Inleiding. Home. Op deze website treft u alle informatie over de compensatieregeling aan, die voor u van belang is.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Home. Op deze website treft u alle informatie over de compensatieregeling aan, die voor u van belang is."

Transcriptie

1 Home Inleiding Op 19 september 2011 is overeenstemming bereikt over een compensatieregeling door de curatoren van DSB Bank en een aantal belangenorganisaties en rechtsbijstandorganisaties. Met deze compensatieregeling zullen veel klanten van DSB Bank in staat zijn om een streep te zetten onder een onzekere periode. Op deze website treft u alle informatie over de compensatieregeling aan, die voor u van belang is. De belangenorganisaties die aan de compensatieregeling deelnemen zijn: Stichting Steunfonds Probleemhypotheken (SSP) en Stichting Platform Aandelen Lease (PAL). De groep deelnemende rechtsbijstandorganisaties bestaat uit Stichting Achmea Rechtsbijstand (Achmea), Stichting Univé Rechtshulp (Univé), Algemene Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. (ARAG), de Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandsverzekering (SRK) en DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. (DAS). De compensatieregeling kwam tot stand nadat door alle partijen een Akkoord op Hoofdlijnen werd ondertekend. Over de inhoud van dit akkoord is ruim een jaar onderhandeld, gedurende 30 bijeenkomsten. Het Akkoord op Hoofdlijnen omvat de compensatieregeling tussen de curatoren en een aantal belangenorganisaties. De rechten en verplichtingen van partijen zijn dan ook in het Akkoord op Hoofdlijnen opgenomen. De tekst op deze website is een vereenvoudigde versie van, althans een toelichting op het Akkoord op Hoofdlijnen en daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Deze kunt u vinden door op onderstaande knop te klikken. De tekst op deze website is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en de volledigheid kan niet worden ingestaan. Aan de informatie op deze website kunt u daarom geen rechten ontlenen.

2 Home - De regeling - De regeling in het kort De regeling in het kort De compensatieregeling is een definitieve regeling als tegemoetkoming voor het handelen en nalaten van DSB Bank. Daarbij zijn de door u betaalde kosten (voor advisering, rente, provisie en oversluiting) inbegrepen. Voor de compensatieregeling komen klanten van DSB Bank in aanmerking aan wie diensten zijn verleend, of met wie overeenkomsten zijn gesloten door DSB Bank of door haar tussenpersonen. De overeenkomsten waarvoor een compensatie kan worden berekend, zijn: de koopsompolis, de beleggingsverzekering, het beleggingskrediet Hollands Welvaren Select en de overeenkomst van geldlening. Onderdelen berekening De wijze van berekening van de compensatie is voor elke overeenkomst verschillend. Hieronder is per product in het kort aangegeven welke onderdelen meegenomen worden bij de berekening van de compensatie: Koopsompolis: de betaalde provisie en tekencommissie; Beleggingsverzekering: de betaalde provisie (Reaal) en herrekening van de poliswaarde (HWL); Beleggingskrediet Hollands Welvaren Select: de hoogte van de restschuld; Overeenkomst van geldlening: de bovenmatige kredietverlening. Als u bent aangemeld voor de compensatieregeling, ontvangt u hiervan een bevestiging. Wanneer u vervolgens in aanmerking komt voor compensatie, krijgt u een brief waarin u een compensatie wordt aangeboden. Als u akkoord gaat met het aanbod, kunt u dit in de brief aangeven en deze opsturen naar DSB Bank. Procedure Door akkoord te gaan met de aangeboden compensatie, verleent u zoals dat heet algehele en finale kwijting aan DSB Bank. U verleent eveneens algehele en finale kwijting aan verzekeraars, ter zake van verzekeringsproducten die zijn bemiddeld door of waarover is geadviseerd door DSB Bank. Dat betekent dat u later niet meer in aanmerking komt voor een hogere financiële tegemoetkoming van DSB Bank en de verzekeraar(s) ter zake van verzekeringsproducten die zijn bemiddeld door of waarover is geadviseerd door DSB Bank. In de brief waarin de compensatie wordt aangeboden, staat de omvang van de algehele en finale kwijting beschreven.

3 Home - De regeling - De regeling per onderdeel De regeling per onderdeel Hier vindt u nadere uitleg over wat de regeling inhoudt voor de verschillende producten. Maak a.u.b. een keuze uit het keuzemenu.

4 Home - De regeling - De regeling per onderdeel - Koopsompolissen Koopsompolissen De compensatieregeling geldt voor de koopsompolissen met een ingangsdatum op of vanaf 1 januari Onder koopsompolissen vallen levensverzekeringen en schadeverzekeringen (bijv. arbeidsongeschiktheidsverzekering, ww verzekeringen), waarvoor u een eenmalige contante premie heeft betaald. De voorwaarden voor het krijgen van compensatie zijn: dat u zich heeft aangemeld voor de compensatieregeling en dat de koopsompolis op 1 april 2009 nog lopend was. Of dat de koopsompolis vóór 1 april 2009 is afgekocht, en u ook vóór die datum bij DSB Bank een klacht heeft ingediend of zich heeft aangemeld bij een van de deelnemende belangenorganisaties. Inhoudingskosten Op een koopsompolis heeft DSB Bank provisie ontvangen. Daarnaast heeft DSB Verzekeringen soms een zogeheten tekencommissie ontvangen. Tezamen worden dit de inhoudingskosten genoemd. Wanneer de inhoudingskosten meer dan 40 % bedragen van de oorspronkelijk betaalde koopsom, kunt u voor het meerdere aanspraak maken op compensatie. Heeft u minder dan 300 aan inhoudingskosten betaald, dan komt u niet voor compensatie in aanmerking. Heeft u echter meer dan aan inhoudingskosten betaald, dan kunt u voor het meerdere aanspraak maken op volledige compensatie. Zie ook: Rekenvoorbeelden/Koopsommen Koopsompolis overlijdensrisicodekking in combinatie met Reaal beleggingsverzekering Voor klanten met een combinatie van een koopsompolis met overlijdensrisicodekking en een Reaal beleggingsverzekering, worden twee compensatieberekeningen gemaakt. U krijgt de berekening met de hoogste uitkomst. Zie ook: Beleggingsverzekeringen en Rekenvoorbeelden/Beleggingsverzekeringen.

5 Home - De regeling - De regeling per onderdeel - Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen De compensatieregeling is ook van toepassing op klanten met één of meerdere door DSB Bank bemiddelde beleggingsverzekeringen van Hollands Welvaren Leven (HWL) of Reaal. Dit zijn levensverzekeringen met eenmalige of periodieke inleg en een vaste looptijd. De afkoop- of eindwaarde is gebaseerd op de waarde van de onderliggende effectenportefeuille. HWL beleggingsverzekeringen In september 2010 zijn er voor klanten met lopende HWL- beleggingsverzekeringen al verbeteringen in de verzekeringsvoorwaarden doorgevoerd. Klanten met HWL-beleggingsverzekeringen kunnen nu ook in aanmerking komen voor compensatie over de periode vóór 1 september Voorwaarde is dat de polis langer dan vijf jaar heeft gelopen, of binnen vijf jaar na de ingangsdatum is beëindigd door overlijden. Om de compensatie te bepalen, vindt een herberekening plaats van de poliswaarde per 1 september 2010 (of eerdere afkoopdatum). De werkelijk berekende kosten worden vervangen door een kostenmaximum. Als de herberekende poliswaarde hoger is dan de werkelijke poliswaarde op 1 september 2010 of de eerdere afkoopdatum, dan komt het verschil in waarde toe aan de klant. Bij een nog lopende polis wordt het verschil toegevoegd aan de waarde van de polis. Als de polis al is beëindigd, maakt de klant voor dat bedrag aanspraak op compensatie. Wanneer de polis door overlijden is geëindigd, kunnen de rechtmatige erfgenamen zich aanmelden om aanspraak te maken op compensatie. U dient in dat geval een verklaring van erfrecht bij te voegen. Reaal beleggingsverzekeringen Klanten die een, door DSB Bank bemiddelde, Reaal beleggingsverzekering hebben afgesloten kunnen in aanmerking komen voor een compensatie. Deze compensatie houdt verband met de door DSB Bank ontvangen provisie bij afsluiting van de Reaal beleggingsverzekering. De compensatie voor een Reaal beleggingsverzekering die langer dan vijf jaar heeft gelopen, of binnen vijf jaar na de ingangsdatum is beëindigd door overlijden, bedraagt 20% van de door DSB Bank ontvangen afsluitprovisie. Ook wanneer u binnen vijf jaar na afsluiten een Reaal beleggingsverzekering heeft beëindigd, kunt u aanspraak maken op compensatie over de betaalde provisie. Bij het vaststellen van deze compensatie wordt rekening gehouden met het aantal jaren dat de verzekering gelopen heeft. De compensatie bedraagt 4% als de verzekering korter dan twee jaar heeft gelopen, 8% als de verzekering tussen twee en drie jaar heeft gelopen, 12% als de verzekering tussen drie en vier jaar heeft gelopen en 16% als de verzekering tussen vier en vijf jaar heeft gelopen. Reaal beleggingsverzekering in combinatie met koopsompolis overlijdensrisicodekking Voor klanten met een combinatie van een Reaal beleggingsverzekering en een koopsompolis met overlijdensrisicodekking, worden twee compensatieberekeningen worden gemaakt. U krijgt de berekening met de hoogste uitkomst. De verschillende berekeningen zijn als volgt (zie ook onder Rekenvoorbeelden ). Berekening 1: De voor de koopsomberekening geldende drempel van 40% wordt verlaagd naar 30%. In dit geval wordt geen aparte compensatie voor de Reaal beleggingsverzekering berekend. Berekening 2: De voor de koopsomberekening geldende drempel wordt niet verlaagd. De compensatie voor de Reaal beleggingsverzekering, maximaal 20% van de afsluitprovisie, wordt bij de compensatie van de koopsompolis opgeteld.

6 Home - De regeling - De regeling per onderdeel - HWS overeenkomsten HWS overeenkomsten In december 2010 is er al een regeling gekomen voor klanten met een Hollands Welvaren Select (HWS) product. Deze regeling is tot stand gekomen na een akkoord van de curatoren van DSB Bank, belangenorganisaties en rechtsbijstandorganisaties. Tussen december 2010 en 1 april 2011 zijn er als gevolg van deze HWS-regeling, al regelingen getroffen met onder meer de klanten die een klacht hadden ingediend vóór 1 september Klacht vóór 1 september 2010 De HWS-regeling is opgenomen in de compensatieregeling en maakt daarvan onderdeel uit. Dit betekent dat klanten die vóór 1 september 2010 een klacht hebben ingediend en nog geen gebruik hebben gemaakt van de HWS-regeling, nog steeds voor een financiële compensatie in aanmerking kunnen komen. Deze compensatie bestaat uit de afgeloste restschuld, vermeerderd met één derde deel van de betaalde rentetermijnen. Bovendien wordt de eventuele nog openstaande restschuld volledig kwijtgescholden. De restschuld is de schuld die overbleef na verkoop van de aandelen. Aanvulling op de HWS-regeling De compensatieregeling bevat ook een aanvulling op de HWS-regeling. Voor klanten met één of meer beëindigde HWS-producten die nog geen regeling hebben getroffen, en die niet vóór 1 september 2010 een klacht hebben ingediend, bestaat alsnog de mogelijkheid van een financiële compensatie. Deze compensatie bestaat uit een vergoeding van 50% van de restschuld.

7 Home - De regeling - De regeling per onderdeel - Uitgesloten dekking op koopsompolissen Uitgesloten dekking op koopsompolissen Er bestaan koopsompolissen waarbij het aan DSB Bank vanaf het begin duidelijk had moeten zijn, dat u nooit aanspraak zou kunnen maken op uitkering van de betreffende verzekering. Dit kan te maken hebben gehad met uw bijzondere persoonlijke omstandigheden, waardoor een bepaalde uitsluiting in de polisvoorwaarden betekent dat er nooit dekking zal zijn. Als u kunt aantonen dat uw persoonlijke omstandigheden bij het aangaan van de overeenkomst zo waren, dat u nooit in aanmerking zou kunnen komen voor een uitkering van de verzekering op basis van de geldende polisvoorwaarden, dan kunt u compensatie krijgen. De compensatie kan in deze uitzonderlijke gevallen maximaal 100% van de koopsom zijn. Voorbeelden 1. Toen u een arbeidsongeschiktheidsverzekering bent aangegaan, was u werkzaam als zelfstandige voor 40 uur per week. Op grond van de polisvoorwaarden, als het gaat om een uitkering die gekoppeld is aan WAO/WIA uitkering, kon u daarom geen aanspraak maken op dekking. 2. Verzekerde is een zelfstandige die een werkloosheidsverzekering sluit waarvan het recht op uitkering is gekoppeld aan een ww-uitkering. 3. U was bij het aangaan van de verzekering ouder dan 65, terwijl u boven deze leeftijd onder de polisvoorwaarden geen dekking heeft voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Bewijzen Om aan te kunnen tonen dat u nooit een uitkering had kunnen krijgen onder de polis, dient u zoveel mogelijk documenten die dit kunnen bewijzen, (bijvoorbeeld uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar dat u de polis hebt afgesloten) naar ons op te sturen.

8 Home - De regeling - De regeling per onderdeel - Bovenmatige kredietverlening Bovenmatige kredietverlening Klanten met een lopende overeenkomst van geldlening met DSB Bank, kunnen in aanmerking komen voor een compensatie voor bovenmatige kredietverlening. Het gaat dan om het bedrag dat hoger is dan het bedrag dat op basis van de persoonlijke financiële situatie verstrekt had mogen worden. U kunt alleen aanspraak maken op compensatie indien er sprake is van (een) lopende kredietovereenkomst(en). Bij ingeloste/overgesloten kredietovereenkomsten is er binnen de kaders van de compensatieregeling geen sprake van bovenmatig verleend krediet en zal geen compensatie worden geboden. Drempelbedragen Er gelden de volgende drempelbedragen: bij een eerste hypotheek en een combihypotheek; bij een tweede hypotheek; bij een consumptief krediet. Compensatie bovenmatige kredietverlening De compensatie bestaat uit een vast rentepercentage over het bovenmatige deel dat -afhankelijk van de kredietsoort- is vastgesteld. Als vaste rentepercentages gelden 5% voor een eerste hypotheek en een combihypotheek, 6% voor een tweede hypotheek en 9% voor een consumptief krediet. Na verzending van de benodigde stukken aan de curatoren, ontvangt u een berekening van de in uw geval toepasselijke compensatie. Deze compensatie zal nooit hoger zijn dan de nog openstaande lening.

9 Home - De regeling - De regeling per onderdeel - Rekenvoorbeelden - Koopsommen Koopsommen Op een koopsompolis heeft DSB Bank provisie ontvangen. Daarnaast heeft DSB Verzekeringen soms een tekencommissie ontvangen. Tezamen zijn dit de inhoudingskosten. Wanneer de inhoudingskosten meer dan 40 % bedragen van uw oorspronkelijk betaalde koopsom, maakt u voor het meerdere aanspraak op compensatie (voorbeeld I). Heeft u minder dan 300 aan inhoudingskosten betaald, dan komt u niet voor compensatie in aanmerking (voorbeeld II). Heeft u echter meer dan aan inhoudingskosten betaald, dan kunt u voor het meerdere aanspraak maken op compensatie (voorbeeld III). Rekenvoorbeelden koopsompolis: Voorbeeld I Het koopsombedrag was De inhoudingskosten bedroegen De maximale inhoudingskosten zijn 40% van 6.000, dat is U kunt aanspraak maken op een compensatie van = 600. Voorbeeld II Het koopsombedrag was De inhoudingskosten waren 250. Dat is minder dan de minimale inhoudingskosten van 300. U kunt daarom geen aanspraak maken op compensatie. Voorbeeld III Het koopsombedrag was De inhoudingskosten waren Maximaal mocht er berekend worden. U kunt in dit geval aanspraak maken op een compensatie van = Voorbeeld IV Het koopsombedrag was 600. De inhoudingskosten waren 400. Dat is 100 meer dan de minimale inhoudingskosten van 300. U heeft recht op teruggave van 100. Over de compensatie voor uw koopsompolis wordt bovendien een samengestelde rente (ook wel omschreven als: 'rente op rente') vergoed van 4%. Deze rentevergoeding is in de rekenvoorbeelden nog niet meegenomen. Let op, bovenstaande rekenvoorbeelden zijn alleen bedoeld om de berekening van de compensatie voor koopsompolissen te verduidelijken. In de compensatieregeling is vastgelegd onder welke voorwaarden uw koopsompolissen in aanmerking komen voor compensatie.

10 Home - De regeling - De regeling per onderdeel - Rekenvoorbeelden - Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen Rekenvoorbeelden Beleggingsverzekeringen : HWL Beleggingsverzekeringen Voorbeeld V Stel, de poliswaarde van een nog lopende HWL-beleggingsverzekering was op 1 september 2010 een bedrag van Op basis van de compensatieregeling is deze poliswaarde over de periode voorafgaand aan 1 september 2010 herberekend. De oorspronkelijk ingehouden kosten zijn hierbij vervangen door een rendementsafslag op de in het verleden behaalde rendementen. De poliswaarde op 1 september 2010 bedraagt volgens de herziene berekeningsmethode Het verschil tussen de herziene berekeningsmethode en de oorspronkelijke poliswaarde bedraagt = 800. Dit verschil wordt toegevoegd aan de waarde van de lopende HWL-beleggingsverzekering. Voorbeeld VI Een beëindigde HWL beleggingsverzekering had een oorspronkelijke contractduur van 15 jaar. Na 10 jaar, op 1 juli 2009, is deze polis beëindigd. De poliswaarde bedroeg op dat moment De poliswaarde op 1 juli 2009 bedraagt volgens de herziene berekeningsmethode Op basis van de compensatieregeling is deze poliswaarde over de periode voorafgaand aan 1 juli 2009 herberekend. De oorspronkelijk ingehouden kosten zijn hierbij vervangen door een rendementsafslag op de in het verleden behaalde rendementen. De poliswaarde op 1 juli 2009 bedraagt volgens de herziene berekeningsmethode Het verschil tussen de herziene berekeningsmethode en de oorspronkelijke poliswaarde bedraagt = 600. Voor de compensatie wordt dit verschil omgerekend naar de verhouding tussen de werkelijke looptijd (10 jaar) en de contractduur (15 jaar). De compensatie bedraagt in dit geval 10/15 x 600 = 400. Reaal beleggingsverzekeringen Voorbeeld VII U heeft een beleggingsverzekering afgesloten. De provisie was U kunt aanspraak maken op een compensatie van 20% van = 200. Voorbeeld VIII U heeft een combinatie van een Reaal beleggingsverzekering en een koopsompolis met een overlijdensrisicodekking afgesloten. De provisie van de Reaal beleggingsverzekering was Het koopsombedrag van de koopsompolis was De inhoudingskosten voor de koopsompolis waren In dit geval worden beide compensatieberekeningen uitgevoerd, waarvan de hoogste uitkomst aan u zal worden aangeboden. De eerste berekening is de combinatieberekening, die alleen is gebaseerd op de koopsompolis. De maximale inhoudingskosten zijn in dat geval 30% van , dat wil zeggen U kunt volgens deze berekening aanspraak maken op een compensatie van = De tweede berekening is gebaseerd op de afzonderlijke berekening voor de compensatie voor de koopsompolis en de Reaal beleggingsverzekering. Voor de koopsom bedraagt de compensatie en voor de Reaal beleggingsverzekering bedraagt de compensatie 200. In totaal bedraagt de compensatie volgens deze berekening dus De eerste berekening heeft in dit voorbeeld een hogere uitkomst ( 2.000) en zal als compensatiebedrag worden aangeboden. Voorbeeld IX U heeft een combinatie van een beleggingsverzekering met een koopsompolis met een overlijdensrisicodekking afgesloten. Het koopsombedrag was De inhoudingskosten waren De maximale inhoudingskosten zijn 30% van , dat wil zeggen U kunt in dit geval aanspraak maken op een compensatie van =

11 Als in dit voorbeeld een berekening voor een losse koopsompolis + 20% van de afsluitprovisie op de beleggingsverzekering meer is dan 2.000, dan maakt u aanspraak op die hogere compensatie. Let op, bovenstaande voorbeelden zijn alleen bedoeld om de berekening van de compensatie te verduidelijken. In de compensatieregeling is vastgelegd onder welke voorwaarden uw overeenkomsten in aanmerking komen voor compensatie.

12 Home - De regeling - De regeling per onderdeel - Rekenvoorbeelden - Hollands Welvaren Select overeenkomsten Hollands Welvaren Select overeenkomsten Rekenvoorbeelden Hollands Welvaren Select overeenkomsten: Voorbeeld X Het beleggingskrediet was De opbrengst van de aandelen was De restschuld is = De compensatie bedraagt 50% van = Let op, bovenstaand voorbeeld is alleen bedoeld om de berekening van de compensatie te verduidelijken. In de compensatieregeling is vastgelegd onder welke voorwaarden uw koopsompolissen in aanmerking komen voor compensatie.

13 Home - De regeling - De regeling per onderdeel - Overige regelingen Overige regelingen Naast de compensatieregeling bestaat een restschuldregeling en een saneringsregeling. Voor deze regelingen kunnen ook klanten in aanmerking komen die geen compensatie (kunnen) krijgen. Restschuldregeling Klanten kunnen in principe aanspraak maken op toepassing van de restschuldregeling wanneer zij na (gedwongen) verkoop van hun huis, een restschuld hebben overgehouden. Met de restschuldregeling kunnen klanten met een betaalbare maandlast binnen 50 maanden verlost zijn van hun restschuld. De hoogte van de maandlast is afhankelijk van de aflossingscapaciteit en de hoogte van de openstaande restschuld. De restschuld kan (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden. Als u aanspraak wilt maken op deze restschuldregeling dient u een inkomsten- en lastenlijst (IKL) restschuld in te vullen. Aan de hand hiervan wordt berekend welk bedrag u maandelijks zou kunnen aflossen. De IKL restschuld vindt u hier. Na invulling en ondertekening van de IKL, dient u deze per post op te sturen naar DSB Bank. Maak a.u.b. een kopie voor uzelf. Let op: de restschuldregeling geldt voor klanten met een bestaande of nieuwe restschuld, die nog niet eerder aanspraak hebben gemaakt op toepassing van deze restschuldregeling. Saneringsbeleid Klanten die op het moment dat ze een kredietovereenkomst met DSB Bank zijn aangegaan in een situatie zaten, waarbij het bedrag dat geleend is niet verantwoord was, kunnen in aanmerking komen voor een saneringsvoorstel. U moet in dat geval kunnen aantonen dat het bedrag dat aan u is geleend niet verantwoord was, vanwege uw persoonlijke financiële situatie op het moment dat u de lening afsloot. U dient hiervoor een inkomsten- en lastenlijst (IKL) voor sanering in te vullen. Aan de hand daarvan wordt berekend wat u wel zou kunnen betalen. Als u in aanmerking komt voor een saneringsregeling wordt het bedrag in mindering gebracht op de openstaande schuld die u heeft. Voordat u de IKL invult en opstuurt, is het noodzakelijk dat u zich eerst aanmeldt via het aanmeldingsformulier, zodat wij kunnen beoordelen of u aanspraak maakt op enige compensatie. De IKL sanering vindt u hier. Na invulling en ondertekening van de IKL, dient u dit per post op te sturen naar DSB Bank. Maak a.u.b. een kopie voor uzelf. Het saneringsbeleid kan ook worden toegepast wanneer u nog andere schuldeisers heeft dan DSB Bank. De voorwaarde hierbij is dat uw financiële situatie aanzienlijk beter zou worden door een saneringsvoorstel. Als u akkoord gaat met het saneringsvoorstel, verleent u zoals dat heet finale kwijting aan DSB Bank. Dat betekent dat u later niet meer kunt proberen om een hogere financiële tegemoetkoming van DSB Bank te krijgen. (Dreigende) restschuld krediet i.v.m. beleggingsverzekering Klanten die een beleggingsverzekering gekoppeld hebben aan een krediet, kunnen -door tegenvallende opbrengsten- een zeer hoge schuld overhouden aan het einde van de looptijd. Curatoren maken een regeling voor klanten die te maken hebben met teruglopende inkomsten door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Als deze situatie zich voordoet kan de overblijvende kredietsom worden verlaagd, als u redelijkerwijs niet in staat bent om de totale nog openstaande schuld te voldoen. De beoordeling hiervoor vindt plaats op basis van objectieve normen. Hierbij zal rekening gehouden worden met uw leeftijd, afloscapaciteit en een redelijke looptijd van het krediet.

14 Home - De regeling - De regeling per onderdeel - Hypotheekleed Vergoeding donatie Stichting Hypotheekleed Voor klanten die vóór 1 september 2011 zijn aangesloten bij Stichting Hypotheekleed, en die vóór 1 september 2011 een klacht bij DSB Bank hebben ingediend, is er goed nieuws. U kunt nu ook uw donatie aan Stichting Hypotheekleed terugkrijgen, tot een maximum van 59,-. In de brief waarin het aanbod in het kader van de compensatieregeling is opgenomen, staat beschreven hoe u deze vergoeding kunt aanvragen nadat u akkoord bent gegaan met het aanbod tot compensatie dat u van DSB Bank ontvangt. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen moet u voor 1 september 2011 zijn aangesloten bij Stichting Hypotheekleed en voordien een klacht bij DSB Bank hebben ingediend. Uiteraard geldt daarnaast de voorwaarde dat u de donatie van 59,- daadwerkelijk heeft voldaan aan Stichting Hypotheekleed. Als u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden dan krijgt u het geld rechtstreeks overgemaakt op uw bankrekening, na ontvangst en verwerking van het door u ondertekende aanbod tot compensatie.

15 Home - De regeling - Commissie Bijzondere Omstandigheden Commissie Bijzondere Omstandigheden Het doel van de compensatieregeling is om een redelijke en billijke compensatie te bieden aan het merendeel van de gedupeerde klanten van DSB Bank. Bij iedere algemene regeling is het zo dat mogelijk onvoldoende recht wordt gedaan aan bepaalde uitzonderlijke gevallen. Als de klant van mening is dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, kan in uitzonderlijke gevallen aanvullende compensatie op zijn plaats zijn. Voor die gevallen is de Commissie Bijzondere Omstandigheden bedoeld. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden die door de belangenorganisaties, de rechtsbijstandorganisaties en de curatoren van DSB Bank gezamenlijk zijn benoemd. Bijzondere omstandigheden De belangenorganisaties, de rechtsbijstandorganisaties en de curatoren hebben in overleg een lijst vastgesteld met omstandigheden die, als ze kunnen worden aangetoond, tot aanvullende compensatie kunnen leiden. Deze lijst is opgenomen als Annex F bij het Akkoord op Hoofdlijnen dat op deze website is gepubliceerd. Procedure Om te kunnen vaststellen of aanvullende compensatie op zijn plaats is, zullen eerst de curatoren uw financiële situatie nauwkeurig bekijken. Als u voor aanvullende compensatie in aanmerking wilt komen, zal u worden gevraagd gegevens over uw huidige financiële positie aan hen te verstrekken. Na de beoordeling wordt u schriftelijk geïnformeerd. Als u het niet eens bent met het besluit van curatoren, kunt u dit binnen twee maanden na ontvangst van het besluit, kenbaar maken aan de Commissie Bijzondere Omstandigheden. Wanneer u uw situatie voorlegt aan de Commissie Bijzondere Omstandigheden, gaat u ermee akkoord dat deze na bestudering van uw dossier een onafhankelijke en bindende beslissing geeft. Let op: het verzoek voor een aanvullende compensatie dient dus eerst te worden gericht aan de curatoren van DSB Bank. De brief dient te worden gestuurd naar: Curatoren van DSB Bank N.V. in faillissement, Antwoordnummer 68721, 1687 ZC Wognum

16 Home - De regeling - Geschillencommissie Geschillencommissie Herberekening Als u het niet eens bent met de manier van berekenen of de hoogte van de compensatie, kunt u bij de curatoren om een herberekening vragen. In de brief waarin de compensatieregeling wordt aangeboden, staat hier meer informatie over. Procedure Wanneer u het niet eens bent met de uitkomst van de herberekening, kunt u bezwaar maken bij de Geschillencommissie. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden die door de belangenorganisaties, rechtsbijstandorganisaties en curatoren gezamenlijk zijn benoemd. De Geschillencommissie kan alleen beoordelen of de curatoren van DSB Bank de compensatieregeling op de juiste manier hebben toegepast, bij het vaststellen van het compensatieaanbod. De curatoren van DSB Bank zullen zich neerleggen bij de uitspraak van de Geschillencommissie. Wanneer u de door curatoren van DSB Bank aangeboden compensatie heeft aanvaard, door ondertekening van de brief waarin de compensatie is aangeboden (vaststellingsovereenkomst), is de uitspraak van de Geschillencommissie bindend. Geschillenreglement Voor de Geschillencommissie wordt een reglement opgesteld, met onder meer de termijnen en procedure. Dit reglement zal zo spoedig mogelijk op deze pagina te zien zijn.

17 Home - Aanmelden - Voor wie? Voor wie? Voor de compensatieregeling komen klanten van DSB Bank in aanmerking, aan wie diensten zijn verleend of met wie overeenkomsten zijn gesloten door DSB Bank. Om aanspraak te kunnen maken, dient u zich aan te melden voor de compensatieregeling. Als u vóór 1 september 2011 bent aangesloten bij één van de deelnemende belangenorganisaties of rechtsbijstandorganisaties en daar tevens vóór die datum uw klacht jegens DSB Bank heeft neergelegd, bent u al aangemeld voor de compensatieregeling. Dit geldt ook als u zelf vóór 1 september 2011 schriftelijk heeft geklaagd bij DSB Bank of curatoren. Heeft u nog geen schriftelijke bevestiging van uw automatische aanmelding voor de compensatieregeling ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de curatoren van DSB Bank. De contactgegevens vindt u onder het kopje Contact. Nog niet aangemeld? Heeft u zich niet vóór 1 september 2011 bij een deelnemende belangenorganisatie of een deelnemende rechtsbijstandorganisatie aangemeld en/of daar niet vóór die datum uw klacht jegens DSB Bank neergelegd, of niet zelfstandig geklaagd bij DSB Bank? Dan kunt u zich alsnog aanmelden voor de compensatieregeling via deze website.

18 Home - Aanmelden - Nog aanmelden Nog aanmelden Heeft u nog niet eerder geklaagd, en wilt u zich nu voor de compensatieregeling aanmelden, vult u dan a.u.b. het aanmeldingsformulier in. U kunt zich aanmelden voor de DSB Compensatie tot en met uiterlijk 1 april Als u zich via deze website aanmeldt, ontvangt u meteen een bevestiging per van ons. Let op: Daarmee heeft u de aanmelding nog niet geactiveerd. U dient de link in de ontvangen te bevestigen. Hier treft u het aanmeldingsformulier aan voor de DSB compensatieregeling. Houdt u bij het invullen van het formulier uw documenten van DSB Bank bij de hand.

19 Home - Aanmelden - Niet deelnemen? Niet deelnemen? Bekijk de u aangeboden compensatie a.u.b. goed en laat u zonodig adviseren. U hoeft pas voor akkoord en daarmee voor finale kwijting te tekenen, als u weet en begrijpt wat de aangeboden compensatie voor u inhoudt. Als u niet tevreden bent over de aangeboden compensatie, en u denkt op een andere manier genoegdoening te kunnen krijgen, dan kunt u ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de regeling. Uw aanspraak op de aangeboden compensatie komt dan geheel te vervallen. Let op: als u niet meedoet aan de compensatieregeling, loopt u risico. Wanneer u ervoor kiest om zelf te gaan onderhandelen of procederen tegen DSB Bank, betekent dit extra kosten voor u. En het duurt langer voordat er een oplossing komt voor uw probleem. Ook kan het gebeuren dat u een lagere, of geen financiële tegemoetkoming krijgt.

20 Home - Uitvoering regeling - Uitvoering Uitvoering De uitvoering van de compensatieregeling gebeurt door de curatoren van DSB Bank. Zodra u zich heeft aangemeld voor de compensatieregeling, kan bekeken worden of u in aanmerking komt voor enige compensatie. U ontvangt in dat geval zo spoedig mogelijk een schriftelijk aanbod van de curatoren. Voor nadere informatie over de voortgang, verwijzen wij u naar het kopje 'Tijdspad' in het linker menu. De hoogte en de uitvoering van de compensatie verschilt per product. Zie hiervoor de onderwerpen die u vindt bij De regeling per onderdeel.

21 Home - Uitvoering regeling - Verrekening Verrekening Wanneer u een lening bij DSB Bank heeft en u komt voor een compensatie in aanmerking, zal de compensatie worden verrekend met de uitstaande hoofdsom van de lening. De hoogte van de schuld daalt en uw maandlasten zullen daardoor mogelijk ook dalen. U dient zelf te bepalen op welke leningdelen de compensatie in mindering wordt gebracht. U kunt dit aangeven in de brief waarin de compensatie wordt aangeboden. De compensatie zal te allen tijde eerst worden verrekend met eventuele betalingsachterstand(en) die u heeft. Lagere compensatie Als het bedrag van de compensatie lager is dan de hoogte van de (resterende) schuld, dan wordt het bedrag hiervan afgetrokken. De hoofdsom van de lening wordt hiermee lager. Voorbeeld: Uw (resterende) lening is 10. De compensatie is 2. Blijft over een lening van 10-2=8. Hogere compensatie Als de toegekende compensatie hoger is dan de uitstaande schuld, dan wordt eerst de schuld afgelost met de compensatie. Van het bedrag dat resteert, worden de betalingen die u heeft gedaan vanaf 19 oktober 2009, toen DSB Bank failliet werd verklaard, beschouwd als een zogeheten boedelvordering. Hetzelfde geldt voor het eventuele compensatiebedrag van de HWL- beleggingsverzekering. Dat houdt in dat deze bedragen binnen 30 dagen na vaststelling van de compensatie worden overgemaakt op een door u opgegeven bankrekening. Als na verrekening en de boedelvordering nog een gedeelte van het compensatiebedrag overblijft, wordt dit een concurrente vordering. Of en hoeveel u daar uiteindelijk nog van terugkrijgt, hangt af van de financiële situatie van DSB Bank na afwikkeling van het faillissement. Voorbeeld: Uw (resterende) lening is 10. De compensatie is 15, waarvan 1 HWL. Uw schuld is hiermee afgelost en er is nog 15-10= 5 over. Daarvan heeft u 2 betaald sinds het faillissement. Dit bedrag van 2 en de HWL compensatie van 1 worden dan een boedelvordering, dat geld krijgt u teruggestort. Het resterende bedrag van 2 (5-2-1) wordt een concurrente vordering.

22 Home - Uitvoering regeling - Echtscheiding Echtscheiding Als gescheiden partners beiden een handtekening hebben gezet onder een overeenkomst met de DSB Bank, dienen beiden akkoord te gaan met de aangeboden compensatie. U doet dit door de brief waarin de compensatie wordt aangeboden, allebei voor akkoord te ondertekenen en retour te sturen, samen met een kopie van uw beider paspoorten. Aanmelding Om in aanmerking te komen voor compensatie, is het niet nodig dat beide ex-partners zich melden of al een klacht hebben ingediend. Als één van beide (ex-) partners dat heeft gedaan, dan geldt de aanmelding voor de compensatieregeling automatisch voor allebei. Adresgegevens Als de adressen van beide ex-partners in de systemen van DSB Bank bekend zijn, dan wordt een brief waarin de compensatie wordt aangeboden naar beide adressen gestuurd. Zo niet, dan wordt deze brief alleen gestuurd naar degene van wie het adres bekend is. Wanneer de ex-partners allebei akkoord willen gaan met de aangeboden compensatie, dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat DSB Bank tijdig over de door beiden ondertekende brief beschikt. Verrekening Let op: voordat beide ex-partners akkoord gaan met de compensatie, dient u het met elkaar eens te zijn geworden over de manier waarop de compensatie dient te worden verrekend met eventuele uitstaande leningen.

23 Home - Uitvoering regeling - BKR BKR Over de gevolgen van de compensatieregeling voor een eventuele registratie bij Bureau Krediet Registratie (BKR) wordt op dit moment door de curatoren overleg gevoerd. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij op deze website nadere informatie geven.

24 Home - Uitvoering regeling - Tijdspad Tijdspad Wanneer u automatisch bij DSB Bank bent aangemeld voor de compensatieregeling, dan krijgt u vóór 31 december 2011 een bericht over enige compensatie van ons. Tegelijkertijd ontvangt u een aanmeldingsformulier om u aan te melden voor compensatie wegens bovenmatige kredietverlening. Als u niet automatisch vóór 1 september 2011 bent aangemeld voor de compensatieregeling, en u zich alsnog aanmeldt via deze website, moet u er rekening mee houden dat u pas vanaf 2012 een bericht over enige compensatie kunt verwachten. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid aanvragen die wij moeten verwerken. U kunt zich aanmelden voor de compensatieregeling tot en met uiterlijk 1 april Het globale tijdspad kunt u hier bekijken.

25 Home - Vraag en antwoord Vraag en antwoord Overzicht vragen en antwoorden Links vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden. De vragen zijn gesorteerd op onderwerp. Als u links op een onderwerp klikt, komen de vragen en antwoorden van dat onderwerp naar voren. Het onderdeel 'vraag en antwoord' zal regelmatig worden bijgewerkt. Houdt u daarom deze website in de gaten.

26 Home - Vraag en antwoord - Begrippen Begrippen V: Wat is een concurrente vordering? A: Dit is een vordering die u als schuldeiser heeft op DSB Bank, wanneer u als schuldeiser geen bijzondere positie heeft ten opzichte van de overige schuldeisers. V: Krijg ik bij een concurrente vordering het bedrag in één keer uitbetaald? A: Nee, u heeft een gelijke vordering ten opzichte van andere concurrente schuldeisers. Op deze vorderingen vinden tussentijdse uitdelingen plaats. Het is ook niet zeker of u het gehele bedrag zult ontvangen. V: Wat is een boedelvordering? A: Dat is een vordering die voorrang heeft op andere vorderingen. Boedelvorderingen worden meteen verrekend of uitbetaald. V: Wat houdt finale kwijting in? A: Finale kwijting betekent dat u akkoord gaat met een algehele en definitieve regeling. U kunt in dit geval dan later niet meer proberen om een hogere financiële tegemoetkoming van DSB Bank en de verzekeraar(s) te krijgen. V: Wat zijn handlingskosten? A: Dit zijn de administratieve kosten die een verzekeraar maakt bij een tussentijdse beëindiging van een polis. V: Wat valt er onder de inhoudingskosten? A: Daaronder vallen de provisie en de tekencommissie. V: Wat is een (fictieve) restschuld bij een HWS overeenkomst? A: Bij beëindiging van de HWS overeenkomst worden de aandelen verkocht. De waarde van de aandelen wordt vervolgens in mindering gebracht op het beleggingskrediet. De schuld die daarna overblijft, is de restschuld. Als de aandelen niet zijn verkocht maar door u zijn overgenomen, dan is de (fictieve) restschuld het verschil tussen het beleggingskrediet en de waarde van de aandelen op het moment van overname. V: Wat wordt er onder 'tekencommissie' verstaan? A: Dat is de administratieve vergoeding die wordt betaald aan de administrateur. V: Wat is een Biljet van een Proces? A: Een Biljet van een Proces heeft onder meer betrekking op uw aangifte inkomstenbelasting over een bepaald jaar, in dit geval het jaar waarin u een overeenkomst met DSB Bank bent aangegaan. Een biljet van proces kunt u schriftelijk opvragen bij het belastingkantoor van uw regio. Een Biljet van een Proces is niet hetzelfde als een IB-60 formulier. V: Wat betekent "bovenmatige kredietverlening"? A: Bij de compensatieregeling kunt u aangeven dat er volgens u meer krediet aan u is verstrekt dan maximaal aan u verstrekt had mogen worden. De curatoren gaan dat dan voor uw persoonlijke situatie beoordelen. Voor deze beoordeling zijn aanvullende gegevens noodzakelijk. Als u op het aanmeldingsformulier aangeeft dat u voor beoordeling in aanmerking wenst te komen, ontvangt u van curatoren een brief met het verzoek om bepaalde gegevens toe te sturen. V: Wat betekent "uitgesloten dekking op koopsompolissen"? A: Bij de compensatieregeling kunt u aangeven dat u een koopsompolis heeft afgesloten waarbij u, op grond van de geldende polisvoorwaarden en uw persoonlijke omstandigheden, nooit aanspraak zou maken op dekking. De curatoren gaan dat dan voor uw persoonlijke situatie beoordelen. Voor deze beoordeling zijn aanvullende gegevens noodzakelijk. Als u op het aanmeldingsformulier aangeeft dat u voor beoordeling in aanmerking wenst te komen, ontvangt u van curatoren een brief met het verzoek om bepaalde gegevens toe te sturen.

27 Home - Vraag en antwoord - Aanmelding Aanmelding V: Hoe moet ik mij aanmelden? A: Als u vóór 1 september 2011 een klacht heeft ingediend bij DSB Bank of curatoren of voor deze datum bent aangesloten bij een deelnemende belangenorganisatie of rechtsbijstandorganisatie en daar vóór die datum uw klacht jegens DSB Bank heeft neergelegd, hoeft u zich niet aan te melden. Indien dit niet het geval is, kunt u zich aanmelden onder het kopje 'Aanmelden'. Vervolgens klikt u op 'Nog aanmelden'. Als u dan op de groene knop 'Aanmeldingsformulier' klikt, kunt het aanmeldingsformulier invullen. Houd uw contractnummers bij de hand. V: Ik ben nog niet aangemeld, kan ik dat alsnog doen? A: Ja, als u niet vóór 1 september 2011 zelf een klacht heeft ingediend bij DSB Bank of curatoren of vóór deze datum bent aangesloten bij een deelnemende belangenorganisatie of rechtsbijstandorganisatie en daar vóór deze datum uw klacht jegens DSB Bank heeft neergelegd, kunt u zich aanmelden op deze website onder 'Aanmelden'. V: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling? A: Dat kunnen wij u nog niet vertellen. Als u bent aangemeld, gaan wij eerst een beoordeling doen. U wordt hierover geïnformeerd. V: Ik ontdek na aanmelding dat ik een fout heb gemaakt in het aanmeldingsformulier, wat moet ik doen? A: In dit geval verzoeken we u om zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met DSB Bank op nummer V: Als ik mij aanmeld, ben ik dan meteen gebonden aan de compensatieregeling? A: Nee, na uw aanmelding maken wij eerst een beoordeling van uw dossier. Als u daarvoor in aanmerking komt, ontvangt u per brief een aanbod tot compensatie. Als u dat aanbod accepteert, dan bent u pas gebonden aan de regeling. V: Hoe weet ik of mijn aanmelding bij DSB Bank is aangekomen? A: U heeft direct na de aanmelding een bevestigings gekregen met al uw gegevens. Om uw aanmelding te bevestigen dient u op de link in die te klikken. U krijgt vervolgens een bevestigings van uw definitieve aanmelding. V: Ik heb een klacht over zowel verzekeringen als een te hoog krediet. Waar moet ik me voor aanmelden? A: Op het aanmeldingsformulier heeft u de mogelijkheid om u aan te melden, zowel voor uw verzekeringen als voor bovenmatig verstrekt krediet. De compensatieregeling geldt als een totaaloplossing waarin alle elementen worden meegenomen. V: Ik ben de wettige erfgenaam van een overleden klant van DSB Bank, die mogelijk in aanmerking zou komen voor de compensatieregeling. Hoe kan ik mij als erfgenaam aanmelden voor de compensatieregeling? A: Voor de aanmelding door een erfgenaam van een klant van DSB Bank, is een apart aanmeldingsformulier opgesteld. Dit formulier zal op uw verzoek worden toegezonden. Neemt u als erfgenaam telefonisch contact op met Ook voor andere vragen over de compensatieregeling kunt u op dit telefoonnummer contact opnemen met DSB Compensatie. V: Ik heb geen verklaring van erfrecht (meer), wat moet ik doen? A: Om een verklaring van erfrecht te krijgen, dient u contact op te nemen met een notaris. V: Bij aanmelding voor de compensatieregeling wordt naar mijn polisnummer gevraagd. Wat is mijn polisnummer? A: Het polisnummer kunt u vinden op uw contract. Als u uw contract niet meer hebt, dient u contact op te nemen met de verzekeraar. DSB Bank kan u geen polisnummer verschaffen. V: Waarom is er een einddatum voor aanmelding? A: De einddatum houdt verband met de uiteindelijke afwikkeling van het faillissement. U kunt zich uiterlijk tot 1 april 2014 aanmelden voor de compensatieregeling. V: Is het nog mogelijk mij aan te melden bij een deelnemende belangenorganisatie of rechtsbijstandorganisatie? A: Het staat u volledig vrij om u aan te melden bij een deelnemende belangenorganisatie of rechtsbijstandorganisatie. Dit is echter niet nodig om aanspraak te kunnen maken op de compensatieregeling. Indien u aanspraak wilt maken op de compensatieregeling, dient u zich aan te melden via deze website.

28 Home - Vraag en antwoord - Belangenorganisaties en Rechtsbijstandorganisaties Belangenorganisaties en Rechtsbijstandorganisaties V: Waarom zijn alleen enkele belangenorganisaties en rechtsbijstandorganisaties bij de compensatieregeling betrokken? A: De betrokken belangenorganisaties en rechtsbijstandorganisaties vertegenwoordigen een groot aantal klanten van DSB Bank en zijn dus representatieve partijen. V: Ik ben aangesloten bij een andere belangenorganisatie of rechtsbijstandorganisatie, kom ik nu wel in aanmerking voor de compensatieregeling? A: Ja, de compensatieregeling is voor alle klanten van DSB Bank. U kunt zich dus gewoon aanmelden voor de compensatieregeling. V: Ik ben aangesloten bij een belangenorganisatie en heb al een klacht ingediend. Ben ik nu al aangemeld? A: Ja, alle klanten die vóór 1 september 2011 bij DSB Bank hebben geklaagd zijn reeds aangemeld, ongeacht of u wel of niet bij een belangenorganisatie bent aangesloten. U ontvangt hiervan een bevestiging. Heeft u geen bevestiging ontvangen, kunt u zich alsnog voor de compensatieregeling aanmelden op deze website via 'Aanmelden'.

29 Home - Vraag en antwoord - BKR BKR De curatoren van DSB Bank zijn in gesprek met het Bureau Kredietregistratie. Zodra daarover nieuws is, wordt dat hier vermeld.

30 Home - Vraag en antwoord - Bovenmatige kredietverlening Bovenmatige kredietverlening V: Wat betekent "bovenmatige kredietverlening"? A: Bij de compensatieregeling kunt u aangeven dat er volgens u meer krediet aan u is verstrekt dan maximaal aan u verstrekt had mogen worden. De curatoren gaan dat dan voor uw persoonlijke situatie beoordelen. Voor deze beoordeling zijn aanvullende gegevens noodzakelijk. Als u op het aanmeldingsformulier aangeeft dat u voor beoordeling in aanmerking wenst te komen, ontvangt u van curatoren een brief met het verzoek om bepaalde gegevens toe te sturen. V: Kom ik ook voor mijn ingeloste/overgesloten kredieten in aanmerking voor compensatie? A: Nee, uw kredietovereenkomst (hypothecair en/of consumptief) komt alleen in aanmerking voor compensatie als sprake is van overkreditering. Bij ingeloste/overgesloten kredietovereenkomsten is geen sprake van overkreditering en zal geen compensatie worden geboden. V: Ik heb een klacht over zowel verzekeringen als een te hoog krediet. Waar moet ik me voor aanmelden? A: Op het aanmeldingsformulier heeft u de mogelijkheid om u aan te melden, zowel voor uw verzekeringen als voor bovenmatig verstrekt krediet. De compensatieregeling geldt als een totaaloplossing waarin alle elementen worden meegenomen. V: Wat is een Biljet van een Proces? A: Een Biljet van een Proces heeft onder meer betrekking op uw aangifte inkomstenbelasting over een bepaald jaar, in dit geval het jaar waarin u een overeenkomst met DSB Bank bent aangegaan. Een biljet van proces kunt u schriftelijk opvragen bij het belastingkantoor van uw regio. Een Biljet van een Proces is niet hetzelfde als een IB-60 formulier.

31 Home - Vraag en antwoord - Compensatiebrief Compensatiebrief V: Ik heb een aanbod tot compensatie ontvangen voor mijn koopsom(men) en/of beleggingsverzekering(en) en/of HWS overeenkomst(en). De compensatie voor bovenmatige kredietverlening is in dit aanbod echter nog niet meegenomen. Is het mogelijk dat ik een totaalaanbod ontvang? A: Ja, u kunt bij de ondertekening van het aanbod tot compensatie er ook voor kiezen om een totaalaanbod in één keer te ontvangen; oftewel één voorstel voor zowel de bovenmatige kredietverlening als het aanbod voor uw koopsom(men) en/of beleggingsverzekering(en) en/of HWS overeenkomst(en). In dat geval moet u er wel rekening mee houden dat het nog enkele maanden kan duren voordat wij u een aanbod voor de totale compensatie kunnen doen. V: Ik wil wel compensatie ontvangen maar DSB Bank geen finale kwijting verlenen, kan dit? A: Nee, de aangeboden compensatie is tegen finale kwijting. V: Hoeveel compensatie ontvang ik? Kan ik dit zelf uitrekenen? A: Hoeveel u terug kunt krijgen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In de brief waarin het aanbod van de regeling staat, vindt u alle producten waarop de compensatie is gebaseerd. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de brief. V: Ik ben akkoord met het compensatieaanbod, en nu? A: Als u akkoord gaat met het aanbod tot compensatie, kunt u de brief ondertekenen en opsturen naar de bank, via het gratis antwoordnummer. V: In de brief staat dat ik voor een bepaalde datum moet reageren. Ik heb meer tijd nodig om te overleggen. Wat nu? A: De reactietermijn is twee maanden. U wordt verzocht om binnen die termijn de brief, waarin de compensatie wordt aangeboden, ondertekend te retourneren. De reactietermijn is echter een termijn van orde. V: Ik ben voor langere tijd in het buitenland en kan hierdoor niet op de brief met het aanbod tot compensatie reageren. Wat moet ik nu doen? A: U kunt van tevoren iemand machtigen om namens u uw belangen te behartigen. U dient echter wel het aanbod zelf te ondertekenen tenzij er sprake is van een notariële volmacht. V: Welke tarieven gelden er voor provisie en tekencommissie? A: De compensatieregeling is bedoeld voor koopsompolissen waarvan de provisie en het tekengeld meer dan 40 % van de totale koopsom bedraagt. Hierbij is bepaald dat de minimale kosten aan provisie en tekencommissie minimaal 300,- mogen bedragen en maximaal 3500,-. Deze bedragen zijn het resultaat van de onderhandelingen tussen curatoren, belangenorganisaties en rechtsbijstandorganisaties. V: Ontvangt mijn belangenbehartiger ook een kopie van het aanbod tot compensatie? A: Nee, omdat het bij DSB Bank niet altijd bekend is wie de belangenbehartiger van klant is, wordt het aanbod tot compensatie rechtstreeks naar de klant gestuurd. V: Ik word gebeld over het aanbod tot compensatie. Waarom gebeurt dat? A: Alle klanten die een compensatievoorstel krijgen toegestuurd, worden over het aanbod tot compensatie gebeld om na te gaan of de brief goed is ontvangen en of de klant vragen over de brief heeft. Curatoren willen met het nabellen voorkomen dat er vragen van klanten onbeantwoord blijven. Curatoren willen graag weten of het aanbod tot compensatie tegemoet komt aan uw verwachtingen.

32 Home - Vraag en antwoord - Compensatieregeling Compensatieregeling V: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling? A: Dat kunnen wij u nog niet vertellen. Als u bent aangemeld, gaan wij eerst een beoordeling doen. U wordt hierover geïnformeerd. V: Hoe werkt de compensatieregeling? A: Hoe de compensatieregeling voor u persoonlijk er uit ziet, kunnen wij nu niet vertellen. U ontvangt zo snel als mogelijk na uw aanmelding een brief. In deze brief staat precies uitgelegd hoe de compensatieregeling werkt. V: Kunt u mij advies geven over de regeling? A: In de brief staat het aanbod uitgewerkt. U dient zelf de keuze te maken of u wel of niet akkoord wilt gaan. Wij kunnen alleen vragen over het aanbod zelf beantwoorden, maar kunnen en mogen niet over de inhoud adviseren. V: Ik heb eerder al een regeling/schikking met DSB Bank getroffen. Kan ik nog van de compensatieregeling gebruik maken? A: U kunt curatoren schriftelijk verzoeken om de compensatieregeling alsnog toe te passen. De brief dient te worden gestuurd naar: curatoren van DSB Bank N.V. in faillissement, Antwoordnummer 68721, 1687 ZC Wognum. Als bij de eerdere regeling/schikking, na 19 oktober 2009 met curatoren of DSB Bank gesloten, een bedrag is kwijtgescholden dat lager is dan de compensatie op grond van de compensatieregeling, dan wordt u vanzelf door curatoren benaderd. V: Geldt de compensatieregeling ook voor spaargelden? A: Nee, de compensatieregeling geldt niet voor spaargelden. Wel voor koopsompolissen, beleggingsverzekeringen, HWS overeenkomsten en bovenmatige kredietverlening. V: Kan de behandeling van mijn dossier voorrang krijgen? A: Nee, wij kunnen individuele dossiers geen voorrang geven. Eerst zullen de klachten die zijn ingediend vóór 1 september 2011 worden behandeld. Vanaf januari 2012 zullen de dossiers van klanten die zich via de website hebben aangemeld worden behandeld. U ontvangt te zijner tijd bericht. V: Worden al mijn afgenomen producten en kredieten beoordeeld voor compensatie wanneer ik (automatisch) ben aangemeld? A: Ja, al uw producten en kredieten worden meegenomen in de beoordeling. V: Ik heb (een) DSB Bank financieel product via een tussenpersoon afgesloten met DSB Bank. Kom ik voor compensatie in aanmerking? A: Ja, als u een overeenkomst via een tussenpersoon met DSB Bank heeft gesloten, kunt u in aanmerking komen voor compensatie. Heeft u niet vóór 1 september 2011 een klacht ingediend bij DSB Bank of curatoren, of zich voor deze datum aangemeld bij een deelnemende belangenorganisatie of rechtsbijstandorganisatie en daar vóór die datum uw klacht jegens DSB Bank heeft neergelegd, dient u zich aan te melden via deze website. V: Kan ik ook in aanmerking komen voor een tijdelijke lastenverlaging? A: Ja, om in aanmerking te komen voor een tijdelijke lastenverlaging dient u een apart verzoek in te dienen, tezamen met een inkomsten- en lastenlijst. Klikt u hier voor meer informatie over het aanvragen van een tijdelijke lastenverlaging. Graag attenderen wij u erop dat u zich, naast een eventueel verzoek om een tijdelijke lastenverlaging, ook kunt aanmelden voor de compensatieregeling. Aanmelden voor de compensatieregeling kan via deze website onder de knop 'aanmelden'.

Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011

Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011 Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011 De compensatieregeling is vastgelegd in het op 19 september 2011 bereikte akkoord op hoofdlijnen (AoH) tussen de curatoren van DSB Bank en de

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling

De DSB Compensatieregeling De DSB Compensatieregeling Deze brochure bevat een toelichting op de informatie die nodig is voor de berekening van de compensatie voor overkreditering. - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 2.

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Probleemhypotheken ("SSP"), statutair gevestigd te Lelystad,

Stichting Steunfonds Probleemhypotheken (SSP), statutair gevestigd te Lelystad, Gerechtshof te Amsterdam VERZEKSCHRIFT (EX ARTIKEL 1013 RV) Verzoeksters zijn: I. Mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M Knüppe, gezamenlijk handelend in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze prospectus 3 Uw adviseur 3 Tarieven 3 Effectieve rente op jaarbasis 3 Lenen op maat 3 Overzicht van de bij InterBank beschikbare

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

36-7514-426 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 C/0507 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen?

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen? Inhoudsopgave IDM maakt het mogelijk Waarom deze folder? IDM op internet Lenen op maat doet u bij IDM Bank 1. Doorlopend Krediet Doorlopend Hypotheek Krediet IDM BankPas 2. Persoonlijke Lening 3. Huurkoop

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden. Met onze

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

36-7514-428 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 C/0507 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-430 C/1207 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Prospectus huurkoop consumptief

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015 HYPOTHEEK Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct - mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Lloyds Bank Hypotheek (1). In dit

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-425 D/1207 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie