Review Op het spoor van technologiekritiek Eduard van Hengel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Review Op het spoor van technologiekritiek Eduard van Hengel"

Transcriptie

1 Review Op het spoor van technologiekritiek Eduard van Hengel De stelling dat 'cultuur en technologie niet meer te scheiden zijn' en dat 'wij leven in een technologische cultuur' (1) is oninteressant of onjuist. Oninteressant is zij voorzover ze de sociologische platitude debiteert dat onze manier van leven zonder technologie ondenkbaar is geworden. (2) Onjuist is ze voorzover ze de 'radicale' (Gault) filosofische stelling impliceert dat technologie de maatstaf voor beoordeling van culturele ontwikkelingen zou zijn geworden. Onjuist, omdat de stelling wordt geformuleerd in een cultuurperiode, aan het eind van de zeventiger en tachtiger jaren, die nu juist gekenmerkt wordt door het in brede kring opkomen van kritiek op en controverses rond nieuwe technologieã«n De ontwikkeling van civiele kernenergie stagneert in vele landen tengevolge van brede protestbewegingen, de ontwikkeling van een supersonisch passagiersvliegtuig in de V.S. werd na publiek debat stopgezet, de neutronenbom stuitte op een massieve wedesbeweging, genetische manipulatietechnieken vinden - na aanvankelijke aarzelingen van de betrokken wetenschappers - morele, politieke en juridische bezwaren op hun weg; technologische oplossingen voor milieuproblemen worden met argwaan bejegend en produkten van chemische industrie en spuitende landbouw vinden een steeds gereserveerder onthaal. Filosofen die 'onze' vanzelfsprekende acceptatie van technologische innovaties thematiseren lopen dus een ronde achter. Niet de consensus maar het debat en de controversen rond technologie vragen om filosofische bespreking. Daarom wil ik hieronder enkele titels de revue laten passeren die, ondanks grote onderlinge thematische verschillen, twee gedachten met elkaar gemeen hebben. In de eerste plaats delen deze auteurs met elkaar een interesse in de historische wortels van onze (pace Schwarz/Jansma) technologiekritische cultuur. En in de tweede plaats gaan zij er, in de woorden van Sieferle, van uit dat technische vooruitgang niet in technische of economische categorie'n kan worden begrepen, maar uiteindelijk ge'valueerd wordt en moet worden op basis van haar bijdrage aan sociale en culturele ontwikkeling. (3) Van Lente beschouwt technieken als "media, waarin een veelheid van menselijke bedoelingen, voorstellingen en inzichten samenkomen en hun uitwerking hebben". (4) De invloed van techniek op de samen- 1 Michiel Scnwarz en Rein Jansma (red ), De technologischecultuur. Amsterdam Zie Richard Gault. 'Dooberen in een ideoloaischecrkol' in Knss ). DO Rol1 Peter Sielerie, Forâ schriftsfeind 0&sstion gogen Jechnik undlndustrie von derromantik biszurgegenwart. Munchen 1984, p Dick van Lente, Techniek en ideologie. Groningen Krisis 45, 1991, pp 51-58

2 leving moet dus altijd herleid worden tot de invloed van (groepen) mensen in verleden en heden op elkaar, die invloed komt voort uit "de waaiden en nonnen (..) waarvan technieken het praktische resultaat zijn", aldus Van Lente. (p.9) En Huber onderbouwt met veel empirisch materiaal de stelling dat in hedendaagse techniekdebatten diepliggende wereldbeelden ter discussie staan. (5) Geschiedenis van het anti-modernisme Het boek van Sieferle, Fortschrittsfeinde? Opposition gegen Technik und Industrie von der Romantik bis zur Gesenwart. is voorteekomen uit een Duits onderzoeksproject naar 'sozialvertrã gliche technologie, en wil documenteren dat de hedendaagse oppositie tegen het industriesysteem een geschiedenis heeft die minstens zo oudis als de indusmã«l samenleving - zelf. Het biedt een caleidoscopisch, historisch gerangschikt maar niet erg systematisch overzicht van zeer heterogene argumentaties en manifestaties van onvrede met de technische cultuur gedurende de laatste twee eeuwen, hoofdzakelijk in Duitsland. Als rode draad geldt daarbij de vraag naar het conservatieve dan wel progressieve karakter van de verschillende industriekritische bewegingen: appelleren zij aan een met de industrialisatie verloren gegane geborgenheid van normgeleide levensverbanden of aan (nog) niet ingeloste beloften van het Verlichtingsprogram? De beweging der 'lnddieten' of machinestormers, aan het begin van de 19e eeuw, weet de moderne klassentegenstelling nog te overbruggen: progressieve, egaliw motieven van geletterde en gekwalificeerde ambachtslieden wier kwalificaties in de fabriek onttakeld werden, gaan hier nog samen met een reactionairromantische hunkering van aristocraten naar de verloren gegane normatief geregelde verhoudingen van de standensamenleving. Zo kon de gefortuneerde romanticus Byron in het Engelse Hogerhuis nog fungeren als spreekbuis voor de geproletariseerden die zich nog geen arbeiders maar ambachtslieden voelden. Daarna gaan de wegen van mmantisch anti-industrialisme en socialistisch antikapitalisme uiteen. Techniekkritiek wordt een conservatieve aangelegenheid, die hooguit steun vindt bij intellectuelen, gedeklasseerde oude landadel en door de moderne industrie in hun bestaan bedreigde boeren en ambachtelijke producenten. Als nog in 1849 in het Frankfurter parlement een motie ter tafel komt waarin een verbod wordt geã«is op 'alle machines die werk doen dat 50 jaar geleden nog door mensenhand werd verricht', zal het industrieproletariaat dat niet meer steunen. Het pauperisme en de sociale kwestie worden door politiek-economen omgemunt van een argument &gen het fahriekssysteem tot een argument vã²ã verdere technischindustriã«l expansie, die immers de voorwaarden zal scheppen waaronder iedereen gelijkelijk in de vruchten der vooruitgang kan delen. Ook in Marx' kritiek worden techniek en industrie gelegitimeerd als instrumenten ten dienste van de komende socialistische heilstaat Zo verstomt de techniekkritiek in de tweede eeuwhelft, het tijdperk van de go- 5 Josef Huber, Technà kbilder Weltanschauliche Weichenstellungen der Technologie- und Umwelà p;;â tã Opladen 1989, p

3 te wereldtentoonstellingen en van een ongebroken techniekenthousiasme en vooruitgangsoptimisme. Liberalen en socialisten verheugen zich in de industriele ontwikkeling, vanuit hun lineair dan wel revolutionair-dialectisch toekomstperspectief. Aan het eind van de eeuw zien we echter opnieuw een aktieve, neo-mmantische protestbeweging opkomen in jeugd- en reformbewegingen, vegetarisme, macrobiotiek, anti-alcoholisme, 'Wandervogel' en 'Freikà rperkultur' het eenvoudige leven wordt verheerlijkt; tegenover prestatiegerichtheid, positivisme, lichaamsvijandigheid en conventie van de moderne samenleving worden natuurlijkheid, waarachtigheid, zinnelijkheid en tederheid bepleit. Er ontstaan organisaties en instituties die in de zeventiger jarenvan onze eeuw een nieuwe bloeiperiode zouden meemaken. Sieferle constateert een taxonomische symmetrie tussen deze conservatieve en de socialistische c.q. sociaal-democratische kritiek op de industrialisatie: ondanks de gemeenschappelijke vijand leidt de sociale kritiek tot linkse, de cultuurkritiek tot rechtse politieke posities. Milieuproblemen werden door socialisten pas herkend wanneer ze leiden tot gezondheidsschade voor de arbeiders. Elementen van het hier ontwikkelde gedachtengoed worden in de twintigste eeuw in Duitsland echter met rassentheorie, antisemitisme en 'Blut-und-Boden1- ideologieã«geklutst tot de nazistische cultuurkritiek, waardoor deze bronnen van techniekkritiek lanse tiid besmet ziin. eehleven. Techniekkritiek heeft tiidens het v v. 'Wichaftswunder' dan ook geen legitieme plaats, tenzij in marginale, intellectuele debatten. Opmerkelijk is daarbij dat conservatieve techniekcritici als Gehlen, Freyer en Schelsky zich inmiddels hebben aangesloten bij de 'progressieve' consensus over de autonomie van de techniek; het leerstuk van de 'technische Sachzwà nge beschouwt de techniekontwikkeling als het ontembare natuurgeweld van een hermetisch industriesysteem. Tegelijkertijd signaleert Sieferle in de jaren vijftig echter techniekkritische auteurs als F.G.Jünger Hass en Rüsto wier posities verwant zijn met de hedendaagse technologiekritiek van nieuwe sociale bewegingen als Groenen, milieu-, Derde-Wereld- en antikernenergiebeweging. Daarin wordt techniek voor het eerst 'van voren' gekritiseerd, dat wil zeggen vanuit de democratische en egalitaire waarden van de modernisering zelf. Het industriesysteem wordt de maat genomen, niet naar haar verleden maar naar haar niet-ingeloste beloften. Sieferle beperkt zich tot de Duitse situatie, maar zijn hedendaagse protestbewegingen rijn ons in Nederland niet onbekend; heeft de Nederlandse technologiekririek ook zo'n eerbiedwaardige geschiedenis? Met dievraag begon ik aan een boek waarin historische techniekopvattingen in Nederland onderzocht worden.. naar niet in Nederland Het gaat om de dissertatie Techniek en ideologie van de Rotterdamse historicus Dick van Lente. waarin deze de o~vattineen over de maatscha~mliike... betekenis v van technische vernieuwingen registreerde van de ideologische groeperingen die in de periode in Nederland opkomen. Het is de periode van Nederlands late start met het industrialisatieproces, waarin technische vernieuwingen de sa-

4 menleving ingrijpend veranderen. Hebben deze ontwikkelingen in Nederland geleid tot protesten, zoals in Engeland, een kleine eeuw eerder? Of ontwaren we in Nederland vertakkingen van de gelijktijdige Duitse neo-romantiek? Geen van beide blijkt het geval te zijn. De liberaal-economische elite van ondernemers, politici en intellectuelen die rond 1850 het publieke debat en de besluitvorming in kerk en staat domineert is uiteraard, als kind van de Verlichting gedurende de hele periode de voornaamste propagandist voor de mechanisering; ze signaleert weliswaar ook vroegtijdig schaduwzijden van de industrialisatie (zoals kinderarbeid en vervuiling) maar verwacht van verdere technische vooruitgang, geflankeerd door sociale wetgeving, ook de oplossing van de 'sociale quaestie'. Dachten socialisten, calvinisten en katholieken, de nieuw opkomende zuilen, daar anders over? Nauwelijks. De socialisten (in de jaren '60 ontstaan de eerste vakorganisaties) leveren van alle groeperingen nog de geringste bijdrage aan bet techniekdebat. Ze doen in enthousiasme voor de nieuwe technieken niet onder voor de liberalen; de technische ontwikkeling zou immers, aldus hun gevulgariseerde Marx-versie, de socialistische welvaartsstaat mogelijk maken. Acties richtten zich niet tegen de technieken zelf maar tegen de nadelige effecten daarvan op de lonen. Machines waren in principe een zegen voor de arbeiders en werden slechts tot vloek door hun kapitalistische aanwending. "Onze lenze zij dus niet: weg met de machines, maar: hier met het kapitaal"; "strijdt niet tegen de machines, maar tegen de bezitters van de machines" en voor een rechtmatig aandeel in de materiele voordelen van de mechanisering. Als enkele schrijvers uit de romantische vernieuwingsbeweging der Tachtigers voor het socialisme kiezen geven ook zij geen blijk van enige in de romantiek gebruikelijke techniekkritiek; Henriette Roland Holst hoorde "als grondtoon in de dreunende rytmen der machines de mogelijkheid eener hogere maatschappelijke orde" en in Frederik van Eedens utopieã«pasten fabrieken, stations en luchtschepen. De protestantse en katholieke reacties op het industrialisatieproces zijn aanvankelijk zeer afwijzend, maar naarmate hun zuilen na 1870 vorm krijgen wordt de technische ontwikkeling, in overeenstemming met de socialistische en liberale opvattingen als een autonoom en onstuitbaar proces aanvaard, waarvan alleen de sociale en economische inbedding voor regulatie in aanmerking komt. De emancipatie van de katholieken stond immers onder leiding van priesters die op de seminaries waren grootgebracht met een hartstochtelijke afkeer jegens de moderne samenleving, het liberalisme, de wetenschap, en het openbare onderwijs. De industriearbeid wordt uiterst sinister afgeschilderd; de fabrieken zijn 'moderne moordholen' waar arbeiders als slaven en machines worden afgebeuld. Als katholieke reactie daarop ontstaan dan ook aanvankelijk geen confessionele arbeidersorganisaties maar gezellenverenigingen, een corporatistische poging om de polarisering tussen kapitaal en arbeid te overbruggen en pre-industriã«l patriarchale meester-gezelverboudingen te herstellen. Pas in de jaren tachtig ontstaan onder leiding van 'rode kapelaans' als Ariën de eerste katholieke werkliedenorganisaties, met een meer of minder strijdbaar karakter. De encycliek R em Novarum (1891) verschaft hen kerkelijke rugdekking en een theologische legitimatie in het neo-thomisme. Thomas van Aquino beschouwde de Schepper als een ambachtsman,

5 waardoor het met verstand maken van dingen eenvoortzetting wordt van Gods scheppingsarbeid; arbeidsdeling en mechanisatie werden daardoor een natuurlijk, onstuitbaar en in essentie goed proces. Zo is ook de katholieke techniekkritiek gesmoord en worden zelfs katholieke priesters grote voorvechters van Taylors 'scientific management'. De denkbeelden van de protestantse zuil bespreekt Van Lente aan de hand van de emancipatie van de gereformeerden, via de oprichting van de Anti-Revolutionaire Partij (1879), de stichting van de Vrije Universiteit (1880) en het ontstaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892). Hij doet dat meer in het hijzonder door de ontwikkeling te volgen van Abraham Kuyper, de onbetwiste en charismatische leider van de gereformeerden, in kerkelijk, politiek en intellectueel opzicht. Kuypers strijd voor de vrijmaking van de 'kleine luyden' (arbeiders, ambachtslieden en kleine winkeliers) uit de Nederlandse Hervormde Kerk was immers een strijd tegen de dominantie van de liberale, vrijzinnige burgerij in die kerk. Kuyper blijkt meer en uitvoeriger over techniek te hebben geschreven dan enige katholieke tijdgenoot, waardoor de calvinisten via de lijn Dooyeweerd-Van Riessen-Schuurman thans nog steeds de enige groepering zijn met een techniekfilosofie van onmiskenbaar eigen signatuur. Ook Kuypers ontwikkeling begint in de zestiger jaren met een romantisch-conservatieve afwijzing van de idealen van de Franse Revolutie en een uiterst negatief oordeel over de moderne techniek. Onder de titel 'Eenvormigheid, de vloek van het moderne leven'veroordeelt hij, vanuit een esthetische identificatie met de natuur de monotonie van straten en gebouwen, de reglementerende macht van de machines en de culturele nivellering door spoorwegen en telegraaf. Maar gaandeweg groeit zijn lof voor de moderne fabrieken, technieken en machines, wellicht omdat zijn aanhang profiteerde van de nieuwe dorsmachines, kunstmest en elecuomotoren. Bovendien veronderstelt Van Lente dat Kuyper, omdat hij niet slechts de vestiging van een op de kleine burgerij stoelende middenstandspanij maar 'de herkerstening van de hele natie' beoogde, ook arbeiders en ondernemers moest aanspreken en derhalve belangrijke elementen uit socialisme en liberalisme in zijn eigen ideologie inbouwde; aanvaarding van de technische ontwikkeling behoorde daartoe. Ook Kuyper verschaft zich een theologisch fundament door een onderbelicht leerstuk uit zijn traditie op te poetsen: Calvijns leerstuk der 'gemene gratie' of algemene genade. Na de zondeval heeft de mens in de barre schepping slechts kunnen overleven dankzij een door God aan alle mensen verleende 'gemene gratie', die scherp moet worden onderscheiden van de 'particuliere gratie' voor het selecte gezelschap van uitverkoren christenen. De 'gemene gratie', gesymboliseerd in de dierenvellen waarmee Adam en Eva zich voortaan tegen de kou beschermen, omvat de middelen waarmee de mens zich in de bedreigende natuur staande kan houden, en daartoe behoren ook: waarnemen, denken, wetenschap en techniek. Techn~ekontwikkeling is daarmee een ontplooiing van scheppingspotenties die verloopt volgens Gods plan, onvermijdelijk en onstuitbaar (determinisme); de macht van de geest over de materie kan slechts betrekking hebben op haar aanwending (instrumentalisme). Er bestaat dus ook geen specifiek christelijke techniek; de christelijke verantwoordelijkheid betreft alleen de toepassing van nieuwe technieken. Christelijk-gereformeerden (die zich in 1892 niet bij de Gereformeerde Kerken voegden)

6 dachten trouwens veel kritischer dan Kuyper over techniek en verzetten zich bijvoorbeeld tegen kunstmest. Zo moet Van Lente dus concluderen dat geen van de rond de eeuwwisseling in Nederland toonaangevende stromingen enige aanzet biedt tot het ter discussie stellen van de autonomie van de techniek. Nergens wordt sturingvan technische ontwikkeling bepleit noch wordt een eigen innovatietraject ook maar overwogen. Van Lente stuit slechts op een incidenteel pleidooi voor ontwikkeling van kleine machines ten behoeve van het ambacht. Technische ontwikkeling weid allerwegen als autonoom en onstuitbaar beschouwd, regulering kon slechts betrekking hebben op de sociaal-economische kaders. Dat is, zoals we gezien hebben, in internationale vergelijking enigszins opmerkelijk. Van Lente schrijft de afwezigheid in Nederlandvan enig neo-romantisch anti-industrieel sentiment toe aan drie factoren: l. de technische ontwikkeling kwam hier pas laat, traag en regionaal gespreid op gang, nadat zij in het buitenland al had bewezen onstuitbaar te zijn; 2. door het ontbreken van een sterke agrarisch-feodale traditie heeft het conservatisme als permanente bron van voomitgang~kritiek in Nederland nooit een sterke beweging kunnen worden; 3. en mede daadoor heeft de romantiek zich in ons land altijd maar zwak en zonder maatschappelijk engagement ontwikkeld. Techniek in hedendaags wereldbeeld Tegenover al deze historische verslagen heeft het boek Technikbilder van Josef Huber aanmerkelijk meer te bieden qua conceptuele diepgang en empirische precisie. Huber is een (west-)duitse veelschrijver op het raakvlak tussen wetenschap en journalistiek (6), die in Nederland vooral enige bekendheid geniet vanwege zijn, in de milieubeweging omstreden pleidooi voor 'ecologische modernisering'. (7) Als gastonderzoeker bij het Berlijnse Internationale Instituut voor Milieu en Samenleving schreef hij zijn boek Technikbilder. Hij tracht daarin een historisch adequate typologie van techniekbeelden te ontwerpen, waarmee hij vervolgens empirische steun verkrijgt voor zijn hypothese dat in techniekdebatten de geldigheid van wereldbeelden aan de orde is. Huber bespreekt empirisch onderzoek dat als lange-termijntrend over twintig jaar een dalendvertrouwen van de publieke opinie in techniek uitwijst Dat zou nog als een neveneffect van economische recessie geduid kunnen worden, maar tegelijk blijkt er sprake te zijn van een fundamentelere breuk met het verleden: mensen (in Duitsland) ontwikkelen langzamerhand een complexer techniekbeeld. Terwijl kernenergie en genetische manipulatie, huishoudcomputers en videospelletjes overwegend worden afgewezen, worden zonne- en windenergie, micro- 6 Enige titels: Technokratie oder Mensllchkeit (1978); Wersolldas alles Andern? (1980); Die verlorene Unschuld der &obgie; neue Technobgien undsupenndustrieue Entwkkiung (1982); Zwei Gesichier der Albeit; Dualwiltschafi (1 984); Die Regenbogengeseilschaft; üko mie und Sozialpoliiik (1 985); Teleartisii (1987); Die neuen Helfer (1989). 7 Zie: Erik van den Abbeale (red.), Onimanleling van de gmei. Nijmegen pp

7 electronica en informatietechnologie toegejuicht; mensen zijn kennelijk in staat tot gedifferentieerde oordelen over de voor- en nadelen van bestaande en mogelijke technologieã«n Dat wijst volgens Huber op een onomkeerbaar leerproces: techniekkritiek gaat in onze samenleving samen met technisch en natuurwetenschappelijk inzicht; dogmatisme en verkettering sterven af ten gunste van 'ja, mitse- en 'nee, tenzij-posities. Zelf onderzocht Huber opvattingen van vier beroepsgroepen die beroepshalve beschouwd kunnen worden als specialisten in respectievelijk de relaties systeem/- natuur (ingenieurs), intersysteemrelaties (ambtenaren), systeem/leefwereldrelaties (sociale werkers) en leefwereldrelaties (kunstenaars). Globaal blijken deze beroepsgroepen in deze volgorde een afnemend vertrouwen in techniek te vertonen; de 'two cultures' (Snow) zijn dus nog steeds empirisch te betrappen. Belangrijker is echter dat mensen technologieã«met een zekere consequentie blijken te beoordelen overeenkomstig diepliggende, intern consistente techniekbeelden. De fundamentele differentie die Huber in techniekbeelden reconstrueert is die tussen een eutoop en een dystoop techniekbeeld, kortweg die tussen techniek als zegen of als vloek, belofte of bedreiging. Het eutope techniekbeeld maakt deel uit van de eudaimonistisch-utilitaristische utopie van de Verlichting; vooruitgang is daarin synoniem met natuurbeheersing. In de eutope techniektraditie komen we achtereenvolgens Bacon, Condorcet, Saint-Simon, Gehien en Schelsky tegen. Hedendaagse eutope posities (Kahn, Ropohi, Luhmann) weerspiegelen dit techniekbeeld in een gemoderniseerde vorm, zich bewust van de gebreken en amhivalenties van technische oplossingen. De naã ev euforie is uitgestorven. Het dystope techniekbeeld is hiervan stelselmatig het tegendeel; technische ontwikkeling staat hier voor de kortste weg naar de apocalyps van 1984 en Brave New World. De dystope techniektraditie is minstens zo oud als Rousseau en werd ons onder meer overgeleverd via de romantiek, Nietzsche, Spengler, Heidegger en Marcuse. In zijn gemoderniseerde vorm (Mumford, IUich, Habermas) schuwt deze positie wetenschappelijke argumentaties niet; we ontmoeten haar vooral in de milieubeweging, waar overigens fundamentalistische onheilsprofetieã«nog allerminst uitgestorven zijn. Hubers empirisch materiaal toont aan dat dystope techniekbeelden tegenwoordig in het algemeen lichtelijk en hij vrouwen zelfs krachtig domineren. Een dystoop techniekbeeld gaat stelselmatig samen met een 'leefwereld-georiã«nteerd wereldbeeld dat voorrang geeft aan communicatieve verhoudingen, waardenbinding, common-sense en een respectvolle omgang met de natuur; eutope techniekbeelden passen hij een systeemgeorienteerd wereldbeeld, waarin systeemimperatieven (geld, macht) prevaleren, samen met een expertocratische kennisopvatting en een antropocentrische natuurtoeeigening. Techniek- en wereldbeelden vervullen, aldus Huber, universele maatschappelijke stuurfuncties; ze verlenen zin en bieden handelingsoriã«ntati en bepalen hoe mensen hun omgeving waarnemen, interpreteren en beoordelen. Huber verwerkt in zijn boek een grote hoeveelheid techniek- en cultuurkritische literatuur; het is daardoor een rijke 'Fundgmbd voor wie inhoud, structuur en functie van publieke techniekopvattingen wil onderzoeken. Daarop in te gaan zon mij hier veel te ver voeren; het ging er mij slechts om aan te tonen dat er onder de

8 oppervlakte van onze, van technologie verzadigde cultuur geen monolithische techniekgeilheid schuilt, maar een zich relatief autonoom ontwikkelend (en dus niet willekeurig plooibaar) geheel van uiteenlopende maatstaven waaraan technologie'n worden getoetst. Ook Gault wordt, in zijn gemis van de natuur, tegemoet gekomen; is niet de milieubeweging de belichaming van compassie met de ontredderde externe natuur en van het protest tegen de aantasting van de integriteit van de interne natuur dermenselijke lichamen? Technologische cultuur: een halve waarheid Natuurlijk kan ik de these dat er sprake is van een 'technologische cultuur' onderschrijven voorzover zij beweert dat technologie geen neutraal werktuig maar een cultuurdeterminant is. Technoloeieen hebben een verborgen sociaal-cultureel nro-.+ gramma, zij reflecteren de ambities van een cultuur en kunnen slechts bestaan voorzover ze naadloos aansluiten bij heersende waaiden en behoeften. Tot zover niets nieuws; dat wisten de archeologen altijd al, die ons op grond van de materiã«l resten van primitievere samenlevingen dan de onze gedetailleerd kunnen informeren over de destijds heersende cultuur. Technieken zijn mijns inziens nooit een neutraal werktuig geweest, al hebben filosofen dat soms gedacht. Natuurlijk heerst er in onze samenleving een groot technologisch optimisme, maar laten we precies zijn: in bedrijven, reclame, en de staat. (8) Daar gelooft men in de technological fix en het 'wat kan, moet'. Van daaruit ook wordt onmiskenbaar een cultureel offensief gevoerd. Maar dan hebben we het slechts over een (dominante) subcultuur. Het interessante van onze tijd is volgens mij juist dat het proces van technologische innovatie als het opdringen van levensvormen herkend is; niet alleen door techniekfiosofen en -sociologen maar ook op straat. In milieu-, vredes-, Derde Wereld- en gezondheidsbeweging en in defilosofie'n die dat antitechnologische cultuuroffensief schragen komt men juist overheersend de visie tegen dat onze problemen niet door een nieuw rondje technologische innovatie kunnen worden opgelost. Zelfs boeren zeggen hier en daar hun vertrouwen op in de nieuwste Wageningse snufjes. Die kritiek staat weliswaar in een lange traditie van anti-modemisme, maar - aldus Sieferle - zij is nieuw omdat ze kritiseert vanuit centrale waarden van het moderniseringsproject; het is bovendien kritiek die, w leert Huber ons, niet 'pauschal' anti-technologisch is, maar een besef heeft van alternatieve technologische ontwikkelingen. Wie onze cultuur (in empathische zin) tot technologische verklaart mist haar essentie. De technologische cultuur is juist bezig op haar eigen grenzen te stuiten, zij kan niet verhinderen dat zij tot bewustzijn komt. 8 Schwarz en Jansma (red ), a.w, p. 10.

Samenvatting Economie H 6

Samenvatting Economie H 6 Samenvatting Economie H 6 Samenvatting door een scholier 977 woorden 10 mei 2002 5,8 40 keer beoordeeld Vak Economie Hfst. 6 6.1 - Ideaaltypische omschrijving: omschrijving van het volmaakte model * Vrije

Nadere informatie

cultuur & media hoorcollege moderniteit en postmoderniteit theo ploeg

cultuur & media hoorcollege moderniteit en postmoderniteit theo ploeg cultuur & media hoorcollege moderniteit en postmoderniteit theo ploeg 1 Wat ga ik behandelen? moderniteit versus postmoderniteit korte geschiedenis verlichting en romantiek modernisme postmodernisme postmoderniteit

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 6

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 6 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 6 Samenvatting door M. 804 woorden 17 juni 2013 5,5 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Bronnen Samenvatting geschiedenis Hoofdstuk 6 Burgers en stoommachines,

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND DE VERHOUDING MENS EN MILIEU + 1p 21 Geef één voorbeeld van aantasting van het milieu door menselijk ingrijpen in Nederland uit de periode vóór de Industriële Revolutie.

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie.

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie. Onderzoeksvraag: Waardoor ontstonden het liberalisme en het socialisme, en hoe dachten liberalen en socialisten over de sociale kwestie? Kenmerkende aspect: De opkomst van de politiek maatschappelijke

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

Politieke stromingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61325

Politieke stromingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61325 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 19 oktober 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/61325 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 8: Tijd van burgers en stoommachines

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 8: Tijd van burgers en stoommachines Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 8: Tijd van burgers en stoommachines Samenvatting door Larissa 665 woorden 18 januari 2016 5,4 5 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Hoofdstuk 8: Tijd van

Nadere informatie

Politieke stromingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Politieke stromingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 25 June 2015 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/61325 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Christelijk Sociaal Denken

Christelijk Sociaal Denken Christelijk Sociaal Denken Traditie - Actualiteit - Kritiek Onder redactie van CvE Boekenreeks 17 CvE Becker, christelijk sociaal denken 14-01.indd 3 19-01-2009 09:23:19 Inhoud Voorwoord 7 Maat houden:

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Arbeiders organiseert u! CNV Senioren 29 maart 2017

Arbeiders organiseert u! CNV Senioren 29 maart 2017 Arbeiders organiseert u! CNV Senioren 29 maart 2017 Industriële revolutie Engeland, Frankrijk en België ontwikkelen Nederland tot 1850 achtergebleven De arbeidersklasse Werken in fabrieken Arbeidersklasse

Nadere informatie

ROMANTIEK. het tijdperk van de. Sturm und Drang

ROMANTIEK. het tijdperk van de. Sturm und Drang ROMANTIEK het tijdperk van de Sturm und Drang Friedrich von Schiller leest Die Räuber voor Goethe & Schiller (1749-1832 / 1759-1805) Johann Gottfried von Herder (1744-1803) Johann Georg Hamann (1730-1788)

Nadere informatie

Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief

Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief - Het christelijke belemmert de politiek niet, maar maakt haar juist mogelijk en waardevol - Pieter Jan Dijkman Vereniging voor Wijsbegeerte

Nadere informatie

Burgers en Stoommachines. Tot 1:20

Burgers en Stoommachines. Tot 1:20 Burgers en Stoommachines Tot 1:20 Wat gaan we leren? 1. Welke gevolgen de technische uitvindingen hadden. 2. Wat er in de grondwet van 1848 stond. 3. Welke groepen minder rechten hadden dan andere groepen.

Nadere informatie

Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie. Kenmerkende aspecten. Begrippen

Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie. Kenmerkende aspecten. Begrippen Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie 1. De levenswijze van jager-verzamelaars. 2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen. 3. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Opgave 3 Vreemder dan alles wat vreemd is 12 maximumscore 3 de twee manieren waarop je vanuit zingevingsvragen religies kunt analyseren: als waarden en als ervaring 2 een uitleg van de analyse van religie

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 Het bestaan van God en het voortbestaan van religie 1 maximumscore 3 een uitleg hoe het volgens Anselmus mogelijk is dat Pauw en Witteman het bestaan van God ontkennen: het zijn

Nadere informatie

Vrijheid van de een is voorwaarde voor die van de ander

Vrijheid van de een is voorwaarde voor die van de ander Vrijheid van de een is voorwaarde voor die van de ander Amsterdam, juni 2017 Beste Axel Honneth, Iedere keer als ik in Duitsland ben zoek ik een Duits boek op. Ik ben opgegroeid met de Duitse cultuur en

Nadere informatie

Sidi Mohamed Ghaneme

Sidi Mohamed Ghaneme Sidi Mohamed Ghaneme Islam voor Globale Pubers Uitgeverij U2pi Uitgeverij U2pi BV (www.jouwboek.nl), Voorburg 1e druk maart 2012 (isbn 978-90-8759-262-2) 1e ebookversie maart 2012 Titel: Islam voor globale

Nadere informatie

Toezicht en moraliteit.

Toezicht en moraliteit. Toezicht en moraliteit. Over professionele waarden in de zorgsector Gabriël van den Brink Congres-NVTZ 10-11-2016 1 Moral sentiments in modern society Adam Smith (1723-1790) The Wealth of Nations (1776)

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo II

Eindexamen filosofie vwo II Opgave 2 Over wetenschap en religie: zij die uit de hemel kwamen 7 maximumscore 2 een argumentatie waarom wetenschappelijke kennis niet als probleemloze bron van vooruitgang kan worden beschouwd: wetenschap

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2006

Examen VMBO-GL en TL 2006 Examen VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 woensdag 31 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting van Nederland

Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting van Nederland Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting van Nederland Samenvatting door M. 1255 woorden 6 mei 2015 5,8 23 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Geschiedenis Staatsinrichting van Nederland Grondwet

Nadere informatie

2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw

2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw 2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw 1830 1870: Javaanse boer werkt voor Nederlandse staat: - cultuurstelsel - Herendiensten van verliespost naar wingewest Vanaf 1870: modern imperialisme particuliere bedrijven

Nadere informatie

RECHT EN SAMENLEVING ANDERS BEKEKEN

RECHT EN SAMENLEVING ANDERS BEKEKEN Wim Weymans RECHT EN SAMENLEVING ANDERS BEKEKEN Filosofische perspectieven Recht en samenleving anders bekeken Filosofische perspectieven Wim Weymans Acco Leuven / Den Haag Verantwoording 13 Inleiding 17

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici en bestuurders in hun

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis Nederland in de 19e eeuw

Werkstuk Geschiedenis Nederland in de 19e eeuw Werkstuk Geschiedenis Nederland in de 19e eeuw Werkstuk door een scholier 2435 woorden 22 januari 2005 6 108 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Inhoud: Hoofdvragen: 1: Wat veranderde er in de 19e Eeuw met

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Dr. Pieter van Wijnen Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2005

Examen VMBO-GL en TL 2005 Examen VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 2 dinsdag 21 juni 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Humanisme en het Avondland

Humanisme en het Avondland bw Vanheste, humanisme hd 18-12-2007 13:53 Pagina 3 Humanisme en het Avondland De Europese humanistische traditie Jeroen Vanheste DAMON bw Vanheste, humanisme hd 18-12-2007 13:53 Pagina 5 Inhoud Woord

Nadere informatie

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 Tijdvak Jagers en boeren; van de eerste mensen 3000 v. C. prehistorie; van de eerste mensen - 3000 v.c. Samenlevingstype: eerst jagers/verzamelaars,

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo I

Eindexamen filosofie vwo I Opgave 3 Ramadan in de post-seculiere samenleving 12 maximumscore 4 verlichtingsfundamentalisme: laïciteit: verbannen van religie uit openbaar onderwijs en politiek 1 verlichtingsvijandig multiculturalisme:

Nadere informatie

De Tien Tijdvakken. Tijd van de jagers en boeren, tot 3000 v.c.

De Tien Tijdvakken. Tijd van de jagers en boeren, tot 3000 v.c. De Tien Tijdvakken Tijd van de jagers en boeren, tot 3000 v.c. KA1: De levenswijze van jagersverzamelaars KA2: Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen KA3: Het ontstaan van de eerste stedelijke

Nadere informatie

Godsdienstkritiek, respect en actieve tolerantie

Godsdienstkritiek, respect en actieve tolerantie Godsdienstkritiek, respect en actieve tolerantie Feuerbach herlezen Jasper Schaaf DAMON bw Schaaf, Godsdienstkritiek.indd 3 11-5-10 11:35 Inhoudsopgave Voorwoord door Ronald van Raak 7 1 Inleiding 9 1.

Nadere informatie

Ethiek (ethos = gewoonte/zede) wil nadenken over en zich bezinnen op de levenshouding, het handelen en de gewoonte.

Ethiek (ethos = gewoonte/zede) wil nadenken over en zich bezinnen op de levenshouding, het handelen en de gewoonte. Samenvatting door A. 2079 woorden 29 juni 2014 6,4 2 keer beoordeeld Vak Anders H1 Ethiek (ethos = gewoonte/zede) wil nadenken over en zich bezinnen op de levenshouding, het handelen en de gewoonte. Moraal

Nadere informatie

Maatschappijleer in kernvragen en -concepten

Maatschappijleer in kernvragen en -concepten Maatschappijleer in kernvragen en -concepten Deel I Kennis van de benaderingswijzen, het formele object Politiek-juridische concepten Kernvraag 1: Welke basisconcepten kent de politiek-juridische benaderingswijze?

Nadere informatie

Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 1874 is dat anders. Kinderen. Waarom vinden mensen het goed dat kinderen werken?

Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 1874 is dat anders. Kinderen. Waarom vinden mensen het goed dat kinderen werken? Werkblad Ω Een halve eeuw vooruitgang Werkblad Ω Les : Kinderarbeid Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 874 is dat anders. Kinderen Kinderarbeid moeten hun ouders helpen om geld te verdienen.

Nadere informatie

Het Congres van Wenen hertekent Europa (1815) (les 03 5des) Geschiedenis 5MEVO-5EM-5EI-5IW VTI Kontich

Het Congres van Wenen hertekent Europa (1815) (les 03 5des) Geschiedenis 5MEVO-5EM-5EI-5IW VTI Kontich (les 03 5des) Geschiedenis 5MEVO-5EM-5EI-5IW --- www.degeschiedenisles.com --- VTI Kontich 1. Voor het Congres van Wenen a. Rond 1750: het Ancien Regime komt ten einde => Enkele kenmerken van het Ancien

Nadere informatie

Maarten Luther 1483-1546

Maarten Luther 1483-1546 Maarten Luther 1483-1546 Eén van de belangrijkste ontdekkingen van Maarten Luther - (1483-1546) is het onderscheid tussen wet en evangelie. Voor Luther is de onderscheiding van wet en evangelie

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2010 - II

Eindexamen filosofie vwo 2010 - II Opgave 2 Religie in een wetenschappelijk universum 6 maximumscore 4 twee redenen om gevoel niet te volgen met betrekking tot ethiek voor Kant: a) rationaliteit van de categorische imperatief en b) afzien

Nadere informatie

Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 1874 is dat anders. Kinderen. Waarom vinden mensen het goed dat kinderen werken?

Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 1874 is dat anders. Kinderen. Waarom vinden mensen het goed dat kinderen werken? Werkblad Ω Een halve eeuw vooruitgang Werkblad Ω Les : Kinderarbeid Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 874 is dat anders. Kinderen Kinderarbeid moeten hun ouders helpen om geld te verdienen.

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2009 - I

Eindexamen filosofie vwo 2009 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 Religieuze ervaring 1 maximumscore 5 een bruikbare definitie van religie 1 drie problemen die zich kunnen voordoen bij het definiëren van religie 3 meerdere religieuze tradities;

Nadere informatie

Rapport nr. 633, december2013. Drs. Joris Kregting

Rapport nr. 633, december2013. Drs. Joris Kregting Rapport nr. 6, december201 Drs. Joris Kregting 2.1 Inleiding en bronnen 2.2 Katholieken 8 2. Normen en waarden en de kerk 9 2. Het gebruik van voorbehoedsmiddelen 10 2.5 Huwelijk en samenwonen van homoseksuelen

Nadere informatie

SO 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2012-2013. Staat en Natie. Dit SO bestaat uit 37 vragen. 29 openvragen en 8 meerkeuze vragen.

SO 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2012-2013. Staat en Natie. Dit SO bestaat uit 37 vragen. 29 openvragen en 8 meerkeuze vragen. SO 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2012-2013 Staat en Natie Dit SO bestaat uit 37 vragen. 29 openvragen en 8 meerkeuze vragen. In de 17 e en de 18 e eeuw ontstond er in Europa een politieke en filosofische stroming,

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie en/of democratisch debat? Pieter Maeseele

Wetenschapscommunicatie en/of democratisch debat? Pieter Maeseele Wetenschapscommunicatie en/of democratisch debat? Pieter Maeseele Wie ben ik? Communicatiewetenschappen UA Media, Wetenschap & Democratie Media & Democratie - Evalueren van mate waarin media bijdragen

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Geschiedenis en staatsinrichting oude en nieuwe stijl

Examen HAVO en VHBO. Geschiedenis en staatsinrichting oude en nieuwe stijl Geschiedenis en staatsinrichting oude en nieuwe stijl Examen HAVO en VHBO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 19

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo 2007-I

Eindexamen geschiedenis vwo 2007-I Van kind tot burger: Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland (1780-1920) Patriotten gaven aan het begrip burger een nieuwe betekenis. 2p 1 Noem deze nieuwe betekenis en geef aan tot welke visie op

Nadere informatie

geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)

geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 25 mei 9.00 12.00 uur 20 04 Voor dit examen

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis 51 een nieuw koninkrijk - 52 liberale revolutie gelijkheid voor iedereen

Samenvatting Geschiedenis 51 een nieuw koninkrijk - 52 liberale revolutie gelijkheid voor iedereen Samenvatting Geschiedenis 51 een nieuw koninkrijk - 52 liberale revolutie 1848-53 gelijkheid voor iedereen Samenvatting door een scholier 2412 woorden 8 mei 2010 6,4 20 keer beoordeeld Vak Geschiedenis

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 woensdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni uur Geschiedenis en staatsinrichting Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur 19 99 Dit examen bestaat uit 25 vragen. Voor elk vraagnummer is

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis n.s.havo 2007-II

Eindexamen geschiedenis n.s.havo 2007-II Prehistorie en Oudheid In Drenthe zijn veel prehistorische vuurstenen werktuigen gevonden. Het vuursteen van deze werktuigen is afkomstig uit de ondergrondse vuursteenmijnen bij Ryckholt in Zuid-Limburg

Nadere informatie

1 De zuil in diskrediet

1 De zuil in diskrediet 1 De zuil in diskrediet Reformatorisch onderwijs is niet voor iedereen in onze achterban vanzelfsprekend meer, zo stelde de Apeldoornse Jacobus Fruytier scholengemeenschap begin 2012 in een brief aan de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

Politieke legitimiteit

Politieke legitimiteit Politieke legitimiteit Op het snijvlak van wetenschap en samenleving Geerten Waling De Responsieve Rechtsstaat, 22 september 2016 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Routeplanner Even voorstellen Wat is

Nadere informatie

Wie (ver)draagt de vrijheid van onderwijs? Pleidooi voor een pedagogische invalshoek. Maarten Simons KU Leuven

Wie (ver)draagt de vrijheid van onderwijs? Pleidooi voor een pedagogische invalshoek. Maarten Simons KU Leuven Wie (ver)draagt de vrijheid van onderwijs? Pleidooi voor een pedagogische invalshoek Maarten Simons KU Leuven 1. Een politiek-juridische kwestie met pedagogische ondertoon 2. Waarom (geen) vrijheid van

Nadere informatie

De Verlichting. De Verlichting

De Verlichting. De Verlichting De Verlichting =18 de eeuwse filosofische stroming die de nadruk legt op rationaliteit (zelf nadenken), vrijheid en gelijkheid en dit toepast in alle maatschappelijke velden (politiek, economie, religie

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Dit proefschrift betoogt dat een veel ruimere blik nodig is op de historische ontwikkeling van de Verenigde Staten om te begrijpen waarom het testen

Dit proefschrift betoogt dat een veel ruimere blik nodig is op de historische ontwikkeling van de Verenigde Staten om te begrijpen waarom het testen Samenvatting In dit proefschrift staat de vraag centraal waarom de gestandaardiseerde intelligentiemeting in Amerika zo'n hoge vlucht heeft genomen en tot zulke felle debatten leidt. Over dit onderwerp

Nadere informatie

Secularisering en verzuiling. p

Secularisering en verzuiling. p Secularisering en verzuiling p. 108-117 Wereldjongerendagen Krakau, Polen, 2016. Speelt de Kerk een belangrijke rol in jouw leven? Instap/Actualiteit paus krijgt lachers op zijn hand in Philadelphia pausbezoek

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

Prof. Doekes over de kerk (1)

Prof. Doekes over de kerk (1) Prof. Doekes over de kerk (1) Onderstaand het eerste artikel van prof. Doekes met als titel Afscheiding. AFSCHEIDING Is afscheiding alleen geoorloofd wanneer wij durven verklaren: deze gemeente is een

Nadere informatie

Verslag college 1: Democratische waarden onder druk?

Verslag college 1: Democratische waarden onder druk? Verslag college 1: Democratische waarden onder druk? In de collegereeks Democratie en burgerschap, georganiseerd door ProDemos en de Universiteit van Amsterdam, kijken we naar de huidige stand van zaken

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 19 mei uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 19 mei uur Geschiedenis en staatsinrichting Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 19 mei 9.00 12.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor elk vraagnummer is

Nadere informatie

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson De Jefferson Bijbel Thomas Jefferson Vertaald en ingeleid door: Sadije Bunjaku & Thomas Heij Inhoud Inleiding 1. De geheime Bijbel van Thomas Jefferson 2. De filosofische president Het leven van Thomas

Nadere informatie

HAVO 1995 Nederlands tijdvak 1

HAVO 1995 Nederlands tijdvak 1 2 1 De kern van een goed antwoord is dat overmatig tv--kijken verslavend is/kan zijn. Ook goed: De kern van een goed antwoord is dat voor de opvatting dat overmatig tv--kijken verslavend is/kan zijn, geen

Nadere informatie

Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)

Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen

Nadere informatie

Geachte lezer, Voor meer uitleg over mijn presentatie Ga kathedralen bouwen! verwijs ik u graag naar de website http://www.quakernaat.nl.

Geachte lezer, Voor meer uitleg over mijn presentatie Ga kathedralen bouwen! verwijs ik u graag naar de website http://www.quakernaat.nl. Geachte lezer, Voor meer uitleg over mijn presentatie Ga kathedralen bouwen! verwijs ik u graag naar de website http://www.quakernaat.nl. Deze presentatie is bedoeld als naslagwerkje voor aanwezigen. Daan

Nadere informatie

Hoger Onderwijs: van elitair naar massa-onderwijs Jef C. Verhoeven Centrum voor Onderwijssociologie KU Leuven

Hoger Onderwijs: van elitair naar massa-onderwijs Jef C. Verhoeven Centrum voor Onderwijssociologie KU Leuven Hoger Onderwijs: van elitair naar massa-onderwijs Jef C. Verhoeven Centrum voor Onderwijssociologie KU Leuven Lezing aan de Arteveldehogeschool 16 mei 2002 9 mei 2002 Hoger Onderwijs 1 - Beschrijving geven

Nadere informatie

Revolutionaire golf. een hermetisch perspectief

Revolutionaire golf. een hermetisch perspectief Revolutionaire golf een hermetisch perspectief De waarheid kwam niet naakt in deze wereld, maar gekleed in symbolen en afbeeldingen. Men ontvangt de waarheid op geen enkele andere manier. Commercial Samsung

Nadere informatie

Descartes schreef dat er geen ander land was "où l'on puisse jouir d'une liberté si entière" (waar men een zo volledige vrijheid kan genieten)

Descartes schreef dat er geen ander land was où l'on puisse jouir d'une liberté si entière (waar men een zo volledige vrijheid kan genieten) Verslag 25 mei 2018, Salon der Verdieping: Spinoza s politieke filosofie De bespreking van de politieke filosofie doe ik aan de hand van zijn belangrijkste politieke werk, te weten het Theologisch-politiek

Nadere informatie

De zelfverkozen dood van ouderen

De zelfverkozen dood van ouderen De zelfverkozen dood van ouderen Eerste druk, maart 2012 2012 Wouter Beekman isbn: 978-90-484-2348-4 nur: 748 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00-11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-D Gebruik het bronnenboekje. Dit examen

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam BEGINSELVERKLARING Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam 1. Missie en Visie De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wil een Nederland waar mensen de ruimte

Nadere informatie

Toetsvragen geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 8 Toetsvragen

Toetsvragen geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 8 Toetsvragen Tijdvak 8 Toetsvragen 1 In Nederland was de eerste belangrijke politieke stroming het liberalisme. Welke politieke doelen wilden liberalen bereiken? A Zij wilden een eenheidsstaat met een grondwet en vrijheid

Nadere informatie

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak:

Nadere informatie

Wat zegt deze canon nu, zo n veertig momenten in de geschiedenis. van de Nederlandse christendemocratie? Het is een feest der

Wat zegt deze canon nu, zo n veertig momenten in de geschiedenis. van de Nederlandse christendemocratie? Het is een feest der Dames en heren, Wat zegt deze canon nu, zo n veertig momenten in de geschiedenis van de Nederlandse christendemocratie? Het is een feest der herkenning, maar het kan ons ook neerdrukken. Kijken we terug

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Carla du Pree. Johan Huizinga en de bezeten wereld. De rol van publieke intellectueel tussen twee wereldoorlogen ISVW UITGEVERS

Carla du Pree. Johan Huizinga en de bezeten wereld. De rol van publieke intellectueel tussen twee wereldoorlogen ISVW UITGEVERS Carla du Pree Johan Huizinga en de bezeten wereld De rol van publieke intellectueel tussen twee wereldoorlogen ISVW UITGEVERS 4 Ik ben ik en mijn omstandigheden. Als ik die omstandigheden niet red, red

Nadere informatie

A. Kuyper

A. Kuyper A. Kuyper A. Kuyper A. Kuyper A. Kuyper A. Kuyper Aletta Jacobs Aletta Jacobs Aletta Jacobs Aletta Jacobs Aletta Jacobs Anti-Revolutionaire Partij Anti-Revolutionaire Partij Anti-Revolutionaire Partij

Nadere informatie

Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)

Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 20 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Eindexamen vwo filosofie 2013-I

Eindexamen vwo filosofie 2013-I Opgave 2 Zelfverwerkelijking in een zinloze wereld 8 maximumscore 3 Sartres omschrijving van het essentialisme: de opvatting dat de mens een kern en daarmee een vooraf gegeven bedoeling heeft 1 met verwijzing

Nadere informatie

Categorie: Kunst, wetenschap en techniek. Categorie: Kunst Intercultureel.

Categorie: Kunst, wetenschap en techniek. Categorie: Kunst Intercultureel. Er zijn overeenkomsten tussen de wereldtentoonstellingen van de 19 e eeuw en het world wide web van de 20 e eeuw. Wat maakt dat het positivisme in de loop van de 19 e eeuw steeds meer wordt gezien als

Nadere informatie

ACADEMISCHE VRIJHEID NU

ACADEMISCHE VRIJHEID NU De Leidse Studenten Ekklesia en het Studium Generale Universiteit Leiden organiseren het symposium: ACADEMISCHE VRIJHEID NU Wat is academische vrijheid en waar en hoe wordt die gerealiseerd? Geen discussie

Nadere informatie

Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst?

Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? Bij deze opgave horen tekst 1 en 2 en de tabellen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding In Nederland zijn ruim 4 miljoen mensen actief in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Studies in Adventistische Geloofsverwoording

Studies in Adventistische Geloofsverwoording Studies in Adventistische Geloofsverwoording Als u alles op een rijtje hebt, hoedt u dan voor het domino-effect Voorplaat: Jacob Jordaens, De Vier Evangelisten, 1625, Louvre, Parijs Laatste versie 2011-07

Nadere informatie

1. Met andere ogen. Wetenschap en levensbeschouwing. De wereld achter de feiten

1. Met andere ogen. Wetenschap en levensbeschouwing. De wereld achter de feiten 1. Met andere ogen Wetenschap en levensbeschouwing De wereld achter de feiten Dit boek gaat over economie. Dat is de wetenschap die mensen bestudeert in hun streven naar welvaart. Het lijkt wel of economie

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK INHOUDSTAFEL INLEIDING Een integraal en solidair humanisme a) Bij het aanbreken van het derde millennium 1 b) De betekenis van dit document 3 c) Ten dienste van

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting door S. 1030 woorden 18 mei 2017 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis samenvatting H2 1: Wetenschappelijke Revolutie 17 e eeuw Kenmerken: Observeren

Nadere informatie

Politieke filosofie van de christen-democratie

Politieke filosofie van de christen-democratie opm politieke filo cda 03-11-2003 15:42 Pagina 3 Politieke filosofie van de christen-democratie H.E.S. Woldring DAMON opm politieke filo cda 03-11-2003 15:42 Pagina 4 Politieke filosofie van de christen-democratie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. xx A. xx 2 xx 3 xx 4 xx 5. Ideologieën en politieke stromingen. xx 0. Introductie 3. Leerkern 3

Hoofdstuk 1. xx A. xx 2 xx 3 xx 4 xx 5. Ideologieën en politieke stromingen. xx 0. Introductie 3. Leerkern 3 Hoofdstuk Ideologieën en politieke stromingen Introductie Leerkern Open Educational Resources Ideologie: een wezenlijk betwist begrip Kenmerken van ideologieën Politieke stromingen: ideologieën in de politieke

Nadere informatie

SAMENVATTING HOOFDSTUKKEN. Dit proefschrift wil een op de historie gebaseerde constructieve theologie van

SAMENVATTING HOOFDSTUKKEN. Dit proefschrift wil een op de historie gebaseerde constructieve theologie van SAMENVATTING HOOFDSTUKKEN Dit proefschrift wil een op de historie gebaseerde constructieve theologie van discipelschap bij Abraham Kuyper en Dietrich Bonhoeffer bieden. Het wordt, ten principale alsook

Nadere informatie

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets 11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets Opdracht 1 Wat is de Sokratische methode? Opdracht 2 Waarom werd Sokrates gedwongen de gifbeker te drinken? Opdracht 3 Waarom zijn onze zintuigen

Nadere informatie