- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt"

Transcriptie

1 Bernardusschool - Cognitiestroom, uitstroomprofiel arbeidsmarkt Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmarkt worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie Op de Cognitiestroom van de Bernardusschool, zitten leerlingen die een spraak-/taalachterstand of een spraak- /taalstoornis hebben voortkomende uit een verstandelijke beperking. Vanwege de problematiek van de leerlingen ziet het onderwijs er anders uit dan in het reguliere onderwijs. Dat andere komt vooral tot uiting in: de inhoud van en de werkwijze bij het vak Nederlands de keuzes van de methodes De kerndoelen voor het leergebied Nederlandse taal en communicatie zijn zodanig gesteld, dat zij een uitwerking naar het referentieniveau 1F ondersteunen. Voor leerlingen die alsnog kunnen en willen doorstromen naar vervolgonderwijs of/in het MBO, wordt gestreefd naar het referentieniveau 1F. Er is geen verplichting voor leerlingen om een bepaald niveau te behalen. Wel moeten scholen op een betrouwbare manier kunnen aangeven, hoever een leerling is gekomen op weg naar het voor hem relevante streefniveau. Eerst zijn de kerndoelen mondelinge vaardigheden met de subdomeinen luisteren, gesprekken en spreken weergegeven. Daarna de kerndoelen lezen, met de subdomeinen zakelijke teksten en verhalende en fictionele teksten. Vervolgens het domein schrijven waaraan ook taalverzorging is gekoppeld. De strategische vaardigheden zijn als laatste opgenomen. Oriëntatie - Inoefenen van technische vaardigheden voor het vakgebied Nederlandse (spelling, lezen, schrijven, spreken/luisteren, strategieën) - Inoefenen van technische vaardigheden voor vakgebied Nederlands (spelling, lezen, schrijven, spreken/luisteren, strategieën) - Aan het eind van deze is niveau 1F bereikt Transitie - Onderhoud van het bereikte niveau en maatwerk per leerling, afhankelijk van de behoefte, ontleend aan de stageplek en/of overige omstandigheden Adelante leerweg VSO Praktijk typering vakken profiel arbeidsmarkt v 0.1 1

2 Rekenen/wiskunde De kerndoelen voor het leergebied rekenen-wiskunde zijn zodanig gesteld, dat zij een uitwerking naar referentieniveau 1F ondersteunen. Voor leerlingen die alsnog kunnen en willen doorstromen naar vervolgonderwijs of/in het MBO, wordt gestreefd naar het referentieniveau 1F. Er is geen verplichting voor leerlingen om een bepaald niveau te behalen. Wel moeten scholen op een betrouwbare manier kunnen aangeven, hoever een leerling is gekomen op weg naar het voor hem relevante streefniveau. De kerndoelen behandelen de vier domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden. Oriëntatie - Inoefenen van technische rekenvaardigheden (getallen, verhoudingen, meet en meetkunde, verbanden) - Inoefenen van technische rekenvaardigheden (getallen, verhoudingen, meet en meetkunde, verbanden - Aan het eind van deze is niveau 1F bereikt Transitie - Onderhoud van het bereikte niveau en maatwerk per leerling, afhankelijk van de behoefte, ontleend aan de stageplek en/of overige omstandigheden Engels De kerndoelen voor het leergebied Engels zijn zodanig gesteld, dat zij een uitwerking naar referentieniveau A1 ondersteunen. Dit houdt in dat leerlingen vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Dat leerlingen zichzelf aan anderen kunnen voorstellen en vragen kunnen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens. En dat leerlingen op een simpele wijze kunnen reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen. De verschillende aspecten van taalvaardigheid (luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven) komen zoveel mogelijk in samenhang aan bod. Gegeven het feit dat leerlingen op het A1 niveau nog erg gelimiteerd zijn in hun taalkennis en taalvaardigheden, kunnen zij de hiaten in hun kennis compenseren door het toepassen van strategieën voor luisteren, lezen en woordenschat. Daarom zijn deze strategieën ook opgenomen in de kerndoelen. Oriëntatie - Inoefenen van technische vaardigheden voor vakgebied Engels (luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken, schrijven, strategieën) - Inoefenen van technische vaardigheden voor vakgebied Engels (luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken, schrijven, strategieën) - Aan het eind van deze is niveau A1 bereikt Transitie - Onderhoud van het bereikte niveau en maatwerk per leerling, afhankelijk van de behoefte, ontleend aan de stageplek en/of overige omstandigheden Adelante leerweg VSO Praktijk typering vakken profiel arbeidsmarkt v 0.1 2

3 Mens & Maatschappij Van de kerndoelen Mens & Maatschappij zoals deze wettelijk voorgeschreven worden, worden binnen dit vak vooral de deelgebieden 1) Wereldoriëntatie & verkeer 2) Maatschappijleer, geschiedenis & staatsinrichting en 3) Burgerschap geadresseerd. Het vierde deelgebied ICT wordt in de praktijkvakken en bij het vak Mens natuur en Techniek geadresseerd. Oriëntatie - Wereldoriëntatie en Mobiliteit en Reizen - Burgerschap en eigen rol als burger - Geschiedenis - Wereldoriëntatie en Mobiliteit en Reizen - Burgerschap en eigen rol als burger - De rol van de consument - Budgetteren en financieren - Oriëntatie arbeidsorganisatie - Vrijetijdsbesteding Aan het eind van deze is de leerling in staat zelfstandig te reizen naar zijn/haar stageplek Transitie - Oriëntatie arbeidsorganisatie - Politiek/democratie - Burgerschap en eigen rol als burger Adelante leerweg VSO Praktijk typering vakken profiel arbeidsmarkt v 0.1 3

4 Mens, natuur & techniek De kerndoelen Mens, natuur & techniek worden ook aangeboden in de praktijkvakken, aangezien veel van deze kerndoelen praktische vaardigheden betreffen. Het aanbod is dan vooral gericht op het aanleren van redzaamheidsvaardigheden in woon- en leefomgeving en bedoeld als oriëntatie op mogelijk toekomstige arbeidssectoren. Ook krijgt het kerndoel De leerling leert over de waarde van bewegen voor gezondheid en welzijn en ontwikkelt een gewoonte van regelmatig en verantwoord bewegen uit het leergebied Sport & Bewegen aandacht. Daar waar de kerndoelen een meer theoretisch karakter hebben, worden deze binnen dit vak behandeld. Te denken valt dan aan elementen die verband houden met biologie (verzorging en seksuele voorlichting), natuurkundige principes, ICT/technische toepassingen. Oriëntatie - Zorg en verzorging (persoonlijk en in woon- en leefomgeving) - Hygiëne in school- en leefomgeving - Duurzaamheid en milieu - Sport en bewegen (1 kerndoel) - Biologie (planten, dieren, lichamelijk, seksuele en geestelijke ontwikkeling); - Technische en natuurkundige principes, redzaamheid en onderhoud (incl. ICT) - Zorg en verzorging (persoonlijk en in woon- en leefomgeving) - Hygiëne in school- en leefomgeving - Duurzaamheid en milieu - Biologie (planten, dieren, lichamelijk, seksuele en geestelijke ontwikkeling) - Veiligheidsaspecten Transitie - Biologie (lichamelijk, seksuele en geestelijke ontwikkeling) Adelante leerweg VSO Praktijk typering vakken profiel arbeidsmarkt v 0.1 4

5 Culturele oriëntatie en creatieve expressie (incl. vrije tijd) Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming/Vrije tijd stimuleert de persoonlijke, creatieve en kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen, de ontwikkeling van de verbeeldingskracht en de ontwikkeling van competenties om de vrije tijd op een passende en bevredigende manier vorm te geven. Het richt zich op situaties, nu en in de toekomst, van dagelijks leven in de privé sfeer (wonen, vrije tijd) en op het stimuleren van deelname aan sociaalculturele activiteiten. Oriëntatie op mogelijk toekomstige arbeidssectoren. Daar waar het kerndoel de oriëntatie op sport en vrije tijdsuitoefening betreft, wordt dit meegenomen bij CKV, dit betreft kerndoelen van de gebieden Sport en Bewegen en Mens en Maatschappij. Oriëntatie - Nadruk in deze ligt op kunstzinnig en creatief uiten en die kerndoelen die vooral geënt zijn op het uitvoeren van culturele en creatieve activiteiten. - In deze wordt ook nog gewerkt aan het uitvoeren van culturele en creatieve activiteiten. Daarnaast gaat het in deze vooral om het ontdekken van voorkeuren voor de invulling van vrije tijd; dit geldt dan zowel cultureel als hobbymatig, als sportief. Transitie - Geen aanbod - De leerling oriënteert zich op sport- en bewegingsmogelijkheden in zijn omgeving, leert een voor hem passende keuze te maken uit dit aanbod en leert actief deel te nemen aan bewegingsactiviteiten buiten schoolverband. - De leerling leert over verschillende mogelijkheden om de vrije tijd te besteden en verkent actief de eigen mogelijkheden om te participeren aan activiteiten in de vrije tijd. Bewegen en sport Binnen dit vak komen de uitvoerende kerndoelen van Sport en bewegen aan bod. Daar waar het kerndoel de keuze van sport voor vrije tijdsuitoefening betreft, wordt dit meegenomen bij CKV. Het kerndoel De leerling leert over de waarde van bewegen voor gezondheid en welzijn en ontwikkelt een gewoonte van regelmatig en verantwoord bewegen uit het leergebied Sport & Bewegen krijgt aandacht bij Mens, Natuur en techniek. Oriëntatie - Deelnemen aan activiteiten uit verschillende bewegings- en spelgebieden - Deelnemen aan verschillende vormen van bewegen op muziek Transitie - Deelnemen aan activiteiten uit verschillende bewegings- en spelgebieden - Deelnemen aan verschillende vormen van bewegen op muziek - Zelfstandig en met elkaar bewegingssituaties reguleren en beleven - Deelnemen aan activiteiten uit verschillende bewegings- en spelgebieden Adelante leerweg VSO Praktijk typering vakken profiel arbeidsmarkt v 0.1 5

6 LGO: SoVa en weerbaarheid Dit vak koppelt het werken aan leergebiedoverstijgende gebieden, voor zover zij het sociaal functioneren betreffen, aan het functioneren als burger. Daarom wordt hier ook aandacht besteed aan burgerschap en daaraan gerelateerde kerndoelen uit Mens en Maatschappij Oriëntatie - Er wordt gewerkt aan sociale vaardigheden op basis van de methode Kies. Leergebiedoverstijgend kerndoel Leren functioneren in sociale situaties: De leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen. De leerling leert respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen. - Leergebied overstijgend kerndoel Leren taak uitvoeren: De leerling leert samen te werken aan een taak of activiteit. - Er wordt gewerkt aan sociale vaardigheden op basis van de methode Kies Leergebiedoverstijgend kerndoel Leren functioneren in sociale situaties: De leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen. De leerling leert respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen. - Leergebied overstijgend kerndoel Leren taak uitvoeren: De leerling leert samen te werken aan een taak of activiteit. Transitie - Werken aan burgerschap op basis van het kerndoel Mens en Maatschappij: De leerling leert over burgerschap in een democratische rechtsstaat zoals Nederland en leert de eigen rol als burger in te vullen, passend bij de eigen mogelijkheden. - Leergebiedoverstijgend kerndoel: Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief De leerling leert afwegingen en keuzes te maken die leiden tot een passend persoonlijk toekomstperspectief, met realiseerbare mogelijkheden en kansen. De leerling krijgt zicht op eigen voorkeuren, interesses en toekomstwensen op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Adelante leerweg VSO Praktijk typering vakken profiel arbeidsmarkt v 0.1 6

7 LGO: Mentorgesprek / reflectie Het mentoruur vormt minimaal één keer per maand een belangrijk leergebiedoverstijgend moment. Leren leren in de vorm van reflectie komen hier aan bod, maar ook het leren functioneren in sociale situaties is hier belangrijk. Mentoruren dienen om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen richting hun toekomstperspectief, te reflecteren op hun mogelijkheden, hun keuzes en te ontwikkelen punten om het perspectief te bereiken. Buiten coaching op leven en loopbaan wordt aandacht besteed aan de kerndoelen Leren leren en Leren taak uitvoeren. Begeleiding rond het samenstellen van een portfolio maakt hier deel vanuit. Oriëntatie Transitie - Leren leren - Leren functioneren in sociale situaties - Ontwikkelen van een toekomstperspectief - Leren taken uitvoeren - Portfolio samenstellen Nadruk ligt op: - Persoonlijke ontwikkeling, doelen en acties - De kerndoelen leren leren - De kerndoelen leren functioneren in sociale situaties - Ontwikkelen van een toekomstperspectief - Leren taken uitvoeren - Portfolio samenstellen Nadruk ligt op: - Persoonlijke ontwikkeling, doelen en acties - De kerndoelen leren functioneren in sociale situaties - Portfolio samenstellen Adelante leerweg VSO Praktijk typering vakken profiel arbeidsmarkt v 0.1 7

8 Voorbereiding op arbeid De stage bespreking dient om met de leerlingen hun toekomstperspectief, vooral vanuit het oogpunt werk, te bespreken. Stage-ervaringen zijn het aanknopingspunt om in gesprek te gaan. Oriëntatie - Bespreken van de stage-ervaringen (en andere ervaringen uit de leefomgeving) als leidraad voor de ontwikkeling van een persoonlijk toekomstperspectief. - Bespreken van de stage-ervaringen (en andere ervaringen uit de leefomgeving) als leidraad voor de ontwikkeling van een persoonlijk toekomstperspectief. Transitie - Geen aanbod - In deze ligt de nadruk op de voorbereiding op arbeid: oriëntatie op arbeid, loopbaansturing, ontwikkeling algemene en arbeidscompetenties. - In deze ligt tevens de nadruk op het leergebiedoverstijgende leerdoel: Ontwikkelen van een toekomstperspectief. Voorbereiding op arbeid: Sector Horeca In een sector wordt gewerkt aan redzaamheid, beroepsoriëntatie en het verwerven van algemene werknemersvaardigheden en beroepsvaardigheden Oriëntatie - Oriënterend op beroepssector consumptief - Relevante kerndoelen Mens, Natuur en Techniek ter vergroting van de eigen redzaamheid zijn: De leerling leert over zorg, en leert te zorgen voor een gezonde voeding, voor de woon- en leefomgeving, en voor de persoonlijke verzorging en presentatie en De leerling leert over aspecten van hygiëne en leert hygiënisch te handelen in de school-, leef- en werkomgeving en De leerling leert over veiligheidsaspecten en leert veilig te handelen op school, thuis en op de werkplek. - Relevante kerndoelen Mens, Natuur en Techniek ter vergroting van de eigen redzaamheid zijn: De leerling leert over zorg, en leert te zorgen voor een gezonde voeding, voor de woon- en leefomgeving, en voor de persoonlijke verzorging en presentatie en De leerling leert over aspecten van hygiëne en leert hygiënisch te handelen in de school-, leef- en werkomgeving en De leerling leert over veiligheidsaspecten en leert veilig te handelen op school, thuis en op de werkplek. - Aanbod in de vorm van zelfstandige stage en branchegerichte cursus. Transitie - Aanbod in de vorm van zelfstandige stage en branchegerichte cursus Adelante leerweg VSO Praktijk typering vakken profiel arbeidsmarkt v 0.1 8

9 Voorbereiding op arbeid: Sector Verzorging In een sector wordt gewerkt aan redzaamheid, beroepsoriëntatie en het verwerven van algemene werknemersvaardigheden en beroepsvaardigheden. Oriëntatie - Oriënterend op beroepssector zorg, welzijn en facilitair - Relevante kerndoelen Mens, Natuur en Techniek ter vergroting van de eigen redzaamheid zijn: De leerling leert over zorg, en leert te zorgen voor een gezonde voeding, voor de woon- en leefomgeving, en voor de persoonlijke verzorging en presentatie en De leerling leert over aspecten van hygiëne en leert hygiënisch te handelen in de school-, leef- en werkomgeving en De leerling leert over veiligheidsaspecten en leert veilig te handelen op school, thuis en op de werkplek. - Aanbod in de vorm van zelfstandige stage en branchegerichte cursus Transitie - Aanbod in de vorm van zelfstandige stage en branchegerichte cursus Voorbereiding op arbeid: Sector Groen In een sector wordt gewerkt aan redzaamheid, beroepsoriëntatie en het verwerven van algemene werknemersvaardigheden en beroepsvaardigheden Oriëntatie - Oriënterend op beroepssectoren groen - Relevante kerndoelen Mens, Natuur en Techniek ter vergroting van de eigen redzaamheid zijn: De leerling leert technische toepassingen te herkennen en gebruiken, mede om de eigen redzaamheid te vergroten en De leerling leert eenvoudig technisch onderhoud uit te voeren en De leerling leert over veiligheidsaspecten en leert veilig te handelen op school, thuis en op de werkplek. - Aanbod in de vorm van zelfstandige stage en branchegerichte cursus Transitie - Aanbod in de vorm van zelfstandige stage en branchegerichte cursus Adelante leerweg VSO Praktijk typering vakken profiel arbeidsmarkt v 0.1 9

10 Voorbereiding op arbeid: Sector Techniek In een sector wordt gewerkt aan redzaamheid, beroepsoriëntatie en het verwerven van algemene werknemersvaardigheden en beroepsvaardigheden Oriëntatie - Oriënterend op beroepssectoren techniek en bouw - Relevante kerndoelen Mens, Natuur en Techniek ter vergroting van de eigen redzaamheid zijn: De leerling leert technische toepassingen te herkennen en gebruiken, mede om de eigen redzaamheid te vergroten en De leerling leert eenvoudig technisch onderhoud uit te voeren en De leerling leert over veiligheidsaspecten en leert veilig te handelen op school, thuis en op de werkplek. - Aanbod in de vorm van zelfstandige stage en branchegerichte cursus Transitie - Aanbod in de vorm van zelfstandige stage en branchegerichte cursus Voorbereiding op arbeid: Branche cursussen/mbo Oriëntatie - Geen aanbod - Aan het einde van deze wordt er (afhankelijk van behoefte) per sector toegewerkt naar een branche certificaat of voorbereiding op het AKA certificaat / de Entreeopleiding - Aanvullend op de individuele stage - Nadruk ligt hierbij op het kerndoelen Voorbereiding op arbeid: ontwikkeling specifieke beroepsvaardigheden. Transitie - Afhankelijk van behoefte wordt er per sector toegewerkt naar een branche certificaat of voorbereiding op het AKA certificaat. - Aanvullend op de individuele stage - Nadruk ligt hierbij op het kerndoelen Voorbereiding op arbeid: ontwikkeling specifieke beroepsvaardigheden. Adelante leerweg VSO Praktijk typering vakken profiel arbeidsmarkt v

11 Voorbereiding op arbeid: leerwerkplekken Oriëntatie - Naast aandacht voor de zelfredzaamheid en zelfstandigheid is het doel in deze dat de leerlingen zich goed kunnen oriënteren op de daarbij behorende (arbeids)vaardigheden. Dit door arbeidsactiviteiten binnen de school. - Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de doelen uit de leerroute arbeidsoriëntatie - Geen aanbod Transitie - Geen aanbod Voorbereiding op arbeid: Lessen op locatie Oriëntatie - Geen aanbod - Naast aandacht voor de zelfredzaamheid is het doel in deze dat de leerlingen zich goed kunnen oriënteren op een aantal beroepsgroepen en de daarbij behorende (arbeids)vaardigheden, om zodoende hun keuze te kunnen maken. Dit door arbeidsactiviteiten binnen de school. Dit ter voorbereiding op de zelfstandige stage. Transitie - Geen aanbod - In deze is de hoeveelheid stage nog beperkt, maar dient vooral als voorbereiding op de stage in de volgende. Voorbereiding op arbeid: stage Oriëntatie - Geen aanbod - 1 dag per week stage aan het einde van deze - Nadruk ligt in deze op de kerndoelen Voorbereiding op arbeid: ontwikkeling algemene competenties voor arbeid en specifieke beroepsvaardigheden. Transitie - 2 tot 3 dagen per week stage afhankelijk van de behoefte - Nadruk ligt in deze op de kerndoelen Voorbereiding op arbeid: ontwikkeling algemene competenties voor arbeid en specifieke beroepsvaardigheden. Adelante leerweg VSO Praktijk typering vakken profiel arbeidsmarkt v

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Tumult in het VSO. Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal

Tumult in het VSO. Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal Tumult in het VSO Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal In het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) worden twee soorten kerndoelen onderscheiden. Leergebiedspecifieke

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onze missie 6 2.3. Onze visie op Onderwijs en Ontwikkeling 7 2.4

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL Inhoud Inleiding 3 Missie en visie 4 Organisatie en locaties 6 Onderwijs 7 Leerlingbegeleiding 19 Veilige school 27 Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Kwalificatiedossier en examenregeling Diploma Praktijkonderwijs

Kwalificatiedossier en examenregeling Diploma Praktijkonderwijs Kwalificatiedossier en examenregeling Diploma Praktijkonderwijs februari 2012 Platform Praktijkonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 1. Het schooldiploma praktijkonderwijs... 2 2. Het

Nadere informatie

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 3 1.1 Situatieschets pagina 3 1.2 Onderzoeksvraag pagina 3 1.3 Doelstelling 2. Oriëntatie pagina 4 2.1

Nadere informatie

2014-2015. Educatietrajecten

2014-2015. Educatietrajecten 2014-2015 Educatietrajecten Voorwoord Leren is investeren in je toekomst. Wat voor loopbaan je ook voor ogen hebt, wat je plannen ook zijn: het biedt de mogelijkheden om je toekomstdromen waar te maken.

Nadere informatie

Voor meer informatie over onze school en de andere Horizonscholen kunt u ook terecht op onze algemene website www.horizon.eu.

Voor meer informatie over onze school en de andere Horizonscholen kunt u ook terecht op onze algemene website www.horizon.eu. Schoolgids Schreuder College, locatie Slinge Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van het Schreuder College, locatie Slinge. Het Schreuder College, locatie Slinge is één van de scholen van Horizon

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Onderwijsconcept 2014-2015. Locatie Oosterbeek

Onderwijsconcept 2014-2015. Locatie Oosterbeek Onderwijsconcept 2014-2015 Locatie Oosterbeek Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Kenmerken van de leerlingenpopulatie 3 1.1 De leerlingen 3 1.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De tekst hiervan, evenals van andere actuele zaken, vindt u ook op onze website www.berkenschutse.nl. De schoolgids is niet alleen bedoeld

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. VSO de Velddijk. (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie 23-11-2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. VSO de Velddijk. (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie 23-11-2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Velddijk (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie 23-11-2013 Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 1 Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool de Meander Profietstraat 8 7631 GR Ootmarsum

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool de Meander Profietstraat 8 7631 GR Ootmarsum SCHOOLGIDS Basisschool de Meander Profietstraat 8 7631 GR Ootmarsum 2013-2014 Tel. 0541-291619 Fax. 0541-294168 E-mail: info.basisschooldemeander@konot.nl www.bs-demeander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Curriculum praktijkonderwijs. Invoeringsplan, d.d. 12 maart 2013

Curriculum praktijkonderwijs. Invoeringsplan, d.d. 12 maart 2013 Curriculum praktijkonderwijs Invoeringsplan, d.d. 12 maart 2013 Eind november 2012 heeft een groep van vijf schoolleiders met het Platform Praktijkonderwijs gesproken over een landelijk curriculum voor

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Beste ouders en verzorgers, De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u, dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 3. Hoofdstuk 1 De Flevoschool. 4. Hoofdstuk 2 Het onderwijskundig beleid. 12. Hoofdstuk 3 De zorgstructuur.

Inhoudsopgave. Voorwoord. 3. Hoofdstuk 1 De Flevoschool. 4. Hoofdstuk 2 Het onderwijskundig beleid. 12. Hoofdstuk 3 De zorgstructuur. Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Hoofdstuk 1 De Flevoschool. 4 1.1 Huidige situatie. 4 1.2 Waar staan wij voor. 5 1.3 Wat er op ons afkomt. 5 1.4 Wat wij kunnen. 6 1.5 Wat wij willen. 9 1.6 Beleidsvoornemens.

Nadere informatie

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl).

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl). Geachte lezer, Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Verwondering. Een schoolgids wordt geschreven voor de ouders. De school presenteert zich hiermee aan de ouders die al kinderen op onze school

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk. Amsterdam-Haarlem 2008

Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk. Amsterdam-Haarlem 2008 Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk Amsterdam-Haarlem 2008 Stichting Helpdesk Allochtonen Stichting Helpdesk is een bureau voor inburgering, sociale activering en arbeidsparticipatie. De organisatie

Nadere informatie

ONDERWIJS IN DE NATUUR

ONDERWIJS IN DE NATUUR DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Hoe kan de overgang van het natuuronderwijs op de basisschool naar biologie op het voortgezet onderwijs verbeterd worden op zowel cognitief gebied als op het gebied van vaardigheden?

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

Basisschool de Drijfveer

Basisschool de Drijfveer SCHOOLGIDS 2014 2015 Basisschool de Drijfveer Willem Smuldersplein 5 5582 JJ Waalre Tel.: 040-2233020 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER 2014-2015 1 Voorwoord: Met veel genoegen bieden wij u de schoolgids van Basisschool

Nadere informatie