Schoolgids Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord De school Wie zijn wij Welke leerlingen bezoeken onze school Pedagogisch klimaat Missie en visie Ten aanzien van de cognitieve ontwikkeling Ten aanzien van de emotionele ontwikkeling Ten aanzien van de sociale ontwikkeling Werkwijze Algemeen Specifieke uitwerking Het schoolteam Algemeen Organisatie Leerkrachten Autismespecialist Cardea Stagiaires Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsthema s Kwaliteitsevaluatie De organisatie van het onderwijs: P.C. Hooftcollege VSO Leiderdorp Dagelijkse leiding Locatie Management Team (LMT) Commissie van Begeleiding Indeling van de lesdag Verschillende leerroutes en uitstroomprofielen Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 2

3 3.1.7 Huiswerk en proefwerkweek Opvallende opbrengsten Leerlingenraad Praktijklessen Regulatie van emoties en gedrag Stage Maatschappelijke stage Ouderavonden Vervolg na dit onderwijs Nazorg Uitstroom Leerlingvolgsysteem Het ontwikkelingsperspectief Groepsplan Plan van aanpak Leerling-besprekingen Leerling-dossiers Dyslexie Praktische zaken Advies en meldpunt kindermishandeling Boekenpakket Cameragebruik binnen de school Eten en trakteren Excursies, kamp en schoolreis Externe extra begeleiding Informatievoorziening aan gescheiden ouders Kleding Leerlingenvervoer / zelfstandig reizen Lesuitval Medicijnverstrekking en medisch handelen Mobiele telefoons / computergebruik Pestprotocol Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 3

4 School- en klassenregels Schoolterrein verlaten Vandalisme en bedreigingen Drugs en drank Roken Rondhangen Spullen meebrengen en/of verhandelen Schooltijden Schoolvakanties P.C. Hooftcollege VSO Verantwoording van uren Verzekeringen en schade Wijzigen van persoonlijke gegevens De organisatie van de school Medezeggenschap Medezeggenschapsraad (MR) Klankbordgroep Jaarverslag Ouders en verzorgers Activiteiten voor ouders Vrijwillige ouderbijdrage Centrum voor jeugd en gezin (CJG) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Wat is het CJG? Jeugdgezondheidszorg (JGZ) CJG Opvoedbureau / -adviespunt / Meerpunt Leerplichtwet en leerplichtambtenaar Afwezigheid melden Ongeoorloofd verzuim Aanvraag verlof bij uitzonderingen Hoe dient u een aanvraag in? U bent het niet eens met het besluit Inspectie van onderwijs Veiligheidsbeleid Grensoverschrijdend gedrag en maatregelen Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 4

5 4.7.1 Maatregelen na verbaal/fysiek geweld of ongewenst gedrag Time-out Schorsen Verwijderen op basis van grensoverschrijdend gedrag Zoeken naar andere oplossingen en in het uiterste geval verwijderen Klachtenprocedure Schema Klachtenprocedure Contactgegevens Raad van Toezicht en Bestuur Personeel locatie P.C. Hooftcollege Medezeggenschapsraad(MR) en klankbordgroep Belangrijke namen en adressen Stichting Vrienden van de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep Algemeen sponsorbeleid Locaties en diensten Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 5

6 Voorwoord Beste lezer, Dit is de schoolgids van de locatie P.C. Hooftcollege Leiderdorp. Deze locatie maakt deel uit van de Prof. dr. Leo Kanner Onderwijsgroep. De Leo Kanner Onderwijsgroep verzorgt onderwijs aan ruim 800 leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in de leeftijd van vijf jaar tot en met achttien jaar. De leerlingen krijgen les op één van de vijf locaties in de provincie Zuid-Holland Noord. Daarnaast zijn er nog twee lesplaatsen verbonden aan het kinderpsychiatrisch centrum Curium-LUMC. Deze leerlingen staan onder behandeling van het Curium. Het pedagogisch klimaat op onze scholen is erop gericht dat de leerlingen zich, ondanks hun speciale onderwijsbehoeften, zo normaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Een goede samenwerking tussen leerling, school en ouders/verzorgers is essentieel in het welslagen van deze ontwikkeling. Aan deze schoolgids is veel zorg besteed. Mocht de gids onjuistheden bevatten dan kunt u dit doorgeven via De locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep publiceren hun schoolgids jaarlijks op internet. Als u prijs stelt op een papieren versie, dan kunt u deze vanaf eind juni afhalen op de vestiging waar de leerling onderwijs volgt. College van Bestuur Leo Kanner Onderwijsgroep Bart Bruyns Sander Verheul Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 6

7 1 De school 1.1 Wie zijn wij De Prof. dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Dit speciaal onderwijs valt onder cluster IV. 1.2 Welke leerlingen bezoeken onze school De Leo Kanner Onderwijsgroep kent verschillende locaties en doelgroepen. Het P.C. Hooftcollege bestaat sinds oktober Leerlingen met ernstige gedragsproblemen, die niet primair vallen binnen het autismespectrum (bijvoorbeeld ADHD, ODD, CD, sociale en/of emotionele stoornissen) vormen de doelgroep voor deze locaties. De school biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van jaar met een complexe gedragsproblematiek waardoor het leerproces verstoord is of verstoord dreigt te raken. Leerlingen van het P.C. Hooftcollege laten hun problematiek zowel thuis, op school als in hun vrije tijd zien. 1.3 Pedagogisch klimaat De schoolomgeving is zo ingericht en geordend dat de leerling duidelijkheid en voorspelbaarheid ervaart en zich daardoor veilig voelt. Het pedagogisch klimaat is geheel gericht op de specifieke behoeften van deze leerlingen. Het is een sociaal-emotioneel zorgklimaat, waar het team gezamenlijk zorg voor draagt. Kernwoorden zijn veiligheid, duidelijkheid, structuur en acceptatie. Ieder kind is weer anders en kent eigen behoeften. Er wordt rekening gehouden met deze verschillen en er is aandacht voor de behoefte en denkwijze van iedere leerling afzonderlijk. 1.4 Missie en visie De Leo Kanner Onderwijsgroep wil bereiken dat leerlingen later in de maatschappij zo goed mogelijk kunnen functioneren. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan hun mogelijkheden. Leerlingen worden gestimuleerd en uitgedaagd om zich niet alleen cognitief te ontwikkelen, de ontwikkeling op het gebied van levensvaardigheden vinden wij even belangrijk. Bij deze vaardigheden stimuleren wij de leerlingen bij hun zelfredzaamheid, praktische en sociale vaardigheden en hun emotionele ontwikkeling. De Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep heeft als missie Het bieden van onderwijs aan onze leerlingen zodat zij zich zowel cognitief als op sociaal/emotioneel gebied optimaal kunnen ontwikkelen. Dit willen we bereiken door ( visie): onze locaties zo in te richten dat alle medewerkers in staat zijn deze missie succesvol en met enthousiasme uit te voeren. We vinden het belangrijk dit alles in een veilige en gestructureerde leefomgeving te doen in goede samenwerking met ouders en hulpverlening. Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 7

8 1.4.1 Ten aanzien van de cognitieve ontwikkeling Het team vindt het belangrijk dat iedere leerling zijn/haar cognitieve mogelijkheden kan benutten. Voor een aantal leerlingen is het vergaren van kennis ook een houvast. Zij ontlenen hier veel zelfvertrouwen en waardering aan. Door de verschillende behoeften en talenten van de leerlingen is differentiatie een noodzaak Ten aanzien van de emotionele ontwikkeling We willen graag dat iedere leerling zich op school veilig voelt, zelfvertrouwen krijgt en zich gewaardeerd voelt. Er wordt uitgegaan van wat de leerling al kan en wat er goed gaat. Hierin wordt hij/zij bevestigd om een positief zelfbeeld te stimuleren. Door oefeningen en het nabespreken van situaties wordt gewerkt aan herkenning van emoties bij zichzelf en anderen. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling tijdens de schoolperiode besef krijgt van de aard van zijn handicap en hiermee zo goed mogelijk leert omgaan Ten aanzien van de sociale ontwikkeling Een school biedt een optimale gelegenheid voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Gedurende de hele dag doen zich situaties voor waarin leerlingen samen zijn, samen delen en samen conflicten proberen op te lossen. Zij worden hierin op school begeleid door hun gedrag te benoemen, te bespreken en waar nodig bij te sturen. Wij proberen elke leerling respect voor anderen bij te brengen. Oefeningen om dit laatste tot stand te brengen zijn het klassikaal of individueel teruggrijpen op incidenten waar sociale en emotionele vaardigheden tekort zijn geschoten. Zo worden leerlingen tevens gestimuleerd om hun emoties te verwoorden en naar elkaar te luisteren. Waar hun inlevingsvermogen tekort schiet, wordt gewerkt met gedragsregels, die frequent herhaald worden. Deze regels worden gevisualiseerd en duidelijk zichtbaar opgehangen en besproken. De sociale ontwikkeling vinden wij heel belangrijk. De mate van sociale competentie, die een leerling heeft kunnen verwerven, zal later doorslaggevend zijn voor zijn zelfstandig functioneren in de maatschappij. Zelfredzaamheid speelt hierin een grote rol. Op school wordt aandacht besteed aan de verzorging van zichzelf ten aanzien van kleding en hygiëne, evenals de verzorging van de eigen spullen, het invullen van de agenda en zelfstandig werken. Toegewerkt wordt naar zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en weerbaarheid. Binnen het team zullen we soms afwegingen moeten maken waar op een bepaald moment de prioriteit moet liggen. Het kan voorkomen dat de sociaal-emotionele ontwikkeling meer aandacht krijgt dan de cognitieve ontwikkeling. 1.5 Werkwijze Algemeen Uitgangspunt van de Leo Kanner Onderwijsgroep is dat het onderwijsaanbod aansluit op de hulpvraag van de leerling. Er wordt gedifferentieerd gewerkt met de mogelijkheden en beperkingen op het gebied van de didactische ontwikkeling en het sociaal-emotioneel functioneren. Een belangrijk item is onmacht van de leerling om adequaat te kunnen functioneren. Zij willen het wel graag, maar het lukt hen soms zo moeilijk. De groepsindeling wordt gemaakt op basis van het didactisch niveau (CITO uitslagen in Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 8

9 combinatie met leerresultaten), leeftijd en het sociaal-emotioneel niveau van de leerling. De belastbaarheid van de leerling speelt hierbij een zeer grote rol. In de klas wordt getracht om die voorwaarden te scheppen waardoor leerlingen optimaal tot leren kunnen komen. Er wordt structuur geboden door een vast dagritme, er zijn duidelijke, onderling afgestemde afspraken rond het gebruik van het schoolbord, agenda en huiswerk. Er wordt gewerkt in een rustige, veilige en voorspelbare omgeving. De leerstof is zo overzichtelijk mogelijk geordend. De opdrachten zijn duidelijk gesteld. Veel leerlingen krijgen regelmatig individuele instructie; niet alleen voor hun handelen, maar ook worden ze regelmatig herinnerd aan wat er van hen verwacht wordt. Dit biedt hen veel houvast. De meer vrije situaties zijn vaak moeilijker voor de leerlingen. Daarom worden ook deze situaties zoveel mogelijk gestructureerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de eetsituatie, de pauze, het verplaatsen naar praktijklokalen, een andere locatie of tijdens schoolreis/kamp Specifieke uitwerking De basis van de werkwijze is herkenbaar in het onderlinge respect voor elkaar in gedrag, taalgebruik en het bevorderen van onderling respect bij leerlingen. De school kenmerkt zich door de zorg voor een ordelijke en functionele leeromgeving die stimulerend en gestructureerd is voor de leerlingen. Belangrijk vinden wij dat de duidelijk afgesproken omgangsregels worden gehandhaafd. Door zorgvuldig het zelfvertrouwen van leerlingen te stimuleren en positief te bevestigen stimuleren wij hen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. We stimuleren de leerlingen bij het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid en helpen hen bij het ontwikkelen van levensvaardigheden. 1.6 Het schoolteam Algemeen Betrokkenheid en aandacht voor elkaar, een goede samenwerking en het vermogen tot relativering vinden wij erg belangrijk. Gezamenlijk wordt de verantwoordelijkheid voor de leerlingen en het onderwijs gedragen en worden oplossingen gezocht bij eventuele problemen. Leerkrachten werken hierin nauw samen met locatiedirecteuren en ondersteunende disciplines Organisatie De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft verschillende locaties. Deze locaties bevinden zich in Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp en Zoetermeer. Er is een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De locatiedirecteur heeft de leiding en verantwoordelijkheid over de dagelijkse organisatie binnen de locatie. De centrale administratie is gevestigd aan de Touwbaan in Leiderdorp Leerkrachten Iedere groep heeft een vaste mentor die ook groepsleerkracht is. In principe geeft de groepsleerkracht alle vakken, zo nu en dan aangevuld met docenten die een aantal vakken geven of de groepsleerkracht in geval van afwezigheid vervangen. Daarnaast zijn er vakleerkrachten voor koken, techniek, CKV, ICT, verzorging en gymnastiek. Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 9

10 De mentor is er als aanspreekpunt voor de leerling en de ouders/verzorgers/hulpverleners en stelt (in overleg met hen) het ontwikkelingsperspectief op Autismespecialist Binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep wordt door het team, stagiaires en ouders van leerlingen gebruik gemaakt van de expertise van de autismespecialist binnen de school Cardea In het schooljaar zijn we gestart met een pilot waarin wij zorg meer in het onderwijs wilden integreren. Hiervoor waren 2 pedagogisch medewerkers van Cardea in onze school aanwezig. Deze pilot is geslaagd en we gaan er dan ook in mee verder. De pedagogisch medewerkers maken deel uit van het team en verzorgen individuele coaching trajecten voor leerlingen. Om in aanmerking te komen voor coaching moet er een indicatie van bureau jeugdzorg afgegeven worden Stagiaires Elk jaar biedt de Leo Kanner Onderwijsgroep de mogelijkheid aan verschillende stagiaires om praktijkervaring op te doen. Wij vinden het belangrijk dat de problematiek van onze leerlingen beter wordt begrepen. Praktijkervaring is daarbij een belangrijke leerschool. De stagiaires komen vanuit verschillende opleidingen; van zowel MBO, HBO als van de universiteit. Kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid van de Leo Kanner Onderwijsgroep betreft die activiteiten die erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te beschrijven, te bewaken, vast te leggen, planmatig te verbeteren en vooral te verantwoorden. Het kwaliteitsbeleid strekt zich uit over alle terreinen: onderwijs personeel financiën beheer. De kwaliteit heeft haar basis in het primaire proces: het onderwijs in de relatie tussen leerkracht en leerling. De aandacht voor het (ortho-)pedagogische en (ortho-)didactische handelen van de personeelsleden en vooral het leren van de leerlingen is de basis. Voortbouwend op deze basis richt het kwaliteitsbeleid zich op alle beleidsterreinen en de samenhang daartussen. Dat is een zaak van alle geledingen in de locatie: leerkrachten ouders leerlingen locatiedirecteur college van bestuur raad van toezicht medezeggenschapsraad. Kwaliteitsbeleid is ook in dat opzicht integraal: het is van iedereen. Centraal bij het kwaliteitsbeleid staan de onderwerpen: Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Deze twee onderwerpen zijn nader uitgewerkt in een zevental stappen: 1. Wat doen we (niet) goed? 2. Wat beloven we? 3. Doen we wat we beloven? Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 10

11 4. Vinden wij en anderen dat we goed doen wat we beloven? 5. Hoe houden we de kwaliteit vast? 6. Hoe verbeteren we die aspecten die (nog niet) lopen? 7. Is de verbetering geïmplementeerd? De kwaliteit mag geen toeval zijn: systematisch hier aan werken is noodzakelijk. Dat betekent het juiste beleid formuleren, de juiste werkzaamheden verrichten en op de juiste manier evalueren of de doelen bereikt zijn. Kwaliteitsbeleid is permanente, systematische en cyclische aandacht voor het bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit. De locatie leert voortdurend van de fouten en tegelijkertijd de goede dingen nog beter te doen. In het kwaliteitsbeleid van de Leo Kanner Onderwijsgroep staat stap 2 als volgt omschreven: De mate waarin de locatie in staat is om elke leerling optimaal te ondersteunen in het ontwikkelen van zijn/haar talenten, zodat hij/zij goed toegerust naar het vervolgonderwijs gaat dan wel werk vindt. Voor het beoordelen van de kwaliteit van een locatie zijn in de eerste plaats de resultaten van belang die met het onderwijs worden bereikt (stap 3 en 4). Op die manier wordt duidelijk of de school erin is geslaagd de doelstelling van het onderwijs te bereiken. De onderwijskwaliteit heeft betrekking op de beginsituatie van de leerlingen, het functioneren van de leerkracht en de wijze waarop het onderwijs vorm krijgt. De kwaliteitsuitkomsten verwijzen naar de bereikte resultaten bij de leerlingen op het vlak van kennis, vaardigheden en houdingen Kwaliteitsthema s De kwaliteitsthema s die centraal staan, zijn de tevens de onderwerpen waarop de inspectie de locatie beoordeelt: De locatie zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. De locatie beschikt over een cyclisch systeem van leerlingenzorg: plannen controleren uitvoeren evalueren plannen et cetera. De locatie heeft een passende begeleiding van leerlingen. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt De leerling krijgt voldoende tijd om zich de leerinhouden eigen te maken. Het (ortho-)pedagogisch handelen leidt tot een veilige en motiverende onderwijsomgeving. Het (ortho-)didactisch handelen ondersteunt het leren van de leerlingen. De leerling heeft een actieve en zelfstandige rol binnen de onderwijsactiviteiten. De sfeer op de locatie is veilig en ondersteunend voor de leerlingen. De leerling behaalt het opleidingsniveau dat mag worden verwacht op grond van zijn talenten en mogelijkheden (het ontwikkelingsperspectief), rekening houdend met zijn beperkingen Kwaliteitsevaluatie De Stichting evalueert zichzelf via een tevredenheidsonderzoek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Kwaliteitsvragenlijst VSO. Hierbij worden leerlingen, ouders en personeelsleden met een zekere regelmaat gevraagd naar hun mening ten aanzien van Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 11

12 de kwaliteitsthema s. We spreken van zelfevaluatie als de Stichting zelf het initiatief neemt en de evaluatie uitvoert, waarbij de Stichting tevens zelf onderwerp is van analyse. Daarbij kan de locatie onder leiding van de locatiedirecteur zelfstandig besluiten nemen welke acties zij gaat ondernemen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De nadruk ligt bij de locatie zelf als verantwoordelijke voor de kwaliteit van het geboden onderwijs. De resultaten van de leerlingen op toetsen en testen worden gezien als een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van het geboden onderwijs. Natuurlijk kan de kwaliteit van het onderwijs niet alleen worden afgeleid uit de behaalde leerresultaten. De omstandigheden waaronder dat onderwijs heeft plaatsgevonden kunnen zo wezenlijk verschillen, dat het niet juist is een uitspraak te doen over de kwaliteit, wanneer die uitsluitend is gebaseerd op de leerresultaten. De zelfevaluatie kan vanuit deze optiek gezien worden als een activiteit die bestaat uit: het verzamelen van gegevens over de resultaten van het onderwijs binnen de locatie; het verzamelen van gegevens over het onderwijsaanbod; het verzamelen van gegevens over kenmerken van het onderwijsproces; het verzamelen van leerling-kenmerken, dossiers en andere documenten; het trekken van conclusies over: o de mate waarin men tevreden is met de gevonden resultaten onder de gegeven omstandigheden waaronder het onderwijs heeft plaatsgehad; o de te nemen maatregelen ter verbetering van de kwaliteit naar aanleiding van de opbrengsten van de gegevens. 1.7 Toelaatbaarheidsverklaring en aanmelding Met de komst van Passend Onderwijs maakt elke school deel uit van een regionaal samenwerkingsverband. De Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) heeft als school voor speciaal onderwijs cluster 4 geografisch een grote regio en is deelnemer binnen alle samenwerkingsverbanden waarvan leerlingen zijn ingeschreven bij de LKO Toeleiding Wanneer de deskundigen binnen een samenwerkingsverband ervan overtuigd zijn dat een leerling beter op zijn plek zal zijn in het speciaal onderwijs, dan vraagt de school waar de leerling staat ingeschreven een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. Dat is altijd een samenwerkingsverband in de regio waar de leerling woont. Uiteraard zal de school die aanvraag doen in overleg met de ouders. Deze TLV geeft recht op een plaats binnen het speciaal onderwijs en is landelijk geldig. Tot augustus 2014 ging de toeleiding naar speciaal onderwijs via landelijk gestelde criteria. Deze landelijk criteria zijn losgelaten; elk samenwerkingsverband kan zelf bepalen hoe en welke leerlingen zij willen toe leiden naar het speciaal onderwijs. Elk samenwerkingsverband heeft in het wettelijk verplicht ondersteuningsplan beschreven hoe zij komen tot het afgeven van een TLV. Er is ook beschreven welke formulieren scholen moeten aanleveren bij de aanvraag van een TLV. Op de websites van de samenwerkingsverbanden kunt u deze informatie vinden Aanmelding Het speciaal onderwijs gaat zelf over toelating, maar mag de leerling pas inschrijven als er een TLV is afgegeven. Er kunnen redenen zijn waarom een school voor speciaal Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 12

13 onderwijs een leerling niet toelaat. Het kan zijn dat zij niet de juiste onderwijsondersteuning kunnen bieden voor de leerling of dat de school vol zit. In de meeste gevallen zal een leerling, die zich aanmeldt bij de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO), een TLV hebben. Leerlingen die zich aanmelden bij een VSOlocatie en komen vanuit het primair onderwijs (zowel speciaal als regulier) hebben geen TLV die recht geeft op plaatsing in het VSO. De VSO school zal een TLV aanvragen als blijkt dat er sprake is van extra onderwijsondersteuning. Dit geldt ook voor leerlingen die zich rechtstreeks aanmelden bij een SO- locatie zonder TLV (leerlingen die voor het eerst naar de basisschool gaan). Een TLV wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband, die gelieerd is aan de postcode van de leerling. In het stroomschema zorgplicht op de website van passend onderwijs staat precies uitgewerkt hoe wij als LKO dienen om te gaan met rechtstreekse aanmeldingen: Tijdig aanmelden Landelijk geldt voor rechtstreekse aanmelding het volgende: Ouders melden hun kind ten minste 10 weken voor het begin van het schooljaar aan bij de school van hun keuze. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Heeft het bestuur na 10 weken nog geen besluit genomen? Dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot de school wel een goede plek heeft gevonden. Zijn ouders het niet eens met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunnen ouders terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Het aanmelden en bepalen of een leerling de juiste onderwijsondersteuning kan krijgen bij een locatie van de Leo Kanner Onderwijsgroep vraagt tijd. Het speciaal onderwijs moet alle leerlingen die zich rechtstreeks aanmelden onderzoeken en moet ook bepalen van alle leerlingen die al wel een TLV hebben of de locatie de juiste onderwijsplek is. Het PC Hooftcollege heeft een week voor elke schoolvakantie een intake-dag voor leerlingen die tussentijds in willen stromen. Voor die intake-dag hebben ouders al toestemming gegeven om het dossier op te vragen en de benodigde papieren ingevuld. Als wij de leerling de juiste ondersteuning kunnen bieden, kan de leerling na die vakantie beginnen Zorgplicht Scholen hebben met de invoering van passend onderwijs zorgplicht. Zorgplicht betekent niet dat alle leerlingen die zich aanmelden ook recht hebben op een plek. Het betekent wel dat de school zich verantwoordelijk maakt voor een goede oplossing als de school waar u zich heeft aangemeld niet de juiste onderwijsondersteuning kan bieden. Meer informatie over de zorgplicht vindt u op de website van passend onderwijs: Niet in alle gevallen heeft een school voor speciaal onderwijs zorgplicht: als er geen plaatsruimte is Als ouders de grondslag van de school niet respecteren Bij voortgezet speciaal onderwijs diplomagericht moet vaststaan dat er bij de leerling ook daadwerkelijk uitzicht moet zijn op het halen van een diploma. Als een leerling is aangemeld bij meerdere scholen. Ouders moeten dat aangeven. Het samenwerkingsverband bepaalt hoe de scholen hiermee om moeten gaan Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 13

14 1.8.5 Overstap van speciaal onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs Het primair onderwijs en voortgezet onderwijs kent elk eigen samenwerkingsverbanden. Als uw zoon/dochter de overstap maakt van het basis- of speciaal onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) dan vraagt de VSO school waar uw kind is aangemeld een TLV aan bij het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in uw regio. De VSO school is gebonden aan de landelijk vastgestelde termijnen om de TLV aan te vragen. Bij aanmelding geldt de wetgeving rondom zorgplicht. Uw school kan u over deze zaken goed informeren Verhuizing Bij verhuizingen melden ouders hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school de leerling niet toelaten dan zal, afhankelijk van de zorgplicht, de school binnen 6 weken een plek aanbieden op een andere school waar de leerling wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Wij raden u aan om uw kind minimaal 10 weken van te voren in te schrijven op de nieuwe school, zodat hij of zij direct na de verhuizing kan instromen Onderschrijding onderwijstijd Het kan zijn dat een leerling vanwege omstandigheden of kindkenmerken nog niet het volledige onderwijsprogramma kan volgen. De commissie van begeleiding zal in samenspraak met ouders/verzorgers en eventuele behandelaren bekijken wat de belastbaarheid is van de leerling en een plan maken om de schoolgang in de loop van tijd en binnen de mogelijkheden uit te breiden. Wij handelen in dezen conform de beleidsregel onderwijstijd-onderschrijding Geschillencommissie voor ouders Er is een landelijke geschillencommissie (voor po, (v)so en vo gezamenlijk) die oordeelt bij meningsverschillen over toelating of verwijdering van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief. De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen 10 weken uitspraak als een geschil wordt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt ze rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. Ouders kunnen, net als nu, bij geschillen over toelating en verwijdering bezwaar maken bij de school, de Commissie Gelijke Behandeling inschakelen en beroep aantekenen bij de rechter. Mocht de ouder na een uitspraak van de geschillencommissie alsnog naar de rechter stappen, dan neemt de rechter het oordeel van de geschillencommissie mee bij de afweging. Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 14

15 2 De organisatie van het onderwijs: P.C. Hooftcollege VSO Leiderdorp Adres: Touwbaan 42, 2352 CZ Leiderdorp. Tel.: Dagelijkse leiding Locatie Management Team (LMT) De locatiedirecteur, Marion Baartman, heeft de leiding en is eindverantwoordelijk voor de onderwijs- en zorgkwaliteit op deze locatie en op de Parachute in Zoetermeer. Eline Wildeman heeft de dagelijkse leiding, zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen in Leiderdorp. Eline Wildeman is ook onderwijskundig begeleider en verantwoordelijk voor de BK-klassen. De bouwcoördinator, Hans van der Lelie is aanspreekpunt voor de Entree-opleiding. En bouwcoördinator VMBO-TL is Alex Spaans. Zij maken deel uit van het locatiemanagementteam. Heeft u vragen rond de dagelijkse gang van zaken in de groep, dan is de leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt de leerkracht bij voorkeur per mail bereiken of anders telefonisch voor en na schooltijd. Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 15

16 2.1.2 Commissie van Begeleiding Op school is een orthopedagoog, Brenda Martin Geurts. Zij houdt zich bezig met intakes, TLV, daarnaast kan zij leerlingen en leerkrachten begeleiden en ondersteunen. Ook heeft de school een maatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker voert bij de toelating gesprekken met ouders. De afstemming tussen school en thuis rond de zorg voor een leerling, evenals de afstemming tussen verschillende hulpverleners rond een gezin behoren tot zijn taak. Indien gewenst kunnen ouders/verzorgers altijd contact opnemen met de maatschappelijk werker. Zij maken samen met een lid van het LMT, een pedagogisch medewerker van Cardea, de leerplichtambtenaar en eventueel de wijkagent en/of psychiatrisch verpleegkundige van de GGD, deel uit van de Commissie van Begeleiding. Aan deze commissie kunnen leerkrachten hulp vragen m.b.t. de zorg van leerlingen. Structuur van het P.C. Hooftcollege De onderwijsstructuur van het P.C. Hooftcollege is in ontwikkeling en richt zich op het verzorgen van onderwijs gericht op twee verschillende uitstroomprofielen, te weten: Diplomagericht onderwijs Een arbeidsgericht uitstroomprofiel De klassen hebben een maximum van 12 leerlingen. Elke klas heeft een vast lokaal. De vaklokalen worden door de leerlingen gebruikt voor de daarvoor bestemde lessen Indeling van de lesdag Op het P.C. Hooftcollege wordt zoveel mogelijk gewerkt met uren van 45 minuten en blokuren van 90 minuten. De praktijkvakken vinden ook binnen deze uren plaats. Deze vakken worden door vakleerkrachten gegeven. Indien de groepsleerkracht afwezig is, valt een andere leerkracht in. We zorgen ervoor dat er alleen een bekende leerkracht voor de groepen staat en proberen lesuitval zoveel mogelijk te beperken. Vakdocenten begeleiden de leerlingen bij koken, techniek, verzorging (alleen de meiden), gym, CKV en ICT. Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 16

17 2.1.4 Verschillende leerroutes en uitstroomprofielen Het P.C. Hooftcollege biedt de volgende leerroutes: - Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs : VMBO B/K (Basis Kaderberoeps-gerichte leerweg) en TL (Theoretische leerweg) - Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt : VMBO Basis Bij plaatsing op het P. C. Hooftcollege, wordt op basis van bekende informatie en intakegesprekken bepaald wat een realistisch uitstroomprofiel is. Deze uitstroomprofielen vormen de basis van het onderwijsaanbod. Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Naast leeftijd bepalen meerdere factoren deze plaatsing, te weten: - didactisch niveau (CITO -uitslagen in combinatie met leerresultaten); - sociaal-emotioneel niveau Dat de sociaal-emotionele competenties cruciaal zijn in het bepalen van het uitstroomprofiel wordt zichtbaar gemaakt in de afbeelding hierboven. Dat is dan ook waarin het onderwijs op het VSO verschilt van dat op het regulier Voortgezet Onderwijs. Het doel van het P. C. Hooftcollege is tweeledig. Enerzijds willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden (het didactische gedeelte). Daarnaast stelt het P. C. Hooftcollege zich tot doel zo optimaal mogelijk te werken aan het versterken van de sociaal-emotionele competenties in alle leerroutes. Wij doen dat in een veilige en zoveel mogelijk prikkelarme omgeving. In het schema op de volgende bladzijde is de onderwijsstructuur weergegeven. Wij plaatsen de leerling in principe altijd in het profiel Vervolgonderwijs, omdat we uitgaan van een ontwikkeling met een stijgende lijn. Dit is ook de reden waarom er in de onderbouw alleen een uitstroomprofiel Vervolgonderwijs bestaat. Bij de intake of tijdens de schoolperiode kan blijken dat de leerling weinig concentratie en motivatie op kan Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 17

18 brengen voor schoolse taken en beter leert in de praktijk. De leerling stapt dan over naar het profiel Arbeidsmarkt. Indien een leerling onvoldoende presteert in een leerroute (rapporten en CITO onvoldoende niveau, problemen en/of stagnatie op sociaal-emotioneel gebied) wordt de leerling soms gedurende het jaar, maar meestal in het volgende schooljaar, overgeplaatst naar een andere leerroute. Incidenteel blijft een leerling zitten. Onderbouw (2 jaar) Bovenbouw (2 of 3 jaar) Interne vervolgopleiding Uitstroom Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs VMBO KGT VMBO B VMBO TL VMBO K VMBO B VMBO BK extern Entree-opleiding 2F MBO niveau 3 MBO niveau 4 MBO niveau 1 MBO niveau 2 Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt - - Entree-opleiding 1F/ arbeidstoeleiding Arbeid In het volgende schema is de groepsgrootte en opbouw van de klassen te zien. Bouw Leerroute Aantal leerlingen Onderbouw 1B 9 D. Verroen J. Booy Docenten Leerroute Aantal leerlingen Docenten 1 KGT 7 M.Rodrigues 2B 10 G. Limon 2 KGT 8 A. Frankort Bovenbouw 3B 9 M. van Haaften 3 TL 10 S.Kuhn B.Tangerman 4 TL 11 A.Spaans B.Tangerman Entreeopleidinopleiding Entree- 9 J.Jellema 1F/ AT Entreeopleiding 2F 12 J. Janssen In de volgende twee schema s is onze door- en uitstroom af te lezen. De uitstroombestemmingen worden behandeld onder Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 18

19 Doorstroom en uitstroom Uitstroomprofiel Leerroute Totaal aantal leerlingen Doorstroom zelfde leerroute Doorstroom hogere leerroute Doorstroom lagere leerroute Tussentijdse uitstroom School- Verlaters (diploma) Vervolgonderwijs VMBO TL n.v.t VMBO BK n.v.t. 4 n.v.t. Arbeidsmarkt AKA 1F/2F 23 8 n.v.t. n.v.t. 7 8 De tussentijdse uitstroom in het schooljaar wordt als volgt verklaard: Reden tussentijdse uitstroom Aantal leerlingen Drie-milieu-voorziening 1 Verwijdering 2 Behandeling / daghulp 5 Verhuizing 2 Regulier onderwijs 5 18 jaar en weigerachtig 1 Naast de leerroutes, die in de volgende paragrafen worden behandeld, bestaat een belangrijk gedeelte van het onderwijs uit werken aan de sociaal-emotionele competenties. Op welke gebieden dat gebeurt, is te zien in de illustratie en wordt hierna verder uitgelegd. In het begin van het schooljaar wordt in de brugklas een tweedeling gemaakt tussen de leerroutes VMBO-KGT en VMBO-B. Dit betekent dat er binnen een klas gedifferentieerd wordt lesgegeven. De leerlingen krijgen les door middel van klassikale instructie gevolgd door zelfstandige werkmomenten. Daarin wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan leergebiedoverstijgende competenties. Zowel aan het eind van het eerste als van het tweede leerjaar zijn er momenten waarin het mogelijk is over te stappen op een andere leerroute. Dit wordt bepaald aan de hand van de rapportcijfers, de CITO-toetsen 1 (aan het eind van het eerste leerjaar) en 2 (aan het eind van het tweede leerjaar) en de vorderingen op sociaal-emotionele gebied. Plaatsing in de bovenbouw vindt plaats op basis van het uitstroomprofiel, dat is bepaald aan het einde van de onderbouw. Toetsing van deze plaatsing vindt plaats Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 19

20 door middel van Toets 3 (CITO) aan het eind van het derde jaar, de methode gebonden toetsen en door middel van examinering aan het eind van het vierde jaar VMBO-TL of Entree-opleiding Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs Het onderwijs in het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs richt zich op de leerlingen die na het VSO doorleren op het MBO. We onderscheiden twee leerroutes: VMBO theoretische leerweg (VMBO-TL) en VMBO basis kader (VMBO-BK) Bij deze laatste is het voor enkele leerlingen mogelijk om de overstap te maken naar een reguliere VMBO-school om een VMBO-basis diploma te halen. Aan de leerlingen in de BK-route, die ook in de bovenbouw baat hebben bij cluster IV onderwijs, biedt de Leo Kanner Onderwijsgroep de mogelijkheid om, in samenwerking en onder verantwoordelijkheid van het ROC, de Entree-opleiding te volgen. Op deze manier zorgen we ervoor dat ook de kinderen die geen VMBO-diploma behalen toch kunnen doorstromen naar MBO niveau De structuur van VMBO TL De vakkenstructuur van VMBO-TL is als volgt: Vak Methode 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 4 e jaar Nederlands Taallijnen Examen Engels Stepping Stones Examen Maatschappijleer 1 Team Examen Economie Economisch Bekeken Examen Biologie Biologie Voor Jou Examen Geschiedenis Memo Examen Wiskunde Moderne Wiskunde Examen Rekenen rekenblokken De onderbouw wordt gevormd door de brugklas en de tweede klas. Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan leergebiedoverstijgende competenties. Alle leerlingen volgen een weerbaarheidtraining. Rots en Water in de onderbouw en TOPs! in de bovenbouw. Ook in de bovenbouw komen de leerstofoverstijgende doelen terug. Aan de competenties sociaal gedrag en leren leren blijven de leerlingen werken, maar nu met onder andere de methode Jongeren en hun sociale talenten en TOPs!. In het derde jaar komt er de competentie Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief bij. In het derde jaar wordt een basis gelegd aan de beroepsoriëntatie (methode Op weg naar stage en werk ). De leerlingen maken hun definitieve keuze uit drie profielen: Zorg en Welzijn (ZW) Economie (EC) Landbouw (LA) Een volledig diploma verkrijgen de leerlingen door: - alle vakken af te ronden - het sectorwerkstuk Schoolgids P.C. Hooftcollege VSO 20

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie