Samenvatting Geschiedenis 51 een nieuw koninkrijk - 52 liberale revolutie gelijkheid voor iedereen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Geschiedenis 51 een nieuw koninkrijk - 52 liberale revolutie gelijkheid voor iedereen"

Transcriptie

1 Samenvatting Geschiedenis 51 een nieuw koninkrijk - 52 liberale revolutie gelijkheid voor iedereen Samenvatting door een scholier 2412 woorden 8 mei ,4 20 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 51 Een nieuw koninkrijk Wat vormden de Nederlandse gewesten boven de grote rivieren in de 16e eeuw? Een onafhankelijke republiek De Republiek was een statenbond, wat betekent dat? Dat de gewesten alleen samen werkten als het écht nodig was. Wat voor bestuur was er dus niet? een Centraal bestuur Wat maakte ons land een eenheidsstaat met een centrale regering en een parlement? De grondwet Waardoor ontstond er een sterke staat aan de noodgrens van Frankrijk in 1815? Door dat in 1814 de overwinnaars van napoleon besloten dat België bij Nederland gevoegd moest worden. Wie werd de nieuwe vorst van dit Koninkrijk, en hoe heette dit koninkrijk? Willem I werd de nieuwe vorst van dit Koninkrijk der Nederlanden Waardoor werd de samenvoeging met België een mislukking? Het boterde niet goed met Noord en Zuid. In de grondwet waren godsdienstvrijheid en gelijkheid van alle godsdiensten vastgelegd: De machtige katholieke kerk in het zuiden was tegen de gelijkstelling. De Belgen waren ontevreden over de samenvoeging van de staatsschulden en over de verdeling van het aantal volksvertegenwoordigers. Wat gebeurde er in 1839? Ze maakten zich los van Nederland Waardoor werd Nederland een constitutionele monarchie? Omdat Willem I verklaarde zich aan de grondwet te houden Waar bestond het parlement vanaf 1815 uit, en hoe werd dit samen genoemd? -1e & 2e kamer, samen de Staten-Generaal Wat konden de mensen van de 1e kamer doen? Die konden wetsvoorstellen weigeren die al door de 2e kamer waren aangenomen. Pagina 1 van 8

2 Door wie werden de leden van de 1e kamer benoemd? Door de koning, dit maakte de positie van de koning nog sterker Door wie werden de leden van de 2e kamer benoemd? Door de bestuurders van de provincies, de bevolking stond buitenspel Het parlement kon ministers die hun werk niet goed deden, niet wegsturen en de begrotingen lagen voor tien jaar vast. 52 De liberale revolutie van 1848 Wat eisten vooruitstrevende burgers (liberalen)? -Persvrijheid -Vrijheid van vereniging en vergadering -Economische vrijheid -Dat het parlement meer invloed kreeg op het bestuur Waar moest de regering volgens de liberalen zich meer mee bemoeien in plaats van zich te bemoeien met de economie? -Met de openbare orde en veiligheid Hoe noemen we deze ideeën over bestuur en economie? Liberalisme Wat gebeurde er in 1844? -Toen deden 9 Tweede Kamerleden onder leiding van Thorbecke een voorstel om de grondwet te veranderen Wat was het plan? Om de macht van de koning te beperken en het bestuur aan de ministers en het parlement over te laten. Hoe dachten de andere Kamerleden over dit plan? Ze dachten nog conservatief. De conservatieven wilden het bestuur houden zoals het was. En wat vond de nieuwe koning Willem II van dit voorstel? Hij sprak: Dit voorstel nooit, al stond het schavot er naast. Wat gebeurde er in 1848? Toen brak in Parijs een revolutie uit die oversloeg naar ander Europese steden. Wat eisten de opstandelingen? Democratie, vrijheid & het vertrek van de koning Waarom gaf Willem II de liberalen toen hun zin? Omdat hij niet wilde dat de revolutie oversloeg naar Nederland. Wat kreeg een commissie o.l.v. Thorbecke voor opdracht? Een nieuwe grondwet maken. Welke belangrijke punten stonden er o.a. in de grondwet? Een wet is pas goedgekeurd als ze door het parlement is goedgekeurd Ministeriële verantwoordelijkheid: -Ministers moeten het parlement vragen goedkeuring voor hun plannen -Het parlement mag ministers die ernstige fouten maken ontslaan De 2e kamer mag wetsvoorstellen van ministers veranderen, (recht van amendement). Pagina 2 van 8

3 De 2e kamer had sinds 1814 als recht om zelf een wetsvoorstel te doen(recht van initiatief). Alle uitgaven moeten ieder jaar goedgekeurd worden door het parlement Elke 4 jaar rechtstreekse verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Alleen mannen die een bepaald bedrag aan belasting betaalden kregen stemrecht (censuskiesrecht) Met welke wet kregen burgers het recht om zelf scholen te stichten? De vrijheid van onderwijs Waaraan verloor de koning veel macht,en waardoor kwam dat? Door de nieuwe grondwet verloor de koning veel mach aan het parlement en de ministers. Wanneer wonnen de liberalen verkiezingen? November 1848 Tot wanneer hielden zij een Kamermeerderheid? Eind 19e eeuw 53 Gelijkheid voor iedereen Waar stemden de burgers die censuskiesrecht hadden vooral op? Op de liberalen Wat wilde het liberale bestuur? Vrije concurrentie Waar zou de overheid zich niet mee bemoeien? Met werktijden, lonen, prijzen en huisvesting Wie nam het op voor de arbeiders? Het socialisme Wat wilde het socialisme? Een samenleving waarin iedereen echt gelijk was Wat moest er gebeuren om dat te bereiken, en waarom? Grond, fabrieken en machines moesten bezit van de staat worden, want de regering had volgens de socialisten de taak om de opbrengst van de productiemiddelen eerlijk te verdelen. Wat zei een bekend socialist, Karl Marx? Dat economische vrijheid alleen in het voordeel van de ondernemers werkte en arbeiders juist armer maakten. -De regering moest ingrijpen in de economie. Waarom wilden de socialisten bij de verkiezingen in het parlement komen? Hun Kamerleden konden dan zorgen dat er maatregelen kwamen om de slechte werken leefomstandigheden van de arbeiders te verbeteren. Wat eisten de socialisten? -Kortere werkdagen -Hogere lonen -Verbod op kinderarbeid Wat organiseerden ze om hier aandacht voor te vragen? Stakingen & demonstraties Waar ging het de socialisten vooral om? Om de uitbreiding van het kiesrecht zodat ook de arbeiders konden stemmen Pagina 3 van 8

4 Wie was Domela Nieuwenhuis? De leider van de Sociaal Democratische Bond. Domela Nieuwenhuis zat in de 2e kamer, maar als enigste socialist bereikte hij daar niks, wat wilde hij nu doen? -Hij wilde met revolutionaire acties werken aan de verwezenlijking van de socialistische idealen. Wat gebeurde er in 1894? Er vormde zich een socialistische partij: de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. ( de SDAP) Wie werd de leider van de SDAP? P.J. Troelstra Wat gebeurde er met de aanhang van de SDAP en het aantal Kamerzetels? De aanhang en het aantal Kamerzetels groeide. Wat gebeurde er in 1917? Alle mannen kregen kiesrecht Wat gebeurde er hierna? Er kwamen 22 socialisten in de Tweede Kamer Wanneer werd de eerste sociale wet gemaakt, en wat was die wet? In 1874, een wet tegen kinderarbeid. Wanneer werd een begin gemaakt met de sociale verzekering? In 1901 Welke wetten werden er in 1919 ingevoerd? - 45-urige werkweek - 8-urige werkdag Liberalen Socialisten -Grondlegger liberalisme= Adam Smith -Grondlegger socialisten, boek das Kapital= Karl Marz grondwet = J.R Thorbecke in SDB in kamer = F. Domela Nieuwenhuis kinderwetten = Van Houten in SDAP in kamer= P.J Troelstra -1917/19 alle mannen en vrouwen kiesrecht Voor Na Koning kiest Parlement ( 1e + 2e kamer) -Ministers Gewesten kiezen -Leden 1e kamer -1e kamer -Wetten 2e kamer Gewesten kiezen -Rechtstreekse verkiezingen elke 4 jr. 2e kamer Parlement VOLK 0.0% INSPRAAK Ministers verantwoordelijk aan parlement 10 JARIGE BEGROTING VOLK 100% INVLOED Pagina 4 van 8

5 1814 De overwinnaars van Napoleon besloten dat België bij Nederland werd gevoegd Er ontstond een sterke staat aan de noodgrens van Frankrijk -Het parlement bestond uit de 1e en 2e kamer (statengeneraal) 1839 De Belgen kwamen in opstand en maakten zich los van Nederland Tweede Kamerleden onderleiden van de liberaal Thorbecke deden een voorstel om de grondwet te veranderen Er brak een revolutie in Parijs uit die oversloeg naar andere Europese steden -Nieuwe grondwet Thorbecke -De liberalen wonnen de verkiezingen in November De 1e sociale wet in Nederland, de wet tegen kinderarbeid in fabrieken Van houten F. Domela Nieuwen huis in 2e kamer SDB 1894 De partij SDAP vormde zich. (Sociaal Democratische Partij) P.J Troelstra 1901 Er werd een begin gemaakt met de sociale verzekering 1917/19 Alle mannen en vrouwen boven 18 jr. kiesrecht 5.4 & 5.5 Begrippen Openbare scholen Neutrale scholen, opgericht door de overheid, die niet horen bij een bepaalde geloofsopvatting. Bijzondere scholen Scholen die opgericht en bestuurd worden door burgers. Onderwijs op deze scholen wordt vanuit een bepaald (vaak godsdienstige) opvatting gegeven. Schoolstrijd Politieke strijd in de negentiende eeuw over de financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs aan het openbaar onderwijs, in 1917 beëindigd. Confessionelen Politieke stroming die vindt dat het geloof richtlijnen geeft voor het besturen van een stad. Verzuiling Verdeling van de samenleving in groepen met een eigen politieke of godsdienstige overtuiging. Iedere zuil heeft zijn eigen politieke partij, krant en verenigingen. De verzuiling ontstond in de negentiende eeuw. Er was een protestantse, een katholieke, een socialistische en een liberale zuil. Feminisme Beweging die opkomt voor de rechten en de positie van vrouwen. Emancipatie Streven naar gelijke rechten. Algemeen kiesrecht Kiesrecht voor iedereen boven een bepaalde leeftijd, ongeacht bezit, opleiding en dergelijke. In Nederland in 1919 ingevoerd. Eerste Feministische Golf De periode van 1870 tot 1920 waarin de vrouwenemancipatie in de eerste plaats gericht was op het verwerven van vrouwenkiesrecht. Jaartallen 1870 het feminisme nieuwe lageronderwijswet 1878 De antirevolutionaire partij o.l.v. A. Kuyper De antirevolutionairen en de katholieken gingen samenwerken, waardoor ze een kleine kamer meerderheid kregen. Pagina 5 van 8

6 1894 De Vereniging voor Vrouwenkiesrecht (De VvVK) De overheid moest óók alle kosten voor bijzondere scholen betalen Mannen kregen actief & passief kiesrecht Vrouwen kregen passief kiesrecht Vrouwen krijgen ook actief kiesrecht Vrouwen konden voor het eerst naar de stembus. 5.4 Samenvatting Waarom was de nieuwe grondwet van 1848 een zegen voor de katholieken? Zij waren sinds de Opstand als tweederangsburgers behandeld. Tot 1795 konden katholieken geen banen in het bestuur en het leger krijgen. Tot wat leidde de invoering van vrijheid in onderwijs? Tot een nieuwe tegenstelling in de samenleving. Katholiek en protestant stonden daarbij zij aan zij tegenover de liberalen. Wat voor scholen wouden de katholieken en protestanten, en wat voor scholen wouden de liberalen? Liberalen Niet katholiek of protestant, maar gewoon neutraal. openbare scholen Katholieken en protestanten- Scholen die aansloten bij hun godsdienst bijzondere scholen Welke scholen betaalde de overheid niet? De bijzondere scholen. Waarom juist DIE scholen niet? Er waren voldoende andere scholen waar kinderen (neutraal) onderwijs konden krijgen. Wat eisten de katholieken en protestanten van de overheid? Dat de overheid ook alle kosten voor de bijzondere scholen betaalde. Wat werd er in 1878 aangenomen? Een nieuwe Lager-Onderwijswet. Wat hield dat in? Dat school gebouwen, lesprogramma s en de opleiding van onderwijzers aan bepaalde eisen moesten voldoen. Waarom barstte er in de samenleving en het parlement vervolgens een politieke strijd los? De openbare scholen kregen subsidie voor al die eisen, maar de bijzondere scholen niet. Hoe werd deze strijd genoemd, en hoelang duurde deze strijd? De schoolstrijd, een halve eeuw. Wat vonden de katholieken en protestanten van de gedachte dat de liberalen en socialisten dat politiek en kerkzaken gescheiden wilden houden? Zij vonden dat de inbreng van de geloofsovertuiging op politieke besluiten onmisbaar was. Hoe probeerden de confessionelen (de katholieken en protestanten) invloed uit te oefenen op het parlement? Via politieke verenigingen. De confessionelen richtten elk hun eigen politieke partij op. Wat was de eerste politieke partij die de protestanten oprichtten, en wanneer en door wie werd die opgericht? Pagina 6 van 8

7 De Anti-Revolutionaire Partij in 1878 door A. Kuyper (de leider van de protestanten). Onder leiding van wie gingen de katholieken zich organiseren? H. Schaepman Waardoor kregen de confessionelen in 1888 een kleine meerderheid in de tweede kamer? Door dat de antirevolutionairen en de katholieken samen gingen werken. Wat kregen de confessionelen voor elkaar? Ze wisten een overheidsbijdrage voor de bijzondere scholen los te krijgen. Wanneer besloot het parlement dat de overheid alle kosten voor bijzondere scholen moest betalen? 1917 Wat ontstond er eind 19e eeuw? Verzuiling Wat betekent dat? Dat in de samenleving aparte groepen (zuilen) ontstonden. Waar kwam dat vooral door? Geloofsovertuiging van mensen. Tot wanneer duurde de verzuiling? Tot ver in de 20e eeuw. 5.5 Samenvatting Waarom maakte de grondwet van 1848 Nederland nog geen democratie? Meer dan de helft van de bevolking had helemaal geen kiesrecht, het grootste deel daarvan bestond uit vrouwen. Wat voor beweging groeide er rond 1870 in veel landen? Een beweging die opkwam voor de rechten van vrouwen ; het feminisme. Wat zagen feministes, en wat vonden ze niet eerlijk? -Dat het mannenkiesrecht werd uitgebreid. -Dat jongens meer van het onderwijs profiteerden. -Dat vrouwen minder loon kregen dan mannen. -Meisjes kwamen meestal niet verder dan de lagere school, er waren er maar weinig die naar de middelbare school gingen. Wat was de algemene opvatting voor vrouwen? Dat vrouwen een verzorgende taak hadden, vrouwen hoorden voor het huishouden en de kinderen te zorgen. Waarom gingen vrouwen en meisjes uit arme gezinnen werken? Omdat het loon van de man alleen niet genoeg was. Wat voor werk deed de helft van de werkende vrouwen? Dienstbode wezen bij rijke families. Waarom deden vrouwen uit de midden en de hogere klasse geen betaald werk? Dat was beneden hun stand. Wat was een regel binnen het huwelijk voor de vrouw? Dat de vrouw gehoorzaamde aan haar man. Pagina 7 van 8

8 Wat eisten feministes? -Mannen en vrouwen gelijk loon. -Gelijke kansen binnen het onderwijs. Wat richtte een groep feministes in 1894 op? De Vereniging voor Vrouwenkiesrecht (De VvVK) Wat organiseerde De VvVK om de Tweede Kamer op de ongelijkheid te wijzen? Demonstraties en bijeenkomsten. Wat voor vrouwenverenigingen waren er ook nog? Verenigingen die op alle gebieden gelijkheid wilden. Hoe noem je dat? Emancipatie. Wie was Aletta Jacobs? Één van de bekendste feministes. Zij was de eerste vrouw die toegelaten werd tot de middelbare school en de unversiteit. Wat wilde zij? -Geboorte regeling vooral bij arme gezinnen. -Vrouwenkiesrecht Wat gebeurde er in 1917? Alle mannen kregen; -Actief kiesrecht (het recht om te kiezen) -Passief kiesrecht (het recht om gekozen te worden. Vrouwen kregen alleen passief kiesrecht. Wanneer kregen vrouwen ook actief kiesrecht? 1919 Wat voor kiesrecht is er nu dus in Nederland? Algemeen kiesrecht Wanneer konden vrouwen voor het eerst naar de stembus? In 1922 Hoe wordt de periode ( ) genoemd waarin in vrouwen o.m. streden voor kiesrecht? De Eerste Feministische Golf Pagina 8 van 8

Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting van Nederland

Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting van Nederland Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting van Nederland Samenvatting door M. 1255 woorden 6 mei 2015 5,8 23 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Geschiedenis Staatsinrichting van Nederland Grondwet

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis Nederland in de 19e eeuw

Werkstuk Geschiedenis Nederland in de 19e eeuw Werkstuk Geschiedenis Nederland in de 19e eeuw Werkstuk door een scholier 2435 woorden 22 januari 2005 6 108 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Inhoud: Hoofdvragen: 1: Wat veranderde er in de 19e Eeuw met

Nadere informatie

Toetsvragen geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 8 Toetsvragen

Toetsvragen geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 8 Toetsvragen Tijdvak 8 Toetsvragen 1 In Nederland was de eerste belangrijke politieke stroming het liberalisme. Welke politieke doelen wilden liberalen bereiken? A Zij wilden een eenheidsstaat met een grondwet en vrijheid

Nadere informatie

Theorie hoofdstuk 1 geschiedenis

Theorie hoofdstuk 1 geschiedenis Theorie hoofdstuk 1 geschiedenis Koning en parlement 1813-> Willem 1 kwam aan op het strand in Scheveningen, hij werd begroet door een enthousiaste menigte. Deze mensen hoopten dat Willem 1 rust en vrede

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 6

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 6 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 6 Samenvatting door M. 804 woorden 17 juni 2013 5,5 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Bronnen Samenvatting geschiedenis Hoofdstuk 6 Burgers en stoommachines,

Nadere informatie

In 1813 werden de Fransen verjaagd en de zoon van de laatste stadhouder werd koning

In 1813 werden de Fransen verjaagd en de zoon van de laatste stadhouder werd koning Samenvatting door O. 1153 woorden 25 september 2013 4,4 19 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Hoofdstuk 1 paragraaf 1 In 17 eeuw 18 eeuw (1600-1700)was Nederland een republiek. In een

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Werk in de eerste fabrieken In de nieuwe fabrieken moesten de arbeiders onder moeilijke omstandigheden werken:

Werk in de eerste fabrieken In de nieuwe fabrieken moesten de arbeiders onder moeilijke omstandigheden werken: Samenvatting door een scholier 2862 woorden 6 maart 2018 6,2 15 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Paragraaf 4.2: van handwerk naar machine ZIE BIJLAGE 4.3 De industriële samenleving Werk in

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Module 5

Samenvatting Geschiedenis Module 5 Samenvatting Geschiedenis Module 5 Samenvatting door een scholier 1332 woorden 26 maart 2006 10 1 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis module 5 Hoofdstuk 1 1918, Troelstra wilde een revolutie

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw

2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw 2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw 1830 1870: Javaanse boer werkt voor Nederlandse staat: - cultuurstelsel - Herendiensten van verliespost naar wingewest Vanaf 1870: modern imperialisme particuliere bedrijven

Nadere informatie

Deelvraag: Hoe had de parlementaire democratie zich in Nederland ontwikkeld?

Deelvraag: Hoe had de parlementaire democratie zich in Nederland ontwikkeld? Samenvatting door een scholier 1446 woorden 7 juni 2005 6,2 36 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Module 7 Politiek en staatsinrichting in Nederland en Europa 1 Op weg naar een moderne parlementaire

Nadere informatie

Politieke stromingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61325

Politieke stromingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61325 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 19 oktober 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/61325 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Politieke stromingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Politieke stromingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 25 June 2015 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/61325 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

A. Kuyper

A. Kuyper A. Kuyper A. Kuyper A. Kuyper A. Kuyper A. Kuyper Aletta Jacobs Aletta Jacobs Aletta Jacobs Aletta Jacobs Aletta Jacobs Anti-Revolutionaire Partij Anti-Revolutionaire Partij Anti-Revolutionaire Partij

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland Gebruik bron 1 en 2. 1p 1 De twee bronnen hebben te maken met de constitutionele monarchie. Welke

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie.

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie. Onderzoeksvraag: Waardoor ontstonden het liberalisme en het socialisme, en hoe dachten liberalen en socialisten over de sociale kwestie? Kenmerkende aspect: De opkomst van de politiek maatschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 8: Tijd van burgers en stoommachines

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 8: Tijd van burgers en stoommachines Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 8: Tijd van burgers en stoommachines Samenvatting door Larissa 665 woorden 18 januari 2016 5,4 5 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Hoofdstuk 8: Tijd van

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Samenvatting Staatsinrichting hoofdstuk 1 VMBO

Samenvatting Geschiedenis Samenvatting Staatsinrichting hoofdstuk 1 VMBO Samenvatting Geschiedenis Samenvatting Staatsinrichting hoofdstuk 1 VMBO Samenvatting door Marieke 1467 woorden 30 april 2015 7,4 34 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Hoofdstuk 1: Het

Nadere informatie

Puzzel Historische ontwikkelingen parlementair stelsel

Puzzel Historische ontwikkelingen parlementair stelsel Puzzel Historische ontwikkelingen parlementair stelsel Korte omschrijving Tijdens deze werkvorm spelen leerlingen kwartet, waarbij de kaarten over historische ontwikkelingen en veranderingen van ons parlementaire

Nadere informatie

Eureka 2M volledig herziene 5 e druk,

Eureka 2M volledig herziene 5 e druk, Eureka 2M volledig herziene 5 e druk, 2015-2016 Antwoordkernen zijn vrijwel nooit volledige zinnen. Antwoordkernen geven alleen aan, wat er beslist in het antwoord moet staan. De bedoeling is, dat je eerst

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Rechtstaat en Democratie

Samenvatting Geschiedenis Rechtstaat en Democratie Samenvatting Geschiedenis Rechtstaat en Democratie Samenvatting door A. 1325 woorden 18 mei 2011 6,9 35 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Samenvatting Geschiedeniswerkplaats Rechtstaat

Nadere informatie

1 keer beoordeeld 31 oktober 2015

1 keer beoordeeld 31 oktober 2015 2,6 Samenvatting door F. 2075 woorden 1 keer beoordeeld 31 oktober 2015 Vak Geschiedenis Samenvatting geschiedenis H14 1. Willem van Oranje stelde in 1578 voor om zowel katholieke als luthers en calvinistische

Nadere informatie

Burgers en Stoommachines. Tot 1:20

Burgers en Stoommachines. Tot 1:20 Burgers en Stoommachines Tot 1:20 Wat gaan we leren? 1. Welke gevolgen de technische uitvindingen hadden. 2. Wat er in de grondwet van 1848 stond. 3. Welke groepen minder rechten hadden dan andere groepen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Democratisering van Nederland

Hoofdstuk 1 Democratisering van Nederland Oriëntatie Hoofdstuk 1 Democratisering van Nederland 1848-1919 1 Bekijk in je handboek de foto in de oriëntatie. a Beschrijf waar op de foto de Kamerleden zitten. Ze zitten in de halve cirkel in het midden

Nadere informatie

3,6. Antwoorden door een scholier 3031 woorden 2 november keer beoordeeld. Geschiedenis. Paragraaf 1

3,6. Antwoorden door een scholier 3031 woorden 2 november keer beoordeeld. Geschiedenis. Paragraaf 1 Antwoorden door een scholier 3031 woorden 2 november 2017 3,6 7 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Paragraaf 1 1 Nederland is een monarchie. De koning(in) maakt wel deel uit van de regering.

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 In 1848 werd de grondwet in Nederland veranderd. Dit had gevolgen voor de machtsverhouding tussen

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting door S. 1030 woorden 18 mei 2017 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis samenvatting H2 1: Wetenschappelijke Revolutie 17 e eeuw Kenmerken: Observeren

Nadere informatie

Begrippenlijst Geschiedenis Politiek en staatsinrichitn in Nederland en Europa (H1-H3)

Begrippenlijst Geschiedenis Politiek en staatsinrichitn in Nederland en Europa (H1-H3) Begrippenlijst Geschiedenis Politiek en staatsinrichitn in Nederland en Europa (H1-H3) Begrippenlijst door een scholier 1308 woorden 25 januari 2003 6,7 17 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Begrippenlijst

Nadere informatie

QUIZ: DE PIENTERSTE MENSCH GESCHIEDENIS VAN DE PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE IN NEDERLAND

QUIZ: DE PIENTERSTE MENSCH GESCHIEDENIS VAN DE PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE IN NEDERLAND QUIZ: DE PIENTERSTE MENSCH GESCHIEDENIS VAN DE PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE IN NEDERLAND KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM De pienterste mensch is een kennisquiz over de ontwikkeling van de parlementaire democratie

Nadere informatie

Begrippenlijst Module 2

Begrippenlijst Module 2 Begrippenlijst Module 2 Algemeen kiesrecht (Module 2, H2, 1 / dl 2 H1, 5) kiesrecht voor iedereen, ongeacht je bezit, huidskleur, geloof, sekse, opleiding en dergelijke, maar wel boven een bepaalde leeftijd

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis Frankrijk in de tijd van het absolutisme

Werkstuk Geschiedenis Frankrijk in de tijd van het absolutisme Werkstuk Geschiedenis Frankrijk in de tijd van het absolutisme Werkstuk door een scholier 1970 woorden 12 oktober 2005 6,7 72 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Hoofdvraag: Hoe beschrijven en verklaren we

Nadere informatie

Antwoordkernen bij Eureka 4HAVO Staatsinrichting H. 9 t/m 14

Antwoordkernen bij Eureka 4HAVO Staatsinrichting H. 9 t/m 14 Antwoordkernen bij Eureka 4HAVO Staatsinrichting H. 9 t/m 14 Antwoordkernen zijn vrijwel nooit volledige zinnen. Antwoordkernen geven alleen aan, wat er beslist in het antwoord moet staan. De bedoeling

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politiek

Samenvatting Maatschappijleer Politiek Samenvatting Maatschappijleer Politiek Samenvatting door een scholier 1031 woorden 22 juni 2007 7,7 12 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Maatschappijleer samenvatting 1. Democratie Wetten:

Nadere informatie

Kenmerkend aspect 31: de Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor de industriële samenleving

Kenmerkend aspect 31: de Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor de industriële samenleving Samenvatting door C. 1695 woorden 28 mei 2016 7 12 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Tijdvak VIII: tijd van burgers en stoommachines (19 de eeuw, moderne tijd) Kenmerkend aspect 31: de Industriële

Nadere informatie

1579: unie van utrecht, militair bondgenootschap tegen Filips

1579: unie van utrecht, militair bondgenootschap tegen Filips belangrijke data: 1581: Plakkaat van Verlatinge : onafhankelijkheid van de nederlanden. Filips de tweede werd afgezet en er werd vastgesteld dat regeringen er zijn voor de burgers en regeringen die rechten

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl geschiedenis en staatsinrichting II

Eindexamen vmbo gl/tl geschiedenis en staatsinrichting II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 De nieuwe grondwet van 1848 zorgde voor een verandering in het kiessysteem. De leden van de

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 Op welke manier werd de Tweede Kamer tussen 1848 en 1917 samengesteld? A De leden werden benoemd

Nadere informatie

4.5. Samenvatting door een scholier 1791 woorden 6 april keer beoordeeld. Geschiedenis

4.5. Samenvatting door een scholier 1791 woorden 6 april keer beoordeeld. Geschiedenis Samenvatting door een scholier 1791 woorden 6 april 2004 4.5 17 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 4e eeuw voor Christus: Aristoteles -> heeft staatsinrichting gemaakt (Athene) drie hoofdvormen: - monarchie:

Nadere informatie

3,2. Verslag door Lotte 1992 woorden 19 juni keer beoordeeld. Geschiedenis. Tijdvak: Tijd van burgers en stoommachines. Periode:

3,2. Verslag door Lotte 1992 woorden 19 juni keer beoordeeld. Geschiedenis. Tijdvak: Tijd van burgers en stoommachines. Periode: Verslag door Lotte 1992 woorden 19 juni 2017 3,2 6 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Tijdvak: Tijd van burgers en stoommachines Periode: 1800-1900 https://www.scholieren.com/verslag/108551

Nadere informatie

Maatschappijleer par. 1!

Maatschappijleer par. 1! Maatschappijleer par. 1 Iets is een maatschappelijk probleem als: 1. Het groepen mensen aangaat 2. Het samenhangt met of het is gevolg is van maatschappelijke verandering 3. Er verschillende meningen zijn

Nadere informatie

Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 1874 is dat anders. Kinderen. Waarom vinden mensen het goed dat kinderen werken?

Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 1874 is dat anders. Kinderen. Waarom vinden mensen het goed dat kinderen werken? Werkblad Ω Een halve eeuw vooruitgang Werkblad Ω Les : Kinderarbeid Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 874 is dat anders. Kinderen Kinderarbeid moeten hun ouders helpen om geld te verdienen.

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Rechtsstaat en democratie

Samenvatting Geschiedenis Rechtsstaat en democratie Samenvatting Geschiedenis Rechtsstaat en democratie Samenvatting door L. 2825 woorden 12 november 2013 5,2 13 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Hoofdstuk 1 Johan Rudolf Thorbecke legde

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 13.1 Geschiedenis Vrijheid en democratie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 13.1 Geschiedenis Vrijheid en democratie Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 13.1 Geschiedenis Vrijheid en democratie Samenvatting door R. 2925 woorden 3 april 2013 5,9 11 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo De basis lag bij de scholenstrijd:

Nadere informatie

5,9. Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer

5,9. Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari 2005 5,9 76 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Samenvatting Hoofdstuk 2 Politieke Besluitvorming Democratie bestaat uit 2 basisprincipes: Vrijheid

Nadere informatie

Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 1874 is dat anders. Kinderen. Waarom vinden mensen het goed dat kinderen werken?

Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 1874 is dat anders. Kinderen. Waarom vinden mensen het goed dat kinderen werken? Werkblad Ω Een halve eeuw vooruitgang Werkblad Ω Les : Kinderarbeid Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 874 is dat anders. Kinderen Kinderarbeid moeten hun ouders helpen om geld te verdienen.

Nadere informatie

Opdracht behorend bij les Schrijf een goede betogende brief bij geschiedenis

Opdracht behorend bij les Schrijf een goede betogende brief bij geschiedenis Opdracht behorend bij les Schrijf een goede betogende brief bij geschiedenis Werk in tweetallen. Hieronder staan steeds drie fragmenten uit de inleiding, het middenstuk en het slot van betogende brieven

Nadere informatie

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 Tijdvak Jagers en boeren; van de eerste mensen 3000 v. C. prehistorie; van de eerste mensen - 3000 v.c. Samenlevingstype: eerst jagers/verzamelaars,

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis H3

Samenvatting Geschiedenis H3 Samenvatting Geschiedenis H3 Samenvatting door een scholier 2621 woorden 10 mei 2017 1 1 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden 1. Industrialisatie. -Uitvindingen sinds het einde van

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Module 5 politiek en staatsinrichting in Nederland en Europa

Samenvatting Geschiedenis Module 5 politiek en staatsinrichting in Nederland en Europa Samenvatting Geschiedenis Module 5 politiek en staatsinrichting in Nederland en Europa Samenvatting door een scholier 1910 woorden 12 januari 2004 7,2 35 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Paragraaf 1.1

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer 1 Politiek

Samenvatting Maatschappijleer 1 Politiek Samenvatting Maatschappijleer 1 Politiek Samenvatting door een scholier 1057 woorden 17 maart 2016 7,8 8 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1 Hoofdstuk 1 In de politiek gaat het om keuzes maken. Dat

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten

Nadere informatie

Tijdvak van burgers en stoommachines (1800 1900) / 19 e eeuw

Tijdvak van burgers en stoommachines (1800 1900) / 19 e eeuw Tijdvakken Tijdvak van burgers en stoommachines (1800 1900) / 19 e eeuw K.A. * De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving * De moderne vorm van imperialisme

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politiek - Democratie en rechtstaat

Samenvatting Maatschappijleer Politiek - Democratie en rechtstaat Samenvatting Maatschappijleer Politiek - Democratie en rechtstaat Samenvatting door een scholier 1047 woorden 16 maart 2008 5,7 7 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Democratie en rechtstaat Hoofdstuk

Nadere informatie

1. Verdeel de klas in 8 groepen van 3 à 4 leerlingen. 3 liberalen, 3 confessionelen en 2 socialisten.

1. Verdeel de klas in 8 groepen van 3 à 4 leerlingen. 3 liberalen, 3 confessionelen en 2 socialisten. FORMATIESPEL PACIFICATIE KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM De leerlingen spelen in groepjes een onderhandelingsspel, gesitueerd in de jaren 10 van de twintigste eeuw. Bij dit spel moeten de leerlingen zich verplaatsen

Nadere informatie

2 keer beoordeeld 20 februari 2016

2 keer beoordeeld 20 februari 2016 5,4 Samenvatting door een scholier 1315 woorden 2 keer beoordeeld 20 februari 2016 Vak Maatschappijleer Methode Thema's maatschappijleer Maatschappijleer hoofdstuk 3 Parlementaire democratie Par. 1 wat

Nadere informatie

Toespraak bij de opening van de expositie over 100 jaar kiesrecht Door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 27 september 2018

Toespraak bij de opening van de expositie over 100 jaar kiesrecht Door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 27 september 2018 Toespraak bij de opening van de expositie over 100 jaar kiesrecht Door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 27 september 2018 Dames en heren, In 1918 haalde meneer Van de Boom, een oud-militair,

Nadere informatie

TROELSTRA IS TERUG LES 1 BENODIGHEDEN LESDOELEN BENODIGDE VOORKENNIS

TROELSTRA IS TERUG LES 1 BENODIGHEDEN LESDOELEN BENODIGDE VOORKENNIS LES 1 Duur 40 à 50 minuten TROELSTRA IS TERUG LESDOELEN 1. Kennismaking met Troelstra. 2. Zin krijgen in toneelstuk, nieuwsgierig worden. 3. Te weten komen wat Troelstra bewoog, armoede, kiesrecht, kinderarbeid.

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3 paragraaf 1 t/m 5

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3 paragraaf 1 t/m 5 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3 paragraaf 1 t/m 5 Samenvatting door Sven 1427 woorden 12 april 2018 7,7 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Paragraaf 3.1 In de wereld van

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4, Zorg, sociale zekerheid en overheid in Nederland vanaf 1850

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4, Zorg, sociale zekerheid en overheid in Nederland vanaf 1850 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4, Zorg, sociale zekerheid en overheid in Nederland vanaf 1850 Samenvatting door een scholier 1658 woorden 29 oktober 2003 5,8 123 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 51 punten

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer voor jou Hoofdstuk 3 Politiek

Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer voor jou Hoofdstuk 3 Politiek Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer voor jou Hoofdstuk 3 Politiek Samenvatting door een scholier 1027 woorden 10 augustus 2010 5,3 17 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 3. Politiek 3.1. Keuzes

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 Samenvatting door een scholier 2342 woorden 16 maart 2003 7,4 33 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Geschiedenis, 5 Democratie en de ismen:

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis havo 2007-I

Eindexamen geschiedenis havo 2007-I Van kind tot burger: Volksopvoeding in Nederland (1780-1901) De Calvinisten hechtten er veel belang aan dat de mensen zelf de Bijbel konden lezen. 1p 1 Welk gevolg had dit voor het onderwijs in de Republiek?

Nadere informatie

Een democratie is een staatsvorm waarbij de bevolking direct of indirect invloed uitoefent op de politieke besluitvorming.

Een democratie is een staatsvorm waarbij de bevolking direct of indirect invloed uitoefent op de politieke besluitvorming. Samenvatting door L. 1165 woorden 13 januari 2013 4,8 12 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer Hoofdstuk 3: Parlementaire democratie Paragraaf 1 t/m 4 1; Wat is politiek? Deelvraag: Wat

Nadere informatie

Geschiedenis hoofdstuk 13 Vrijheid en Democratie

Geschiedenis hoofdstuk 13 Vrijheid en Democratie Samenvatting door M. 2983 woorden 21 juli 2016 5.2 1 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Geschiedenis hoofdstuk 13 Vrijheid en Democratie Kenmerkende aspecten Het ontstaan van vrijheidsrechten

Nadere informatie

Viering honderd jaar Algemeen Kiesrecht Toespraak door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 17 mei 2019 Ridderzaal

Viering honderd jaar Algemeen Kiesrecht Toespraak door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 17 mei 2019 Ridderzaal Viering honderd jaar Algemeen Kiesrecht Toespraak door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 17 mei 2019 Ridderzaal Dames en heren, In het bijzonder Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit

Nadere informatie

8, De grondwet van Thorbecke. 1.2 Het ontstaan van politieke partijen. Samenvatting door een scholier 2560 woorden 21 mei 2003

8, De grondwet van Thorbecke. 1.2 Het ontstaan van politieke partijen. Samenvatting door een scholier 2560 woorden 21 mei 2003 Samenvatting door een scholier 2560 woorden 21 mei 2003 8,1 82 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Op weg naar een moderne parlementaire democratie (1848-1945). Hoe had de parlementaire democratie

Nadere informatie

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer e Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 tm 3, Rechtsstaat en Democratie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 tm 3, Rechtsstaat en Democratie Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 tm 3, Rechtsstaat en Democratie Samenvatting door een scholier 2834 woorden 20 oktober 2010 7,2 123 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Geschiedenis

Nadere informatie

Er zijn tal van landen waar burgers nauwelijks rechten hebben, of waar die rechten door machtshebbers worden genegeerd.

Er zijn tal van landen waar burgers nauwelijks rechten hebben, of waar die rechten door machtshebbers worden genegeerd. Samenvatting door een scholier 2631 woorden 4 november 2002 5,7 21 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Pw Staatsinrichting H1 Rechtsstaat: Kern v. Nederlandse staatsinrichting. Staatsinrichting: Manier waarop

Nadere informatie

Toetsvragen Geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 7 Toetsvragen

Toetsvragen Geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 7 Toetsvragen Tijdvak 7 Toetsvragen 1 In de Tijd van Pruiken en Revoluties hielden kooplieden uit de Republiek zich bezig met de zogenaamde driehoekshandel. Tussen welke gebieden vond deze driehoekshandel plaats? A

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2010 tijdvak 1 vrijdag 21 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten

Nadere informatie

VERKIEZINGEN IN KOEDIJK

VERKIEZINGEN IN KOEDIJK 1 VERKIEZINGEN IN KOEDIJK WELKE LANDELIJKE POLITIEKE PARTIJEN WAREN POPULAIR DOOR DE JAREN HEEN? VERKIEZINGEN VOOR DE TWEEDE KAMER Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal worden direct door de kiesgerechtigden

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VOOR VMBO BOVENBOUW 3 VMBO KGT-EDITIE WERKBOEK

GESCHIEDENIS VOOR VMBO BOVENBOUW 3 VMBO KGT-EDITIE WERKBOEK GESCHIEDENIS VOOR VMBO BOVENBOUW 3 VMBO KGT-EDITIE WERKBOEK Inhoudsopgave 8 Nederland 1900-191 Module 1 Nederland en Indonesië HET CULTUURSTELSEL NEDERLAND BREIDT ZIJN INVLOED UIT HET NATIONALISME 6 50

Nadere informatie

200 JAAR STATEN-GENERAAL

200 JAAR STATEN-GENERAAL 200 JAAR STATEN-GENERAAL NOVEMBER 2015 - POLITIEK IN PRAKTIJK #7 WAT HEB JE NODIG Knipblad met jaartallen (gekleurd papier) Knipblad met foto s/uitleg (wit papier) Magneetjes + magneetbord Uitgeknipte

Nadere informatie

Geschiedenis Amerika en Frankrijk in de tijd van pruiken en revoluties: een overzicht. Een les van: Bor

Geschiedenis Amerika en Frankrijk in de tijd van pruiken en revoluties: een overzicht. Een les van: Bor Geschiedenis Amerika en Frankrijk in de tijd van pruiken en revoluties: een overzicht. Een les van: Bor Terugkijken: Bij de ene revolutie ontstaat een nieuw en onafhankelijk land. Vrijheid is voor de inwoners

Nadere informatie

De sociale kwestie, d.w.z. het vraagstuk van de slechte leef- woon- en werkomstandigheden van de (fabrieks)arbeiders en hun gezinnen.

De sociale kwestie, d.w.z. het vraagstuk van de slechte leef- woon- en werkomstandigheden van de (fabrieks)arbeiders en hun gezinnen. Hoofdstuk 2 De arbeiders lat van zich hor De historicus Brugman citeert in zijn boek Het ontwak der arbeidde klasse e dokter uit Gouda, die in 1842 schrijft over kinder van 7 jaar die in de textielindustrie

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 t/m 3

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting door L. 3593 woorden 27 juli 2015 0 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats 1.1 De Nederlandse opstand en de Republiek. Hoe werkte het

Nadere informatie

Nederland is nu een constitutionele (1814) parlementaire (1848) democratische (1917) monarchie (1813).

Nederland is nu een constitutionele (1814) parlementaire (1848) democratische (1917) monarchie (1813). Samenvatting door een scholier 1770 woorden 5 juni 2003 7.1 55 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Geschiedenis Module 7 Politiek en Staatsinrichting Hoofdstuk 1 Op weg naar de parlementaire

Nadere informatie

Democratie en ismen; begrippen blijven, hun inhoud verandert

Democratie en ismen; begrippen blijven, hun inhoud verandert Democratie en ismen; begrippen blijven, hun inhoud verandert Wat is democratie? In de 20e eeuw ontstonden er in een paar landen democratieën, burgers waren echter niet tevreden. Te weinig invloed op de

Nadere informatie

Geschiedenis Samenvatting H8

Geschiedenis Samenvatting H8 Geschiedenis Samenvatting H8 De industriële revolutie Rond 1812 kwamen arbeiders in opstand tegen hun fabriekseigenaren. Ze staken fabrieken in de fik en stuurde dreigbrieven naar de eigenaren. Dit omdat

Nadere informatie

5.9. Boekverslag door E woorden 23 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

5.9. Boekverslag door E woorden 23 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Boekverslag door E. 2025 woorden 23 oktober 2014 5.9 8 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Paragraaf 1: wat leer je bij maatschappijleer? Iets is een maatschappelijk probleem

Nadere informatie

Antwoorden Maatschappijleer Hoofdstuk 2

Antwoorden Maatschappijleer Hoofdstuk 2 Antwoorden Maatschappijleer Hoofdstuk 2 Antwoorden door een scholier 587 woorden 14 januari 2004 3,8 76 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Maatschappijleer H2 1. a) Bron2 in bron 1 wordt

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2014 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54

Nadere informatie

7,5. Samenvatting door Lisette 1239 woorden 18 april keer beoordeeld. Geschiedenis. Russische Revolutie

7,5. Samenvatting door Lisette 1239 woorden 18 april keer beoordeeld. Geschiedenis. Russische Revolutie Samenvatting door Lisette 1239 woorden 18 april 2017 7,5 7 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Russische Revolutie Meeste mensen zijn boeren/boerinnen in Rusland Ze waren straatarm, ze wisten niks en ze gingen

Nadere informatie

5,7. Opdracht door een scholier 1331 woorden 3 december keer beoordeeld. Geschiedenis. Wat staat er in dit werkstuk?

5,7. Opdracht door een scholier 1331 woorden 3 december keer beoordeeld. Geschiedenis. Wat staat er in dit werkstuk? Opdracht door een scholier 1331 woorden 3 december 2001 5,7 56 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Wat staat er in dit werkstuk? Dit werkstuk gaat over de Spaanse Burgeroorlog (1936 1940) en dan voornamelijk

Nadere informatie

5,4. Politiek. Wat is democratie? Aanvullende kenmerken van een parlementaire democratie. Samenvatting door een scholier 2462 woorden 1 april 2006

5,4. Politiek. Wat is democratie? Aanvullende kenmerken van een parlementaire democratie. Samenvatting door een scholier 2462 woorden 1 april 2006 Samenvatting door een scholier 2462 woorden 1 april 2006 5,4 23 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Sprekend verleden hfst 5 Hoofdstuk 5 Democratie en de ismen: begrippen blijven,

Nadere informatie

GESCHIEDENIS SO3 TV

GESCHIEDENIS SO3 TV GESCHIEDENIS SO3 TV 2 2014-2015 Dit schoolexamen bestaat uit 42 vragen. Bij meerkeuze vragen antwoorden met hoofdletter schrijven. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

Deelcontext. Hoofdvraag Welke invloed had de Verlichting op de politieke cultuur, ?

Deelcontext. Hoofdvraag Welke invloed had de Verlichting op de politieke cultuur, ? Deelcontext 3 Europa (1815-1848) Hoofdvraag Welke invloed had de Verlichting op de politieke cultuur, 1815-1848? Kenmerkende aspecten 28 Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 2007 woorden 29 januari keer beoordeeld. Geschiedenis Sprekend verleden

Samenvatting door een scholier 2007 woorden 29 januari keer beoordeeld. Geschiedenis Sprekend verleden Samenvatting door een scholier 2007 woorden 29 januari 2005 7 334 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden 1 Wat is een revolutie? Een grote verandering in de samenleving in een korte

Nadere informatie

Debat: Allemaal naar het stemlokaal

Debat: Allemaal naar het stemlokaal Debat: Allemaal naar het stemlokaal Korte omschrijving werkvorm De leerlingen gaan aan de slag met de ontwikkeling van het stemrecht sinds 1848. Iedere leerling krijgt een kaartje met daarop een historisch

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Verlichting en revoluties

Samenvatting Geschiedenis Verlichting en revoluties Samenvatting Geschiedenis Verlichting en revol Samenvatting door een scholier 2699 woorden 15 oktober 2016 6,7 6 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Hoofdstuk 4 verlichting en revol (1650-1848) 4.1 De verlichting

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2008 1 tijdvak 1 donderdag 22 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten

Nadere informatie