Schoolgids Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord De school Wie zijn wij Welke leerlingen bezoeken onze school Pedagogisch klimaat Missie en visie Ten aanzien van de cognitieve ontwikkeling Ten aanzien van de emotionele ontwikkeling Ten aanzien van de sociale ontwikkeling Werkwijze Algemeen Specifieke uitwerking Het schoolteam Algemeen Organisatie Leerkrachten Autismespecialist Cardea Stagiaires Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsthema s Kwaliteitsevaluatie De organisatie van het onderwijs: P.C. Hooftcollege VSO Leiderdorp Dagelijkse leiding Locatie Management Team (LMT) Commissie van Begeleiding Indeling van de lesdag Verschillende leerroutes en uitstroomprofielen Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 2

3 3.1.7 Huiswerk en proefwerkweek Opvallende opbrengsten Leerlingenraad Praktijklessen Regulatie van emoties en gedrag Stage Maatschappelijke stage Ouderavonden Vervolg na dit onderwijs Nazorg Uitstroom Leerlingvolgsysteem Het ontwikkelingsperspectief Groepsplan Plan van aanpak Leerling-besprekingen Leerling-dossiers Dyslexie Praktische zaken Advies en meldpunt kindermishandeling Boekenpakket Cameragebruik binnen de school Eten en trakteren Excursies, kamp en schoolreis Externe extra begeleiding Informatievoorziening aan gescheiden ouders Kleding Leerlingenvervoer / zelfstandig reizen Lesuitval Medicijnverstrekking en medisch handelen Mobiele telefoons / computergebruik Pestprotocol Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 3

4 School- en klassenregels Schoolterrein verlaten Vandalisme en bedreigingen Drugs en drank Roken Rondhangen Spullen meebrengen en/of verhandelen Schooltijden Schoolvakanties P.C. Hooftcollege VSO Verantwoording van uren Verzekeringen en schade Wijzigen van persoonlijke gegevens De organisatie van de school Medezeggenschap Medezeggenschapsraad (MR) Klankbordgroep Jaarverslag Ouders en verzorgers Activiteiten voor ouders Vrijwillige ouderbijdrage Centrum voor jeugd en gezin (CJG) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Wat is het CJG? Jeugdgezondheidszorg (JGZ) CJG Opvoedbureau / -adviespunt / Meerpunt Leerplichtwet en leerplichtambtenaar Afwezigheid melden Ongeoorloofd verzuim Aanvraag verlof bij uitzonderingen Hoe dient u een aanvraag in? U bent het niet eens met het besluit Inspectie van onderwijs Veiligheidsbeleid Grensoverschrijdend gedrag en maatregelen Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 4

5 4.7.1 Maatregelen na verbaal/fysiek geweld of ongewenst gedrag Time-out Schorsen Verwijderen op basis van grensoverschrijdend gedrag Zoeken naar andere oplossingen en in het uiterste geval verwijderen Klachtenprocedure Schema Klachtenprocedure Contactgegevens Raad van Toezicht en Bestuur Personeel locatie P.C. Hooftcollege Medezeggenschapsraad(MR) en klankbordgroep Belangrijke namen en adressen Stichting Vrienden van de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep Algemeen sponsorbeleid Locaties en diensten Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 5

6 Voorwoord Beste lezer, Dit is de schoolgids van de locatie P.C. Hooftcollege Leiderdorp. Deze locatie maakt deel uit van de Prof. dr. Leo Kanner Onderwijsgroep. De Leo Kanner Onderwijsgroep verzorgt onderwijs aan ruim 800 leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in de leeftijd van vijf jaar tot en met achttien jaar. De leerlingen krijgen les op één van de vijf locaties in de provincie Zuid-Holland Noord. Daarnaast zijn er nog twee lesplaatsen verbonden aan het kinderpsychiatrisch centrum Curium-LUMC. Deze leerlingen staan onder behandeling van het Curium. Het pedagogisch klimaat op onze scholen is erop gericht dat de leerlingen zich, ondanks hun speciale onderwijsbehoeften, zo normaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Een goede samenwerking tussen leerling, school en ouders/verzorgers is essentieel in het welslagen van deze ontwikkeling. Aan deze schoolgids is veel zorg besteed. Mocht de gids onjuistheden bevatten dan kunt u dit doorgeven via De locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep publiceren hun schoolgids jaarlijks op internet. Als u prijs stelt op een papieren versie, dan kunt u deze vanaf eind juni afhalen op de vestiging waar de leerling onderwijs volgt. College van Bestuur Leo Kanner Onderwijsgroep Bart Bruyns Sander Verheul Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 6

7 1 De school 1.1 Wie zijn wij De Prof. dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Dit speciaal onderwijs valt onder cluster IV. 1.2 Welke leerlingen bezoeken onze school De Leo Kanner Onderwijsgroep kent verschillende locaties en doelgroepen. Het P.C. Hooftcollege bestaat sinds oktober Leerlingen met ernstige gedragsproblemen, die niet primair vallen binnen het autismespectrum (bijvoorbeeld ADHD, ODD, CD, sociale en/of emotionele stoornissen) vormen de doelgroep voor deze locaties. De school biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van jaar met een complexe gedragsproblematiek waardoor het leerproces verstoord is of verstoord dreigt te raken. Leerlingen van het P.C. Hooftcollege laten hun problematiek zowel thuis, op school als in hun vrije tijd zien. 1.3 Pedagogisch klimaat De schoolomgeving is zo ingericht en geordend dat de leerling duidelijkheid en voorspelbaarheid ervaart en zich daardoor veilig voelt. Het pedagogisch klimaat is geheel gericht op de specifieke behoeften van deze leerlingen. Het is een sociaal-emotioneel zorgklimaat, waar het team gezamenlijk zorg voor draagt. Kernwoorden zijn veiligheid, duidelijkheid, structuur en acceptatie. Ieder kind is weer anders en kent eigen behoeften. Er wordt rekening gehouden met deze verschillen en er is aandacht voor de behoefte en denkwijze van iedere leerling afzonderlijk. 1.4 Missie en visie De Leo Kanner Onderwijsgroep wil bereiken dat leerlingen later in de maatschappij zo goed mogelijk kunnen functioneren. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan hun mogelijkheden. Leerlingen worden gestimuleerd en uitgedaagd om zich niet alleen cognitief te ontwikkelen, de ontwikkeling op het gebied van levensvaardigheden vinden wij even belangrijk. Bij deze vaardigheden stimuleren wij de leerlingen bij hun zelfredzaamheid, praktische en sociale vaardigheden en hun emotionele ontwikkeling. De Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep heeft als missie Het bieden van onderwijs aan onze leerlingen zodat zij zich zowel cognitief als op sociaal/emotioneel gebied optimaal kunnen ontwikkelen. Dit willen we bereiken door ( visie): onze locaties zo in te richten dat alle medewerkers in staat zijn deze missie succesvol en met enthousiasme uit te voeren. We vinden het belangrijk dit alles in een veilige en gestructureerde leefomgeving te doen in goede samenwerking met ouders en hulpverlening. Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 7

8 1.4.1 Ten aanzien van de cognitieve ontwikkeling Het team vindt het belangrijk dat iedere leerling zijn/haar cognitieve mogelijkheden kan benutten. Voor een aantal leerlingen is het vergaren van kennis ook een houvast. Zij ontlenen hier veel zelfvertrouwen en waardering aan. Door de verschillende behoeften en talenten van de leerlingen is differentiatie een noodzaak Ten aanzien van de emotionele ontwikkeling We willen graag dat iedere leerling zich op school veilig voelt, zelfvertrouwen krijgt en zich gewaardeerd voelt. Er wordt uitgegaan van wat de leerling al kan en wat er goed gaat. Hierin wordt hij/zij bevestigd om een positief zelfbeeld te stimuleren. Door oefeningen en het nabespreken van situaties wordt gewerkt aan herkenning van emoties bij zichzelf en anderen. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling tijdens de schoolperiode besef krijgt van de aard van zijn handicap en hiermee zo goed mogelijk leert omgaan Ten aanzien van de sociale ontwikkeling Een school biedt een optimale gelegenheid voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Gedurende de hele dag doen zich situaties voor waarin leerlingen samen zijn, samen delen en samen conflicten proberen op te lossen. Zij worden hierin op school begeleid door hun gedrag te benoemen, te bespreken en waar nodig bij te sturen. Wij proberen elke leerling respect voor anderen bij te brengen. Oefeningen om dit laatste tot stand te brengen zijn het klassikaal of individueel teruggrijpen op incidenten waar sociale en emotionele vaardigheden tekort zijn geschoten. Zo worden leerlingen tevens gestimuleerd om hun emoties te verwoorden en naar elkaar te luisteren. Waar hun inlevingsvermogen tekort schiet, wordt gewerkt met gedragsregels, die frequent herhaald worden. Deze regels worden gevisualiseerd en duidelijk zichtbaar opgehangen en besproken. De sociale ontwikkeling vinden wij heel belangrijk. De mate van sociale competentie, die een leerling heeft kunnen verwerven, zal later doorslaggevend zijn voor zijn zelfstandig functioneren in de maatschappij. Zelfredzaamheid speelt hierin een grote rol. Op school wordt aandacht besteed aan de verzorging van zichzelf ten aanzien van kleding en hygiëne, evenals de verzorging van de eigen spullen, het invullen van de agenda en zelfstandig werken. Toegewerkt wordt naar zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en weerbaarheid. Binnen het team zullen we soms afwegingen moeten maken waar op een bepaald moment de prioriteit moet liggen. Het kan voorkomen dat de sociaal-emotionele ontwikkeling meer aandacht krijgt dan de cognitieve ontwikkeling. 1.5 Werkwijze Algemeen Uitgangspunt van de Leo Kanner Onderwijsgroep is dat het onderwijsaanbod aansluit op de hulpvraag van de leerling. Er wordt gedifferentieerd gewerkt met de mogelijkheden en beperkingen op het gebied van de didactische ontwikkeling en het sociaal-emotioneel functioneren. Een belangrijk item is onmacht van de leerling om adequaat te kunnen functioneren. Zij willen het wel graag, maar het lukt hen soms zo moeilijk. De groepsindeling wordt gemaakt op basis van het didactisch niveau (CITO uitslagen in Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 8

9 combinatie met leerresultaten), leeftijd en het sociaal-emotioneel niveau van de leerling. De belastbaarheid van de leerling speelt hierbij een zeer grote rol. In de klas wordt getracht om die voorwaarden te scheppen waardoor leerlingen optimaal tot leren kunnen komen. Er wordt structuur geboden door een vast dagritme, er zijn duidelijke, onderling afgestemde afspraken rond het gebruik van het schoolbord, agenda en huiswerk. Er wordt gewerkt in een rustige, veilige en voorspelbare omgeving. De leerstof is zo overzichtelijk mogelijk geordend. De opdrachten zijn duidelijk gesteld. Veel leerlingen krijgen regelmatig individuele instructie; niet alleen voor hun handelen, maar ook worden ze regelmatig herinnerd aan wat er van hen verwacht wordt. Dit biedt hen veel houvast. De meer vrije situaties zijn vaak moeilijker voor de leerlingen. Daarom worden ook deze situaties zoveel mogelijk gestructureerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de eetsituatie, de pauze, het verplaatsen naar praktijklokalen, een andere locatie of tijdens schoolreis/kamp Specifieke uitwerking De basis van de werkwijze is herkenbaar in het onderlinge respect voor elkaar in gedrag, taalgebruik en het bevorderen van onderling respect bij leerlingen. De school kenmerkt zich door de zorg voor een ordelijke en functionele leeromgeving die stimulerend en gestructureerd is voor de leerlingen. Belangrijk vinden wij dat de duidelijk afgesproken omgangsregels worden gehandhaafd. Door zorgvuldig het zelfvertrouwen van leerlingen te stimuleren en positief te bevestigen stimuleren wij hen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. We stimuleren de leerlingen bij het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid en helpen hen bij het ontwikkelen van levensvaardigheden. 1.6 Het schoolteam Algemeen Betrokkenheid en aandacht voor elkaar, een goede samenwerking en het vermogen tot relativering vinden wij erg belangrijk. Gezamenlijk wordt de verantwoordelijkheid voor de leerlingen en het onderwijs gedragen en worden oplossingen gezocht bij eventuele problemen. Leerkrachten werken hierin nauw samen met locatiedirecteuren en ondersteunende disciplines Organisatie De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft verschillende locaties. Deze locaties bevinden zich in Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp en Zoetermeer. Er is een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De locatiedirecteur heeft de leiding en verantwoordelijkheid over de dagelijkse organisatie binnen de locatie. De centrale administratie is gevestigd aan de Touwbaan in Leiderdorp Leerkrachten Iedere groep heeft een vaste mentor die ook groepsleerkracht is. In principe geeft de groepsleerkracht alle vakken, zo nu en dan aangevuld met docenten die een aantal vakken geven of de groepsleerkracht in geval van afwezigheid vervangen. Daarnaast zijn er vakleerkrachten voor koken, techniek, CKV, ICT, verzorging en gymnastiek. Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 9

10 De mentor is er als aanspreekpunt voor de leerling en de ouders/verzorgers/hulpverleners en stelt (in overleg met hen) het ontwikkelingsperspectief op Autismespecialist Binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep wordt door het team, stagiaires en ouders van leerlingen gebruik gemaakt van de expertise van de autismespecialist binnen de school Cardea In het schooljaar zijn we gestart met een pilot waarin wij zorg meer in het onderwijs wilden integreren. Hiervoor waren 2 pedagogisch medewerkers van Cardea in onze school aanwezig. Deze pilot is geslaagd en we gaan er dan ook in mee verder. De pedagogisch medewerkers maken deel uit van het team en verzorgen individuele coaching trajecten voor leerlingen. Om in aanmerking te komen voor coaching moet er een indicatie van bureau jeugdzorg afgegeven worden Stagiaires Elk jaar biedt de Leo Kanner Onderwijsgroep de mogelijkheid aan verschillende stagiaires om praktijkervaring op te doen. Wij vinden het belangrijk dat de problematiek van onze leerlingen beter wordt begrepen. Praktijkervaring is daarbij een belangrijke leerschool. De stagiaires komen vanuit verschillende opleidingen; van zowel MBO, HBO als van de universiteit. Kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid van de Leo Kanner Onderwijsgroep betreft die activiteiten die erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te beschrijven, te bewaken, vast te leggen, planmatig te verbeteren en vooral te verantwoorden. Het kwaliteitsbeleid strekt zich uit over alle terreinen: onderwijs personeel financiën beheer. De kwaliteit heeft haar basis in het primaire proces: het onderwijs in de relatie tussen leerkracht en leerling. De aandacht voor het (ortho-)pedagogische en (ortho-)didactische handelen van de personeelsleden en vooral het leren van de leerlingen is de basis. Voortbouwend op deze basis richt het kwaliteitsbeleid zich op alle beleidsterreinen en de samenhang daartussen. Dat is een zaak van alle geledingen in de locatie: leerkrachten ouders leerlingen locatiedirecteur college van bestuur raad van toezicht medezeggenschapsraad. Kwaliteitsbeleid is ook in dat opzicht integraal: het is van iedereen. Centraal bij het kwaliteitsbeleid staan de onderwerpen: Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Deze twee onderwerpen zijn nader uitgewerkt in een zevental stappen: 1. Wat doen we (niet) goed? 2. Wat beloven we? 3. Doen we wat we beloven? Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 10

11 4. Vinden wij en anderen dat we goed doen wat we beloven? 5. Hoe houden we de kwaliteit vast? 6. Hoe verbeteren we die aspecten die (nog niet) lopen? 7. Is de verbetering geïmplementeerd? De kwaliteit mag geen toeval zijn: systematisch hier aan werken is noodzakelijk. Dat betekent het juiste beleid formuleren, de juiste werkzaamheden verrichten en op de juiste manier evalueren of de doelen bereikt zijn. Kwaliteitsbeleid is permanente, systematische en cyclische aandacht voor het bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit. De locatie leert voortdurend van de fouten en tegelijkertijd de goede dingen nog beter te doen. In het kwaliteitsbeleid van de Leo Kanner Onderwijsgroep staat stap 2 als volgt omschreven: De mate waarin de locatie in staat is om elke leerling optimaal te ondersteunen in het ontwikkelen van zijn/haar talenten, zodat hij/zij goed toegerust naar het vervolgonderwijs gaat dan wel werk vindt. Voor het beoordelen van de kwaliteit van een locatie zijn in de eerste plaats de resultaten van belang die met het onderwijs worden bereikt (stap 3 en 4). Op die manier wordt duidelijk of de school erin is geslaagd de doelstelling van het onderwijs te bereiken. De onderwijskwaliteit heeft betrekking op de beginsituatie van de leerlingen, het functioneren van de leerkracht en de wijze waarop het onderwijs vorm krijgt. De kwaliteitsuitkomsten verwijzen naar de bereikte resultaten bij de leerlingen op het vlak van kennis, vaardigheden en houdingen Kwaliteitsthema s De kwaliteitsthema s die centraal staan, zijn de tevens de onderwerpen waarop de inspectie de locatie beoordeelt: De locatie zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. De locatie beschikt over een cyclisch systeem van leerlingenzorg: plannen controleren uitvoeren evalueren plannen et cetera. De locatie heeft een passende begeleiding van leerlingen. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt De leerling krijgt voldoende tijd om zich de leerinhouden eigen te maken. Het (ortho-)pedagogisch handelen leidt tot een veilige en motiverende onderwijsomgeving. Het (ortho-)didactisch handelen ondersteunt het leren van de leerlingen. De leerling heeft een actieve en zelfstandige rol binnen de onderwijsactiviteiten. De sfeer op de locatie is veilig en ondersteunend voor de leerlingen. De leerling behaalt het opleidingsniveau dat mag worden verwacht op grond van zijn talenten en mogelijkheden (het ontwikkelingsperspectief), rekening houdend met zijn beperkingen Kwaliteitsevaluatie De Stichting evalueert zichzelf via een tevredenheidsonderzoek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Kwaliteitsvragenlijst VSO. Hierbij worden leerlingen, ouders en personeelsleden met een zekere regelmaat gevraagd naar hun mening ten aanzien van Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 11

12 de kwaliteitsthema s. We spreken van zelfevaluatie als de Stichting zelf het initiatief neemt en de evaluatie uitvoert, waarbij de Stichting tevens zelf onderwerp is van analyse. Daarbij kan de locatie onder leiding van de locatiedirecteur zelfstandig besluiten nemen welke acties zij gaat ondernemen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De nadruk ligt bij de locatie zelf als verantwoordelijke voor de kwaliteit van het geboden onderwijs. De resultaten van de leerlingen op toetsen en testen worden gezien als een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van het geboden onderwijs. Natuurlijk kan de kwaliteit van het onderwijs niet alleen worden afgeleid uit de behaalde leerresultaten. De omstandigheden waaronder dat onderwijs heeft plaatsgevonden kunnen zo wezenlijk verschillen, dat het niet juist is een uitspraak te doen over de kwaliteit, wanneer die uitsluitend is gebaseerd op de leerresultaten. De zelfevaluatie kan vanuit deze optiek gezien worden als een activiteit die bestaat uit: het verzamelen van gegevens over de resultaten van het onderwijs binnen de locatie; het verzamelen van gegevens over het onderwijsaanbod; het verzamelen van gegevens over kenmerken van het onderwijsproces; het verzamelen van leerling-kenmerken, dossiers en andere documenten; het trekken van conclusies over: o de mate waarin men tevreden is met de gevonden resultaten onder de gegeven omstandigheden waaronder het onderwijs heeft plaatsgehad; o de te nemen maatregelen ter verbetering van de kwaliteit naar aanleiding van de opbrengsten van de gegevens. 1.7 Toelaatbaarheidsverklaring en aanmelding Met de komst van Passend Onderwijs maakt elke school deel uit van een regionaal samenwerkingsverband. De Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) heeft als school voor speciaal onderwijs cluster 4 geografisch een grote regio en is deelnemer binnen alle samenwerkingsverbanden waarvan leerlingen zijn ingeschreven bij de LKO Toeleiding Wanneer de deskundigen binnen een samenwerkingsverband ervan overtuigd zijn dat een leerling beter op zijn plek zal zijn in het speciaal onderwijs, dan vraagt de school waar de leerling staat ingeschreven een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. Dat is altijd een samenwerkingsverband in de regio waar de leerling woont. Uiteraard zal de school die aanvraag doen in overleg met de ouders. Deze TLV geeft recht op een plaats binnen het speciaal onderwijs en is landelijk geldig. Tot augustus 2014 ging de toeleiding naar speciaal onderwijs via landelijk gestelde criteria. Deze landelijk criteria zijn losgelaten; elk samenwerkingsverband kan zelf bepalen hoe en welke leerlingen zij willen toe leiden naar het speciaal onderwijs. Elk samenwerkingsverband heeft in het wettelijk verplicht ondersteuningsplan beschreven hoe zij komen tot het afgeven van een TLV. Er is ook beschreven welke formulieren scholen moeten aanleveren bij de aanvraag van een TLV. Op de websites van de samenwerkingsverbanden kunt u deze informatie vinden Aanmelding Het speciaal onderwijs gaat zelf over toelating, maar mag de leerling pas inschrijven als er een TLV is afgegeven. Er kunnen redenen zijn waarom een school voor speciaal Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 12

13 onderwijs een leerling niet toelaat. Het kan zijn dat zij niet de juiste onderwijsondersteuning kunnen bieden voor de leerling of dat de school vol zit. In de meeste gevallen zal een leerling, die zich aanmeldt bij de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO), een TLV hebben. Leerlingen die zich aanmelden bij een VSOlocatie en komen vanuit het primair onderwijs (zowel speciaal als regulier) hebben geen TLV die recht geeft op plaatsing in het VSO. De VSO school zal een TLV aanvragen als blijkt dat er sprake is van extra onderwijsondersteuning. Dit geldt ook voor leerlingen die zich rechtstreeks aanmelden bij een SO- locatie zonder TLV (leerlingen die voor het eerst naar de basisschool gaan). Een TLV wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband, die gelieerd is aan de postcode van de leerling. In het stroomschema zorgplicht op de website van passend onderwijs staat precies uitgewerkt hoe wij als LKO dienen om te gaan met rechtstreekse aanmeldingen: Tijdig aanmelden Landelijk geldt voor rechtstreekse aanmelding het volgende: Ouders melden hun kind ten minste 10 weken voor het begin van het schooljaar aan bij de school van hun keuze. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Heeft het bestuur na 10 weken nog geen besluit genomen? Dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot de school wel een goede plek heeft gevonden. Zijn ouders het niet eens met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunnen ouders terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Het aanmelden en bepalen of een leerling de juiste onderwijsondersteuning kan krijgen bij een locatie van de Leo Kanner Onderwijsgroep vraagt tijd. Het speciaal onderwijs moet alle leerlingen die zich rechtstreeks aanmelden onderzoeken en moet ook bepalen van alle leerlingen die al wel een TLV hebben of de locatie de juiste onderwijsplek is. Het PC Hooftcollege heeft een week voor elke schoolvakantie een intake-dag voor leerlingen die tussentijds in willen stromen. Voor die intake-dag hebben ouders al toestemming gegeven om het dossier op te vragen en de benodigde papieren ingevuld. Als wij de leerling de juiste ondersteuning kunnen bieden, kan de leerling na die vakantie beginnen Zorgplicht Scholen hebben met de invoering van passend onderwijs zorgplicht. Zorgplicht betekent niet dat alle leerlingen die zich aanmelden ook recht hebben op een plek. Het betekent wel dat de school zich verantwoordelijk maakt voor een goede oplossing als de school waar u zich heeft aangemeld niet de juiste onderwijsondersteuning kan bieden. Meer informatie over de zorgplicht vindt u op de website van passend onderwijs: Niet in alle gevallen heeft een school voor speciaal onderwijs zorgplicht: als er geen plaatsruimte is Als ouders de grondslag van de school niet respecteren Bij voortgezet speciaal onderwijs diplomagericht moet vaststaan dat er bij de leerling ook daadwerkelijk uitzicht moet zijn op het halen van een diploma. Als een leerling is aangemeld bij meerdere scholen. Ouders moeten dat aangeven. Het samenwerkingsverband bepaalt hoe de scholen hiermee om moeten gaan Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 13

14 1.8.5 Overstap van speciaal onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs Het primair onderwijs en voortgezet onderwijs kent elk eigen samenwerkingsverbanden. Als uw zoon/dochter de overstap maakt van het basis- of speciaal onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) dan vraagt de VSO school waar uw kind is aangemeld een TLV aan bij het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in uw regio. De VSO school is gebonden aan de landelijk vastgestelde termijnen om de TLV aan te vragen. Bij aanmelding geldt de wetgeving rondom zorgplicht. Uw school kan u over deze zaken goed informeren Verhuizing Bij verhuizingen melden ouders hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school de leerling niet toelaten dan zal, afhankelijk van de zorgplicht, de school binnen 6 weken een plek aanbieden op een andere school waar de leerling wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Wij raden u aan om uw kind minimaal 10 weken van te voren in te schrijven op de nieuwe school, zodat hij of zij direct na de verhuizing kan instromen Onderschrijding onderwijstijd Het kan zijn dat een leerling vanwege omstandigheden of kindkenmerken nog niet het volledige onderwijsprogramma kan volgen. De commissie van begeleiding zal in samenspraak met ouders/verzorgers en eventuele behandelaren bekijken wat de belastbaarheid is van de leerling en een plan maken om de schoolgang in de loop van tijd en binnen de mogelijkheden uit te breiden. Wij handelen in dezen conform de beleidsregel onderwijstijd-onderschrijding Geschillencommissie voor ouders Er is een landelijke geschillencommissie (voor po, (v)so en vo gezamenlijk) die oordeelt bij meningsverschillen over toelating of verwijdering van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief. De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen 10 weken uitspraak als een geschil wordt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt ze rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. Ouders kunnen, net als nu, bij geschillen over toelating en verwijdering bezwaar maken bij de school, de Commissie Gelijke Behandeling inschakelen en beroep aantekenen bij de rechter. Mocht de ouder na een uitspraak van de geschillencommissie alsnog naar de rechter stappen, dan neemt de rechter het oordeel van de geschillencommissie mee bij de afweging. Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 14

15 2 De organisatie van het onderwijs: P.C. Hooftcollege VSO Leiderdorp Adres: Touwbaan 42, 2352 CZ Leiderdorp. Tel.: Dagelijkse leiding Locatie Management Team (LMT) De locatiedirecteur, Marion Baartman, heeft de leiding en is eindverantwoordelijk voor de onderwijs- en zorgkwaliteit op deze locatie en op de Parachute in Zoetermeer. Eline Wildeman heeft de dagelijkse leiding, zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen in Leiderdorp. Eline Wildeman is ook onderwijskundig begeleider en verantwoordelijk voor de BK-klassen. De bouwcoördinator, Hans van der Lelie is aanspreekpunt voor de Entree-opleiding. En bouwcoördinator VMBO-TL is Alex Spaans. Zij maken deel uit van het locatiemanagementteam. Heeft u vragen rond de dagelijkse gang van zaken in de groep, dan is de leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt de leerkracht bij voorkeur per mail bereiken of anders telefonisch voor en na schooltijd. Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 15

16 2.1.2 Commissie van Begeleiding Op school is een orthopedagoog, Brenda Martin Geurts. Zij houdt zich bezig met intakes, TLV, daarnaast kan zij leerlingen en leerkrachten begeleiden en ondersteunen. Ook heeft de school een maatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker voert bij de toelating gesprekken met ouders. De afstemming tussen school en thuis rond de zorg voor een leerling, evenals de afstemming tussen verschillende hulpverleners rond een gezin behoren tot zijn taak. Indien gewenst kunnen ouders/verzorgers altijd contact opnemen met de maatschappelijk werker. Zij maken samen met een lid van het LMT, een pedagogisch medewerker van Cardea, de leerplichtambtenaar en eventueel de wijkagent en/of psychiatrisch verpleegkundige van de GGD, deel uit van de Commissie van Begeleiding. Aan deze commissie kunnen leerkrachten hulp vragen m.b.t. de zorg van leerlingen. Structuur van het P.C. Hooftcollege De onderwijsstructuur van het P.C. Hooftcollege is in ontwikkeling en richt zich op het verzorgen van onderwijs gericht op twee verschillende uitstroomprofielen, te weten: Diplomagericht onderwijs Een arbeidsgericht uitstroomprofiel De klassen hebben een maximum van 12 leerlingen. Elke klas heeft een vast lokaal. De vaklokalen worden door de leerlingen gebruikt voor de daarvoor bestemde lessen Indeling van de lesdag Op het P.C. Hooftcollege wordt zoveel mogelijk gewerkt met uren van 45 minuten en blokuren van 90 minuten. De praktijkvakken vinden ook binnen deze uren plaats. Deze vakken worden door vakleerkrachten gegeven. Indien de groepsleerkracht afwezig is, valt een andere leerkracht in. We zorgen ervoor dat er alleen een bekende leerkracht voor de groepen staat en proberen lesuitval zoveel mogelijk te beperken. Vakdocenten begeleiden de leerlingen bij koken, techniek, verzorging (alleen de meiden), gym, CKV en ICT. Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 16

17 2.1.4 Verschillende leerroutes en uitstroomprofielen Het P.C. Hooftcollege biedt de volgende leerroutes: - Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs : VMBO B/K (Basis Kaderberoeps-gerichte leerweg) en TL (Theoretische leerweg) - Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt : VMBO Basis Bij plaatsing op het P. C. Hooftcollege, wordt op basis van bekende informatie en intakegesprekken bepaald wat een realistisch uitstroomprofiel is. Deze uitstroomprofielen vormen de basis van het onderwijsaanbod. Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Naast leeftijd bepalen meerdere factoren deze plaatsing, te weten: - didactisch niveau (CITO -uitslagen in combinatie met leerresultaten); - sociaal-emotioneel niveau Dat de sociaal-emotionele competenties cruciaal zijn in het bepalen van het uitstroomprofiel wordt zichtbaar gemaakt in de afbeelding hierboven. Dat is dan ook waarin het onderwijs op het VSO verschilt van dat op het regulier Voortgezet Onderwijs. Het doel van het P. C. Hooftcollege is tweeledig. Enerzijds willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden (het didactische gedeelte). Daarnaast stelt het P. C. Hooftcollege zich tot doel zo optimaal mogelijk te werken aan het versterken van de sociaal-emotionele competenties in alle leerroutes. Wij doen dat in een veilige en zoveel mogelijk prikkelarme omgeving. In het schema op de volgende bladzijde is de onderwijsstructuur weergegeven. Wij plaatsen de leerling in principe altijd in het profiel Vervolgonderwijs, omdat we uitgaan van een ontwikkeling met een stijgende lijn. Dit is ook de reden waarom er in de onderbouw alleen een uitstroomprofiel Vervolgonderwijs bestaat. Bij de intake of tijdens de schoolperiode kan blijken dat de leerling weinig concentratie en motivatie op kan Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 17

18 brengen voor schoolse taken en beter leert in de praktijk. De leerling stapt dan over naar het profiel Arbeidsmarkt. Indien een leerling onvoldoende presteert in een leerroute (rapporten en CITO onvoldoende niveau, problemen en/of stagnatie op sociaal-emotioneel gebied) wordt de leerling soms gedurende het jaar, maar meestal in het volgende schooljaar, overgeplaatst naar een andere leerroute. Incidenteel blijft een leerling zitten. Onderbouw (2 jaar) Bovenbouw (2 of 3 jaar) Interne vervolgopleiding Uitstroom Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs VMBO KGT VMBO B VMBO TL VMBO K VMBO B VMBO BK extern Entree-opleiding 2F MBO niveau 3 MBO niveau 4 MBO niveau 1 MBO niveau 2 Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt - - Entree-opleiding 1F/ arbeidstoeleiding Arbeid In het volgende schema is de groepsgrootte en opbouw van de klassen te zien. Bouw Leerroute Aantal leerlingen Onderbouw 1B 9 D. Verroen J. Booy Docenten Leerroute Aantal leerlingen Docenten 1 KGT 7 M.Rodrigues 2B 10 G. Limon 2 KGT 8 A. Frankort Bovenbouw 3B 9 M. van Haaften 3 TL 10 S.Kuhn B.Tangerman 4 TL 11 A.Spaans B.Tangerman Entreeopleidinopleiding Entree- 9 J.Jellema 1F/ AT Entreeopleiding 2F 12 J. Janssen In de volgende twee schema s is onze door- en uitstroom af te lezen. De uitstroombestemmingen worden behandeld onder Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 18

19 Doorstroom en uitstroom Uitstroomprofiel Leerroute Totaal aantal leerlingen Doorstroom zelfde leerroute Doorstroom hogere leerroute Doorstroom lagere leerroute Tussentijdse uitstroom School- Verlaters (diploma) Vervolgonderwijs VMBO TL n.v.t VMBO BK n.v.t. 4 n.v.t. Arbeidsmarkt AKA 1F/2F 23 8 n.v.t. n.v.t. 7 8 De tussentijdse uitstroom in het schooljaar wordt als volgt verklaard: Reden tussentijdse uitstroom Aantal leerlingen Drie-milieu-voorziening 1 Verwijdering 2 Behandeling / daghulp 5 Verhuizing 2 Regulier onderwijs 5 18 jaar en weigerachtig 1 Naast de leerroutes, die in de volgende paragrafen worden behandeld, bestaat een belangrijk gedeelte van het onderwijs uit werken aan de sociaal-emotionele competenties. Op welke gebieden dat gebeurt, is te zien in de illustratie en wordt hierna verder uitgelegd. In het begin van het schooljaar wordt in de brugklas een tweedeling gemaakt tussen de leerroutes VMBO-KGT en VMBO-B. Dit betekent dat er binnen een klas gedifferentieerd wordt lesgegeven. De leerlingen krijgen les door middel van klassikale instructie gevolgd door zelfstandige werkmomenten. Daarin wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan leergebiedoverstijgende competenties. Zowel aan het eind van het eerste als van het tweede leerjaar zijn er momenten waarin het mogelijk is over te stappen op een andere leerroute. Dit wordt bepaald aan de hand van de rapportcijfers, de CITO-toetsen 1 (aan het eind van het eerste leerjaar) en 2 (aan het eind van het tweede leerjaar) en de vorderingen op sociaal-emotionele gebied. Plaatsing in de bovenbouw vindt plaats op basis van het uitstroomprofiel, dat is bepaald aan het einde van de onderbouw. Toetsing van deze plaatsing vindt plaats Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 19

20 door middel van Toets 3 (CITO) aan het eind van het derde jaar, de methode gebonden toetsen en door middel van examinering aan het eind van het vierde jaar VMBO-TL of Entree-opleiding Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs Het onderwijs in het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs richt zich op de leerlingen die na het VSO doorleren op het MBO. We onderscheiden twee leerroutes: VMBO theoretische leerweg (VMBO-TL) en VMBO basis kader (VMBO-BK) Bij deze laatste is het voor enkele leerlingen mogelijk om de overstap te maken naar een reguliere VMBO-school om een VMBO-basis diploma te halen. Aan de leerlingen in de BK-route, die ook in de bovenbouw baat hebben bij cluster IV onderwijs, biedt de Leo Kanner Onderwijsgroep de mogelijkheid om, in samenwerking en onder verantwoordelijkheid van het ROC, de Entree-opleiding te volgen. Op deze manier zorgen we ervoor dat ook de kinderen die geen VMBO-diploma behalen toch kunnen doorstromen naar MBO niveau De structuur van VMBO TL De vakkenstructuur van VMBO-TL is als volgt: Vak Methode 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 4 e jaar Nederlands Taallijnen Examen Engels Stepping Stones Examen Maatschappijleer 1 Team Examen Economie Economisch Bekeken Examen Biologie Biologie Voor Jou Examen Geschiedenis Memo Examen Wiskunde Moderne Wiskunde Examen Rekenen rekenblokken De onderbouw wordt gevormd door de brugklas en de tweede klas. Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan leergebiedoverstijgende competenties. Alle leerlingen volgen een weerbaarheidtraining. Rots en Water in de onderbouw en TOPs! in de bovenbouw. Ook in de bovenbouw komen de leerstofoverstijgende doelen terug. Aan de competenties sociaal gedrag en leren leren blijven de leerlingen werken, maar nu met onder andere de methode Jongeren en hun sociale talenten en TOPs!. In het derde jaar komt er de competentie Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief bij. In het derde jaar wordt een basis gelegd aan de beroepsoriëntatie (methode Op weg naar stage en werk ). De leerlingen maken hun definitieve keuze uit drie profielen: Zorg en Welzijn (ZW) Economie (EC) Landbouw (LA) Een volledig diploma verkrijgen de leerlingen door: - alle vakken af te ronden - het sectorwerkstuk Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 20

Schoolgids Schooljaar 2015-2016

Schoolgids Schooljaar 2015-2016 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2015-2016 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl PC Hooftcollege Inhoudsopgave

Nadere informatie

NAAR DE TRAVO

NAAR DE TRAVO NAAR DE TRAVO 2017-2018 1 OVER DE TRAVO INHOUD 2 1 OVER DE TRAVO 3 De Travo aan de Laan van de Mensenrechten is een de leerling aan het eind van de havo gestimuleerd 3 2 LEERLINGBESPREKING 6 Gentiaan College

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2015-2016

Schoolgids Schooljaar 2015-2016 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2015-2016 De Parachute Zoetermeer De Parachute Willem Alexanderplantsoen 8-9 2713 VM Zoetermeer telefoon: 079-316 10 70 www.leokannerschool.nl Schoolgids

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Isselborgh Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01QH OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 267150 Datum onderzoek : 16 januari 2014 Datum vaststelling : 13 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Voorwoord Eerste kennismaking... 6

Voorwoord Eerste kennismaking... 6 PC Hooftcollege Inhoud Voorwoord... 5 1 Eerste kennismaking... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Werkwijze... 7 1.3 Resultaten... 8 1.3.1 Slagingspercentage schooljaar 2014-2015... 8 1.3.2 Slagingspercentage

Nadere informatie

- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt

- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt Bernardusschool - Cognitiestroom, uitstroomprofiel arbeidsmarkt Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmarkt worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie Op de Cognitiestroom van de

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres. Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres. Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement Basis- en

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs De PO school maakt een inschatting over de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om succesvol te zijn na de overstap in het voortgezet

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO Plaats : Zeist BRIN nummer : 26HY C1 BRIN nummer : 26HY 00 PRO Onderzoeksnummer : 254037 Datum onderzoek : 25

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2015-2016

Schoolgids Schooljaar 2015-2016 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2015-2016 Leo Kannerschool - VSO Oegstgeest Leo Kannerschool VSO praktijk Hazenboslaan 101 2343 SZ Oegstgeest Tel. 071-51 50 599 www.leokannerschool.nl

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Overgangsprotocol November 2013

Overgangsprotocol November 2013 Geert Groote College Amsterdam Overgangsprotocol November 2013 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding... 1 Rol van de lerarenvergadering.... 1 Overgang klas 7 naar 8... 2 Overgang klas 8 naar 9... 2 Overgang

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

mytylschool de Sprienke

mytylschool de Sprienke mytylschool de Sprienke Uitdaging Beweging Perspectief VSO leerweg 1 12-20 jaar vanaf + 16 jaar transitie VSO leerweg 2 12-20 jaar vanaf + 17 jaar transitie VSO leerweg 3 12-20 jaar vanaf + 17 jaar transitie

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Informatieavond. Staatsexamen Certificaten

Informatieavond. Staatsexamen Certificaten Informatieavond Staatsexamen Certificaten Programma - Inleiding door Steven Baart Aankondiging: het examenboek - Presentatie staatsexamens door René Lentink - Vragen Samenwerking met DUO - De Leo Kannerschool

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs?

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? schoolverlaters Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? Een leerling praktijkonderwijs is een doener, een leerling die meer affiniteit heeft om met de handen te werken.

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS LEOKANNERSCHOOL SO 2015 2016

SCHOOLGIDS LEOKANNERSCHOOL SO 2015 2016 SCHOOLGIDS LEOKANNERSCHOOL SO 2015 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 1 De Leo Kanner Onderwijsgroep... 7 Wie zijn wij... 7 Welke leerlingen bezoeken onze school... 7 Pedagogisch klimaat...

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijstypen vo 7 december 2016

Onderwijstypen vo 7 december 2016 Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 Uitstroom naar het vo 6 jaar

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging Rijswijk vmbo bb vmbo kb mavo lwoo Brengt leren in beweging Elke dag beginnen met bewegen Het nieuwe vmbo in Rijswijk Het Stanislascollege is een vernieuwende VMBO-school die draait om jou. Om wat je goed

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Algemene voorlichting

Algemene voorlichting Algemene voorlichting 2012-2013 Locaties Locatie Etten-Leur Trivium 60 Locatie Rucphen Bosheidestraat 1 VMBO-school 4 leerwegen: Theoretische leerweg / mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden.

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden. Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders 2017 2018 Waar je groeit door gezien te worden. Welkom op de Openbare MAVO Zeist De school ligt in een oud en beschermd natuurgebied.

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan Leerjaar 3 K

Didactisch Groepsplan Leerjaar 3 K Didactisch Groepsplan Leerjaar 3 K Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les Dyslexie Leerlingen die een dyslexie verklaring hebben

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor Praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken

Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken 1. Algemeen a. De toelating van kandidaat-leerlingen geschiedt op basis van het gestelde in: de artikelen 2, 9

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016 Bertrand Russell College havo en vwo Waarom doorstromen naar 4havo? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt goede resultaten, het ziet ernaar uit dat je zult gaan slagen.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo)

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo) Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 1 Uitstroom naar het vo 6

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie