28 februari 2013 1 Inhoud A. Partijen en relaties B. De garantieverhouding C. Voordelen en nadelen D. Aandachtspunten en problemen E. Alternatieven

Nadere informatie

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove 2 Woninghuurwet B.W. : art. 1708 1762bis (vnl. aanvullend recht) Ger. W. : 1344 bis ev. (rechtspleging-procedure) Wet van 20 februari 1991

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING Welke maatregelen kan een schuldeiser nemen om een schuldenaar te dwingen tot betaling van zijn schuld? Elk Europees land moet het recht van een schuldeiser waarborgen van toegang tot de rechter. Dit recht

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 DE SYNDICUS EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN NALEVING VAN DE STATUTEN 17 1. Dient een bouwpromotor voor onverkochte kavels bij te dragen in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

Krachtlijnen nieuw pandrecht. Jan Tuerlinckx

Krachtlijnen nieuw pandrecht. Jan Tuerlinckx Krachtlijnen nieuw pandrecht Jan Tuerlinckx I. Inleiding 2 1. Verouderd zekerheidssysteem Wildgroei aan verouderde zekerheidsrechten verspreid in verschillende wetboeken Zekerheidsrechten niet afgestemd

Nadere informatie

Prof. mr. A.W. Jongbloed. Executierecht. Kluwer a Wotters Kluwer business. Kluwer - Deventer 20t I

Prof. mr. A.W. Jongbloed. Executierecht. Kluwer a Wotters Kluwer business. Kluwer - Deventer 20t I Prof. mr. A.W. Jongbloed Executierecht Kluwer a Wotters Kluwer business Kluwer - Deventer 20t I INHOUD Voorwoord / V 1 Inleiding. Executoriale titels. Enkele algemene regels van executierecht /1 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie

VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN. Naam: Voornamen. Actueel adres: Postcode: Gemeente: Faillissement

VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN. Naam: Voornamen. Actueel adres: Postcode: Gemeente: Faillissement VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN Dossier: PARTIJEN Cliënt(e) Naam: Voornamen Geboorteplaats: Geboortedatum: Actueel adres: Postcode: Gemeente: Tel. nummer: e-mail: Nadere info: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten.

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Situaties: 1. Overdracht onder voorwaarde 2. Overdracht onder eigendomsvoorbehoud 3. Overdracht toekomstige goederen 4. Overdracht onder tijdsbepaling

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Betalen bij levering of een voorschot. 2. Enkele betaalmiddelen. 1. Steeds te nemen voorzorgen. Boter bij de vis vragen?

Inhoudstafel. 1. Betalen bij levering of een voorschot. 2. Enkele betaalmiddelen. 1. Steeds te nemen voorzorgen. Boter bij de vis vragen? Inhoudstafel Deel I Boter bij de vis vragen? 1. Betalen bij levering of een voorschot 1.1. HET KAN NIET ALTIJD............................................... 3 1.2. WERKEN MET EEN VOORSCHOT.......................................

Nadere informatie

Outlets in moeilijkheden. gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast?

Outlets in moeilijkheden. gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast? Outlets in moeilijkheden gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast? Debat : Bart De Moor vs Eddy Van Camp Moderator : Frank Taildeman De "WCO" : Fout vakjargon WCO : Wet op de Continuïteit

Nadere informatie

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Analyse arrest HvB Gent 26 september 2013 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

Invordering tegen particulieren

Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Aspecten van beslag en executie Invorderingsproblematiek en collectieve schuldenregeling: actualia 2010 Invordering tegen particulieren en

Nadere informatie

2. Private initiatieven - gesystematiseerde informatie tegen betaling - advocaat: aansprakelijk indien deze niet de gewone informatiekanalen nakijkt

2. Private initiatieven - gesystematiseerde informatie tegen betaling - advocaat: aansprakelijk indien deze niet de gewone informatiekanalen nakijkt VERMOGENSINFORMATIE vermogen van de SA: evolueert (van moment van zekerheidsstelling tot verhaalsrecht) alleen verhalen op goederen die zich op moment van verhaal in vermogen bevinden DUS: informatie nodig

Nadere informatie

12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014

12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 HUWELIJK ZONDER HUWELIJKSVOORWAARDEN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN BOEDELMENGING OPVOLGING ONDER

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 5

INHOUD INLEIDING... 5 INHOUD INLEIDING... 5 DEEL 1. MODELLEN... 23 Afbetalingsregelingen en onvermogen... 23 Model afbetalingsvoorstel alvorens procedure... 23 Model afbetalingsvoorstel na vonnis... 23 Model afbetalingsvoorstel...

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

De collectieve schuldenregeling in de praktijk

De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat u een menswaardig

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN

PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN = persoonlijk vorderingsrecht: wanneer de SA insolvabel is, kan de SE zich richten op het vermogen van de persoonlijke zekerheidssteller kan in verschillende vormen: 1) hoofdelijkheid

Nadere informatie

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Begrippenlijst A Aanmaning Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32).

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). Artikel 1 1. Huurkoop in de zin van deze wet is de koop en verkoop van onroerend goed, waarbij

Nadere informatie

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk SCHADEREGELING BRAND Toelichting art 67 landwet Vives Kortrijk 05 12 2013 Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Termijnen Expertise

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW Kris Heyrman TITEL VAN DE CONFERENTIE Advocaat-vennoot Dubois, Verlinden, Wauman Berkenlaan 45, 2610 Antwerpen Voornaam & Naam van de spreker tel:03.287.06.66

Nadere informatie

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering.

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. NIEUWE WETGEVING In het Belgisch Staatsblad van 28.10.1997 werd de nieuwe faillissementswet van 8.8.1997 gepubliceerd. Door deze faillissementswet werd

Nadere informatie

Rolnummer 4322. Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T

Rolnummer 4322. Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T Rolnummer 4322 Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 26 en 100 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam aan de Van Woustraat 217, ingeschreven bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2010 C.08.0349.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0349.F A. S., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. A. M., Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Rolnummer 3702. Arrest nr. 60/2006 van 26 april 2006 A R R E S T

Rolnummer 3702. Arrest nr. 60/2006 van 26 april 2006 A R R E S T Rolnummer 3702 Arrest nr. 60/2006 van 26 april 2006 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 1675/7, 1, 2 en 4, 1675/12, 1 en 2, en 1675/13, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland 1. Welke verschillende soorten maatregelen zijn er? Bewarende maatregelen zijn maatregelen die tot doel hebben waar mogelijk zeker te stellen dat de schuldenaar

Nadere informatie

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T Rolnummer 3739 Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 413bis tot 413octies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0415.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0415.N ENGEL AUSTRIA GmbH, met zetel te Oostenrijk, A-4311 Schwertberg, Ludwig-Engel-Strasse 1, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering Mr. drs. KP. van Koppen Kluwer - Deventer - 1998 Voorwoord V Gebruikte afkortingen XV Algemene inleiding en verantwoording 1 Verantwoording 1 2 Een körte schets

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.;

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.; Datum : 23 november 2015; TWAALFDE VERSLAG (TEVENS EINDVERSLAG) FAILLISSEMENT BOUWBEDRIJF DOORNBOS BEHEER B.V. (actuele aangelegenheden, alsmede wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag, zijn vetgedrukt

Nadere informatie

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011 IN DE ZAAK MET A.R. nr. 10/4294/A VAN 1. C.V.B.A. COOPFARMA met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met K.B.O.-nummer 0421.598.226 2. C.V.B.A. VOORUIT NR. 1 met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 7 Datum: 23 juni 2015. Gegevens onderneming: Stari Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/12.586 F Datum uitspraak: 19 juni 2012 Curator:

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 26 juni 2014 Gegevens onderneming: Handelsonderneming Dijkhuis O.G. Winschoten B.V., gevestigd aan de Lijnbaan

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen BEGINVERSLAG OUDERS BEWIND over de persoon (art. 499/6, 1 ste lid B.W.) en/of over de goederen (art. 499/6, 2 de lid B.W.) Kanton.. Datum aanwijzing:... Rolnummer:...

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/558 NL:TZ:0000000538:F001 14-07-2015 Mr. M. de Vries mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming Neptune Laren Interiors B.V.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014)

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De persoon die schade aan iemand anders veroorzaakt, is verplicht die te herstellen. Hierbij wordt een onderscheid

Nadere informatie

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier De wet op de marktpraktijken Procedure en sancties TALLON Advocaat larcier VII De Bibliotheek Handelsrecht Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele Rechten Voor- en DEEL I.

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MAART 2015 F.14.0141.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0141.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieen Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Achtste druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 24 september 2014 Gegevens onderneming: Firma Sape Hoekstra Speelgoed, Hobby en Kampeer Datum uitspraak: 13

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ADVIES Nr 03 / 1999 van 27 januari 1999 O. Ref. : 10 / A / 98 / 030 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie