Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht."

Transcriptie

1 1. Inleiding Bij kredietverlening aan particulieren worden normen gehanteerd om te bepalen hoeveel krediet u op basis van uw persoonlijke omstandigheden maximaal verleend mag worden. Indien er meer krediet wordt verleend dan deze gebruikelijke normen is sprake van overkreditering. Compensatie heeft uitsluitend betrekking op het bedrag van uw overkreditering. Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht. 2. Uitgangspunten 2.1 Het Akkoord op Hoofdlijnen De berekening van de compensatie overkreditering is vastgelegd in het Akkoord op Hoofdlijnen en het Addendum bij het Akkoord op Hoofdlijnen (hierna gezamenlijk zowel als afzonderlijk genoemd AoH ). Het AOH [link] is tot stand gekomen na onderhandelingen tussen curatoren en diverse belangenorganisaties. 2.2 Kredietsoorten Overkreditering wordt per kredietsoort berekend. Het AoH onderscheidt drie kredietsoorten: 1. eerste hypotheek of combihypotheek (eerste en tweede hypotheek binnen 6 maanden van elkaar afgesloten); 2. tweede hypotheek; 3. consumptief krediet (waaronder persoonlijke lening, doorlopend krediet, premiekrediet, rentekrediet). Per kredietsoort wordt alleen het laatst verleende, nog lopende krediet beoordeeld. In geval u vóór de verwerking van een eventuele compensatie overkreditering al uw kredieten bij DSB Bank heeft ingelost, komt u niet in aanmerking voor compensatie vanwege overkreditering. 2.3 Normering voor kredietverlening De gebruikelijke normen voor het bepalen van het maximale krediet bij een eerste hypotheek of combihypotheek zijn vastgelegd in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Voor een tweede hypotheek en een consumptief krediet zijn de normen opgenomen in de gedragscode van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). 1

2 Het maximaal te verlenen krediet wordt volgens de GHF-normen en de VFN-normen bepaald aan de hand van het inkomen van de contractant(en). Bij de GHF-normen wordt bij de berekening van de overkreditering ook rekening gehouden met de rentevastperiode. Daarnaast wordt er bij de VFN-normen ook rekening gehouden met gezinssamenstelling en de woonlasten. De GHF- en VFN-normen zijn terug te vinden op de website Voor de bepaling van overkreditering bij een hypothecaire lening is de waarde van het onderpand (de waarde van de woning) niet van belang. Alleen de verhouding tussen de hoogte van het krediet en het inkomen is van belang. 3. Stappen in berekening compensatie overkreditering Om tot de uiteindelijke compensatie voor overkreditering te komen, worden de volgende stappen in de berekening genomen: Stap 1 aan de hand van de aan u verleende kredieten uw bruto inkomen (zoals hierna bepaald) en de toepasselijke normen wordt het bedrag aan overkreditering berekend. Indien u samen met een andere contractant een krediet heeft afgesloten, wordt ook het inkomen van deze andere contractant in de berekening meegenomen. Daarnaast wordt volgens de VFN-normen bij een tweede hypotheek en consumptief krediet rekening gehouden met uw gezinssituatie en uw woonlasten. Stap 2 op het bedrag van overkreditering wordt een aantal aftrekposten in mindering gebracht. Het bedrag dat overblijft is de grondslag voor de compensatieberekening. De aftrekposten worden hierna toegelicht. Stap 3 over de grondslag voor de compensatieberekening wordt de compensatie overkreditering berekend. Voor elk kredietsoort geldt een specifiek percentage. De compensatie percentages worden hierna toegelicht. Stap 4 het bedrag aan compensatie wordt vervolgens, volgens uw opgave, in mindering gebracht op het saldo van uw uitstaande kredieten. 3.1 Berekening bedrag overkreditering (stap 1) De overkreditering van de drie kredietsoorten wordt berekend op basis van het bruto jaarinkomen van beide contractanten en van de GHF- en VFN-normen van fiscaal naar bruto jaarinkomen Het bruto jaarinkomen wordt berekend uit het fiscaal jaarinkomen van de contractant(en) dat is vermeld op het zogenoemde ABS-formulier (ABS=Aanslag Belastingen Systeem). Het 2

3 ABS-formulier wordt door de Belastingdienst verstrekt. In de omrekening van fiscaal jaarinkomen naar bruto jaarinkomen wordt het fiscaal jaarinkomen gecorrigeerd voor de WW premie en voor de werkgeversbijdrage zorgpremie (of premie Zfw). De omrekening van fiscaal jaarinkomen naar bruto jaarinkomen is als volgt: fiscaal jaar inkomen minus bijdrage werkgever zorgverzekering: plus premie WW = bruto jaar inkomen Het is mogelijk dat uw bruto jaarinkomen voor de berekening van de overkreditering afwijkt van het bruto jaarinkomen op de jaaropgave van uw werkgever. In geval een krediet gezamenlijk met een andere contractant is afgesloten worden de inkomensgegevens van beide contractanten meegenomen. Dit geldt ook in de situatie als contractanten na de kredietverlening zijn gescheiden Gemiddelde overkreditering Voor de compensatie overkreditering wordt zowel de overkreditering in het jaar van kredietverlening als de overkreditering in het jaar 2010 berekend. In het AoH is bepaald dat de compensatie overkreditering mede wordt bepaald aan de hand van de overkreditering in het jaar Vervolgens wordt de gemiddelde overkreditering berekend aan de hand van de overkreditering in jaar van kredietverlening en van de overkreditering in het jaar Ingroei Als op 31 december 2010 blijkt dat van overkreditering geen sprake meer is, wordt geen compensatie toegekend. Dit wordt een situatie van volledige ingroei genoemd. Deze situatie ontstaat door inkomensstijgingen. Uw inkomen is dan over de periode van datum kredietverlening tot 31 december 2010 zodanig gestegen, dat het verleende krediet inmiddels binnen de GHF- of VFN-normen valt. U bent dan als het ware ingegroeid in het krediet. Bij volledige ingroei, dus bij een overkreditering van nihil in 2010, kunt u verzoeken om een herbeoordeling van de overkreditering over een jaar eerder dan 2010 [zie: herbeoordeling ingroei] Incidentele inkomsten 3

4 Het is mogelijk dat u in het jaar van kredietverlening of in het jaar 2010 zogenaamde variabele/incidentele inkomsten heeft ontvangen. Deze worden in mindering gebracht op uw bruto jaarinkomen. Voorbeelden van variabele/incidentele inkomsten zijn: incidentele winstuitkeringen incidentele ploegentoeslag incidentele provisies incidentele inkomsten uit overwerk ontvangen tijdelijke lijfrente-uitkeringen Variabele / incidentele inkomsten dienen door u te worden aangetoond. Dergelijke incidentele/variabele inkomsten worden alleen in mindering gebracht als u dat op het moment van aanvraag van het krediet aan DSB heeft opgegeven. Variabele inkomsten als bonusuitkeringen, vergoedingen voor overuren, ploegentoeslag, provisie, worden in het jaar van kredietverlening als incidentele inkomsten aangemerkt voor zover deze inkomsten het gemiddelde van deze inkomsten over het jaar vóór kredietverlening, het jaar van kredietverlening en het jaar ná kredietverlening overstijgen. Het bedrag aan variabele inkomsten wordt in het jaar 2010 als incidentele inkomsten aangemerkt voor zover deze inkomsten het gemiddelde van deze inkomsten over de jaren 2009, 2010 en 2011 overstijgen. Voorbeeld van incidentele inkomsten in jaar van kredietverlening: jaar kredietverlening : 2007 ploegentoeslag 2006 : ploegentoeslag 2007 : ploegentoeslag 2008 : gemiddelde ploegentoeslag: = 4833 in 2007 wordt = 170 als incidentele inkomsten aangemerkt Variabele inkomsten als bonusuitkeringen, vergoedingen voor overuren, ploegentoeslag, provisie kunt u aantonen door alle loonstroken over de relevante jaren op te sturen. 4

5 3.1.5 Berekening overkreditering eerste hypotheek en combihypotheek Bij de berekening van de overkreditering wordt rekening gehouden met (i) de financieringslasten van naastlopende financieringen en (ii) met de bijzondere vaste lasten* financieringslasten van naastlopende financieringen De financieringslasten van kredieten die u bij DSB Bank of een andere financiële instelling had lopen op moment dat u bij DSB Bank de eerste hypotheek afsloot worden meegenomen in de berekening van de compensatie overkreditering. Voorwaarde is wel dat u deze financieringslasten heeft opgegeven bij uw kredietaanvraag. Financieringslasten van kredieten die u had lopen bij het aangaan van de eerste hypotheek bij DSB Bank verminderen uw maximale leencapaciteit en leiden tot een verlaging van het maximale bedrag dat u zou mogen lenen. Tot de financieringslasten behoren zowel de aflossingsverplichtingen als de renteverplichtingen. Bij de berekening van de overkreditering van een eerste hypotheek worden de werkelijke financieringslasten van naastlopende kredieten meegenomen. * bijzondere vaste lasten Het is mogelijk zijn dat u in het jaar van kredietverlening (het jaar 2010 is hier niet van belang) bepaalde bijzondere vaste lasten had waarbij in de berekening van de overkreditering rekening gehouden moet worden. Voorbeelden van bijzondere vaste lasten zijn: erfpachtlasten partneralimentatie afwijkend hoge premies ziektekosten die in aanmerking komen voor aftrek op uw fiscaal jaarinkomen (alleen van toepassing op kredieten afgesloten na 1 januari 2009) afwijkend hoge (aanvullende) pensioenpremies (alleen van toepassing op kredieten afgesloten na 1 januari 2009) afwijkend hoge servicekosten (bijvoorbeeld door achterstallig onderhoud) betalingsregeling met de Belastingdienst afwijkend hoge zorgkosten, die niet worden gedekt door een verzekering en in aanmerking komen voor aftrek op uw fiscaal jaarinkomen. 5

6 U kunt de bijzondere vaste lasten aan de hand van bewijsstukken aantonen. Ook hier geldt de voorwaarde dat u de bijzondere vaste lasten bij uw kredietaanvraag moet hebben opgegeven. * GHF-normen Voor de berekening van de overkreditering bij een eerste hypotheek of combi hypotheek wordt uitgegaan van de GHF-normen. Bij de GHF-normen wordt eerst uw zogenaamde woonquote bepaald. De woonquote bestaat uit een percentage van het bruto inkomen, jaarlijks vastgesteld door het NIBUD. De woonquotes worden gepubliceerd als bijlage bij de NHG normen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen personen tot 65 jaar en vanaf 65 jaar ( Voor de berekening van de overkreditering wordt uitgegaan van de woonquote voor personen tot 65 jaar. De woonquote is een percentage dat aangeeft dat de maandelijkse financieringslasten niet meer mogen bedragen dan dat percentage van het inkomen. Op basis van het bruto jaarinkomen (bij partners: het bruto jaarinkomen van de meestverdienende partner) en de toetsrente (zie hierna) wordt de woonquote bepaald. Doordat uw bruto jaarinkomen in het jaar van kredietverlening kan afwijken van uw bruto jaarinkomen over 2010, kan de woonquote in 2010 anders zijn dan op het moment van kredietverlening. Het woonquote percentage in jaar van kredietverlening en in het jaar 2010 wordt vermenigvuldigd met het bruto jaarinkomen (bij partners: beide bruto jaarinkomens opgeteld) op het moment van kredietverlening en met het bruto jaarinkomen over * toetsrente Aan de hand van de rentevastperiode van het krediet en de datum van kredietverlening wordt de toetsrente vastgesteld. Voor de jaren 2000 tot en met 2006 wordt een toetsrente van 6% gebruikt als de rentevast periode van het krediet 5 jaar of korter is. Voor de jaren 2007 en volgende wordt de in de tabel hieronder genoemde GHF toetsrente gebruikt als de rentevast periode korter is dan 10 jaar ( In alle overige gevallen wordt de daadwerkelijke rente gebruikt. 6

7 Jaar Kwartaal Begin Einde Geldende GHF toetsrente 2007 Q ,90% Q ,90% Q ,30% Q ,30% 2008 Q ,30% Q ,30% Q ,60% Q ,60% 2009 Q ,60% Q ,60% Q ,80% Q ,80% De toetsrente wordt alleen op het moment van kredietverlening vastgesteld en wijzigt daarna niet meer voor het berekenen van overkreditering op 31 december Aan de hand van uw bruto jaarinkomen, woonquote en toetsrente wordt de maximale financieringslast bepaald. Op grond van de maximale financieringslast per maand wordt de zogenaamde maximale leencapaciteit berekend. In de GHF-normen is hiervoor een formule opgenomen Berekening overkreditering tweede hypotheek en consumptief krediet De overkreditering bij een tweede hypotheek en een consumptief krediet wordt bepaald aan de hand van de VFN-normen. Volgens de VFN-normen is er sprake van overkreditering als de hoofdsom van de laatst verstrekte tweede hypotheek of het consumptief krediet hoger is dan 50 keer uw zogenaamde leencapaciteit. De leencapaciteit wordt als volgt berekend: leencapaciteit = netto maandinkomen vaste lasten leefnorm De leencapaciteit wordt berekend in het jaar van kredietverlening en in het jaar * netto maandinkomen Het netto maandinkomen wordt berekend uit uw eerder berekende bruto jaar inkomen op basis van het ABS-formulier. Hiervoor wordt de zogenoemde bruto-netto converter gebruikt. De bruto-netto converter rekent het bruto jaarinkomen om naar netto maandinkomen. Eerst wordt het netto jaarinkomen berekend. Deze berekening wordt uitgevoerd aan de hand van 7

8 het bruto jaarinkomen en de relevante loonheffingtabellen, premietabellen en de tabel arbeidskorting. In de berekening zijn de grondslagmaxima voor premies ziekenfondswet of zorgverzekeringswet betrokken. Vervolgens wordt het berekende netto jaarinkomen gedeeld door 12 (bij kredieten verleend vóór 1 juni 2008) of door 12,96 (bij kredieten verleend op of na 1 juni * vaste lasten De maandelijkse vaste lasten bestaan uit: (i) (ii) (iii) (iv) de werkelijke woonlasten lopende financieringslasten van naastlopende financieringen andere bijzondere vaste lasten (zie hiervoor toelichting op bijzondere vaste lasten onder eerste hypotheek) financieringslasten voor elders lopende consumptieve kredieten. De financieringslasten van naastlopende financieringen zijn onder de toelichting van de compensatie van eerste hypotheek toegelicht. Bij een tweede hypotheek en een consumptief krediet wordt niet uitgegaan van de werkelijke financieringslasten maar worden de financieringslasten genormeerd tegen 2% van de hoofdsom van het naastlopende krediet. De overige bijzondere vaste lasten zijn onder de toelichting van de compensatie van eerste hypotheek toegelicht. In de berekening van de overkreditering worden de aangetoonde woonlasten meegenomen. Als u geen woonlasten aantoont wordt uitgegaan van een forfaitair bedrag van 350,00 aan woonlasten. * leefnorm De VFN-gedragscode schrijft het bedrag voor (de zogenaamde leefnorm) dat vrij beschikbaar moet zijn voor een huishouden om in het levensonderhoud te kunnen voorzien vrij beschikbaar moet zijn. Deze leefnorm wordt ieder jaar per gezinssituatie vastgesteld. Er zijn 4 categorieën van gezinssituaties: alleenstaand zonder kind(eren), alleenstaand met kind(eren), twee volwassenen zonder kind(eren), twee volwassenen met kind(eren). De gezinssituatie op moment van kredietverstrekking moet bij DSB Bank bekend zijn. 8

9 Voor het berekenen van overkreditering dient de VFN norm in het jaar van kredietverlening (per laatste kredietverstrekking per kredietsoort) toegepast te worden De leefnormen kunt u hier vinden. De maximale leeftijd die wordt gehanteerd is 65 jaar Bepaling grondslag compensatie (stap 2) Nadat voor iedere kredietsoort de gemiddelde overkreditering is bepaald, wordt de grondslag voor de compensatie overkreditering berekend. Hiervoor wordt op het bedrag aan overkreditering enkele aftrekposten in mindering gebracht Compensatie voor verleden en toekomst De compensatie wordt berekend voor het verleden en voor de toekomst. De compensatie voor het verleden wordt berekend over de periode van datum kredietverlening tot 31 december De compensatie voor de toekomst wordt berekend over de periode van 31 december 2010 tot einde looptijd van het krediet, met een maximum van 60 maanden, dus uiterlijk tot en met 31 december De compensatie voor het verleden en de toekomst worden apart berekend omdat een verschillend bedrag aan overkreditering als uitgangspunt voor de compensatieberekening wordt genomen. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: voor het verleden: de gemiddelde overkreditering voor het verleden. Als de overkreditering op 31 december 2010 gelijk of hoger is dan de overkreditering ten tijde van kredietverlening, dan wordt uitgegaan van de overkreditering ten tijde van kredietverlening. Als de overkreditering op 31 december 2010 lager was dan ten tijde van kredietverlening dan geldt het gemiddelde bedrag voor de toekomst wordt uitgegaan van de laagste waarde van (i) de overkreditering op moment van kredietverlening en (ii) de overkreditering op 31 december Bedragen in mindering op het bedrag van overkreditering: aftrekposten Vervolgens worden op het bedrag van overkreditering voor het verleden en het bedrag van overkreditering voor de toekomst verschillende bedragen, die afhankelijk zijn van uw situatie, in mindering gebracht. De posten die in mindering worden gebracht worden de aftrekposten genoemd. Voor klanten die na 19 september 2011 een klacht hebben ingediend bij DSB Bank geldt een zogenaamde drempelwaarde. Dit betekent dat op het bedrag van de overkreditering eerst per kredietsoort een bedrag in mindering wordt gebracht. Voor de eerste hypotheek geldt 9

10 een drempelwaarde van , voor de tweede hypotheek en voor een consumptief krediet In onderstaande tabel zijn de aftrekposten opgenomen die in mindering worden gebracht op de overkreditering voor het verleden en op de overkreditering voor de toekomst. De aftrekposten worden alleen in mindering gebracht als deze op uw situatie van toepassing zijn. compensatie overkreditering voor verleden gemiddelde overkreditering minus drempelwaarde minus aflossingen van datum kredietverstrekking tot 31 december 2010 minus compensatie i.v.m. koopsomverzekeringen en/of onmogelijke dekking (zonder verhoging samengestelde rente) minus door cliënt ontvangen premierestituties en afkoopwaarden minus minus compensatie overkreditering voor toekomst overkreditering op datum kredietverstrekking of op 31 december 2010 (minste van deze twee) drempelwaarde aflossingen van datum kredietverstrekking tot 31 december 2010 compensatie i.v.m. koopsomverzekeringen en/of onmogelijke dekking (verhoogd met samengestelde rente) door cliënt ontvangen premierestituties en afkoopwaarden toegekende compensatie overkreditering voor verleden compensatie afgekochte HWS polissen totaal grondslag berekening compensatie voor overkreditering voor verleden grondslag berekening compensatie voor overkreditering voor toekomst De aflossingsbedragen op het krediet en compensatie voor andere DSB producten worden in mindering gebracht omdat u voor die bedragen niet meer bent overgekrediteerd Verschillende percentages compensatie per kredietsoort (stap 3) 10

11 Over de grondslag van de compensatieberekening (zie bovenstaande tabel) geldt per kredietsoort een verschillend percentage voor compensatie. De volgende percentages worden berekend over de grondslag voor de berekening van de compensatie van overkreditering 5% bij een eerste hypotheek of combihypotheek; 6% over de grondslag bij een tweede hypotheek; en 9% over de grondslag bij een consumptief krediet. De compensatie voor overkreditering zal nooit meer bedragen dan uw totale uitstaande kredietsaldo bij DSB Bank op datum van verwerking van de compensatie 3.4. Verwerking toegekende compensatie (stap 4) Het bedrag aan compensatie wordt eerst verrekend met eventuele eerdere kwijtscheldingen (bijvoorbeeld uit hoofde van een schikking) en ontstane betalingsachterstanden. Het bedrag aan compensatie wordt vervolgens, volgens uw opgave, in mindering gebracht op het saldo van uw uitstaande kredieten De toegekende compensatie zal dus worden verrekend met uw lopende leningen. U ontvangt in een brief het aanbod voor compensatie overkreditering. In deze brief kunt u aangeven op welke kredieten u de compensatie wilt verrekenen. Compensatie voor overkreditering wordt nooit uitbetaald of omgezet in een vordering in het faillissement van DSB Bank. 11

I TOELICHTING BIJ EEN EERSTE HYPOTHEEK EN COMBI HYPOTHEEK

I TOELICHTING BIJ EEN EERSTE HYPOTHEEK EN COMBI HYPOTHEEK Deel I TOELICHTING BIJ EEN EERSTE HYPOTHEEK EN COMBI HYPOTHEEK In deze toelichting worden de verschillende onderdelen en kengetallen in de berekening overkreditering toegelicht. De berekening van de compensatie

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek Afgesloten in het 2006 Verstrekt krediet 200.000,00 De eerste hypotheek (1H) wordt beoordeeld

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt : Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek of combihypotheek Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet : 200.000,-- De

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) cliënt Voorbeeld Beoordeling consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Cliënt: Voorbeeld Beoordeling Consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling

De DSB Compensatieregeling De DSB Compensatieregeling Deze brochure bevat een toelichting op de informatie die nodig is voor de berekening van de compensatie voor overkreditering. - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 2.

Nadere informatie

ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS

ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS onze referentie: P [nummer] betreft: toekenning compensatie voor overkreditering datum: [datum invullen] Geachte

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling)

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) Deze brochure bevat een toelichting op de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de compensatie voor overkreditering - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting

Nadere informatie

1.2.1. De overkreditering wordt bepaald per kredietsoort. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende kredietsoorten:

1.2.1. De overkreditering wordt bepaald per kredietsoort. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende kredietsoorten: Bijlage C 1.1. Definitie overkreditering 1.1.1. Overkreditering is gedefinieerd in het WCAM Akkoord als het door DSB Bank verstrekte kredietbedrag boven het maximale toegestane krediet dat verstrekt mocht

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling)

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) Deze brochure bevat een toelichting op de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de compensatie voor overkreditering - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling

De DSB Compensatieregeling De DSB Compensatieregeling Deze brochure bevat een toelichting op het compensatieaanbod INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 2. Poliscompensatie 6 2.1 Koopsompolissen 2.2 Beleggingsverzekeringen 7

Nadere informatie

Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011

Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011 Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011 De compensatieregeling is vastgelegd in het op 19 september 2011 bereikte akkoord op hoofdlijnen (AoH) tussen de curatoren van DSB Bank en de

Nadere informatie

Compensatievaststellings tool 'Abacus'

Compensatievaststellings tool 'Abacus' Compensatievaststellings tool 'Abacus' 1762013 Versie: D4.0 20130313 Algemeen Naam 1e contractant Voorbeeld 1 Geboortedatum 1e 1jan1963 Postcode Huidige datum 842013 Is er een 2e contractant: a Geboortedatum

Nadere informatie

U heeft zich aangemeld voor een compensatie voor overkreditering op grond van de WCAMregeling.

U heeft zich aangemeld voor een compensatie voor overkreditering op grond van de WCAMregeling. Naam Contractant 1 Naam Contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS onze referentie: [Pallas nummer] betreft: verzoek aanleveren gegevens datum: [datum invullen] Geachte [heer/mevrouw [Naam Contractant

Nadere informatie

Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken

Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken Per e- mail verzonden aan, op 9 januari 2014 Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken Geachte De Geschillencommissie ( GC ) heeft uw klacht nader beoordeeld

Nadere informatie

De WCAM-regeling is opgenomen in de WCAM-overeenkomst die op [datum verbindendverklaring] door het gerechtshof Amsterdam verbindend is verklaard.

De WCAM-regeling is opgenomen in de WCAM-overeenkomst die op [datum verbindendverklaring] door het gerechtshof Amsterdam verbindend is verklaard. Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS Onze referentie: P [nummer] Betreft: toekenning en verwerking polis Datum: [datum invullen] Geachte [heer/mevrouw], U heeft

Nadere informatie

DSB COMMISSIE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. BESLISSING van 11 november 2014 inzake het verzoek met referentie 'CBO017 - ' van

DSB COMMISSIE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. BESLISSING van 11 november 2014 inzake het verzoek met referentie 'CBO017 - ' van DSB COMMISSIE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN BESLISSING van 11 november 2014 inzake het verzoek met referentie 'CBO017 - ' van woonachtig te hierna: "Verzoeker" tegen Mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M.

Nadere informatie

Het voorstel in deze brief heeft een beperkte geldigheidsduur van 10 weken. Na het verstrijken van deze termijn vervalt dit aanbod.

Het voorstel in deze brief heeft een beperkte geldigheidsduur van 10 weken. Na het verstrijken van deze termijn vervalt dit aanbod. ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS onze referentie: P [nummer] betreft: aanbod compensatie datum: [datum invullen] Geachte [heer/mevrouw], Op 19

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4

1 Inleiding 1. 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4 3 Wijzigingen BKR 7 3.1 Telecombedrijven stoppen met registreren

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2012 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; (Tekst geldend op: 20-06-2013) Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en regels

Nadere informatie

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland)

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.2.55 Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) bronnen Gedragscode VFN, www.vfn.nl, maart 2012 VFN Gedragscode per 1.1.2012 (vervangt

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling)

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) Deze brochure bevat een toelichting op de toekenning en verwerking poliscompensatie INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 1.1 Het hoe en waarom van de WCAM-regeling

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Nota Kredietnormen. 1. Aanleiding. 2. De huidige kredietnormen

Nota Kredietnormen. 1. Aanleiding. 2. De huidige kredietnormen Nota Kredietnormen 1. Aanleiding Naar aanleiding van de FSC-bijeenkomst in november 2014 over de LTV heeft het Comité om verdere analyses gevraagd. Eén van de vraagstukken betreft de mogelijke beleidsmaatregelen

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling

De DSB Compensatieregeling De DSB Compensatieregeling Deze brochure bevat een toelichting op het aanbod poliscompensatie - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 1.1 Het hoe en waarom van de compensatieregeling 1.2 De regeling

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2014 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Wft Consumptief krediet oefenexamen

Wft Consumptief krediet oefenexamen Wft Consumptief krediet oefenexamen Kennis Vraag 1 De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) heeft gedragsregels opgesteld om overkreditering te voorkomen. Wat schrijven deze regels

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft GEDRAGSCODE CONSUMPTIEF KREDIET vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken 1 Begrippen Aflossingscapaciteit Het bedrag dat de consument maandelijks als kredietvergoeding en/of aflossing op een

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012)

VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012) VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012) 1. Reikwijdte De VFN Gedragscode is van toepassing op alle krediet aan consumenten anders dan een krediet aan een consument voor

Nadere informatie

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening Samenvatting Toetskader hypothecaire kredietverlening Toetskader hypothecaire kredietverlening Inleiding De AFM heeft naar aanleiding van de reacties op haar voorstellen in het consultatiedocument Toetskader

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

1 mei 2017 TELECOMKREDIETCODE

1 mei 2017 TELECOMKREDIETCODE TELECOMKREDIETCODE Reikwijdte De Telecomkredietcode is een concretisering van de norm in de Wet op het financieel toezicht om verantwoord krediet te verstrekken door telecomkredietaanbieders, ter voorkoming

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet

Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet Nibud, mei 2016 Het ministerie van BZK heeft het Nibud advies gevraagd hoe de studieschuld meegenomen dient te worden bij hypotheekverstrekking,

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op de acceptatiecriteria en de nieuwe beheercriteria zoals deze vanaf 2014 voor NHG gaan gelden:

Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op de acceptatiecriteria en de nieuwe beheercriteria zoals deze vanaf 2014 voor NHG gaan gelden: Berekeningen maximale hypotheken Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op de acceptatiecriteria en de nieuwe beheercriteria zoals deze vanaf 2014 voor NHG gaan gelden: Acceptatiecriteria De acceptatiecriteria

Nadere informatie

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft GEDRAGSCODE CONSUMPTIEF KREDIET vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken 1 Begrippen Aflossingscapaciteit Het bedrag dat de consument maandelijks als kredietvergoeding en/of aflossing op een

Nadere informatie

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft GEDRAGSCODE CONSUMPTIEF KREDIET vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken 1 Begrippen Aflossingscapaciteit: Het bedrag dat de consument maandelijks als kredietvergoeding en/of aflossing op

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Proces Acceptatiebeleid

Proces Acceptatiebeleid Proces Acceptatiebeleid In dit document is het acceptatiebeleid van Nationale-Nederlanden Bank (NNB) beschreven. NNB is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26433 20 december 2012 Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Bijlage 4: Berekening van de compensatie overkred iteri ng

Bijlage 4: Berekening van de compensatie overkred iteri ng Bijlage 4: Berekening van de compensatie overkred iteri ng /i, Ø FL Berekening van de compensatie overkred iteri ng Uitgangspunten compensatie overkreditering 2 Berekening per kredietsoort: 1H 2H CK Ongeacht

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1. Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.0 1 18-12-2012 NHG 2014 Vanaf 1 januari 2014 zijn de nieuwe Voorwaarden

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Alimentatiekantoor.nl

Alimentatiekantoor.nl Fax naar: 084-729 59 38 Pag. 1/5 Alimentatie Alimentatie berekenen? Wij kunnen dit voor u berekenen a.d.h.v. de inkomensgegevens of indien u variable inkomens (ondernemer) heeft op basis van trends en

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Aflevering 2 - Advies over verantwoorde woonlasten

Aflevering 2 - Advies over verantwoorde woonlasten Aflevering 2 - Advies over verantwoorde woonlasten Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat Inhoud U en uw lening...03 Welkom bij Credivance...03 Drie heldere leenvormen...04 Doorlopend Krediet...05 WOZ-krediet...05 Persoonlijke Lening...06

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

Klagers hebben zich daarna tot de Ombudsman gewend. Een groot deel van de klagers wordt bijgestaan door de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken.

Klagers hebben zich daarna tot de Ombudsman gewend. Een groot deel van de klagers wordt bijgestaan door de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken. AANBEVELING OMBUDSMAN INZAKE DSB Den Haag, 8 oktober 2009 Inleiding De Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft de afgelopen maanden van consumenten een groot aantal klachten en geschillen ontvangen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST 1 Bijlage 1: Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Voorst Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Definities gebruikt bij de aanvangsdraagkrachttoets en de draagkrachthertoets

Nadere informatie

PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen

PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen Kennis Vraag 1 Mariëtte (50 jaar) werkt al jaren als verpleegster in een ziekenhuis. Vanwege een reorganisatie raakt ze haar baan kwijt. Mariëtte wordt in 2020 ontslagen,

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat U en uw lening Een nieuwe auto. Een dakkapel. Een wereldreis. Wilt u uw wensen vervullen, maar heeft u het geld er niet voor? Dan kan een

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Versie 241108 Prospectus Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2. Aflopend Krediet 2.1. De financieringsaanvraag 2.2. De afwikkeling 2.3.

Nadere informatie

Wat kunt u van ons verwachten?

Wat kunt u van ons verwachten? Advieswijzer Financiering en Verzekering Doel en inhoud Volkswagen Bank is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In die werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland 1 Uw favoriete auto binnen handbereik 4 Huurkoop 6 Persoonlijke lening 8 Doorlopend krediet 10 Financieren

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor Samenvatting Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011 Partijen Voor Beeld Kinderen D Voor T Voor Gebruikte gegevens Voor Loondienst Inkomen conform salarisstrook: 61.392 (inclusief vakantietoeslag, Inkomsten

Nadere informatie

WOZ-krediet PLUS BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl. www.defamplus.nl

WOZ-krediet PLUS BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl. www.defamplus.nl WOZ-krediet PLUS BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl www.defamplus.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomkeuken gevonden, het huis verbouwen,

Nadere informatie

MoneYou Doorlopend Krediet

MoneYou Doorlopend Krediet MoneYou Doorlopend Krediet Waarom deze prospectus? MoneYou B.V., hierna te noemen MoneYou, is een financiële dienstverlener die actief is als aanbieder van consumptief krediet. Met deze prospectus willen

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Uitleg inkomens-en vermogensbestanddelen

Uitleg inkomens-en vermogensbestanddelen Uitleg inkomens-en vermogensbestanddelen Hoeveel kunt en wilt u lenen? Inkomen Uitgaven Waarde huis Vermogen Loondienst Overig Invloed leenbedrag Met NHG Zonder NHG Vrij Overwaarde Vast inkomen Variabel

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-07-2014 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening Inhoud Credivance maakt lenen persoonlijk........................... 3 Verantwoord lenen en leenvormen............................. 5 Flexibel Plan.............................................................

Nadere informatie

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk... 3. Verantwoord lenen en leenvormen... 5. Flexibel Plan... 7. Persoonlijk Plan... 9

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk... 3. Verantwoord lenen en leenvormen... 5. Flexibel Plan... 7. Persoonlijk Plan... 9 Inhoud Credivance maakt lenen persoonlijk............................ 3 Verantwoord lenen en leenvormen.............................. 5 Flexibel Plan.............................................................

Nadere informatie

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek Ontwerp power point; Henk Douna De grootste financiële beslissing in een mensenleven 2 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens

Nadere informatie

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Rente per maand 240 maanden 300 maanden 360 maanden 0,3333 165,0219 189,4525 209,4612 0,3417 163,5958 187,4857 206,9543 0,3500 162,1874 185,5486

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Mede namens de minister van Wonen, Wijken en Integratie De minister van Financiën,

Mede namens de minister van Wonen, Wijken en Integratie De minister van Financiën, Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 24 mei 2007 FM 2007-00924 U Onderwerp Vragen van

Nadere informatie

Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Financiële verplichtingen aanvullend

Nadere informatie

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5 15 x 5 JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK Doorlopend krediet/huurkoop Financieringen We brengen je favoriete auto binnen handbereik Je hebt hem gevonden: de auto die aan al je wensen en eisen

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)?

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)? > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie