Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011"

Transcriptie

1 Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011 De compensatieregeling is vastgelegd in het op 19 september 2011 bereikte akkoord op hoofdlijnen (AoH) tussen de curatoren van DSB Bank en de belangenorganisaties SSP, PAL en een aantal rechtsbijstandverzekeraars (tezamen BO s). In dit Addendum Overkreditering is een nadere uitwerking van de compensatie OK opgenomen, dat aan het Akkoord op Hoofdlijnen zal worden gehecht. Bij verschil in interpretatie is het Addendum leidend. Termen en definities worden in dezelfde betekenis gebruikt als in het AoH en de daarbij behorende bijlagen. De beschrijving van de berekening van de compensatie wegens bovenmatige kredietverstrekking valt uiteen in drie paragrafen: - Algemeen deel: algemene uitgangspunten en de wijze waarop de compensatie wordt berekend zoals overeengekomen in de loop van de onderhandelingen, die als leidraad fungeren bij de interpretatie van de berekeningen; - Berekening overkreditering: beschrijving van de berekening van de mate van overkreditering; en - Berekening compensatie: de wijze waarop de grondslag voor de compensatie op basis van de berekende overkreditering wordt bepaald. 1. Algemeen deel 1.1 Definitie overkreditering Overkreditering is gedefinieerd in het AoH als het door DSB Bank verstrekte kredietbedrag boven het maximale toegestane krediet dat op basis van de persoonlijke financiële omstandigheden van de klant op het moment van aangaan van de lening verstrekt mocht worden. In dit Addendum wordt beschreven hoe de overkreditering voor het verleden (VOK) en de overkreditering voor de toekomst (TOK) worden bepaald, welke overkreditering(en) inclusief een aantal overeengekomen correcties leidt tot de grondslag voor overkreditering in het verleden en toekomst (Grondslag V resp. Grondslag T ). De compensatie wordt berekend door Grondslag V te vermenigvuldigen met een gefixeerd rentebedrag over de periode dat de overkreditering heeft geduurd tot 31 december 2010, eventueel vermeerderd met een compensatie voor toekomstige overkreditering welke compensatie wordt berekend door Grondslag T te vermenigvuldigen met een gefixeerd rentebedrag over de resterende theoretische looptijd van het krediet vanaf 1 januari 2011 met een maximum van 5 jaar. De aldus berekende compensatie aan te duiden als OK Compensatie. 1.2 Per kredietsoort, per laatste kredietmoment De overkreditering wordt bepaald per kredietsoort. Als kredietsoort worden onderscheiden: (1) eerste hypotheken en combihypotheken (1H/combi), (2) los afgesloten tweede hypotheken (2H) en (3) consumptieve kredieten (CK). 1

2 Deze termen worden in dit Addendum afwisselend volledig en afgekort in dezelfde betekenis gebruikt. Tweede hypotheken (2H) die niet binnen 6 maanden voor of na een eerste hypotheek worden afgesloten worden als consumptief krediet beoordeeld voor overkreditering. Uitsluitend het laatst verstrekte krediet per kredietsoort wordt beoordeeld. De in aanmerking te nemen overkreditering is gemaximeerd tot de limiet van het laatst verstrekte krediet per kredietsoort. Doorlopende kredieten (DK), persoonlijke leningen (PL), rentekredieten (RK) en andersoortige consumptieve kredieten vallen onder het begrip: consumptief krediet. 1.3 GHF/VFN Bij 1H/combi wordt het maximale toegestane te verstrekken krediet beoordeeld volgens de GHF (Gedragscode Hypothecaire Financieringen), geldend in het jaar waarin het krediet tot stand is gekomen. Bij 2H en CK wordt voor het berekenen van het maximale toegestane te verstrekken krediet uitgegaan van de VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland), eveneens geldend in het jaar waarin het krediet tot stand is gekomen. Voor hypothecaire kredieten die zijn verstrekt voordat de GHF normen geldend waren bepaalt de Commissie Bijzondere Omstandigheden, in overeenstemming met de beginselen van redelijkheid en billijkheid, wat het maximale toegestane te verstrekken krediet had behoren te zijn, daarbij in acht nemende dat in dat tijdsvlak volgens de door partijen overeengekomen GHF normen geen berekeningsmethodiek bestond ter zake van maximale kredietverstrekking en met als absolute bovengrens de GHF normen die in 2002 zijn vastgesteld. 1.4 Compensatie voor overkreditering De overkreditering voor het verleden wordt berekend aan de hand van het gemiddeld overgekrediteerde bedrag danwel de overkreditering op het moment van aangaan van het krediet als dat lager is, welke overkreditering wordt vastgesteld conform de richtlijnen in dit Addendum Overkreditering ( de aldus berekende overkreditering hierna aan te duiden als: VOK ). De overkreditering voor de toekomst wordt berekend aan de hand van de resterende overkreditering per 31 december 2010 danwel de overkreditering op het moment van aangaan van het krediet als dat lager is, welke overkreditering wordt vastgesteld conform de richtlijnen in dit Addendum Overkreditering ( de aldus berekende overkreditering hierna aan te duiden als: TOK ). Op de berekende VOK en TOK worden bepaalde correcties toegepast (paragrafen 3.3 en 3.4), welke herberekening leidt tot vaststelling van grondslag V en Grondslag T. De OK Compensatie voor de overkreditering bestaat uit een rentevergoeding over Grondslag V en eventueel Grondslag T. De OK Compensatie wordt berekend voor de duur dat er sprake is van overkreditering. 2

3 Indien DSB Bank bij het verstrekken van het krediet reeds bestaande kredieten van de klant heeft geherfinancierd, wordt het door DSB Bank verstrekte krediet al dan niet geherfinancierd - in verband met de overkreditering volledig getoetst. 1.5 Kantelpunt in berekening: verleden en toekomst De klant heeft recht op compensatie voor het verleden en voor de toekomst. De OK compensatie is gecentreerd rond 31 december 2010, dat wil zeggen het verleden eindigt op 31 december 2010 en de toekomst begint op 1 januari 2011: - de VOK: vanaf het moment van afsluiting tot 31 december 2010 of zoveel eerder als de overkreditering is ingegroeid; en - de TOK : vanaf 1 januari 2011 tot het einde van de theoretische looptijd van de lening met een maximum van 5 jaar (van 1 januari 2011 tot en met uiterlijk 31 december 2015). 1.6 Verleden Voor het bepalen van VOK wordt uitgegaan van het gemiddelde bedrag aan overkreditering op 31 december De gemiddelde overkreditering wordt bepaald op basis van twee meetmomenten: moment van verstrekking en 31 december 2010, of zoveel eerder als de klant in het krediet is ingegroeid. Deze beide overkrediteringen worden bij elkaar opgeteld en door 2 gedeeld. De overkreditering op 31 december 2010 is gemaximeerd tot het bedrag van overkreditering bij kredietverlening. De gemiddelde overkreditering kan derhalve nooit hoger zijn dan de overkreditering bij kredietverlening. Uitgangspunt voor de berekening van VOK is het uitstaand kredietsaldo op 31 december Als het saldo op 31 december 2010 hoger is dan de oorspronkelijke limiet, wordt aangenomen dat het verschil de achterstand is. Omdat over achterstand geen compensatie wordt verleend, is het kredietsaldo op 31 december 2010 maximaal de oorspronkelijke limiet. Als het saldo op 31 december 2010 lager is dan de oorspronkelijke limiet dan wordt aangenomen dat het verschil aflossingen betreft. Aflossingen die gedaan zijn tot en met 31 december 2010 worden in mindering gebracht op de oorspronkelijke kredietlimiet. Als per 31 december 2010 de overkreditering nihil bedraagt, krijgt de klant geen OK Compensatie, tenzij de klant kan aantonen tot welk jaar er wel sprake was van overkreditering. In dat geval wordt het gemiddelde berekend van de overkreditering in het laatst aangetoonde jaar en de overkreditering bij aanvang van de kredietverlening. De vergoeding wordt berekend tot aan het jaar dat aantoonbaar sprake was van overkreditering. Indien de peildatum 31 december 2010 als gevolg van ingroei tot een onevenredig nadelige VOK leidt, kan een herberekening worden aangevraagd (met beroepsmogelijkheid bij de Commissie Bijzondere Omstandigheden) uitgaande van een eerder gelegen jaar waarin sprake was van overkreditering. 3

4 1.7 Toekomst Voor het bepalen van TOK wordt uitgegaan van de overkreditering op 31 december 2010, danwel de overkreditering op het moment van aangaan van het krediet als dat lager is. Uitgangspunt voor de berekening van TOK is het uitstaand kredietsaldo op 31 december Als het saldo op 31 december 2010 hoger is dan de oorspronkelijke limiet, wordt aangenomen dat het verschil de achterstand is. Omdat over achterstand geen compensatie wordt verleend, is het kredietsaldo op 31 december 2010 maximaal de oorspronkelijke limiet. Als het saldo op 31 december 2010 lager is dan de oorspronkelijke limiet dan wordt aangenomen dat het verschil aflossingen betreft. Aflossingen die gedaan zijn tot en met 31 december 2010 worden in mindering gebracht op de oorspronkelijke kredietlimiet. Als TOK nihil is of de som van de drempel (voorzover van toepassing), aflossingen, restituties en compensaties hoger is dan TOK, is er geen recht op compensatie voor toekomstige overkreditering. 1.8 Ingroei overkreditering Als de overkreditering per 31 december 2010 lager is dan bij aanvang, dan geldt voor de berekening van de overkreditering voor het verleden het gemiddelde bedrag van de overkreditering (bedrag bij aanvang opgeteld bij het bedrag per 31 december 2010 gedeeld door 2) de basis voor de VOK. Voor TOK geldt als basis de overkreditering per 31 december Als per 31 december 2010 de klant een hogere overkreditering heeft dan bij aanvang, geldt de limiet bij aanvang als basis voor VOK en TOK. Als per 31 december 2010 de overkreditering nihil is ( volledige ingroei ), wordt het verzoek om compensatie ter zake van dat krediet afgewezen, tenzij de klant aantoont dat in een eerder gelegen jaar wel sprake was van overkreditering voor dat krediet. In dat geval wordt de gemiddelde overkreditering berekend op basis van het moment van verstrekking en de overkreditering in het meest recente jaar van aangetoonde overkreditering. De compensatie wordt dan toegekend voor de periode vanaf verstrekking tot het meest recent aangetoonde jaar van overkreditering. Klanten met volledige ingroei hebben geen recht op toekomstige compensatie. 1.9 Rentevergoeding De rentevergoeding bedraagt: - 5% voor 1H/combi - 6% voor 2H - 9% voor CK 1.10 Toetsmoment 31 december

5 Voor de berekening van de overkreditering per 31 december 2010 wordt uitsluitend de factor inkomen aangepast, alle overige factoren in de berekening van de overkreditering conform GHF of VFN worden gelijk gehouden aan die op het moment van kredietverlening. Getoetst wordt aan de normen van het jaar van kredietverlening. Ten overvloede wordt vermeld dat nieuwe schulden aangegaan na kredietverlening door DSB Bank niet worden meegenomen in de beoordeling van de overkreditering per 31 december Drempels Voor de klanten die niet vóór 1 september 2011 een klacht hebben ingediend bij DSB Bank of zich voordien hadden aangesloten bij een BO in de zin van het AoH, worden drempelbedragen in mindering gebracht: euro voor 1H/combi euro voor 2H euro voor CK De drempel wordt zowel in de berekening voor het verleden als in de berekening voor de toekomst meegenomen. De drempel wordt in mindering gebracht op de VOK en de TOK Bewijslast De bewijslast van de aanwezigheid van overkreditering berust bij klant. In een brief wordt aangegeven welke stukken klant moet aantonen om tot een goede berekening van de overkreditering te komen. Concept van deze brief is aangehecht als Annex 2 bij dit Addendum. De klant is verantwoordelijk voor de aanlevering van die gegevens en eventueel benodigde aanvullende gegevens. Ten aanzien van alle gegevens die worden aangeleverd geldt de voorwaarde dat deze op het moment van aanvraag van het krediet door klant zijn opgegeven aan DSB Bank. DSB Bank is gerechtigd de bekendheid of juistheid van de verstrekte gegevens na te gaan in het kredietdossier van klant en zo nodig de bekendheid of juistheid daarvan te betwisten. Indien uit de door de klant overgelegde stukken redelijkerwijs blijkt dat ten tijde van het afsluiten van het krediet een bepaald document is verstrekt waaruit de door de klant te bewijzen gegevens konden blijken zonder dat dit document in het bankdossier is opgenomen zal DSB Bank geen beroep kunnen doen op het onbekend zijn met dat document. Dit laat onverlet dat op de klant de bewijslast rust ter zake van de gegevens waarop de klant zich beroept Uitsluitingen/beperkingen 5

6 De compensatie is beperkt tot lopende kredieten. Dat wil zeggen dat ieder door DSB Bank verstrekt krediet dat op het moment van beoordeling in geheel is ingelost (inclusief vanwege oversluiting elders) is uitgesloten van OK Compensatie. Voor HWS kredieten geldt een separate regeling. Deze kredieten zijn uitgesloten van beoordeling voor OK Compensatie. De HWS compensatie wordt wel in de berekening voor de overkreditering voor de toekomst meegenomen als vergoeding die wordt gealloceerd om tot Grondslag T te komen. Als de compensatie voor koopsompolissen en beleggingsverzekeringen (inclusief compensatie voor absoluut onnodige koopsommen) gelijk is aan of groter is dan de uitstaande kredieten leidt dit tot een OK Compensatie van nihil. De OK Compensatie bedraagt maximaal het totaal uitstaand saldo van alle lopende kredieten van de klant bij DSB Bank en kan nooit leiden tot een (boedel- en/of concurrente) vordering in het faillissement van DSB Bank. 6

7 2. Berekening overkreditering In dit deel wordt meer in detail beschreven hoe de mate van overkreditering wordt berekend met in achtneming van de uitgangspunten geformuleerd in het algemene deel. 2.1 Kwalificatie 2H De overkreditering wordt per kredietsoort bepaald:(1) eerste hypotheken en combihypotheken (2) tweede hypotheken en (3) consumptief krediet. Tweede hypotheken worden als consumptief krediet beoordeeld voor overkreditering. Een combihypotheek is een eerste hypotheek in combinatie met een tweede hypotheek, binnen 6 maanden van elkaar afgesloten. 2.2 Combi/losse 2H De overkreditering wordt per kredietsoort (eerste hypotheek/combihypotheek, een los gesloten - tweede hypotheek, consumptief krediet) vastgesteld. Als er 6 maanden of meer tussen het afsluiten van de eerste hypotheek en het afsluiten van de tweede hypotheek zit, wordt de aanvullende lening als consumptieve 2H aangemerkt. Een combihypotheek met latere oversluiting van een tweede hypotheek wordt op het latere kredietmoment weer als combihypotheek beschouwd. Een consumptief krediet overgesloten in een tweede hypotheek wordt als tweede hypotheek beoordeeld. Als maximum voor het in aanmerking te nemen bedrag voor de berekening van de overkreditering van de betreffende kredietsoort geldt de limiet van de laatste verstrekking, tenzij dit tot een bijzonder onevenwichtig resultaat leidt. Indien dit het geval is kan klant een herberekening vragen en zo nodig de Commissie Bijzondere Omstandigheden aanzoeken om te bepalen aan de hand van welke kredietverstrekking het maximum voor het in aanmerking te nemen bedrag voor de berekening van de overkreditering wordt bepaald. 2.3 Bewijsstukken De klant moet aantonen dat er sprake is van overkreditering en de duur en de omvang van de overkreditering. Nadat de klant zich heeft aangemeld voor beoordeling van compensatie voor overkreditering, stuurt DSB Bank een brief naar de klant waarin deze wordt gevraagd per kredietsoort (1e hypotheek, 2 e hypotheek en/of consumptief krediet) de overkreditering aan te tonen met de volgende documenten: Definitieve belastingaanslag van het jaar van laatste kredietverlening per kredietsoort ; 7

8 Definitieve belastingaanslag van het jaar 2010; Indien de klant geen inkomstenbelastingaangifte hoeft te doen omdat zijn loonheffing eindheffing is, jaaropgaaf van dienstbetrekking(en) in combinatie met een inkomstenverklaring van de belastingdienst, een zogenaamd IB 60 formulier Werkelijke woonlasten: - als huurwoning: huurcontract of kopie bankafschrift waaruit huurlasten blijken op moment van laatste kredietverlening per kredietsoort - als koopwoning: kopie verpande aflossings- of overlijdensrisicoverzekeringen voor de aflossingslasten op moment van laatste kredietverlening per kredietsoort; als de eerste hypotheek niet bij DSB Bank is afgesloten, ook de jaaropgaaf van de rentelasten verstrekt door de bank; De gezinssituatie ten tijde van de laatste kredietverlening per kredietsoort 2H en CK; Eventueel variabele inkomstenbestanddelen waar geen rekening mee gehouden moet worden en/of verplichtingen van naastlopende kredieten en/of bijzondere vaste lasten waar wel rekening mee gehouden moet worden, voorzover klant deze bij verstrekking heeft aangetoond en beschreven zijn in bijlage 2 bij annex D van het AoH. Als klant en partner beide contractant zijn en gezamenlijk aangifte voor de IB hebben gedaan dienen zij hun gezamenlijke definitieve belastingaanslag aanleveren. Indien zij afzonderlijk aangifte hebben gedaan dienen zij ieder hun persoonlijke definitieve belastingaanslag aan te leveren. Uit de definitieve belastingaanslag blijkt het bruto jaarinkomen dat nodig is voor de berekening van overkreditering bij de eerste hypotheek of combihypotheek volgens de GHF. Het bruto jaarinkomen wordt middels een berekening herleid tot het netto maandinkomen, dat nodig is voor de berekening van overkreditering bij tweede hypotheek en consumptief krediet volgens de VFN : Belastbaar inkomen uit werk en woning -/- Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen : 12 En voor consumptieve leningen afgesloten na 1 juni 2008: Belastbaar inkomen uit werk en woning -/- Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen : Uitsluiting gegevens Ten aanzien van alle gegevens die worden aangeleverd in het kader van de berekening van de overkreditering geldt de voorwaarde dat deze op het moment van aanvraag van het krediet door klant zijn bekend gemaakt aan DSB Bank. DSB Bank is gerechtigd de bekendheid en de juistheid van de verstrekte gegevens na te gaan in het kredietdossier van klant en zo nodig de bekendheid of juistheid daarvan te betwisten, een en ander met in acht neming van paragraaf Berekening overkreditering per datum verstrekking 8

9 De werkelijke woonlasten ten tijde van de verstrekking zijn nodig voor de berekening van het beschikbare maandbedrag voor financieringslasten volgens de VFN. De rentelasten van een bij DSB Bank afgesloten hypotheek zijn bekend. Bij een koopwoning blijken de rentelasten uit de definitieve belastingaanslag Bij een huurwoning worden aangehouden de woonlasten die blijken uit het huurcontract of bankafschrift. Een opsomming van de variabele inkomsensbestanddelen en bijzondere vaste lasten die wel of niet worden meegenomen in de berekening van OK is opgenomen in het AoH en/of de annexen bij het AoH. In de brief aan de klant wordt aangegeven dat de klant dergelijke variabele inkomensbestanddelen en bijzondere vaste lasten op moment van kredietverlening kan aantonen door het toezenden van bewijsstukken. Bijvoorbeeld als in het bruto jaarinkomen overuren zijn begrepen die niet vast of gebruikelijk zijn, moet de klant dat aantonen op basis van 2 voorgaande jaaropgaven. Deze aanvullende gegevens moeten voor ieder kredietmoment worden aangeleverd, anders wordt uitsluitend rekening gehouden met deze gegevens bij de berekening van de verstrekking in het jaar waarop de gegevens betrekking hebben. Indien aangetoonde variabele inkomsten en vaste lasten niet zijn opgenomen in het AoH en/of de annexen bij het AoH, wordt hiermee in principe geen rekening gehouden. Bij de berekening van overkreditering bij 1H wordt uitgegaan van de maandlast van een annuïteitenhypotheek met een duur van 30 jaar. In die maandlast zit een aflossingsdeel begrepen. Indien de klant woongerelateerde lasten aantoont die betrekking hebben op premies voor kapitaalen overlijdensrisicoverzekeringen en deze verzekeringen zijn verpand worden deze lasten slechts meegenomen in de berekening, voorzover de lasten meer dan 1.2% op jaarbasis (= 1 promille op maandbasis) van de hypotheeklimiet bedragen. In de berekening van bovenmatige kredietverlening bij een tweede hypotheek of een consumptief krediet wordt rekening gehouden met de werkelijke woonlasten. Als de werkelijke woonlasten niet zijn aangetoond worden in de berekening de volgende woonlasten aangenomen: - bij een koopwoning standaard 6% rente en vanaf 24 maart % rente en een premie van 100 euro per euro hypotheek; - bij een huurwoning een huurlast van 350 euro per maand. 2.6 GHF Bij de kredietsoort eerste en combihypotheken wordt de overkreditering volgens de GHF berekend. Om het maximale acceptabele kredietbedrag te kunnen vaststellen op moment kredietverstrekking en op 31 december 2010 wordt uitgegaan van: (1) door de klant aangetoonde bruto jaarinkomen op moment van kredietverstrekking en bruto jaarinkomen op 31 december 2010 zoals blijkt uit de definitieve belastingaanslagen; (2) de toetsrente volgens de daarvoor geldende criteria in de GHF van het toepasselijke jaar; in de periode gold dat bij een rentevaste periode van 5 jaar en korter de toetsrente van toepassing is, bij een rentevaste periode langer dan 5 jaar de werkelijke rente; (3) indien de werkelijke rente niet als toetsrente geldt, wordt bij de berekening van de woonquote voor de jaren uitgegaan van een toetsrente van 6%. Voor de jaren 2007 en volgende wordt uitgegaan van de volgens de GHF vastgestelde toetsrente; (4) woonquotepercentage behorende bij het hoogste inkomen bij tweeverdieners en gerekend over de gezamenlijke inkomens, en de toetsrente volgens de GHF op moment van kredietverstrekking; 9

10 (5) overige lasten zoals partneralimentatie, woongerelateerde lasten en uitzonderlijk hoge lasten als bedoeld in annex D bij het AoH op moment van kredietverstrekking, als deze zijn aangetoond door de klant; een en ander mits aan de cumulatieve voorwaarden is voldaan dat (i) de klant deze tijdig heeft aangetoond en (ii) de betreffende gegevens met in acht neming van paragraaf 1.13 bekend waren bij DSB Bank ten tijde van de kredietverstrekking. 2.7 VFN Bij de kredietsoorten tweede hypotheek en consumptief krediet wordt de overkreditering berekend volgens de VFN. Om het maximale acceptabele kredietbedrag te kunnen vaststellen op moment kredietverstrekking en op 31 december 2010 wordt uitgegaan van: 1) netto maandinkomen op moment van kredietverstrekking en op 31 december 2010 gebaseerd op het door de klant aangetoonde bruto jaarinkomen zoals blijkt uit de definitieve belastingaanslagen en omgerekend volgens de formule in paragraaf 2.3; 2) werkelijke woonlasten op moment van kredietverstrekking zoals blijkt de door de klant conform paragraaf 2.3 aangetoonde stukken; 3) overige bijzondere vaste lasten op moment van kredietverstrekking zoals financieringslasten van kredieten elders, als deze zijn aangetoond door de klant en opgenomen zijn in bijlage 2 bij annex D van het AoH; 4) aftrekbare vaste lasten waarmee rekening moet worden gehouden in de vaststelling van het netto maandinkomen, zoals partneralimentatie of aftrekbare bijzondere ziektekosten behoeven niet te worden aangetoond, omdat deze al zijn inbegrepen in het belastbaar inkomen uit werk en woning (Box I) 5) leefnorm behorende bij gezinssituatie op moment van kredietverstrekking; een en ander mits aan de cumulatieve voorwaarden is voldaan dat (i) de klant deze tijdig heeft aangetoond en (ii) de betreffende gegevens met in acht neming van paragraaf 1.13 bekend waren bij DSB Bank ten tijde van de kredietverstrekking. De consumptieve overkreditering bedraagt maximaal 100%, dat wil zeggen dat in de berekening de overkreditering nooit meer bedraagt dan het bedrag van de laatste verstrekking in die kredietsoort. 2.8 Box III berekening Annex G (artikel ), getiteld "OK maatwerk berekening overkreditering ivm Box III" bij het AoH is leidend voor de Box III berekening. Daarbij is onder meer afgesproken dat voor de reguliere berekening voor de beoordeling van de mate van overkreditering bij oversluiting van een elders lopende lening het volledige door DSB Bank verstrekte krediet zal worden meegenomen in de berekening. Voor afwijkende berekeningen (bijvoorbeeld de berekening met Box III correctie) is geen bindende afspraak gemaakt over het al dan niet uitgaan van de volledige verstrekking en zullen curatoren zich op het standpunt stellen dat dient te worden uitgegaan van de door DSB Bank additioneel verstrekte lening. Dit betekent bij een niet- 10

11 reguliere berekening dat ten tijde van de verstrekking bestaande kredieten die door DSB Bank zijn geherfinancierd, volgens Curatoren buiten de berekening van overkreditering blijven. Voor de reguliere berekening volgens de berekeningstool is afgesproken dat voor de jaren een toetsrente van 6% zal worden aangehouden. Bij de berekening met Box III correctie zal worden uitgegaan van de toetsrente die is berekend volgens de GHF van 2007, herrekend naar het jaar waarin het krediet is verstrekt, zoals opgenomen in Annex 3 van dit Addendum. Voor het overige wordt verwezen naar de specifieke regeling in Bijlage G. 3. Berekening compensatie In dit deel wordt meer in detail beschreven hoe de compensatie wordt berekend met in achtneming van de uitgangspunten geformuleerd in het algemene deel. 3.1 Beoordeling laatst verstrekte krediet Er wordt uitsluitend gekeken naar het laatst verstrekte krediet binnen de kredietsoort. Als er verschillende soorten consumptief krediet zijn verstrekt, dan wordt met het bedrag en de datum van het laatst verstrekte consumptief krediet gerekend*. * Rekenvoorbeeld 2004 DK van OK van PL van 5000 totaal consumptief obligo OK op basis van totaal obligo 7000 Maximering: maximale grondslag voor rentevergoeding is het bedrag van de laatste verstrekking, in casu 5000, ook al is de uitkomst van de berekening van de overkreditering Indien het laatste krediet heel gering is ten opzichte van de eerdere door DSB verstrekte kredieten en deze regel een onrechtvaardige uitkomst voor de klant geeft dan kan de klant bezwaar maken en wordt het dossier opnieuw beoordeeld volgens beleidslijn CBO-Consumptieve Limiet. 3.2 Ontdubbeling Bij het berekenen van de overkreditering volgens de VFN worden de genormeerde maandlasten (2%) van eerdere consumptieve kredieten meegenomen in de berekening van de maximale leencapaciteit. Als in een eerder krediet van een consumptieve andere kredietsoort (2H of CK) sprake is van OK wordt twee keer rekening gehouden met die OK van het eerdere krediet. Ter voorkoming van dubbeltelling van het overgekrediteerde bedrag in de consumptieve berekening, wordt bij het latere krediet van de andere kredietsoort de genormeerde maandlasten (2%) van het overgekrediteerde bedrag uit de eerdere consumptieve berekening in mindering gebracht op de overige (financierings)lasten, omdat dat gedeelte van de (totale) consumptieve verstrekking al in die kredietsoort wordt gecompenseerd**. **Rekenvoorbeeld 11

12 2004 2H van OK van PL van OK van Ontdubbeling: genormeerde maandlasten verbonden aan OK van (2% = 200), komen in mindering op de (genormeerde) overige (financierings)lasten per maand in de berekening van de overkreditering in OK in 2007: 2H uit 2004 telt mee in berekening voor 600 ( = totale normatieve maandlasten normatieve maandlasten van het overgekrediteerde bedrag = = 600) 3.3 OK verleden: Drempels, aflossing, restituties, compensaties Als de klant niet voor 1 september 2011 heeft geklaagd of zich heeft aangesloten bij een BO, worden er drempels in mindering gebracht op VOK. Voor 1H een drempel van , voor 2H een drempel van en voor CK een drempel van Aflossingen die tot en met 31 december 2010 zijn gedaan worden in mindering gebracht op de GOK. Omdat de kredietsoorten 2H en CK allebei consumptief zijn en volgens de afspraken met de BO s apart worden berekend, worden de aflossingen binnen de kredietsoorten 2H en CK gealloceerd aan de kredietsoort met overkreditering ongeacht op welk krediet de aflossing daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Alle restituties - inclusief annulering bij aanvang - en afkoopsommen worden meegenomen in de berekening van GOK. Dit betreft ook de restitutie wegens beëindigde koopsommen/kapitaalpolissen die niet in mindering is gebracht op het krediet maar is uitgekeerd aan de klant. In de berekening van de Grondslag V, wordt op de kredieten met overkreditering op VOK in mindering gebracht de compensatie voor koopsompolissen exclusief rente, een en ander in de volgorde: consumptief krediet, tweede hypotheek, eerste hypotheek/combihypotheek. De aldus overblijvende overkreditering aan te duiden als: Grondslag V. 3.4 OK toekomst: Drempels, aflossing, restituties, compensaties Voor het bepalen van TOK wordt uitgegaan van het laagste van de overkreditering op moment van aangaan en de overkreditering per 31 december 2010.Op het aldus berekende bedrag aan overkreditering worden naast de in paragraaf 3.3 genoemde correcties nog een aantal extra correcties toegepast, te weten: - de compensatie voor Reaal beleggingsverzekeringen waarvoor geen rentevergoeding geldt (20% van de bruto provisie); - de compensatie voor afgekochte beleggingsverzekeringen HWL; - de compensatie voor overkreditering voor het verleden; - de compensatie voor absoluut onmogelijke koopsompolissen; - de compensatie voor rente en aflossing HWS contracten; - na 31 december 2010 uitgevoerde compensaties, bijvoorbeeld uit coulance. 12

13 De aldus overblijvende overkreditering aan te duiden als: Grondslag T. 3.5 Allocatie Omdat de kredietsoorten 2H en CK allebei consumptief zijn doch volgens het AoH apart worden berekend, worden de aflossingen binnen de kredietsoorten 2H en CK gealloceerd op de consumptieve kredieten met overkreditering ongeacht op welk krediet de aflossing daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Er wordt geen rekening gehouden met een eventueel verband tussen de compensatie en de kredieten waaraan de polissen waren gekoppeld. Nota Bene: Deze allocatie vindt plaats in het verleden, gebaseerd op saldi per 31 december 2010, en staat dus geheel los van het imputatierecht van de klant, op grond waarvan (na verrekening eventuele achterstanden) klant zelf de keuze heeft op welke kredieten hij het compensatiebedrag wil verrekenen. 13

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl P ro s p ectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g Bij een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Prospectus huurkoop consumptief

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

PROSPECTUS PLUSKREDIET

PROSPECTUS PLUSKREDIET PROSPECTUS PLUSKREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het Pluskrediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen?

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen? Inhoudsopgave IDM maakt het mogelijk Waarom deze folder? IDM op internet Lenen op maat doet u bij IDM Bank 1. Doorlopend Krediet Doorlopend Hypotheek Krediet IDM BankPas 2. Persoonlijke Lening 3. Huurkoop

Nadere informatie

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s V O O R S C H O T B A N K E n t r a d a 6 0 0 1 0 9 6 E T A m s t e rd a m P o s t b u s 2 0 5 8 5 1 0 0 1 N N A m s t e rd a m E - m a i l : i n f o @ n v f v o o r s c h o t b a n k. n l P ro s p e c

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland)

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.2.55 Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) bronnen Gedragscode VFN, www.vfn.nl, maart 2012 VFN Gedragscode per 1.1.2012 (vervangt

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Gedragscode Hypothecaire Financieringen 4 Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit 4 Leningen

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie