De DSB Compensatieregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De DSB Compensatieregeling"

Transcriptie

1 De DSB Compensatieregeling Deze brochure bevat een toelichting op de informatie die nodig is voor de berekening van de compensatie voor overkreditering.

2 - 2 -

3 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 2. Overkreditering in het kort 5 3. Welke informatie heeft DSB van u nodig? Noodzakelijke gegevens Aanvullende gegevens 9 4. Vervolg Vragen 15 Disclaimer Het Akkoord op Hoofdlijnen omvat de compensatieregeling tussen de curatoren en een aantal belangenorganisaties en rechtsbijstandorganisaties. De rechten en verplichtingen van partijen zijn dan ook in het Akkoord op Hoofdlijnen opgenomen. Het volledige Akkoord op Hoofdlijnen en daarbij behorende uitvoeringsregelingen kunt u vinden op De tekst in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van de gemaakte afspraken over de berekening van de compensatie in het Akkoord. De inhoud van de brochure is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en de volledigheid kan niet worden ingestaan. Aan de informatie kunt u daarom geen rechten ontlenen

4 1. Algemene toelichting In september 2011 is met de belangenorganisaties en een aantal rechtsbijstandorganisaties overeenstemming bereikt over een compensatieregeling. Deze compensatieregeling is vastgelegd in het Akkoord op Hoofdlijnen en het Addendum Overkreditering ( Akkoord ). Het Akkoord kunt u downloaden op In het Akkoord is (onder andere) een compensatieregeling voor de volgende vier onderdelen opgenomen: 1. te hoge provisie op koopsompolissen en beleggingsverzekeringen; 2. overkreditering; 3. onmogelijke dekking van koopsompolissen; 4. gebreken in effectenbeleningsovereenkomsten (HWS). U heeft per brief of via de website aangegeven dat u in aanmerking wenst te komen voor een compensatie voor overkreditering. Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor compensatie voor overkreditering, hebben wij gegevens van u nodig. In de brief van DSB Bank verzoek aanleveren gegevens staat een overzicht van de gegevens die wij nodig hebben voor de berekening van de compensatie voor overkreditering. In deze brochure geven wij een toelichting op de gegevens die u moet aanleveren. Meerdere verzoeken om informatie Het is mogelijk dat u bij DSB Bank kredieten heeft lopen met andere contractanten dan er in de brief verzoek aanleveren gegevens staan genoemd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u nog kredieten heeft lopen met een ex-partner. Of wanneer u niet alleen kredieten met een medecontractant heeft afgesloten, maar ook kredieten op uw eigen naam. In dit soort gevallen kunt u, om privacy redenen, van DSB Bank meerdere verzoeken om informatie ontvangen. Het is belangrijk dat u voor alle situaties de gevraagde informatie aanlevert. Wij kunnen de compensatie voor overkreditering namelijk pas beoordelen als wij alle noodzakelijke informatie van u hebben ontvangen

5 2. Overkreditering in het kort Van overkreditering is sprake als aan u meer krediet is verleend dan op grond van de in de bankensector gebruikelijke normen maximaal verleend had mogen worden. Compensatie voor overkreditering heeft alleen betrekking op het bovenmatige deel van het aan u verleende krediet. Kredietsoorten Overkreditering wordt per kredietsoort berekend. De compensatieregeling onderscheidt drie kredietsoorten: 1. eerste hypotheek of combi-hypotheek (eerste en tweede hypotheek binnen 6 maanden van elkaar afgesloten); 2. tweede hypotheek (die 6 maanden of langer vóór of na een eerste hypotheek of zonder een eerste hypotheek bij DSB Bank is gesloten); 3. consumptief krediet (waaronder persoonlijke lening, doorlopend krediet, premiekrediet, rentekrediet). Per kredietsoort wordt alleen van het laatst verleende, nog lopende krediet beoordeeld of er sprake is van overkreditering. Ingeloste kredieten worden niet beoordeeld. Voorbeeld U heeft de volgende kredieten afgesloten: een eerste hypotheek in 2004; een tweede hypotheek in 2006; een consumptief krediet in 2007; een consumptief krediet in De kredieten uit 2004 (eerste hypotheek), 2006 (tweede hypotheek), en 2008 (consumptief krediet) worden beoordeeld voor overkreditering. Het consumptieve krediet uit 2007 wordt niet meegenomen in de beoordeling. Want alleen het laatst verleende consumptief krediet (uit 2008) wordt in de berekening meegenomen. GHF- en VFN-normen De kredietnormen uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) worden bij de beoordeling van compensatie voor overkreditering toegepast voor eerste hypotheken en combi-hypotheken. De berekening van de compensatie voor een tweede hypotheek en een consumptief krediet wordt gebaseerd op de normen uit de gedragscode van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Deze GHF- en VFN-normen nemen voor het bepalen van het maximaal te verlenen krediet het inkomen van de contractant(en) als uitgangspunt. Daarnaast wordt er bij de VFN-normen ook rekening gehouden met gezinssamenstelling en woonlasten. De GHF- en VFN-normen zijn terug te vinden op de website: Voor een eventuele aanspraak op compensatie voor overkreditering is alleen de verhouding tussen de hoogte van het krediet en het inkomen van de contractant(en) relevant. De waarde van het onderpand (de woning) is voor de bepaling van overkreditering niet van belang. Op de website kunt u de hoofdlijnen van de berekening van de compensatie voor overkreditering nalezen

6 3. Welke informatie heeft DSB Bank van u nodig? Om de overkreditering te kunnen beoordelen hebben wij informatie over uw situatie nodig. Hierna wordt toegelicht om welke informatie het gaat en waarom we die nodig hebben. Om de compensatie voor overkreditering te kunnen berekenen hebben wij in ieder geval de volgende noodzakelijke gegevens nodig: inkomensgegevens; informatie over uw gezinssamenstelling (alleen als u een tweede hypotheek en/of consumptieve krediet bij DSB Bank heeft afgesloten). Wanneer u de kredieten samen met uw partner heeft afgesloten, moeten ook de inkomensgegevens van uw partner worden aangeleverd. Heeft u de kredieten samen met een ex-partner afgesloten? Dan hebben wij ook de inkomensgegevens van deze ex-partner nodig. Zonder de gevraagde gegevens van uw ex-partner kan de compensatie niet worden berekend. Daarnaast kunt u aanvullende gegevens aanleveren om de berekening van uw compensatie beter aan te laten sluiten op uw persoonlijke situatie. Dit is echter niet verplicht. Wij verzoeken u de noodzakelijke en (eventuele) aanvullende gegevens in één keer op te sturen. Zodra u de noodzakelijke gegevens heeft opgestuurd, wordt uw compensatie voor overkreditering berekend. Checklist Bij de brief verzoek aanleveren gegevens is een checklist opgenomen met een overzicht van de gegevens die voor uw situatie van belang kunnen zijn. We verzoeken u de ingevulde checklist samen met de documenten in de antwoordenvelop terug te sturen. In de checklist kunt u onder andere zien over welke jaren de noodzakelijke en aanvullende gegevens van belang zijn. 3.1 Noodzakelijke gegevens Voor de berekening van overkreditering is het belangrijk dat u de volgende noodzakelijke gegevens aanlevert: A. definitieve aanslag inkomstenbelasting; B. ABS-formulier; C. Gezinssamenstelling (bij tweede hypotheek en/of consumptief krediet). A. Definitieve aanslag Inkomstenbelasting Om in aanmerking te komen voor een berekening compensatie overkreditering moet u over de relevante jaren de definitieve aanslag inkomstenbelasting (een voorlopige aanslag of de aangifte is niet voldoende) toesturen. Op een definitieve aanslag staan niet alle gegevens die nodig zijn om de berekening compensatie voor overkreditering uit te voeren. Daarom hebben we ook een ABS-formulier - 6 -

7 van u nodig (hieronder vindt u meer informatie over het ABS-formulier. Heeft u de aanslag niet meer? U kunt een kopie van de definitieve aanslag opvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer Omdat per kredietsoort voor het laatst afgesloten krediet een berekening van de compensatie wordt gemaakt, kan het zijn dat u inkomensgegevens over meerdere jaren moet aanleveren. Voorbeeld U heeft de volgende kredieten afgesloten: een eerste hypotheek in 2004; een tweede hypotheek in 2006; een consumptief krediet in U moet in dat geval gegevens aanleveren voor de jaren 2004 (eerste hypotheek), 2006 (tweede hypotheek), 2008 (consumptief krediet) en IB 60-formulier Het kan zijn dat u geen belastingaangifte doet, omdat bijvoorbeeld de loonheffing gelijk is aan de eindheffing voor de inkomstenbelasting. U kunt dan een IB 60 -formulier (ook wel inkomensverklaring genoemd) samen met de jaaropgaaf van uw werkgever opsturen. Een IB 60-formulier is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. IB-60 formulieren kunt u alleen aanvragen voor de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en Een IB 60- formulier kunt u opvragen bij Belastingdienst, telefoonnummer B. ABS-formulier Voor de berekening van de compensatie voor overkreditering hebben we, naast een definitieve belastingaanslag, ook een uitdraai van het zogenaamde Aanslag Belastingen Systeem van de Belastingdienst nodig. We noemen deze uitdraai hierna een ABS-formulier. Voor de compensatieberekening wordt maar een beperkt aantal gegevens van het ABS-formulier gebruikt, namelijk: inkomensgegevens; forfaitaire huurwaarde van de eigen woning (indien van toepassing); rente en kosten van de kredieten die voor de eigen woning zijn afgesloten (indien van toepassing). Daarnaast gebruiken we de verdeling van bovenstaande posten tussen de partners zoals die op het ABS-formulier staat aangegeven. Andere gegevens die op het ABS-formulier staan worden níet gebruikt. Het ABS-formulier wordt alleen voor de berekening van overkreditering gebruikt en niet voor andere doeleinden. Net als bij de definitieve aanslagen, hebben we ABS-formulieren nodig over de jaren waarin u per kredietsoort het laatste krediet heeft afgesloten én het jaar

8 Kredieten afgesloten vóór 2001 Over de jaren vóór 2001 kan de Belastingdienst geen ABS-formulieren meer verstrekken. Heeft u een krediet vóór 2001 afgesloten, dan gaan wij bij de berekening voor overkreditering uit van de inkomensgegevens zoals die op het ABS-formulier uit 2001 vermeld staan. Het is van belang dat u in dit geval ook de definitieve aanslag over het jaar 2001 opstuurt. Opvragen ABS-formulier door middel van volmacht De curatoren in het faillissement van DSB Bank kunnen de benodigde ABS-formulieren bij de Belastingdienst opvragen. Wel is nodig dat u hiervoor een volmacht afgeeft. Deze volmacht geeft u af door de bijlage volmacht opvragen ABS-formulieren bij Belastingdienst ondertekend mee terug te sturen. Met het terugsturen van de volmacht verleent u aan de curatoren in het faillissement van DSB Bank toestemming om de benodigde ABS-formulieren op te vragen en de informatie van de ABS-formulieren te gebruiken. Op de bijlage volmacht opvragen ABS-formulieren bij Belastingdienst moet uw Burgerservicenummer (BSN) zijn vermeld. Als er geen Burgerservicenummer is opgenomen, verzoeken wij u uw Burgerservicenummer te vermelden op de aangegeven ruimte. Als u de kredietovereenkomst met uw partner heeft afgesloten, is van belang dat het Burgerservicenummer van uw partner is opgenomen en dat uw partner de bijlage ook ondertekent. Het is ook noodzakelijk dat u een kopie van uw legitimatiebewijs mee terug stuurt. Als u het krediet samen met uw partner heeft afgesloten, verzoeken we ook het legitimatiebewijs van uw partner mee terug te sturen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij de ABS-formulieren niet bij de Belastingdienst opvragen. Zelf ABS-formulier opvragen U kunt de ABS-formulieren ook zelf bij de Belastingdienst opvragen en dan aan ons toesturen. In dat geval kunt u de inspecteur van de Belastingdienst in uw regio schriftelijk (met toelichting) vragen de ABS-formulieren aan u toe te sturen. Van de ABS-formulieren bestaan meerdere varianten. Wij hebben twee formulieren van u nodig voor de berekening overkreditering. Vraagt u bij de Belastingdienst om de formulieren Heffingsgrondslagen en Resultaten. U kunt dan na ontvangst de volledige ABS-formulieren aan ons doorsturen. De verwerking van het verzoek aan de inspecteur van de Belastingdienst om de ABS-formulieren toe te sturen duurt enige tijd. Wilt u het ABS-formulier zelf opvragen? Dan kunt u voor meer informatie hierover contact opnemen met de Belastingtelefoon, telefoonnummer: Zonder ABS-formulier kunnen we de compensatie voor overkreditering niet berekenen. Inkomensgegevens (ex-)partner Uitgangspunt voor de berekening van de overkreditering is uw inkomen. Volgens de normen voor kredietverlening wordt, als u de kredieten met uw (ex-) partner heeft afgesloten, de overkreditering bepaald aan de hand van uw inkomen en het inkomen van uw (ex-)partner

9 Inkomensgegevens uit 2010 ook van belang Bij de berekening van de compensatie voor overkreditering worden de inkomsten in het jaar van kredietverlening en in het jaar 2010 meegenomen. Het inkomen in 2010 is in de berekening meegenomen omdat het mogelijk is dat uw inkomen na het verlenen van het krediet zich zodanig heeft ontwikkeld dat uw financieringslasten van het krediet binnen de normen voor kredietverlening vallen. Dit is zo afgesproken in het Akkoord. Had/heeft u een uitkering en zo ja, welke? Als u in het jaar van kredietverlening of in het jaar 2010 een uitkering van het UWV heeft ontvangen, verzoeken wij op de checklist aan te geven welke UWVuitkering u heeft ontvangen. Op het ABS-formulier wordt niet aangegeven om wat voor UWV-uitkering het gaat (WW- of WAO-uitkering etc). Voor een goede berekening van de compensatie voor overkreditering is het noodzakelijk om te weten welke soort uitkering u heeft (ontvangen). C. Gezinssamenstelling Informatie over uw gezinssamenstelling is nodig indien u een tweede hypotheek en/of een consumptief krediet heeft afgesloten. Bij de berekening van de overkreditering volgens de VFN-normen is de gezinssamenstelling van belang. Voor vier types gezinssamenstelling is een bedrag vastgesteld dat (minimaal) nodig is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien en dat niet aangetast mag worden door financieringslasten. Als u zowel een tweede hypotheek als een consumptief krediet heeft afgesloten, verzoeken wij u hiervoor per datum waarop de kredieten zijn afgesloten de gegevens aan te leveren. Als u bijvoorbeeld een tweede hypotheek heeft afgesloten op 1 juli 2006 en vervolgens een persoonlijk krediet op 1 september 2008, dan dient u uw gezinssamenstelling per 1 juli 2006 en per 1 september 2008 aan te geven. U hoeft geen gegevens over uw gezinssituatie op 31 december 2010 aan te leveren. Wijzigingen in gezinssamenstelling na datum kredietverlening hebben geen invloed op de compensatie. 3.2 Aanvullende gegevens De aanvullende gegevens zijn te verdelen in: I II III IV I woonlasten; financieringslasten overige kredieten; incidentele inkomsten; bijzondere vaste lasten Woonlasten Aflossingsverplichtingen eerste hypotheek bij DSB Bank Als u een eerste hypotheek bij DSB Bank heeft afgesloten, wordt in de berekening van de overkreditering van uw eerste hypotheek rekening gehouden met uw aflossingsverplichtingen. Wat onder aflossingsverplichtingen wordt verstaan is hieronder toegelicht onder het kopje woonlasten bij een eigen huis

10 Bij de berekening van de overkreditering van een eerste hypotheek, wordt standaard uitgegaan van een jaarlijkse aflossingsverplichting van 1,2% over de oorspronkelijke hoofdsom van de hypothecaire lening. Als u aantoont dat uw werkelijke (jaarlijkse) aflossingsverplichtingen hoger zijn dan 1,2% van de oorspronkelijke hoofdsom, gaan we uit van dat bedrag. U kunt uw aflossingsverplichtingen aantonen door een kopie van de aflossingsverzekering of beleggingsovereenkomst (zie kopje hypotheek op basis van een aflossingsverzekering of beleggingsrekening hieronder) samen met drie bankafschriften waaruit de betaling van de premie/inleg blijkt, mee te sturen. In de checklist bij de brief verzoek aanleveren gegevens is aangegeven welke drie bankafschriften u kunt aanleveren. Woonlasten tweede hypotheek en consumptief krediet In de berekening voor overkreditering van een tweede hypotheek en/of een consumptief krediet wordt rekening gehouden met uw woonlasten. De hoogte van uw woonlasten beïnvloedt namelijk de ruimte die u volgens de VFN-normen over heeft voor financieringslasten van een tweede hypotheek en/of een consumptief krediet. Als u de woonlasten niet aanlevert, gaan wij zowel bij een eigen huis als bij een huurwoning uit van een standaardwaarde van 350,- per maand. Woonlasten bij een eigen huis De gegevens die we nodig hebben voor de beoordeling van uw rente- en aflossingsverplichtingen zijn afhankelijk van het soort hypotheek dat u heeft afgesloten en of u de hypotheek bij DSB Bank dan wel bij een andere bank heeft afgesloten. Voor de compensatieregeling wordt onder woonlasten bij een eigen huis verstaan: de rentelasten en de aflossingsverplichtingen. Wat onder aflossingsverplichtingen wordt verstaan verschilt per hypotheekvorm. Voorbeelden van hypotheken met aflossingsverplichtingen zijn: annuïteiten hypotheek: de aflossing is opgenomen in het maandelijkse bedrag dat u aan de bank betaalt. De aflossingsverplichting blijkt uit de maandtermijn van uw hypotheek. levenhypotheek: de aflossing bestaat uit uw maandpremie voor de levensverzekering. De aflossingsverplichting blijkt uit de polis en uit uw (maandelijkse) betalingen. spaarhypotheek: de aflossing bestaat uit uw maandpremie voor de spaarhypotheekverzekering. De aflossingsverplichting blijkt uit de polis en uit uw (maandelijkse) betalingen. beleggingshypotheek/effectenhypotheek: de aflossing bestaat uit de inleg in uw beleggingsrekening. De aflossingsverplichting blijken uit de stortingen/betalingen in uw beleggingsrekening. Andere vormen van een hypotheek en van aflossingsverplichtingen zijn mogelijk. In de brief verzoek aanleveren gegevens vindt u een checklist waarop per situatie staat aangegeven welke gegevens u kunt aanleveren. Hypotheek op basis van een aflossingsverzekering of beleggingsrekening Uw eerste hypotheek kan worden afgelost uit een uitkering op een verzekering (levenhypotheek/spaarhypotheek) of uit het opgebouwde kapitaal van uw

11 beleggingsrekening (beleggingshypotheek). In de brief en de checklist noemen we de premies die u betaalt voor de verzekering en de inleg die u doet op uw beleggingsrekening, beide premies in een aflossingsverzekering. Om de premies/inleg van een aflossingsverzekering aan te tonen, verzoeken wij u een kopie van de polis aflossingsverzekering of beleggingsovereenkomst mee te sturen. Daarnaast hebben we bankafschriften waaruit de betaling van de premie/inleg blijkt nodig. In de checklist bij de brief verzoek aanleveren gegevens staat precies met welke (drie) bankafschriften u de aflossingspremies kunt aantonen. Het opsturen van een kopie van de polis aflossingsverzekering of beleggingsovereenkomst en een kopie van (drie) bankafschriften zijn nodig als u een eerste hypotheek bij DSB Bank heeft afgesloten, maar ook als u bij een andere bank een eerste hypotheek heeft afgesloten. Annuïteiten hypotheek Bij een hypotheek op basis van annuïteiten betaalt u maandelijks een vast bedrag waarin de rentelasten en de aflossingsverplichtingen zijn opgenomen. Alleen als u bij een andere bank dan DSB Bank een annuïteiten hypotheek heeft afgesloten, hoeft u gegevens aan te leveren. In dat geval verzoeken wij u kopieën van drie bankafschriften waaruit de betaling van de maandtermijn blijkt op te sturen. In de checklist is precies aangegeven over welke maanden u de betaalde maandtermijnen moet aantonen. Als u bij DSB Bank een annuïteiten hypotheek heeft afgesloten, hoeft u niets aan te tonen. De maandtermijn is in dat geval bij ons bekend. Jaaropgave andere bank Als u bij een andere bank dan DSB Bank een hypotheek heeft afgesloten (dus of een annuïteiten hypotheek of een hypotheek met een aflossingsverzekering) verzoeken wij u de jaaropgave van de bank waar de eerste hypotheek is afgesloten mee te sturen. In de checklist in de brief verzoek aanleveren gegevens is aangegeven over welk jaar u de jaaropgave kunt aanleveren. Een jaaropgave is niet nodig als u de eerste hypotheek bij DSB Bank heeft afgesloten. Voorbeeld U heeft eerst in 2003 bij een andere bank dan DSB Bank een eerste hypotheek afgesloten. Vervolgens sluit u bij DSB Bank in mei 2005 een doorlopend krediet. We hebben dan de volgende gegevens nodig: (i) jaaropgave met uw rente- en aflossingsverplichtingen van de bank waar de eerste hypotheek loopt over het jaar 2005 (als u de eerste hypotheek bij DSB Bank heeft afgesloten, hoeft u de jaaropgave niet mee te sturen) (ii) een kopie van de polis van de verpande aflossingsverzekeringen die zijn verbonden aan de eerste hypotheek en (iii) een kopie van de bankafschriften februari, maart en april 2005 waaruit de betalingen blijken van de maandpremies van de aflossingsverzekeringen die zijn verbonden aan de eerste hypotheek. Woonlasten huurwoning Als u een huurwoning heeft, verzoeken wij u de huurlasten op te geven in het jaar van het aangaan van het krediet. Uw huurlasten kunt u aantonen door het meesturen van zowel uw huurovereenkomst als kopieën van drie bankafschriften waaruit uw huurlasten en eventuele huurtoeslag blijken

12 Het gaat dan om de drie bankafschriften direct voorafgaand aan de ingangsdatum van het consumptieve krediet. Voorbeeld Als u bijvoorbeeld in december 2008 bij DSB Bank een persoonlijke lening heeft afgesloten, hebben wij de volgende gegevens nodig: (i) de huurovereenkomst en (ii) een (kopie van het) bankafschrift van september, oktober en november 2008 waaruit de huurbetaling (en eventuele huurtoeslag) blijkt. II Financieringslasten overige kredieten De financieringslasten van kredieten die u bij DSB Bank of een andere bank (of financiële instelling) heeft afgesloten worden meegenomen in de berekening van de compensatie voor overkreditering. Voorwaarde is wel dat deze financieringslasten bij DSB Bank bekend waren toen u het krediet bij DSB Bank afsloot. Financieringslasten van kredieten die u voorafgaand aan het krediet bij DSB Bank heeft afgesloten verminderen uw maximale leencapaciteit en leiden tot een verlaging van het maximale bedrag dat u zou mogen lenen. Het gaat hier om kredieten bij andere financiële instellingen die niet zijn overgesloten naar DSB Bank en dus op het moment van afsluiten van het krediet bij DSB Bank zijn blijven doorlopen. Tot de financieringslasten behoren zowel de aflossingsverplichtingen als de renteverplichtingen. Ook de financieringslasten van de kredieten die u bij DSB Bank heeft afgesloten, verzoeken wij u aan te tonen. Voor het aantonen van de financieringslasten zijn de volgende documenten van belang: - over de maand waarin u het krediet bij DSB Bank heeft afgesloten, een kopie van het maandoverzicht van de bank (kan dus ook van DSB Bank zijn) waar u het eerdere krediet heeft afgesloten. - kopieën van de drie bankafschriften direct na de maand waarin u het nieuwe krediet bij DSB Bank heeft afgesloten. Uit de bankafschriften die u meestuurt moeten de betalingen van uw financieringslasten blijken. Voor de financieringslasten van een persoonlijke lening hoeft u geen maandoverzicht mee te sturen van de bank waar u het eerdere krediet had afgesloten. Wel verzoeken wij bij een persoonlijke lening een kopie van de kredietovereenkomst mee te sturen. Voorbeeld Eerst sluit u in juni 2004 een doorlopend krediet bij een andere bank dan DSB Bank en vervolgens in februari 2006 een persoonlijke lening bij DSB Bank en daarna in november 2007 een tweede hypotheek bij DSB Bank. In deze situatie dient de overkreditering berekend te worden voor zowel de persoonlijke lening (een consumptief krediet) die in 2006 is afgesloten als voor de tweede hypotheek die in 2007 is afgesloten. In de berekening van de overkreditering van de persoonlijke lening (het consumptief krediet) worden de financieringslasten van het doorlopend krediet

13 meegenomen. Hiervoor moeten worden meegestuurd: (i) kopieën van de bankafschriften (waaruit de betalingen van de financieringslasten blijken) over de maanden maart, april en mei 2006 en (ii) kopie van het maandoverzicht, dat door de bank waar het doorlopend krediet is afgesloten is verstrekt over de maand februari In de berekening van de overkreditering van de tweede hypotheek worden de financieringslasten van het doorlopend krediet en van de persoonlijke lening meegenomen. Hiervoor moeten worden meegestuurd: (i) kopieën van de bankafschriften (waaruit betalingen van de financieringslasten van zowel doorlopend krediet als de persoonlijke lening blijken) over de maanden december 2007, januari en februari 2008, (ii) een kopie van de overeenkomst betreffende de persoonlijke lening en (iii) kopie van het maandoverzicht, dat door de bank waar het doorlopend krediet is afgesloten, is verstrekt over de maand november III Incidentele inkomsten Het is mogelijk dat u in de jaren waarover u inkomensgegevens aanlevert, incidentele inkomsten had. Bepaalde incidentele inkomsten worden in mindering gebracht op het inkomen dat geldt als uitgangspunt voor de berekening van het bedrag aan overkreditering. Incidentele inkomsten beperken uw maximale leencapaciteit en leiden tot een verlaging van het maximale bedrag dat u zou mogen lenen. Van incidentele inkomsten kan sprake zijn in het jaar waarin u bij DSB Bank een krediet heeft afgesloten en in Als u een krediet heeft dat is afgesloten vóór 2001, gaan we bij de berekening van de overkreditering uit van uw inkomensgegevens over U kunt dan dus uw incidentele inkomsten over 2001 aantonen. In de checklist bij de brief van DSB Bank verzoek aanleveren gegevens is aangeven over welke jaren u de incidentele inkomsten kunt aantonen. Voorwaarde is wel dat de incidentele inkomsten bij DSB Bank bekend waren op moment van kredietverlening. In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de incidentele (afwijkende of eenmalige) inkomsten die u kunt aantonen: incidentele winstuitkeringen (bijvoorbeeld bonussen) die niet vast in een (collectieve) arbeidsovereenkomst zijn opgenomen; incidentele ploegentoeslag die niet vast in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst is opgenomen; incidentele provisies; incidentele inkomsten uit overwerk; ontvangen tijdelijke lijfrente-uitkeringen (aan te tonen met een kopie van het lijfrentecontract). Uit de documenten die u meestuurt moet blijken dat de inkomsten incidenteel waren. Daarnaast moet duidelijk zijn om welke incidentele inkomsten uit bovenstaande lijst het gaat. De stukken die u aanlevert moeten in ieder geval aantonen dat de inkomsten in het jaar van kredietverlening sterk afwijken ten opzichte van het jaar daarvoor en het jaar daarna. Daarnaast moet deze afwijking zijn veroorzaakt door een uitkering als genoemd in de lijst hierboven. Uit de documenten die u aanlevert moet dus duidelijk worden dat het bijvoorbeeld gaat om een winstuitkering, incidentele

14 provisie, overwerk etc. We verzoeken u bij de documenten een toelichting op en een cijfermatige onderbouwing van de incidentele inkomsten mee te sturen. Zonder toelichting en cijfermatige onderbouwing worden de bewijsstukken niet in de berekening van de overkreditering meegenomen. Incidentele inkomsten blijken niet uit de aanslag inkomstenbelasting. Wij vragen u daarom deze apart met documenten aan te tonen. IV Bijzondere vaste lasten Het is mogelijk dat u in het jaar waarin u een krediet bij DSB Bank afsloot bijzondere vaste lasten had die in de berekening van de overkreditering meegenomen moeten worden. Bijzondere vaste lasten in het jaar 2010 zijn niet van belang voor de berekening van de overkreditering. Bijzondere vaste lasten verminderen uw maximale leencapaciteit en leiden tot een verlaging van het maximale bedrag dat u zou mogen lenen. Voorwaarde is wel dat de bijzondere vaste lasten bij DSB Bank bekend waren op het moment van kredietverlening. In onderstaande lijst vindt u een overzicht van bijzondere vaste lasten die u kunt aantonen: afwijkend hoge premies ziektekosten en in aanmerking komen voor aftrek op uw belastbaar inkomen (alleen van toepassing op kredieten bij DSB Bank afgesloten na 1 januari 2009); afwijkend hoge (aanvullende) pensioenpremies (alleen van toepassing op kredieten bij DSB Bank afgesloten na 1 januari 2009); afwijkend hoge zorgkosten, die niet worden gedekt door een verzekering en in aanmerking komen voor aftrek op uw belastbaar inkomen; afwijkend hoge service kosten (bijvoorbeeld door achterstallig onderhoud aan te tonen met een kopie van de notulen of de nota van de Vereniging van Eigenaren); betalingsregeling met de belastingdienst; partneralimentatie; erfpachtlasten. Uit de bewijsstukken die u aanlevert moet duidelijk blijken dat de bijzondere vaste lasten niet tot het standaard uitgavenpatroon behoorden. Daarnaast moet duidelijk worden om welke soort uitgaven het gaat die in bovenstaande lijst zijn genoemd. We verzoeken dan ook om een toelichting op en een cijfermatige onderbouwing van de meegestuurde documenten, waaruit blijkt dat de uitgaven (uit bovenstaande lijst) niet tot het standaard patroon behoorden. Alleen voor de erfpachtlasten en partneralimentatie is in de checklist aangegeven welke documenten u moet aanleveren. Voor erfpachtlasten verzoeken wij om de drie bankafschriften waaruit de drie erfpachtbetalingen direct voorafgaand aan het afsluiten van het krediet bij DSB Bank blijken. Tevens hebben wij een kopie van het erfpachtcontract nodig. Partneralimentatie kunt u aantonen door middel van het vonnis echtscheiding en, indien dat is overeengekomen, een kopie van het echtscheidingsconvenant

15 Daarnaast verzoeken wij u kopieën van de drie bankafschriften waaruit de drie betalingen partneralimentatie direct voorafgaand aan het afsluiten van het krediet bij DSB Bank blijken mee te sturen. In de checklist bij de brief van DSB Bank verzoek aanleveren gegevens is aangegeven welke bankafschriften u precies moet meesturen. Bekendheid bij DSB Bank op moment van kredietverlening met aangeleverde informatie Incidentele inkomsten en bijzondere vaste lasten worden alleen in de berekening compensatie overkreditering meegenomen als u op het moment van afsluiten van het krediet DSB Bank op de hoogte heeft gesteld van die inkomsten en lasten. 4. Vervolg Om in aanmerking te komen voor een beoordeling voor compensatie voor overkreditering, dient u de noodzakelijke gegevens binnen tien weken na dagtekening van de brief verzoek aanleveren gegevens aan DSB Bank op te sturen. Wanneer DSB Bank de noodzakelijke gegevens niet binnen de termijn van 10 weken ontvangt, wordt aangenomen dat u afziet van een beoordeling voor overkreditering. Dit betekent dat wij uw dossier niet langer in behandeling nemen. Wel kunt u zich dan opnieuw aanmelden via de website nl, indien aanmelding voor de compensatieregeling dan nog open staat. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zal een beoordeling plaatsvinden. Als u eerder het aanbod voor poliscompensatie heeft geaccepteerd, ontvangt u vervolgens het aanbod voor een compensatie voor overkreditering. Is dat niet het geval, dan ontvangt u een totaalvoorstel. Nadat u het aanbod ondertekend heeft teruggestuurd, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over de wijze van afwikkeling en verwerking van uw compensatie. 5. Vragen Met vragen kunt u tijdens kantooruren telefonisch bij ons terecht via telefoonnummer Ook op vindt u een groot aantal van de meest gestelde vragen en antwoorden. Disclaimer Het Akkoord op Hoofdlijnen en het Addendum Overkreditering ( Akkoord ) omvat de compensatieregeling tussen de curatoren en een aantal belangenorganisaties en rechtsbijstandorganisaties. De rechten en verplichtingen van partijen zijn dan ook in het Akkoord opgenomen. Het volledige Akkoord kunt u vinden op De tekst in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van de gemaakte afspraken over de berekening van de overkreditering in het Akkoord. De inhoud van de brochure is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en de volledigheid kan niet worden ingestaan. Aan de informatie kunt u daarom geen rechten ontlenen

16 CR_13b_ _D.14

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling)

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) Deze brochure bevat een toelichting op de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de compensatie voor overkreditering - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling)

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) Deze brochure bevat een toelichting op de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de compensatie voor overkreditering - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting

Nadere informatie

U heeft zich aangemeld voor een compensatie voor overkreditering op grond van de WCAMregeling.

U heeft zich aangemeld voor een compensatie voor overkreditering op grond van de WCAMregeling. Naam Contractant 1 Naam Contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS onze referentie: [Pallas nummer] betreft: verzoek aanleveren gegevens datum: [datum invullen] Geachte [heer/mevrouw [Naam Contractant

Nadere informatie

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht.

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht. 1. Inleiding Bij kredietverlening aan particulieren worden normen gehanteerd om te bepalen hoeveel krediet u op basis van uw persoonlijke omstandigheden maximaal verleend mag worden. Indien er meer krediet

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) cliënt Voorbeeld Beoordeling consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

I TOELICHTING BIJ EEN EERSTE HYPOTHEEK EN COMBI HYPOTHEEK

I TOELICHTING BIJ EEN EERSTE HYPOTHEEK EN COMBI HYPOTHEEK Deel I TOELICHTING BIJ EEN EERSTE HYPOTHEEK EN COMBI HYPOTHEEK In deze toelichting worden de verschillende onderdelen en kengetallen in de berekening overkreditering toegelicht. De berekening van de compensatie

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Cliënt: Voorbeeld Beoordeling Consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek Afgesloten in het 2006 Verstrekt krediet 200.000,00 De eerste hypotheek (1H) wordt beoordeeld

Nadere informatie

ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS

ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS onze referentie: P [nummer] betreft: toekenning compensatie voor overkreditering datum: [datum invullen] Geachte

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling

De DSB Compensatieregeling De DSB Compensatieregeling Deze brochure bevat een toelichting op het compensatieaanbod INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 2. Poliscompensatie 6 2.1 Koopsompolissen 2.2 Beleggingsverzekeringen 7

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt : Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek of combihypotheek Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet : 200.000,-- De

Nadere informatie

Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011

Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011 Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011 De compensatieregeling is vastgelegd in het op 19 september 2011 bereikte akkoord op hoofdlijnen (AoH) tussen de curatoren van DSB Bank en de

Nadere informatie

1.2.1. De overkreditering wordt bepaald per kredietsoort. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende kredietsoorten:

1.2.1. De overkreditering wordt bepaald per kredietsoort. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende kredietsoorten: Bijlage C 1.1. Definitie overkreditering 1.1.1. Overkreditering is gedefinieerd in het WCAM Akkoord als het door DSB Bank verstrekte kredietbedrag boven het maximale toegestane krediet dat verstrekt mocht

Nadere informatie

Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken

Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken Per e- mail verzonden aan, op 9 januari 2014 Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken Geachte De Geschillencommissie ( GC ) heeft uw klacht nader beoordeeld

Nadere informatie

Het voorstel in deze brief heeft een beperkte geldigheidsduur van 10 weken. Na het verstrijken van deze termijn vervalt dit aanbod.

Het voorstel in deze brief heeft een beperkte geldigheidsduur van 10 weken. Na het verstrijken van deze termijn vervalt dit aanbod. ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS onze referentie: P [nummer] betreft: aanbod compensatie datum: [datum invullen] Geachte [heer/mevrouw], Op 19

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

De WCAM-regeling is opgenomen in de WCAM-overeenkomst die op [datum verbindendverklaring] door het gerechtshof Amsterdam verbindend is verklaard.

De WCAM-regeling is opgenomen in de WCAM-overeenkomst die op [datum verbindendverklaring] door het gerechtshof Amsterdam verbindend is verklaard. Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS Onze referentie: P [nummer] Betreft: toekenning en verwerking polis Datum: [datum invullen] Geachte [heer/mevrouw], U heeft

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Straatnaam en huisnummer

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte Particulieren 2013

Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Wij hebben voor u een overzicht samengesteld van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2013. Wat heeft u allemaal

Nadere informatie

DSB COMMISSIE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. BESLISSING van 11 november 2014 inzake het verzoek met referentie 'CBO017 - ' van

DSB COMMISSIE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. BESLISSING van 11 november 2014 inzake het verzoek met referentie 'CBO017 - ' van DSB COMMISSIE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN BESLISSING van 11 november 2014 inzake het verzoek met referentie 'CBO017 - ' van woonachtig te hierna: "Verzoeker" tegen Mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M.

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling

De DSB Compensatieregeling De DSB Compensatieregeling Deze brochure bevat een toelichting op het aanbod poliscompensatie - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 1.1 Het hoe en waarom van de compensatieregeling 1.2 De regeling

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Compensatievaststellings tool 'Abacus'

Compensatievaststellings tool 'Abacus' Compensatievaststellings tool 'Abacus' 1762013 Versie: D4.0 20130313 Algemeen Naam 1e contractant Voorbeeld 1 Geboortedatum 1e 1jan1963 Postcode Huidige datum 842013 Is er een 2e contractant: a Geboortedatum

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 voor ondernemers Door dit formulier in te vullen verzoekt u de gemeente Ede om in aanmerking te mogen komen voor kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Inleiding. Home. Op deze website treft u alle informatie over de compensatieregeling aan, die voor u van belang is.

Inleiding. Home. Op deze website treft u alle informatie over de compensatieregeling aan, die voor u van belang is. Home Inleiding Op 19 september 2011 is overeenstemming bereikt over een compensatieregeling door de curatoren van DSB Bank en een aantal belangenorganisaties en rechtsbijstandorganisaties. Met deze compensatieregeling

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling)

De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) De DSB Compensatieregeling (WCAM-regeling) Deze brochure bevat een toelichting op de toekenning en verwerking poliscompensatie INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 1.1 Het hoe en waarom van de WCAM-regeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek

Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om de aansprakelijkheid op een a.s.r. hypotheek

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

*908* invullen iinvullen. Aanvraag Sociaal Krediet. 1. Persoonsgegevens. 2. Aanvullende persoonsgegevens

*908* invullen iinvullen. Aanvraag Sociaal Krediet. 1. Persoonsgegevens. 2. Aanvullende persoonsgegevens invullen iinvullen Aanvraag Sociaal Krediet 1. Persoonsgegevens Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Werkplein de Lure Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl lid NVVK

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening Samenvatting Toetskader hypothecaire kredietverlening Toetskader hypothecaire kredietverlening Inleiding De AFM heeft naar aanleiding van de reacties op haar voorstellen in het consultatiedocument Toetskader

Nadere informatie

Naam financieel adviseur: Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer:

Naam financieel adviseur: Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer:  adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur: O m O v Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: E-mailadres: Mijn gegevens 1ste persoon (aanvrager) Voorletters en achternaam:

Nadere informatie

Aanvraagformulier VIA. Checklist. Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe zakelijk.

Aanvraagformulier VIA. Checklist. Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe zakelijk. Aanvraagformulier VIA 1 Checklist Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe zakelijk www.snn.eu/asbestregeling-drenthe 2 Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe Deel A Algemeen

Nadere informatie

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Dit formulier moet u binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslagen indienen bij de gemeente. Lees voordat u dit formulier invult de toelichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid LET OP! Om een offerte op te kunnen stellen, dienen alle verplichte velden te zijn ingevuld én de gevraagde stukken te zijn aangeleverd! Velden met een * ook

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.

Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd. Hypotheek documenten 1. Legitimatiebewijs Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd. 2. Taxatierapport Het taxatierapport mag maximaal 6

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verhaal

Inlichtingenformulier verhaal Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14 058 gemeente@leeuwarden.nl In te vullen door de Gemeente Inlichtingenformulier verhaal Waarom

Nadere informatie

Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011

Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011 Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011 Dit formulier Met dit formulier kunt u verzoeken om de maandelijkse afbetaling van uw studieschuld te verlagen via draagkrachtmeting. De Dienst Uitvoering

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Persoonlijke gegevens Voorletters

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2015

Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2015. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen Toelichting Kwijtschelding lokale belastingen 2016 U krijgt dit formulier omdat u kwijtschelding wilt aanvragen. Sabewa Zeeland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Noord-Beveland

Nadere informatie

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis?

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis? Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? A: De compensatieregeling geldt voor mensen met een beleggingsverzekering met een ingangsdatum vóór 1 januari 2008. Is uw

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen

Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen Retour adres: Gemeente Son en Breugel Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen Uw soonlijke gegevens Naam en voorletters M /V Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Proces Acceptatiebeleid

Proces Acceptatiebeleid Proces Acceptatiebeleid In dit document is het acceptatiebeleid van Nationale-Nederlanden Bank (NNB) beschreven. NNB is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

Verzoekformulier 2015

Verzoekformulier 2015 Verzoekformulier 2015 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Postbus 200 7270 HA BORCULO T 0545-250 250 E info@gemeenteberkelland.nl 1. Gegevens aanvrager Voorletter(s) en naam Adres Postcode en

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN

CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN Hieronder treft u het overzicht van de tarifering van de verschillende categorieën aangiften. De genoemde bedragen zijn inclusief btw. Daarna volgt een toelichting per categorie.

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Waarom dit formulier? Hoe gaat het verder? Mogelijk hebt u recht op een vergoeding Als wij uw volledig ingevulde formulier voor de

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2012 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT Inventarisatie / algemeen 1. Beschikt u over spaartegoeden, effecten- of aandelenportefeuilles Ja, de omvang daarvan is minder dan 1.000. Ja, de

Nadere informatie

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid U gaat scheiden en u heeft met uw (ex) partner een Woonfonds Hypotheek. U wilt de hypotheek alleen op uw naam zetten. Met dit formulier vraagt u dit aan. U kunt dit

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij u onderstaande

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. Bent u op zoek naar een geschikte lening van DEFAM of wilt u een lening aanvragen? Maak dan een

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe huurders

Intakeformulier nieuwe huurders Intakeformulier nieuwe huurders U heeft een voorlopige aanbieding betreffende een huurwoning van Intermaris ontvangen. Voordat u de woning definitief krijgt toegewezen, vindt er eerst een controle plaats

Nadere informatie

Aanmeldformulier Findien

Aanmeldformulier Findien Aanmeldformulier Findien 1. Persoonlijke gegevens aanvrager Voornaam Voorletters Achternaam Geslacht Geboortedatum BSN Adres Huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer 1 Telefoonnummer 2 E-mailadres

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Graag binnen drie maanden na de dagtekening van de aanslag inzenden. Let op: het inlichtingenformulier vind u onderaan dit document. Aan het college

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Geboortedatum. : geregistreerd partnerschap gehuwd onder huwelijkse voorwaarden gehuwd in gemeenschap van goederen samenwonend alleenstaand

Geboortedatum. : geregistreerd partnerschap gehuwd onder huwelijkse voorwaarden gehuwd in gemeenschap van goederen samenwonend alleenstaand Vragenlijst natuurlijke personen voor bepaling draagkracht Invulinstructie Schrijf leesbaar en in blokletters Vul alle relevante gegevens in. Volsta niet met verwijzingen naar bijlagen, maar neem bedragen

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.) Datum melding: (in te vullen door gemeente) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonsgegevens: Naam: Telefoonnummer: Burgerservicenummer: Naam partner: (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdrachtgever Bedrijfsnaam: m v / voor-/ achternaam: Straatnaam + huisnummer: Postcode + woonplaats:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dit formulier is speciaal voor

Nadere informatie

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee Algemeen 1. Uw persoonsgegevens Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer uw voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer (of stuur het belastingformulier mee) en die

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Hypotheekadviseur: LET OP: gebruik dit formulier alleen wanneer u als hypotheekadviseur zelf

Nadere informatie

ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER

ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER BETREFT ADRES: POSTCODE:.. TE AMSTERDAM Gegevens huurder Voorletters en achternaam Huidig adres Postcode Woonplaats Huidige woning: Koopwoning Sociale huurwoning Stadgenoot

Nadere informatie

Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Waarom dit formulier? Wij gebruiken het inkomen en vermogen van 2012 om uw eigen bijdrage voor 2014 te berekenen. Is uw inkomen en/of

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Met dit formulier vraagt u bijzondere bijstand aan. Ook geeft u hierbij de gegevens op waarmee de gemeente kan vaststellen of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Nadere informatie

Wft Consumptief krediet oefenexamen

Wft Consumptief krediet oefenexamen Wft Consumptief krediet oefenexamen Kennis Vraag 1 De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) heeft gedragsregels opgesteld om overkreditering te voorkomen. Wat schrijven deze regels

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Bijzondere bijstand. 1 Persoonlijke gegevens. 2 Partnergegevens. 3 Wat vraagt u aan (2015)

Bijzondere bijstand. 1 Persoonlijke gegevens. 2 Partnergegevens. 3 Wat vraagt u aan (2015) In te vullen door gemeente Datum Registratienr Procesnr Paraaf Bijzondere bijstand Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling WS 39010-BRI-1 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Bijlage niet-uitkeringsgerechtigde Participatiewet

Bijlage niet-uitkeringsgerechtigde Participatiewet Bijlage niet-uitkeringsgerechtigde Participatiewet Waarom deze bijlage? Als u geen uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt zijn niet al uw noodzakelijke gegevens bij ons bekend. U dient daarom

Nadere informatie

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 Aanvraag Individuele Inkomenstoeslag 2015 Participatiewet Uw naam: Uw BSN: Uw telefoonnummer:

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. Let op! De informatie in deze brochure is niet toegesneden op uw persoonlijke situatie. Laat u goed informeren

Nadere informatie

DSB GESCHILLENCOMMISSIE. BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van

DSB GESCHILLENCOMMISSIE. BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van DSB GESCHILLENCOMMISSIE BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van ' woonachtig te hierna: Klaagster tegen Mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M. Knüppe qq, curatoren in het

Nadere informatie

Aanvraagformulier lening

Aanvraagformulier lening Aanvraagformulier lening Waarom dit formulier? Met dit formulier kun je een aanvraag indienen voor een lening bij Cultuur+Ondernemen van minimaal 1.000 tot maximaal 40.000. Kom ik je aanmerking voor een

Nadere informatie

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Rente per maand 240 maanden 300 maanden 360 maanden 0,3333 165,0219 189,4525 209,4612 0,3417 163,5958 187,4857 206,9543 0,3500 162,1874 185,5486

Nadere informatie