Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011"

Transcriptie

1 Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011 De compensatieregeling is vastgelegd in het op 19 september 2011 bereikte akkoord op hoofdlijnen (AoH) tussen de curatoren van DSB Bank en de belangenorganisaties SSP, PAL en een aantal rechtsbijstandverzekeraars (tezamen BO s). In dit Addendum Overkreditering is een nadere uitwerking van de compensatie OK opgenomen, dat aan het Akkoord op Hoofdlijnen zal worden gehecht. Bij verschil in interpretatie is het Addendum leidend. Termen en definities worden in dezelfde betekenis gebruikt als in het AoH en de daarbij behorende bijlagen. De beschrijving van de berekening van de compensatie wegens bovenmatige kredietverstrekking valt uiteen in drie paragrafen: - Algemeen deel: algemene uitgangspunten en de wijze waarop de compensatie wordt berekend zoals overeengekomen in de loop van de onderhandelingen, die als leidraad fungeren bij de interpretatie van de berekeningen; - Berekening overkreditering: beschrijving van de berekening van de mate van overkreditering; en - Berekening compensatie: de wijze waarop de grondslag voor de compensatie op basis van de berekende overkreditering wordt bepaald. 1. Algemeen deel 1.1 Definitie overkreditering Overkreditering is gedefinieerd in het AoH als het door DSB Bank verstrekte kredietbedrag boven het maximale toegestane krediet dat op basis van de persoonlijke financiële omstandigheden van de klant op het moment van aangaan van de lening verstrekt mocht worden. In dit Addendum wordt beschreven hoe de overkreditering voor het verleden (VOK) en de overkreditering voor de toekomst (TOK) worden bepaald, welke overkreditering(en) inclusief een aantal overeengekomen correcties leidt tot de grondslag voor overkreditering in het verleden en toekomst (Grondslag V resp. Grondslag T ). De compensatie wordt berekend door Grondslag V te vermenigvuldigen met een gefixeerd rentebedrag over de periode dat de overkreditering heeft geduurd tot 31 december 2010, eventueel vermeerderd met een compensatie voor toekomstige overkreditering welke compensatie wordt berekend door Grondslag T te vermenigvuldigen met een gefixeerd rentebedrag over de resterende theoretische looptijd van het krediet vanaf 1 januari 2011 met een maximum van 5 jaar. De aldus berekende compensatie aan te duiden als OK Compensatie. 1.2 Per kredietsoort, per laatste kredietmoment De overkreditering wordt bepaald per kredietsoort. Als kredietsoort worden onderscheiden: (1) eerste hypotheken en combihypotheken (1H/combi), (2) los afgesloten tweede hypotheken (2H) en (3) consumptieve kredieten (CK). 1

2 Deze termen worden in dit Addendum afwisselend volledig en afgekort in dezelfde betekenis gebruikt. Tweede hypotheken (2H) die niet binnen 6 maanden voor of na een eerste hypotheek worden afgesloten worden als consumptief krediet beoordeeld voor overkreditering. Uitsluitend het laatst verstrekte krediet per kredietsoort wordt beoordeeld. De in aanmerking te nemen overkreditering is gemaximeerd tot de limiet van het laatst verstrekte krediet per kredietsoort. Doorlopende kredieten (DK), persoonlijke leningen (PL), rentekredieten (RK) en andersoortige consumptieve kredieten vallen onder het begrip: consumptief krediet. 1.3 GHF/VFN Bij 1H/combi wordt het maximale toegestane te verstrekken krediet beoordeeld volgens de GHF (Gedragscode Hypothecaire Financieringen), geldend in het jaar waarin het krediet tot stand is gekomen. Bij 2H en CK wordt voor het berekenen van het maximale toegestane te verstrekken krediet uitgegaan van de VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland), eveneens geldend in het jaar waarin het krediet tot stand is gekomen. Voor hypothecaire kredieten die zijn verstrekt voordat de GHF normen geldend waren bepaalt de Commissie Bijzondere Omstandigheden, in overeenstemming met de beginselen van redelijkheid en billijkheid, wat het maximale toegestane te verstrekken krediet had behoren te zijn, daarbij in acht nemende dat in dat tijdsvlak volgens de door partijen overeengekomen GHF normen geen berekeningsmethodiek bestond ter zake van maximale kredietverstrekking en met als absolute bovengrens de GHF normen die in 2002 zijn vastgesteld. 1.4 Compensatie voor overkreditering De overkreditering voor het verleden wordt berekend aan de hand van het gemiddeld overgekrediteerde bedrag danwel de overkreditering op het moment van aangaan van het krediet als dat lager is, welke overkreditering wordt vastgesteld conform de richtlijnen in dit Addendum Overkreditering ( de aldus berekende overkreditering hierna aan te duiden als: VOK ). De overkreditering voor de toekomst wordt berekend aan de hand van de resterende overkreditering per 31 december 2010 danwel de overkreditering op het moment van aangaan van het krediet als dat lager is, welke overkreditering wordt vastgesteld conform de richtlijnen in dit Addendum Overkreditering ( de aldus berekende overkreditering hierna aan te duiden als: TOK ). Op de berekende VOK en TOK worden bepaalde correcties toegepast (paragrafen 3.3 en 3.4), welke herberekening leidt tot vaststelling van grondslag V en Grondslag T. De OK Compensatie voor de overkreditering bestaat uit een rentevergoeding over Grondslag V en eventueel Grondslag T. De OK Compensatie wordt berekend voor de duur dat er sprake is van overkreditering. 2

3 Indien DSB Bank bij het verstrekken van het krediet reeds bestaande kredieten van de klant heeft geherfinancierd, wordt het door DSB Bank verstrekte krediet al dan niet geherfinancierd - in verband met de overkreditering volledig getoetst. 1.5 Kantelpunt in berekening: verleden en toekomst De klant heeft recht op compensatie voor het verleden en voor de toekomst. De OK compensatie is gecentreerd rond 31 december 2010, dat wil zeggen het verleden eindigt op 31 december 2010 en de toekomst begint op 1 januari 2011: - de VOK: vanaf het moment van afsluiting tot 31 december 2010 of zoveel eerder als de overkreditering is ingegroeid; en - de TOK : vanaf 1 januari 2011 tot het einde van de theoretische looptijd van de lening met een maximum van 5 jaar (van 1 januari 2011 tot en met uiterlijk 31 december 2015). 1.6 Verleden Voor het bepalen van VOK wordt uitgegaan van het gemiddelde bedrag aan overkreditering op 31 december De gemiddelde overkreditering wordt bepaald op basis van twee meetmomenten: moment van verstrekking en 31 december 2010, of zoveel eerder als de klant in het krediet is ingegroeid. Deze beide overkrediteringen worden bij elkaar opgeteld en door 2 gedeeld. De overkreditering op 31 december 2010 is gemaximeerd tot het bedrag van overkreditering bij kredietverlening. De gemiddelde overkreditering kan derhalve nooit hoger zijn dan de overkreditering bij kredietverlening. Uitgangspunt voor de berekening van VOK is het uitstaand kredietsaldo op 31 december Als het saldo op 31 december 2010 hoger is dan de oorspronkelijke limiet, wordt aangenomen dat het verschil de achterstand is. Omdat over achterstand geen compensatie wordt verleend, is het kredietsaldo op 31 december 2010 maximaal de oorspronkelijke limiet. Als het saldo op 31 december 2010 lager is dan de oorspronkelijke limiet dan wordt aangenomen dat het verschil aflossingen betreft. Aflossingen die gedaan zijn tot en met 31 december 2010 worden in mindering gebracht op de oorspronkelijke kredietlimiet. Als per 31 december 2010 de overkreditering nihil bedraagt, krijgt de klant geen OK Compensatie, tenzij de klant kan aantonen tot welk jaar er wel sprake was van overkreditering. In dat geval wordt het gemiddelde berekend van de overkreditering in het laatst aangetoonde jaar en de overkreditering bij aanvang van de kredietverlening. De vergoeding wordt berekend tot aan het jaar dat aantoonbaar sprake was van overkreditering. Indien de peildatum 31 december 2010 als gevolg van ingroei tot een onevenredig nadelige VOK leidt, kan een herberekening worden aangevraagd (met beroepsmogelijkheid bij de Commissie Bijzondere Omstandigheden) uitgaande van een eerder gelegen jaar waarin sprake was van overkreditering. 3

4 1.7 Toekomst Voor het bepalen van TOK wordt uitgegaan van de overkreditering op 31 december 2010, danwel de overkreditering op het moment van aangaan van het krediet als dat lager is. Uitgangspunt voor de berekening van TOK is het uitstaand kredietsaldo op 31 december Als het saldo op 31 december 2010 hoger is dan de oorspronkelijke limiet, wordt aangenomen dat het verschil de achterstand is. Omdat over achterstand geen compensatie wordt verleend, is het kredietsaldo op 31 december 2010 maximaal de oorspronkelijke limiet. Als het saldo op 31 december 2010 lager is dan de oorspronkelijke limiet dan wordt aangenomen dat het verschil aflossingen betreft. Aflossingen die gedaan zijn tot en met 31 december 2010 worden in mindering gebracht op de oorspronkelijke kredietlimiet. Als TOK nihil is of de som van de drempel (voorzover van toepassing), aflossingen, restituties en compensaties hoger is dan TOK, is er geen recht op compensatie voor toekomstige overkreditering. 1.8 Ingroei overkreditering Als de overkreditering per 31 december 2010 lager is dan bij aanvang, dan geldt voor de berekening van de overkreditering voor het verleden het gemiddelde bedrag van de overkreditering (bedrag bij aanvang opgeteld bij het bedrag per 31 december 2010 gedeeld door 2) de basis voor de VOK. Voor TOK geldt als basis de overkreditering per 31 december Als per 31 december 2010 de klant een hogere overkreditering heeft dan bij aanvang, geldt de limiet bij aanvang als basis voor VOK en TOK. Als per 31 december 2010 de overkreditering nihil is ( volledige ingroei ), wordt het verzoek om compensatie ter zake van dat krediet afgewezen, tenzij de klant aantoont dat in een eerder gelegen jaar wel sprake was van overkreditering voor dat krediet. In dat geval wordt de gemiddelde overkreditering berekend op basis van het moment van verstrekking en de overkreditering in het meest recente jaar van aangetoonde overkreditering. De compensatie wordt dan toegekend voor de periode vanaf verstrekking tot het meest recent aangetoonde jaar van overkreditering. Klanten met volledige ingroei hebben geen recht op toekomstige compensatie. 1.9 Rentevergoeding De rentevergoeding bedraagt: - 5% voor 1H/combi - 6% voor 2H - 9% voor CK 1.10 Toetsmoment 31 december

5 Voor de berekening van de overkreditering per 31 december 2010 wordt uitsluitend de factor inkomen aangepast, alle overige factoren in de berekening van de overkreditering conform GHF of VFN worden gelijk gehouden aan die op het moment van kredietverlening. Getoetst wordt aan de normen van het jaar van kredietverlening. Ten overvloede wordt vermeld dat nieuwe schulden aangegaan na kredietverlening door DSB Bank niet worden meegenomen in de beoordeling van de overkreditering per 31 december Drempels Voor de klanten die niet vóór 1 september 2011 een klacht hebben ingediend bij DSB Bank of zich voordien hadden aangesloten bij een BO in de zin van het AoH, worden drempelbedragen in mindering gebracht: euro voor 1H/combi euro voor 2H euro voor CK De drempel wordt zowel in de berekening voor het verleden als in de berekening voor de toekomst meegenomen. De drempel wordt in mindering gebracht op de VOK en de TOK Bewijslast De bewijslast van de aanwezigheid van overkreditering berust bij klant. In een brief wordt aangegeven welke stukken klant moet aantonen om tot een goede berekening van de overkreditering te komen. Concept van deze brief is aangehecht als Annex 2 bij dit Addendum. De klant is verantwoordelijk voor de aanlevering van die gegevens en eventueel benodigde aanvullende gegevens. Ten aanzien van alle gegevens die worden aangeleverd geldt de voorwaarde dat deze op het moment van aanvraag van het krediet door klant zijn opgegeven aan DSB Bank. DSB Bank is gerechtigd de bekendheid of juistheid van de verstrekte gegevens na te gaan in het kredietdossier van klant en zo nodig de bekendheid of juistheid daarvan te betwisten. Indien uit de door de klant overgelegde stukken redelijkerwijs blijkt dat ten tijde van het afsluiten van het krediet een bepaald document is verstrekt waaruit de door de klant te bewijzen gegevens konden blijken zonder dat dit document in het bankdossier is opgenomen zal DSB Bank geen beroep kunnen doen op het onbekend zijn met dat document. Dit laat onverlet dat op de klant de bewijslast rust ter zake van de gegevens waarop de klant zich beroept Uitsluitingen/beperkingen 5

6 De compensatie is beperkt tot lopende kredieten. Dat wil zeggen dat ieder door DSB Bank verstrekt krediet dat op het moment van beoordeling in geheel is ingelost (inclusief vanwege oversluiting elders) is uitgesloten van OK Compensatie. Voor HWS kredieten geldt een separate regeling. Deze kredieten zijn uitgesloten van beoordeling voor OK Compensatie. De HWS compensatie wordt wel in de berekening voor de overkreditering voor de toekomst meegenomen als vergoeding die wordt gealloceerd om tot Grondslag T te komen. Als de compensatie voor koopsompolissen en beleggingsverzekeringen (inclusief compensatie voor absoluut onnodige koopsommen) gelijk is aan of groter is dan de uitstaande kredieten leidt dit tot een OK Compensatie van nihil. De OK Compensatie bedraagt maximaal het totaal uitstaand saldo van alle lopende kredieten van de klant bij DSB Bank en kan nooit leiden tot een (boedel- en/of concurrente) vordering in het faillissement van DSB Bank. 6

7 2. Berekening overkreditering In dit deel wordt meer in detail beschreven hoe de mate van overkreditering wordt berekend met in achtneming van de uitgangspunten geformuleerd in het algemene deel. 2.1 Kwalificatie 2H De overkreditering wordt per kredietsoort bepaald:(1) eerste hypotheken en combihypotheken (2) tweede hypotheken en (3) consumptief krediet. Tweede hypotheken worden als consumptief krediet beoordeeld voor overkreditering. Een combihypotheek is een eerste hypotheek in combinatie met een tweede hypotheek, binnen 6 maanden van elkaar afgesloten. 2.2 Combi/losse 2H De overkreditering wordt per kredietsoort (eerste hypotheek/combihypotheek, een los gesloten - tweede hypotheek, consumptief krediet) vastgesteld. Als er 6 maanden of meer tussen het afsluiten van de eerste hypotheek en het afsluiten van de tweede hypotheek zit, wordt de aanvullende lening als consumptieve 2H aangemerkt. Een combihypotheek met latere oversluiting van een tweede hypotheek wordt op het latere kredietmoment weer als combihypotheek beschouwd. Een consumptief krediet overgesloten in een tweede hypotheek wordt als tweede hypotheek beoordeeld. Als maximum voor het in aanmerking te nemen bedrag voor de berekening van de overkreditering van de betreffende kredietsoort geldt de limiet van de laatste verstrekking, tenzij dit tot een bijzonder onevenwichtig resultaat leidt. Indien dit het geval is kan klant een herberekening vragen en zo nodig de Commissie Bijzondere Omstandigheden aanzoeken om te bepalen aan de hand van welke kredietverstrekking het maximum voor het in aanmerking te nemen bedrag voor de berekening van de overkreditering wordt bepaald. 2.3 Bewijsstukken De klant moet aantonen dat er sprake is van overkreditering en de duur en de omvang van de overkreditering. Nadat de klant zich heeft aangemeld voor beoordeling van compensatie voor overkreditering, stuurt DSB Bank een brief naar de klant waarin deze wordt gevraagd per kredietsoort (1e hypotheek, 2 e hypotheek en/of consumptief krediet) de overkreditering aan te tonen met de volgende documenten: Definitieve belastingaanslag van het jaar van laatste kredietverlening per kredietsoort ; 7

8 Definitieve belastingaanslag van het jaar 2010; Indien de klant geen inkomstenbelastingaangifte hoeft te doen omdat zijn loonheffing eindheffing is, jaaropgaaf van dienstbetrekking(en) in combinatie met een inkomstenverklaring van de belastingdienst, een zogenaamd IB 60 formulier Werkelijke woonlasten: - als huurwoning: huurcontract of kopie bankafschrift waaruit huurlasten blijken op moment van laatste kredietverlening per kredietsoort - als koopwoning: kopie verpande aflossings- of overlijdensrisicoverzekeringen voor de aflossingslasten op moment van laatste kredietverlening per kredietsoort; als de eerste hypotheek niet bij DSB Bank is afgesloten, ook de jaaropgaaf van de rentelasten verstrekt door de bank; De gezinssituatie ten tijde van de laatste kredietverlening per kredietsoort 2H en CK; Eventueel variabele inkomstenbestanddelen waar geen rekening mee gehouden moet worden en/of verplichtingen van naastlopende kredieten en/of bijzondere vaste lasten waar wel rekening mee gehouden moet worden, voorzover klant deze bij verstrekking heeft aangetoond en beschreven zijn in bijlage 2 bij annex D van het AoH. Als klant en partner beide contractant zijn en gezamenlijk aangifte voor de IB hebben gedaan dienen zij hun gezamenlijke definitieve belastingaanslag aanleveren. Indien zij afzonderlijk aangifte hebben gedaan dienen zij ieder hun persoonlijke definitieve belastingaanslag aan te leveren. Uit de definitieve belastingaanslag blijkt het bruto jaarinkomen dat nodig is voor de berekening van overkreditering bij de eerste hypotheek of combihypotheek volgens de GHF. Het bruto jaarinkomen wordt middels een berekening herleid tot het netto maandinkomen, dat nodig is voor de berekening van overkreditering bij tweede hypotheek en consumptief krediet volgens de VFN : Belastbaar inkomen uit werk en woning -/- Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen : 12 En voor consumptieve leningen afgesloten na 1 juni 2008: Belastbaar inkomen uit werk en woning -/- Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen : Uitsluiting gegevens Ten aanzien van alle gegevens die worden aangeleverd in het kader van de berekening van de overkreditering geldt de voorwaarde dat deze op het moment van aanvraag van het krediet door klant zijn bekend gemaakt aan DSB Bank. DSB Bank is gerechtigd de bekendheid en de juistheid van de verstrekte gegevens na te gaan in het kredietdossier van klant en zo nodig de bekendheid of juistheid daarvan te betwisten, een en ander met in acht neming van paragraaf Berekening overkreditering per datum verstrekking 8

9 De werkelijke woonlasten ten tijde van de verstrekking zijn nodig voor de berekening van het beschikbare maandbedrag voor financieringslasten volgens de VFN. De rentelasten van een bij DSB Bank afgesloten hypotheek zijn bekend. Bij een koopwoning blijken de rentelasten uit de definitieve belastingaanslag Bij een huurwoning worden aangehouden de woonlasten die blijken uit het huurcontract of bankafschrift. Een opsomming van de variabele inkomsensbestanddelen en bijzondere vaste lasten die wel of niet worden meegenomen in de berekening van OK is opgenomen in het AoH en/of de annexen bij het AoH. In de brief aan de klant wordt aangegeven dat de klant dergelijke variabele inkomensbestanddelen en bijzondere vaste lasten op moment van kredietverlening kan aantonen door het toezenden van bewijsstukken. Bijvoorbeeld als in het bruto jaarinkomen overuren zijn begrepen die niet vast of gebruikelijk zijn, moet de klant dat aantonen op basis van 2 voorgaande jaaropgaven. Deze aanvullende gegevens moeten voor ieder kredietmoment worden aangeleverd, anders wordt uitsluitend rekening gehouden met deze gegevens bij de berekening van de verstrekking in het jaar waarop de gegevens betrekking hebben. Indien aangetoonde variabele inkomsten en vaste lasten niet zijn opgenomen in het AoH en/of de annexen bij het AoH, wordt hiermee in principe geen rekening gehouden. Bij de berekening van overkreditering bij 1H wordt uitgegaan van de maandlast van een annuïteitenhypotheek met een duur van 30 jaar. In die maandlast zit een aflossingsdeel begrepen. Indien de klant woongerelateerde lasten aantoont die betrekking hebben op premies voor kapitaalen overlijdensrisicoverzekeringen en deze verzekeringen zijn verpand worden deze lasten slechts meegenomen in de berekening, voorzover de lasten meer dan 1.2% op jaarbasis (= 1 promille op maandbasis) van de hypotheeklimiet bedragen. In de berekening van bovenmatige kredietverlening bij een tweede hypotheek of een consumptief krediet wordt rekening gehouden met de werkelijke woonlasten. Als de werkelijke woonlasten niet zijn aangetoond worden in de berekening de volgende woonlasten aangenomen: - bij een koopwoning standaard 6% rente en vanaf 24 maart % rente en een premie van 100 euro per euro hypotheek; - bij een huurwoning een huurlast van 350 euro per maand. 2.6 GHF Bij de kredietsoort eerste en combihypotheken wordt de overkreditering volgens de GHF berekend. Om het maximale acceptabele kredietbedrag te kunnen vaststellen op moment kredietverstrekking en op 31 december 2010 wordt uitgegaan van: (1) door de klant aangetoonde bruto jaarinkomen op moment van kredietverstrekking en bruto jaarinkomen op 31 december 2010 zoals blijkt uit de definitieve belastingaanslagen; (2) de toetsrente volgens de daarvoor geldende criteria in de GHF van het toepasselijke jaar; in de periode gold dat bij een rentevaste periode van 5 jaar en korter de toetsrente van toepassing is, bij een rentevaste periode langer dan 5 jaar de werkelijke rente; (3) indien de werkelijke rente niet als toetsrente geldt, wordt bij de berekening van de woonquote voor de jaren uitgegaan van een toetsrente van 6%. Voor de jaren 2007 en volgende wordt uitgegaan van de volgens de GHF vastgestelde toetsrente; (4) woonquotepercentage behorende bij het hoogste inkomen bij tweeverdieners en gerekend over de gezamenlijke inkomens, en de toetsrente volgens de GHF op moment van kredietverstrekking; 9

10 (5) overige lasten zoals partneralimentatie, woongerelateerde lasten en uitzonderlijk hoge lasten als bedoeld in annex D bij het AoH op moment van kredietverstrekking, als deze zijn aangetoond door de klant; een en ander mits aan de cumulatieve voorwaarden is voldaan dat (i) de klant deze tijdig heeft aangetoond en (ii) de betreffende gegevens met in acht neming van paragraaf 1.13 bekend waren bij DSB Bank ten tijde van de kredietverstrekking. 2.7 VFN Bij de kredietsoorten tweede hypotheek en consumptief krediet wordt de overkreditering berekend volgens de VFN. Om het maximale acceptabele kredietbedrag te kunnen vaststellen op moment kredietverstrekking en op 31 december 2010 wordt uitgegaan van: 1) netto maandinkomen op moment van kredietverstrekking en op 31 december 2010 gebaseerd op het door de klant aangetoonde bruto jaarinkomen zoals blijkt uit de definitieve belastingaanslagen en omgerekend volgens de formule in paragraaf 2.3; 2) werkelijke woonlasten op moment van kredietverstrekking zoals blijkt de door de klant conform paragraaf 2.3 aangetoonde stukken; 3) overige bijzondere vaste lasten op moment van kredietverstrekking zoals financieringslasten van kredieten elders, als deze zijn aangetoond door de klant en opgenomen zijn in bijlage 2 bij annex D van het AoH; 4) aftrekbare vaste lasten waarmee rekening moet worden gehouden in de vaststelling van het netto maandinkomen, zoals partneralimentatie of aftrekbare bijzondere ziektekosten behoeven niet te worden aangetoond, omdat deze al zijn inbegrepen in het belastbaar inkomen uit werk en woning (Box I) 5) leefnorm behorende bij gezinssituatie op moment van kredietverstrekking; een en ander mits aan de cumulatieve voorwaarden is voldaan dat (i) de klant deze tijdig heeft aangetoond en (ii) de betreffende gegevens met in acht neming van paragraaf 1.13 bekend waren bij DSB Bank ten tijde van de kredietverstrekking. De consumptieve overkreditering bedraagt maximaal 100%, dat wil zeggen dat in de berekening de overkreditering nooit meer bedraagt dan het bedrag van de laatste verstrekking in die kredietsoort. 2.8 Box III berekening Annex G (artikel ), getiteld "OK maatwerk berekening overkreditering ivm Box III" bij het AoH is leidend voor de Box III berekening. Daarbij is onder meer afgesproken dat voor de reguliere berekening voor de beoordeling van de mate van overkreditering bij oversluiting van een elders lopende lening het volledige door DSB Bank verstrekte krediet zal worden meegenomen in de berekening. Voor afwijkende berekeningen (bijvoorbeeld de berekening met Box III correctie) is geen bindende afspraak gemaakt over het al dan niet uitgaan van de volledige verstrekking en zullen curatoren zich op het standpunt stellen dat dient te worden uitgegaan van de door DSB Bank additioneel verstrekte lening. Dit betekent bij een niet- 10

11 reguliere berekening dat ten tijde van de verstrekking bestaande kredieten die door DSB Bank zijn geherfinancierd, volgens Curatoren buiten de berekening van overkreditering blijven. Voor de reguliere berekening volgens de berekeningstool is afgesproken dat voor de jaren een toetsrente van 6% zal worden aangehouden. Bij de berekening met Box III correctie zal worden uitgegaan van de toetsrente die is berekend volgens de GHF van 2007, herrekend naar het jaar waarin het krediet is verstrekt, zoals opgenomen in Annex 3 van dit Addendum. Voor het overige wordt verwezen naar de specifieke regeling in Bijlage G. 3. Berekening compensatie In dit deel wordt meer in detail beschreven hoe de compensatie wordt berekend met in achtneming van de uitgangspunten geformuleerd in het algemene deel. 3.1 Beoordeling laatst verstrekte krediet Er wordt uitsluitend gekeken naar het laatst verstrekte krediet binnen de kredietsoort. Als er verschillende soorten consumptief krediet zijn verstrekt, dan wordt met het bedrag en de datum van het laatst verstrekte consumptief krediet gerekend*. * Rekenvoorbeeld 2004 DK van OK van PL van 5000 totaal consumptief obligo OK op basis van totaal obligo 7000 Maximering: maximale grondslag voor rentevergoeding is het bedrag van de laatste verstrekking, in casu 5000, ook al is de uitkomst van de berekening van de overkreditering Indien het laatste krediet heel gering is ten opzichte van de eerdere door DSB verstrekte kredieten en deze regel een onrechtvaardige uitkomst voor de klant geeft dan kan de klant bezwaar maken en wordt het dossier opnieuw beoordeeld volgens beleidslijn CBO-Consumptieve Limiet. 3.2 Ontdubbeling Bij het berekenen van de overkreditering volgens de VFN worden de genormeerde maandlasten (2%) van eerdere consumptieve kredieten meegenomen in de berekening van de maximale leencapaciteit. Als in een eerder krediet van een consumptieve andere kredietsoort (2H of CK) sprake is van OK wordt twee keer rekening gehouden met die OK van het eerdere krediet. Ter voorkoming van dubbeltelling van het overgekrediteerde bedrag in de consumptieve berekening, wordt bij het latere krediet van de andere kredietsoort de genormeerde maandlasten (2%) van het overgekrediteerde bedrag uit de eerdere consumptieve berekening in mindering gebracht op de overige (financierings)lasten, omdat dat gedeelte van de (totale) consumptieve verstrekking al in die kredietsoort wordt gecompenseerd**. **Rekenvoorbeeld 11

12 2004 2H van OK van PL van OK van Ontdubbeling: genormeerde maandlasten verbonden aan OK van (2% = 200), komen in mindering op de (genormeerde) overige (financierings)lasten per maand in de berekening van de overkreditering in OK in 2007: 2H uit 2004 telt mee in berekening voor 600 ( = totale normatieve maandlasten normatieve maandlasten van het overgekrediteerde bedrag = = 600) 3.3 OK verleden: Drempels, aflossing, restituties, compensaties Als de klant niet voor 1 september 2011 heeft geklaagd of zich heeft aangesloten bij een BO, worden er drempels in mindering gebracht op VOK. Voor 1H een drempel van , voor 2H een drempel van en voor CK een drempel van Aflossingen die tot en met 31 december 2010 zijn gedaan worden in mindering gebracht op de GOK. Omdat de kredietsoorten 2H en CK allebei consumptief zijn en volgens de afspraken met de BO s apart worden berekend, worden de aflossingen binnen de kredietsoorten 2H en CK gealloceerd aan de kredietsoort met overkreditering ongeacht op welk krediet de aflossing daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Alle restituties - inclusief annulering bij aanvang - en afkoopsommen worden meegenomen in de berekening van GOK. Dit betreft ook de restitutie wegens beëindigde koopsommen/kapitaalpolissen die niet in mindering is gebracht op het krediet maar is uitgekeerd aan de klant. In de berekening van de Grondslag V, wordt op de kredieten met overkreditering op VOK in mindering gebracht de compensatie voor koopsompolissen exclusief rente, een en ander in de volgorde: consumptief krediet, tweede hypotheek, eerste hypotheek/combihypotheek. De aldus overblijvende overkreditering aan te duiden als: Grondslag V. 3.4 OK toekomst: Drempels, aflossing, restituties, compensaties Voor het bepalen van TOK wordt uitgegaan van het laagste van de overkreditering op moment van aangaan en de overkreditering per 31 december 2010.Op het aldus berekende bedrag aan overkreditering worden naast de in paragraaf 3.3 genoemde correcties nog een aantal extra correcties toegepast, te weten: - de compensatie voor Reaal beleggingsverzekeringen waarvoor geen rentevergoeding geldt (20% van de bruto provisie); - de compensatie voor afgekochte beleggingsverzekeringen HWL; - de compensatie voor overkreditering voor het verleden; - de compensatie voor absoluut onmogelijke koopsompolissen; - de compensatie voor rente en aflossing HWS contracten; - na 31 december 2010 uitgevoerde compensaties, bijvoorbeeld uit coulance. 12

13 De aldus overblijvende overkreditering aan te duiden als: Grondslag T. 3.5 Allocatie Omdat de kredietsoorten 2H en CK allebei consumptief zijn doch volgens het AoH apart worden berekend, worden de aflossingen binnen de kredietsoorten 2H en CK gealloceerd op de consumptieve kredieten met overkreditering ongeacht op welk krediet de aflossing daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Er wordt geen rekening gehouden met een eventueel verband tussen de compensatie en de kredieten waaraan de polissen waren gekoppeld. Nota Bene: Deze allocatie vindt plaats in het verleden, gebaseerd op saldi per 31 december 2010, en staat dus geheel los van het imputatierecht van de klant, op grond waarvan (na verrekening eventuele achterstanden) klant zelf de keuze heeft op welke kredieten hij het compensatiebedrag wil verrekenen. 13

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht.

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht. 1. Inleiding Bij kredietverlening aan particulieren worden normen gehanteerd om te bepalen hoeveel krediet u op basis van uw persoonlijke omstandigheden maximaal verleend mag worden. Indien er meer krediet

Nadere informatie

1.2.1. De overkreditering wordt bepaald per kredietsoort. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende kredietsoorten:

1.2.1. De overkreditering wordt bepaald per kredietsoort. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende kredietsoorten: Bijlage C 1.1. Definitie overkreditering 1.1.1. Overkreditering is gedefinieerd in het WCAM Akkoord als het door DSB Bank verstrekte kredietbedrag boven het maximale toegestane krediet dat verstrekt mocht

Nadere informatie

I TOELICHTING BIJ EEN EERSTE HYPOTHEEK EN COMBI HYPOTHEEK

I TOELICHTING BIJ EEN EERSTE HYPOTHEEK EN COMBI HYPOTHEEK Deel I TOELICHTING BIJ EEN EERSTE HYPOTHEEK EN COMBI HYPOTHEEK In deze toelichting worden de verschillende onderdelen en kengetallen in de berekening overkreditering toegelicht. De berekening van de compensatie

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling

De DSB Compensatieregeling De DSB Compensatieregeling Deze brochure bevat een toelichting op de informatie die nodig is voor de berekening van de compensatie voor overkreditering. - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 2.

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) cliënt Voorbeeld Beoordeling consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

U heeft zich aangemeld voor een compensatie voor overkreditering op grond van de WCAMregeling.

U heeft zich aangemeld voor een compensatie voor overkreditering op grond van de WCAMregeling. Naam Contractant 1 Naam Contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS onze referentie: [Pallas nummer] betreft: verzoek aanleveren gegevens datum: [datum invullen] Geachte [heer/mevrouw [Naam Contractant

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Cliënt: Voorbeeld Beoordeling Consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS

ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS onze referentie: P [nummer] betreft: toekenning compensatie voor overkreditering datum: [datum invullen] Geachte

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling)

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) Deze brochure bevat een toelichting op de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de compensatie voor overkreditering - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek Afgesloten in het 2006 Verstrekt krediet 200.000,00 De eerste hypotheek (1H) wordt beoordeeld

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling)

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) Deze brochure bevat een toelichting op de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de compensatie voor overkreditering - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt : Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek of combihypotheek Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet : 200.000,-- De

Nadere informatie

Compensatievaststellings tool 'Abacus'

Compensatievaststellings tool 'Abacus' Compensatievaststellings tool 'Abacus' 1762013 Versie: D4.0 20130313 Algemeen Naam 1e contractant Voorbeeld 1 Geboortedatum 1e 1jan1963 Postcode Huidige datum 842013 Is er een 2e contractant: a Geboortedatum

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling

De DSB Compensatieregeling De DSB Compensatieregeling Deze brochure bevat een toelichting op het compensatieaanbod INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 2. Poliscompensatie 6 2.1 Koopsompolissen 2.2 Beleggingsverzekeringen 7

Nadere informatie

De WCAM-regeling is opgenomen in de WCAM-overeenkomst die op [datum verbindendverklaring] door het gerechtshof Amsterdam verbindend is verklaard.

De WCAM-regeling is opgenomen in de WCAM-overeenkomst die op [datum verbindendverklaring] door het gerechtshof Amsterdam verbindend is verklaard. Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS Onze referentie: P [nummer] Betreft: toekenning en verwerking polis Datum: [datum invullen] Geachte [heer/mevrouw], U heeft

Nadere informatie

DSB COMMISSIE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. BESLISSING van 11 november 2014 inzake het verzoek met referentie 'CBO017 - ' van

DSB COMMISSIE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. BESLISSING van 11 november 2014 inzake het verzoek met referentie 'CBO017 - ' van DSB COMMISSIE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN BESLISSING van 11 november 2014 inzake het verzoek met referentie 'CBO017 - ' van woonachtig te hierna: "Verzoeker" tegen Mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M.

Nadere informatie

Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken

Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken Per e- mail verzonden aan, op 9 januari 2014 Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken Geachte De Geschillencommissie ( GC ) heeft uw klacht nader beoordeeld

Nadere informatie

Het voorstel in deze brief heeft een beperkte geldigheidsduur van 10 weken. Na het verstrijken van deze termijn vervalt dit aanbod.

Het voorstel in deze brief heeft een beperkte geldigheidsduur van 10 weken. Na het verstrijken van deze termijn vervalt dit aanbod. ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS onze referentie: P [nummer] betreft: aanbod compensatie datum: [datum invullen] Geachte [heer/mevrouw], Op 19

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling

De DSB Compensatieregeling De DSB Compensatieregeling Deze brochure bevat een toelichting op het aanbod poliscompensatie - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 1.1 Het hoe en waarom van de compensatieregeling 1.2 De regeling

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2012 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2014 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling)

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) Deze brochure bevat een toelichting op de toekenning en verwerking poliscompensatie INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 1.1 Het hoe en waarom van de WCAM-regeling

Nadere informatie

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland)

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.2.55 Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) bronnen Gedragscode VFN, www.vfn.nl, maart 2012 VFN Gedragscode per 1.1.2012 (vervangt

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Inleiding. Home. Op deze website treft u alle informatie over de compensatieregeling aan, die voor u van belang is.

Inleiding. Home. Op deze website treft u alle informatie over de compensatieregeling aan, die voor u van belang is. Home Inleiding Op 19 september 2011 is overeenstemming bereikt over een compensatieregeling door de curatoren van DSB Bank en een aantal belangenorganisaties en rechtsbijstandorganisaties. Met deze compensatieregeling

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

1 mei 2017 TELECOMKREDIETCODE

1 mei 2017 TELECOMKREDIETCODE TELECOMKREDIETCODE Reikwijdte De Telecomkredietcode is een concretisering van de norm in de Wet op het financieel toezicht om verantwoord krediet te verstrekken door telecomkredietaanbieders, ter voorkoming

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012)

VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012) VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012) 1. Reikwijdte De VFN Gedragscode is van toepassing op alle krediet aan consumenten anders dan een krediet aan een consument voor

Nadere informatie

DSB GESCHILLENCOMMISSIE. BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van

DSB GESCHILLENCOMMISSIE. BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van DSB GESCHILLENCOMMISSIE BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van ' woonachtig te hierna: Klaagster tegen Mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M. Knüppe qq, curatoren in het

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

Proces Acceptatiebeleid

Proces Acceptatiebeleid Proces Acceptatiebeleid In dit document is het acceptatiebeleid van Nationale-Nederlanden Bank (NNB) beschreven. NNB is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen

Nadere informatie

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

Nota Kredietnormen. 1. Aanleiding. 2. De huidige kredietnormen

Nota Kredietnormen. 1. Aanleiding. 2. De huidige kredietnormen Nota Kredietnormen 1. Aanleiding Naar aanleiding van de FSC-bijeenkomst in november 2014 over de LTV heeft het Comité om verdere analyses gevraagd. Eén van de vraagstukken betreft de mogelijke beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1. Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.0 1 18-12-2012 NHG 2014 Vanaf 1 januari 2014 zijn de nieuwe Voorwaarden

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4

1 Inleiding 1. 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4 3 Wijzigingen BKR 7 3.1 Telecombedrijven stoppen met registreren

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening Samenvatting Toetskader hypothecaire kredietverlening Toetskader hypothecaire kredietverlening Inleiding De AFM heeft naar aanleiding van de reacties op haar voorstellen in het consultatiedocument Toetskader

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake

Nadere informatie

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft GEDRAGSCODE CONSUMPTIEF KREDIET vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken 1 Begrippen Aflossingscapaciteit Het bedrag dat de consument maandelijks als kredietvergoeding en/of aflossing op een

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST 1 Bijlage 1: Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Voorst Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Definities gebruikt bij de aanvangsdraagkrachttoets en de draagkrachthertoets

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Bijlage 4: Berekening van de compensatie overkred iteri ng

Bijlage 4: Berekening van de compensatie overkred iteri ng Bijlage 4: Berekening van de compensatie overkred iteri ng /i, Ø FL Berekening van de compensatie overkred iteri ng Uitgangspunten compensatie overkreditering 2 Berekening per kredietsoort: 1H 2H CK Ongeacht

Nadere informatie

Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op de acceptatiecriteria en de nieuwe beheercriteria zoals deze vanaf 2014 voor NHG gaan gelden:

Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op de acceptatiecriteria en de nieuwe beheercriteria zoals deze vanaf 2014 voor NHG gaan gelden: Berekeningen maximale hypotheken Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op de acceptatiecriteria en de nieuwe beheercriteria zoals deze vanaf 2014 voor NHG gaan gelden: Acceptatiecriteria De acceptatiecriteria

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid LET OP! Om een offerte op te kunnen stellen, dienen alle verplichte velden te zijn ingevuld én de gevraagde stukken te zijn aangeleverd! Velden met een * ook

Nadere informatie

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft GEDRAGSCODE CONSUMPTIEF KREDIET vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken 1 Begrippen Aflossingscapaciteit: Het bedrag dat de consument maandelijks als kredietvergoeding en/of aflossing op

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX

WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX Dit document beschrijft het proces van het aanvragen van InterBank producten via HDN met Finix. We gaan er van uit dat er voldoende kennis is over

Nadere informatie

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft GEDRAGSCODE CONSUMPTIEF KREDIET vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken 1 Begrippen Aflossingscapaciteit Het bedrag dat de consument maandelijks als kredietvergoeding en/of aflossing op een

Nadere informatie

Coulanceregeling kostenmaximering beleggingsverzekeringen AEGON

Coulanceregeling kostenmaximering beleggingsverzekeringen AEGON Coulanceregeling kostenmaximering beleggingsverzekeringen AEGON Uitwerking van artikel 3.1 van de vaststellingovereenkomst van 9 juli 2009 tussen; AEGON NEDERLAND N.V., AEGON LEVENSVERZEKERING N.V., AEGON

Nadere informatie

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen F L E X Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis?

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis? Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? A: De compensatieregeling geldt voor mensen met een beleggingsverzekering met een ingangsdatum vóór 1 januari 2008. Is uw

Nadere informatie

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen Toelichting Kwijtschelding lokale belastingen 2016 U krijgt dit formulier omdat u kwijtschelding wilt aanvragen. Sabewa Zeeland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Noord-Beveland

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT Inventarisatie / algemeen 1. Beschikt u over spaartegoeden, effecten- of aandelenportefeuilles Ja, de omvang daarvan is minder dan 1.000. Ja, de

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Dit formulier moet u binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslagen indienen bij de gemeente. Lees voordat u dit formulier invult de toelichting

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Bijlage 3: Voorbeeldberekeningen koopsom polis

Bijlage 3: Voorbeeldberekeningen koopsom polis Bijlage 3: Voorbeeldberekeningen koopsom polis Voorbeeldberekeningen koopsompolis, r ftkg VASTSTELLING COMPENSATIE KOOPSOMPOLISSEN INSTELLING KNOPPEN VOOR KLANTEN BOS 1 KNOP A: MAXIMALE PROVISIE/TO PER

Nadere informatie

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5 15 x 5 JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK Doorlopend krediet/huurkoop Financieringen We brengen je favoriete auto binnen handbereik Je hebt hem gevonden: de auto die aan al je wensen en eisen

Nadere informatie

Proces Acceptatiebeleid

Proces Acceptatiebeleid Proces Acceptatiebeleid In dit document is het acceptatiebeleid van Nationale-Nederlanden Bank (NNB) beschreven. NNB is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen

Nadere informatie

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop)

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. Het Ministerie van

Nadere informatie

Klagers hebben zich daarna tot de Ombudsman gewend. Een groot deel van de klagers wordt bijgestaan door de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken.

Klagers hebben zich daarna tot de Ombudsman gewend. Een groot deel van de klagers wordt bijgestaan door de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken. AANBEVELING OMBUDSMAN INZAKE DSB Den Haag, 8 oktober 2009 Inleiding De Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft de afgelopen maanden van consumenten een groot aantal klachten en geschillen ontvangen

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; (Tekst geldend op: 20-06-2013) Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en regels

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

Extra editie Risk Bulletin Florius

Extra editie Risk Bulletin Florius Extra editie Risk Bulletin Florius Mei 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Creditscore als hulpmiddel voor aanvragen met en zonder NHG 2. Meefinancieren restschulden voor

Nadere informatie

Productwijzer Krediet betaalrekening en creditcard

Productwijzer Krediet betaalrekening en creditcard Productwijzer Krediet betaalrekening en creditcard Heb je tijdelijk extra geld nodig? Bijvoorbeeld omdat je onverwacht een grote uitgave moet doen? Of omdat je op vakantie wilt? Dan kan een krediet je

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie