Overgangsnormen JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)"

Transcriptie

1 Overgangsnormen JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01

2 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 2 3. BBL en BBL met LWO leerjaar 1 BBL Sportklas leerjaar 1 BBL en BBL met LWO leerjaar 2 BBL Sportklas leerjaar 2 4. K/T leerjaar 1 K/T Sportklas leerjaar 1 K/T leerjaar 2 K/T Sportklas leerjaar 2 02

3 Algemene gegevens leerjaar 1 en leerjaar 2 1. In het Junior leerwerkhuis ontvangen de leerlingen 4 rapporten per leerjaar. 2. Op de overgangsrapporten komen halve en hele cijfers voor of de waarderingen: goed, voldoende of onvoldoende. 3. In de brugklas wordt, op het rapport, geen cijfer lager dan 4 gegeven, op de overige rapporten niet lager dan 4 tenzij na overleg en toestemming van de sectordirecteur. 4. Voldoende = 5,5 of hoger. Onvoldoende = 5 en lager. 5. Bespreking: In de rapportvergadering wordt besproken of de betrokken leerling kan worden bevorderd. 6. Er wordt gewerkt met jaarcijfers. Dat betekent dat bij de bepaling van het rapportcijfer alle tot dan toe behaalde resultaten, gedurende het hele jaar, meetellen. De rapporten 1, 2 en 3 zijn tussenstanden. Rapport 4 is het eindrapport. De docent mag, bij de afronding gaan naar het dichtst bij gelegen hele cijfer naar boven of naar beneden. 7. In het tweede leerjaar wordt vóór 1 mei aan alle tweedejaarsleerlingen in het Junior Leerwerkhuis en hun ouders/verzorgers een definitief advies uitgebracht over de plaatsing in een leerweg in het Leerwerkhuis. 8. Gedurende de onderbouwperiode draagt de school zorg voor het keuzebegeleidingsproces van de leerling en communiceert periodiek over de voortgang hiervan met ouders/verzorgers. Dit proces leidt tot een goede toeleiding naar het juiste onderwijstraject in het Leerwerkhuis. 9. Bij het overgangsrapport gelden de overgangscriteria. Leerlingen die niet voldoen aan de overgangscriteria doubleren. 10. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan, na goed onderling overleg tussen de school enerzijds en de leerling en zijn ouders/verzorgers anderzijds en met instemming van alle betrokkenen, afgeweken worden van dit definitieve advies. 11. Gebruikte afkortingen: VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs LWO Leerwegondersteuning GL Gemengde leerweg TL of T Theoretische leerweg KBL of K Kaderberoepsgerichte leerweg BBL of B Basisberoepsgerichte leerweg H Huiswerk W Werkhouding S Sociale aspecten 03

4 Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 2 04

5 Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO, leerjaar 1 K/ T Leerjaar 1 Vakken Nederlands Engels Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuurkunde - Biologie Economie - Verzorging Tekenen Handvaardigheid Muziek Informatiekunde Techniek Lichamelijke oefening Studieles Sociale vaardigheid Maatschappijleer - Overgangsnormen, klas 1 naar 2. Het lwo+-team Maasland werkt met een ongedeelde brugperiode. Alle leerlingen stromen in principe door naar leerjaar 2. 1 Basisprincipe: de leerlingen volgen het onderwijs op T-niveau en blijven twee jaar in deze afdeling. 2 Een leerling kan een niveau hoger of lager krijgen voor een vak. De vakdocent onderbouwt dit, deelt dat mee aan de mentor en zet vervolgens ook bij elk punt het niveau: B, K of T. 3 De weging die gehanteerd wordt voor schriftelijke overhoringen, proefwerken en werkstukken hangt af van de afspraken die hierover gemaakt worden. 4 Inzet en werkhouding worden onder ( H) Huiswerk en (W) Werkhouding beoordeeld, deze worden niet in het cijfer meegewogen. In de H-W-S-kolom komt een O(nvoldoende) of V(oldoende) of G(oed). Een combinatie van letters geeft aan dat er een verandering heeft plaatsgevonden, bijv. O/V betekent: het was een onvoldoende maar de laatste tijd is het voldoende. 05

6 Overgangsnormen Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO, leerjaar 2 K/T Leerjaar 2 Nederlands Engels Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuurkunde Biologie Economie Verzorging Vakken Tekenen - Handvaardigheid Muziek - Informatiekunde - Techniek - Lichamelijke oefening Studieles Sociale vaardigheid Maatschappijleer Overgangsnormen, klas 1 naar Basisprincipe: de leerlingen volgen het onderwijs op T-niveau en blijven twee jaar in deze afdeling. Er wordt maatwerk geleverd waar dat nuttig is. 2. In de klassen waar op T-niveau les gegeven wordt, worden de proefwerken op T- niveau afgenomen en gewaardeerd volgens de T-normen. 3. In de klas(sen) waar op K-niveau les gegeven wordt, worden de proefwerken op K- niveau afgenomen en gewaardeerd volgens de K-normen. 4. Voor leerlingen met een BBL-advies, die zitten in de klas waar op K-niveau wordt lesgegeven geldt, dat alles op BBL-niveau wordt gedaan. 5. Een leerling kan een niveau hoger of lager krijgen voor een vak. De vakdocent onderbouwt dit, deelt dat mee aan de mentor en zet vervolgens ook bij elk punt het niveau: B, K of T. (Dit geldt voor alles wat afwijkt van punt 2,3 en 4!) 6. Inzet en werkhouding worden onder H(uiswerk) en W(erkhouding) beoordeeld, deze worden niet in het cijfer meegewogen. 7. Het 7 e rapport (het derde in leerjaar 2) is beslissend voor het vervolgtraject in de bovenbouw. Bij hoge uitzondering kan er besloten worden dat bij 8 e rapport pas het definitieve besluit genomen wordt. Bij rapport 7 wordt een definitief advies m.b.t. de leerweg geformuleerd door het kernteam. Studiehouding, huiswerkattitude en de 06

7 persoonskenmerken van de leerling zijn medebepalend voor het advies. 8. De beoordeling onder S geeft een oordeel over het functioneren van de leerling in de groep, de omgang met klasgenoten en met docenten. 9. In de H-W-S-kolom komt een O of V of G. Een combinatie van letters geeft aan dat er een verandering heeft plaatsgevonden, bijv. O/V betekent: het was een onvoldoende maar de laatste tijd is het voldoende. Richtlijn qua punten is: Voor TL is meer dan gemiddeld een 7 nodig. Voor KBL is meer dan gemiddeld een 6 nodig. Voor BBL is ongeveer gemiddeld een 6 nodig voor de vakken die in klas 3 weer op het programma staan. 07

8 BBL en BBL met LWO leerjaar 1 BBL/LWO Sportklas leerjaar 1 BBL en BBL met LWO leerjaar 2 BBL/LWO Sportklas leerjaar 2 08

9 BBL en BBL met LWO, leerjaar 1 BBL leerjaar 1 Nederlands Engels Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Vakken/ leergebieden Mens en maatschappij - Wiskunde Mens en natuur X X Natuuronderwijs - Economie - Verzorging - Tekenen Handvaardigheid Muziek Informatiekunde Techniek Lichamelijke oefening Studieles Levensbeschouwing X X X X X X X X Overgangsnormen, klas 1 naar 2 Bevorderd naar 2 VMBO: bij minder dan 5 onvoldoendes. bij 5 onvoldoendes wordt de leerling besproken, bespreking kan leiden tot: doubleren, bevorderen of bevorderen met een taak. Niet bevorderd naar 2 VMBO: bij meer dan 5 onvoldoendes. 1 Het cijferrapport komt tot stand door de beoordeling van alle docenten die lesgeven aan de leerlingen.op het cijferrapport kunnen cijfers op drie verschillende niveaus gegeven worden: eenvoudig, gemiddeld, moeilijk. In principe wordt het gemiddeld niveau in de les aangeboden. Afhankelijk van de behoefte van de leerling wordt er gedifferentieerd: in de lesstof, in tempo of in aangepaste toetsing. Met name voor leerlingen met leerwegondersteuning (lwo) is dit een belangrijk aspect. Deze differentiatie komt tot uiting in het niveaucijfer op het rapport. 09

10 2 Bij het rapport wordt altijd een gedragsrapport toegevoegd. Daarop staat aangegeven hoe de leerling zich gedraagt t.a.v. medeleerlingen en t.a.v. docenten. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de werkhouding. De zaken die op het gedragsrapport staan worden besproken in de rapportvergadering, maar worden vooral beoordeeld door de mentor. 3 De niveaus wegen mee in de beslissing welk leertraject een leerling kan volgen 4 De niveaus hebben een pedagogische waarde omdat men daarin tot uitdrukking kan laten komen of een kind de capaciteiten daadwerkelijk bezit, c.q.niet bezit of ze niet geheel benut. Als een leerling de mogelijkheden heeft om op gemiddeld niveau het onderwijs te volgen wordt op gemiddeld niveau cijfers gegeven.op e-niveau wordt niet lager dan het cijfer 5 gegeven. 5 De docent geeft verschillende cijfers met verschillende waarderingen.: mondelinge of schriftelijke overhoringen tellen 1 mee, proefwerken tellen 2 mee. Waardering van werkstukken is afhankelijk van de opdracht. Daarnaast kan een docent cijfers geven voor huiswerk. Vakleerkrachten overleggen samen hoeveel toetsmomenten er zijn voor hun vak. 6 De cijfers zijn pedagogisch omdat ook inzet en werkhouding beoordeeld worden en meetellen. Dit is slechts een onderdeel van de beoordeling en is niet doorslaggevend bij het tot stand komen van het rapportpunt. 7 De overgangsnormen zoals hierboven vermeld dienen als richtlijn, d.w.z. dat in de rapportbespreking de beslissing genomen kan worden om in het belang van de leerling af te wijken van deze norm. 10

11 BBL Sportklas, leerjaar 1 BBL/LWO Sportklas Leerjaar 1 Nederlands Engels Duits Vakken/ leergebieden Geschiedenis - Aardrijkskunde - Mens en maatschappij Wiskunde Mens en natuur Natuuronderwijs - Economie - Verzorging - Tekenen Handvaardigheid Muziek Informatiekunde Techniek Lichamelijke oefening Sportoriëntatie Studieles Levensbeschouwing - Overgangsnormen, sportklas 1 naar sportklas 2 Bevorderd naar 2 BBL- sportklas: bij minder dan 5 onvoldoendes. bij 5 onvoldoendes wordt de leerling besproken. Bespreking kan leiden tot: doubleren, bevorderen of bevorderen met een taak. Lichamelijke oefening: minimaal het cijfer 6. Sportoriëntatie: minimaal de kwalificatie voldoende. Bevorderd naar 2 BBL: bij minder dan 4 onvoldoendes Lichamelijke oefening: 5 of lager en/of Sportoriëntatie: onvoldoende Niet bevorderd naar 2 BBL: bij meer dan 5 onvoldoendes. 11

12 1. Het cijferrapport komt tot stand door de beoordeling van alle docenten die lesgeven aan de leerlingen. Op het cijferrapport kunnen cijfers op drie verschillende niveaus gegeven worden: eenvoudig, gemiddeld, moeilijk. In principe wordt het gemiddeld niveau in de les aangeboden. Afhankelijk van de behoefte van de leerling wordt er gedifferentieerd: in de lesstof, in tempo of in aangepaste toetsing. Met name voor leerlingen met leerwegondersteuning (lwo) is dit een belangrijk aspect. Deze differentiatie komt tot uiting in het niveaucijfer op het rapport. 2. Bij het rapport wordt altijd een gedragsrapport toegevoegd. Daarop staat aangegeven hoe de leerling zich gedraagt jegens medeleerlingen en docenten. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de werkhouding. De zaken die op het gedragsrapport staan worden door het team besproken in de rapportvergadering, maar worden vooral beoordeeld door de mentor. 3. De niveaus wegen mee in de beslissing welk leertraject een leerling kan volgen 4. De niveaus hebben een pedagogische waarde omdat men daarin tot uitdrukking kan laten komen of een kind de capaciteiten daadwerkelijk bezit, c.q. niet bezit of ze niet geheel benut. Als een leerling de mogelijkheden heeft om op gemiddeld niveau het onderwijs te volgen worden op gemiddeld niveau cijfers gegeven. Op e-niveau wordt niet lager dan het cijfer 5 gegeven. 5. De docent geeft verschillende cijfers met verschillende waarderingen.: mondelinge of schriftelijke overhoringen tellen 1 mee, proefwerken tellen 2 mee. Waardering van werkstukken is afhankelijk van de opdracht. Daarnaast kan een docent cijfers geven voor huiswerk. Vakleerkrachten overleggen samen hoeveel toetsmomenten er zijn voor hun vak. 6. De cijfers zijn pedagogisch omdat ook inzet en werkhouding beoordeeld worden en meetellen. Dit is slechts een onderdeel van de beoordeling en is niet doorslaggevend bij het tot stand komen van het rapportpunt. 7. De overgangsnormen zoals hierboven vermeld dienen als richtlijn, d.w.z. dat in de rapportbespreking door het team de beslissing genomen kan worden om in het belang van de leerling af te wijken van deze norm. 12

13 BBL en BBL met LWO, leerjaar 2 BBL Leerjaar 2 Nederlands Engels Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Vakken Mens en maatschappij - Wiskunde Mens en natuur - Natuuronderwijs Economie Verzorging Tekenen Handvaardigheid Muziek Informatiekunde Techniek Lichamelijke oefening Studieles Levensbeschouwing Overgangsnormen, klas 2 naar 3 Bevorderd naar 3 VMBO: bij minder dan 5 onvoldoendes. bij 5 onvoldoendes wordt de leerling besproken, bespreking kan leiden tot: doubleren, bevorderen of bevorderen met een taak. Niet bevorderd naar 3 VMBO: bij meer dan 5 onvoldoendes. 1. Het cijferrapport komt tot stand door de beoordeling van alle docenten die lesgeven aan de leerlingen.op het cijferrapport kunnen cijfers op drie verschillende niveaus gegeven worden: eenvoudig, gemiddeld, moeilijk. In principe wordt het gemiddeld niveau in de les aangeboden. Afhankelijk van de behoefte van de leerling wordt er gedifferentieerd: in de lesstof, in tempo of in aangepaste toetsing. Met name voor leerlingen met leerwegondersteuning (lwo) is dit een belangrijk aspect. Deze differentiatie komt tot uiting in het niveaucijfer op het rapport. 13

14 2. Bij het rapport wordt altijd een gedragsrapport toegevoegd. Daarop staat aangegeven hoe de leerling zich gedraagt t.a.v. medeleerlingen en t.a.v. docenten. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de werkhouding. De zaken die op het gedragsrapport staan worden besproken in de rapportvergadering, maar worden vooral beoordeeld door de mentor. 3. De niveaus wegen mee in de beslissing welk leertraject een leerling kan volgen 4. De niveaus hebben een pedagogische waarde omdat men daarin tot uitdrukking kan laten komen of een kind de capaciteiten daadwerkelijk bezit, c.q.niet bezit of ze niet geheel benut. Als een leerling de mogelijkheden heeft om op gemiddeld niveau het onderwijs te volgen wordt op gemiddeld niveau cijfers gegeven.op e-niveau wordt niet lager dan het cijfer 5 gegeven. 5. De docent geeft verschillende cijfers met verschillende waarderingen.: mondelinge of schriftelijke overhoringen tellen 1 mee, proefwerken tellen 2 mee. Waardering van werkstukken is afhankelijk van de opdracht. Daarnaast kan een docent cijfers geven voor huiswerk. Vakleerkrachten overleggen samen hoeveel toetsmomenten er zijn voor hun vak. 6. De cijfers zijn pedagogisch omdat ook inzet en werkhouding beoordeeld worden en meetellen. Dit is slechts een onderdeel van de beoordeling en is niet doorslaggevend bij het tot stand komen van het rapportpunt. 7. De overgangsnormen zoals hierboven vermeld dienen als richtlijn, d.w.z. dat in de rapportbespreking de beslissing genomen kan worden om in het belang van de leerling af te wijken van deze norm. Leerlingen uit 2 BBL of 2 BBL met LWO kunnen alleen op advies van het team bevorderd worden naar 3 KBL. Uitgangspunt is dat het adviseringstraject en het definitief advies goed met ouders en de betreffende leerling gecommuniceerd wordt. De leerlingen maken bij het derde rapport samen met hun ouders/ verzorgers en in overleg met de school een definitieve keuze voor één van de sectoren met daarbij behorende afdeling binnen het Leerwerkhuis. 14

15 BBL Sportklas, leerjaar 2 BBL/LWO Sportklas Leerjaar 2 Nederlands Engels Duits Vakken/ leergebieden Geschiedenis - Aardrijkskunde - Mens en maatschappij Wiskunde Mens en natuur Natuuronderwijs - Economie - Verzorging - Tekenen Handvaardigheid Muziek Techniek Lichamelijke oefening Sportoriëntatie Persoonlijke ontwikkeling Overgangsnormen sportklas, klas 2 naar klas 3 Bevorderd naar 3 VMBO: bij minder dan 5 onvoldoendes. bij 5 onvoldoendes wordt de leerling besproken, bespreking kan leiden tot: doubleren, bevorderen of bevorderen met een taak. Niet bevorderd naar 3 VMBO: bij meer dan 5 onvoldoendes. 8. Het cijferrapport komt tot stand door de beoordeling van alle docenten die lesgeven aan de leerlingen.op het cijferrapport kunnen cijfers op drie verschillende niveaus gegeven worden: eenvoudig, gemiddeld, moeilijk. In principe wordt het gemiddeld niveau in de les aangeboden. Afhankelijk van de behoefte van de leerling wordt er gedifferentieerd: in de lesstof, in tempo of in aangepaste toetsing. Met name voor leerlingen met leerwegondersteuning (lwo) is dit een belangrijk aspect. Deze differentiatie komt tot uiting in het niveaucijfer op het rapport. 15

16 9. Bij het rapport wordt altijd een gedragsrapport toegevoegd. Daarop staat aangegeven hoe de leerling zich gedraagt t.a.v. medeleerlingen en t.a.v. docenten. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de werkhouding. De zaken die op het gedragsrapport staan worden besproken in de rapportvergadering, maar worden vooral beoordeeld door de mentor. 10. De niveaus wegen mee in de beslissing welk leertraject een leerling kan volgen 11. De niveaus hebben een pedagogische waarde omdat men daarin tot uitdrukking kan laten komen of een kind de capaciteiten daadwerkelijk bezit, c.q.niet bezit of ze niet geheel benut. Als een leerling de mogelijkheden heeft om op gemiddeld niveau het onderwijs te volgen wordt op gemiddeld niveau cijfers gegeven.op e-niveau wordt niet lager dan het cijfer 5 gegeven. 12. De docent geeft verschillende cijfers met verschillende waarderingen.: mondelinge of schriftelijke overhoringen tellen 1 mee, proefwerken tellen 2 mee. Waardering van werkstukken is afhankelijk van de opdracht. Daarnaast kan een docent cijfers geven voor huiswerk. Vakleerkrachten overleggen samen hoeveel toetsmomenten er zijn voor hun vak. 13. De cijfers zijn pedagogisch omdat ook inzet en werkhouding beoordeeld worden en meetellen. Dit is slechts een onderdeel van de beoordeling en is niet doorslaggevend bij het tot stand komen van het rapportpunt. 14. De overgangsnormen zoals hierboven vermeld dienen als richtlijn, d.w.z. dat in de rapportbespreking de beslissing genomen kan worden om in het belang van de leerling af te wijken van deze norm. Leerlingen uit 2 BBL of 2 BBL met LWO kunnen alleen op advies van het team bevorderd worden naar 3 KBL. Uitgangspunt is dat het adviseringstraject en het definitief advies goed met ouders en de betreffende leerling gecommuniceerd wordt. De leerlingen maken bij het derde rapport samen met hun ouders/ verzorgers en in overleg met de school een definitieve keuze voor één van de sectoren met daarbij behorende afdeling binnen het Leerwerkhuis. 16

17 K/T leerjaar 1 K/T Sportklas leerjaar 1 K/T leerjaar 2 K/T Sportklas leerjaar 2 17

18 K/T, leerjaar 1 K/T Leerjaar 1 Vakken CATEGORIE Nederlands X A Engels X A Duits X A Geschiedenis X A Aardrijkskunde X A Mens en maatschappij - - Wiskunde X A Natuuronderwijs X A Economie - - Verzorging - - Tekenen X B Handvaardigheid X B Muziek X B Informatiekunde X B Techniek X B Lichamelijke oefening X B Studieles X - Levensbeschouwing X - Overgangsnormen, klas 1 naar 2. De vakken zijn onderverdeeld categorie A en categorie B Bevorderd naar 2 KGT: bij minder dan 5 tekorten in categorie A en B samen bij 4 tekorten in categorie A of bij 5 tekorten in categorie A en B samen wordt de leerling besproken. Bespreking kan leiden tot: doubleren, bevorderen of bevorderen met een taak. Niet bevorderd naar 2 KGT: bij 5 tekorten in categorie A doubleert de leerling bij meer dan 5 tekorten in categorie A en B samen doubleert de leerling Uitgangspunt is dat de leerling die is aangemeld op KGT daar in principe 2 jaar verblijft, uitgaande van een ongedeelde brugperiode. Bij het derde rapport wordt een indicatie gemaakt voor die leerlingen die een uitzondering vormen op bovenstaand uitgangspunt. In alle gevallen betreft het hier uitzonderingen die uiteindelijk op basis van het 4 e rapport (= eindrapport leerjaar 1) een definitief doorstroomadvies naar een andere afdeling (HAVO c.q. BBL) krijgen. 18

19 K/T Sportklas, leerjaar 1 K/T Leerjaar 1 Sportklas Vakken/ leergebieden CATEGORIE Nederlands X A Engels X A Duits X A Geschiedenis - - Aardrijkskunde - - Mens en maatschappij X A Wiskunde X A Natuuronderwijs X A Economie - - Verzorging - - Tekenen X B Handvaardigheid X B Muziek X B Informatiekunde X B Techniek X B Lichamelijke oefening X B Sportoriëntatie X B Studieles X - Levensbeschouwing - - Overgangsnormen, sportklas 1 naar sportklas 2 De vakken zijn onderverdeeld categorie A en categorie B. Bevorderd naar 2 KGT-sportklas: bij minder dan 4 tekorten in categorie A en B samen Indien een leerling 4 tekorten heeft in A en B is hij/zij bespreekgeval. Bespreking kan leiden tot: doubleren, bevorderen of bevorderen met een taak. Lichamelijke oefening: minimaal het cijfer 6 Sportoriëntatie: minimaal de kwalificatie voldoende. Bevorderd naar 2 KGT: bij minder dan 4 tekorten in categorie A en B samen Lichamelijke oefening: 5 of lager en/of Sportoriëntatie: O(nvoldoende). Niet bevorderd naar 2 KGT: bij 5 tekorten in categorie A doubleert de leerling bij meer dan 5 tekorten in categorie A en B samen doubleert de leerling 19

20 Uitgangspunt is dat de leerling die is aangemeld op KGT daar in principe 2 jaar verblijft, uitgaande van een ongedeelde brugperiode. Bij het derde rapport wordt een indicatie gemaakt voor die leerlingen die een uitzondering vormen op bovenstaand uitgangspunt. In alle gevallen betreft het hier uitzonderingen die uiteindelijk op basis van het 4 e rapport (= eindrapport leerjaar 1) een definitieve doorstroom naar een andere afdeling (HAVO c.q. BBL) krijgen. 20

21 K/T, leerjaar 2 K/T Leerjaar 2 Vakken CATEGORIE Nederlands X A Engels X A Duits X A Geschiedenis X A Aardrijkskunde X A Mens en maatschappij - - Wiskunde X A Natuuronderwijs X A Economie X A Verzorging X B Tekenen X B Handvaardigheid X B Muziek X B Informatiekunde X B Techniek X B Lichamelijke oefening X B Studieles X - Levensbeschouwing X - Overgangsnormen, klas 2 naar 3 De vakken zijn onderverdeeld categorie A en categorie B Bevorderd naar 3 VMBO: bij minder dan 5 tekorten in categorie A en B samen. bij 5 tekorten wordt de leerling besproken, bespreking kan leiden tot: doubleren, bevorderen of bevorderen met een taak. Niet bevorderd naar 3 VMBO: bij meer dan 5 tekorten. Plaatsing in een leerweg/ sector/ afdeling: 1. Op basis van de vier rapporten uit leerjaar 1 en drie rapporten in leerjaar 2 wordt door het team bij het derde rapport een definitief advies gegeven over de bevordering naar één van de leerwegen. Naast rapportcijfers speelt het oordeel van het team een belangrijke rol. Of een leerling succes heeft in een leerweg hangt niet alleen af van zijn cognitieve prestaties uitgedrukt in rapportcijfers, maar ook van motivatie, interesse en vaardigheden zoals: Zelfstandig werken, samenwerken en werken volgens planning. 21

22 Meetinstrumenten die ingezet worden zijn: SchoolVragenLijst voor leerlingen (SVL), handelingsplannen, portfolio s en leerlingenbesprekingen. Uitgangspunt is dat het adviseringstraject en het definitief advies goed met ouders en de betreffende leerling gecommuniceerd wordt. 2. In alle gevallen dient een leerling binnen één van de twee bespreekmarges te vallen wil deze in aanmerking komen voor bespreking met de daarbij behorende advisering. Op basis van de uitkomst van deze advisering kan de leerling geplaatst worden op de door het team geadviseerde afdeling. Er bestaat één uitzondering op deze regel: Indien een leerling bij rapport 8 (= eindrapport leerjaar 2) buiten een van de bespreekmarges valt wordt hij regulier naar het daarvoor geldende niveau bevorderd. Als de leerling hierdoor op een lager niveau terecht komt heeft hij/zij geen vrije keuze meer binnen de afdelingen. > 56 punten = 3 T/H > 52 punten = bespreekmarge voor T punten = 3 K 44 punten = bespreekmarge voor BBL < 43 punten = 3 BBL 3. De leerlingen maken bij het derde rapport samen met hun ouders/ verzorgers en op basis van goed onderling overleg met school een definitieve keuze voor één van de sectoren met daarbij behorende afdeling binnen het Leerwerkhuis. 22

23 K/T Sportklas, leerjaar 2 K/T Leerjaar 2 Sportklas Vakken/ leergebieden CATEGORIE Nederlands X A Engels X A Duits X A Geschiedenis - - Aardrijkskunde - - Mens en maatschappij X A Wiskunde X A Natuuronderwijs X A Economie A Verzorging X B Tekenen X B Handvaardigheid X B Muziek X B Informatiekunde X B Techniek X B Lichamelijke oefening X B Sportoriëntatie X B Studieles X - Levensbeschouwing X - Overgangsnormen sportklas, van klas 2 naar klas 3 De vakken zijn onderverdeeld categorie A en categorie B Bevorderd naar 3 VMBO: bij minder dan 4 tekorten in categorie A en B samen. bij 4 tekorten wordt de leerling besproken, bespreking kan leiden tot: doubleren, bevorderen of bevorderen met een taak. Niet bevorderd naar 3 VMBO: bij meer dan 4 tekorten. Plaatsing in een leerweg/ sector/ afdeling: 1. Op basis van de vier rapporten uit leerjaar 1 en drie rapporten in leerjaar 2 wordt door het team bij het derde rapport een definitief advies gegeven over de bevordering naar één van de leerwegen. Naast rapportcijfers speelt het oordeel van het team een belangrijke rol. Of een leerling succes heeft in een leerweg hangt niet alleen af van zijn cognitieve prestaties uitgedrukt in rapportcijfers, maar ook van motivatie, interesse en vaardigheden zoals: Zelfstandig werken, samenwerken en werken volgens planning. 23

24 Meetinstrumenten die ingezet worden zijn: SchoolVragenLijst voor leerlingen (SVL), handelingsplannen, portfolio s en leerlingenbesprekingen. Uitgangspunt is dat het adviseringstraject en het definitief advies goed met ouders en de betreffende leerling gecommuniceerd wordt. 2. In alle gevallen dient een leerling binnen één van de twee bespreekmarges te vallen wil deze in aanmerking komen voor bespreking met de daarbij behorende advisering. Op basis van de uitkomst van deze advisering kan de leerling geplaatst worden op de door het team geadviseerde afdeling. Er bestaat één uitzondering op deze regel: Indien een leerling bij rapport 8 (= eindrapport leerjaar 2) buiten een van de bespreekmarges valt wordt hij regulier naar het daarvoor geldende niveau bevorderd. Als de leerling hierdoor op een lager niveau terecht komt heeft hij/zij geen vrije keuze meer binnen de afdelingen. > 49 punten = 3 T/H > 46 punten = bespreekmarge voor T punten = 3 K 38 punten = bespreekmarge voor BBL < 37 punten = 3 BBL 3. De leerlingen maken bij het derde rapport samen met hun ouders/ verzorgers en op basis van goed onderling overleg met school een definitieve keuze voor één van de sectoren met daarbij behorende afdeling binnen het Leerwerkhuis. - 24

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2011-2012 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo)

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) OVERGANGSNORMEN LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) Overgangsnormen van VMBO 3 naar VMBO 4 BBL en KBL 1. De vakken per afdeling: Handel en Verkoop Verzorging Uiterlijke Verzorging Sport Dienstverlening en Veiligheid

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 2 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 2 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2015-2016 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 1 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 1 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Blariacumcollege. Overgangsnormen onderbouw VMBO. per 1 augustus 2014

Blariacumcollege. Overgangsnormen onderbouw VMBO. per 1 augustus 2014 Blariacumcollege Overgangsnormen onderbouw VMBO per 1 augustus 2014 Leerjaar 1 onderbouw VMBO Code Omschrijving Maasland KT BBK KTH NE Nederlands X X X EN Engels X X X DU Duits X X X WI/ Wiskunde X X X

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten om te worden bevorderd. Onze school gaat uit van

Nadere informatie

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode:

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: Uitgangspunten overgangsnormen ONDERBOUW 1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende 6 voldoende 5 onvoldoende 4 ruim onvoldoende

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND CS Vincent van Gogh vmbo Salland schooljaar 2017-2018 Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Comenius College

Overgangsrichtlijnen Comenius College Overgangsrichtlijnen Comenius College unit P.C. Boutenssingel een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Comenius College september 2005 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten september 2005

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Overgangsnormen vmbo

Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen vmbo 2016-2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Begrippen en definities... 4 3. Het tot stand komen van een rapportcijfer... 5 4. Overgangsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2... 6 5. Overgangsnormen

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw H.N. Werkman College - bevorderingsnormen VMBO Onderbouw 6-7 Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw 6-7 leerjaar, leerjaar Algemeen. Aan het eind van het schooljaar beslist het docententeam

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark Algemene overgangsbepalingen Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark Aan het eind van ieder cursusjaar neemt de docentenvergadering t.a.v. iedere leerling een overgangsbeslissing, tenzij wegens bijzondere

Nadere informatie

Programma van toetsing en doorstroming Onderbouw (PTD-O) - Versie voor ouders en leerlingen 2015-2016

Programma van toetsing en doorstroming Onderbouw (PTD-O) - Versie voor ouders en leerlingen 2015-2016 Programma van toetsing en doorstroming Onderbouw (PTD-O) - Versie voor ouders en leerlingen 2015-2016 1 Inleiding Voor u ligt de 2015-2016 versie van het programma van toetsing en doorstroming Onderbouw

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Werkman VMBO Onderbouw

Bevorderingsnormen Werkman VMBO Onderbouw Werkman VMBO - bevorderingsnormen VMBO Onderbouw 7-8 Bevorderingsnormen Werkman VMBO Onderbouw 7-8 leerjaar, leerjaar Algemeen. Aan het eind van het schooljaar beslist het docententeam over a. het bevorderen

Nadere informatie

MELANCHTHON PRINSES IRENE. Bevorderingsnormen 2014-2015. Onderwijs maken we samen

MELANCHTHON PRINSES IRENE. Bevorderingsnormen 2014-2015. Onderwijs maken we samen MELANCHTHON PRINSES IRENE Bevorderingsnormen 2014-2015 Onderwijs maken we samen Bevorderingsnormen Melanchthon Prinses Irene cursusjaar 2014-2015 Rapportcijfers worden berekend op twee cijfers achter de

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat 2016-2017 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2014-2015 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie De Joost 2017-2018 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1 VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2 VMBO BB... 4 B. Bevordering naar 2

Nadere informatie

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw 2015-2016 H.N. Werkman College - bevorderingsnormen VMBO Onderbouw 5-6 Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw 5-6 leerjaar, leerjaar Algemeen. Aan het eind van het schooljaar beslist het docententeam

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark Algemene overgangsbepalingen Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark Aan het eind van ieder cursusjaar neemt de docentenvergadering t.a.v. iedere leerling een overgangsbeslissing, tenzij wegens bijzondere

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2013-2014 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 BEVORDERINGSREGLEMENT VMBO-BB BRUGKLAS... 4 Brugklas VMBO BB/LWOO... 4 Bevordering naar 2 VMBO

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55 Overgangscriteria Rijswijks Lyceum Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk T 070 336 49 44 info@rijswijkslyceum.nl www.rijswijkslyceum.nl Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070

Nadere informatie

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 5 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO

Nadere informatie

: Met ten minste 60 punten en niet meer dan 2x5 of. Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2 : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5.

: Met ten minste 60 punten en niet meer dan 2x5 of. Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2 : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5. Overgangsnormen vanuit Vwo 1 wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans - Geschiedenis - Aardrijkskunde - Wiskunde - Biologie - Levensbeschouwing - O&O - Tekenen - Muziek - Lichamelijke

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Overgangsnormen Wolfert PRO leerjaar 1 brede stroom naar leerjaar 2 schooljaar

Overgangsnormen Wolfert PRO leerjaar 1 brede stroom naar leerjaar 2 schooljaar Overgangsnormen Wolfert PRO leerjaar 1 brede stroom naar leerjaar 2 schooljaar 2014-2015 - De leerling bevorderd kan worden naar een volgend leerjaar; - De leerling bevorderd kan worden met een taak; -

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen VMBO de Spindel Onderbouw Bovenbouw : B/K, K/T : Basis, Kader, Gemengd, Theoretische leerweg Schooljaar : 2016 / 2017 Algemene regels Twee keer doubleren in dezelfde klas of in twee

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Overgangsnormen Berkenschutse afdeling F Havo/Vwo. Overgangsnormen

Overgangsnormen Berkenschutse afdeling F Havo/Vwo. Overgangsnormen Overgangsnormen Berkenschutse afdeling F Havo/Vwo Overgangsnormen 09-12-2014 Overgangsnormen Berkenschutse afdeling F, havo/vwo Voor alle vakken tellen alle tijdens het gehele schooljaar behaalde cijfers

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN MELANCHTHON WILGENPLASLAAN SCHOOLJAAR

BEVORDERINGSNORMEN MELANCHTHON WILGENPLASLAAN SCHOOLJAAR BEVORDERINGSNORMEN MELANCHTHON WILGENPLASLAAN SCHOOLJAAR 2015-2016 Rotterdam, juni 2015 1. Algemene zaken bevorderingsvergadering Bevorderingsvergadering Melanchthon Wilgenplaslaan De bevorderingsvergadering

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 1 Afdeling: ht Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar 1 + 2 van de ht-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2016-2017 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 7 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO en HAVO 8 Aanvullende

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 63 t/m 65 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5.

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 63 t/m 65 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5. OVERGANGSNORMEN VWO Overgangsnormen vanuit Vwo 1 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de 11 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans

Nadere informatie

Voorblad Overgangsprocedure

Voorblad Overgangsprocedure Voorblad Overgangsprocedure Uitgangspunt bij de beslissing tot wel of niet bevorderen Het belang van de leerling staat centraal. De teamleider houdt daarom zoveel mogelijk rekening met de talenten en de

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

In het "rode boekje" (deel I), zoals dit stuk al jaren heet, vindt u de bevorderingsnormen van de onderbouw.

In het rode boekje (deel I), zoals dit stuk al jaren heet, vindt u de bevorderingsnormen van de onderbouw. TEN GELEIDE In het "rode boekje" (deel I), zoals dit stuk al jaren heet, vindt u de bevorderingsnormen van de onderbouw. Het boekje is als volgt ingedeeld: 1. De uitleg van enkele begrippen 2. Een schematisch

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar 2013-2314 2 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2013-2014 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

CITAVERDE College NEDERWEERT OVERGANGSREGELING

CITAVERDE College NEDERWEERT OVERGANGSREGELING CITAVERDE College NEDERWEERT OVERGANGSREGELING 2016-2017 Hoofdstuk: 1 Deel II: Overgang van klas 1 naar klas 2 Artikel 26 De leerjaren 1 en 2 vormen een onderwijskundige eenheid. We spreken daarom van

Nadere informatie

van 3 e naar 4 e leerjaar

van 3 e naar 4 e leerjaar 2011-2012 van 3 e naar 4 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2011-2012 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016)

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016) Bevorderingsnormen Schooljaar 2016 2017 (september 2016) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 7 Klas 1 Basis... 7 Klas 1 Kader... 7 Klas 1 Mavo... 8 Klas

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR 2015-2016 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO-basis naar 2 VMBO-basis / kader 6

Nadere informatie

Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar Pagina 1

Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar Pagina 1 Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR 2016-2017 Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar 2016-2017 Pagina 1 Betreft: Algemene aanwijzingen en uitgangspunten rapportage 1. Leerlingen

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2016-2017 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen Bevorderingsnormen 2016-2017 VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart

Nadere informatie

Overgangsnormen Wolfert PRO leerjaar 1 basis naar leerjaar 2 basis schooljaar

Overgangsnormen Wolfert PRO leerjaar 1 basis naar leerjaar 2 basis schooljaar Overgangsnormen Wolfert PRO leerjaar 1 basis naar leerjaar 2 basis schooljaar 2015-2016 heeft gewerkt. In alle andere gevallen zal de leerling doorstromen naar leerjaar 2 brede stroom. De kernvakken zijn:

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5.

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5. OVERGANGSNORMEN VWO Overgangsnormen vanuit Vwo 1 wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans - Geschiedenis - Aardrijkskunde - Wiskunde - Biologie Muziek - Levensbeschouwing O&O - Cultuur

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016-2017 Inhoud Algemene opmerkingen over de rapportage 2 Inleiding 2 1. Uitgangspunten 2 Zak-slaag regeling vwo en havo 3 Zak-slaag regeling mavo en vmbo 3 2. Afspraken 4 3. Revisie 4

Nadere informatie

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen H.N. Werkman College - bevorderingsnormen TTS 4-5 Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen 4-5 leerjaar, leerjaar en havo/atheneum 3 Algemeen. Aan het eind van het schooljaar

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering Gereformeerde. Scholengemeenschap. Randstad. Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo vmbo September 2007 Richtlijnen voor bevordering september 2007 0 In dit boekje staan de richtlijnen voor de bevordering

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2012-2013 1. Inleiding De overgangsnormen op Twickel kennen een ruime bespreekmarge. Dat betekent dat in twijfelgevallen de docentenvergadering uitvoerig de prestaties en perspectieven

Nadere informatie

Overgangsnormen 2015-2016

Overgangsnormen 2015-2016 Overgangsnormen 2015-2016 1 december 2015 / Overgangsnormen 2015-2016 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 5 Rapportage... 5 Algemeen... 6 De rapportvergadering... 6 Aandachtspunten bij bespreking zijn:...

Nadere informatie

bevorderingsnormen in de onderbouw Havo / Vwo / Technasium

bevorderingsnormen in de onderbouw Havo / Vwo / Technasium bevorderingsnormen in de onderbouw Havo / Vwo / Technasium 2016 2017 GELEIDE In het "rode boekje" (deel I), zoals dit stuk al jaren heet, vindt u de bevorderingsnormen van de onderbouw. Het boekje is als

Nadere informatie

De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat:

De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat: Normering leerjaar 1 BL naar leerjaar 2 BL (BB/KB klassen en BB klassen) De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat: VAK NE DU* EN WI BI M&M VAK MU TN IF BV LV

Nadere informatie

GEMINI COLLEGE. Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar

GEMINI COLLEGE. Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar ++++++++ GEMINI COLLEGE Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar 2015-2016 Vastgesteld in de vergadering van de schoolleiding op 10-12-2015 en ter instemming van de deelraad 1 Inhoudsopgave I. Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014 BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014 1. Naamgeving: bevorderingsrichtlijnen Wij spreken van "richtlijnen" omdat de docentenvergadering steeds vanuit de omstandigheden van elke leerling

Nadere informatie

Overgangsnormen Hilfertsheem-Beatrix

Overgangsnormen Hilfertsheem-Beatrix Leerjaar 1 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport 1 telt eenmaal en de rapporten

Nadere informatie

2014-2015 Data uitreiking rapporten, ouderspreekavonden enz.:

2014-2015 Data uitreiking rapporten, ouderspreekavonden enz.: 2014-2015 Data uitreiking rapporten, ouderspreekavonden enz.: 09-09 Voorlichtingsavond klas 1 31-10 Einde 1 e periode. 07-11 Rapport 1 e periode staat klaar in Som. 17-11 Ouderspreekavond klas 1 t/m 5

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

OVERGANGSCRITERIA DE RIETLANDEN

OVERGANGSCRITERIA DE RIETLANDEN OVERGANGSCRITERIA DE RIETLANDEN 1 OVERGANGSCRITERIA VANUIT HET EERSTE LEERJAAR LWOO Klas Jaargemiddelde Besluit Lager dan 5,5 Niet bevorderbaar Eerste klas lwoo 5,5 t/m 10 2 e leerjaar LWOO Daarnaast geldt

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Protocol studievoortgang

Protocol studievoortgang Protocol studievoortgang Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 1.1 Algemeen 1.2 Rapporten en toetsen 2. Rapportvergaderingen blz. 3 2.1 Algemeen 2.2 Werkwijze rapportvergaderingen 2.3 De revisievergadering

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw OVERGANGSREGELS VMBO 2016 2017 1. Onderbouw leerjaar 1 BB (± LWOO) 1 naar BB 2 KB 1 naar KB 2 GT 1 naar GT 2 A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) Een leerling

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE BEVORDERINGSNORMEN EERSTE FASE BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE Eerste fase/onderbouw In alle leerjaren in de onderbouw, klas 1 t/m 3, wordt gewerkt met een zogenaamd voortschrijdend of doorlopend

Nadere informatie

Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding

Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding 1 Bevorderen B2 Bevorderen K 2 Bevorderen GT2 Bevorderen bespreken Individuele eindcijfers van de kernvakken: Ne, En en Wi

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN LEERJAAR 1 EN 2 1. Een leerling is over bij 0 of 1 onvoldoende op het eindrapport. 2. Een leerling met 2 of 3 onvoldoendes op het eindrapport en die voor alle vakken gemiddeld

Nadere informatie

Overgangcriteria, opstroom en afstroom

Overgangcriteria, opstroom en afstroom Overgangcriteria, opstroom en afstroom www.rijswijkslyceum.nl www.vanvredenburchcollege.nl Doorstroom van leerjaar 1 naar 2 (vmbo/mavo) of 3 (havo/vwo) Algemeen: Op het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch

Nadere informatie

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen Overgangsprotocol In dit overgangsprotocol voor: * leerjaar 1, 2 en 3 MAVO * leerjaar 1 MAVO/ * leerjaar 1, 2, 3 en 4 bundelt het Over Betuwe College Elst alle regels en afspraken die direct of indirect

Nadere informatie